Procedure : 2017/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0187/2020

Ingediende teksten :

A9-0187/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0364

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0187/2020</NoDocSe>
PDF 383kWORD 135k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Commissie juridische zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>József Szájer</Depute>

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL
 ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
 ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE
 ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0085),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 291, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0034/2017),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien de adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie constitutionele zaken,

 gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0187/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

(2) Verordening (EU) nr. 182/2011 blijkt in de praktijk over het algemeen doeltreffend te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. De belangrijkste onderdelen van het systeem kunnen daarom ongewijzigd blijven functioneren. Niettemin valt de toegevoegde waarde die Verordening (EU) nr. 182/2011 oplevert voor een passend besluitvormingsproces enigszins tegen. Een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep lijken derhalve noodzakelijk. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011. Een bijkomende doelstelling van deze wijzigingshandeling is om de burgers van de Unie meer bewust te maken van de procedures in verband met uitvoeringshandelingen. Om het vertrouwen in de instellingen en organen van de Unie te vergroten, is het van essentieel belang de burgers van de Unie niet alleen te informeren over besluitvorming, maar ook een toelichting te geven op de redenen die ten grondslag liggen aan de besluiten van de instellingen en organen in kwestie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat vooral zaken met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Bijgevolg is slechts een zeer beperkt aantal zaken verwezen naar het in Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde comité van beroep. Voor deze zaken is de onderhavige wijzigingshandeling relevant.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen.

(4) De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen, of dat het gebrek aan adviezen in de onderzoeksprocedure wordt verholpen. In Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt bepaald dat de Commissie in dergelijke gevallen de ontwerpuitvoeringshandeling mag vaststellen, waardoor het aan de Commissie wordt overgelaten om namens de lidstaten een besluit te nemen over de noodzaak en de manier om ervoor te zorgen dat de wetgeving daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt bepaald dat de Commissie in dergelijke gevallen de discretionaire bevoegdheid heeft om de ontwerpuitvoeringshandeling vast te stellen.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden.

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden. In dit verband heeft de Europese Ombudsman er in haar besluit in zaak 1582/2014 op gewezen dat de Commissie de bestaande wettelijke bepalingen betreffende de termijnen voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen in acht moet nemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook meer verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. Wanneer de basishandeling de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of planten betreft, en de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken voor de ontwerpuitvoeringshandeling die de verlening van een vergunning voor een product of stof mogelijk maakt, moet de vergunning geacht worden te zijn geweigerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is een voldoende hoog politiek niveau, bijvoorbeeld het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd. Een dergelijke verlenging mag echter alleen voor korte tijd zijn.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen het Europees Parlement en de Raad moeten kunnen verzoeken hun standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, economische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met de standpunten die het Europees Parlement en de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststellen. In urgente, naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. De door het Europees Parlement en de Raad kenbaar gemaakte standpunten moeten ook zo snel mogelijk aan het Europees Economisch en Sociaal Comité worden toegezonden, alsook, waar nodig, aan het Europees Parlement en de Raad.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Als het moeilijk blijkt om van de lidstaten positieve adviezen met betrekking tot meerdere soortgelijke ontwerpuitvoeringshandelingen te krijgen, moet overwogen worden de in de desbetreffende basishandelingen aan de Commissie toegekende uitvoeringsbevoegdheden te herzien.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt.

(11) De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in alle fasen van de raadplegings- en onderzoeksprocedure uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt. Bij handelingen die betrekking hebben op bijzonder gevoelige kwesties, zoals de bescherming van consumenten, de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen, of de bescherming van het milieu, moet de vertegenwoordiger van elke lidstaat specifiek op het geval gerichte gedetailleerde redenen opgeven voor de uitgebrachte stem of onthouding van stemming. De Commissie dient bovendien informatie te verstrekken over de samenstelling van de comités, met vermelding van de lijst van aanwezigen, de autoriteiten en organisaties waarvan zij deel uitmaken, alsook de agenda’s van de vergaderingen en de documenten en ontwerpteksten die ter discussie voorliggen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Om de burgers van de Unie bewuster te maken van en meer inzicht te geven in de procedure, en om de zichtbaarheid ervan te vergroten, moet de door de vertegenwoordiger van elke lidstaat uitgebrachte stem of onthouding vergezeld gaan van een motivering en moet er een reden worden gegeven voor eventuele afwezigheden van de vertegenwoordiger.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter) De toegankelijkheid van het register moet verder worden verbeterd en de inhoud ervan moet worden gewijzigd om voor een transparanter besluitvormingsproces te zorgen, met name door meer informatie toe te voegen over het besluitvormingsproces. Een verbetering van de zoekfuncties van het register om ook op beleidsterrein te kunnen zoeken, zou in dit verband een essentieel onderdeel zijn.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.”

“Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter of een gewone meerderheid van de lidstaten besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op een voldoende hoog politiek niveau, bijvoorbeeld ministerieel niveau, bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.”

“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar het Europees Parlement en de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze hun standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, economische, politieke en internationale implicaties van de uitslag van de stemming in het comité van beroep. De Commissie houdt rekening met de standpunten die het Europees Parlement en de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststellen. In urgente, naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. De door het Europees Parlement en de Raad kenbaar gemaakte standpunten worden ook zo snel mogelijk  toegezonden aan het Europees Economisch en Sociaal Comité, alsook, waar nodig, aan het Europees Parlement en de Raad.

</Amend><Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

“4 bis. In afwijking van lid 3 wordt, wanneer de basishandeling de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen betreft, en de ontwerpuitvoeringshandeling de verlening van een vergunning voor een product of stof mogelijk maakt, deze vergunning alleen verleend als de stemming overeenkomstig lid 1 tot een positief advies heeft geleid.

 

De eerste alinea doet geen afbreuk aan het recht van de Commissie om een gewijzigde ontwerpuitvoeringshandeling voor te stellen die hetzelfde onderwerp betreft.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Gezien de juridische implicaties voor de Commissie die mogelijk ontstaan wanneer er geen vergunningen voor gevoelige producten worden verleend bij het niet uitbrengen van een advies, dwingen de huidige regels van de comités van beroep de Commissie er min of meer toe de uitvoeringshandelingen vast te stellen. Waar het belangrijke handelingen betreft die van invloed kunnen zijn op de gezondheid of veiligheid van mensen of dieren, worden vergunningen alleen geacht te zijn goedgekeurd wanneer dit besluit door een grote meerderheid van de lidstaten wordt gesteund.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

“4 ter. De vertegenwoordigers van de lidstaten laten hun uitgebrachte stem of onthouding van stemming vergezeld gaan van een motivering overeenkomstig lid 1. Evenzo geven ze een reden voor eventuele afwezigheden.

 

Bij handelingen die betrekking hebben op bijzonder gevoelige kwesties, zoals de bescherming van consumenten, de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen, of de bescherming van het milieu, geeft de vertegenwoordiger van de lidstaat specifiek op het geval gerichte en gedetailleerde redenen op voor de uitgebrachte stem of onthouding van stemming.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter b</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a)  in lid 1 wordt letter b) vervangen door:

b) de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité;

“b)  de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité, met inbegrip van ontwerpteksten waarover een besluit moet worden genomen en documenten die ter discussie voorliggen;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter c</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a bis) in lid 1 wordt letter c) vervangen door:

c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de autoriteiten en organisaties waarvan de personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken;

c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de aanwezigen bij de vergadering en van de autoriteiten en organisaties waarvan de desbetreffende personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter e</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“e) de uitslagen van de stemmingen alsmede, bij stemmingen in het comité van beroep, de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem;”

“e) de uitslagen van de stemmingen alsmede de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem of onthouding, samen met de redenen voor de uitgebrachte stem, onthouding van stemming of eventuele afwezigheden en, wanneer de handeling bijzonder gevoelige kwesties betreft, zoals de bescherming van consumenten, de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of gewassen, of de bescherming van het milieu, de bijbehorende op het geval gerichte gedetailleerde redenen voor de uitgebrachte stem of onthouding van stemming;”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 3</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  lid 3 wordt vervangen door:

3. Het Europees Parlement en de Raad hebben overeenkomstig de toepasselijke voorschriften toegang tot de in lid 1 bedoelde gegevens.

3.  Het Europees Parlement en de Raad hebben overeenkomstig de toepasselijke voorschriften en onverwijld toegang tot de in lid 1 bedoelde gegevens.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“5. De referenties van alle in lid 1, onder a) tot en met d), en f) en g), bedoelde documenten alsook de in lid 1, onder e) en h), bedoelde informatie, worden in het register openbaar gemaakt.

“5. Alle in lid 1 bedoelde documenten en informatie worden in het register openbaar gemaakt.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

“5 bis. De zoekfuncties van het register maken het mogelijk op beleidsterrein te zoeken.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(3 bis) Artikel 11 wordt vervangen door:

Artikel 11

“Artikel 11

Toetsingsrecht voor het Europees Parlement en de Raad

Toetsingsrecht voor het Europees Parlement en de Raad

Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of de Raad de Commissie op elk gewenst moment te kennen geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.

Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of de Raad de Commissie op elk gewenst moment te kennen geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt of in strijd is met de doelstellingen van de basishandeling. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.

 

Voorts kunnen het Europees Parlement en de Raad, als zij van oordeel zijn dat de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie in de basishandeling herzien moet worden, de Commissie op elk gewenst moment verzoeken een voorstel tot herziening van die basishandeling in te dienen.”

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening is niet van toepassing op lopende procedures waarin het comité van beroep op de datum van inwerkintreding van deze verordening reeds een advies heeft uitgebracht.

Deze verordening is van toepassing op procedures die na de datum van de inwerkingtreding ervan worden ingeleid.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

TOELICHTING

Op 14 februari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend (COM(2018) 85 final) om het comitologiestelsel te hervormen (Verordening (EU) nr. 182/2011). Het voorstel heeft tot doel de transparantie en de verantwoordingsplicht bij de toepassing van het EU-recht op bepaalde zeer omstreden beleidsgebieden te verbeteren door middel van de volgende maatregelen:

 verandering van de stemregels in de laatste fase van de comitologieprocedure (het zogenaamde comité van beroep), zodat alleen stemmen vóór of tegen een handeling in aanmerking genomen worden. Dit moet het aantal onthoudingen verminderen, zodat het zich minder vaak zou voordoen dat het comité niet tot een standpunt komt en de Commissie bijgevolg verplicht is zonder een duidelijk mandaat van de lidstaten te handelen.

 het betrekken van de nationale ministers, door de Commissie in staat te stellen dossiers een tweede keer voor te leggen aan het comité van beroep, op ministerieel niveau, als de nationale deskundigen geen standpunt innemen;

 meer transparantie bij de stemming op het niveau van het comité van beroep;

 gewaarborgde politieke inbreng, door de Commissie in staat te stellen zaken aan de Raad van Ministers voor te leggen voor een advies als het comité van beroep niet tot een standpunt komt.

De rapporteur is over het algemeen ingenomen met het voorstel van de Commissie, maar wenst ook te benadrukken dat het huidige systeem in de meeste gevallen goed werkt, en dat het voorstel van de Commissie dus slechts op een klein, zij het gevoelig segment van de aan de comités voorgelegde zaken betrekking heeft.

 

Uit de huidige werkwijze blijkt echter dat het huidige mechanisme kan worden verbeterd om de zekerheid en de transparantie van de procedure te vergroten. Milieubescherming, maar ook andere fundamentele kwesties zoals gezondheid en voedselveiligheid, zijn cruciale gebieden waarop de lidstaten blijk moeten geven van politieke verantwoordingsplicht en transparantie, zodat de burgers zich niet alleen bewust zijn van hun besluiten maar ook van de onderliggende redenen.

 

Overeenkomstig artikel 10, lid 3, VEU, vindt de besluitvorming plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk is. De EU-instellingen moeten de Europese waarden uitdragen, haar doelstellingen nastreven, haar belangen en de belangen van haar burgers en van de lidstaten dienen, en de samenhang, de doeltreffendheid en de continuïteit van haar beleid en haar optreden verzekeren (artikel 13 VEU). De Europese Unie bouwt voort op het fundamentele beginsel van de rechtsstaat – waarvan transparantie het kernelement vormt – en de instellingen moeten het voortouw nemen bij de naleving ervan.

 

We moeten stappen ondernemen om proactief te komen tot meer transparantie en verantwoordingsplicht, teneinde het vertrouwen van de Europese burgers in de processen van de EU-instellingen en met name in de comitéprocedure te versterken.

 

De rapporteur streeft ernaar het systeem in dit opzicht te verbeteren, en stelt daarom de volgende punten voor, rekening houdend met de standpunten van de adviserende commissies van het Europees Parlement.

 

- Er is een algemene behoefte om de burgers meer bewust te maken van de procedures in verband met uitvoeringshandelingen. Om het vertrouwen in de instellingen van de EU te vergroten, is het van essentieel belang de burgers niet alleen te informeren over de genomen besluiten, maar ook de redenen achter die besluiten toe te lichten.

 

- Daarom is het noodzakelijk dat de lidstaten hun stem – vóór, tegen of onthouding – vergezeld laten gaan van een motivering, ongeacht het resultaat van de stemming.

 

- Verdere vergaderingen van het comité van beroep die door de voorzitter van het comité bijeengeroepen worden indien er geen advies is, moeten op een voldoende hoog politiek niveau gehouden worden, bijvoorbeeld het ministerieel niveau. Het reglement van orde van het comité van beroep voorziet reeds in de mogelijkheid om een vergadering van het comité van beroep bijeen te roepen op ministerieel niveau (artikel 1, lid 5, tweede alinea). Dit amendement is ook in overeenstemming met artikel 5 van het reglement van orde van het comité van beroep.

 

- Het is noodzakelijk om de toegankelijkheid van het comitologieregister te verbeteren en wijzigingen in de inhoud ervan toe te passen, zodat de burgers niet alleen de formele aspecten van de procedure kunnen kennen, maar ook de redenen voor de besluiten van de lidstaten. Een verbetering van de zoekfuncties van het register is in dit opzicht een essentieel onderdeel.

 

- Het is van het grootste belang dat het Europees Parlement wordt geïnformeerd telkens wanneer de Commissie een dossier aan de Raad van Ministers voorlegt voor advies, wanneer het comité van beroep geen duidelijk standpunt heeft ingenomen. Ook de politieke inbreng van de Raad van Ministers moet met het Europees Parlement gedeeld worden.

 

Een belangrijk onderdeel van de door de nieuwe Europese Commissie aangenomen politieke richtsnoeren voor de periode 2019-2024 is te zorgen voor meer transparantie in de werking van de instellingen, teneinde het vertrouwen van de burgers in de Unie te vergroten. De rapporteur spreekt zijn vertrouwen uit dat de Commissie in die geest in staat zal zijn enige vooruitgang te boeken in de Raad met betrekking tot het ontwerpvoorstel.

 


 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL (19.3.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie juridische zaken</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute> Sven Simon</Depute>

 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie internationale handel heeft op 4 december 2017 haar goedkeuring gehecht aan onderstaand advies inzake het verslag van de Commissie juridische zaken. De Commissie juridische zaken heeft haar werkzaamheden in het kader van dit voorstel echter niet tijdens de vorige zittingsperiode van het Europees Parlement kunnen afronden. Het Parlement heeft op 21 oktober 2019 overeenkomstig artikel 240 van het Reglement besloten de werkzaamheden in het kader van dit voorstel te hervatten. De Commissie internationale handel legt onderstaand advies daarom opnieuw voor aan de Commissie juridische zaken. De rapporteur heeft aan deze motivering de meest recente comitologiestatistieken van 2018 toegevoegd.

De Commissie komt in haar voorstel met vier wijzigingen van Verordening (EU) nr. 182/2011[1] (hierna “de comitologieverordening”) ter deblokkering van de comitologieprocedure wanneer het comité van beroep geen advies kan uitbrengen over een voorgestelde ontwerpuitvoeringshandeling. Zij stelt voor:

 de stemmen van comitéleden die zich onthouden niet mee te tellen bij de berekening van een gekwalificeerde meerderheid in het comité van beroep, waarbij besluiten van het comité van beroep slechts geldig worden geacht indien de deelnemende leden een gewone meerderheid van de lidstaten vormen;

 het comité van beroep toe te staan een nieuwe vergadering op ministerieel niveau bijeen te roepen;

 de Commissie de mogelijkheid te geven zaken naar de Raad door te verwijzen, teneinde een standpunt van de Raad te verkrijgen over een bepaalde kwestie en de ruimere implicaties daarvan wanneer het comité van beroep geen advies verstrekt;

 de stemmen van de lidstaten in het comité van beroep openbaar te maken: een maatregel die moet zorgen voor meer transparantie in de comitologieprocedure.

De voorgestelde wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op procedures op het niveau van het comité van beroep indien dit comité geen advies verstrekt. Praktisch gezien betreft het voorstel krap 2 % van alle ontwerpuitvoeringshandelingen die aan de comités worden voorgelegd.

Voor het gemeenschappelijk handelsbeleid, waarvoor de Commissie internationale handel (INTA) bevoegd is, bestaan 14 comitologiecomités (cijfers 2018[2]) en beslaat een meerderheid van de vastgestelde uitvoeringshandelingen het domein van de handelsbeschermingsinstrumenten, met andere woorden, antidumping- en compenserende maatregelen (ter illustratie: in 2018 betroffen 44 van de in totaal 52 vastgestelde uitvoeringshandelingen op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid handelsbeschermingsinstrumenten). De comitologieverordening is pas sinds februari 2014, toen Verordening (EU) nr. 37/2014 werd aangenomen, van toepassing op handelsbeschermingsinstrumenten[3]. Sindsdien is nog maar twee keer gebruikgemaakt van de procedure met het comité van beroep, namelijk in 2017, in een zaak betreffende zonnepanelen[4] en een zaak betreffende bepaalde producten van ijzer[5].

 

De commissie INTA is tevens bevoegd voor uitvoeringshandelingen die op andere gebieden zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in verband met macrofinanciële bijstand voor derde landen of externe aspecten van douane.

De rapporteur is over het algemeen ingenomen met het voorstel van de Commissie. Uit voorbeelden van de huidige werkwijze blijkt dat preciezere mechanismen nodig zijn om de zekerheid en transparantie van de standpunten die de lidstaten in het kader van comitologieprocedures aannemen te bevorderen. Er moet niettemin voor worden gezorgd dat de comitologieprocedures op het niveau van het comité van beroep, alsook op het niveau van verwijzing naar de Raad, geen negatieve gevolgen hebben voor de vaststelling van noodzakelijke handelsbeschermingsinstrumenten, waarbij vaak sprake is van een grote tijdsdruk.

De rapporteur wenst in het algemeen te benadrukken dat procedures binnen de Europese Unie geoptimaliseerd en snel en efficiënt uitgevoerd moeten worden. Het is belangrijk dat de EU haar beloftes, doelstellingen en verplichtingen nakomt nu de wereldwijde economische concurrentie toeneemt, zodat zij competitief kan blijven en de regels voor ambitieuze economische, sociale en milieudoelstellingen kan bepalen.

De rapporteur stelt daarom voor met betrekking tot de vergaderingen van het comité van beroep (de vergaderingen op ministerieel niveau evenals de initiële vergadering) en tot de verwijzing naar de Raad te verduidelijken dat de Commissie de termijnen altijd moet kunnen verkorten in gevallen waarbij de respectievelijke basishandelingen voorzien in een vast tijdschema voor de voltooiing van de procedures.

Er wordt tevens voorgesteld een specifieke termijn vast te stellen waarbinnen het Europees Parlement en de Raad hun toetsingsrecht kunnen uitoefenen. Deze termijn bestond al voordat de huidige comitologieverordening werd aangenomen. De rapporteur vindt het daarom jammer dat de termijn niet in de huidige comitologieverordening is opgenomen. Deze wijziging van de huidige comitologieverordening moet dus worden gezien als een uitgelezen kans om een termijn vast te stellen die het Europees Parlement meer zekerheid zal geven om zijn toetsingsrecht uit te oefenen. Tot slot moet worden voorzien in passende uitzonderingen voor dringende gevallen, aangezien het in geen geval de bedoeling is om de efficiëntie van het comitologiestelstel in de weg te staan.

 

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Indien in wetgevingshandelingen van de EU is bepaald dat de Commissie bij klachten van natuurlijke of rechtspersonen onderzoek moet doen, zoals bij antidumping- en compensatieprocedures, moet de Commissie binnen specifieke termijnen en op basis van de bevindingen van het verrichte onderzoek besluiten nemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke nieuwe vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd, behalve wanneer de in de desbetreffende basishandelingen vastgelegde wettelijke termijnen moeten worden geëerbiedigd, zoals het geval is bij antidumping- en compenserende maatregelen. Om ervoor te zorgen dat de procedures op het niveau van het comité van beroep niet tot vertraging leiden, moet de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen ook worden toegestaan de termijn waarbinnen het comité van beroep een advies moet verstrekken in te korten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. Indien de Commissie gebonden is aan in de desbetreffende basishandelingen vastgelegde vaste wettelijke termijnen, zoals het geval is bij antidumping- en compenserende maatregelen, moeten kortere termijnen worden toegepast.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – lid 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In artikel 3, lid 7, wordt de volgende zesde alinea toegevoegd:

(1) In artikel 3, lid 7, worden de volgende alinea’s toegevoegd:

“Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.”;

“Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit, zoals bepaald in de derde alinea van dit lid. De Commissie stelt in voorkomend geval een kortere termijn vast, zodat de in de desbetreffende basishandelingen vastgelegde termijnen kunnen worden geëerbiedigd.

 

De Commissie kan in naar behoren gemotiveerde gevallen besluiten een kortere termijn dan de in dit lid genoemde termijnen te hanteren.”;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.”

“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. De Commissie stelt in voorkomend geval een kortere termijn vast, zodat de in de desbetreffende basishandelingen vastgelegde termijnen kunnen worden geëerbiedigd.”;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Aan artikel 11 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

“Het Europees Parlement en de Raad hebben één maand om de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving mee te delen, te beginnen op de dag van ontvangst van de definitieve ontwerpuitvoeringshandeling in de taalversies die aan het desbetreffende comité zijn voorgelegd. De termijn van één maand is niet van toepassing in dringende gevallen, noch in het geval van uitvoeringshandelingen met betrekking tot dagelijkse administratieve aangelegenheden en/of met een beperkte geldigheidsduur.”.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Het toetsingsrecht van het Europees Parlement kan niet efficiënt ten uitvoer worden gelegd als de termijn voor de tenuitvoerlegging ervan onbekend is. De termijn van één maand voor het toetsingsrecht bestond al in het eerdere comitologiekader van Besluit 1999/468/EG van de Raad en was vastgelegd in de interinstitutionele overeenkomst van 2008 tussen het Parlement en de Commissie inzake comitologieprocedures. Deze termijn moet daarom ook worden opgenomen in de huidige Verordening (EU) nr. 182/2011.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Document‑ en procedurenummers

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

JURI

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

INTA

1.3.2017

Hervatting van de werkzaamheden

 Datum bekendmaking

21.10.2019

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Sven Simon

5.3.2020

Behandeling in de commissie

30.8.2017

12.10.2017

 

 

Datum goedkeuring

4.12.2017

18.7.2019 (bevestigd)

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Maurice Ponga

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Hannu Takkula

ECR

Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Bendt Bendtsen, Artis Pabriks, Maurice Ponga, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

 

0

-

 

 

 

3

0

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

 

 


 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID (15.5.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie juridische zaken</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Stanislav Polčák</Depute>

 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft op 27 februari 2018 haar goedkeuring gehecht aan onderstaand advies inzake het verslag van de Commissie juridische zaken. De Commissie juridische zaken heeft haar werkzaamheden in het kader van dit voorstel echter niet tijdens de vorige zittingsperiode van het Europees Parlement kunnen afronden. Het Parlement heeft op 21 oktober 2019 overeenkomstig artikel 240 van het Reglement besloten de werkzaamheden in het kader van dit voorstel te hervatten. Om die reden legt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaand advies opnieuw voor aan de Commissie juridische zaken.

 

De Europese Commissie heeft bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel ingediend tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. Doel is een oplossing te bieden voor het probleem dat de lidstaten soms geen besluit nemen over politiek gevoelige aangelegenheden.

 

In september 2016 heeft voorzitter Jean-Claude Juncker er in zijn toespraak over de staat van de Unie voor het Europees Parlement aan herinnerd dat de lidstaten op bepaalde gebieden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De rapporteur is het daarmee eens en is ingenomen met de voorstellen betreffende:

– de methode voor de berekening van de gekwalificeerde meerderheid. De stemmen van de lidstaten die zich onthouden, zullen niet langer worden meegeteld bij de berekening van de gekwalificeerde meerderheid bij de stemming in het comité van beroep;

– een nieuwe verwijzing naar het comité van beroep en een mogelijke verwijzing naar de Raad door de Europese Commissie;

– openbaarmaking van de stemmen.

 

De rapporteur wenst er wel op te wijzen dat het huidige systeem in de meeste gevallen functioneert en ook goed functioneert. Deze voorgestelde wijzigingen betreffen dan ook enkel procedures op het niveau van het comité van beroep wanneer er geen advies wordt uitgebracht. Praktisch gezien betreft het voorstel slechts ongeveer 2 % van alle ontwerpuitvoeringshandelingen die bij de comités worden ingediend. Het is dan ook belangrijk niet te raken aan de comitéprocedure als zodanig. Het doel van de rapporteur is dus om, met behoud van het huidige algemene kader, het systeem te verbeteren zodat dat de blokkeringssituaties die zich sinds de invoering van de procedure in 2011 wel eens hebben voorgedaan, zich niet opnieuw voordoen, of het nu gaat om reeds behandelde onderwerpen of om andere onderwerpen die eventueel aan de orde kunnen komen.

 

Volgens de rapporteur is transparantie een van de aspecten die in dit voorstel nog moeten worden verbeterd. Met betrekking tot gevoelige kwesties zoals belastingheffing, gezondheid van de consument, voedselveiligheid en milieubescherming moeten de lidstaten niet alleen hun verantwoordelijkheid nemen, maar moeten zij deze vooral aan het publiek kenbaar maken. Alleen door meer transparantie, maar ook door betere voorlichting over het besluitvormingsproces van de EU, zullen we het vertrouwen van de Europese burgers behouden.

 

Daarbij gaat het niet alleen om de bekendmaking van de stemmen op het niveau van zowel de comités als de comités van beroep, met uitleg over de beweegredenen van de lidstaten, maar ook om uitgebreide voorlichtingscampagnes over de procedures, de risicoanalyse en de rolverdeling tussen de officiële wetenschappelijke instanties in de EU, de agentschappen en instellingen van de EU, en de lidstaten.

 

Dat de stemmen worden bekendgemaakt en ook door de lidstaten moeten worden gemotiveerd, stelt de lidstaten die aanwezig waren maar zich onthouden hebben, ook in staat om hun standpunt toe te lichten. Hun stem telt immers niet langer mee bij de berekening van de gekwalificeerde meerderheid. Volgens de rapporteur is er namelijk een fundamenteel verschil tussen niet aanwezig zijn en zich onthouden. Een onthouding is ook een politieke keuze, die moet kunnen worden toegelicht, maar die het systeem niet mag lamleggen zoals nu het geval is.

 

Ten slotte vindt de rapporteur het ten behoeve van de democratie belangrijk dat het Europees Parlement altijd tegelijk met de Raad goed wordt geïnformeerd over de vaststelling van basisbesluiten. Ook wanneer een zaak naar de Raad wordt verwezen, zoals in het Commissievoorstel wordt overwogen, moet het Parlement in kennis worden gesteld van de conclusies van de Raad.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Het systeem vertoont echter tekenen van zwakte wanneer de lidstaten in de uit hoofde van de basishandelingen ingestelde comités geen standpunt innemen, en de benodigde meerderheid niet bereiken, waardoor "geen advies" wordt uitgebracht. In dergelijke gevallen wordt de Commissie verzocht besluiten te nemen die vaak problematisch zijn over politiek gevoelige aangelegenheden. Dergelijke besluiten zijn met name problematisch wanneer zij directe gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde aspecten met betrekking tot de raadplegingsprocedure en de onderzoeksprocedure, met inbegrip van de procedure van het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat, met name van de kant van de lidstaten, het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011, waarbij de besluitvorming blijft berusten op solide, objectieve en niet-discriminerende wetenschappelijke elementen, overeenkomstig de in de Uniewetgeving vastgestelde procedures en volgens de meest recente wetenschappelijke normen en methoden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot bijzonder gevoelige terreinen zoals belastingheffing, gezondheid van de consument, voedselveiligheid, milieubescherming en met name genetisch gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Het is belangrijk om alle bijzonder gevoelige sectoren in herinnering te brengen en niet alleen op enkele sectoren te focussen. We weten immers niet wat in de toekomst tot een blokkering zou kunnen leiden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Het is van belang erop te wijzen dat slechts een zeer beperkt aantal zaken is verwezen naar het in Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde comité van beroep.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

In de meeste gevallen werkt het huidige systeem goed. Procedures op het niveau van de comités van beroep (omdat er geen advies is uitgebracht) betreffen slechts ongeveer 2 % van alle ontwerpen van uitvoeringshandelingen die aan de comités worden voorgelegd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden.

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen op bijzonder gevoelige terreinen, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Met het oog op meer samenhang in de tekst is de gedetailleerde vermelding van gevoelige terreinen verplaatst naar overweging 3. Doel is ook niet alleen op enkele sectoren te focussen, aangezien we niet weten wat in de toekomst tot een blokkering zou kunnen leiden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, meer verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. Wanneer het gaat om bescherming van de gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en gewassen moet politieke verantwoordingsplicht meer gewicht krijgen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten om verscheidene redenen geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken, bijvoorbeeld doordat een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid, in uitzonderlijke omstandigheden, de zaak zo spoedig mogelijk opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is een geschikt politiek niveau, zoals het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

(10) In specifieke gevallen zou de Raad zich op verzoek van de Commissie moeten kunnen uitspreken over de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke, financiële en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. Het Europees Parlement moet onverwijld in kennis worden gesteld van het resultaat van de verwijzing naar de Raad.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ten behoeve van de democratie is het belangrijk dat het Europees Parlement in kennis wordt gesteld van de conclusies van de verwijzing naar de Raad.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt.

(11) De transparantie gedurende de gehele raadplegingsprocedure en de onderzoeksprocedure, zowel op het niveau van de comités als het comité van beroep, inclusief de informatie over hoe de vertegenwoordigers van de lidstaten stemmen, moet worden verhoogd. De stemmen van elke lidstaat moeten openbaar worden gemaakt en moeten worden gemotiveerd, ongeacht of het gaat om een positief advies, een negatief advies of een onthouding.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Om de transparantie te vergroten, de Unieburgers beter te informeren en hun vertrouwen in het besluitvormingsproces van de Unie te vergroten, moeten de Commissie en de lidstaten werk maken van gezamenlijke communicatie over de risicobeoordelingen, met name als het om gevoelige onderwerpen gaat, en over het besluitvormingsproces van de Unie ter zake en de verdeling van de bevoegdheden tussen onder andere de officiële wetenschappelijke instanties in de Unie, de agentschappen en instellingen van de Unie, en de lidstaten.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Dit voorstel heeft tot doel het vertrouwen van de Europese burgers in het besluitvormingsproces van de EU te versterken. Daartoe is het essentieel om brede voorlichtingscampagnes te organiseren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – lid 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.

Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering van het comité van beroep op een geschikt politiek niveau, zoals het ministerieel niveau, bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.

 

In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie besluiten de in dit lid bedoelde termijn te verkorten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Raad zich op verzoek van de Commissie uitspreken over de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen. Het Europees Parlement wordt onverwijld in kennis gesteld van het resultaat van de verwijzing naar de Raad.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ten behoeve van de democratie is het belangrijk dat het Europees Parlement zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld van de conclusies van de verwijzing naar de Raad.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter e</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de uitslagen van de stemmingen alsmede, bij stemmingen in het comité van beroep, de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem;

e) de uitslagen van de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stemmen, zowel in de comités als in het comité van beroep, vergezeld van een motivering, ongeacht of het gaat om een positief advies, een negatief advies of een onthouding;

 

(Deze wijziging geldt voor de gehele wetstekst en brengt technische aanpassingen in de gehele tekst mee.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Er moet meer transparantie komen om het vertrouwen van de Europese burgers in het besluitvormingsproces van de EU te versterken. Dit vereist openbaarmaking van de stemmen in zowel het comité als het comité van beroep, met uitleg over de motieven van de lidstaten. De lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – alinea 1</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 bis) Artikel 11, lid 1, wordt vervangen door:

Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of de Raad de Commissie op elk gewenst moment te kennen geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basishandeling  verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.

Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld, kunnen het Europees Parlement of de Raad, die tegelijkertijd en zo spoedig mogelijk op de hoogte zijn gesteld van de uitvoeringshandeling, de Commissie op elk gewenst moment te kennen geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling of maatregel zijns inziens de bij de basiswetgevingshandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt of in ander opzicht in strijd is met de Uniewetgeving. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mede of zij voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Document- en procedurenummers

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

JURI

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

ENVI

1.3.2017

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Stanislav Polčák

18.2.2020

Behandeling in de commissie

11.1.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

5.3.2020

 

 

 

 

 


 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE (27.4.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie juridische zaken</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Ville Niinistö</Depute>

 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

In artikel 291 van het Verdrag van Lissabon wordt bepaald dat indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Hoe de lidstaten deze uitvoeringsbevoegdheden en de vaststelling van uitvoeringshandelingen controleren is bepaald in Verordening (EU) nr. 182/2011, waarop het nu voorliggende herzieningsvoorstel betrekking heeft.

 

De huidige procedure functioneert over het algemeen goed. Bepaalde gevallen, met name als het gaat om de "onderzoeksprocedure", geven echter aanleiding tot zorg, omdat de lidstaten in die gevallen niet altijd voldoende verantwoordelijkheid nemen voor besluiten, met name op politiek gevoelige gebieden, zoals op het gebied van de gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en planten.

 

Volgens de "onderzoeksprocedure" stelt de Commissie een uitvoeringshandeling vast als daar een gekwalificeerde meerderheid voor is. Als er geen gekwalificeerde meerderheid is, kan de Commissie de uitvoeringshandeling voorleggen aan een comité van beroep. Als er ook in het comité van beroep geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen de uitvoeringshandeling is ("geen advies"-scenario) heeft de Commissie de discretionaire bevoegdheid om de uitvoeringshandeling al dan niet vast te stellen.

 

Om dit probleem te verhelpen stelt de Commissie het volgende voor:

Openbaarmaking van het stemgedrag van de afzonderlijke vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep; Invoering van de mogelijkheid een zaak opnieuw naar het comité van beroep op ministerieel niveau te verwijzen en de mogelijkheid om de Raad te vragen een standpunt ter zake in te nemen; Onthoudingen niet meer meetellen en invoering van een nieuwe quorumregeling (gewone meerderheid van de lidstaten).

 

De rapporteur voor advies steunt het voorstel om de transparantie te verbeteren ten volle en pleit voor versterking van de transparantie in de hele procedure, bijvoorbeeld door van de lidstaten te verlangen dat zij hun gronden voor goedkeuring of verwerping van een uitvoeringshandeling meedelen. De rapporteur voor advies is evenwel van mening dat invoering van nieuwe mogelijkheden om zaken te verwijzen naar een comité van beroep naar alle waarschijnlijkheid geen nut zal hebben, omdat de ervaring leert dat het stemgedrag in comités van beroep zelden afwijkt van het stemgedrag in vaste comités. De rapporteur voor advies is tevens sterk gekant tegen het voorstel om de quorumregeling en de wijze van tellen te wijzigen en is van oordeel dat deze elementen van het voorstel uit democratisch oogpunt onacceptabel zijn.

 

Om het probleem van de "geen advies"-situaties te verhelpen stelt hij voor onderscheid te maken naargelang de aard van het besluit en het gebied waarop dat betrekking heeft. Bij producten en stoffen die verband houden met gezondheid, dieren en planten, zou de Commissie de stof moeten verbieden als er geen gekwalificeerde meerderheid voor toelating van die stof is. Door in deze verordening te bepalen dat de Commissie gehouden is een stof te verbieden als er geen gekwalificeerde meerderheid is voor toelating, wordt gewaarborgd dat de Commissie niet meer per geval hoeft te beslissen, waarmee de rechtszekerheid is gediend.

 

Daarnaast zijn er situaties waarin, als het gaat om uitvoeringshandelingen op grondslag van dezelfde basishandeling, de lidstaten systematisch geen advies uitbrengen. Er moet voorzien worden in de mogelijkheid dat de Commissie in een dergelijke situatie overgaat tot herziening van het desbetreffende onderdeel van de basishandeling.

AMENDMENTen

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 1 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Het Europees Parlement heeft een bijzondere commissie ingesteld voor het onderzoeken van de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden, met als doel mogelijke belangenconflicten in de goedkeuringsprocedure in kaart te brengen en te kijken naar de rol van de agentschappen van de Unie, en na te gaan of deze over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Met het eindverslag van deze commissie en de daarin opgenomen feitelijke bevindingen en aanbevelingen, dat door het Parlement in voltallige vergadering moet worden goedgekeurd, moet rekening worden gehouden om de bij Verordening (EU) nr. 182/2011 vastgestelde regeling te verbeteren.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De door het Europees Parlement ingestelde bijzondere commissie zal zich buigen over een aantal van de zeer specifieke procedures in dit voorstel. De uitkomsten daarvan kunnen ertoe leiden dat wij onze aanpak moeten veranderen, zodat er van begin af aan rekening mee moet worden gehouden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten van de onderzoeksprocedure, de raadplegingsprocedure en de procedure op het niveau van het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed, krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, met name door de lidstaten, en er meer rekening wordt gehouden met het voorzorgsbeginsel, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen, wat onderwerpen zijn waarbij de standpunten van en de besluitvorming door de lidstaten van het grootste belang zijn.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen.

(4) De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen en bovendien vertragen deze situaties van ambiguïteit het besluitvormingsproces met betrekking tot zeer belangrijke aangelegenheden in de Unie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.

(7) Hoewel de Commissie momenteel de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, meer verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. Daarom is het van het allergrootste belang dat de lidstaten worden gestimuleerd om een duidelijke beslissing te nemen, voor of tegen, en actief deel te nemen aan de stemmingen door op zijn minst aanwezig te zijn. Indien de ontwerpuitvoeringshandeling betrekking heeft op de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of planten dient het voorzorgsbeginsel voorrang te krijgen. Indien de lidstaten in een dergelijk geval geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken vóór toelating van een product of stof, moet de toelating geacht worden te zijn geweigerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De regels voor de stemming in het comité van beroep moeten derhalve worden gewijzigd om het risico te verminderen dat geen advies wordt uitgebracht en te bevorderen dat de vertegenwoordigers van de lidstaten een duidelijk standpunt innemen. Daartoe moeten uitsluitend de lidstaten die bij de stemming aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen, en die zich niet van stemming onthouden, worden beschouwd als deelnemende lidstaten met het oog op de berekening van de gekwalificeerde meerderheid. Om de representativiteit van de uitslag van de stemming te waarborgen, mag een stemming slechts geldig worden geacht indien de deelnemende leden van het comité van beroep een gewone meerderheid van de lidstaten vormen. Indien het quorum niet wordt gehaald vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het comité een besluit moet nemen, wordt het comité geacht geen advies te hebben uitgebracht, zoals volgens de huidige regeling reeds het geval is.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt.

(11) De transparantie moet in de hele raadplegingsprocedure, onderzoeksprocedure en procedure op het niveau van het comité van beroep worden verbeterd. In het bijzonder moet het stemgedrag van de afzonderlijke vertegenwoordigers van de lidstaten openbaar worden gemaakt en, indien er geen formele stemming plaatsvindt, hun stemintenties. Deze eisen moeten gelden voor stemmingen in het comité van beroep, in het onderzoekscomité en in de hele raadplegingsprocedure. Voorts moet meer gedetailleerde informatie worden verstrekt over de samenstelling van de comités van deskundigen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In artikel 3, lid 7, wordt de volgende zesde alinea toegevoegd:

Schrappen

"Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.";

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 1 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) aan lid 1 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

Schrappen

"Alleen de leden van het comité van beroep die bij de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich niet van stemming onthouden, worden echter als deelnemende leden van het comité van beroep beschouwd. De in artikel 5, lid 1, bedoelde meerderheid van stemmen is de gekwalificeerde meerderheid van stemmen bedoeld in artikel 238, lid 3, onder a), VWEU. De stemming wordt slechts geldig geacht indien de deelnemende leden een gewone meerderheid van de lidstaten vormen.";

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

Schrappen

"3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.";

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"4 bis. Indien de basishandeling betrekking heeft op de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of planten en de ontwerpuitvoeringshandeling betrekking heeft op de toelating van een product of een stof, stelt de Commissie in afwijking van lid 3 de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en wordt de toelating geacht te zijn geweigerd wanneer er niet bij de in artikel 5, lid 1, bedoelde meerderheid een positief advies is uitgebracht.";

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a) In lid 1 wordt de aanhef vervangen door:

1. De Commissie houdt een register bij van de werkzaamheden van het comité waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

"1. De Commissie houdt een openbaar register bij van de werkzaamheden van het comité, dat online toegankelijk is. In dit openbaar register zijn de volgende gegevens opgenomen:";

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter c</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a bis) in lid 1, wordt punt c) vervangen door:

c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de autoriteiten en organisaties waarvan de personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken;

"c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de aanwezigen en de autoriteiten en organisaties waartoe die personen behoren;";

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter e</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de uitslagen van de stemmingen alsmede, bij stemmingen in het comité van beroep, de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem;";

e) de uitslagen van de stemmingen, zowel in de comités als in het comité van beroep, vergezeld van een motivering, inclusief onthoudingen;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 3</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) lid 3 wordt geschrapt;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a ter (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 4</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter) lid 4 wordt geschrapt;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) lid 5 wordt vervangen door:

Schrappen

"5. De referenties van alle in lid 1, onder a) tot en met d), en f) en g), bedoelde documenten alsook de in lid 1, onder e) en h), bedoelde informatie, worden in het register openbaar gemaakt."

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In artikel 11 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"Voorts kunnen het Europees Parlement of de Raad, als zij van oordeel zijn dat de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie in de basishandeling herzien met worden, de Commissie op elk gewenst moment verzoeken een voorstel tot herziening van die basishandeling in te dienen.".

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Als het moeilijk blijkt om in gelijksoortige gevallen een positief advies van de lidstaten te verkrijgen, kan het passend zijn om de aan de Commissie toegekende uitvoeringsbevoegdheden te herzien.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Document- en procedurenummers

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

JURI

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

ITRE

1.3.2017

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Ville Niinistö

18.2.2020

Datum goedkeuring

18.2.2020

 

 

 

 


 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING (17.6.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie juridische zaken</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Bronis Ropė</Depute>

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

 Dit ontwerpadvies vormt een reactie op het wetgevingsvoorstel van de Commissie tot wijziging van de voorschriften inzake de comitéprocedure, het proces waarmee comités van deskundigen (bestaande uit deskundigen van ministeries van de lidstaten, voorgezeten door de ter zake bevoegde dienst van de Europese Commissie) secundair EU-recht vaststellen, meer bepaald uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. Het Parlement kan gedelegeerde handelingen hetzij goedkeuren, hetzij daartegen bezwaar maken, maar kan gedelegeerde handelingen niet amenderen. De rapporteur streeft in dit ontwerpadvies de volgende doelen na:

- het versterken van het democratisch proces en het vergroten van de democratische legitimiteit van de besluiten die via de comitéprocedure tot stand komen;

- het vergroten van de transparantie in alle fases van de comitéprocedure en het vergroten van de controleerbaarheid van deze procedure;

- het stimuleren van de lidstaten om hun controlerende rol te versterken en deze met meer verantwoordelijkheid te vervullen;

- ervoor zorgen dat belangrijke beslissingen niet door een klein aantal lidstaten genomen worden, hetgeen het geval zou zijn als onthoudingen niet zouden worden meegeteld, zoals in het Commissievoorstel wordt voorgesteld.

 

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep, dat niet naar behoren functioneert. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, met name betreffende diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid, milieubescherming en klimaatverandering, en dat het voorzorgsbeginsel in acht wordt genomen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011. Deze aanpassingen moeten het mogelijk maken dat bij de risicobeoordeling en het besluitvormingsproces een wetenschappelijk gefundeerde aanpak behouden blijft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen.

(4) De ervaring heeft geleerd dat in verreweg de meeste gevallen de stemming in het comité van beroep dezelfde uitslag had als die in het onderzoekscomité en in het comité van beroep evenmin advies werd uitgebracht. Het comité van beroep heeft zijn taak dus niet vervuld om ervoor te zorgen dat de lidstaten een duidelijker standpunt innemen, waardoor in veel gevallen de Commissie een besluit moest nemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt bepaald dat de Commissie in dergelijke gevallen de discretionaire bevoegdheid heeft om de ontwerpuitvoeringshandeling vast te stellen.

(5) In Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt bepaald dat de Commissie in dergelijke gevallen de discretionaire bevoegdheid heeft om de ontwerpuitvoeringshandeling vast te stellen teneinde de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de wetgeving te waarborgen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden.

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden. De Europese Ombudsman heeft er in zijn besluit in zaak 1582/2014 op gewezen dat de Commissie de bestaande wettelijke bepalingen betreffende de termijnen voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen in acht moet nemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ten tijde van de publicatie van het voorstel van de Commissie was het aantal onthoudingen of afwezigheden bij de stemming aanzienlijk. Sinds begin 2019 is deze situatie sterk veranderd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door op ministerieel niveau bijeen te komen, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Risicobeoordelaars moeten rekening houden met een sociaal-economische analyse van productvergunningen, aangezien eventuele wijzigingen die tijdens de stemming in het comité van beroep worden voorgesteld, het besluitvormingsproces kunnen vertragen, met name in zeer gevoelige gevallen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De regels voor de stemming in het comité van beroep moeten derhalve worden gewijzigd om het risico te verminderen dat geen advies wordt uitgebracht en te bevorderen dat de vertegenwoordigers van de lidstaten een duidelijk standpunt innemen. Daartoe moeten uitsluitend de lidstaten die bij de stemming aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen, en die zich niet van stemming onthouden, worden beschouwd als deelnemende lidstaten met het oog op de berekening van de gekwalificeerde meerderheid. Om de representativiteit van de uitslag van de stemming te waarborgen, mag een stemming slechts geldig worden geacht indien de deelnemende leden van het comité van beroep een gewone meerderheid van de lidstaten vormen. Indien het quorum niet wordt gehaald vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het comité een besluit moet nemen, wordt het comité geacht geen advies te hebben uitgebracht, zoals volgens de huidige regeling reeds het geval is.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt.

(11) De transparantie van het hele proces, onder meer met betrekking tot de openbaar beschikbare informatie over het stemgedrag van de vertegenwoordigers van de lidstaten, dient te worden versterkt. Voor de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moeten de daaraan ten grondslag liggende redenen openbaar worden gemaakt. Daarbij moet gedetailleerde informatie worden verstrekt, onder meer over de samenstelling van en de aanwezigheid in de comités, de vertegenwoordigde autoriteiten van de lidstaten, de agenda’s van de bijeenkomsten en de documenten en teksten die ter discussie voorliggen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 1</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(-1) De eerste alinea van artikel 3, lid 7, wordt als volgt gewijzigd:

(7)  De controleregeling omvat in voorkomend geval tevens de verwijzing naar een comité van beroep.

(7)  De controleregeling omvat in voorkomend geval tevens de verwijzing naar een comité van beroep op ministerieel niveau.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 6 (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  In artikel 3, lid 7, wordt de volgende zesde alinea toegevoegd:

Schrappen

Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) aan lid 1 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

Schrappen

“Alleen de leden van het comité van beroep die bij de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich niet van stemming onthouden, worden echter als deelnemende leden van het comité van beroep beschouwd. De in artikel 5, lid 1, bedoelde meerderheid van stemmen is de gekwalificeerde meerderheid van stemmen bedoeld in artikel 238, lid 3, onder a), VWEU. De stemming wordt slechts geldig geacht indien de deelnemende leden een gewone meerderheid van de lidstaten vormen.” 

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

Schrappen

“3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen."

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:

 

“4 bis.  In afwijking van lid 3 stelt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling vast indien geen advies is uitgebracht ondanks een positieve risicobeoordeling waarin is bevestigd dat een voor toelating opgegeven product ten minste even veilig is als vergelijkbare producten of stoffen die reeds op de markt zijn.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a) de eerste alinea wordt als volgt gewijzigd:

1. De Commissie houdt een register bij van de werkzaamheden van het comité waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

1. De Commissie houdt een openbaar register bij van de werkzaamheden van het comité waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter b</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a bis) in lid 1 wordt punt b) vervangen door:

b) de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité;

b) de agenda’s van de bijeenkomsten van het comité, met inbegrip van de ontwerpteksten waarover een besluit moet worden genomen en de documenten die ter discussie voorliggen;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter e</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de uitslagen van de stemmingen alsmede, bij stemmingen in het comité van beroep, de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem;

e) een lijst van de deelnemers aan de stemming, de uitslag van de stemming, de stem- of onthoudingsverklaringen van elk van de lidstaten en de reden voor eventuele afwezigheden;

 

 

</Amend></RepeatBlock-Amend>

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Document- en procedurenummers

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

JURI

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

AGRI

1.3.2017

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Bronis Ropė

18.9.2019

Datum goedkeuring

11.6.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

13

15

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

19

+

ECR

Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID

Ivan David

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann,Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera

 

13

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

RENEW

Jérémy Decerle

S&D

Eric Andrieu, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė

 

15

0

GUE/NGL

Chris MacManus

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Pina Picierno

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthoudingen

 


 

 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN (29.4.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie juridische zaken</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Pascal Durand</Depute>

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie constitutionele zaken heeft op 24 mei 2018 haar goedkeuring gehecht aan onderstaand advies inzake het verslag van de Commissie juridische zaken. De Commissie juridische zaken heeft haar werkzaamheden in het kader van dit voorstel echter niet tijdens de vorige zittingsperiode van het Europees Parlement kunnen afronden. Het Parlement heeft op 21 oktober 2019 overeenkomstig artikel 240 van het Reglement besloten de werkzaamheden in het kader van dit voorstel te hervatten. De Commissie constitutionele zaken legt onderstaand advies daarom opnieuw voor aan de Commissie juridische zaken.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen van bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in de praktijk over het algemeen goed te werken en heeft een passend institutioneel evenwicht tot stand gebracht tussen de rol van de Commissie en die van de andere betrokken partijen. Het is derhalve niet het geschikte moment om over te gaan tot een substantiële hervorming van het systeem. Dit systeem moet daarom ongewijzigd blijven functioneren, maar met een aantal specifieke aanpassingen wat betreft de transparantie van de werkzaamheden en bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot het comité van beroep. Deze aanpassingen hebben betrekking op een gering aantal onderzoeksprocedures en moeten ervoor zorgen dat het politiek draagvlak wordt verbreed en krachtiger de verantwoordelijkheid wordt genomen voor politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, maar zonder dat er iets wordt gewijzigd aan de juridische en institutionele verantwoordelijkheden voor die uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. In de meeste gevallen gebeurde dit met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet in een aantal specifieke gevallen in verwijzing naar het comité van beroep. Gebleken is dat vooral inzake genetisch gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en gewasbeschermingsmiddelen zaken naar het comité van beroep zijn verwezen wanneer er in het kader van een onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een voorstel kon worden bereikt in het comité en daardoor geen advies werd uitgebracht. Het betreft dus maar een heel klein percentage van de aan de onderzoeksprocedure onderworpen gevallen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Die discretionaire bevoegdheid is echter sterk verminderd in gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, aangezien de Commissie in die gevallen verplicht is binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en zich daarvan niet kan onthouden.

(6) In gevallen die betrekking hebben op de toelating van producten of stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, is de Commissie echter verplicht binnen een redelijke termijn een besluit te nemen en kan ze zich daarvan niet onthouden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook ten volle hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. De situatie is echter anders wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal lidstaten zich van stemming onthoudt of bij de stemming afwezig is.

(7) Hoewel de Commissie de bevoegdheid heeft om in dergelijke gevallen een besluit te nemen, zouden de lidstaten, gezien de bijzondere gevoeligheid van de kwesties die aan de orde zijn, ook meer verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces moeten nemen. Wanneer de handeling de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of planten betreft, en indien de lidstaten in een dergelijk geval geen gekwalificeerde meerderheid kunnen bereiken vóór toelating van een product of stof, moet de toelating geacht worden te zijn geweigerd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het comité van beroep te vergroten, moet in bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

(8) De rol van het comité van beroep moet daarom worden versterkt door te voorzien in de mogelijkheid de zaak opnieuw naar het comité van beroep te verwijzen, indien geen advies is uitgebracht. Het juiste niveau van vertegenwoordiging op de nieuwe vergadering van het comité van beroep is bij voorkeur het ministerieel niveau, om ervoor te zorgen dat er een politieke discussie plaatsvindt. Met het oog op de organisatie van een dergelijke tweede vergadering moet de termijn voor het uitbrengen van een advies door het comité van beroep worden verlengd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De regels voor de stemming in het comité van beroep moeten derhalve worden gewijzigd om het risico te verminderen dat geen advies wordt uitgebracht en te bevorderen dat de vertegenwoordigers van de lidstaten een duidelijk standpunt innemen. Daartoe moeten uitsluitend de lidstaten die bij de stemming aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen, en die zich niet van stemming onthouden, worden beschouwd als deelnemende lidstaten met het oog op de berekening van de gekwalificeerde meerderheid. Om de representativiteit van de uitslag van de stemming te waarborgen, mag een stemming slechts geldig worden geacht indien de deelnemende leden van het comité van beroep een gewone meerderheid van de lidstaten vormen. Indien het quorum niet wordt gehaald vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het comité een besluit moet nemen, wordt het comité geacht geen advies te hebben uitgebracht, zoals volgens de huidige regeling reeds het geval is.

Schrappen

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De wijziging van de regels voor de stemming schijnt eerder bedoeld om bepaalde statistische effecten te bereiken dan om de verantwoordelijkheid van de lidstaten te vergroten. Vertegenwoordigers van lidstaten kunnen geldige redenen hebben om zich van stemming te onthouden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke gevallen de Raad moeten kunnen verzoeken zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie dient rekening te houden met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

(10) In specifieke gevallen kunnen het Europees Parlement en de Raad, op verzoek van de Commissie, besluiten hun standpunten inzake de ruimere implicaties van de uitslag van de stemming in het comité van beroep kenbaar te maken, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. In dergelijke gevallen moeten die standpunten binnen drie maanden kenbaar worden gemaakt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De transparantie inzake de door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep uitgebrachte stemmen dient te worden versterkt en de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem moet openbaar worden gemaakt.

(11) De transparantie dient gedurende het gehele wetgevingsproces te worden versterkt. Met name moet de door elke afzonderlijke vertegenwoordiger uitgebrachte stem openbaar worden gemaakt. Wanneer een basishandeling de bescherming van de gezondheid of veiligheid van mensen, dieren of planten betreft, en de ontwerp-uitvoeringshandeling uit hoofde van die basishandeling een voorstel tot vergunningverlening voor een product of stof behelst, moeten er door elke lidstaatvertegenwoordiger inhoudelijke redenen voor die stemmen worden opgegeven. Ook over de samenstelling van de comités moet uitvoeriger informatie worden verstrekt.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De transparantie van het hele wetgevingsproces moet worden verbeterd. Er moeten bovendien inhoudelijke redenen worden opgegeven voor bepaalde stemmen omwille van een rationele besluitvorming, teneinde meer politieke verantwoordelijkheid van de lidstaten te creëren en met mogelijke schadeclaims in gedachten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Indien zich bij de tenuitvoerlegging van een basishandeling aanhoudende problemen voordoen, moet worden overwogen de in die handeling aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden te herzien.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – lid 7 – alinea 6</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep op ministerieel niveau bijeen te roepen. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.

Indien in het comité van beroep geen advies is uitgebracht overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, of bij ontstentenis van een positief advies dat voortvloeit uit een stemming in het comité van beroep in de zin van artikel 6, lid 4 bis, kan de voorzitter besluiten een nieuwe vergadering van het comité van beroep bijeen te roepen, bij voorkeur op ministerieel niveau. In dergelijke gevallen brengt het comité van beroep uiterlijk drie maanden na de oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn advies uit.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 1 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) aan lid 1 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

Schrappen

“Alleen de leden van het comité van beroep die bij de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich niet van stemming onthouden, worden echter als deelnemende leden van het comité van beroep beschouwd. De in artikel 5, lid 1, bedoelde meerderheid van stemmen is de gekwalificeerde meerderheid van stemmen bedoeld in artikel 238, lid 3, onder a), VWEU. De stemming wordt slechts geldig geacht indien de deelnemende leden een gewone meerderheid van de lidstaten vormen.”;

 

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De wijziging van de regels voor de stemming schijnt eerder bedoeld om bepaalde statistische effecten te bereiken dan om de verantwoordelijkheid van de lidstaten te vergroten. Vertegenwoordigers van lidstaten kunnen geldige redenen hebben om zich van stemming te onthouden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 3 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. Indien het comité van beroep geen advies uitbrengt, kan de Commissie de zaak naar de Raad verwijzen voor advies, waarbij deze zijn standpunten en richtsnoeren inzake de ruimere implicaties van de afwezigheid van een advies kenbaar maakt, met inbegrip van de institutionele, juridische, politieke en internationale implicaties. De Commissie houdt rekening met het standpunt dat de Raad binnen drie maanden na de verwijzingsdatum vaststelt. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie bij de verwijzing een kortere termijn vaststellen.

3 bis. Indien het comité van beroep geen advies heeft uitgebracht, kan de Commissie het Europees Parlement en de Raad verzoeken hun standpunten inzake de ruimere implicaties van de uitslag van de stemming in het comité van beroep kenbaar te maken. Die standpunten worden binnen drie maanden kenbaar gemaakt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:

 

“4 bis. In afwijking van artikel 3 kan, wanneer de basishandeling de bescherming van gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en gewassen betreft, en de ontwerp-uitvoeringshandeling uit hoofde van die basishandeling een voorstel behelst tot vergunningverlening voor een product of stof, en bij ontstentenis van een meerderheid voor een positief advies in de zin van artikel 6, lid 1, de Commissie die ontwerp-uitvoeringshandeling niet vaststellen en wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd.” Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Commissie om een gewijzigde ontwerpuitvoeringshandeling voor te stellen die hetzelfde onderwerp betreft.”;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter c</Article2>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a) lid 1, onder c), wordt vervangen door:

c)  de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de autoriteiten en organisaties waarvan de personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken;

c) de beknopte verslagen, samen met de lijsten van de aanwezigen en de autoriteiten en organisaties waartoe die personen behoren;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De transparantie dient gedurende het gehele wetgevingsproces te worden versterkt. Er moet gedetailleerdere informatie worden verstrekt over de samenstelling van de comités.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 1 – letter e</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de uitslagen van de stemmingen alsmede, bij stemmingen in het comité van beroep, de door de vertegenwoordiger van elk van de lidstaten uitgebrachte stem;

e) de uitslagen van de stemmingen, gesplitst per vertegenwoordiger van elk van de lidstaten, met een lijst van de inhoudelijke redenen die elke vertegenwoordiger van een lidstaat voor zijn stemgedrag moet opgeven wanneer de basishandeling de bescherming van gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en gewassen betreft, en de ontwerp-uitvoeringshandeling uit hoofde van die basishandeling een voorstel behelst tot vergunningverlening voor een product of stof;

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ook op niveau van het vaste comité moet de transparantie worden verbeterd. Daarnaast moeten, in het belang van een naar behoren onderbouwd besluitvormingsproces, redenen worden vermeld voor elke stem, zodat de politieke verantwoordelijkheid van de lidstaten wordt vergroot en rekening wordt gehouden met eventuele rechtsvorderingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 5</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De referenties van alle in lid 1, onder a) tot en met d), en f) en g), bedoelde documenten alsook de in lid 1, onder e) en h), bedoelde informatie, worden in het register openbaar gemaakt.

5.  Alle in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde documenten en informatie worden in het register openbaar gemaakt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis) Aan artikel 11 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"Voorts kunnen het Europees Parlement of de Raad, als zij van oordeel zijn dat de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie in een basishandeling moet worden herzien, de Commissie op elk gewenst moment verzoeken een voorstel tot herziening van die basishandeling in te dienen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Wanneer positieve adviezen van de lidstaten omtrent gelijksoortige ontwerp-uitvoeringshandelingen telkens moeizaam verkrijgbaar blijken, moet worden nagedacht over herziening van de door de betrokken basishandeling aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening is niet van toepassing op lopende procedures waarin het comité van beroep op de datum van inwerkintreding van deze verordening reeds een advies heeft uitgebracht.

Deze verordening is van toepassing op procedures die na de datum van de inwerkingtreding ervan worden ingeleid.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Document‑ en procedurenummers

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Commissie ten principale

 Datum bekendmaking

JURI

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

AFCO

1.3.2017

Rapporteur

 Datum benoeming

Pascal Durand

20.3.2017

Behandeling in de commissie

3.5.2017

30.5.2017

 

 

Datum goedkeuring

24.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

10

8

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Martina Anderson, Jérôme Lavrilleux, Jiří Pospíšil, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

10

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand

 

 

 

8

-

PPE

Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Fernando Ruas, György Schöpflin, Rainer Wieland

 

 

 

2

0

NI

Diane James, Kazimierz Michał Ujazdowski

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

 


 

 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Document- en procedurenummers

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Datum indiening bij EP

14.2.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

JURI

1.3.2017

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

AFET

1.3.2017

DEVE

1.3.2017

INTA

1.3.2017

ECON

1.3.2017

 

EMPL

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

ITRE

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

 

TRAN

1.3.2017

REGI

1.3.2017

AGRI

1.3.2017

PECH

1.3.2017

 

CULT

1.3.2017

LIBE

1.3.2017

AFCO

1.3.2017

FEMM

1.3.2017

Geen advies

 Datum besluit

AFET

6.11.2019

DEVE

28.9.2020

ECON

22.7.2019

EMPL

17.10.2019

 

IMCO

22.1.2020

TRAN

28.9.2020

REGI

12.6.2019

PECH

1.7.2019

 

CULT

22.3.2017

LIBE

11.4.2017

FEMM

22.11.2019

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

József Szájer

24.7.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.1.2020

18.2.2020

15.6.2020

 

Datum goedkeuring

1.10.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Patrick Breyer, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt

Datum indiening

12.10.2020

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

21

+

EPP

Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

GUE/NGL

Manon Aubry

NI

Mislav Kolakušić

 

2

-

EPP

Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

 

0

0

 

 

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

[1] Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

[2] Verslag van de Commissie over de werking van de comités in 2018, COM(2019) 638 final van 16.12.2019.

[3] Verordening (EU) nr. 37/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2014 tot wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek voor wat de procedures tot het nemen van bepaalde maatregelen betreft (PB L 18 van 21.1.2014, blz. 1).

[4] Uitvoeringsverordening (EU) 2017/367 van de Commissie van 1 maart 2017 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in de zin van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad en tot beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek in de zin van artikel 11, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1036 (PB L 56 van 3.3.2017, blz. 131).

[5] Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1795 van de Commissie van 5 oktober 2017 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Brazilië, Iran, Rusland en Oekraïne, en tot beëindiging van het onderzoek naar de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Servië (PB L 258 van 6.10.2017, blz. 24).

Laatst bijgewerkt op: 29 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid