Izvješće - A9-0188/2020Izvješće
A9-0188/2020

DRUGO IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

12.10.2020 - (2019/2060(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský


Postupak : 2019/2060(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0188/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0188/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2019/2060(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.[1],

 uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)[2],

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog gospodarskog i socijalnog odbora tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija[3],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 13. svibnja 2020.[5] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2018., kao i Rezoluciju u prilogu,

 uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[6], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[7], a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0188/2020),

1. odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2019/2060(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0188/2020),

A. budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dodatno ojačati demokratski legitimitet tijela Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B. budući da Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta očekuje da ga Europski gospodarski i socijalni odbor (Odbor) na temelju ishoda i preporuka istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) obavijesti o mjerama koje su poduzete kako bi se ispravile nepravilnosti;

1. pozdravlja napredak koji je postignut u pogledu prijenosa u vezi s proračunskom linijom „Članovi institucije i izaslanici” postavljanjem roka od šest tjedana za podnošenje zahtjeva za povrat troškova; cijeni to što je od 1. siječnja 2019. smanjen broj prijenosa;

2. napominje da su zbog većeg broja izdanih mišljenja i izvješća zastupnici morali biti više uključeni u njihovu pripremu, zbog čega su nastali veći troškovi za putovanja i druge povrate;

3. cijeni plan Odbora da znatno poveća svoj proračun za informacijske tehnologije kako bi se nadoknadio i smanjio nedostatak između njega i drugih tijela Unije i nastavila provoditi digitalna strategija za Odbor usvojena u lipnju 2019.; primjećuje napore koje je potrebno uložiti kako bi se pojačali kapaciteti mreže i opreme za krajnje korisnike čime bi se omogućio rad na daljinu za sve članove osoblja;

4. napominje da je nova struktura Odbora, koja je započela s radom 1. siječnja 2020., pravnu službu pripojila izravno glavnom tajniku pri čemu je izjavljeno da su ciljevi toga da se povećaju vidljivost i utjecaj pravne službe te da joj se omogući da pruža pravnu potporu na horizontalnoj osnovi; prima na znanje obrazloženje Odbora, no zabrinut je da bi to moglo utjecati na autonomiju i potpunu neovisnost pravne službe; traži od Odbora da zajamči da pravna služba bude službeno i sustavno uključena u najvažnija pitanja Odbora, a da pritom ne prepusti odluku o tome hoće li se različite službe s njome savjetovati njima samima; pozdravlja pojačanje pravne sposobnosti u odjelu za radne uvjete članova kako bi se omogućilo rješavanje specifičnih pitanja u vezi sa statutom članova; prima na znanje razmatranja o izuzimanju specijaliziranog osoblja iz politike mobilnosti Odbora, uključujući osoblje koje pripada pravnoj službi, te poziva Odbor da o zaključcima tog postupka obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

5. potvrđuje da je Odbor za zgradu VMA dobio potvrdu da je sigurna za uporabu u pogledu prisutnosti azbesta; međutim napominje da je ograničena količina azbesta bila prisutna, što je potvrđeno daljnjom analizom; uviđa da se manja količina materijala koji sadrže azbestna vlakna nalazi izvan ureda u zgradi VMA i da je planirano uklanjanje svih tih materijala tijekom obnove zgrade;

6. podupire zahtjev Odbora da se pojačaju svi napori u pogledu potpunog poštovanja sadržaja sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora, uključujući odredbu da se Odboru omoguće dovoljna sredstva za eksternalizaciju prevođenja kako bi se nadoknadila radna mjesta koja su premještena u Parlament;

Trenutačno stanje

7. podsjeća da je OLAF u svojem izvješću iz siječnja 2020. zaključio da je tadašnji predsjednik Skupine I Odbora bio odgovoran za uznemiravanje dvoje članova osoblja, neprikladno ponašanje (teška povreda dužnosti) prema jednom članu Odbora i jednom članu osoblja te kršenje pravila u odnosu prema drugim članovima osoblja koji rade u tajništvu Skupine I;

8. podsjeća da je OLAF zaključio da je tadašnji predsjednik Skupine I prekršio obveze preuzete iz Poslovnika Odbora i njegova Kodeksa ponašanja; podsjeća da je OLAF preporučio da Odbor započne odgovarajuće postupke u vezi s dotičnim članom u skladu s člankom 8. dijelom četvrtim Poslovnika Odbora te da poduzme sve potrebne korake kako bi se spriječili daljnji slučajevi uznemiravanja od strane dotičnog člana na radnom mjestu;

9. žali zbog toga što je nekoliko članova osoblja pretrpjelo psihičko uznemiravanje tadašnjeg predsjednika Skupine I tijekom neopravdano dugog razdoblja; žali zbog toga što se mjerama protiv uznemiravanja koje su na snazi u Odboru taj slučaj nije uspjelo riješiti i ispraviti ranije zbog visokog položaja dotičnog člana; žali zbog toga što su mjere poduzete za zaštitu žrtava do završetka istrage OLAF-a bile navodno improvizirane i nedovoljne, posebno u svjetlu presude u predmetu F-50/15[8]1a, FS protiv Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), koji je trebao poslužiti kao pouka za Odbor; sa zabrinutošću napominje da su nedostaci u internim postupcima doveli do nedjelovanja administracije Odbora, što je pak dovelo do kršenja dužnosti brižnog postupanja i obveze izvješćivanja OLAF-a; poziva Odbor da to primi na znanje u okviru provedene revizije relevantnih odluka;

10. napominje da je predsjednik Odbora 17. siječnja 2020. primio izvješće OLAF-a i njegove preporuke; napominje da je taj predmet 23. siječnja 2020. proslijeđen savjetodavnom odboru Odbora nadležnom za ponašanje članova; nadalje napominje da je savjetodavni odbor predstavio zaključke 28. travnja 2020., da je dotični član pozvan kako bi iznio svoja opažanja i da je predsjednik Odbora pozvao prošireno predsjedništvo Odbora da komentira slučaj;

11. napominje da je Predsjedništvo Odbora većinom glasova donijelo odluku da se od dotičnog člana zatraži podnošenje ostavke na mjesto predsjednika Skupne I i povlačenje prijave za mjesto predsjednika Odbora; napominje da je Predsjedništvo isključilo dotičnog člana iz svih aktivnosti koje uključuju upravljanje ili rukovođenje osobljem; napominje da je Predsjedništvo glavnom tajniku dalo zadatak da poduzme sve potrebne korake kako bi se osiguralo da se Odbor može pridružiti postupku kao stranka u parničnom postupku u slučaju da javni tužitelj započne postupak protiv dotičnog člana; napominje da je Predsjedništvo glavnom tajniku dalo zadatak da obavijesti OLAF i Parlament o toj odluci; napominje da se ta odluka po potrebi može proslijediti i drugim institucijama ili tijelima država članica;

12. sa zabrinutošću primjećuje da se odluka Predsjedništva Odbora u pogledu tadašnjeg predsjednika Skupine I nije mogla u potpunosti provesti internim postupcima Odbora; napominje da je dotični član odlučio povući svoju kandidaturu za položaj predsjednika Odbora gotovo četiri mjeseca nakon odluke Predsjedništva, a i tada tek na vlastitu inicijativu; sa zabrinutošću primjećuje da, unatoč nalazima OLAF-a i odluci Predsjedništva, dotični član može nametnuti svoju volju i ostati predsjednikom Skupine I do kraja svojeg mandata; poziva Odbor da nastavi s revizijom Poslovnika i Kodeksa ponašanja Odbora kako bi se ta situacija izbjegla u budućnosti;

13. napominje da je OLAF predao predmet belgijskim vlastima i da belgijski javni tužitelj pokreće pravni postupak protiv dotičnog člana s obzirom na to da se psihičko uznemiravanje može kazneno goniti u skladu s belgijskim zakonodavstvom; napominje da je na plenarnoj sjednici Odbora odlučeno da se ukine imunitet dotičnom članu na sastanku u srpnju 2020. kako bi se belgijskom tužitelju omogućilo da nastavi sudski postupak;

14. ističe da su nepravilnosti Odbora u ovom slučaju dovele do materijalnoga gubitka javnih sredstava u pogledu pravnih usluga, bolovanja, zaštite žrtava, smanjenja produktivnosti, sastanaka Predsjedništva i drugih tijela itd.: stoga smatra da je to slučaj koji izaziva zabrinutost u pogledu odgovornosti, proračunskog nadzora i dobrog upravljanja ljudskim resursima u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije; u tom smislu podsjeća da je Revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 13/2019 naslovljenom „Etički okviri u institucijama EU-a nad kojima je provedena revizija: ima prostora za poboljšanja” naveo da etičko postupanje u javnim poslovima doprinosi pouzdanijem financijskom upravljanju i većem povjerenju javnosti te da svako neetičko postupanje osoblja i članova institucija i tijela Europske unije izaziva veliko zanimanje javnosti i narušava povjerenje u institucije EU-a;

15. zatečen je time što internetska stranica Odbora sadržava izjavu dotičnog člana u svojstvu predsjednika Skupine I koja je u stvarnosti osobno samoobrambeno svjedočanstvo, uz otegotnu okolnost da su predmeti već u tijeku ili se očekuju pred pravosudnim tijelima Unije i belgijskim vlastima; duboko žali zbog toga što je neslaganje između Predsjedništva Odbora i predsjedništva Skupine I objavljeno na taj način, za što je plaćena velika cijena u smislu ugleda i vjerodostojnosti institucija, tijela, ureda i agencija Unije;

16. pozdravlja to što je Odbor započeo dubinsku procjenu i razmatranje cjelokupnog postojećeg okvira kojim se podupire politika nulte tolerancije prema svakom postupanju za koje je vjerojatno da će povrijediti ljudsko dostojanstvo; napominje da je svrha tog postupka da se ustanove mogući nedostaci i da se nastoje postići daljnja poboljšanja u interesu osoblja i članova;

17. traži od Odbora da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o svim istragama OLAF-a koje su u tijeku i o pokretanju novih istraga OLAF-a koje se odnose na članove ili osoblje Odbora zbog uznemiravanja ili bilo kojeg drugog pitanja;

18. napominje da se odredbe Pravilnika o osoblju ne mogu primijeniti na članove Odbora s obzirom na to da oni nisu zaposlenici, nego su imenovani članovima Odbora; primjećuje da ta okolnost nije spriječila druge institucije, tijela, urede i agencije Unije da imaju posebna, odgovarajuća i korisna pravila koja se primjenjuju na njihove članove; u tom smislu podsjeća da se, primjerice, člankom 8. dijelom 4. Kodeksa ponašanja Odbora regija zabranjuje da se člana koji krši propise izabere za obnašanje dužnosti u Odboru te da, ako član već obnaša takve dužnosti, to podrazumijeva njegovo razrješenje; pozdravlja činjenicu da je Odbor spreman razmotriti daljnja poboljšanja svojeg sustava nakon razmatranja koje je trajalo više od dvije godine; smatra da je to nerazumno dugo razdoblje; žali zbog toga što je nakon navedenog razdoblja Odbor uspio samo predložiti mjere za podizanje razine osviještenosti i osposobljavanje članova unatoč očitoj potrebi za daljnjim mjerama kako je navedeno u izvješću Europskog ombudsmana o dostojanstvu na radnome mjestu u institucijama i agencijama EU-a (SI/2/2018/AMF) te u preporukama Parlamenta;

19. traži od Odbora da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postupcima i procesima koje je Odbor uveo ili namjerava uvesti u odnosu na to kako će se ubuduće izbjegavati slučajevi uznemiravanja ili slična pitanja u vezi s osobljem kako se ne bi ponovili slični žalobni događaji koji su prouzročili negativan publicitet i naštetili ugledu Odbora;

20. pozdravlja povećanje broja povjerljivih savjetnika kako bi se poboljšao neformalni postupak i mogućnost da zaposlenici izraze svoju zabrinutost zbog bilo kojeg mogućeg slučaja uznemiravanja;

21. s odobravanjem pozdravlja razmatranja Odbora na temelju kojih će se donijeti detaljni akcijski plan za jačanje politike nulte tolerancije prema uznemiravanju u Odboru kako bi se zajamčilo da se takvo ponašanje nikad ne tolerira; pozdravlja i podržava trenutačni paket reformi u vezi s uznemiravanjem, zviždačima i disciplinskim postupcima kojima će se dodatno unaprijediti mehanizmi za podnošenje formalnih pritužbi osoblja na uznemiravanje i poboljšati otpornost relevantnih pravnih struktura; no podsjeća da Odbor već godinama izvještava Parlament o tom procesu i da se čini da su tek sad poduzete konkretne mjere; pozdravlja osnivanje radne skupine koja bi uključivala predstavnike administracije i odbora zaposlenika radi prikupljanja najraznovrsnijih mogućih prijedloga za poboljšanja; razočaran je činjenicom da je Odbor posljednjih godina postigao minimalan napredak unatoč preciznim preporukama Parlamenta u kojima poziva Odbor da uvede pravila i postupke koji se odnose na članove uključene u slučajeve uznemiravanja;

22. pozdravlja nastavak provođenja raznih inicijativa za podizanje razine osviještenosti kako bi se osoblje na prikladan način obavijestilo o daljnjim aktivnostima u kampanji „Respect@work”; pozdravlja organizaciju aktivnosti osposobljavanja kojima se želi osigurati da je osoblje upoznato s relevantnim etičkim i organizacijskim vrijednostima i povezanim pravilima i postupcima.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

1.10.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

2

-

RENEW

Olivier CHASTEL

ID

Joachim KUHS

 

3

0

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

 

 

Corrections to votes and voting intentions

+

Olivier CHASTEL

-

 

0

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti