MÁSODIK JELENTÉS az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

12.10.2020 - (2019/2060(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Tomáš Zdechovský


Eljárás : 2019/2060(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0188/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0188/2020
Viták :
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2019/2060(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[1],

 tekintettel az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)[2],

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 2018-ban elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt[3],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[4],

 tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó, 2020. május 13-i határozatára, valamint a határozatot kísérő állásfoglalásra[5],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6] és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[7] és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0188/2020),

1. megtagadja a mentesítést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkárától az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Számvevőszéknek, továbbá hogy gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

 


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2019/2060(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0188/2020),

A. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B. mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatának eredményei és ajánlásai alapján a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvárja, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) tájékoztatást adjon a hiányosságok orvoslása érdekében hozott intézkedésekről;

1. üdvözli az „Intézmény tagjai és küldöttei” költségvetési tételhez kapcsolódó átvitelek helyzetének javulását azáltal, hogy hathetes határidőt szabtak meg a költségtérítési kérelmek benyújtására; nagyra értékeli, hogy 2019. január 1. óta sikerült csökkenteni az átviteleket;

2. megjegyzi, hogy mivel több véleményt és jelentést adtak ki, több tagot kellett bevonni az elkészítésükbe, ezért az utazási költségek és egyéb költségtérítések összege nagyobb lett;

3. üdvözli, hogy a bizottság informatikai költségvetésének jelentős növelését tervezi a felzárkózás, a többi uniós szerv utolérése és a bizottság 2019 júniusában elfogadott digitális stratégiájának további végrehajtása érdekében; tudomásul veszi a hálózati kapacitások és a végfelhasználói eszközök fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a személyzet 100%-a távmunkában dolgozhasson;

4. megjegyzi, hogy a bizottság új, 2020. január 1. óta működő struktúrája közvetlenül a főtitkár mellé rendelte a Jogi Szolgálatot azzal a kinyilvánított céllal, hogy növelje annak láthatóságát és hatását, és hogy lehetővé váljon számára, hogy horizontális alapon jogi segítséget nyújtson; tudomásul veszi a bizottság indokolását, azonban nyugtalanítja, hogy esetleg sérülhet a Jogi Szolgálat autonómiája és teljes függetlensége; felhívja a bizottságot annak biztosítására, hogy a Jogi Szolgálatot hivatalosan és rendszeresen bevonják a bizottság legfontosabb ügyeibe, nem a többi szolgálatra hagyva annak eldöntését, hogy konzultálnak-e vele vagy sem; üdvözli, hogy a tagok munkakörülményeivel foglalkozó egységben megerősítették a jogi szaktudást, hogy lehetővé tegyék a tagok statútumával kapcsolatos konkrét kérdések kezelését; tudomásul veszi a szakosodott személyzetnek, köztük a Jogi Szolgálathoz tartozó alkalmazottaknak a bizottság mobilitási politikája alóli mentesítésével kapcsolatos megfontolásokat, és felhívja a bizottságot, hogy tegyen jelentést e folyamat eredményéről a menetesítésért felelős hatóságnak;

5. megerősíti, hogy a bizottság megkapta az azbesztmentességet igazoló tanúsítványt a VMA épületre vonatkozóan, amely szerint az azbeszt nem jelent kockázatot az épület rendes használata során; megjegyzi azonban, hogy az épületben volt korlátozott mennyiségű azbeszt, amit további elemzések is megerősítettek; elismeri, hogy megtalálható némi azbesztszálat tartalmazó anyag a VMA épület irodaterületén kívül, és hogy a tervek szerint azt a felújítási munkálatok kivitelezési időszakában eltávolítják;

6. támogatja a bizottság arra irányuló kérését, hogy fokozzák a Parlament és a bizottság közötti együttműködési megállapodás tartalmának tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseket, beleértve azt a rendelkezést is, melyben elegendő forrást biztosítanak a bizottság számára a fordítások kiszervezésére a Parlamenthez áthelyezett álláshelyek kompenzálása érdekében;

A jelenlegi helyzet

7. emlékeztet, hogy 2020. januári jelentésében az OLAF arra a következtetésre jutott, hogy a bizottság I. csoportjának akkori elnöke volt felelős a személyzet két tagjával szembeni zaklatásért, a bizottság egy tagjával és egy alkalmazottjával szembeni nem megfelelő magatartásért (súlyos kötelességszegés), valamint az I. csoport titkárságán dolgozó többi alkalmazottal szembeni kötelességszegésért;

8. emlékeztet, hogy az OLAF arra a következtetésre jutott, hogy az I. csoport akkori elnöke megsértette a bizottság eljárási szabályzatából és magatartási kódexéből eredő kötelezettségeit; emlékeztet, hogy az OLAF azt ajánlja, hogy a bizottság eljárási szabályzata 8. cikke negyedik részének megfelelően kezdeményezze a megfelelő eljárásokat az érintett taggal szemben, és tegyen meg minden szükséges lépést az érintett tag további munkahelyi zaklatásának megelőzése érdekében;

9. sajnálja, hogy a személyzet több tagját indokolatlanul hosszú időn keresztül lelkileg zaklatta az I. csoport akkori elnöke; sajnálja, hogy a bizottság által alkalmazott zaklatás elleni intézkedések nem tették lehetővé az ügy gyorsabb felderítését és orvoslását, mivel az érintett tag vezető beosztásban volt; sajnálja, hogy az áldozatok védelmében az OLAF-vizsgálat lezárultáig hozott intézkedések rögtönzöttek és elégtelenek voltak, különösen az F-50/15. sz., FS kontra Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ügyben hozott ítélet[8] 1afényében, amelynek tanulságul kellett volna szolgálnia a bizottság számára; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a belső eljárások hiányosságai miatt a bizottság igazgatása tétlen maradt, ami a gondossági és az OLAF-nak való jelentéstételre vonatkozó kötelezettség megszegését jelentette; felhívja a bizottságot, hogy vegye ezt tudomásul a vonatkozó határozatok felülvizsgálata keretében;

10. megjegyzi, hogy a bizottság elnöke 2020. január 17-én megkapta az OLAF jelentését és ajánlásait; megjegyzi, hogy az ügyet 2020. január 23-án a bizottság tagjainak magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság elé utalták; megjegyzi továbbá, hogy a tanácsadó bizottság 2020. április 28-án ismertette következtetéseit, és az érintett tagot felkérték, hogy ismertesse észrevételeit, és hogy a bizottság elnöke felkérte a bizottság kibővített Elnöki Testületét, hogy tegye meg észrevételeit;

11. megjegyzi, hogy a bizottság elnökségének többsége úgy határozott, hogy felkéri az érintett tagot, hogy mondjon le az I. csoport elnöki tisztségéről, és vonja vissza a bizottság elnöki tisztségére való jelentkezését; megjegyzi, hogy az elnökség felmentette az érintett tagot a személyzet irányításával vagy adminisztrációjával kapcsolatos valamennyi tevékenység alól; megjegyzi, hogy az elnökség megbízta a főtitkárt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az ügyész eljárást kezdeményez az érintett tag ellen, a bizottság magánfélként csatlakozzon az eljáráshoz; megjegyzi, hogy az elnökség megbízta a főtitkárt, hogy tájékoztassa erről a határozatról az OLAF-ot és a Parlamentet; megjegyzi, hogy ezt a döntést adott esetben a tagállamok más intézményeivel vagy szerveivel is közölni lehet;

12. aggodalommal veszi tudomásul a bizottság elnökségének határozatát, mely szerint az I. csoport akkori elnökét nem lehet teljeskörűen elszámoltatni a bizottság belső eljárásai keretében; megjegyzi, hogy az érintett tag csak közel négy hónappal az elnökség határozatát követően döntött úgy, hogy visszavonja pályázatát a bizottság elnöki tisztségére, és akkor is csak önszántából tette; aggodalommal veszi tudomásul, hogy az OLAF megállapításai és az elnökség határozata ellenére az érintett tag érvényesítheti akaratát és mandátuma lejártáig továbbra is az I. csoport elnöke maradhat; felhívja a bizottságot, hogy vizsgálja felül a bizottság eljárási szabályzatát és magatartási kódexét, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen helyzetek;

13. megjegyzi, hogy az OLAF továbbította az ügyet a belga hatóságoknak, és hogy a belga ügyész bírósági eljárást indít az érintett tag ellen, mivel a lelki zaklatás a belga jog szerint büntethető; megjegyzi, hogy a bizottság plénuma 2020. júliusi ülésén úgy határozott, hogy felfüggeszti az érintett tag mentelmi jogát, hogy a belga ügyészség folytathassa a jogi eljárást;

14. rámutat, hogy a bizottság ez ügyben tanúsított jogsértései közpénzek elherdálását eredményezték és anyagi veszteséget okoztak a jogi szolgáltatások, a betegszabadságok, az áldozatvédelem, a termelékenység csökkenése, az elnökség és más szervek ülésezése stb. tekintetében; az ügyet aggodalomra okot adónak tartja az elszámoltathatóság, a költségvetési ellenőrzés és az emberi erőforrások megfelelő kezelése tekintetében az uniós intézményeknél, testületeknél, hivatalokban és ügynökségeknél; ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék „Az ellenőrzött uniós intézmények etikai keretrendszerei: fejlesztési lehetőségek” című, 13/2019. számú különjelentésében megállapítja, hogy: a közügyekben tanúsított etikus magatartás hozzájárul a hatékonyabb és eredményesebb pénzgazdálkodáshoz és a közbizalom erősödéséhez, és hogy az európai uniós intézmények és szervek tagjainak és alkalmazottainak etikátlan magatartása nagy közfigyelemre tart számot és csökkenti az uniós intézmények iránti bizalmat;

15. megdöbbenti, hogy a bizottság honlapján megtalálható az érintett tag nyilatkozata, melyet az I. csoport elnöki minőségében tett, amely valójában egy személyes védekezés, amit az is súlyosbít, hogy az ügyek már az uniós igazságszolgáltatási szervek és a belga hatóságok előtt vannak vagy hamarosan eléjük kerülnek; nagyon sajnálja, hogy a bizottság elnöksége és az I. csoport elnöksége közti nézetkülönbségek ily módon kerültek nyilvánosságra, súlyosan károsítva az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek megítélését és hitelességét;

16. üdvözli, hogy a bizottság mélyreható értékelést és gondolkodást kezdeményezett az emberi méltóságot sértő magatartásokkal szembeni zéró tolerancia politikáját támogató, meglévő átfogó keret kapcsán; megjegyzi, hogy e folyamat célja az esetleges hiányosságok azonosítása és további javítási lehetőségek keresése a személyzet és a tagok érdekében;

17. kéri a bizottságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a jelenleg folyó és a zaklatási vagy más ügyek miatt a tagokkal vagy alkalmazottakkal kapcsolatban újonnan indított OLAF-vizsgálatokról;

18. megjegyzi, hogy a személyzeti szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak a bizottság tagjaira, mivel ők nem alkalmazottak, hanem a bizottság kinevezett tagjai; megjegyzi, hogy ez a körülmény nem akadályozhatja meg a többi uniós intézményt, szervet, hivatalt és ügynökséget abban, hogy külön, megfelelő és hasznos szabályokat alkalmazzanak tagjaikra; ennek kapcsán emlékeztet például a Régiók Bizottsága magatartási kódexe 8. cikkének 4. részére, amely megtiltja a szabályok ellen vétő tagoknak, hogy a bizottság bármely tisztségére megválasszák őket, és amennyiben a tag rendelkezik valamilyen tisztséggel, arról ilyen esetben le kell mondania; üdvözli, hogy a bizottság, immár több mint két éve tartó gondolkodást követően kész arra, hogy tapasztalatai alapján fontolóra vegyen lehetőségeket rendszerének további javítására, úgy véli, hogy ez az időszak indokolatlanul hosszú; sajnálja, hogy az említett időszak során a bizottság csak tájékoztatási és képzési intézkedéseket képes javasolni a tagok számára, annak ellenére, hogy egyértelműen további intézkedésekre lenne szükség, amint az az európai ombudsmannak az uniós intézményeknél és ügynökségeknél a munkahelyi méltóságról szóló jelentésében (SI/2/2018/AMF) és a Parlament ajánlásaiban is szerepel;

19. kéri a bizottságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az általa annak meghatározása érdekében kezdeményezett vagy kezdeményezni tervezett eljárásokról és folyamatokról, hogy a jövőben miként fogják elkerülni az alkalmazottakat érintő zaklatási és a hasonló ügyeket, biztosítva, hogy ne ismétlődjenek meg a negatív hírverést okozó és a bizottság megítélését károsító hasonló sajnálatos események;

20. üdvözli a bizalmas tanácsadók számának növekedését az informális eljárás javítása érdekében, valamint annak lehetőségét, hogy a személyzet megoszthassa aggályait bármilyen zaklatási esettel kapcsolatban;

21. kiemelten üdvözli, hogy a bizottság elgondolkozik a helyzetről, aminek eredményeként részletes cselekvési terv készül a bizottságon belüli zaklatással szembeni zéró tolerancia politikájának megerősítésére, hogy az ilyen magatartás soha többé nem legyen tolerálható; üdvözli és támogatja a zaklatással, a visszaélések bejelentésével és a fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos jelenlegi felülvizsgálati csomagot, amely tovább javítja azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a személyzet számára a zaklatással kapcsolatos hivatalos panasztételt, és megszilárdítja a vonatkozó jogi struktúrákat; emlékeztet azonban, hogy a bizottság éveken át beszámolt a Parlamentnek erről a folyamatról, de csak most hoztak végre konkrét intézkedéseket; üdvözli az igazgatás és a személyzeti bizottság képviselőiből álló munkacsoport létrehozását, amelynek célja, hogy a lehető legszélesebb körű információkat gyűjtse össze a fejlesztésekhez; sajnálja, hogy a bizottság csak minimális előrelépést ért el az elmúlt években, annak ellenére, hogy a Parlament pontos ajánlásokat fogalmazott meg, a zaklatási ügyekben érintett tagokkal kapcsolatos szabályok és eljárások bevezetésére sürgetve a bizottságot;

22. üdvözli a különböző figyelemfelkeltő kezdeményezések folytatását annak érdekében, hogy a személyzet megfelelő tájékoztatást kapjon a „Respect@work kampány” nyomon követéséről; üdvözli a képzési tevékenységek szervezését, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyzet tisztában legyen a vonatkozó etikai és szervezeti értékekkel, valamint a kapcsolódó szabályokkal és eljárásokkal.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.10.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

 

24

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

2

-

RENEW

Olivier CHASTEL

ID

Joachim KUHS

 

3

0

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

 

 

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

+

Olivier CHASTEL

-

 

0

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2020. október 19.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat