Procedūra : 2019/2060(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0188/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0188/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0270

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0188/2020</NoDocSe>
PDF 197kWORD 58k

<TitreType>OTRAIS ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja</Titre>

<DocRef>(2019/2060(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(2019/2060(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu[1],

 ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)[2],

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā un iestāžu atbildes[3],

 ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību[4], kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā 2020. gada 13. maija lēmumu[5] atlikt lēmuma pieņemšanu par 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un tam pievienoto rezolūciju,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[6] un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[7], un jo īpaši tās 59., 118., 260., 261. un 262. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A9-0188/2020),

1. nesniedz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(2019/2060(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A9-0188/2020),

A. tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi panākt vēl spēcīgāku Savienības struktūru demokrātisko leģitimitāti, nodrošinot lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, un īstenot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

B. tā kā, ņemot vērā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas rezultātus un ieteikumus, Parlamenta Budžeta kontroles komiteja vēlas, lai Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (Komiteja) to informētu par pasākumiem, kas veikti pārkāpumu novēršanai,

1. atzinīgi vērtē uzlabojumus, kas veikti pārnesumu jomā saistībā ar budžeta pozīciju “Iestādes locekļi un delegāti”, nosakot sešu nedēļu termiņu pieprasījumu par izdevumu atlīdzināšanu iesniegšanai; atzinīgi vērtē to, ka kopš 2019. gada 1. janvāra ir panākts pārnesumu samazinājums;

2. norāda, ka sakarā ar to, ka tika iesniegts vairāk atzinumu un ziņojumu, kuru sagatavošanā bija jāiesaista vairāk locekļu, palielinājās ceļa un citu izdevumu atlīdzināšanas izmaksas;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komiteja ir paredzējusi ievērojami palielināt IT budžetu, lai atgūtu iekavēto, novērstu atšķirības attiecībā uz citām Savienības struktūrām un turpinātu īstenot 2019. gada jūnijā pieņemto Komitejas digitālo stratēģiju; ņem vērā centienus, kas jāīsteno nolūkā uzlabot tīkla jaudas un galalietotāju aprīkojumu, lai attālināti strādāt varētu 100 % darbinieku;

4. norāda, ka Komitejas jaunajā struktūrā, kas ir spēkā kopš 2020. gada 1. janvāra, juridiskais dienests tika tieši piesaistīts ģenerālsekretāram, un tika paziņots, ka tas veikts, lai palielinātu juridiskā dienesta pamanāmību un ietekmi un tas varētu sniegt juridisko atbalstu, izmantojot horizontālu pieeju; pieņem zināšanai Komitejas sniegto pamatojumu, taču pauž bažas par to, ka varētu tikt ietekmēta juridiskā dienesta autonomija un pilnīga neatkarība; aicina Komiteju nodrošināt, ka juridiskais dienests tiek oficiāli un sistemātiski iesaistīts Komitejas vissvarīgāko jautājumu risināšanā, neatstājot dažādu dienestu ziņā lēmumu par to, vai apspriesties ar šo dienestu; atzinīgi vērtē to, ka tika nostiprināta nodaļas “Komitejas locekļu darba nosacījumi” tiesībspēja, lai varētu risināt konkrētus jautājumus saistībā ar locekļu nolikumu; norāda uz pārdomām par to, lai pārtrauktu Komitejas mobilitātes politikas piemērošanu specializētajiem darbiniekiem, cita starpā juridiskajā dienestā, un aicina Komiteju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā procesa iznākumu;

5. apstiprina, ka Komiteja saņēma apliecinājumu par to, ka azbesta klātbūtne VMA ēkā apdraudējumu nerada un nav riska faktors parastai ēkas ekspluatācijai; tomēr norāda, ka neliels azbesta daudzums tika konstatēts, ko apstiprināja papildu analīze; atzīst, ka daži materiāli, kas satur azbesta šķiedras, atrodas ārpus VMA ēkas biroja telpām un ka renovācijas darbu izpildes posmā ir paredzēts atbrīvoties no visiem šiem materiāliem;

6. atbalsta Komitejas prasību pastiprināt visus centienus, lai pilnībā ievērotu Parlamenta un Komitejas sadarbības nolīguma būtību, tostarp noteikumu, kas paredz nodrošināt Komitejai pietiekamus līdzekļus rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanai, lai kompensētu uz Parlamentu pārceltās amata vietas;

Pašreizējā situācija

7. atgādina, ka OLAF 2020. gada janvāra ziņojumā ir secinājis, ka toreizējais Komitejas I grupas priekšsēdētājs ir saucams pie atbildības par aizskarošu izturēšanos pret diviem darbiniekiem, par neatbilstošu rīcību (nopietnu pārkāpumu) pret kādu Komitejas locekli un darbinieku un par pārkāpumu pret citiem I grupas sekretariāta darbiniekiem;

8. atgādina OLAF secinājumus par to, ka I grupas priekšsēdētājs ir izdarījis pārkāpumus attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no Komitejas reglamenta un rīcības kodeksa; atgādina, ka OLAF iesaka Komitejai sākt atbilstošas procedūras attiecībā uz attiecīgo locekli, kā paredzēts Komitejas reglamenta 8. panta ceturtajā daļā, un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu turpmākus aizskarošas izturēšanās gadījumus darba vietā no attiecīgā locekļa puses;

9. pauž nožēlu par to, ka vairāki darbinieki nepamatoti ilgi ir cietuši no psiholoģiskas vardarbības, ko veicis toreizējais I grupas priekšsēdētājs; pauž nožēlu par to, ka sakarā ar attiecīgā locekļa atrašanos augstajā amatā šis jautājums netika risināts un novērsts ātrāk ar Komitejā ieviestajiem aizskaršanas novēršanas pasākumiem; pauž nožēlu par to, ka pasākumi, kas veikti, lai aizsargātu cietušos līdz OLAF veiktās izmeklēšanas beigām, neapšaubāmi, bija improvizēti un nepietiekami, jo īpaši ņemot vērā spriedumu lietā F-50/15[8]1a, FS pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK), no kura Komitejai būtu vajadzējis izdarīt secinājumus; ar bažām norāda, ka nepilnības iekšējās procedūrās izraisīja Komitejas administrācijas bezdarbību, kā rezultātā tika pārkāpts rūpības pienākums un pienākums ziņot OLAF; aicina Komiteju ņemt to vērā saistībā ar uzsākto attiecīgo lēmumu pārskatīšanu;

10. norāda, ka Komitejas priekšsēdētājs 2020. gada 17. janvārī saņēma OLAF ziņojumu un ieteikumus; norāda, ka 2020. gada 23. janvārī lieta tika nodota Komitejas Padomdevējai komitejai deputātu rīcības jautājumos; turklāt norāda, ka padomdevēja komiteja 2020. gada 28. aprīlī iepazīstināja ar saviem secinājumiem, attiecīgais loceklis tika aicināts iesniegt savus apsvērumus un Komitejas priekšsēdētājs aicināja Komitejas paplašināto prezidiju sniegt komentārus;

11. norāda, ka Komitejas Birojs ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu prasīt attiecīgajam loceklim atkāpties no savu I grupas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas un atsaukt savu kandidatūru Komitejas priekšsēdētāja amatam; norāda, ka Birojs atbrīvoja attiecīgo locekli no atbildības par visām darbībām, kas saistītas ar personāla pārvaldību vai administrēšanu; norāda, ka Birojs uzdeva ģenerālsekretāram veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja prokurors uzsāktu procesu pret attiecīgo locekli, Komiteja šajā procesā iesniegtu civilprasību; norāda, ka Birojs uzdeva ģenerālsekretāram paziņot šo lēmumu OLAF un Parlamentam; norāda, ka šo lēmumu vajadzības gadījumā var paziņot arī citām dalībvalstu iestādēm vai struktūrām;

12. ar bažām norāda, ka Komitejas Biroja lēmumu attiecībā uz toreizējo I grupas priekšsēdētāju nebija iespējams pilnībā izpildīt, izmantojot Komitejas iekšējās procedūras; norāda, ka attiecīgais loceklis nolēma atsaukt savu kandidatūru Komitejas priekšsēdētāja amatam gandrīz četrus mēnešus pēc Biroja lēmuma pieņemšanas un arī tad tikai pēc savas iniciatīvas; ar bažām norāda, ka, neraugoties uz OLAF konstatējumiem un Biroja lēmumu, attiecīgais loceklis var uzspiest savu gribu un līdz sava pilnvaru termiņa beigām palikt I grupas priekšsēdētāja amatā; aicina Komiteju turpināt pārskatīt Komitejas reglamentu un rīcības kodeksu, lai turpmāk novērstu šādu situāciju;

13. norāda, ka OLAF ir iesniedzis lietu Beļģijas iestādēm un ka Beļģijas prokurors uzsāk tiesvedību pret attiecīgo locekli, jo saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem par psiholoģisku vardarbību var uzsākt kriminālvajāšanu; norāda, ka Komitejas plenārsēdē 2020. gada jūlija sanāksmē tika nolemts atcelt attiecīgā locekļa imunitāti, lai Beļģijas prokurors varētu turpināt tiesvedību;

14. norāda, ka šajā gadījumā Komitejas pieļauto pārkāpumu dēļ ir zaudēti ievērojami publiskie līdzekļi attiecībā uz juridiskajiem pakalpojumiem, slimības atvaļinājumu, cietušo aizsardzību, produktivitātes samazināšanos, Biroja un citu struktūrvienību sanāksmēm u. c.; tādēļ uzskata, ka tas rada bažas attiecībā uz pārskatatbildību, budžeta kontroli un labu cilvēkresursu pārvaldību Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās; šajā sakarībā atgādina, ka Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 13/2019 “Revidēto ES iestāžu ētikas satvari: iespējami uzlabojumi” ir norādījusi, ka ētiska rīcība publiskajā pārvaldē veicina labāku finanšu pārvaldību un vairo sabiedrības uzticību un ka jebkāda veida neētiska rīcība, ko pieļauj Eiropas Savienības (ES) iestāžu un struktūru darbinieki un locekļi, piesaista lielu sabiedrības uzmanību un mazina uzticību ES iestādēm;

15. pauž izbrīnu par to, ka Komitejas tīmekļa vietnē ir izvietots attiecīgā locekļa kā I grupas priekšsēdētāja paziņojums, kas patiesībā ir nekas cits kā personīgais viedoklis, ko viņš paudis savai aizstāvībai, papildus vainu pastiprinošajam apstāklim saistībā ar to, ka lietas vai nu jau tiek izskatītas, vai arī, paredzams, tiks izskatītas Savienības tiesu iestādēs un Beļģijas iestādēs; pauž dziļu nožēlu par to, ka nesaskaņas starp Komitejas prezidiju un I grupas prezidiju nonākušas atklātībā šādā veidā, ārkārtīgi negatīvi ietekmējot Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru reputāciju un uzticamību;

16. atzinīgi vērtē to, ka Komiteja ir uzsākusi padziļinātu novērtējumu un pārdomu procesu par spēkā esošo vispārējo sistēmu, atbalstot tās nulles tolerances politiku attiecībā uz jebkādu rīcību, kas varētu apdraudēt cilvēka cieņu; norāda, ka šā procesa mērķis ir apzināt iespējamos trūkumus un tajā tiek īstenoti centieni rast turpmākus uzlabojumus darbinieku un locekļu interesēs;

17. prasa Komitejai informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par visām pašlaik notiekošajām OLAF izmeklēšanām un par jaunu OLAF izmeklēšanu sākšanu attiecībā uz Komitejas locekļiem vai darbiniekiem saistībā ar aizskarošu izturēšanos vai jebkādām citām bažām;

18. norāda, ka Civildienesta noteikumi neattiecas uz Komitejas locekļiem, jo viņi nav darba ņēmēji, bet ir iecelti par Komitejas locekļiem; konstatē, ka šis apstāklis nav liedzis citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām ieviest īpašus, atbilstīgus un lietderīgus noteikumus, kas piemērojami to locekļiem; šajā sakarībā, piemēram, atgādina, ka Reģionu komitejas Rīcības kodeksa 8. panta 4. daļa aizliedz pārkāpumu izdarījušajam loceklim tikt ievēlētam par Komitejas amatpersonu un, ja loceklis jau ieņem šādus amatus, noteikumos paredzēts viņu no tiem atbrīvot; atzinīgi vērtē to, ka pēc pārdomām, kas jau ir ilgušas vairāk nekā divus gadus, Komiteja ir gatava apsvērt papildu uzlabojumus savā sistēmā; uzskata, ka minētais laikposms ir bijis nesamērīgi ilgs; pauž nožēlu par to, ka pēc iepriekš minētā laikposma Komiteja var tikai ierosināt locekļu informētības palielināšanas un apmācības pasākumus, neraugoties uz to, ka ir nepārprotami nepieciešami papildu pasākumi, kā norādīts Eiropas Ombuda ziņojumā par cieņu darbā ES iestādēs un aģentūrās (SI/2/2018/AMF) un Parlamenta ieteikumos;

19. prasa Komitejai informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par procedūrām un procesiem, ko Komiteja ir īstenojusi vai ir paredzējusi īstenot ar mērķi turpmāk novērst uzmākšanās gadījumus vai līdzīgas problēmas attiecībā uz darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka neatkārtojas līdzīgi nožēlojami notikumi, kas ir izraisījuši negatīvu publicitāti un kaitējuši Komitejas reputācijai;

20. atzinīgi vērtē konfidenciālo konsultantu skaita pieaugumu, lai uzlabotu neoficiālo procedūru un darbinieku iespēju paust bažas par jebkādu iespējamu aizskarošas izturēšanās situāciju;

21. atzinīgi vērtē Komitejas pārdomu procesu, kura rezultāti tiks izmantoti, lai sīki izstrādātu rīcības plānu nolūkā pilnveidot nulles tolerances politiku pret aizskarošu izturēšanos Komitejā, lai nodrošinātu, ka šāda rīcība nekad netiks pieļauta; atzinīgi vērtē un atbalsta pašreizējo pārskatīšanas dokumentu kopumu attiecībā uz aizskarošu izturēšanos, trauksmes celšanu un disciplinārajām procedūrām, kas vēl vairāk uzlabos mehānismus, kuri ļaus darbiniekiem iesniegt oficiālas sūdzības par aizskarošu izturēšanos un uzlabos attiecīgo juridisko struktūru stabilitāti; tomēr atgādina, ka Komiteja jau gadiem ilgi ir ziņojusi Parlamentam par šo procesu un ka tikai tagad, šķiet, tiek veikti konkrēti pasākumi; atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota darba grupa, kurā darbojas administrācijas un personāla komitejas pārstāvji un kuras mērķis ir apkopot pēc iespējas plašāku informāciju, lai veiktu uzlabojumus; pauž vilšanos par to, ka Komitejas pēdējo gadu laikā gūtie panākumi ir minimāli, neraugoties uz Parlamenta precīzajiem ieteikumiem, mudinot Komiteju ieviest noteikumus un procedūras attiecībā uz locekļiem, kas iesaistīti uzmākšanās gadījumos;

22. atzinīgi vērtē dažādu izpratnes veicināšanas iniciatīvu turpināšanu, lai attiecīgi informētu darbiniekus par turpmākajiem pasākumiem pēc kampaņas Respect@work; atzinīgi vērtē mācību pasākumu organizēšanu, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās attiecīgās ētiskās un organizatoriskās vērtības un ar tām saistītos noteikumus un procedūras.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

1.10.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

2

-

RENEW

Olivier CHASTEL

ID

Joachim KUHS

 

3

0

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

 

 

Corrections to votes and voting intentions

+

Olivier CHASTEL

-

 

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV L 57, 28.2.2018.

[2] OV C 327, 30.9.2018., 1. lpp.

[3] OV C 340, 8.10.2019., 1. lpp.

[4] OV C 340, 8.10.2019., 9. lpp.

[5] Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2020)0120.

[6] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[7] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[8] 1a Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 12. maija spriedums – FS pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika