Postup : 2019/2060(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0188/2020

Predkladané texty :

A9-0188/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0270

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0188/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 58k

<TitreType>DRUHÁ SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor</Titre>

<DocRef>(2019/2060(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2019/2060(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018[1],

 so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)[2],

 so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. mája 2020,[5] ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2018, ako aj na priložené uznesenie,

 so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[7], a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0188/2020),

1. neudeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2019/2060(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0188/2020),

A. keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti orgánov Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B. keďže na základe výsledkov a odporúčaní vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu očakáva, že Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len „výbor“) ho bude informovať o opatreniach prijatých na nápravu pochybení;

1. víta zlepšenia situácie prenosu rozpočtových prostriedkov v súvislosti s rozpočtovým riadkom „Členovia inštitúcie a delegáti“ stanovením lehoty šiestich týždňov na predloženie žiadostí o úhradu; oceňuje, že od 1. januára 2019 sa dosiahlo zníženie prenesených rozpočtových prostriedkov;

2. konštatuje, že z dôvodu vyššieho počtu vydaných stanovísk a správ, kde sa žiadala väčšia účasť členov na príprave, došlo k vyšším nákladom na cestovanie a k iným úhradám;

3. oceňuje, že výbor plánuje výrazne zvýšiť svoj rozpočet na informačné technológie s cieľom dostať sa na úroveň ostatných orgánov Únie a odstrániť tak rozdiely v porovnaní s týmito orgánmi, a ďalej implementovať digitálnu stratégiu výboru, ktorá bola prijatá v júni 2019; berie na vedomie úsilie potrebné na posilnenie kapacít siete a vybavenia koncového používateľa s cieľom umožniť prácu na diaľku pre 100 % zamestnancov;

4. poznamenáva, že v novej štruktúre výboru, ktorá bola zavedená k 1. januáru 2020, je právne oddelenie pripojené priamo ku generálnemu tajomníkovi s deklarovaným cieľom zvýšiť viditeľnosť a vplyv právneho oddelenia a umožniť mu, aby poskytovalo právnu pomoc horizontálne; berie na vedomie odôvodnenie výboru, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že by to mohlo ovplyvniť autonómiu a úplnú nezávislosť právneho oddelenia; vyzýva výbor, aby zabezpečil oficiálne a systematické zapojenie právneho oddelenia do najdôležitejších záležitostí výboru bez toho, aby sa rozhodnutie o tom, či sa bude s právnym oddelením konzultovať, ponechalo na jednotlivé útvary; víta posilnenie právnej spôsobilosti v rámci oddelenia pre pracovné podmienky členov s cieľom umožniť riešenie osobitných otázok týkajúcich sa štatútu členov; berie na vedomie úvahy o vyňatí špecializovaných zamestnancov vrátane zamestnancov patriacich k právnemu oddeleniu z politiky mobility výboru a vyzýva výbor, aby o záveroch tohto postupu informoval orgán udeľujúci absolutórium;

5. potvrdzuje, že výbor dostal osvedčenie o bezpečnosti budovy VMA z hľadiska azbestu, v ktorom sa uvádza, že nie je prítomné riziko pre bežné používanie budovy; konštatuje však, že ďalšou analýzou sa potvrdila prítomnosť obmedzeného množstva azbestu; uznáva, že len malý počet materiálov obsahujúcich azbestové vlákna sa nachádza mimo kancelárskych priestorov budovy VMA a že sa plánuje odstránenie všetkých týchto materiálov počas realizácie renovačných prác;

6. podporuje žiadosť výboru o posilnenie celkového úsilia dodržiavať obsah dohody o spolupráci medzi Parlamentom a výborom v celom rozsahu vrátane ustanovenia o poskytnutí dostatočných finančných prostriedkov výboru na externé zadávanie prekladov, aby sa kompenzovalo presunutie pracovných miest do Parlamentu;

Súčasný stav

7. pripomína, že úrad OLAF vo svojej správe z januára 2020 dospel k záveru, že vtedajší predseda skupiny I výboru je zodpovedný za prejavy obťažovania voči dvom zamestnancom, nevhodné správanie (závažné pochybenie) voči jednému členovi výboru a jednému zamestnancovi, ako aj za pochybenie vo vzťahu k ďalším zamestnancom, ktorí pracujú na sekretariáte skupiny I;

8. pripomína, že úrad OLAF dospel k záveru, že vtedajší predseda skupiny I sa dopustil porušenia povinností vyplývajúcich z rokovacieho poriadku výboru a jeho etického kódexu; pripomína, že úrad OLAF odporúča, aby výbor inicioval vhodné postupy v súvislosti s príslušným členom, ako sa stanovuje v článku 8 časti 4 rokovacieho poriadku výboru, a aby prijal všetky potrebné opatrenia s cieľom predísť akýmkoľvek ďalším prípadom obťažovania zo strany príslušného člena na pracovisku;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že viacerí zamestnanci boli obeťami psychického obťažovania zo strany vtedajšieho predsedu skupiny I počas neodôvodnene dlhého obdobia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že opatrenia proti obťažovaniu zavedené vo výbore nevyriešili a nenapravili tento prípad skôr z dôvodu vedúceho postavenia príslušného člena; vyjadruje poľutovanie nad tým, že opatrenia prijaté na ochranu obetí až do ukončenia vyšetrovania úradom OLAF boli zrejme improvizované a nedostatočné, najmä vzhľadom na rozsudok vo veci F-50/151[8]1a, FS /Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), z ktorého si mal výbor vziať ponaučenie; so znepokojením konštatuje, že nedostatky vo vnútorných postupoch viedli k nečinnosti administratívy výboru, ktorá sa prejavila v porušení povinnosti náležitej starostlivosti a povinnosti informovať úrad OLAF; vyzýva výbor, aby to vzal na vedomie v rámci prebiehajúcej revízie príslušných rozhodnutí;

10. konštatuje, že predseda výboru dostal správu a odporúčania úradu OLAF 17. januára 2020; konštatuje, že prípad bol postúpený poradnému výboru pre správanie členov tohto výboru 23. januára 2020; ďalej konštatuje, že poradný výbor predložil svoje závery 28. apríla 2020, že príslušný člen bol vyzvaný, aby sa vyjadril, a že predseda výboru vyzval rozšírené predsedníctvo výboru, aby predložilo svoje pripomienky;

11. konštatuje, že predsedníctvo výboru rozhodlo väčšinou hlasov požiadať príslušného člena, aby sa vzdal funkcie predsedu skupiny I a stiahol svoju kandidatúru na funkciu predsedu výboru; berie na vedomie, že Predsedníctvo uvoľnilo príslušného člena z výkonu všetkých činností týkajúcich sa riadenia alebo správy zamestnancov; berie na vedomie, že predsedníctvo poverilo generálneho tajomníka prijatím potrebných krokov s cieľom zabezpečiť, že v prípade, že prokurátor začne konanie proti danému členovi, sa výbor na tomto konaní zúčastní ako poškodená strana; konštatuje, že predsedníctvo poverilo generálneho tajomníka informovaním úradu OLAF a Parlamentu o tomto rozhodnutí; konštatuje, že toto rozhodnutie sa môže prípadne oznámiť aj ďalším inštitúciám alebo orgánom členských štátov;

12. konštatuje so znepokojením, že rozhodnutie predsedníctva výboru týkajúce sa vtedajšieho predsedu skupiny I nebolo možné vykonať v plnej miere prostredníctvom vnútorného postupu výboru; konštatuje, že príslušný člen sa rozhodol stiahnuť svoju kandidatúru na funkciu predsedu výboru z vlastnej iniciatívy až takmer štyri mesiace po rozhodnutí predsedníctva; so znepokojením konštatuje, že napriek zisteniam úradu OLAF a rozhodnutiu predsedníctva si príslušný člen dokázal presadiť svoj zámer a zotrvať vo funkcii predsedu skupiny I do konca svojho funkčného obdobia; vyzýva výbor, aby pokračoval v revízii svojho rokovacieho poriadku a etického kódexu výboru s cieľom zabrániť v budúcnosti takýmto prípadom;

13. poznamenáva, že úrad OLAF predložil prípad belgickým orgánom a že belgický prokurátor začína súdne konanie proti dotknutému členovi, keďže podľa belgického práva je možné stíhať psychické obťažovanie; konštatuje, že plénum výboru rozhodlo o zbavení príslušného člena imunity na svojej schôdzi v júli 2020, aby mohol belgický prokurátor pokračovať v súdnom konaní;

14. zdôrazňuje, že protiprávne konanie výboru v tomto prípade viedlo k značnej strate verejných finančných prostriedkov v súvislosti s právnymi službami, práceneschopnosťou, ochranou obetí, nižšou produktivitou, schôdzami predsedníctva a iných orgánov atď.; domnieva sa preto, že tento prípad vzbudzuje obavy z hľadiska zodpovednosti, kontroly rozpočtu a dobrého riadenia ľudských zdrojov v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie; pripomína v tejto súvislosti, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 13/2019 s názvom Etické rámce kontrolovaných inštitúcií EÚ: priestor na zlepšenie uvádza, že etické správanie v súvislosti so správou vecí verejných prispieva k správnemu finančnému riadeniu a väčšej dôvere verejnosti a že akékoľvek neetické správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov Európskej únie priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v inštitúcie EÚ;

15. je prekvapený, že na webovom sídle výboru sa nachádza vyhlásenie príslušného člena, ktoré urobil ako predseda skupiny I a ktoré je v skutočnosti osobným svedectvom na vlastnú obranu, pričom priťažujúcou okolnosťou je, že konania o príslušných prípadoch na súdoch Únie alebo v Belgicku už prebiehajú alebo sa ich začatie očakáva; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nezhoda medzi predsedníctvom výboru a predsedníctvom skupiny I bola zverejnená týmto spôsobom, čo značne poškodilo dobré meno a dôveryhodnosť inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie;

16. víta skutočnosť, že výbor začal hĺbkové posúdenie a úvahy týkajúce sa celkového existujúceho rámca na podporu politiky nulovej tolerancie voči akémukoľvek správaniu, ktoré by mohlo ohroziť ľudskú dôstojnosť; konštatuje, že cieľom tohto procesu je identifikovať potenciálne nedostatky a snažiť sa o ďalšie zlepšenia v záujme zamestnancov a členov výboru;

17. vyzýva výbor, aby priebežne informoval orgán udeľujúci absolutórium o všetkých aktuálne prebiehajúcich vyšetrovaniach úradu OLAF a o začatí nových vyšetrovaní úradu OLAF týkajúcich sa členov alebo zamestnancov výboru v súvislosti s obťažovaním alebo akýmikoľvek inými problémami;

18. poznamenáva, že ustanovenia služobného poriadku sa nevzťahujú na členov výboru, pretože nie sú zamestnancami, ale sú vymenovaní do funkcie členov výboru; konštatuje, že táto okolnosť nebráni iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, aby mali osobitné, primerané a užitočné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ich členov; pripomína v tomto zmysle napríklad, že v časti 4 článku 8 etického kódexu Výboru regiónov sa zakazuje, aby bol do funkcie vo výbore zvolený člen, ktorý porušuje pravidlá, a ak už takýto člen určité funkcie vykonáva, musí z nich byť odvolaný; víta skutočnosť, že výbor je pripravený zvážiť ďalšie zlepšenia svojho systému po úvahách, ktoré v súčasnosti trvajú viac ako dva roky; považuje to za neprimerane dlhé obdobie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že po uvedenom období môže výbor navrhnúť len opatrenia na zvyšovanie informovanosti a odbornú prípravu pre členov napriek jednoznačnej potrebe ďalších opatrení, ako sa uvádza v správe európskeho ombudsmana o dôstojnosti v práci v inštitúciách a agentúrach EÚ (SI/2/2018/AMF) a odporúčaniach Parlamentu;

19. žiada, aby výbor informoval orgán udeľujúci absolutórium o postupoch a procesoch, ktoré zaviedol alebo plánuje zaviesť s cieľom predchádzať v budúcnosti prípadom obťažovania alebo podobným problémom týkajúcim sa zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú opakovať podobné poľutovaniahodné situácie, ktoré pre výbor znamenajú negatívnu propagáciu a poškodzujú jeho dobré meno;

20. víta zvýšenie počtu dôverných poradcov v záujme zlepšenia neformálneho postupu a možnosť zamestnancov informovať o svojich problémoch v súvislosti s akoukoľvek situáciou, ktorú vnímajú ako obťažovanie;

21. víta s potešením úvahy výboru, ktoré vyústia do podrobného akčného plánu na posilnenie politiky nulovej tolerancie voči obťažovaniu vo výbore s cieľom zabezpečiť, že takéto správanie sa nesmie za žiadnych okolností tolerovať; víta a podporuje súčasný balík revízie týkajúci sa obťažovania, oznamovania nekalých praktík a disciplinárnych konaní, ktorým sa ešte viac zlepšia mechanizmy umožňujúce zamestnancom podávať formálne sťažnosti na obťažovanie a zlepšiť spoľahlivosť príslušných právnych štruktúr; pripomína však, že výbor o tomto procese informuje Európsky parlament už roky a že sa zdá, že konkrétne opatrenia sa prijímajú až teraz; víta vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej súčasťou sú zástupcovia administratívy a výboru zamestnancov a ktorej cieľom je zhromaždiť čo najviac rôznych podnetov na zlepšenie; vyjadruje sklamanie nad tým, že výbor dosiahol v posledných rokoch minimálny pokrok napriek presným odporúčaniam Parlamentu, v ktorých naliehavo vyzýva výbor, aby zaviedol pravidlá a postupy týkajúce sa členov zapojených do prípadov obťažovania;

22. víta pokračovanie rôznych iniciatív na zvyšovanie informovanosti s cieľom zodpovedajúcim spôsobom informovať zamestnancov o opatreniach prijatých v nadväznosti na kampaň Respect@work; víta organizovanie vzdelávacích aktivít, ktoré majú zabezpečiť, aby si zamestnanci boli vedomí príslušných etických a organizačných hodnôt a súvisiacich pravidiel a postupov.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

1.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

2

-

RENEW

Olivier CHASTEL

ID

Joachim KUHS

 

3

0

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

 

 

Opravy a zámery hlasovania

+

Olivier CHASTEL

-

 

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.

[2] Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 9.

[5] Prijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0120.

[6] Ú. v. ES L 298, 26.10.12 s. 1.

[7] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[8] 1a Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. mája 2016, FS/Európsky hospodársky a sociálny výbor, F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Posledná úprava: 19. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia