Postup : 2019/2057(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0189/2020

Předložené texty :

A9-0189/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0271

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0189/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 50k

<TitreType>DRUHÁ ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018[1],

 s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)[2],

 s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů[3],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na své rozhodnutí ze dne 13. května 2020[5] o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018, jakož i na usnesení obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,

 s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[7], a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0189/2020),

1. odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0189/2020),

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jako orgány Unie měly za finanční prostředky, které jim byly za účelem plnění jejich povinností svěřeny, demokraticky zodpovídat všem občanům Unie;

B. vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie odpovědným za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C. vzhledem k tomu, že otevřený a transparentní postup udělování absolutoria je nezbytný k ochraně finančních zájmů Unie, k vedení nezbytného boje proti podvodům a k zaručení transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči občanům Unie a každý orgán Unie se v něm zodpovídá z plnění svého rozpočtu;

1. zdůrazňuje, že Rada již deset let po sobě odmítá na postupu udělování absolutoria spolupracovat, čímž nutí Parlament, aby absolutorium odmítl udělit; konstatuje, že podobně jako v předchozích letech bylo rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2018 v květnu 2020 odloženo;

2. zdůrazňuje, že tento stav není ani pro jeden z obou orgánů obhajitelný: pro Radu proto, že jí již od roku 2009 nebylo uděleno žádné kladné rozhodnutí o plnění jejího rozpočtu, a pro Parlament proto, že to ukazuje, že není respektován jako orgán příslušný k udělení absolutoria ani jako garant transparentnosti a demokratické odpovědnosti za rozpočet Unie;

3. konstatuje, že tento stav poškozuje důvěru veřejnosti ve finanční řízení orgánů Unie; považuje pokračování současné situace za škodlivé pro odpovědnost Unie a jejích orgánů;

4. připomíná, že podle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a finančního nařízení je Parlament jediným orgánem Unie příslušným k udělení absolutoria, přičemž se plně uznává úloha Rady jakožto orgánu, který dává v souvislosti s postupem udělování absolutoria doporučení; v této souvislosti žádá Radu, aby předkládala doporučení k udělení absolutoria ostatním orgánům a institucím Unie;

5. připomíná, že podle SFEU požívají orgány správní autonomie, jejich výdaje jsou stanoveny v samostatných oddílech rozpočtu a za plnění svého rozpočtu odpovídá každý orgán sám;

6. připomíná, že Parlament uděluje absolutorium všem orgánům a institucím Unie na základě předložených technických dokumentů a odpovědí na parlamentní otázky a slyšení; vyjadřuje politování nad tím, že se Parlament při přijímání odpovědí Rady opakovaně potýká s obtížemi z důvodu nedostatečné spolupráce, což již více než 10 let vede k odmítnutí absolutorium udělit;

7. připomíná, že účinná kontrola plnění rozpočtu Unie vyžaduje loajální spolupráci mezi orgány; připomíná přání Parlamentu zahájit jednání s Radou s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivé dohody, která by tuto patovou situaci konečně překonala;

8. upozorňuje na dopis, který dne 25. května 2020 zaslal Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu generálnímu tajemníkovi Rady, aby jej informoval o tom, že Konference předsedů Parlamentu pověřila Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby obnovil jednání s Radou o postupu udělování absolutoria;

9. informuje o tom, že vyjednávací tým Parlamentu tvoří předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová, zpravodaj pro udělení absolutoria Radě za rok 2018 Tomáš Zdechovský a první místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Isabel García Muñozová;

10. sděluje, že k dopisu zmíněnému v bodě 8 byl přiložen aktualizovaný neoficiální dokument, který vyjednávací tým Parlamentu navrhl dne 20. února 2020, týkající se spolupráce mezi Parlamentem a Radou během každoročního postupu udělování absolutoria; konstatuje, že Parlament považuje tento neoficiální dokument za výchozí bod pro jednání;

11. sděluje, že neoficiální dokument uznává, že každý z orgánů plní při postupu udělování absolutoria svou vlastní, byť odlišnou úlohu, a uzavírá, že Parlament a Rada potřebují k tomu, aby mohly vydat doporučení (Rada) nebo přijmout rozhodnutí (Parlament), podobný skutkový základ;

12. vysvětluje, že dopis zmíněný v bodě 8 vybízí Radu, aby navrhla vhodné datum pro zahájení jednání; uvádí, že další pozitivní vývoj tohoto procesu přerušila pandemie COVID-19;

13. zdůrazňuje, že dokud nebudou mezi oběma stranami probíhat jednání, Parlament své stanovisko nezmění, a že vzájemná jednání jsou nutnou podmínkou pro vyřešení tohoto problému;

14. trvá na tom – jak Parlament v posledních letech doporučil v mnoha usneseních o udělení absolutoria –, že v zájmu zvýšení transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti výdajů obou orgánů, musí být rozpočet Evropské rady oddělen od rozpočtu Rady;

 15. trvá na tom, že v zájmu zvýšení otevřenosti rozhodovacího procesu Unie a odpovědnosti orgánů Unie je nutně zapotřebí vyvíjet společné úsilí a snažit se dosáhnout interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti pro lobbisty, který by byl přístupný ve strojově čitelném formátu; opět vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada se k systému rejstříku transparentnosti nepřipojila; vyzývá Radu, aby se i nadále účastnila diskusí o vytvoření společného rejstříku s Parlamentem, jenž souhlasil s opětovným zahájením jednání v březnu 2020, a Komisí s cílem dosáhnout toho, aby se registrace stala pro lobbisty, pokud se chtějí setkat s unijními činiteli s rozhodovací pravomocí, de facto povinnou; znovu vyzývá všechny týmy členských států vykonávající předsednictví Rady, aby šly příkladem a odmítaly setkání s neregistrovanými lobbisty;

16. vítá kladnou reakci Rady na doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se sponzorování předsednictví v Radě Evropské unie; bere na vědomí návrh pokynů, který generální sekretariát Rady zaslal dne 29. června 2020 delegacím členských států; znovu opakuje, že jakýkoli skutečný či vnímaný střet zájmů poškozuje dobré jméno Rady a celé Unie;

17. zdůrazňuje, že je důležité umožnit občanům snadno sledovat legislativní proces Unie; připomíná Radě, aby sladila své pracovní metody se standardy parlamentní demokracie, jak to vyžadují Smlouvy; připomíná Radě, aby systematicky reagovala na všechna doporučení obsažená v rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ve strategickém šetření OI/2/2017/TE týkajícím se transparentnosti legislativního procesu v Radě; připomíná, že Parlament evropskou veřejnou ochránkyni práv vyzval, aby v návaznosti na své šetření nepřestala podnikat další kroky;

18. vyzývá Radu, aby intenzivněji usilovala o zvýšení transparentnosti, mj. zveřejňováním svých legislativních dokumentů včetně zápisů ze schůzí pracovních skupin, třístranných jednání a dalších klíčových pracovních dokumentů v souladu s doporučeními evropské veřejné ochránkyně práv; vítá zlepšení internetových stránek Rady, zejména v souvislosti s transparentností a přístupem k dokumentům; vítá jasné kapitoly o legislativní transparentnosti, pořady jednání, harmonogram zasedání Rady, zápisy z jednání a hlasovací seznamy; uznává, že Rada přijímá opatření na podporu důslednější kultury transparentnosti;

19. opět vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že členské státy vykonávající předsednictví Unie jsou sponzorovány podniky, a sdílí obavy, jež v tomto ohledu vyjádřili občané Unie a poslanci Parlamentu; je velmi znepokojen tím, že tato praxe by mohla poškodit pověst Unie, jejích orgánů a institucí, zejména Rady, v očích občanů Unie a vést ke ztrátě důvěry; rovněž Radě důrazně doporučuje, aby zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; žádá Radu, aby tuto znepokojivou záležitost předložila členským státům, zejména stávající trojici předsednictví, a žádá stávající trojici předsednictví, aby se těmito doporučeními vážně zabývala a následně o nich podala Parlamentu zprávu;

20. je hluboce znepokojen údajnými střety zájmů několika zástupců členských států, kteří se podílejí na přijímání politických a rozpočtových rozhodnutí; žádá Radu, aby zajistila, aby se zástupci členských států, kteří mají osobní prospěch z dotací Unie, jednání a hlasování o politice nebo rozpočtu v dotčené oblasti neúčastnili.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

1.10.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

1

-

ID

Joachim KUHS

 

0

0

/

/

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

[2] Úř. věst. C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

[4] Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

[5] Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0090.

[6] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[7] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

Poslední aktualizace: 19. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí