Izvješće - A9-0189/2020Izvješće
A9-0189/2020

DRUGO IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

12.10.2020 - (2019/2057(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský,


Postupak : 2019/2057(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0189/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0189/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2019/2057(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. [1],

 uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0052/2019) [2],

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Vijeća tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija [3],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu [4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir svoju odluku od 13. svibnja 2020. [5] o odgodi odluke o razrješnici za financijsku godinu 2018., kao i Rezoluciju u prilogu,

 uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 [6] Vijeća, a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 [7], a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

1. odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. Europsko vijeće i Vijeće

(2019/2057(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II – Europsko vijeće i Vijeće,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

A. budući da bi Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije, trebali imati demokratsku odgovornost prema svim građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena za izvršavanje njihovih dužnosti;

B. budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira te da je odgovoran za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije;

C. budući da je potreban otvoren i transparentan postupak davanja razrješnice kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, vodila potrebna borba protiv prijevara te zajamčile transparentnost i demokratska odgovornost prema građanima Unije, pri čemu je svaka institucija Unije odgovorna za izvršenje svojeg proračuna;

1. naglašava da Vijeće deset uzastopnih godina odbija surađivati u postupku davanja razrješnice i time prisiljava Parlament da odbije dati razrješnicu; napominje da je odluka o davanju razrješnice za 2018. odgođena u svibnju 2020., slično kao i prethodnih godina;

2. naglašava da takvo stanje nije održivo ni za jednu instituciju: za Vijeće jer od 2009. nije donesena nijedna pozitivna odluka o izvršenju njegova proračuna, a za Parlament jer upućuje na nedostatak poštovanja za ulogu Parlamenta kao tijela nadležnog za davanje razrješnice i jamca transparentnosti i demokratske odgovornosti proračuna Unije;

3. ističe da ta situacija narušava povjerenje javnosti u financijsko upravljanje institucija Unije; smatra da će nastavak trenutačne situacije naštetiti odgovornosti Unije i njezinih institucija;

4. podsjeća na to da je Parlament, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Financijskom uredbom, jedino tijelo Unije nadležno za davanje razrješnica, no u potpunosti priznaje ulogu Vijeća kao institucije koja daje preporuke o postupku davanja razrješnice; u tom smislu traži od Vijeća da dade preporuke za davanje razrješnice drugim institucijama Unije;

5. podsjeća na to da u skladu s UFEU-om institucije uživaju administrativnu autonomiju, njihovi su rashodi utvrđeni u zasebnim dijelovima proračuna i pojedinačno su odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

6. podsjeća na to da Parlament daje razrješnicu svim institucijama i tijelima Unije na temelju odredbi tehničkih dokumenata, odgovora na pitanja parlamentaraca i saslušanja; žali zbog toga što se Parlament i dalje susreće s poteškoćama u primanju odgovora Vijeća zbog nedostatka suradnje, što je dovelo do odbijanja davanja razrješnice više od deset godina;

7. podsjeća na to da učinkoviti nadzor izvršenja proračuna Unije zahtijeva predanu suradnju među institucijama; podsjeća na želju Parlamenta da započne pregovore s Vijećem radi postizanja obostrano zadovoljavajućeg sporazuma kako bi se konačno prevladao trenutačni zastoj;

8. ističe pismo koje je 25. svibnja 2020. Odbor za proračunski nadzor Parlamenta uputio glavnom tajniku Vijeća kako bi ga obavijestio da je Konferencija predsjednika ovlastila Odbor za proračunski nadzor Parlamenta da ponovno započne pregovore s Vijećem o postupku davanja razrješnice;

9. obavještava da se pregovarački tim Parlamenta sastoji od predsjednice Odbora Parlamenta za proračunski nadzor Monike Hohlmeier, izvjestitelja za razrješnicu Vijeću za 2018. Tomasa Zdechovskog i prve potpredsjednice Odbora za proračunski nadzor Isabel Garcíje Muñoz;

10. obavještava da je ažurirana verzija neslužbenog dokumenta o suradnji Parlamenta i Vijeća tijekom godišnjeg postupka davanja razrješnice koju je pregovarački tim Parlamenta predložio 20. veljače 2020. priložena pismu spomenutom u točki 8.; napominje da Parlament smatra neslužbeni dokument početnom točkom za pregovore;

11. obavještava da se u neslužbenom dokumentu uviđaju odgovarajuće ali različite uloge obiju institucija u postupku davanja razrješnice, uza zaključak da su Parlamentu i Vijeću potrebne slične činjenične osnove za davanje preporuke (Vijeće) ili donošenje odluke (Parlament);

12. objašnjava da se u pismu spomenutom u točki 8. Vijeće poziva da predloži odgovarajući datum početka pregovora; obavještava da je pandemija bolesti COVID-19 prekinula pozitivan napredak tog procesa;

13 ističe da su stajališta Parlamenta nepromijenjena sve dok se ne vode pregovori između strana te da su oni preduvjet za rješavanje tog pitanja;

14. ustraje u tome da se proračuni Europskog vijeća i Vijeća razdvoje kako bi se doprinijelo većoj transparentnosti, odgovornosti i učinkovitosti u pogledu rashoda za obje institucije kako je Parlament preporučio u mnogim svojim rezolucijama o razrješnici tijekom posljednjih godina;

15. ustraje u tome da su združeni napori za postizanje međuinstitucionalnog sporazuma o obveznom registru transparentnosti za lobiste, dostupni u strojno čitljivom formatu, neizbježni za povećanje otvorenosti procesa donošenja odluka u Uniji i odgovornosti institucija Unije; ponovno izražava duboko žaljenje zbog toga što se Vijeće nije pridružilo sustavu registra transparentnosti; poziva Vijeće da nastavi sudjelovati u raspravama o uspostavljanju zajedničkog registra s Parlamentom, koji je pristao na ponovno pokretanje pregovora u ožujku 2020., i Komisijom kako bi registracija bila de facto obavezna za lobiste koji se žele sastati s donositeljima odluka u Uniji; ponovno poziva sve timove država članica za predsjedanje da budu uzor i odbiju održavati sastanke s neregistriranim lobistima;

16. pozdravlja pozitivan odgovor Vijeća na preporuku Europskog ombudsmana u predmetu 1069/2019/MIG o sponzorstvu predsjedanja Vijeću Europske unije; prima na znanje nacrt smjernica koje je Glavno tajništvo Vijeća 29. lipnja 2020. poslalo izaslanstvima država članica; ponavlja da svaki stvarni ili pretpostavljeni sukob interesa ugrožava ugled Vijeća i Unije u cjelini;

17. ističe važnost omogućavanja građanima da bez poteškoća slijede zakonodavni postupak Unije; podsjeća Vijeće na to da svoje radne metode uskladi sa standardima parlamentarne demokracije, kako je utvrđeno u Ugovorima; podsjeća Vijeće na to da sustavno poduzme mjere u odnosu na sve preporuke u okviru odluke Europske ombudsmanice u strateškoj istrazi OI/2/2017/TE o transparentnosti zakonodavnog postupka Vijeća; podsjeća na to da je Parlament potaknuo Europsku ombudsmanicu da nastavi poduzimati mjere u odnosu na svoju istragu;

18. poziva Vijeće da pojača svoje napore u pogledu transparentnosti, među ostalim objavljivanjem zakonodavnih dokumenata Vijeća, uključujući zapisnike sa sastanaka radnih skupina, trijaloga i drugih radnih dokumenata u ključnim etapama u skladu s preporukama Ombudsmana; pozdravlja poboljšanja na internetskim stranicama Vijeća, posebno u pogledu transparentnosti i pristupa dokumentima; pozdravlja jasna poglavlja o transparentnosti zakonodavstva, dnevnom redu i kalendaru sastanaka Vijeća te zapisnicima i popisima glasovanja; uviđa da Vijeće poduzima korake za jačanje kulture transparentnosti;

19. ponovno izražava duboku zabrinutost zbog korporativnog sponzorstva država članica koje predsjedaju Uniji i ponavlja zabrinutost koju su o tom pitanju izrazili građani Unije i zastupnici u Parlamentu; izuzetno je zabrinut zbog toga što bi zbog te prakse moglo doći do narušavanja ugleda Unije, njezinih institucija i posebno Vijeća te povjerenja koje uživaju kod građana Unije; nadalje, snažno preporučuje Vijeću da predvidi uvrštenje rashoda predsjedništava u proračun, traži od Vijeća da zabrinutost oko tog pitanja prenese državama članicama, a posebno s aktualnim triom predsjedništava, te poziva aktualni trio predsjedništava da te preporuke ozbiljno razmotri i o tome izvijesti Parlament;

20. ponovno izražava duboku zabrinutost zbog navodnog sukoba interesa više predstavnika država članica uključenih u postupke donošenja odluka o politikama i proračunu; traži od Vijeća da osigura da predstavnici država članica koji ostvaruju osobnu korist od subvencija Unije ne sudjeluju u povezanim raspravama ili glasovanjima o politikama ili proračunu.

 


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

1.10.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

1

-

ID

Joachim KUHS

 

0

0

/

/

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti