Procedură : 2019/2057(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0189/2020

Texte depuse :

A9-0189/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0271

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0189/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 55k

<TitreType>AL DOILEA RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Tomáš Zdechovský, </Depute>

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2019/2057(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018[1],

 având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)[2],

 având în vedere Raportul anual al Consiliului către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor[3],

 având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente[4] întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Decizia sa din 13 mai 2020[5] de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2018, precum și rezoluția care o însoțește,

 având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[6], în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[7], în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A9-0189/2020),

1. refuză să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2019/2057(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A9-0189/2020),

A. întrucât, în calitate de instituții ale Uniunii, Consiliul European și Consiliul ar trebui să fie responsabili în mod democratic, față de toți cetățenii Uniunii, de fondurile care le-au fost alocate pentru a-și îndeplini sarcinile;

B. întrucât, dintre instituțiile Uniunii, Parlamentul este singurul organ ales prin vot direct responsabil de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene;

C. întrucât este nevoie de o procedură de descărcare de gestiune deschisă și transparentă pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, a continua lupta necesară împotriva fraudei și a garanta transparența și răspunderea democratică în fața cetățenilor Uniunii, în virtutea căreia fiecare instituție a Uniunii răspunde pentru bugetul pe care îl execută,

1. subliniază că, timp de zece ani consecutivi, Consiliul a refuzat să coopereze în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, obligând astfel Parlamentul să refuze să acorde descărcarea de gestiune; constată că decizia de acordare a descărcării de gestiune pentru 2018 a fost amânată în mai 2020, la fel cum s-a procedat în anii anteriori;

2. subliniază că această situație nu este sustenabilă pentru niciuna dintre cele două instituții: pentru Consiliu deoarece nu s-a mai acordat o decizie pozitivă privind execuția bugetului său din 2009 până în prezent și pentru Parlament deoarece indică nerespectarea rolului Parlamentului de autoritate care acordă descărcarea de gestiune și de garant al transparenței și al responsabilității democratice a bugetului Uniunii;

3. afirmă că această situație afectează încrederea publicului în gestiunea financiară a instituțiilor Uniunii; este de părere că o continuare a situației actuale dăunează responsabilității Uniunii și a instituțiilor sale;

4. reamintește că, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu Regulamentul financiar, Parlamentul este singura autoritate care acordă descărcarea de gestiune din Uniune, recunoscând însă pe deplin rolul Consiliului ca instituție care formulează recomandări cu privire la procedura de descărcare de gestiune; în acest sens, solicită Consiliului să emită recomandări privind descărcarea de gestiune cu privire la celelalte instituții ale Uniunii;

5. reamintește că, în conformitate cu TFUE, instituțiile se bucură de autonomie administrativă, cheltuielile lor sunt prevăzute în părți separate ale bugetului și ele răspund individual pentru execuția bugetului lor;

6. reamintește că Parlamentul acordă descărcarea de gestiune tuturor instituțiilor și organelor Uniunii, bazându-se pe documentele tehnice prezentate, pe răspunsurile la întrebările parlamentare și pe audieri; regretă faptul că Parlamentul s-a confruntat în repetate rânduri cu dificultăți în a primi răspunsuri de la Consiliu din cauza unei lipse de cooperare, ceea ce a condus la refuzul de a acorda descărcarea de gestiune timp de peste 10 ani;

7. reamintește că controlul eficace al execuției bugetare a Uniunii necesită o cooperare loială între instituții; reamintește dorința Parlamentului de a începe negocieri cu Consiliul în vederea ajungerii la un acord reciproc satisfăcător pentru a depăși, în cele din urmă, acest blocaj;

8. subliniază scrisoarea trimisă de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului la 25 mai 2020 Secretarului General al Consiliului pentru a-l informa că aceasta a fost mandatată de Conferința președinților Parlamentului să redeschidă negocierile cu Consiliul privind procedura de descărcare de gestiune;

9. informează că echipa de negociere a Parlamentului este formată din președinta Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, dna Monika Hohlmeier, raportorul pentru descărcarea de gestiune a Consiliului pe 2018, dl Tomas Zdechovsky și prim-vicepreședinta Comisiei pentru control bugetar, dna Isabel García Muñoz;

10. informează că o versiune actualizată propusă de echipa de negociere a Parlamentului la 20 februarie 2020 a documentului neoficial privind cooperarea dintre Parlament și Consiliu în cursul procedurii anuale de descărcare de gestiune a fost anexată la scrisoarea menționată la punctul 8; observă că Parlamentul consideră documentul neoficial drept punct de plecare al negocierilor;

11. informează că documentul neoficial recunoaște diferența dintre rolurile respective, dar diferite ale celor două instituții în procedura de descărcare de gestiune, concluzionând că Parlamentul și Consiliul au nevoie de o bază factuală similară pentru a emite o recomandare (Consiliul) sau pentru a lua o decizie (Parlamentul);

12. explică faptul că scrisoarea menționată la punctul 8 invită Consiliul să propună o dată adecvată pentru începerea negocierilor; informează că tendința pozitivă a acestui proces a fost întreruptă de pandemia de COVID-19;

13 subliniază că, atât timp cât nu au loc negocieri între părți, opiniile Parlamentului sunt menținute, iar negocierile dintre părți sunt o condiție prealabilă pentru găsirea unei soluții;

14. insistă ca bugetul Consiliului European să fie separat de cel al Consiliului, pentru a contribui la o mai mare transparență, responsabilitate și eficacitate a cheltuielilor celor două instituții, astfel cum a recomandat Parlamentul în numeroasele rezoluții de descărcare de gestiune din ultimii ani;

15. insistă că sunt inevitabile eforturi combinate pentru realizarea unui acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu pentru lobbyiști, accesibil într-un format care poate fi citit automat, în scopul de a consolida deschiderea procesului decizional al Uniunii și responsabilitatea instituțiilor Uniunii; își exprimă, din nou, regretul profund că Consiliul nu s-a alăturat sistemului registrului de transparență; invită Consiliul să participe în continuare la discuțiile privind înființarea unui registru comun împreună cu Parlamentul, care a fost de acord să reia negocierile în martie 2020, și cu Comisia, pentru a face obligatorie de facto înscrierea în registru a persoanelor care desfășoară activități de lobby dacă acestea doresc să participe la reuniuni cu factorii de decizie ai Uniunii; invită din nou toate echipele de președinți ai statelor membre să conducă prin puterea exemplului, refuzând întâlnirile cu reprezentați neînregistrați ai grupurilor de interese;

16. salută răspunsul pozitiv al Consiliului la Recomandarea Ombudsmanului European în cazul 1069/2019/MIG privind sponsorizarea Președinției Consiliului Uniunii Europene; ia act de proiectul de orientare transmis de Secretariatul General al Consiliului delegațiilor statelor membre la 29 iunie 2020; reiterează faptul că orice conflict de interese real sau perceput pune în pericol reputația Consiliului și a Uniunii în ansamblul său;

17. subliniază că este important să li se permită cetățenilor să urmărească cu ușurință procesul legislativ al Uniunii; reamintește Consiliului să își alinieze metodele de lucru la standardele unei democrații parlamentare, în conformitate cu tratatele; reamintește Consiliului să dea curs în mod sistematic tuturor recomandărilor din decizia Ombudsmanului European în ancheta strategică OI/2/2017/TE privind transparența procesului legislativ al Consiliului, reamintește că Parlamentul a încurajat Ombudsmanul European să monitorizeze în continuare rezultatele anchetei sale;

18. invită Consiliul să își intensifice eforturile în materie de transparență, printre altele, prin publicarea documentelor legislative ale Consiliului, inclusiv a proceselor-verbale ale reuniunilor grupurilor de lucru, ale trilogurilor și ale altor documente de lucru de bază, în conformitate cu recomandările Ombudsmanului European; salută îmbunătățirile site-ului Consiliului, în special în ceea ce privește transparența și accesul la documente; salută capitolele clare privind transparența legislativă, ordinile de zi și calendarul reuniunilor Consiliului, precum și procesele-verbale și listele de vot; recunoaște faptul că Consiliul a luat măsuri pentru a promova o cultură mai puternică a transparenței;

19. își reiterează preocuparea profundă cu privire la sponsorizarea corporativă a statelor membre care asigură Președinția Uniunii și împărtășește preocupările exprimate de cetățenii Uniunii și de deputați cu privire la această chestiune; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la posibilele prejudicii aduse reputației Uniunii, a instituțiilor sale și, în special, a Consiliului, precum și la riscul ca acești actori să piardă încrederea cetățenilor din cauza acestei practici; recomandă, în plus, cu fermitate Consiliului să aibă în vedere includerea în buget a președințiilor, solicită Consiliului să transmită această preocupare statelor membre, în special actualului trio de președinții, și solicită președinției actuale să ia serios în considerare aceste recomandări și să prezinte un raport Parlamentului;

20. își reiterează profunda îngrijorare cu privire la presupusul conflict de interese al mai multor reprezentanți ai statelor membre implicați în procesele decizionale politice și bugetare; solicită Consiliului să se asigure că reprezentanții statelor membre care beneficiază personal de subvenții din partea Uniunii nu participă la dezbaterile și procedurile de vot conexe desfășurate în sfera politică sau în cea bugetară.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

1.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

 

28

+

PPE

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

VERTS/ALE

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

1

-

ID

Joachim KUHS

 

0

0

/

/

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO L 51, 28.2.2017.

[2] JO C 327, 30.9.2018, p. 1.

[3] JO C 357, 4.10.2018, p. 1.

[4] JO C 357, 4.10.2018, p. 9.

[5] Texte adoptate, P9_TA(2020)0090.

[6] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[7] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

Ultima actualizare: 19 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate