Postup : 2019/2057(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0189/2020

Predkladané texty :

A9-0189/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0271

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0189/2020</NoDocSe>
PDF 168kWORD 54k

<TitreType>DRUHÁ SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomáš Zdechovský, </Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018[1],

 so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)[2],

 so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. mája 2020[5], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2018, ako aj na priložené uznesenie,

 so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[7], a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0189/2020),

1. neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


 

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

(2019/2057(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0189/2020),

A. keďže Európska rada a Rada by sa ako inštitúcie Únie mali v plnej miere demokraticky zodpovedať všetkým občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im boli zverené na plnenie ich povinností;

B. keďže Parlament je jediným priamo voleným orgánom Únie zodpovedným za udeľovanie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C. keďže otvorený a transparentný postup udeľovania absolutória je potrebný na ochranu finančných záujmov Únie, na nevyhnutný boj proti podvodom a na zabezpečenie transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie, pričom každá inštitúcia Únie zodpovedá za rozpočet, ktorý plní;

1. zdôrazňuje, že Rada už desať rokov po sebe odmieta spolupracovať pri postupe udeľovania absolutória a že Parlament je preto nútený neudeliť jej absolutórium; konštatuje, že rozhodnutie o udelení absolutória za rok 2018 bolo v máji 2020 podobne ako v predchádzajúcich rokoch odložené;

2. zdôrazňuje, že tento stav nie je prijateľný pre ani jednu z týchto inštitúcií: pre Radu preto, že od roku 2009 nebolo prijaté žiadne kladné rozhodnutie o plnení jej rozpočtu, a pre Parlament, preto, že to predstavuje nedostatočné rešpektovanie úlohy Parlamentu ako orgánu udeľujúceho absolutórium a garanta transparentnosti a demokratickej zodpovednosti rozpočtu Únie;

3. konštatuje, že tento stav poškodzuje dôveru verejnosti vo finančné riadenie inštitúcií Únie; domnieva sa, že pokračovanie súčasného stavu je škodlivé z hľadiska zodpovednosti Únie a jej inštitúcií;

4. pripomína, že podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a nariadenia o rozpočtových pravidlách je Parlament jediným orgánom Únie udeľujúcim absolutórium, pričom však plne uznáva úlohu Rady ako inštitúcie, ktorá vydáva odporúčania týkajúce sa postupu udeľovania absolutória; žiada v tejto súvislosti Radu, aby vydávala odporúčania k absolutóriu týkajúce sa ostatných inštitúcií Únie;

5. pripomína, že podľa ZFEÚ inštitúcie požívajú administratívnu autonómiu, ich výdavky sú stanovené v samostatných častiach rozpočtu a sú individuálne zodpovedné za plnenie svojich rozpočtov;

6. pripomína, že Parlament udeľuje absolutórium všetkým inštitúciám a orgánom Únie na základe predloženia technických dokumentov, odpovedí na parlamentné otázky a vypočutí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament sa opakovane stretáva s ťažkosťami pri prijímaní odpovedí od Rady z dôvodu nedostatočnej spolupráce, a preto jej odmieta udeliť absolutórium už viac ako 10 rokov;

7. pripomína, že účinná kontrola plnenia rozpočtu Únie si vyžaduje lojálnu spoluprácu medzi inštitúciami; pripomína želanie Parlamentu začať rokovania s Radou s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivú dohodu, a tak konečne prekonať túto patovú situáciu;

8. upozorňuje na list, ktorý Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu zaslal 25. mája 2020 generálnemu tajomníkovi Rady, aby informoval o tom, že Konferencia predsedov Parlamentu poverila Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby opätovne otvoril rokovania s Radou o postupe udeľovania absolutória;

9. informuje, že rokovaciu skupinu Parlamentu tvorí predsedníčka parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu Monika Hohlmeier; spravodajca pre udelenie absolutória Rade za rok 2018 Tomáš Zdechovský a prvá podpredsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu, Isabel García Muñoz;

10. informuje, že aktualizovaná verzia neoficiálneho dokumentu, ktorý navrhol rokovací tím Parlamentu 20. februára 2020, o spolupráci medzi Parlamentom a Radou počas každoročného postupu udeľovania absolutória bola pripojená k listu uvedenému v bode 8; konštatuje, že Parlament považuje tento neoficiálny dokument za východiskový bod rokovaní;

11. informuje, že v neoficiálnom dokumente sa uznávajú príslušné, ale rozdielne úlohy oboch inštitúcií v postupe udeľovania absolutória, pričom dospel k záveru, že Parlament a Rada potrebujú podobný skutkový základ na to, aby vydali odporúčanie (Rada) alebo prijali rozhodnutie (Parlament);

12. vysvetľuje, že list uvedený v bode 8 vyzýva Radu, aby navrhla vhodný dátum začatia rokovaní; informuje, že pozitívny trend tohto procesu bol prerušený pandémiou COVID-19;

13 zdôrazňuje, že pokiaľ medzi oboma stranami neprebiehajú žiadne rokovania, postoj Parlamentu je platný a že rokovania medzi stranami sú predpokladom na vyriešenie tejto otázky;

14. trvá na tom, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady musia byť oddelené, čo prispeje k väčšej transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti, pokiaľ ide o výdavky oboch inštitúcií, ako odporúčal Parlament v mnohých svojich uzneseniach o udelení absolutória za posledné roky;

 15. trvá na tom, že spoločné úsilie o dosiahnutie medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti pre lobistov dostupnom v strojovo čitateľnom formáte je nevyhnutné na posilnenie otvorenosti rozhodovacieho procesu Únie a zodpovednosti inštitúcií Únie; opäť vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada sa nepripojila k systému registra transparentnosti; vyzýva Radu, aby sa aj naďalej zúčastňovala na diskusiách o vytvorení spoločného registra s Parlamentom, ktorý súhlasil s opätovným začatím rokovaní v marci 2020, a s Komisiou, aby bol de facto povinný pre lobistov, ktorí by sa museli zaregistrovať, ak si želajú stretnutia s tvorcami politík Únie; opäť vyzýva všetky tímy členských štátov vykonávajúcich predsedníctvo, aby išli príkladom tým, že odmietnu stretnutia s neregistrovanými lobistami;

16. víta kladnú odpoveď Rady na odporúčanie európskej ombudsmanky vo veci 1069/2019/MIG k sponzorstvu predsedníctva Rady Európskej únie, berie na vedomie návrh usmernení, ktorý generálny sekretariát Rady zaslal delegáciám členských štátov 29. júna 2020; opakuje, že akýkoľvek skutočný alebo vnímaný konflikt záujmov ohrozuje dobré meno Rady a Únie ako celku;

17. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť občanom ľahko sledovať legislatívny proces Únie; pripomína Rade, aby zosúladila svoje pracovné metódy s normami parlamentnej demokracie, ako sa vyžaduje v zmluvách; pripomína Rade, aby systematicky plnila všetky odporúčania uvedené v rozhodnutí európskej ombudsmanky v rámci strategického vyšetrovania OI/2/2017/TE v súvislosti s transparentnosťou legislatívneho procesu Rady; pripomína, že Parlament vyzval európsku ombudsmanku, aby pokračovala v opatreniach nadväzujúcich na jej vyšetrovanie;

18. vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti transparentnosti, okrem iného zverejňovaním legislatívnych dokumentov Rady vrátane zápisníc z rokovaní pracovných skupín, trialógu a ďalších dôležitých dokumentov v súlade s odporúčaniami ombudsmanky; víta zlepšenia na webovom sídle Rady, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a prístup k dokumentom; víta jasné kapitoly týkajúce sa legislatívnej transparentnosti, programov a harmonogramu zasadnutí Rady a zápisnice a volebné zoznamy; uznáva, že Rada prijíma opatrenia na podporu dôslednejšej kultúry transparentnosti;

19. znovu vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s podnikovým sponzorstvom členských štátov, ktoré predsedajú Únii, a zdieľa obavy, ktoré k tejto veci vyjadrili občania Únie a poslanci; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že v dôsledku tejto praxe by sa mohla poškodiť dobrá povesť Únie, jej inštitúcií, a najmä Rady a vo vzťahu k nim oslabiť dôvera občanov Únie; okrem toho dôrazne odporúča Rade, aby zvážila zahrnutie predsedníctiev do rozpočtu; žiada Radu, aby túto otázku sprostredkovala členským štátom, najmä súčasnej trojici predsedníctiev, a vyzýva súčasnú trojicu predsedníctiev, aby tieto odporúčania seriózne zvážili a Parlament o výsledku informovali;

20. znovu vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad údajným konfliktom záujmov viacerých zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na politickom a rozpočtovom rozhodovacom procese; žiada Radu, aby zabezpečila, že zástupcovia členských štátov, ktorí majú osobný prospech z dotácií Únie, sa nebudú zúčastňovať na súvisiacich politických alebo rozpočtových diskusiách a hlasovaniach.

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

1.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

EPP

Lefteris CHRISTOFOROU, Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Tsvetelina PENKOVA, Sándor RÓNAI

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

GREENS/EFA

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

1

-

ID

Joachim KUHS

 

0

0

/

/

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.

[2] Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.

[5] Prijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0090.

[6] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

[7] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

Posledná úprava: 19. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia