Postopek : 2019/2057(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0189/2020

Predložena besedila :

A9-0189/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0271

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0189/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 49k

<TitreType>DRUGO POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet</Titre>

<DocRef>(2019/2057(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2019/2057(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018[1],

 ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)[2],

 ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 z odgovori institucij[3],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju sklepa z dne 13. maja 2020[5] o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2018, kot tudi priložene resolucije,

 ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[6] in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[7] in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

1. ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2019/2057(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

A. ker morata biti Evropski svet in Svet kot instituciji Unije demokratično odgovorna vsem državljanom Unije za sredstva, ki so jima bila zaupana, da bi lahko opravljala svoje naloge;

B. ker je Parlament edini neposredno izvoljeni organ med institucijami Unije in je odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije;

C. ker je za zaščito finančnih interesov Unije, za nadaljevanje potrebnega boja proti goljufijam ter za zagotavljanje preglednosti in demokratične odgovornosti do državljanov Unije potreben odprt in pregleden postopek razrešnice, pri čemer je vsaka institucija Unije odgovorna za proračun, ki ga izvršuje;

1. poudarja, da Svet že deset let zapored ne želi sodelovati v postopku razrešnice, zaradi česar mu Parlament ne podeli razrešnice; ugotavlja, da je bila odločitev o podelitvi razrešnice za leto 2018, podobno kot v prejšnjih letih, maja 2020 preložena;

2. poudarja, da takšno stanje ni sprejemljivo za nobeno institucijo: za Svet, ker od leta 2009 ni bila podeljena nobena pozitivna odločitev o izvrševanju proračuna, in za Parlament, ker kaže na pomanjkanje spoštovanja vloge Parlamenta kot organa za podelitev razrešnice in poroka za preglednost in demokratično odgovornost proračuna Unije;

3. navaja, da takšno stanje spodkopava zaupanje javnosti v finančno poslovodenje institucij Unije; meni, da podaljševanje trenutnega stanja škodi odgovornosti Unije in njenih institucij;

4. opozarja, da je Parlament v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in finančno uredbo edini organ Unije, odgovoren za razrešnico, vendar popolnoma priznava vlogo Sveta kot institucije, ki daje priporočila za postopek razrešnice; v zvezi s tem poziva Svet, naj da priporočila v zvezi z razrešnicami drugim institucijam Unije;

5. opozarja, da institucije v skladu s PDEU uživajo upravno samostojnost, njihovi odhodki so navedeni v ločenih delih proračuna, individualno pa so odgovorne za izvrševanje svojih proračunov;

6. opozarja, da Parlament podeli razrešnico vsem institucijam in organom Unije na podlagi določb iz tehničnih dokumentov, odgovorov na parlamentarna vprašanja in predstavitev; obžaluje, da se Parlament zaradi nesodelovanja Sveta vedno znova sooča s težavami pri prejemanju odgovorov, zaradi česar mu že več kot desetletje ni podelil razrešnice;

7. opozarja, da učinkovit nadzor nad izvrševanjem proračuna Unije zahteva lojalno sodelovanje med institucijami; želi spomniti na željo Parlamenta za začetek pogajanj s Svetom, da bi dosegli dogovor, ki bi bil zadovoljiv za obe strani in bi omogočil, da se zadeva končno premakne z mrtve točke;

8. opozarja na dopis, s katerim je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor 25. maja 2020 generalnega sekretarja Sveta obvestil, da ga je konferenca predsednikov Parlamenta pooblastila, da s Svetom ponovno začne pogajanja o postopku razrešnice;

9. obvešča, da pogajalsko skupino Parlamenta sestavljajo predsednica Odbora Parlamenta za proračunski nadzor Monika Hohlmeier, poročevalec za razrešnico Svetu za leto 2018 Tomáš Zdechovský in prva podpredsednico Odbora za proračunski nadzor Isabel García Muñoz;

10. obvešča, da je bila posodobljena različica neuradnega dokumenta o sodelovanju med Parlamentom in Svetom med letnim postopkom podelitve razrešnice, ki jo je 20. februarja 2020 predlagala pogajalska skupina Parlamenta, priložena dopisu iz odstavka 8; ugotavlja, da je neuradni dokument po mnenju Parlamenta izhodišče za pogajanja;

11. obvešča, da se v neuradnem dokumentu priznavajo različne vloge obeh institucij v postopku razrešnice, saj se navaja, da potrebujeta Parlament in Svet podobno dejansko podlago za pripravo priporočila (Svet) ali sprejetje sklepa (Parlament);

12. pojasnjuje, da se v dopisu iz odstavka 8 poziva Svet, naj predlaga ustrezen datum za začetek pogajanj; obvešča, da je bil pozitiven trend tega procesa prekinjen zaradi pandemije COVID-19;

13. poudarja, da stališča Parlamenta ostajajo nespremenjena vse dokler med stranema ne potekajo pogajanja, saj so ta osnovni pogoj za rešitev tega vprašanja;

14. vztraja, da morata biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi prispevali k večji preglednosti, odgovornosti in učinkovitosti odhodkov obeh institucij, kot je v zadnjih letih priporočil Parlament v številnih resolucijah o podelitvi razrešnice;

15. vztraja, da so skupna prizadevanja za sklenitev medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost lobiranja, dostopnem v strojno berljivem formatu, neizogibna, če želimo povečati odprtost postopka odločanja Unije in odgovornost institucij Unije; ponovno močno obžaluje, da se Svet ni pridružil registru za preglednost; poziva Svet, naj še naprej sodeluje v razpravah o vzpostavitvi skupnega registra skupaj s Parlamentom, ki je pristal na ponovni začetek pogajanj marca 2020, in Komisijo, da bi se morali lobisti dejansko registrirati, če se želijo srečati z nosilci odločanja v Uniji; ponovno poziva vse trojke držav članic, ki predsedujejo, naj bodo za zgled in zavrnejo sestanke z neregistriranimi lobisti;

16. pozdravlja pozitiven odgovor Sveta na priporočila evropske varuhinje človekovih pravic v primeru 1069/2019/MIG o sponzorstvu predsedovanja Svetu Evropske unije; je seznanjen z osnutkom smernic, ki jih je generalni sekretariat Sveta 29. junija 2020 poslal delegacijam držav članic; ponavlja, da vsako dejansko ali domnevno nasprotje interesov ogroža ugled Sveta in Unije kot celote;

17. poudarja, da je treba državljanom omogočiti enostavno spremljanje zakonodajnega postopka Unije; opozarja Svet, naj svoje delovne metode uskladi s standardi parlamentarne demokracije, kot je določeno v pogodbah; opozarja Svet, naj sistematično spremlja vsa poročila iz sklepa evropske varuhinje človekovih pravic v strateški preiskavi OI/2/2017/TE o preglednosti zakonodajnega postopka Sveta; opozarja, da je Parlament pozval evropsko varuhinjo človekovih pravic, naj še naprej spremlja preiskavo;

18. poziva Svet, naj okrepi svoja prizadevanja za preglednost, med drugim z objavo zakonodajnih dokumentov Sveta, vključno z zapisniki sestankov delovnih skupin, trialogi in drugimi ključnimi delovnimi dokumenti v skladu s priporočili evropske varuhinje človekovih pravic; pozdravlja izboljšave na spletnem mestu Sveta, zlasti v zvezi s preglednostjo in dostopom do dokumentov; pozdravlja jasna poglavja o zakonodajni preglednosti, dnevnih redih in časovnem razporedu sej Sveta ter zapisnikov in volilnih seznamov; priznava, da Svet sprejema ukrepe za spodbujanje večje kulture preglednosti;

19. izraža globoko zaskrbljenost zaradi korporacijskega sponzorstva držav članic, ki predsedujejo Svetu, in se strinja s pomisleki, ki so jih o tem izrazili državljani Unije in poslanci; je zelo zaskrbljen, da bi lahko ta praksa škodovala ugledu Unije, njenih institucij in zlasti Sveta ter povzročila izgubo zaupanja med državljani Unije; poleg tega Svetu močno priporoča, naj predsedstva vključi v proračun; poziva ga, naj o teh pomislekih obvesti države članice, zlasti sedanjo trojko predsedstev, in poziva aktualno trojko, naj ta priporočila ustrezno pretehta in ugotovitve sporoči Parlamentu;

20. je globoko zaskrbljen zaradi domnevnih nasprotij interesov številnih predstavnikov držav članic, ki sodelujejo v procesu odločanja glede politike in proračuna; poziva Svet, naj zagotovi, da predstavniki držav članic, ki osebo prejemajo subvencije Unije, ne bodo sodelovali v razpravah in glasovanjih glede politike in proračuna.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

1.10.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Younous Omarjee, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

28

+

PPE

Levteris HRISTOFORU (Lefteris CHRISTOFOROU), Tamás DEUTSCH, José Manuel FERNANDES, Monika HOHLMEIER, Markus PIEPER, Petri SARVAMAA, Angelika WINZIG, Tomáš ZDECHOVSKÝ

S&D

Caterina CHINNICI, Corina CREȚU, Isabel GARCÍA MUÑOZ, Hannes HEIDE, Cvetelina PENKOVA (Tsvetelina PENKOVA), Sándor RÓNAI

RENEW

Olivier CHASTEL, Martina DLABAJOVÁ, Cristian GHINEA, Pierre KARLESKIND

ID

Matteo ADINOLFI

VERTS/ALE

Daniel FREUND, Mikuláš PEKSA, Viola VON CRAMON-TAUBADEL

ECR

Ryszard CZARNECKI, Ryszard Antoni LEGUTKO, Elżbieta RAFALSKA

GUE/NGL

Luke Ming FLANAGAN, Younous OMARJEE

NI

Sabrina PIGNEDOLI

 

1

-

ID

Joachim KUHS

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 51, 28.2.2017.

[2] UL C 327, 30.9.2018, str. 1.

[3] UL C 357, 4.10.2018, str. 1.

[4] UL C 357, 4.10.2018, str. 9.

[5] Sprejeta besedila, P9_TA-PROV(2020)0090.

[6] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[7] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov