ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

15.10.2020 - (COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Maria Grapini
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst.1 jednacího řádu)


Postup : 2020/0251(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0190/2020
Předložené texty :
A9-0190/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0491),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0285/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

 s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. října 2020 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0190/2020),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

Referenční údaje

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

Datum předložení Parlamentu

7.9.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

TRAN

14.9.2020

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ENVI

13.10.2020

ITRE

13.10.2020

TRAN

24.9.2020

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Maria Grapini

21.9.2020

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Petra De Sutter

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

21.9.2020

Datum přijetí

13.10.2020

 

 

 

Datum předložení

13.10.2020

 

 

Poslední aktualizace: 19. října 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí