Menetlus : 2020/0251(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0190/2020

Esitatud tekstid :

A9-0190/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0268

<Date>{13/10/2020}13.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0190/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 46k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Maria Grapini</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega

(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0491),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0285/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

 võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 14. oktoobri 2020. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 59 ja artikli 52 lõiget 1,

 võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A9-0190/2020),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) nr 168/2013 muutmine seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega

Viited

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.9.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ENVI

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

TRAN

14.9.2020

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 Otsuse kuupäev

ENVI

13.10.2020

ITRE

13.10.2020

TRAN

24.9.2020

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Maria Grapini

21.9.2020

 

 

 

Endised raportöörid

Petra De Sutter

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

21.9.2020

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2020

 

 

 

Esitamise kuupäev

13.10.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika