Procedure : 2020/0251(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0190/2020

Ingediende teksten :

A9-0190/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0268

<Date>{13/10/2020}13.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0190/2020</NoDocSe>
PDF 162kWORD 48k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Commissie interne markt en consumentenbescherming</Commission>

Rapporteur: <Depute>Maria Grapini</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0491),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0285(2020)),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

 gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 14 oktober 2020 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 en artikel 52, lid 1, van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A9‑0190/2020),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Document‑ en procedurenummers

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

Datum indiening bij EP

7.9.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

ENVI

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

TRAN

14.9.2020

 

Geen advies

 Datum besluit

ENVI

13.10.2020

ITRE

13.10.2020

TRAN

24.9.2020

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Maria Grapini

21.9.2020

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Petra De Sutter

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

21.9.2020

Datum goedkeuring

13.10.2020

 

 

 

Datum indiening

13.10.2020

 

 

Laatst bijgewerkt op: 19 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid