Postup : 2020/0251(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0190/2020

Predkladané texty :

A9-0190/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0268

<Date>{13/10/2020}13.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0190/2020</NoDocSe>
PDF 170kWORD 48k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Maria Grapini</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19

(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0491),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0285/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

 so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. októbra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0190/2020),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19

Referenčné čísla

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

Dátum predloženia v EP

7.9.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

TRAN

14.9.2020

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

ENVI

13.10.2020

ITRE

13.10.2020

TRAN

24.9.2020

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Maria Grapini

21.9.2020

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Petra De Sutter

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

21.9.2020

Dátum prijatia

13.10.2020

 

 

 

Dátum predloženia

13.10.2020

 

 

Posledná úprava: 19. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia