ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

  14.10.2020 - (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodajka: Anna Deparnay-Grunenberg


  Postup : 2020/0035(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0191/2020
  Předložené texty :
  A9-0191/2020
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0078),

   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0076/2020),

   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...[1],

   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...,[2]

   s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

   s ohledem na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0191/2020),

  1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


  Pozměňovací návrh  1

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) V souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu je třeba transformovat hospodářství Unie a přehodnotit politiky, zejména v oblasti dopravy a mobility, což znamená urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby se doprava stala udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout jim cenově dostupnější, dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy k dopravním prostředkům, na které byli doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě, aby se tyto problémy podařilo vyřešit. Zejména by se měla značná část vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

  (4) V souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu je třeba transformovat hospodářství Unie a přehodnotit politiky, zejména v oblasti dopravy a mobility, což znamená urychlit přechod k udržitelné, inteligentní, intermodální, interoperabilní a propojené mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné co nejrychleji a nejpozději do roku 2050 snížit emise z dopravy o 90 %. Aby se doprava stala udržitelnou a intermodální, je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout jim cenově dostupnější, dosažitelnější, zdravější, čistší a energeticky účinnější alternativy k dopravním prostředkům, na které byli doposud zvyklí a podpořit ty, kdo již udržitelné způsoby dopravy, jako je chůze, cyklistika a veřejná doprava, používají. Udržitelná doprava znamená vysoké standardy pracovních podmínek; znamená také, že ceny budou zahrnovat externí náklady. Podstatou Zelené dohody pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě, aby se tyto problémy podařilo vyřešit. Zejména by se měla značná část vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty. Je proto zásadní pokročit při provádění transevropské dopravní sítě (TEN-T) a zajistit dostupnost nezbytných finančních zdrojů.

  Pozměňovací návrh  2

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla odvětví dopravy mimořádně tvrdě. Železniční odvětví zaznamenalo nebývalý pokles počtu cestujících. Navzdory provozním a finančním omezením toto odvětví zachovalo zásadní propojení jak pro osobní dopravu, tak pro přepravu základního a nebezpečného zboží. To bylo možné zejména díky zaměstnancům, kteří nadále pracují za obtížných, nebezpečných a nejistých podmínek, aby zajistili přepravu lékařských potřeb a základního zboží po celé Evropě.

  Pozměňovací návrh  3

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Propojením hlavních dopravních tras Unie s jejími okrajovými regiony a územími přispívá železnice k sociální, hospodářské a územní soudržnosti.

  (6) Propojením hlavních dopravních tras Unie s jejími okrajovými, horskými a těžko dostupnými regiony a územími, a to i na regionální a místní úrovni, zavedením a obnovením chybějících regionálních přeshraničních spojení1a a prosazováním elektrifikace1b přispívá železnice k sociální, hospodářské a územní soudržnosti. Odlehlé a venkovské oblasti navíc mají často méně sítí, které zaručují poskytování základních služeb obyvatelstvu, a tyto sítě jsou méně rozvinuté. Hraniční regiony v celé Unii tvoří 40 % území Unie a žije v nich třetina jejích obyvatel1c, avšak často se potýkají s dvojnásobně obtížnou situací, neboť mají venkovskou povahu a nacházejí se na okraji vnitrostátních sítí. Stále však chybí několik přeshraničních spojení, což brání dosažení plné účinnosti transevropské dopravní sítě. Investice do železniční infrastruktury by se měly navíc zaměřit na spojení, která přispívají k dosažení cílů Unie, pokud jde o přechod k jiným druhům dopravy, například v přístavech nebo na letištích, kde může být náklad distribuován ve vnitrozemí po železnici místo po silnici, pokud existuje odpovídající železniční infrastruktura. Posílení interoperability a podpora doplňkového přístupu mezi všemi dopravními odvětvími je základním cílem, kterého je třeba dosáhnout, aby se zlepšila hospodářská činnost v regionech, vytvořila nová pracovní místa a přispělo se k zotavení ze současné zdravotní a hospodářské krize.

   

  ________________

   

  1a Zpráva GŘ REGIO nazvaná „Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions“ (Kvantifikace dopadů právních a správních hraničních překážek v regionech při pozemních hranicích), zdroj: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf

   

  1b Zpráva GŘ REGIO nazvaná „Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions“ (Kvantifikace dopadů právních a správních hraničních překážek v regionech při pozemních hranicích), zdroj: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf

   

  1c Zpráva GŘ REGIO nazvaná „Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions“ (Kvantifikace dopadů právních a správních hraničních překážek v regionech při pozemních hranicích), zdroj: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf

  Pozměňovací návrh  4

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Podíl železnice na osobní dopravě v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne opravdu jednotný evropský železniční prostor, bude třeba si poradit s řadou překážek, a to i pokud jde o potřebu co nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice plně realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto překážky překonat a zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba železniční dopravu cestujícím i podnikům zatraktivnit.

  (7) Podíl železnice na osobní dopravě v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne opravdu jednotný evropský železniční prostor, bude třeba si poradit s řadou překážek, a to i pokud jde o potřebu otevřít se konkurenci, podporovat inovace, interoperabilitu a digitalizaci, dokončit síť TEN-T a koridory pro nákladní dopravu, urychlit zavádění moderních evropských systémů řízení železničního provozu (ERTMS), a to jak pro palubní zařízení, tak pro traťová zařízení, internalizovat externí náklady, co nejvíce omezit hluk a podporovat lepší integraci mezi logistickými systémy a kvalitou života občanů. Železnice často ochromují zastaralé obchodní a provozní postupy a příliš stárnoucí infrastruktura a kolejová vozidla. Aby mohla železnice plně realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto překážky překonat a zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace, což zároveň zajistí fungování vnitřního trhu, zvýší dopravu a zachová nebo zlepší již nyní vysokou úroveň bezpečnosti. Proto je třeba železniční odvětví dále posilovat, aby bylo pro cestující, zaměstnance i podniky atraktivnější.  Má-li k tomu dojít, je třeba zajistit vhodnou infrastrukturu a využívat silné nástroje financování EU. Je třeba zdůraznit úlohu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) při odstraňování technických překážek v jednotném evropském železničním prostoru.

  Pozměňovací návrh 5

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) V zájmu propagace železniční dopravy v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou a inteligentní mobilitu, měl by být rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Rok 2021 bude pro železniční politiku Unie důležitý, bude totiž prvním úplným rokem, v jehož průběhu se budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku provádět v celé Unii, zejména pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících a snížení nákladů a omezení administrativní zátěže pro železniční podniky působící v celé Unii. V řadě členských států se zvyšuje zájem veřejnosti o železnici, mj. i o noční vlakové spoje; o tomto zájmu svědčí také popularita #DiscoverEU. Mezinárodní kulturní festival Europalia navíc svůj ročník 2021 věnuje vlivu železnice na umění a vyzdvihne výraznou úlohu vlakové dopravy v prosazování sociálních, hospodářských a průmyslových změn,

  (8) V zájmu propagace železniční dopravy v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou a inteligentní mobilitu, měl by být rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Rok 2021 bude pro železniční politiku Unie důležitý, bude totiž prvním úplným rokem, v jehož průběhu se budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku provádět v celé Unii, zejména pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících a snížení nákladů a omezení administrativní zátěže pro železniční podniky působící v celé Unii. Zvláštní význam je rovněž třeba klást na správné prosazování 4. železničního balíčku a na novou úlohu Agentury Evropské unie pro železnice. Evropský rok železnice by měl představovat výchozí bod pro obecnější strategii pro železnici zaměřenou na dokončení jednotného evropského železničního prostoru. V řadě členských států se zvyšuje zájem veřejnosti o železnici, mj. i o noční vlakové spoje; o tomto zájmu svědčí také popularita #DiscoverEU. Železniční doprava by měla být nedílnou součástí poskytování plynulých dopravních řešení „ode dveří ke dveřím“ v kombinaci s jinými druhy dopravy, včetně aktivního cestování. Mezinárodní kulturní festival Europalia navíc svůj ročník 2021 věnuje vlivu železnice na umění a vyzdvihne výraznou úlohu vlakové dopravy v prosazování sociálních, hospodářských, průmyslovýchekologických změn,

   

  Pozměňovací návrh  6

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8a) Převážná většina nákladní dopravy začíná nebo končí ve městech a na předměstích. V těchto oblastech žije 70 % obyvatel a vzniká zde 85 % HDP EU. Stejně tak dojíždějící cestující představují 80–90 % všech cestujících. To znamená, že městské aglomerace významně přispívají k celkové výkonnosti osobní železniční dopravy. Proto je třeba modernizovat a obnovit nedostatečně využívané příměstské a regionální tratě, aby se co nejvíce podpořila inteligentní městská mobilita s nízkým dopadem na životní prostředí a lepší sociální a hospodářská soudržnost. Značné finanční prostředky a vyšší míry spolufinancování jsou nezbytné pro investice do železniční infrastruktury a mají zásadní význam pro modální konkurenceschopnost železniční dopravy. Investice do železniční infrastruktury jsou klíčové pro modální konkurenceschopnost železnice. Na železniční dopravu je sice určeno 80 % finančních prostředků z Nástroje pro propojení Evropy, je však i na členských státech, aby prováděly ambiciózní investiční politiky na podporu přechodu k jiným druhům dopravy. Tyto investice by měly být založeny na „indexu železničního propojení“ s cílem maximalizovat účinnost jednotného evropského železničního prostoru. Úlohu motivovaných pracovníků nelze podceňovat, protože tito pracovníci zajišťují hladký provoz. Železniční odvětví nicméně jen těžko hledá nové zaměstnance. Aby bylo možné plně využít jeho potenciál, musí diverzifikovat své pracovní síly a zejména přilákat ženy a mladé pracovníky. Toto hledisko je třeba prosazovat na všech institucionálních úrovních.

  Pozměňovací návrh  7

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 8 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8b) Zvýšení atraktivity železniční dopravy vyžaduje, aby se služby zaměřovaly na uživatele a byly organizované a koncipované tak, aby poskytovaly dobrou hodnotu a zároveň dlouhodobou spolehlivost a vynikající kvalitu služeb. Tyto služby by měly být cenově konkurenceschopné a měly by odrážet účinné využívání zdrojů.

   

  Pozměňovací návrh  8

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) propaguje železniční dopravu jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, že železnice může Unii výrazně pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, a tak, že se přitom obrací na širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

  a) propaguje železniční dopravu jako páteř udržitelné, inovativní, intermodální, bezpečné a cenově dostupné dopravy a jako účinnou logistickou síť, která je schopna zaručit základní služby, a to i v případě neočekávaných krizí;

   

  Pozměňovací návrh  9

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa) propaguje úlohu železniční dopravy při dosahování cíle Unie v oblasti klimatické neutrality co nejrychleji, nejpozději však do roku 2050, mimo jiné tím, že bude dosažitelná pro širší veřejnost, zejména pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jakož i pro mladé lidi;

   

  Pozměňovací návrh  10

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové) a a c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab) posiluje železniční dopravu, mimo jiné zlepšením přeshraniční spolupráce mezi provozovateli infrastruktury s cílem pomoci dosáhnout lepšího přeshraničního železničního propojení, včetně přeshraničních charterových vlaků;

  ac) rozvíjí politiku přechodu k jiným druhům dopravy v cestovním ruchu jakožto sítě, která může propojit venkovské oblasti a zvýšit a utvářet povědomí veřejnosti o evropském udržitelném cestovním ruchu, a informuje o této politice;

   

  Pozměňovací návrh  11

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, který sbližuje občany, umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti, podporuje soudržnost a přispívá k integraci vnitřního trhu Unie;

  b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, který sbližuje občany, umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti, podporuje sociálně-ekonomickou a územní soudržnost, přispívá k integraci vnitřního trhu Unie a zároveň podporuje dokončení sítě TEN-T, odstraňuje překážky především v přeshraničních oblastech, a zvyšuje tak interoperabilitu dopravy tím, že nabízí komplexní řešení pro osoby a zboží; zdůrazňuje proto potřebu, aby se unijní mozaika vnitrostátních železničních sítí změnila na skutečně evropskou síť, zejména podporou regionálního přeshraničního železničního propojení v celé EU;

  Pozměňovací návrh  12

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) zvyšuje přínos železnice pro hospodářství, průmysl a společnost Unie tím, že zahrnuje zejména aspekty regionálního rozvoje, konkurenceschopnosti průmyslu, udržitelného cestovního ruchu, inovací, zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a kultury a zlepšení přístupnosti pro zdravotně postižené osoby;

  c) zvyšuje přínos železnice pro hospodářství, průmysl, obchod a společnost Unie tím, že zahrnuje zejména aspekty regionálního a místního rozvoje, udržitelného cestovního ruchu, atraktivní kariéry, vzdělávání, mládeže a kultury a zlepšení přístupnosti pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a omezenou schopností pohybu a orientace;

   

  Pozměňovací návrh  13

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) důrazně podporuje výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy, zvláště prostřednictvím podniku Shift2Rail a jeho nástupců, zejména s cílem zvýšit kapacitu evropské železniční sítě, dosáhnout vyšší kvality služeb a dekarbonizace v oblasti železniční dopravy;

   

  Pozměňovací návrh  14

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cb) zdůrazňuje postavení Unie jako globálního průmyslového klastru konkurenceschopnosti s hlavními iniciativami v oblasti inovací a vývozu;

   

  Pozměňovací návrh  15

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cc) usnadňuje sdílení údajů s novými účastníky a třetími stranami.

   

  Pozměňovací návrh  16

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da) posiluje železniční dopravu v aglomeracích a předměstích s cílem podpořit prostorově nenáročnou dopravu „ode dveří ke dveřím“, šetrnou ke klimatu a vstřícnou k lidem, a to i prostřednictvím snadno srozumitelného a důsledně prosazovaného systému práv cestujících s cílem zlepšit kvalitu služeb a podpořit sociální a ekonomické začlenění;

   

  Pozměňovací návrh  17

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  db) mobilizuje úlohu, kterou železnice hraje ve společném evropském kolektivním povědomí, zejména pokud jde o kulturní a historické aspekty, a připomíná úlohu železnice při budování evropské prosperity a v průmyslových revolucích ve špičkových technologiích ve 21. století; poukazuje na skutečnost, že vlaky, železniční stanice a železniční infrastruktura jako součást evropského kulturního dědictví si zaslouží být propagovány a připomínány ve spolupráci s muzei nebo jinými kulturními místy a akcemi;

   

  Pozměňovací návrh  18

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  dc) propaguje stávající unijní síť nočních vlaků a podporuje iniciativy, v jejichž rámci jsou přeshraniční noční vlaky využívány k podpoře vizuální identity EU;

   

  Pozměňovací návrh  19

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d d (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  dd) propaguje atraktivitu železničního povolání, a to i podporou spravedlivých pracovních podmínek a ochrany zaměstnanců před zneužíváním.

   

  Pozměňovací návrh  20

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) iniciativy a akce na podporu diskuse, zvyšování povědomí a snazšího zapojení občanů, podniků a veřejných orgánů s cílem přilákat více cestujících a zboží na železnici jakožto prostředku boje proti změně klimatu, a to prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v členských státech;

  a) iniciativy a akce na podporu diskuse, budování pozitivního obrazu, zvyšování povědomí a snazšího zapojení občanů, podniků a veřejných orgánů v zájmu obnovení důvěry v železnici s cílem přilákat více cestujících a zboží na železnici jakožto prostředku boje proti změně klimatu, a to prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v členských státech na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, přičemž se rovněž zdůrazní bezpečnost a pohodlí cestování po železnici jako dopravy , která má intermodální povahu;

   

  Pozměňovací návrh  21

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa) iniciativy, které zdůrazňují, že železniční doprava je nedílnou součástí dopravy „ode dveří ke dveřím“ a kladou důraz na potřebu intermodální integrace a propojení s jinými druhy dopravy, včetně zeměpisně odlehlých regionů a ostrovů;

   

  Pozměňovací návrh  22

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab) iniciativy v členských státech na podporu využívání železniční dopravy u pracovních cest a dojíždění jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru;

   

  Pozměňovací návrh  23

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ac) iniciativy na podporu technologických inovací za účelem rozvoje jednotných jízdenek a digitálních multimodálních jízdních dokladů;

   

  Pozměňovací návrh  24

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a d (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ad) iniciativy na podporu investic do terminálů a kolejových vozidel jako možnosti optimalizovaného přechodu na jiný druh dopravy, která přispěje k dekarbonizaci nákladní dopravy a rozvoji inteligentní a udržitelné mobility;

   

  Pozměňovací návrh  25

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a e (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ae) iniciativy, které poukazují na univerzální rozměr železniční dopravy z hlediska služeb, přičemž se zajistí jak územní přístupnost, tak další aspekty dostupnosti (čekací doba, hustota přístupových míst, přístupnost pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace a starší osoby atd.);

   

  Pozměňovací návrh  26

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a f (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  af) Komise prozkoumá možnost vytvoření indexu železničního propojení zaměřeného na kategorizaci konzistentnosti, kvality a rozmanitosti nabídky, jakož i dostupnosti a intermodálních možností, za účelem měření integrace sítě; cílem tohoto indexu je určit oblasti, v nichž jsou investice v odvětví železniční dopravy obzvláště nezbytné;

   

  Pozměňovací návrh  27

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) informační kampaně, výstavy, inspirační aktivity, vzdělávací a osvětové kampaně s cílem vybídnout cestující, spotřebitele a podniky ke změně chování a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela na dosažení cílů v oblasti udržitelnější dopravy;

  b) informační kampaně, výstavy, inspirační aktivity, vzdělávací a osvětové kampaně a prezentační a informační vlaky s cílem vybídnout cestující, spotřebitele a podniky ke změně chování a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela na dosažení cílů v oblasti udržitelnější dopravy;

   

  Pozměňovací návrh  28

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea) shromažďování zkušeností a osvědčených postupů s cílem vytvořit rovné podmínky mezi jednotlivými druhy dopravy a v konečném důsledku snížit náklady pro společnost;

   

  Pozměňovací návrh  29

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  eb) podpora rozšiřování regionální infrastruktury zejména prosazováním vedení nákladní dopravy mimo hlavní koridory;

   

  Pozměňovací návrh  30

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ec) iniciativy k určení možností optimalizace sítě a zlepšení digitalizace, zejména pokud jde o poskytování informací o tarifech a jízdních řádech v reálném čase, aby cestující v železniční přepravě měli možnost srovnání a přístup k informacím o nezávislých externích poskytovatelích;

   

  Pozměňovací návrh  31

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e d (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ed) činnosti k lepšímu šíření informací o vymáhání práv cestujících, včetně iniciativ ke zlepšení informování cestujících, vymáhání nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 s cílem poskytovat srovnatelné údaje o všech druzích dopravy;

   

  Pozměňovací návrh  32

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e e (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ee) iniciativy na podporu přechodu k jiným druhům dopravy v cestovním ruchu se společnou podporou železničního odvětví, evropského kulturního odvětví a vnitrostátních a evropských zástupců odvětví cestovního ruchu jakožto sítě, která může propojit všechny oblasti na vnitrostátní, regionální a venkovské úrovni a může zvýšit a utvářet povědomí veřejnosti o evropském udržitelném cestovním ruchu;

   

  Pozměňovací návrh  33

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e f (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ef) provádění činností, partnerství a akcí definovaných v příloze o akcích a partnerstvích;

   

  Pozměňovací návrh  34

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e g (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  eg) iniciativy, které mají zajistit, aby finanční prostředky EU přidělené na úsilí o oživení v reakci na pandemii COVID-19 byly využity k masivnímu rozšíření a zlepšení evropské železniční infrastruktury a aby členské státy plně zavedly evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) jak pro kolejová vozidla, tak pro infrastrukturu, zintenzívnily ochranu proti hluku a posílily přípojné tratě s cílem zlepšit mobilitu „od dveří ke dveřím“.

  Pozměňovací návrh  35

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 4 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za organizaci účasti na Evropském roce na vnitrostátní úrovni odpovídají členské státy. Členské státy za tímto účelem jmenují národní koordinátory. Národní koordinátoři zajišťují koordinaci příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

  Za organizaci účasti na Evropském roce na vnitrostátní úrovni odpovídají členské státy. Členské státy za tímto účelem jmenují národního koordinátora a na plnění jeho úkolů mu poskytnou dostatečné finanční a lidské zdroje. Národní koordinátoři zajišťují koordinaci příslušných činností na vnitrostátní úrovni a jsou prostředníky pro koordinaci na úrovni Unie. Národní koordinátoři jsou zvolení na základě jejich prokázané angažovanosti v rozvoji železniční dopravy v Evropě.

  Pozměňovací návrh  36

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Členské státy s přihlédnutím ke své politické struktuře a rozdělení pravomocí jmenují příslušné koordinátory.

  Pozměňovací návrh  37

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise svolává pravidelná zasedání zúčastněných stran a zástupců organizací či subjektů působících v oblasti železniční dopravy, včetně stávajících mezinárodních sítí příslušných nevládních organizací a mládežnických organizací a komunit, s cílem získat jejich pomoc při provádění Evropského roku na úrovni Unie.

  Komise svolává pravidelná zasedání všech zúčastněných stran a zástupců organizací či subjektů působících v oblasti železniční dopravy, včetně stávajících mezinárodních sítí, příslušných nevládních organizací, univerzit a technologických center a zástupců mládežnických organizací, organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace a komunit, s cílem získat jejich pomoc při provádění Evropského roku na úrovni Unie. Komise využije těchto setkání k podpoře celoevropské diskuse o železniční politice, překážkách, potenciálu dekarbonizace a sociálně a environmentálně udržitelné politice mobility s cílem založit na tomto příspěvku budoucí legislativní návrhy.

  Pozměňovací návrh  38

  Návrh rozhodnutí

  Článek 6 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 6a

   

  Rozpočet

   

  Finanční krytí pro provádění tohoto rozhodnutí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 činí 16 milionů EUR. Roční rozpočtové prostředky schvalují Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

   

  Pozměňovací návrh  39

  Návrh rozhodnutí

  Příloha

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Příloha

   

  Akce a partnerství

   

  Partnerství podporují celou škálu činností, jejichž cílem je uvést do praxe Evropský rok železnice prostřednictvím akcí určených občanům. V této příloze je uveden orientační seznam akcí, které mají být během Evropského roku železnice provedeny za podpory různých partnerství, podle rozsahu jejich působnosti.

   

  Následující partnerství, akce nebo činnosti budou uspořádány během Evropského roku, pokud to okolnosti dovolí:

   

  – partnerství s filmovými festivaly po celé Evropě s cílem zdůraznit silné zakotvení železnice v kinematografických dílech, spolupráce s evropskými železničními muzei a stávajícími kulturními událostmi, jako jsou filmové festivaly a umělecké výstavy

   

  – partnerství s Agenturou Evropské unie pro železnice s cílem zdůraznit:

   

  i) výkonnost odvětví v Evropě,

   

  ii) know-how subjektů v tomto odvětví, a zejména železničářů,

   

  iii) přínosy železnice pro bezpečnost a ochranu životního prostředí a

   

  iv) kariérní příležitosti pro studenty středních a vysokých škol a učně,

   

  – mobilizace železničních muzeí s cílem zprostředkovat poselství Evropského roku železnice,

   

  – mobilní vlakové výstavy na území Unie s cílem informovat veřejnost o cílech Evropského roku a zdůraznit atraktivitu jeho poselství,

   

  – zavedení průkazu Interrail pro mladé lidi, zejména v rámci programu Erasmus, nebo v rámci kvízů s cílem rozšířit dopad Evropského roku železnice,

   

  – využití potenciálu nádraží jako uměleckých prostor, míst setkávání v rámci měst a ekonomických, kulturních a občanských uzlů.


   

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Zpravodajka vítá tento návrh Komise, který vyhlašuje rok 2021 „Evropským rokem železnice“, jehož cílem je propagovat železniční dopravu v souladu s cíli udržitelné a inteligentní mobility stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu.

  Na dopravu připadá čtvrtina emisí skleníkových plynů produkovaných v EU a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %. 50 % podílu na trhu přepravy na střední vzdálenost a meziměstské osobní přepravy se navíc musí v souladu s Plánem jednotného evropského dopravního prostoru přesunout ze silniční na železniční dopravu, přičemž v odvětví nákladní dopravy by do roku 2030 měly 30 % silniční nákladní dopravy přebrat jiné druhy dopravy, jako je železniční nebo vodní doprava, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %.

   

  Jedním klíčem k úspěchu Zelené dohody pro Evropu je zaměřit pozornost a úsilí na železnici: vlaky by měly být finančně dostupnější, měly by jezdit v kratších intervalech, měly by být lépe propojeny a energeticky účinnější. Železnice jakožto jeden z nejekologičtějších a energeticky nejúčinnějších druhů dopravy musí při urychlování snižování emisí z dopravy hrát důležitou úlohu. Železnice je do značné míry elektrifikována, čím dál častěji využívá obnovitelné energie a vypouští mnohem méně emisí CO2 než srovnatelná silniční nebo letecká přeprava. Kromě toho je jedním z nejbezpečnějších druhů dopravy a propojuje lidi a podniky v celé EU. Navzdory těmto jednoznačným přínosům je však železnice ve srovnání s jinými druhy dopravy, zejména leteckou dopravou, výrazně znevýhodněna. Letecké společnosti jsou osvobozeny od placení daně z leteckých pohonných hmot a dostávají velké množství bezplatných povolenek v rámci systému obchodování s emisemi. Tyto výhody často znamenají, že i v případě krátkých tras je železniční doprava oproti letecké dopravě znevýhodněna, neboť letecká doprava nabízí lety na krátké vzdálenosti za konkurenceschopné ceny, ačkoli má velký dopad na klima.

   

  Zpravodajka nepodporuje jen návrh vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnice, ale rovněž vybízí EK, aby byla ambicióznější. Naše společnost musí přejít ze silniční a letecké dopravy k využívání železnice. To bude vyžadovat investice do kapacity železniční infrastruktury, a to jak do rozšíření sítě, tak do zavedení digitálních technologií řízení provozu, jako je ERTMS.

  I když celosvětová zdravotní krize způsobená rozšířením onemocnění COVID-19 přiměla členské státy k téměř úplnému zastavení života, železniční a městské železniční systémy nadále zajišťovaly oběh zboží a udržovaly poskytování základních služeb, a to i pro cestující pracující v „nezbytných profesích“.

   

  Zpravodajka vyzývá ke zlepšení veřejné dopravy s cílem zajistit udržitelné územního plánování pro více řešení tzv. soft mobility. Toho lze dosáhnout systémem účinného stanovování cen v dopravě a finančně dostupných cen vlakových jízdenek s cílem zlepšit dopravní vzorce a podporovat udržitelné modální volby cestujících a provozovatelů logistiky.

   

  Zpravodajka by chtěla vytvořit prostředí spolupráce s železničními podniky a v konečném důsledku vytvořit v EU systém jednotných jízdenek, zejména pro přeshraniční cesty, což by cestujícím umožnilo domáhat se svých práv v případě, že kvůli zpoždění na předchozím úseku nestihnou další spojení.

   

  Zároveň poukazuje na význam revitalizace nočních vlaků a vybudování regionálních spojení v celé EU. To bude vyžadovat investice do kolejových vozidel a infrastruktury nočních vlaků a obnovení cest, aby se z nich znovu stala životaschopná a cenově dostupná alternativa pro cestující do evropských destinací, jak tomu bylo v minulosti. V tomto ohledu zpravodajka nabádá Komisi, aby v průběhu Evropského roku v co největší míře podporovala stávající síť nočních vlaků v EU a zaváděla iniciativy s cílem zajistit, aby přeshraniční noční vlaky podporovaly vizuální identitu EU.

   

  Skutečná „obnova železniční dopravy“ vyžaduje, aby se financování soustředilo zejména na (znovu)zavedení chybějících regionálních přeshraničních železničních spojení, přičemž je zároveň důležité udržovat a modernizovat stávající tratě, mosty a tunely, jakož i opětovně uvést do provozu již nepoužívané tratě, kde lze cestující i náklady přepravovat po železnici; finanční prostředky by měly podporovat výzkum a inovace do čisté dopravy a měly by být zaměřeny na udržitelnou, intermodální a inteligentní mobilitu, přičemž železnice by měla být nedílnou součástí každé evropské strategie v oblasti mobility a podmínkou pro financování.

   

  Zpravodajka pevně věří, že Evropský rok železnice 2021 prostřednictvím projektů, diskusí, akcí a výstav v celé Evropě železnici zviditelní a občanům, podnikům a úřadům ji představí jako atraktivní dopravní prostředek a udržitelný způsob cestování a přepravy po Evropě.

   

  Železniční doprava přispívá k hospodářství EU tím, že přináší pracovní místa a další výhody místním komunitám. Kromě toho přispívá k integraci vnitřního trhu Unie. Evropský rok železnice představí vlaky jako udržitelný, moderní a bezpečný způsob dopravy. Přiblíží jejich výhody širší veřejnosti a podpoří soudržnost a sociální začlenění, zejména pokud jde o mladé lidi a osoby se zdravotním postižením.

   

   


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (14.7.2020)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  Zpravodajka: Martina Michels

   

   

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Dne 4. března 2020 Evropská komise navrhla, aby byl rok 2021 Evropským rokem železnic a prostřednictvím akcí, kampaní a iniciativ pořádaných na vnitrostátní, regionální a místní úrovni se tak podpořily železnice jako udržitelný, ​​inovativní a bezpečný druh dopravy.

   

  Ve svém sdělení ze dne 11. prosince 2019 představila Komise Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Vzhledem k tomu, že doprava produkuje čtvrtinu skleníkových plynů v EU, bude hrát železniční odvětví při plnění tohoto cíle klíčovou úlohu.

   

  Komise se proto zabývá strategií založenou na udržitelné a inteligentní mobilitě, v níž je prioritou zajistit, aby se významná část 75 % vnitrozemské nákladní přepravy, jež se dnes uskutečňuje v Evropě, přesunula na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

   

  Pandemie COVID-19 zasáhla celou EU a vážně ovlivnila dopravu a propojení v Evropské unii. Evropský rok železnic by mohl být příležitostí k zahájení konstruktivní debaty o budoucích výzvách, před nimiž stojí všechny druhy dopravy, a o nezbytných opatřeních, která je třeba přijmout na ochranu zdraví pracovníků v dopravě a cestujících.

   

  Zpravodajka vítá návrh Komise, aby byl rok 2021 vyhlášen „Evropským rokem železnice“, a s ním spojený cíl, jímž je povzbudit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů a dalších organizací o zvýšení podílu osobní a nákladní dopravy po železnici.

   

  Zpravodajka se domnívá, že vytvoření a posílení udržitelných, ekologických a energeticky účinných druhů dopravy je jedním z klíčových prvků strategie EU v boji proti změně klimatu. V této souvislosti zpravodajka zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou sehrává politika soudržnosti při zlepšování vnitřních a přeshraničních železničních sítí v EU, zejména v méně rozvinutých regionech.

   

  Zpravodajka se domnívá, že Evropský rok železnic je skvělou příležitostí k hledání strategií na posílení železniční politiky EU, zejména ve venkovských a příhraničních oblastech, kde se místní železniční sítě a železniční stanice nadále ruší. Zvláštní důraz by měl být kladen na přístupnost pro starší osoby a znevýhodněné osoby a na zlepšování práv cestujících, zlepšení systému rezervace a prodeje vstupenek a na investice do infrastruktury a služeb.

   

  Zpravodajka se domnívá, že železniční doprava by měla být skutečnou alternativou k prostředkům individuální dopravy a k letům na krátké a střední vzdálenosti. Přeshraniční rozměr železniční dopravy sbližuje občany a umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti a kulturní bohatosti. Tento rozměr by měl rovněž přispívat k sociální, hospodářské a územní soudržnosti, zejména pokud jde o cíle politiky soudržnosti po roce 2020 pro zelenější a lépe propojenou Evropu.

   

  Zpravodajka se domnívá, že Evropský rok železnic 2021 by také mohl přispět ke zvýšení povědomí o potřebě modernizace železniční dopravy, včetně její digitální infrastruktury a digitálních služeb ve všech členských státech.

   

  Zpravodajka navrhuje další konkrétní opatření k dosažení cílů Evropského roku železnic, mezi které mimo jiné patří: obnovení místních, regionálních a meziregionálních železničních spojení pro osobní i nákladní dopravu, opětovné zavedení evropské železniční sítě nočních vlaků, kterou budou moci využívat všechny členské státy a sousední země, vytvoření jednotného systému rezervace jízdenek, který by platil ve všech členských státech a pro všechny železniční podniky působící v Unii.

   

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

   

   

  Pozměňovací návrh  1

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Ve svém sdělení ze dne 11. prosince 201915 představila Komise Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její občany. Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií růstu, jejímž cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od využívání zdrojů.

  (1) Ve svém sdělení ze dne 11. prosince 201915 představila Komise Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její občany. Zelená dohoda pro Evropu není jen rozšířením klimatických opatření, ale i novou integrovanou a inkluzivní strategií pro růst, jejíž environmentální ambicí je transformace hospodářství a společnosti Unie, aby se dala na ekologicky udržitelnou cestu, která by zajistila zachování sociálních práv všech občanů EU a zvýšila jejich životní úroveň. Dalším cílem této strategie je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní, sociální a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, jejíž prioritou je vytváření pracovních míst a příležitostí a která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský a udržitelný rozvoj v ní bude oddělen od využívání zdrojů. Zelená dohoda pro Evropu uznává potřebu účinné a postupné reakce s cílem bezodkladně řešit změnu klimatu a dopady přijatých opatření.

  __________________

  __________________

  15 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 2019 – Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final.

  15 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 2019 – Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final.

  Pozměňovací návrh  2

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) Vzhledem ke změnám, k nimž došlo v evropské společnosti v důsledku pandemie COVID-19, a dopadům těchto změn na zdravotnictví a hospodářství, včetně možných dopadů na vnitřní trh, pokud jde o volný pohyb zboží a osob, je třeba věnovat pozornost zlepšení komunikačních spojení, která byla během pandemie narušena, a možným pozdějším důsledkům.

  Pozměňovací návrh  3

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 12. prosince 201916 potvrdila cíl, aby Evropská unie do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality.

  (2) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 12. prosince 201916 potvrdila v souladu se záměry Pařížské dohody cíl, aby Evropská unie do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality.

  __________________

  __________________

  16 Závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019.

  16 Závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019.

  Pozměňovací návrh  4

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. ledna 202017 uvítal sdělení Komise s názvem Zelená dohoda pro Evropu a vyzval, aby se nezbytný přechod ke klimaticky neutrální společnosti uskutečnil nejpozději do roku 2050.

  (3) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. ledna 202017 uvítal sdělení Komise s názvem Zelená dohoda pro Evropu a zdůraznil, že je naléhavě zapotřebí přijmout ambiciózní opatření pro boj proti změně klimatu a pro výzvy související s životním prostředím s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C a uskutečnit nezbytný přechod ke klimaticky neutrální společnosti nejpozději do roku 2050, a vyzval ke zvýšení ambicí Unie, pokud jde o omezení jejích emisí skleníkových plynů do roku 2030.

  __________________

  __________________

  17 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)).

  17 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)).

  Pozměňovací návrh  5

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) V souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu je třeba transformovat hospodářství Unie a přehodnotit politiky, zejména v oblasti dopravy a mobility, což znamená urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby se doprava stala udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout jim cenově dostupnější, dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy k dopravním prostředkům, na které byli doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě, aby se tyto problémy podařilo vyřešit. Zejména by se měla značná část vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

  (4) V souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu je třeba transformovat hospodářství a průmysl Unie a přehodnotit politiky a investice do infrastruktury, zejména v oblasti dopravy a mobility. Tato transformace znamená urychlit přechod k udržitelné, intermodální a inteligentní mobilitě s nulovými emisemi s tím, že v centru každé strategie mobility nebo dopravní strategie bude železniční doprava. Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a její podíl stále roste. K co nejrychlejšímu dosažení klimatické neutrality v celé Unii je nezbytné nejpozději do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby se doprava stala udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout jim cenově dostupnější, všeobecně dosažitelnější, zdravější a čistší možnosti a alternativy k dopravním prostředkům, na které byli doposud zvyklí, a konsolidovat ty, které již využívají udržitelné způsoby mobility, včetně cyklistiky a chůze. Podstatou Zelené dohody pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné, intermodální a inteligentní mobilitě, aby se tyto problémy podařilo vyřešit. Zejména by se měla značná část vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty, aniž by byl vyvíjen tlak na další stavbu kanálů nebo prohloubení řek.

  Pozměňovací návrh  6

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Aby se klimatické neutrality podařilo do roku 2050 dosáhnout, musí železnice sehrát zásadní úlohu.  Jedná se o jeden z nejekologičtějších a energeticky nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je z velké části elektrifikována a emise CO2 jsou mnohem nižší, než když se srovnatelná doprava uskutečňuje po silnici nebo letecky. Zároveň je jediným druhem dopravy, který od roku 1990 soustavně snižuje své emise skleníkových plynů a emise CO2. Železnice kromě toho v období 1990–201618snížila svou spotřebu energie a stále více využívá obnovitelné zdroje energie.

  (5) Mobilita je jedním z klíčových pilířů Zelené dohody pro Evropu a železnice hrají zásadní úlohu při dekarbonizaci hospodářství Unie a úsilí o dosažení její klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Jedná se o jeden z nejekologičtějších a energeticky nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je z velké části elektrifikována a emise CO2 jsou mnohem nižší, než když se srovnatelná doprava uskutečňuje po silnici nebo letecky. Zároveň je jediným druhem dopravy, který od roku 1990 soustavně snižuje své emise skleníkových plynů a emise CO2. Železnice kromě toho v období 1990–201618snížila svou spotřebu energie a stále více využívá obnovitelné zdroje energie. Tento vývoj by proto měl být podporován prosazováním zelené energie.

  __________________

  __________________

  18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE z roku 2019 „EU transport in figures“ (Doprava EU v číslech) (zdroj: Eurostat).

  18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE z roku 2019 „EU transport in figures“ (Doprava EU v číslech) (zdroj: Eurostat)

  Pozměňovací návrh  7

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) V souvislosti se závazky Unie v rámci Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu je pro provádění a plnění stanovených cílů zásadní spolupráce místních, regionálních a veřejných orgánů s odvětvím železniční dopravy.

  Pozměňovací návrh  8

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5b) Rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie v odvětví železniční dopravy musí být doprovázeno strategií pro tento spravedlivý přechod, která zohlední potřebu vysoce kvalitního, cenově dostupného a přístupného dopravního propojení, jakož i ochranu práv pracovníků.

  Pozměňovací návrh  9

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 c (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5c) Partnerství mezi výzkumem a vývojem, průmyslem, členskými státy a jejich regiony jsou důležitá pro podporu výzkumu a inovací v oblasti dopravy.

  Pozměňovací návrh  10

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 d (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5d) Vytvoření a zlepšení udržitelných, ekologických a energeticky účinných druhů dopravy je jedním z klíčových prvků úsilí Unie v boji proti změně klimatu. Vzhledem k tomu, že Unie nabízí podporu pro investice do železniční infrastruktury prostřednictvím svých fondů a nástrojů, má přímý vliv na podporu železnice, která by měla být plně využívána. Vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují významné rozdíly, pokud jde o železniční sítě a související infrastrukturu, sehrává při zlepšování vnitřních a přeshraničních železničních sítí Unie důležitou úlohu politika soudržnosti, a to ve všech oblastech, zejména pak v méně rozvinutých regionech a ve venkovských oblastech. Politika soudržnosti také hraje trvalou a posílenou úlohu při zajišťování investic do zelenější Evropy pro všechny. Proto by bylo důležité zapojit místní, regionální a celostátní orgány do diskusí o víceletém plánování, o plánech digitalizace a modernizace železniční infrastruktury a o celkovém zlepšení veřejných a soukromých investic v regionech a podporovat přeshraniční spolupráci mezi místními, regionálními a státními orgány. Místní hospodářský rozvoj by mohl mít prospěch z udržitelných, moderních a elektrifikovaných železničních služeb. Modernizace železniční dopravy se zvláštním důrazem na veřejné investice do dopravní infrastruktury, která přispěje k plnění cílů Unie v oblasti klimatu, k inovacím, bezpečnosti, důstojným zeleným a moderním pracovním místům a produktivitě, však bude vyžadovat další zdroje.

  Pozměňovací návrh  11

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Propojením hlavních dopravních tras Unie s jejími okrajovými regiony a územími přispívá železnice k sociální, hospodářské a územní soudržnosti.

  (6) Tím, že propojuje hlavní a vedlejší dopravní trasy Unie s jejími okrajovými regiony a územími a venkovské oblasti mezi sebou a s městskými centry a doplňuje chybějící přeshraniční spojení, je železnice klíčovým faktorem v udržitelné dopravě a cestovním ruchu a přispívá k sociální, hospodářské a územní soudržnosti. Železnice hraje ústřední úlohu při rozvoji a posilování mobility a pomáhá zabránit vylidňování venkovských oblastí a méně rozvinutých regionů Unie tím, že nabízí životaschopný způsob dopravy. Vytvoření lepších propojení a zvýšení podílu železniční dopravy je však i nadále problematické. Méně ziskové místní železniční sítě a železniční stanice by se neměly dále zavírat, zejména ve venkovských a příhraničních oblastech. Investice do sítě, kolejových vozidel a služeb se v jednotlivých členských státech značně liší. Je proto třeba dále zkoumat a posilovat strategie a plány pro další zlepšení politik Unie v oblasti železniční dopravy a železničních sítí s cílem digitalizovat veřejnou dopravu a obnovit spojení a doplnit chybějící spojení, a to obnovou, elektrizací a modernizací kolejových vozidel a podporou spolupráce podniků železniční dopravy.

  Pozměňovací návrh  12

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Podíl železnice na osobní dopravě v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne opravdu jednotný evropský železniční prostor, bude třeba si poradit s řadou překážek, a to i pokud jde o potřebu co nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice plně realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto překážky překonat a zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba železniční dopravu cestujícím i podnikům zatraktivnit.

  (7) Podíl železnice na osobní dopravě v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale podíl nákladní dopravy klesl. Aby bylo dosaženo cílů v oblasti modálního přechodu uvedených v bílé knize Komise o dopravě z roku 2011, musí být hospodářská soutěž mezi silniční a železniční nákladní dopravou spravedlivá a vyvážená, přičemž musí být plně zohledněny vnější náklady dopravy, aby bylo dosaženo cílů Zelené dohody pro Evropu. Než vznikne opravdu jednotný evropský železniční prostor, který má skutečný a významný dopad na konkurenceschopnost a přitažlivost železniční dopravy, bude třeba si poradit s řadou překážek, mimo jiné s poměrně vysokými náklady železniční dopravy, nedostatkem jednoduchých propojení a přímých spojení, výší poplatků za přístup k železniční infrastruktuře, překážkami bránícími uvedení kolejových vozidel do provozu, rozmanitostí kontrolních systémů a provozních předpisů a pokud jde o potřebu co nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice plně realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto překážky překonat a zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace, jakož i zvýšit evropskou podporu intermodality. Proto je třeba železniční dopravu cestujícím, zejména mladým lidem a občanům žijícím v okrajových a venkovských oblastech, pracovníkům i podnikům zatraktivnit. Aby byla zajištěna větší soudržnost a atraktivita železniční dopravy v celé Evropě, je třeba klást důraz také na posílení práv cestujících, zlepšení systému rezervace a prodeje jízdenek a na investice do infrastruktury, zvýšení počtu nočních vlaků nabízejících rychlá a ekologická spojení v celé Unii, opětovné zavedení městských kolejových systémů, jako jsou tramvaje v městských oblastech, a na sociálně vyvážené uplatňování zásady „znečišťovatel platí“.

  Pozměňovací návrh  13

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7a) Aby bylo možné plně využít jeho potenciál coby významného zaměstnavatele Evropské unie, musí odvětví železniční dopravy diverzifikovat své pracovní síly a přilákat ženy a zejména mladé pracovníky. Je nezbytné poskytovat optimální dopravní služby ve prospěch uživatelů s tím, že železniční pracovníci musí mít kvalitní pracovní podmínky;

  Pozměňovací návrh  14

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) V zájmu propagace železniční dopravy v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou a inteligentní mobilitu, měl by být rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Rok 2021 bude pro železniční politiku Unie důležitý, bude totiž prvním úplným rokem, v jehož průběhu se budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku provádět v celé Unii, zejména pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících a snížení nákladů a omezení administrativní zátěže pro železniční podniky působící v celé Unii. V řadě členských států se zvyšuje zájem veřejnosti o železnici, mj. i o noční vlakové spoje; o tomto zájmu svědčí také popularita #DiscoverEU. Mezinárodní kulturní festival Europalia navíc svůj ročník 2021 věnuje vlivu železnice na umění a vyzdvihne výraznou úlohu vlakové dopravy v prosazování sociálních, hospodářských a průmyslových změn,

  (8) V zájmu propagace železniční dopravy v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou, intermodální a inteligentní mobilitu, a podpory závazku Unie plnit Agendu OSN 2030 a cíle udržitelného rozvoje vytyčené touto organizací, měl by být rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Rok 2021 bude pro železniční politiku Unie důležitý, bude totiž prvním úplným rokem, v jehož průběhu se budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku provádět v celé Unii, zejména pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících a snížení nákladů a omezení administrativní zátěže pro železniční podniky působící v celé Unii. O železnici, mj. i o meziregionální a vnitroregionální spojení a noční vlakové spoje, projevuje veřejnost, zejména pak mladí lidé, čím dál větší zájem, o němž rovněž svědčí popularita #DiscoverEU. Mezinárodní kulturní festival Europalia navíc svůj ročník 2021 věnuje vlivu železnice na umění a vyzdvihne výraznou úlohu vlakové dopravy v prosazování sociálních, hospodářských a průmyslových změn,

  Pozměňovací návrh  15

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – návětí

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Cílem Evropského roku je povzbudit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů a dalších organizací o zvýšení podílu železnice na osobní a nákladní dopravě. Evropský rok zejména:

  Cílem evropského roku je podnítit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů, nevládních organizací a dalších veřejných i soukromých organizací o zvýšení podílu železnice na osobní a nákladní dopravě. Evropský rok zejména:

  Pozměňovací návrh  16

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) propaguje železniční dopravu jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, že železnice může Unii výrazně pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, a tak, že se přitom obrací na širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

  a) propaguje železniční dopravu jako udržitelný, cenově dostupný, přístupný, inovativní, bezpečný a sjednocující způsob dopravy pro všechny, a to především tak, že využívá tišší, ekologičtější a energeticky účinnější kolejová vozidla, podněcuje evropskou diskusi o rozvoji železniční dopravy jako skutečné, dostupné a univerzální alternativy k prostředkům individuální dopravy a k letům na krátké a střední vzdálenosti, zajišťuje intermodální mobilitu a mobilitu na úrovni regionů, zdůrazňuje, že může Unii výrazně pomoci dosáhnout nejpozději do roku 2050 klimatické neutrality, a tak, že se přitom obrací na širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi a občany žijící v okrajových a venkovských oblastech, a že se železnice mohou stát nástrojem obnovy po pandemii COVID-19 a dalších krizích;

  Pozměňovací návrh  17

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, který sbližuje občany, umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti, podporuje soudržnost a přispívá k integraci vnitřního trhu Unie;

  b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, která hraje zásadní úlohu při rozvoji udržitelné, regionální a místní dopravy a cestovního ruchu, přibližuje venkovské, odlehlé a okrajové oblasti dalším částem Unie a sbližuje občany, umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti, usiluje o doplnění chybějících spojení, podporuje sociální, hospodářskou a územní soudržnost v rámci cílů politiky soudržnosti po roce 2020 pro zelenější a lépe propojenou Evropu v úzké spolupráci s regionálními a místními orgány a místními komunitami a přispívá k integraci vnitřního trhu Unie;

  Pozměňovací návrh  18

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) zdůrazňuje naléhavost a význam elektrifikované dopravy na dlouhé a krátké vzdálenosti a potřebu zlepšit dostupnost dopravní infrastruktury a služeb pro všechny cestující;

  Pozměňovací návrh  19

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  bb) přiděluje investice Unie na reaktivaci a modernizaci stávajících, využitých nebo nevyužitých železničních přípojek a na doplnění chybějících spojení mezi hraničními regiony jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu;

  Pozměňovací návrh  20

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) zvyšuje přínos železnice pro hospodářství, průmysl a společnost Unie tím, že zahrnuje zejména aspekty regionálního rozvoje, konkurenceschopnosti průmyslu, udržitelného cestovního ruchu, inovací, zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a kultury a zlepšení přístupnosti pro zdravotně postižené osoby;

  c) zvyšuje přínos železnice pro hospodářství, průmysl a společnost Unie tím, že zahrnuje zejména aspekty udržitelného regionálního rozvoje, rozvoje měst a venkova a přeshraničního místního rozvoje, ochrany klimatu, průmyslové transformace, udržitelného cestovního ruchu, inovací, sociálního začleňování, sociálně udržitelné zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a kultury a zlepšení přístupnosti pro starší osoby, znevýhodněné skupiny a zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou pohyblivostí;

  Pozměňovací návrh  21

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d) přispívá k propagaci železnice jako důležité součásti vztahů Unie se sousedními zeměmi, zejména na západním Balkáně, a to na základě zájmu a potřeb v partnerských zemích a na základě odborných znalostí Unie v oblasti železniční dopravy.

  d) přispívá k propagaci železnice jako důležité součásti vztahů Unie se sousedními zeměmi, jako jsou země západního Balkánu, země Východního sousedství a Spojené království, a to na základě zájmu a potřeb v partnerských zemích, příhraničních regionech a obcích a na základě výměny odborných znalostí v oblasti železniční dopravy.

  Pozměňovací návrh  22

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da) zajišťuje dlouhodobý dopad evropského roku 2021 v podobě konkrétních projektů, které budou podporovány a realizovány v následujících letech v rámci trvalého závazku všech příslušných zúčastněných stran, jako jsou evropské instituce a jejich agentury, železniční podniky, místní, regionální a vnitrostátní orgány odpovědné za řízení evropských fondů;

  Pozměňovací návrh  23

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  db) přispívá k propagaci železnice jako prostředku umožňujícího mobilitu a dočasný pohyb předmětů a vybavení s cílem umožnit spolupráci a usnadnit průběžnou spolupráci mezi skupinami spojenými s kulturou a vzděláváním, přičemž využívá toho, že dočasná mobilita osob, předmětů a vybavení nabízí dobrý způsob, jak nalézt příležitosti spolupráce a sdílet osvědčené postupy a odborné znalosti;

  Pozměňovací návrh  24

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) iniciativy a akce na podporu diskuse, zvyšování povědomí a snazšího zapojení občanů, podniků a veřejných orgánů s cílem přilákat více cestujících a zboží na železnici jakožto prostředku boje proti změně klimatu, a to prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v členských státech;

  a) iniciativy a akce na podporu diskuse, zvyšování povědomí a snazšího zapojení občanů, podniků a veřejných orgánů s cílem zlepšit podmínky cestování po železnici a přilákat více zdrojů, cestujících a zboží na železnici jakožto prostředku boje proti změně klimatu, a to s využitím zelené energie pro železniční infrastrukturu, regionálního rozvoje a územního průzkumu; Tyto iniciativy rovněž přispějí ke zlepšení osobní mobility a k podpoře kulturní výměny a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v členských státech, na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, a to i v pohraničních oblastech, pokud jde o železniční iniciativy financované z programu INTERREG, a to s jejich bytostně evropskou povahou;

  Pozměňovací návrh  25

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa) iniciativy a akce k posílení povědomí o schopnosti železničního odvětví zabránit další izolaci místních komunit, pobřežních a izolovaných regionů a namísto toho upřednostňovat jejich integraci s hlavními městskými a regionálními oblastmi;

  Pozměňovací návrh  26

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab) veřejné osvětové kampaně o potenciálu TEN-T při podpoře soudržnosti a usnadnění průmyslového a hospodářského rozvoje v regionech, které nejsou součástí hlavních sítí, kde by projekty a investice měly zahrnovat kvalitní regionální železniční dopravní služby a místní propojení izolovaných oblastí s většími městskými trasami a ekosystémy, aby se současně zlepšil přechod na jiný druh dopravy a sociální soudržnost;

  Pozměňovací návrh  27

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ac) iniciativy, které zapojují regionální a místní orgány do diskusí o víceletém plánování, o projektech digitalizace a modernizace železniční infrastruktury a o obecném zlepšení veřejných a soukromých investic v regionech, kde by malé a střední podniky a místní hospodářský rozvoj mohly mít velké výhody z udržitelných, moderních a elektrifikovaných železničních služeb;

  Pozměňovací návrh  28

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) informační kampaně, výstavy, inspirační aktivity, vzdělávací a osvětové kampaně s cílem vybídnout cestující, spotřebitele a podniky ke změně chování a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela na dosažení cílů v oblasti udržitelnější dopravy;

  b) informační kampaně, výstavy, inspirační aktivity, odbornou přípravu, vzdělávání, sociální práce a osvětové kampaně s cílem vybídnout cestující, spotřebitele a podniky ke změně chování, a to i v odvětví železniční dopravy a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela na dosažení cílů v oblasti udržitelnější, inovativnější, bezpečnější a dostupnější dopravy, přičemž vybízí občany k aktivnímu objevování Evropy;

  Pozměňovací návrh  29

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) sdílení zkušeností a osvědčených postupů vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, občanské společnosti, podniků a škol, pokud jde o podporu využívání železnice a prosazení změny v chování na všech úrovních;

  c) sdílení zkušeností a osvědčených postupů vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, občanské společnosti, nevládních organizací, podniků a odborových svazů a škol, pokud jde o podporu bezpečného využívání železnice a prosazení změny v chování všech uživatelů dopravy a zaměstnanců v dopravě na všech úrovních, a sdílení praktických, humánních řešení optimální dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením a seniory; představení finanční podpory Unie pro železniční projekty, zejména chybějící přeshraniční spojení, decentralizované přístupy a regionální propojenost;

  Pozměňovací návrh  30

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d) studie a inovační činnosti a šíření jejich výsledků na evropské či vnitrostátní úrovni a

  d) studie a inovační činnosti a šíření jejich výsledků na evropské či vnitrostátní a regionální úrovni, týkající se mimo jiné evropské sítě kombinované dopravy, využívání zelené energie pro železniční infrastrukturu a studií, které by se měly týkat evropského financování a jejich synergií v projektech týkajících se železničních linek, zejména přeshraničních;

  Pozměňovací návrh  31

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e) podpora projektů a sítí souvisejících s Evropským rokem, mimo jiné prostřednictvím sdělovacích prostředků, sociálních sítí a dalších on-line komunit.

  e) podpora interaktivní komunikace ohledně projektů a sítí souvisejících s Evropským rokem, mimo jiné prostřednictvím sdělovacích prostředků, sociálních sítí a dalších on-line komunit.

  Pozměňovací návrh  32

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea) studie a průzkumy na regionální úrovni za účelem posouzení potřeb občanů, pokud jde o železniční dopravu.

  Pozměňovací návrh  33

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  eb) posílení historického a kulturního dědictví železnic prostřednictvím organizace akcí;

  Pozměňovací návrh  34

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ec) kampaně k obnovení důvěry občanů, pokud jde o využívání veřejné přepravy cestujících po železnici;

  Pozměňovací návrh  35

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e d (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ed) kampaně zaměřené na diverzifikaci pracovní síly železničního odvětví tím, že přiláká ženy a zejména mladé pracovníky;

  Pozměňovací návrh  36

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e e (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ee) kampaně na podporu již přijatých ekologických řešení;

  Pozměňovací návrh  37

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Unie určí a přezkoumá klíčové projekty a opatření, jako jsou:

   

  a) obnova a rozšíření počtu místních, regionálních a meziregionálních železničních spojení pro osobní i nákladní dopravu, místních železničních stanic a železničních spojení, od místních železničních tratí až po vysokorychlostní a dálkové železniční tratě;

   

  b) určení klíčových projektů a opatření a prosazování na různých úrovních, které mohou přispět k dosažení cílů v dlouhodobém horizontu, jako je společné evropské úsilí o podporu investic do železničních dálnic, terminálů a kolejových vozidel jako optimalizované možnosti přechodu na jiný druh dopravy, která přispěje k regionální soudržnosti a dekarbonizaci nákladní dopravy;

   

  c) společné evropské úsilí o obnovení sítě moderních nočních vlakových spojů za přijatelné ceny, díky níž budou všechny členské státy a sousední země propojeny;

   

  d) vytvoření jednotného systému rezervace jízdenek a slevových karet pro evropskou železniční dopravu, který spotřebitelům umožní zakoupit si jízdenku z jakékoli evropské železniční stanice na jinou, bez ohledu na železniční podnik, s tím, že budou mít zaručena práva cestujících a jízdenku za nejvýhodnější cenu;

   

  e) udržitelné dlouhodobé modely bezplatné místní veřejné dopravy;

   

  f) podpora železnic uplatňováním preferenčních sazeb DPH na vnitrostátní úrovni;

   

  g) začlenění cíle zajistit ekologické, inovativní, digitální, bezpečné a přístupné železniční sítě a služby do průmyslové strategie EU, včetně její úlohy v oblasti soudržnosti, kvalifikovaných a důstojných pracovních míst a kulturní výměny.

  Pozměňovací návrh  38

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Orgány a subjekty Unie na úrovni Unie a členské státy na vnitrostátní úrovni mohou při podpoře činností uvedených v odstavci 1 odkazovat na Evropský rok a používat jeho vizuální identitu.

  2. Orgány a subjekty Unie na úrovni Unie a členské státy na vnitrostátní úrovni odkazují při podpoře činností uvedených v odstavci 1 na Evropský rok a používají jeho vizuální identitu, přičemž Komise zajistí, aby ve všech fázích propagace byla náležitě uvedena podpora Evropské unie pro projekty a iniciativy financované v rámci evropského roku.

  Pozměňovací návrh  39

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 4 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za organizaci účasti na Evropském roce na vnitrostátní úrovni odpovídají členské státy. Členské státy za tímto účelem jmenují národní koordinátory. Národní koordinátoři zajišťují koordinaci příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

  Za organizaci účasti na Evropském roce na vnitrostátní úrovni odpovídají členské státy. Členské státy za tímto účelem jmenují národní koordinátory a v případě potřeby regionální a místní dílčí koordinátory. V případě, že je jmenován jeden nebo více národních koordinátorů, národní koordinátoři v souladu s dílčími koordinátory zajišťují koordinaci příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

  Pozměňovací návrh  40

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise pravidelně svolává zasedání národních koordinátorů za účelem koordinace řízení Evropského roku. Tato zasedání rovněž slouží k výměně informací o provádění Evropského roku na vnitrostátní a unijní úrovni; zástupci Evropského parlamentu se mohou těchto zasedání účastnit jako pozorovatelé.

  1. Komise pravidelně svolává zasedání národních koordinátorů za účasti místních a regionálních aktérů za účelem koordinace řízení Evropského roku. Tato zasedání jsou příležitostí k výměně informací o provádění Evropského roku na regionální, vnitrostátní a unijní úrovni; K účasti na těchto výměnách jsou přizváni zástupci Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů.

  Pozměňovací návrh  41

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Koordinace Evropského roku na úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup s cílem vytvořit synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie, které zajišťují finanční podporu projektům v oblasti železniční dopravy nebo projektům s ní souvisejících.

  2. Koordinace Evropského roku na úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup s cílem zjistit, jaké jsou stávající, a vytvořit nové a udržitelné synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie, které zajišťují finanční podporu projektům v oblasti železniční dopravy nebo projektům s ní souvisejících, přičemž je třeba mít na paměti, že další cíle politiky vyžadují dodatečné zdroje, a nikoli jen přerozdělování finančních prostředků.

  Pozměňovací návrh  42

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise svolává pravidelná zasedání zúčastněných stran a zástupců organizací či subjektů působících v oblasti železniční dopravy, včetně stávajících mezinárodních sítí příslušných nevládních organizací a mládežnických organizací a komunit, s cílem získat jejich pomoc při provádění Evropského roku na úrovni Unie.

  Komise svolává pravidelná zasedání zúčastněných stran a zástupců organizací či subjektů působících v oblasti železniční dopravy, včetně stávajících mezinárodních a meziregionálních sítí, příslušných nevládních organizací, sociálních partnerů a mládežnických organizací a komunit, s cílem získat jejich pomoc při provádění Evropského roku na úrovni Unie.

   

   

   


  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Evropský rok železnice (2021)

  Referenční údaje

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Věcně příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  REGI

  11.3.2020

  Zpravodaj(ka)

   Datum jmenování

  Martina Michels

  11.5.2020

  Datum přijetí

  6.7.2020

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  5

  Členové přítomní při konečném hlasování

  François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Monika Vana

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Vlad-Marius Botoş, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
  VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  37

  +

  ECR

  Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

  GUE/NGL

  Martina Michels, Younous Omarjee

  NI

  Rosa D'Amato, Chiara Gemma

  PPE

  Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondrej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

  S&D

  Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

  VERTS/ALE

  François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

   

  0

  -

   

   

   

  5

  0

  ID

  Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Stefania Zambelli

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

   


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ (14.7.2020)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  Zpravodajka: Dace Melbārde

   

   

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Železniční doprava má pro Evropu již více než 150 let velký význam, neboť umožňuje nebývalou mobilitu a nabízí nové příležitosti pro lidi, posiluje obchod, pomáhá podnikům růst a přispívá k hospodářskému rozvoji jednotlivých zemí. Dnes je železnice stejně důležitá jako dříve a představuje jeden z nejbezpečnějších, nejekologičtějších a nejúčinnějších způsobů dopravy. S cílem zdůraznit její význam, včetně jejího potenciálu dosáhnout cílů Unie v oblasti klimatu, navrhuje Komise vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnice a uspořádat řadu akcí v oblasti komunikace a občanské angažovanosti, spojených s iniciativou Evropský rok.

  Zpravodajka sdílí názor Komise ohledně významu železniční dopravy a její šetrnosti k životnímu prostředí. Pozornost si však zaslouží i další aspekty tohoto druhu dopravy.

  Stejně důležité jako úsilí o zvýšení počtu cestujících je realizace základní sítě a služeb. V současné době nemají všechny kontinentální členské státy železniční spojení se zbytkem Evropy ani nezbytnou infrastrukturu, která by takové spojení umožnila. Předpokladem pro používání vlaku musí taková možnost nejdřív existovat. Bez začlenění do evropské železniční sítě jsou téměř všechna odvětví příslušných členských států jasně znevýhodněna. Vzdělávání, cestování a kultura patří mezi nejvýznamnější dotčená odvětví. V oblasti vzdělávání se to negativně projevilo při využívání populárních programů a iniciativ EU, jako je Erasmus+ a DisocoverEU. Studenti z okrajových regionů EU a studenti ze znevýhodněného prostředí se jich často nemohou zúčastnit.

  V oblasti kultury a cestovního ruchu je situace podobná. Čtyři z deseti Evropanů si volí cíl své cesty podle kulturní nabídky v daném místě. Města a regiony s lepší dopravní infrastrukturou, včetně dobrých železničních spojení, mají výhodu. Díky pokračujícím hygienickým opatřením, která byla zavedena v důsledku pandemie COVID-19, získají vlaky na oblíbenosti nejen jako jedna z udržitelnějších a nejbezpečnějších možností hromadné dopravy, ale často jako jediná schůdná a cenově dostupná alternativa k letecké dopravě, která by podle předpokladů měla výrazně zdražit. V blízké budoucnosti mnoho potenciálních cestujících z nejvzdálenějších regionů EU stále častěji upustí od cestování za kulturou na velké vzdálenosti v důsledku příliš velkých nákladů na leteckou dopravu a nedostupnosti železniční dopravy v jejich oblasti. V roce železnice je třeba upozornit na výše uvedené problémy a podpořit nutnost rozšíření zeměpisného pokrytí železniční dopravy.

  Evropský rok železnice by se neměl zaměřovat pouze na cestování a přepravu zboží a osob po železnici, ale také na historickou a současnou úlohu vlaků, železničních stanic a železniční infrastruktury. V minulosti měly zásadní podíl na utváření regionálních tradic a identit a přispěly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Dnes jsou součástí evropského kulturního dědictví, které je třeba poznávat, ale také podporovat a chránit. Železniční stanice jsou rovněž důležitými katalyzátory podpory kvalitní architektury a plánování inteligentních měst a slouží jako prostor pro kulturní interakce a umělecká vyjádření. Cestování vlakem bez ohledu na cíl cesty však může být samo o sobě zážitkem a je často místem, které usnadňuje sociální a kulturní interakce.

  Na základě zkušeností z předcházejícího Evropského roku zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba aktivně zapojit širokou škálu zúčastněných stran, zejména organizovanou občanskou společnost, aby byl Evropský rok železnice nejen úspěšný, ale aby se rovněž stal trvalým politickým odkazem. Kromě zúčastněných stran uvedených v návrhu Komise mohou k propagaci významu a využívání železnice cenným způsobem přispět kulturní sdružení, mládežnické organizace a různá vzdělávací a školicí zařízení. Stejně tak zpravodajka zastává názor, že synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie musí přesahovat rozměr čisté železnice a musí zahrnovat programy, které podporují občanskou angažovanost, například v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže. Podobně i Evropský rok železnice nabízí příležitost k budování trvalých partnerství se železničními společnostmi, která mohou pomoci zajistit, aby byly vlastní programy mobility Unie, zejména Erasmus+, ekologičtější.

  Zpravodajka je přesvědčen o důležitosti železnice, její sociální, kulturní, environmentální a ekonomické hodnotě a jejím potenciálu podpořit a urychlit územní soudržnost v celé Unii. Železniční doprava bude hrát významnou úlohu při plnění cílů v oblasti klimatu v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a při podpoře udržitelného růstu v budoucnosti.

  Zpravodajka nakonec bere na vědomí měnící se situaci v Evropě v důsledku pandemie COVID-19 a nejistotu, kterou vyvolává, zejména pokud jde o cestování, ale také o akce, setkání a diskuse, které jsou klíčovou součástí iniciativy Evropského roku. Možná bude nutné datum zahájení Evropského roku železnice odložit.

   

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh  1

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Ve svém sdělení ze dne 11. prosince 201915 představila Komise Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její občany. Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií růstu, jejímž cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od využívání zdrojů.

  (1) Ve svém sdělení ze dne 11. prosince 201915 představila Komise Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její občany. Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií udržitelného růstu, jejímž cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od využívání zdrojů.

  __________________

  __________________

  15 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 2019 – Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final.

  15 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 2019 – Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final.

   

  Pozměňovací návrh  2 

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) V souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu je třeba transformovat hospodářství Unie a přehodnotit politiky, zejména v oblasti dopravy a mobility, což znamená urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby se doprava stala udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout jim cenově dostupnější, dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy k dopravním prostředkům, na které byli doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě, aby se tyto problémy podařilo vyřešit. Zejména by se měla značná část vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

  (4) V souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu je třeba transformovat hospodářství Unie a přehodnotit politiky, zejména v oblasti dopravy a mobility. Emise z dopravy nadále rostou a připadá na ně čtvrtina emisí skleníkových plynů produkovaných v Unii, přičemž významnou měrou k nim přispívá městská doprava. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby se doprava stala udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout jim cenově dostupnější, obecně dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy k městským a meziměstským dopravním prostředkům, na které byli doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody pro Evropu je proto urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě a přechod na nulové čisté emise. Značná část vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, by se také měla přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

  Pozměňovací návrh  3

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Aby se klimatické neutrality podařilo do roku 2050 dosáhnout, musí železnice sehrát zásadní úlohu. Jedná se o jeden z nejekologičtějších a energeticky nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je z velké části elektrifikována a emise CO2 jsou mnohem nižší, než když se srovnatelná doprava uskutečňuje po silnici nebo letecky. Zároveň je jediným druhem dopravy, který od roku 1990 soustavně snižuje své emise skleníkových plynů a emise CO2. Železnice kromě toho v období 1990–201618 snížila svou spotřebu energie a stále více využívá obnovitelné zdroje energie.

  (5) Aby se cíle Unie v oblasti klimatické neutrality podařilo do roku 2050 dosáhnout, musí železnice sehrát zásadní úlohu. Jedná se o jeden z nejekologičtějších a energeticky nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je z velké části elektrifikována a odpovídá pouze za 0,5 % celkových emisí skleníkových plynů17a z dopravy, což je mnohem méně CO2, než když se srovnatelná doprava uskutečňuje po silnici nebo letecky. Zároveň je jediným druhem dopravy, který od roku 1990 soustavně snižuje své emise skleníkových plynů a emise CO2. Železnice kromě toho v období 1990–201618 snížila svou spotřebu energie a stále více využívá obnovitelné zdroje energie.

  __________________

  __________________

   

  17a Tiskový koutek Evropské komise „2021: Evropský rok železnice“ (zdroj: Eurostat, EU28–2017).

  18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE z roku 2019 „EU transport in figures“ (Doprava EU v číslech) (zdroj: Eurostat).

  18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE z roku 2019 „EU transport in figures“ (Doprava EU v číslech) (zdroj: Eurostat).

  Pozměňovací návrh  4

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Propojením hlavních dopravních tras Unie s jejími okrajovými regiony a územími přispívá železnice k sociální, hospodářské a územní soudržnosti.

  (6) Mnoho členských států stále nemá skutečné propojení s evropskou železniční sítí nebo nezbytnou infrastrukturu, která by takové propojení umožnila. Propojením hlavních a sekundárních dopravních tras Unie s jejími okrajovými regiony a územími může železniční odvětví více přispět k sociální, hospodářské a územní soudržnosti a umožnit evropským občanům poznávat kontinent a podporovat kulturní výměnu. Tam, kde železniční tratě neexistují nebo se teprve budují, mohou intermodální spojení, například prostřednictvím kyvadlové autobusové dopravy, pomoci zlepšit přístup k mnoha okrajovým regionům a územím.

  Pozměňovací návrh  5 

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Železnice hraje rovněž důležitou úlohu při podpoře hospodářského oživení v období po pandemii COVID-19 tím, že současně podporuje ekologickou a digitální transformaci. Investice do vysokorychlostních železničních spojení mohou zlepšit hospodářskou efektivnost, například zkrácením doby potřebné pro dojíždění pracovníků do zaměstnání nebo času stráveného turisty při cestování. Investice do poskytování služeb bezdrátového připojení ve vlacích mohou rovněž zvýšit produktivitu a zlepšit zážitek z cestování. Je třeba vybudovat chybějící přeshraniční spojení, obnovit nepoužívané tratě, opětovně zavést noční vlaky, zlepšit a modernizovat železniční infrastrukturu a železniční kolejová vozidla a posílit intermodální spojení. V plánu Unie na podporu oživení a ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 bude třeba vyčlenit nezbytné finanční prostředky na podporu potřebných investic do železniční dopravy.

  Pozměňovací návrh  6

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 6 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6b) Větší využívání železniční dopravy může hrát důležitou úlohu při podpoře zdravého životního stylu a zvyšování bezpečnosti. Cestování vlakem lze snadno kombinovat s chůzí a jízdou na kole, přičemž čas strávený ve vlaku namísto v autě by mohl snížit expozici znečištění a stresu. Cestování vlakem je rovněž bezpečným způsobem dopravy.

   

  Pozměňovací návrh  7

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Podíl železnice na osobní dopravě v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne opravdu jednotný evropský železniční prostor, bude třeba si poradit s řadou překážek, a to i pokud jde o potřebu co nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice plně realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto překážky překonat a zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba železniční dopravu cestujícím i podnikům zatraktivnit.

  (7) Podíl železnice na osobní dopravě v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne opravdu jednotný evropský železniční prostor, bude třeba si poradit s řadou překážek. Tyto překážky mají významný dopad na konkurenceschopnost a atraktivitu železniční dopravy a zahrnují různé poplatky za přístup k infrastruktuře, překážky bránící uvádění kolejových vozidel do provozu a odlišné systémy kontroly a provozní předpisy. Atraktivita železniční dopravy je dále snižována nedostatečnou přístupností pro osoby se zdravotním postižením, vysokými cenami letenek v některých zemích a nadměrným hlukem. Aby mohla železnice plně realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto různé překážky překonat a zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace v celé Unii. Proto je třeba železniční dopravu cestujícím, zejména mladým lidem, i podnikům zatraktivnit a učinit cenově dosažitelnější a dostupnější.

  Pozměňovací návrh  8

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7a) Vlaky, železniční stanice a železniční infrastruktura mají společenskou úlohu, která daleko přesahuje jejich prvořadý technický účel, neboť se v minulosti významně podílely na utváření regionálních tradic a identit a podpoře hospodářského a sociálního rozvoje. Železniční stanice a infrastruktura jsou dnes důležitými katalyzátory podpory kvalitní architektury, udržitelného rozvoje a plánování inteligentních měst. Zaslouženě představují rovněž významné průmyslové kulturní dědictví. Železniční stanice plní v současnosti dvojí úlohu: nejsou pouze dopravními uzly, ale také důležitými platformami pro informační kampaně a vzdělávací, kulturní a sociální projekty, a tedy klíčovými prostory místních společenství. Kromě toho může být cestování vlakem zážitkem samo o sobě, protože usnadňuje společenskou a kulturní interakci a výměnu.

  Pozměňovací návrh  9

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7b) Formální a neformální vzdělávání hraje zásadní úlohu při zlepšování chápání významu a hodnoty železnice a při povzbuzování lidí k využívání železniční dopravy. Aktivní spolupráce se vzdělávacími zařízeními, zejména se školami, může podpořit využívání železniční dopravy. Vzdělávací zařízení mohou být rovněž vybízena k tomu, aby využívala vzájemné zkušenosti a vytvářela učební osnovy, které umožní učení o historických, technických a environmentálních aspektech železniční dopravy, a podporovala využívání železnice pro školní výlety a vzdělávací výměny.

  Pozměňovací návrh  10

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7 c (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7c) Unie by měla zajistit, aby v jejích vlastních programech mezinárodní mobility, a to i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu, kultury a mládeže, zejména v programech Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa, byla jako zvolený dopravní prostředek pokud možno upřednostňována železniční doprava. Přístup k cenově dostupným železničním službám může přispět k podpoře úsilí o větší inkluzivnost těchto programů, a to rozšířením zeměpisného a sociálně-ekonomického pokrytí. Jak dokládá program krátkodobé mobility #DiscoverEU, který mladým lidem umožňuje poznávat Evropskou unii, partnerství mezi Komisí a provozovateli železniční dopravy mohou účinně podporovat udržitelnou mobilitu v rámci programů Unie a tím přivést lidi ke změně jejich zvyklostí.

   

  Pozměňovací návrh  11

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 7 d (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7d) Předchozí zkušenosti s Evropským rokem prokázaly, že účinného zapojení do této iniciativy lze dosáhnout rozvíjením součinnosti s jinými příslušnými programy Unie, zejména v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, kultury a mládeže. Tyto programy podporují vzdělávání, komunikaci a aktivní občanství, a mohou proto přispět k podpoře Evropského roku, například prostřednictvím příslušných vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ nebo kulturních projektů zaměřených na železnice v rámci programu Kreativní Evropa. Evropský rok může také v rámci programů podpořit výběr ekologičtějších možností mobility. Z minulých zkušeností rovněž jasně vyplývá, že aktivní zapojení širokého spektra zúčastněných stran, zejména organizované občanské společnosti, může pomoci zajistit trvalý politický odkaz.

  Pozměňovací návrh  12

   

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) V zájmu propagace železniční dopravy v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou a inteligentní mobilitu, měl by být rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Rok 2021 bude pro železniční politiku Unie důležitý, bude totiž prvním úplným rokem, v jehož průběhu se budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku provádět v celé Unii, zejména pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících a snížení nákladů a omezení administrativní zátěže pro železniční podniky působící v celé Unii. V řadě členských států se zvyšuje zájem veřejnosti o železnici, mj. i o noční vlakové spoje; o tomto zájmu svědčí také popularita #DiscoverEU. Mezinárodní kulturní festival Europalia navíc svůj ročník 2021 věnuje vlivu železnice na umění a vyzdvihne výraznou úlohu vlakové dopravy v prosazování sociálních, hospodářských a průmyslových změn,

  (8) V zájmu propagace železniční dopravy v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou a inteligentní mobilitu, měl by být rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Rok 2021 bude pro železniční politiku Unie důležitý, bude totiž prvním úplným rokem, v jehož průběhu se budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku provádět v celé Unii, zejména pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících a snížení nákladů a omezení administrativní zátěže pro železniční podniky působící v celé Unii. V členských státech s takovými službami se zvyšuje zájem veřejnosti o železnici, mj. i o noční vlakové spoje; o tomto zájmu svědčí také popularita #DiscoverEU. Mezinárodní kulturní festival Europalia, který má začít v říjnu 2021, se navíc bude tematicky věnovat vlakům, a to s důrazem nejen na dědictví, ale také na vliv železnice na umění a vyzdvihne výraznou úlohu vlakové dopravy v prosazování sociálních, hospodářských a průmyslových změn.

  Pozměňovací návrh  13

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – návětí

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Cílem Evropského roku je povzbudit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů a dalších organizací o zvýšení podílu železnice na osobní a nákladní dopravě. Evropský rok zejména:

  Cílem Evropského roku je povzbudit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů a dalších organizací a příslušných zúčastněných stran o propagaci historického, současného a budoucího významu železnice pro Evropu a rozvoje železniční dopravy jako klíčového prvku politiky Unie v oblasti udržitelné dopravy a mobility zvýšením podílu železnice na osobní a nákladní dopravě. Evropský rok zejména:

  Pozměňovací návrh  14

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) propaguje železniční dopravu jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, že železnice může Unii výrazně pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, a tak, že se přitom obrací na širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

  a) propaguje hodnotu železniční dopravy jako udržitelného, inovativního, bezpečného, pohodlného a cenově dostupného způsobu dopravy, a to především zdůrazňováním úlohy železnice jako nástroje územní soudržnosti a faktoru, který může Unii výrazně pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, a oslovováním širší veřejnosti, zejména mladých lidí a seniorů;

  Pozměňovací návrh  15

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, který sbližuje občany, umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti, podporuje soudržnost a přispívá k integraci vnitřního trhu Unie;

  b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, který sbližuje občany, podporuje soudržnost a přispívá k rozvoji vnitřního trhu Unie, přičemž upozorňuje na rozdíly v železniční infrastruktuře mezi členskými státy a na význam rozvoje železničních spojení s cílem zlepšit možnosti mobility pro všechny občany Unie;

  Pozměňovací návrh  16

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) zvyšuje přínos železnice pro hospodářství, průmysl a společnost Unie tím, že zahrnuje zejména aspekty regionálního rozvoje, konkurenceschopnosti průmyslu, udržitelného cestovního ruchu, inovací, zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a kultury a zlepšení přístupnosti pro zdravotně postižené osoby;

  c) zvyšuje přínos železnice pro hospodářství, společnost a konkurenceschopnost průmyslu Unie tím, že zviditelní a posílí propojení s regionálním rozvojem, přeshraniční soudržností, stříbrnou ekonomikou, inovacemi, zaměstnaností, vzděláváním, mládeží, kulturou a sportem a že se obzvlášť zaměří na přístupnost pro zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou schopností pohybu;

  Pozměňovací návrh  17

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) propaguje železniční dopravu jako upřednostňovaný způsob dopravy pro účastníky programů mobility Unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu, mládeže, sportu a kultury, a to vytvářením systémů pobídek a iniciativ ke zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti, zejména pro osoby s omezenými příležitostmi;

  Pozměňovací návrh  18

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cb) propaguje železniční dopravu jako ekologičtější možnost cestování, která může nahradit lety na střední a krátké vzdálenosti, snížit dopad dopravy související s cestovním ruchem na životní prostředí, umožnit udržitelnější cestovní ruch a poskytnout lidem možnost prozkoumat Unii v celé její rozmanitosti;

  Pozměňovací návrh  19

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 2 – písm. 1 – písm. c c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cc) zdůrazňuje hodnotu vlaků, železničních stanic a železniční infrastruktury jako nedílné součásti průmyslového kulturního dědictví Unie, které je třeba chránit a propagovat, a podporuje udržitelný kulturní cestovní ruch navázáním na Evropský rok kulturního dědictví 2018;

  Pozměňovací návrh  20

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) iniciativy a akce na podporu diskuse, zvyšování povědomí a snazšího zapojení občanů, podniků a veřejných orgánů s cílem přilákat více cestujících a zboží na železnici jakožto prostředku boje proti změně klimatu, a to prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v členských státech;

  a) iniciativy na podporu diskuse, zvyšování povědomí a zapojení občanů, organizované občanské společnosti, podniků, veřejných orgánů a jiných příslušných zúčastněných stran s cílem přilákat více cestujících a zboží na železnici jakožto prostředku boje proti změně klimatu tím, že se bude propagovat udržitelné cestování a udržitelný cestovní ruch a propojení s dalšími ekologickými druhy dopravy, jako je jízda na kole, a podporovat kulturní výměnu, a to prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v členských státech;

  Pozměňovací návrh  21

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 –  odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) informační kampaně, výstavy, inspirační aktivity, vzdělávací a osvětové kampaně s cílem vybídnout cestující, spotřebitele a podniky ke změně chování a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela na dosažení cílů v oblasti udržitelnější dopravy;

  b) informační, vzdělávací a osvětové kampaně, včetně on-line, a výstavy zaměřené na povzbuzení většího využívání železniční dopravy, a to i prostřednictvím stávající sítě nočních vlaků, s cílem vybídnout cestující, spotřebitele a podniky ke změně názoru a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela na dosažení cílů v oblasti udržitelnější, přístupnější, cenově dostupnější a bezpečnější dopravy;

  Pozměňovací návrh  22

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) kampaně a sdílení osvědčených postupů s cílem motivovat lidi, aby využívali vlaky k poznávání Evropy a jejího kulturního dědictví, včetně železnic jako součásti evropského průmyslového kulturního dědictví, a propagovat kulturní a sportovní akce, na které se dá dojet vlakem, a také projekty financované z programu Kreativní Evropa, v nichž představují vlaky místo a jádro konkrétního projektu;

  Pozměňovací návrh  23

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  bb) rozvoj partnerství a systémů pobídek se zapojením provozovatelů železnic, a to i ve třetích zemích, na podporu udržitelných a cenově dostupných dopravních řešení pro účastníky programů mobility Unie, zejména programů Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity;

  Pozměňovací návrh  24

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) sdílení zkušeností a osvědčených postupů vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, občanské společnosti, podniků a škol, pokud jde o podporu využívání železnice a prosazení změny v chování na všech úrovních;

  c) sdílení zkušeností a osvědčených postupů vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, občanské společnosti, sociálních partnerů, podniků včetně cestovních kanceláří, škol, jiných vzdělávacích zařízení a zařízení odborné přípravy, kulturních sdružení, organizací mládeže a jiných příslušných zúčastněných stran, pokud jde o propagaci významu a využívání železnice a podporu změny v chování na všech úrovních;

  Pozměňovací návrh  25

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d) studie a inovační činnosti a šíření jejich výsledků na evropské či vnitrostátní úrovni a

  d) studie a inovační činnosti a šíření jejich výsledků na evropské, vnitrostátní či regionální úrovni a

  Pozměňovací návrh  26

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e) podpora projektů a sítí souvisejících s Evropským rokem, mimo jiné prostřednictvím sdělovacích prostředků, sociálních sítí a dalších on-line komunit.

  e) podpora projektů a sítí souvisejících s Evropským rokem, zejména festivalu Europalia, mimo jiné prostřednictvím sdělovacích prostředků, sociálních sítí a dalších on-line komunit s cílem oslovit co nejširší veřejnost.

  Pozměňovací návrh  27

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 3 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Orgány a subjekty Unie na úrovni Unie a členské státy na vnitrostátní úrovni mohou při podpoře činností uvedených v odstavci 1 odkazovat na Evropský rok a používat jeho vizuální identitu.

  2. Orgány a subjekty Unie na úrovni Unie a členské státy na vnitrostátní úrovni odkazují při podpoře činností uvedených v odstavci 1 na Evropský rok a používají jeho vizuální identitu a ve všech fázích propagace náležitě odkazují na podporu Unie pro projekty a iniciativy financované v rámci Evropského roku.

  Pozměňovací návrh  28

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 4 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za organizaci účasti na Evropském roce na vnitrostátní úrovni odpovídají členské státy. Členské státy za tímto účelem jmenují národní koordinátory. Národní koordinátoři zajišťují koordinaci příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

  Pro zajištění koordinace příslušných činností v rámci Evropského roku na vnitrostátní úrovni jmenují členské státy národní koordinátory. Národní koordinátoři jsou jmenováni na základě jejich odborných znalostí a prokázaného závazku rozvíjet železniční dopravu.

  Pozměňovací návrh  29

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise pravidelně svolává zasedání národních koordinátorů za účelem koordinace řízení Evropského roku. Tato zasedání rovněž slouží k výměně informací o provádění Evropského roku na vnitrostátní a unijní úrovni; zástupci Evropského parlamentu se mohou těchto zasedání účastnit jako pozorovatelé.

  1. Komise pravidelně svolává zasedání národních koordinátorů za účelem koordinace řízení Evropského roku. Tato zasedání rovněž slouží k výměně informací a osvědčených postupů v oblasti provádění Evropského roku na vnitrostátní a unijní úrovni; zástupci Evropského parlamentu jsou na tato zasedání zváni jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh  30

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Koordinace Evropského roku na úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup s cílem vytvořit synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie, které zajišťují finanční podporu projektům v oblasti železniční dopravy nebo projektům s ní souvisejících.

  2. Koordinace Evropského roku na úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup s cílem vytvořit udržitelné synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie, které zajišťují finanční podporu projektům v oblasti železniční dopravy nebo projektům s ní souvisejících, nebo které podporují občanskou angažovanost, jako jsou programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, kultury a mládeže.

   

  Pozměňovací návrh  31

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 3 – podstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise svolává pravidelná zasedání zúčastněných stran a zástupců organizací či subjektů působících v oblasti železniční dopravy, včetně stávajících mezinárodních sítí a příslušných nevládních organizací a mládežnických organizací a komunit, s cílem získat jejich pomoc při provádění Evropského roku na úrovni Unie.

  Komise svolává pravidelná zasedání zúčastněných stran a zástupců organizací či subjektů působících v oblasti železniční dopravy, včetně stávajících mezinárodních a meziregionálních sítí a příslušných nevládních organizací a mládežnických organizací, kulturních sdružení a zúčastněných stran v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, s cílem získat jejich pomoc při provádění Evropského roku na úrovni Unie.

  Pozměňovací návrh  32

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 5 – odst. 3 – podstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Při dostupnosti rozpočtových prostředků může Komise pořádat výzvy k předkládání návrhů a projektů, které mohou získat podporu za vynikající příspěvek k cílům Evropského roku.

  Komise může pořádat výzvy k předkládání návrhů a projektů, které mohou získat podporu za vynikající příspěvek k cílům Evropského roku.

  Pozměňovací návrh  33

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 6 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely Evropského roku Komise případně spolupracuje s příslušnými mezinárodními organizacemi, přičemž dbá na to, aby byla účast Unie viditelná.

  Pro účely Evropského roku Komise případně spolupracuje s příslušnými mezinárodními organizacemi, a to i v oblasti kultury a vzdělávání, a s příslušnými orgány v sousedních zemích, přičemž dbá na to, aby byla účast Unie viditelná.

   

  Pozměňovací návrh  34

   

  Návrh rozhodnutí

  Článek 6 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 6a

   

  Rozpočet

   

  Finanční krytí pro provádění tohoto rozhodnutí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 činí 8 milionů EUR.

   

  Roční rozpočtové prostředky schvalují Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

   

  Pozměňovací návrh  35

   

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 7 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise do 31. prosince 2022 předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení iniciativ stanovených v tomto rozhodnutí.

  Komise do 31. prosince 2022 předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení iniciativ stanovených v tomto rozhodnutí. Zpráva bude rovněž obsahovat veškeré relevantní politické nebo legislativní návrhy opatření navazujících na Evropský rok.

   

   


  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Evropský rok železnice (2021)

  Referenční údaje

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Věcně příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  CULT

  11.3.2020

  Zpravodaj(ka)

   Datum jmenování

  Dace Melbārde

  30.4.2020

  Projednání ve výboru

  6.7.2020

   

   

   

  Datum přijetí

  13.7.2020

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

  Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

  Angel Dzhambazki

   


   

   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
  VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  28

  +

  PPE

  Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  ID

  Gilbert Collard

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

  ECR

  Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

  GUE/NGL

  Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ID

  Christine Anderson, Gianantonio Da Re

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   


  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Evropský rok železnice (2021)

  Referenční údaje

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Datum předložení Parlamentu

  4.3.2020

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  11.3.2020

  ITRE

  11.3.2020

  REGI

  11.3.2020

  CULT

  11.3.2020

  Nezaujetí stanoviska

   Datum rozhodnutí

  ENVI

  2.6.2020

  ITRE

  3.4.2020

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  Anna Deparnay-Grunenberg

  6.5.2020

   

   

   

  Projednání ve výboru

  23.6.2020

  24.9.2020

   

   

  Datum přijetí

  12.10.2020

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind

  Datum předložení

  14.10.2020

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  45

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

  ID

  Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

  NI

  Mario Furore, Dorien Rookmaker

  PPE

  Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  RENEW

  José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

  VERTS/ALE

  Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ID

  Julie Lechanteux, Philippe Olivier

   

   

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 29. října 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí