JELENTÉS a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  14.10.2020 - (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)) - ***I

  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  Előadó: Anna Deparnay-Grunenberg


  Eljárás : 2020/0035(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0191/2020
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0191/2020
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0078),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0076/2020),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére[1],

   tekintettel a Régiók Bizottságának ... véleményére,[2]

   tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0191/2020),

  1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel összhangban át kell alakítani az uniós gazdaságot, és újra kell gondolni a szakpolitikákat, különösen a közlekedés és a mobilitás területén, ami magában foglalja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90 %-os csökkentésére van szükség 2050-ig. A fenntartható közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább alternatívákat kell biztosítani számukra. Az európai zöld megállapodás előrevetíti a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése érdekében. Különösen fontos, hogy a jelenleg 75 %-ban a közutakon megvalósuló szárazföldi áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a belvízi utakra.

  (4) Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel összhangban át kell alakítani az uniós gazdaságot, és újra kell gondolni a szakpolitikákat, különösen a közlekedés és a mobilitás területén, ami magában foglalja a fenntartható, intelligens, intermodális, interoperábilis és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentésére van szükség, lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig. A fenntartható, intermodális közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, egészségesebb, tisztább és energiahatékonyabb alternatívákat kell biztosítani számukra, valamint ösztönözni azokat, akik már most is fenntartható mobilitási módokat – például gyaloglást, kerékpározást és tömegközlekedést – választanak. A fenntartható közlekedés magas színvonalú munkafeltételeket, és a külső költségeket is beépítő árszinteket jelent. Az európai zöld megállapodás előrevetíti a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése érdekében. Különösen fontos, hogy a jelenleg 75%-ban a közutakon megvalósuló szárazföldi áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a belvízi utakra. Ezért alapvető fontosságú a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítása és a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állásának biztosítása.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5 a) A Covid19-világjárvány különösen súlyos hatással volt a közlekedési ágazatra. A vasúti ágazatban példátlanul csökkent az utasszám. A működési és pénzügyi korlátok ellenére az ágazat kulcsfontosságú összeköttetést biztosított az emberek, illetve a nélkülözhetetlen és veszélyes áruk szállításához egyaránt. Ez főként azoknak az alkalmazottaknak köszönhetően volt lehetséges, akik folytatták munkájukat nehéz, veszélyes és bizonytalan körülmények között is annak biztosítása érdekében, hogy az orvosi készülékek és nélkülözhetetlen áruk szállítása továbbra is fennmaradjon.

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az Unió peremterületeinek a fő közlekedési útvonalakkal való összekapcsolása révén a vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz.

  (6) Az Unió peremterületeinek, hegyvidéki és nehezen elérhető régióinak és területeinek a fő közlekedési útvonalakkal való összekapcsolása – regionális és helyi szinten egyaránt – a hiányzó, határokon átnyúló regionális vasúti összeköttetések kialakítása és helyreállítása1a, valamint a villamosítás elősegítése1b révén a vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz. Ezenkívül a távoli és vidéki területeken gyakran ritkábbak és fejletlenebbek a lakosság számára az alapvető szolgáltatások nyújtását garantáló hálózatok. Az Unió határ menti régiói az Unió területének 40%-át teszik ki, ahol az Unió lakosságának egyharmada él1c, de gyakran szembesülnek a vidéki jellegükből és a nemzeti hálózatok perifériáján való elhelyezkedésükből adódó kétszeresen nehéz helyzettel Számos határokon átnyúló összeköttetés azonban még mindig hiányzik, ami akadályozza a transzeurópai közlekedési hálózat teljes hatékonyságának elérését. A vasúti infrastruktúrába való beruházásoknak azokra az összeköttetésekre is kell összpontosítaniuk, amelyek hozzájárulnak a modális váltással kapcsolatos uniós célokhoz, például a kikötőkkel és a repülőterekkel kapcsolatos területeken, ahol az árut az utak helyett vasúton lehetne a belső területeken teríteni, amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő vasúti infrastruktúra. Az interoperabilitás megerősítése és a valamennyi közlekedési ágazat közötti kiegészítő megközelítés előmozdítása alapvető cél, amelyet a régiók gazdasági tevékenységének javítása, új munkahelyek teremtése és a jelenlegi egészségügyi és gazdasági válságból való kilábaláshoz való hozzájárulás érdekében kell elérni.

   

  ________________

   

  1aA Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) „A szárazföldi határrégiókban fennálló jogi és közigazgatási akadályok hatásainak számszerűsítése” című jelentése (Forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf)

   

  1bA Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) „A szárazföldi határrégiókban fennálló jogi és közigazgatási akadályok hatásainak számszerűsítése” című jelentése (Forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf)

   

  1cA Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) „A szárazföldi határrégiókban fennálló jogi és közigazgatási akadályok hatásainak számszerűsítése” című jelentése (Forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf)

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Míg a vasúti személyszállítás részaránya az uniós szárazföldi közlekedésben csak kismértékben nőtt 2007 óta, az áruszállítás részaránya csökkent. Továbbra is számos akadály áll a valódi egységes európai vasúti térség megvalósítása előtt, többek között a zaj minimalizálásának szükségessége tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a költségek csökkentésével és a gyorsított innovációval együtt lehetővé tenné a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak ezért további lendületre van szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a vállalkozások számára.

  (7) Míg a vasúti személyszállítás részaránya az uniós szárazföldi közlekedésben csak kismértékben nőtt 2007 óta, az áruszállítás részaránya csökkent. Továbbra is számos akadály áll a valódi egységes európai vasúti térség megvalósítása előtt, többek között a verseny megnyitása, az innováció, az interoperabilitás és a digitalizáció előmozdítása, a TEN-t és az árufuvarozási folyosók véglegesítése, az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) bevezetésének felgyorsítása – a fedélzeti és a pálya menti berendezések tekintetében egyaránt –, a zaj minimálisra csökkentése, valamint a logisztikai rendszerek és a polgárok életszínvonala közötti jobb integráció érdekében. A vasutat gyakran elavult üzleti és üzemeltetési gyakorlatok, valamint túl sok elöregedő infrastruktúra és jármű terheli. Ezen akadályok leküzdése a költségek csökkentésével és a gyorsított innovációval együtt lehetővé tenné a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását a belső piac működésének biztosításával, a forgalom növekedésével, valamint a már most is magas szintű biztonság fenntartásával vagy javításával párhuzamosan. A vasúti ágazatnak ezért további lendületre van szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon az utazók, a munkavállalók és a vállalkozások számára egyaránt.  Ehhez megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie, és erős európai finanszírozási eszközöknek kell a rendelkezésére állnia. Ki kell emelni az ERA szerepét az egységes európai vasúti térség előtt álló technikai akadályok csökkentésében.

  Módosítás 5

  Határozatra irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) A vasúti közlekedésnek az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel, többek között a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célokkal összhangban történő előmozdítása érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós vasúti politika szempontjából, és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a negyedik vasúti csomag keretében elfogadott szabályokat Unió-szerte végrehajtják, nevezetesen megnyílik a belföldi személyszállítási szolgáltatások piaca, valamint csökkennek az Unióban működő vasúttársaságok költségei és adminisztratív terhei. Amint azt a #DiscoverEU kezdeményezés népszerűsége is mutatja, számos tagállamban egyre nagyobb a lakossági érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az „Europalia” nemzetközi művészeti fesztivál témája 2021-ben a vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, és hangsúlyozni fogja a vasút által a társadalmi, gazdasági és ipari változások előmozdításában betöltött komoly szerepet,

  (8) A vasúti közlekedésnek az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel, többek között a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célokkal összhangban történő előmozdítása érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós vasúti politika szempontjából, és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a negyedik vasúti csomag keretében elfogadott szabályokat Unió-szerte végrehajtják, nevezetesen megnyílik a belföldi személyszállítási szolgáltatások piaca, valamint csökkennek az Unióban működő vasúttársaságok költségei és adminisztratív terhei. Különös figyelmet kell fordítani a negyedik vasúti csomag helyes végrehajtására és az ERA új szerepére is. A vasút európai évének egy, az egységes európai vasúti térség elérését célzó általánosabb vasúti stratégia kiindulópontját kell jeleznie. Amint azt a #DiscoverEU kezdeményezés népszerűsége is mutatja, számos tagállamban egyre nagyobb a lakossági érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az éjszakai vonatokat is. A vasutaknak kiemelt szerepet kell játszaniuk a gördülékeny, „háztól házig” történő utazási megoldások biztosításában egyéb módokkal – többek között aktív utazással – kombinálva. Ezen túlmenően az „Europalia” nemzetközi művészeti fesztivál témája 2021-ben a vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, és hangsúlyozni fogja a vasút által a társadalmi, gazdasági, ipari és ökológiai változások előmozdításában betöltött komoly szerepet.

   

  Módosítás  6

  Határozatra irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) Az áruszállítás túlnyomó többsége elővárosokban vagy kisvárosokban indul vagy végződik. A lakosság 70%-a él ott, és az Unió GDP-jének 85%-a ezeken a területeken keletkezik. Hasonlóképpen, az utasok 80–90%-át az ingázók teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a városi agglomerációk jelentős mértékben hozzájárulnak a vasúti személyszállítás összteljesítményéhez. Ezért a kihasználatlan külvárosi és regionális vonalakat az alacsony ökológiai hatással járó intelligens városi mobilitás, valamint a jobb társadalmi és gazdasági kohézió ösztönzése érdekében korszerűsíteni kell és fel kell újítani. A vasúti infrastruktúrába történő beruházásokhoz jelentős forrásokra és megnövelt társfinanszírozási arányokra van szükség, amelyek döntő fontosságúak a vasút modális versenyképessége szempontjából. A vasúti infrastruktúrába való beruházás meghatározó a vasút modális versenyképessége szempontjából. Amennyiben az európai összeköttetést biztosító mechanizmusból származó finanszírozások 80%-át a vasút felé irányítják, az is a tagállamokra hárul, hogy ambiciózus beruházási politikákat folytassanak a modális váltás előmozdítása érdekében. Az egységes európai vasúti térség hatékonyságának maximalizálása érdekében ezeknek a beruházásoknak egy vasúti összeköttetési mutatón kell alapulniuk. A motivált személyzet szerepét nem szabad alábecsülni, amely a gördülékeny működés garanciáját jelenti. A vasúti ágazatnak azonban nehézséget okoz az új alkalmazottak toborzása. A teljes potenciáljának kiaknázásához diverzifikálnia kell munkaerejét, és különösen nőket és fiatal munkavállalókat kell magához vonzania. Ezt a perspektívát minden intézményi szinten elő kell mozdítani.

  Módosítás  7

  Határozatra irányuló javaslat

  8 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) A vasút vonzerejének fokozása azt követeli meg, hogy a szolgáltatások felhasználó-központúak és szervezettek legyenek és olyan módon legyenek tervezve, hogy jó értéket képviseljenek, stabilan megbízhatóak legyenek, valamint kitűnő minőségű szolgáltatást nyújtsanak. E szolgáltatások árát versenyképesen, a forráshatékonyságot tükrözve kell meghatározni.

   

  Módosítás  8

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) előmozdítja a vasút mint fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési mód használatát, különösen azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig történő elérését elősegítő tényező meghatározó szerepét, valamint hogy megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, különösen a fiatalokat;

  a) előmozdítja a vasutat mint a fenntartható, innovatív, intermodális, biztonságos és megfizethető közlekedés gerincét, valamint mint egy olyan hatékony logisztikai hálózatot, amely még váratlan válságok idején is képes garantálni az alapvető szolgáltatásokat;

   

  Módosítás  9

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa) előmozdítja a vasútnak az uniós klímasemlegességi célkitűzések lehető leghamarabbi, legkésőbb 2050-ig történő elérésében játszott szerepét, többek között a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, illetve a fiatalok számára;

   

  Módosítás  10

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a b és a c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab) a vasút megerősítése, többek között a pályahálózat-működtetők közötti, határokon átnyúló együttműködés javítása révén, a határokon átnyúló vasúti összeköttetés javítása érdekében, beleértve a határokon átnyúló chartervonatokat is;

  ac ) kidolgozza a modális váltást és az idegenforgalmi politikában olyan hálózatként kommunikálja, amely képes összekapcsolni a vidéki térségeket, továbbá fel tudja lendíteni és fel tudja hívni a közvélemény figyelmét az európai fenntartható turizmusra;

   

  Módosítás  11

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) kiemeli a vasút európai, határokon átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához;

  b) kiemeli a vasút európai, határokon átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét, előmozdítja a társadalmi-gazdasági és területi kohéziót és hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához, előmozdítva a TEN-T törzshálózat végrehajtását, felszámolva a szűk keresztmetszeteket különösen a határokon átnyúló területeken, és ezáltal interoperábilisabbá téve a közlekedést a személyekre és árukra vonatkozó integrált megoldások felkínálása révén; ezért hangsúlyozza, hogy a nemzeti hálózatokból álló uniós vasúti mozaikot egy valóban európai hálózattá kell átalakítani, különösen az egész EU-ra kiterjedő, határokon átnyúló regionális vasúti összeköttetés támogatása révén;

  Módosítás  12

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) fokozza a vasút hozzájárulását az uniós gazdasághoz, iparhoz és társadalomhoz, különös tekintettel a regionális fejlesztéssel, az ipari versenyképességgel, a fenntartható turizmussal, az innovációval, a foglalkoztatással, az oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, valamint az akadálymentesítéssel kapcsolatos szempontok figyelembevétele révén;

  c) fokozza a vasút hozzájárulását az uniós gazdasághoz, kereskedelemhez, iparhoz és társadalomhoz, különös tekintettel a regionális és helyi fejlesztéssel, a fenntartható turizmussal, a vonzó karrierlehetőségekkel, az oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, valamint az idősek és a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek hozzáférésének javításával kapcsolatos szempontok figyelembevétele révén;

   

  Módosítás  13

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) erőteljesen támogatja a vasúti kutatást és innovációt, különösen a Shift2Rail és jogutódjai révén, különös tekintettel az európai vasúti hálózat kapacitásának növelésére, a vasúti szolgáltatások minőségének javítására és a dekarbonizációra;

   

  Módosítás  14

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cb) kiemeli az Unió helyzetét, amelyet globális ipari versenyképességi klaszterként tölt be, innovatív zászlóshajókkal és exportőrökkel;

   

  Módosítás  15

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cc) megkönnyíti az adatok új belépőkkel és harmadik fél forgalmazókkal való megosztását.

   

  Módosítás  16

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) megerősíti a vasúti közlekedést az agglomerációban és az elővárosokban a helytakarékos, környezet- és polgárbarát, a háztól házig történő közlekedés elősegítése érdekében, többek között egy könnyen érthető és következetesen végrehajtott utasjogi rendszer révén a szolgáltatások minőségének javítása, valamint a társadalmi és gazdasági befogadás ösztönzése érdekében;

   

  Módosítás  17

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db) mobilizálja a vasút szerepét a kollektív európai tudatban, különösen kulturális és történelmi vonatkozásokban, emlékeztetve a vasútnak az európai jólét megteremtésében és a 21. század élvonalbeli technológiái által jelentett ipari forradalmakban betöltött szerepére; és hangsúlyozza, hogy a vonatok, a vasútállomások és a vasúti infrastruktúra Európa kulturális örökségéhez tartoznak, és megérdemlik, hogy a múzeumokkal és egyéb kulturális helyszínekkel és eseményekkel karöltve népszerűsítsék és ünnepeljék ezeket;

   

  Módosítás  18

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  dc) előmozdítja a meglévő uniós éjszakai vasúthálózatot, és ösztönzi azokat a kezdeményezéseket, amelyek keretében a határokon átnyúló éjszakai vonatokat az Unió vizuális identitásának előmozdítására használják fel;

   

  Módosítás  19

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  dd) növeli a vasutas szakma vonzerejét, többek között a szolgáltatás tisztességes feltételeinek és a munkavállalók visszaélésekkel szembeni védelmének ösztönzése révén.

   

  Módosítás  20

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) kezdeményezések és rendezvények párbeszéd előmozdítására, a tudatosság növelésére és a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok arra irányuló szerepvállalásának elősegítésére, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközeként több embert és árut vonzzanak a vasút felé, többféle csatornán és eszközön keresztül, ideértve a tagállamokban megrendezett eseményeket is;

  a) kezdeményezések és rendezvények párbeszéd előmozdítására, pozitív kép kialakítására, a tudatosság növelésére és a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok arra irányuló szerepvállalásának elősegítésére, helyreállítsák a vasútba vetett bizalmat, az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközeként több embert és árut vonzzanak a vasút felé, többféle csatornán és eszközön keresztül, ideértve a tagállamokban nemzeti, regionális és helyi szinten megrendezett eseményeket is, kiemelve egyúttal a vasút mint intermodális utazási lehetőség biztonságát és kényelmét;

   

  Módosítás  21

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa) kezdeményezések, amelyek hangsúlyozzák, hogy a vasút a háztól házig történő közlekedés szerves részét képezi, hangsúlyozva az intermodális integráltság és a más közlekedési módokkal – többek között a földrajzilag kívül eső területekkel és szigetekkel – való összekapcsolhatóság szükségességét;

   

  Módosítás  22

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab) tagállami kezdeményezések, amelyek ösztönzik a köz- és a magánszektorban a vasúttal történő üzleti utazást és ingázást;

   

  Módosítás  23

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ac) az átszállójegyek és a digitális multimodális jegyek kidolgozása érdekében kezdeményezések a technológiai innováció támogatására;

   

  Módosítás  24

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ad) kezdeményezések a terminálokkal és a járművekkel kapcsolatos beruházások előmozdítására, ami olyan optimalizált modális váltás lehetősége, amely hozzájárul a teherszállítás dekarbonizációjához és az intelligens és fenntartható mobilitás fejlesztéséhez;

   

  Módosítás  25

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ae) a vasúti szolgáltatások egyetemes dimenzióját jelző kezdeményezések, biztosítva a területi hozzáférhetőséget és a hozzáférhetőség egyéb szempontjait (várakozási idő, a hozzáférési pontok sűrűsége, a csökkent mozgásképességű és idős utasok számára biztosított hozzáférés stb.);

   

  Módosítás  26

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  af) a Bizottságnak meg kell vizsgálnia egy olyan vasúti összeköttetési mutató létrehozásának lehetőségét, amelynek célja a kínálat következetességének, minőségének és sokszínűségének, valamint a hozzáférhetőség és a hálózat integrációját mérő intermodális lehetőségek osztályozása. Ennek a mutatónak az a célja, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol különösen szükség van a vasúti ágazatba történő beruházásokra.

   

  Módosítás  27

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő kampányok, amelyek előmozdítják az utasok, a fogyasztók és a vállalkozások magatartásának megváltoztatását, és ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

  b) tájékoztató, ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő kampányok, valamint kiállítások és információs vonatok, amelyek előmozdítják az utasok, a fogyasztók és a vállalkozások magatartásának megváltoztatását, és ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

   

  Módosítás  28

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea) a tapasztalatok és bevált gyakorlatok összegyűjtése a közlekedési módok közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése és végső soron a társadalomra háruló költségek csökkentése érdekében,

   

  Módosítás  29

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  eb) a regionális infrastruktúra bővítésének támogatása, különösen az árufuvarozás fő folyosókon kívüli előmozdításával;

   

  Módosítás  30

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ec) kezdeményezések a hálózatok optimalizálására és a jobb digitalizációra – különösen a viteldíjakkal és a menetrendekkel kapcsolatos valós idejű tájékoztatásra – vonatkozó lehetőségek azonosítására, hogy a vasúttal utazók összehasonlíthassák a független harmadik fél szolgáltatókkal kapcsolatos információkat és hozzáférjenek azokhoz;

   

  Módosítás  31

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ed) az utasok jogainak érvényesítésére vonatkozó információk jobb terjesztésére irányuló tevékenységek, beleértve az utasok rendelkezésére álló információk javítására irányuló kezdeményezéseket, valamint a 2009. január 14-i 80/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását annak érdekében, hogy valamennyi közlekedési módra vonatkozóan összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre;

   

  Módosítás  32

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e e pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ee) kezdeményezések a modális váltás előmozdítására az idegenforgalomban a vasúti ágazat, az európai kulturális ágazat, valamint az idegenforgalmi ágazat nemzeti és európai képviselőinek közös támogatásával, olyan hálózatként, amely képes összekapcsolni az összes nemzeti, regionális és vidéki területet, és amely fokozni és fel tudja kelteni a közvélemény érdeklődését az európai fenntartható turizmus iránt.

   

  Módosítás  33

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e f pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ef) az eseményeket és partnerségeket tartalmazó mellékletben meghatározott tevékenységek, partnerségek és események megvalósítása;

   

  Módosítás  34

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e g pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  eg) kezdeményezések annak biztosítására, hogy a Covid19-járványra adott reagálásként a válságból való kilábalásra irányuló erőfeszítésekre elkülönített uniós forrásokat az európai vasúti infrastruktúra jelentős bővítésére és fejlesztésére használják fel, valamint hogy a tagállamok a háztól házig tartó mobilitás javítása érdekében teljes körűen építsék ki az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszert (ERTMS) mind a vasúti járművek fedélzete, mind az infrastruktúra tekintetében, fokozzák a zajvédelmet és erősítsék a szárnyvonalakat.

  Módosítás  35

  Határozatra irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az európai évben való részvétel nemzeti szintű megszervezése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A tagállamok ebből a célból nemzeti koordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek nemzeti szintű koordinálását.

  Az európai évben való részvétel nemzeti szintű megszervezése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A tagállamok ebből a célból nemzeti koordinátort jelölnek ki, akinek megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat biztosítanak feladatai ellátásához. A nemzeti koordinátoroknak biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek nemzeti szintű koordinálását, és kapcsolatban kell lenniük az uniós szintű koordinációval. A nemzeti koordinátorokat az európai vasútfejlesztés iránti bizonyított elkötelezettségük alapján kell kiválasztani.

  Módosítás  36

  Határozatra irányuló javaslat

  4 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A tagállamok – politikai berendezkedésük és a hatáskörmegosztás figyelembevételével – jelölik ki a megfelelő koordinátorokat.

  Módosítás  37

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság rendszeresen összehívja az érdekelt feleket és a vasúti közlekedés területén tevékeny szervezetek vagy testületek – köztük a meglévő transznacionális hálózatok és az érintett nem kormányzati szervezetek, valamint ifjúsági szervezetek és közösségek – képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az európai év uniós szintű végrehajtásában.

  A Bizottság rendszeresen összehívja az érdekelt feleket és a vasúti közlekedés területén tevékeny szervezetek vagy testületek – köztük a meglévő transznacionális hálózatok, az érintett nem kormányzati szervezetek, az egyetemek és technológiai központok, valamint ifjúsági szervezetek, a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket képviselő szervezetek és közösségek – képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az európai év uniós szintű végrehajtásában A Bizottság ugyanezeket az üléseket használja fel a vasútpolitikáról, az akadályokról, a dekarbonizációs potenciálról, valamint a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható mobilitási politikáról szóló páneurópai vita előmozdítására azzal a céllal, hogy a jövőbeli jogalkotási elképzeléseket ezekre az információkra alapozza.

  Módosítás  38

  Határozatra irányuló javaslat

  6 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a. cikk

   

  Költségvetés

   

  Az e határozat végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 2020. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra 16 millió EUR. Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

   

  Módosítás  39

  Határozatra irányuló javaslat

  Melléklet

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Melléklet

   

  Rendezvények és partnerségek

   

  A partnerségek az állampolgárokat célzó rendezvények révén a vasút európai évét megvalósító sokféle tevékenységet támogatnak. Ez a melléklet a vasút európai éve során megvalósítandó események nem kimerő felsorolását tartalmazza, amelyeket hatókörük szerint különböző partnerségek támogatak.

   

  Az európai év során – amennyire a körülmények engedik – a következő partnerségeket, eseményeket vagy tevékenységeket kell megszervezni:

   

  - filmfesztiválokkal való partnerségek Európa-szerte annak érdekében, hogy a filmgyártásban kiemelt figyelmet szenteljenek a vasútnak; együttműködés az európai vasúti múzeumokkal és meglévő kulturális eseményekkel, például filmfesztiválokkal és képzőművészeti kiállításokkal

   

  - az Európai Unió Vasúti Ügynökségével kialakított partnerség, melynek célja, hogy kiemelje:

   

  i. az ágazat európai teljesítményét;

   

  ii. az ágazat szereplőinek, nevezetesen a vasutasok szaktudását;

   

  iii. a vasútnak a biztonság és környezetvédelem szempontjából megnyilvánuló előnyeit; továbbá

   

  iv. a középiskolások, egyetemisták és szakmunkástanulók karrierlehetőségeit;

   

  - a vasúti múzeumok mobilizációja az európai év üzenetének továbbítására;

   

  - mobil kiállítási vonatok az Unióban, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az európai év célkitűzéseiről, és felhívják a figyelmet az üzenete vonzerejére;

   

  - „Interrail” jegyek biztosítása a fiatalok számára, többek között az Erasmus programok vagy versenyek keretében az európai év hatókörének kiterjesztése érdekében;

   

  - az állomásokban, mint művészeti helyszínekben, városi találkozóhelyekben és gazdasági, kulturális és polgári csomópontokban rejlő lehetőségek kiaknázása.  INDOKOLÁS

  Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely 2021-et „a vasút európai évének” nyilvánítja, és az európai zöld megállapodásról szóló közleményben meghatározott, a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célkitűzésekkel összhangban a vasúti közlekedés előmozdítására törekszik.

  A közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. Ezenkívül az egységes európai közlekedési térség megvalósításának ütemtervével összhangban a piaci részesedés 50%-ának a középtávolságú és városok közötti személyszállításra, közútról vasútra kell átállniuk, míg az árufuvarozási ágazatban 2030-ig a közúti árufuvarozás 30%-ának – 2050-ig pedig több mint 50%-ának – más közlekedési módokra, például a vasúti vagy a vízi közlekedésre kell áttérnie.

   

  Az európai zöld megállapodás sikerének egyik kulcsa a figyelemnek és az erőfeszítéseknek a vasútra irányítása: a vonatoknak megfizethetőbbnek, gyakoribbnak, jobban összekapcsoltnak és energiahatékonyabbnak kell lenniük. A vasútnak jelentős szerepet kell játszania a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésének felgyorsításában, mivel ez az egyik leginkább környezetbarát és energiahatékony közlekedési mód. A vasút nagyrészt elektromos, egyre nagyobb mértékben használ megújuló energiát és ugyanakkora távon sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a közúti vagy a légi közlekedés. Emellett ez az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód, amely összeköti az embereket és a vállalkozásokat szerte az EU-ban. E nyilvánvaló előnyök ellenére azonban a vasút jelentős hátrányba kerül más közlekedési módokhoz, különösen a légi közlekedéshez képest. A légitársaságok mentesülnek a repülőgép-üzemanyagra kivetett adó alól, és a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében nagy mennyiségű ingyenes kibocsátási egységet kapnak. A légi közlekedés eme előnyei gyakran azt jelentik, hogy a vasút még a rövid távolságok esetében is hátrányba kerül a légi közlekedéssel szemben, amely nagyobb éghajlati hatása ellenére versenyképesebb áron tud rövid távú légi utakat kínálni.

   

  Az előadó nemcsak támogatja a vasút európai évére (2021) vonatkozó javaslatot, hanem arra is ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy legyen még ambiciózusabb. Társadalmunknak a közúti és légi közlekedésről a vasúti közlekedésre kell áttérnie. Ehhez a vasúti infrastruktúra kapacitásába irányuló beruházásokra lesz szükség a hálózat bővítése és az ERTMS-hez hasonló digitális forgalomirányítási technológiák bevezetése érdekében egyaránt.

  Még akkor is, amikor a Covid19-járvány okozta globális egészségügyi válság közel teljes leállásra kényszerítette a országainkat, a vasúti és városi vasúti rendszerek továbbra is biztosították az áruk forgalmát és fenntartották az alapvető szolgáltatásokat, többek között az „alapvető szakmákban” dolgozó utasok számára.

   

  Az előadó szorgalmazza a tömegközlekedés javítását, hogy a környezetbarátabb mobilitási megoldások érdekében fenntartható legyen a várostervezés. Ezt hatékony közlekedési árképzés és megfizethető vasúti jegyek rendszerével lehet elérni a közlekedési minták javítása, valamint az utasok és a logisztikai szolgáltatók fenntartható modális választásának elősegítése érdekében.

   

  Az előadó együttműködő környezetet kíván kialakítani a vasúttársaságokkal való közös munkához, és végre létre kíván hozni egy uniós átszállójegy-rendszert, különösen a határokon átnyúló utazások esetében, amely lehetővé tenné az utasok számára jogaik érvényesítését, ha utazásuk egy korábbi szakaszában késés miatt elmulasztják a csatlakozást.

   

  Az előadó rámutat továbbá az éjszakai vonatok újjáélesztésének és az EU-n belüli regionális összeköttetések kiépítésének fontosságára. Ehhez beruházásokra lesz szükség az éjszakai vonatok járműveibe és infrastruktúrájába, és újra kell indítani az útvonalakat, hogy azok a korábbiakhoz hasonlóan újra életképes és megfizethető alternatívát jelentsenek az európai úti célokra utazók számára. E tekintetben az európai év során az előadó arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb mértékben mozdítsa elő a meglévő uniós éjszakai vasúthálózatot, és dolgozzon ki olyan kezdeményezéseket, amelyek keretében az EU-nak vizuális arculatot adó, határokon átnyúló éjszakai vonatok közlekednek.

   

  Egy valódi „vasút reneszánszához” arra van szükség, hogy a finanszírozás különösen a hiányzó, határokon átnyúló regionális vasúti összeköttetések visszaállítására, a meglévő vonalak, hidak és alagutak karbantartására és korszerűsítésére, valamint az olyan használaton kívüli vonalak újbóli életre keltésére összpontosítson, ahol az utasok és az áruk áttérhetnek a vasútra; a forrásoknak támogatniuk kell a tiszta közlekedésre vonatkozó kutatást és innovációt, amely forrásokat a fenntartható, intermodális és intelligens mobilitásra kell irányítani, minden európai mobilitási stratégiában a vasutat tekintve központi elemnek és a finanszírozás előfeltételének.

   

  Az előadó határozottan úgy véli, hogy a vasút európai éve (2021) az Európa-szerte megrendezésre kerülő projekteknek, vitáknak, rendezvényeknek és kiállításoknak köszönhetően láthatóvá fogja tenni és népszerűsíteni fogja a vasutat mint vonzó és fenntartható közlekedési módot a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok számára.

   

  A vasút hozzájárul az EU gazdaságához, munkahelyeket és egyéb előnyöket teremt a helyi közösségek számára, valamint hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához. Ez az európai év fenntartható, modern és biztonságos közlekedési módként mutatja be a vasutat, és a szélesebb közönséget is megszólítja, előmozdítva a kohéziót és a társadalmi befogadást, különös tekintettel a fiatalokra és a fogyatékossággal élőkre.

   

   


  VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (14.7.2020)

  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

  a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  A vélemény előadója: Martina Michels

   

  RÖVID INDOKOLÁS

  2020. március 4-én az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2021 legyen a vasút európai éve, hogy a vasutat országos, regionális és helyi szintű rendezvények, kampányok és kezdeményezések szervezése révén fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési eszközként népszerűsítse.

   

  2019. december 11-i közleményében az Európai Bizottság európai zöld megállapodást vázolt fel, amelynek célja a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása. Mivel a közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, a vasúti ágazat kulcsfontosságú szerepet fog játszani e cél elérésében.

   

  Ezért a Bizottság egy fenntartható és intelligens mobilitáson alapuló stratégiát mérlegel, amelynek elsődleges célja, hogy a szárazföldi áruszállítás 75%-át kitevő közúti áruforgalom jelentős része a vasútra és a belvízi utakra kerüljön át.

   

  A Covid19-járvány az egész EU-t érintette, és jelentős hatást gyakorolt az EU-n belüli közlekedésre és összeköttetésekre. A vasút európai éve lehetőséget kínálhat arra, hogy konstruktív vitát kezdeményezzünk az összes közlekedési módra váró jövőbeli kihívásokról, valamint a közlekedési dolgozók és az utasok egészségének védelme érdekében végrehajtandó szükséges intézkedésekről.

   

  Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a 2021-es évet a vasút európai évének nyilvánította, és hogy célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és más szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a vasúti személy- és áruszállítás arányát.

   

  Az előadó úgy véli, hogy a fenntartható, környezetbarát és energiahatékony közlekedési módok létrehozása és fejlesztése az éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós stratégia kulcsfontosságú részét képezi. Ebben az összefüggésben az előadó hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszik az EU belföldi és határokon átnyúló vasúthálózatainak javításában, különösen a kevésbé fejlett régiókban.

   

  Az előadó úgy véli, hogy a vasút európai éve kulcsfontosságú lehetőség az uniós vasúti politikák javítására irányuló stratégiák feltárására, különösen a vidéki és határ menti területeken, ahol a helyi vasúthálózatok és vasútállomások felszámolása továbbra is zajlik. Különös figyelmet kell fordítani az idősek és a hátrányos helyzetűek akadálymentes hozzáférésére, az utasok jogainak javítására, a jobb helyfoglalási és jegyrendszerre, valamint az infrastruktúrába és a szolgáltatásokba történő beruházásokra.

   

  Az előadó véleménye szerint a vasúti közlekedésnek valódi alternatívát kell kínálnia az egyénre szabott közlekedési módokkal, valamint a kis és közepes távolságú repülő járatokkal szemben. A vasút határokon átnyúló dimenziója közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét és gazdag kultúráját. A vasút határokon átnyúló dimenziójának a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót is elő kell mozdítania, különösen a 2020 utáni kohéziós politika azon célkitűzései keretében, amelyek a környezetbarátabb és jobban összekapcsolt Európára irányulnak.

   

  Az előadó úgy véli, hogy a vasút európai éve 2021-ben hozzájárulhatna ahhoz is, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a tagállamokban korszerűsíteni kell a vasutat, ideértve a digitális infrastruktúrát és szolgáltatásokat is.

   

  Az előadó további konkrét intézkedéseket javasol a vasút európai éve célkitűzéseinek elérése érdekében, többek között a következőket: a helyi, regionális és régióközi személy- és áruszállító vasútvonalak újbóli aktiválása, az összes tagállamra és a szomszédos országokra kiterjedő éjszakai vonatok európai hálózatának újbóli bevezetése, az összes tagállamban és az Unióban működő valamennyi vasúttársaságra érvényes egységes jegyfoglalási rendszer kialakítása.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

   

   

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) 2019. december 11-i közleményében15 a Bizottság európai zöld megállapodást vázolt fel az Európai Unió és polgárai számára. Az európai zöld megállapodás új növekedési stratégiaként az Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

  (1) 2019. december 11-i közleményében15 a Bizottság európai zöld megállapodást vázolt fel az Európai Unió és polgárai számára. Az európai zöld megállapodás nem csupán egy megerősített éghajlat-politika, hanem egy olyan új integrált és inkluzív növekedést célzó stratégia, amely a környezetvédelem terén az Unió gazdaságának és társadalmának átalakítására törekszik, hogy az Uniót olyan fenntartható ökológiai pályára állítsa, amely tiszteletben tartja a szociális jogokat és javítja valamennyi uniós polgár életét. Ez a stratégia az Uniót továbbá olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, szociális, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, homlokterében a munkahelyteremtés és a lehetőségek nyújtása áll, ahol 2050-re megszűnik az uniós nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság fenntartható fejlődése nem erőforrásfüggő. Az európai zöld megállapodás elismeri, hogy az éghajlatváltozás jelentette kockázatok és a meghozott intézkedések hatásainak kezelése érdekében hatékony és progresszív válaszra van szükség.

  __________________

  __________________

  15 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának : Az európai zöld megállapodás, 2019. december 11., COM(2019) 640 final.

  15 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának : Az európai zöld megállapodás, 2019. december 11., COM(2019) 640 final.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Mivel az európai társadalomban a Covid19-világjárvány következtében bekövetkezett változások, valamint azok egészségügyi és gazdasági hatásai – beleértve az áruk és a polgárok szabad mozgásával kapcsolatos belső piacra gyakorolt lehetséges hatásokat is – miatt figyelmet kell fordítani a világjárvány során károsodott kommunikációs kapcsolatok javítására, valamint az esetleges utóhatásokra.

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) 2019. december 12-i következtetéseiben16 az Európai Tanács jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 2050-ig történő megvalósítására irányuló célkitűzést.

  (2) 2019. december 12-i következtetéseiben16 az Európai Tanács – a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal összhangban – jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 2050-ig történő megvalósítására irányuló célkitűzést.

  __________________

  __________________

  16 Az Európai Tanács következtetései, 2019. december 12.

  16 Az Európai Tanács következtetései, 2019. december 12.

   

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) 2020. január 15-i állásfoglalásában17 az Európai Parlament üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” című bizottsági közleményt, és felszólított a klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-ig való szükségszerű megvalósítására.

  (3) 2020. január 15-i állásfoglalásában17 az Európai Parlament üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” című bizottsági közleményt, hangsúlyozva, hogy a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartása céljából sürgősen ambiciózus fellépésre van szükség az éghajlatváltozás és a környezeti kihívások kezelése érdekében, és felszólított a klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-ig való szükségszerű megvalósítására, továbbá felszólított arra, hogy az Unió 2030-ra fokozottan csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

  __________________

  __________________

  17 Az Európai Parlament állásfoglalása az európai zöld megállapodásról, 2020. január 15., 2019/2956(RSP).

  17 Az Európai Parlament állásfoglalása az európai zöld megállapodásról, 2020. január 15., 2019/2956(RSP).

  Módosítás  5

  Határozatra irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel összhangban át kell alakítani az uniós gazdaságot, és újra kell gondolni a szakpolitikákat, különösen a közlekedés és a mobilitás területén, ami magában foglalja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90 %-os csökkentésére van szükség 2050-ig. A fenntartható közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább alternatívákat kell biztosítani számukra. Az európai zöld megállapodás előrevetíti a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése érdekében. Különösen fontos, hogy a jelenleg 75 %-ban a közutakon megvalósuló szárazföldi áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a belvízi utakra.

  (4) Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel összhangban át kell alakítani az uniós gazdaságot és ipart, és újra kell gondolni a szakpolitikákat és az infrastruktúrális beruházásokat, különösen a közlekedés és a mobilitás területén, ami magában foglalja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását. Egy ilyen átalakulás magában foglalja a fenntartható, kibocsátásmentes, intermodális és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását, mivel bármely mobilitási vagy közlekedési stratégia középpontjában a vasút áll. A közlekedés az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség lehető leghamarabbi eléréséhez Unió-szerte a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentésére van szükség, legkésőbb 2050-ig. A fenntartható közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél megfizethetőbb, mindenki számára hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább lehetőségeket és alternatívákat kell biztosítani számukra, valamint meg kell szilárdítani azokat, amelyek már a fenntartható mobilitási módokat alkalmazzák, ideértve a kerékpározást és a gyaloglást is. Az európai zöld megállapodás előrevetíti a fenntartható, intermodális és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése érdekében. Különösen fontos, hogy a jelenleg 75%-ban a közutakon megvalósuló szárazföldi áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a belvízi utakra, anélkül, hogy nyomást gyakorolna a folyók további csatornázására vagy mélyítésére.

  Módosítás  6

  Határozatra irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) A vasút meghatározó szerepet játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig történő elérésében. Ez az egyik leginkább környezetbarát és energiahatékony közlekedési mód. A vasút nagyrészt elektromos, és azonos távon sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a közúti vagy a légi közlekedés, továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési mód, amelynek 1990 óta folyamatosan csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 és 2016 között18 csökkentette energiafogyasztását, és egyre nagyobb mértékben használ megújuló energiaforrásokat.

  (5) Az európai zöld megállapodás egyik kulcsfontosságú pillére a mobilitás, és a vasút meghatározó szerepet játszhat az uniós gazdaság szén-dioxid-mentesítésében és klímasemlegességi célkitűzésének legkésőbb 2050-ig történő elérésében. Ez az egyik leginkább környezetbarát és energiahatékony közlekedési mód. A vasút nagyrészt elektromos, és azonos távon sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a közúti vagy a légi közlekedés, továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési mód, amelynek 1990 óta folyamatosan csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 és 2016 között18 csökkentette energiafogyasztását, és egyre nagyobb mértékben használ megújuló energiaforrásokat. Ezt a tendenciát ezért a zöld energiák előmozdítása révén kell támogatni.

  __________________

  __________________

  18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság 2019. évi statisztikai zsebkönyve: „Az EU közlekedése számokban” (forrás: Eurostat).

  18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság 2019. évi statisztikai zsebkönyve: „Az EU közlekedése számokban” (forrás: Eurostat).

  Módosítás  7

  Határozatra irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) A Párizsi Megállapodás és a zöld megállapodás keretében tett uniós kötelezettségvállalások összefüggésében a regionális és helyi hatóságok, valamint a vasúti ágazattal együttműködésben működő hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak a kitűzött célok megvalósításában és végrehajtásában.

  Módosítás  8

  Határozatra irányuló javaslat

  5 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b) A megújuló energiaforrások növekvő használatát a vasúti ágazatban a méltányos átállásra vonatkozó olyan stratégiának kell kísérnie, amely figyelembe veszi a magas színvonalú, megfizethető és akadálymentes közlekedési összeköttetések szükségességét, valamint a munkavállalók jogainak védelmét.

  Módosítás  9

  Határozatra irányuló javaslat

  5 c preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5c) A kutatás és fejlesztés, az ipar, a tagállamok és régióik közötti partnerségek fontos szerepet játszanak a közlekedéssel kapcsolatos kutatás és innováció támogatásában.

  Módosítás  10

  Határozatra irányuló javaslat

  5 d preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5d) A fenntartható, környezetbarát és energiahatékony közlekedési módok létrehozása és fejlesztése az éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós erőfeszítések kulcsfontosságú részét képezi. Mivel az Unió alapjain és eszközein keresztül támogatást nyújt a vasúti infrastruktúrába történő beruházásokhoz, közvetlen hatással van a vasút előmozdítására, amit teljes mértékben ki kell aknázni. Tekintettel a tagállamok között a vasúti hálózatok és a kapcsolódó infrastruktúra tekintetében fennálló jelentős különbségekre, a kohéziós politika az Unió belső és határokon átnyúló vasúthálózatainak javítása révén fontos szerepet játszik az összes régióban, de különösen a kevésbé fejlett régiókban és a vidéki térségekben. A kohéziós politika emellett folyamatos és megerősített szerepet biztosít a mindenki számára környezetbarátabb Európát célzó beruházásoknak. Következésképpen fontos lenne bevonni a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat a többéves tervezésről, a vasúti infrastruktúra digitalizálásával és korszerűsítésével kapcsolatos projektekről, valamint a régiókba irányuló köz- és magánberuházások általános javításáról szóló vitákba, és ösztönözni a helyi, regionális és nemzeti hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködést. A fenntartható, korszerű és villamosított vasúti szolgáltatások a helyi gazdaság fejlődését szolgálhatják. A vasúti közlekedés korszerűsítéséhez azonban – különös tekintettel a közlekedési infrastruktúrákba történő állami beruházásokra, amelyek hozzá fognak járulni az uniós éghajlat-politikai célokhoz, az innovációhoz, a biztonsághoz, a tisztességes, zöld és modern foglalkoztatáshoz és a hatékonysághoz – további forrásokra lesz szükség.

  Módosítás  11

  Határozatra irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az Unió peremterületeinek a fő közlekedési útvonalakkal való összekapcsolása révén a vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz.

  (6) Az Unió peremterületeinek a fő közlekedési útvonalakkal, valamint a vidéki területek egymással és a városi központokkal való összekapcsolása és a határokon átnyúló hiányzó kapcsolatok kialakítása révén a vasúti ágazat a fenntartható közlekedés és idegenforgalom kulcsfontosságú eleme, és hozzájárul a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz. A vasút központi szerepet játszik a fejlődésben, a mobilitás fokozásában, és segít megakadályozni a lakosság elvándorlását a vidéki területekről és az Unió kevésbé fejlett régióiból, életképes közlekedési eszközt kínálva. A jobb összeköttetések megteremtése és a vasút modális részarányának növelése azonban továbbra is kihívást jelent. A kevésbé jövedelmező helyi vasúthálózatokat és vasútállomásokat nem kellene felszámolni, különösen nem a vidéki és határ menti területeken. Tagállamonként igen eltérőek a hálózatba, a járművekbe és a szolgáltatásokba történő beruházások. Ezért fel kell tárni és fel kell gyorsítani az uniós vasúti politikák és hálózatok további javítására irányuló stratégiákat és terveket a tömegközlekedés digitalizálása és az összeköttetések helyreállítása, valamint a hiányzó összeköttetéseknek a vasúti járművek megújítása, villamosítása, korszerűsítése és a vasúti szállítási vállalatok közötti együttműködés előmozdítása révén történő pótlására.

   

  Módosítás  12

  Határozatra irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Míg a vasúti személyszállítás részaránya az uniós szárazföldi közlekedésben csak kismértékben nőtt 2007 óta, az áruszállítás részaránya csökkent. Továbbra is számos akadály áll a valódi egységes európai vasúti térség megvalósítása előtt, többek között a zaj minimalizálásának szükségessége tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a költségek csökkentésével és a gyorsított innovációval együtt lehetővé tenné a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak ezért további lendületre van szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a vállalkozások számára.

  (7) Míg a vasúti személyszállítás részaránya az uniós szárazföldi közlekedésben csak kismértékben nőtt 2007 óta, az áruszállítás részaránya csökkent. A Bizottság közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyvében felvázolt modális váltásra irányuló célok elérése érdekében a közúti és vasúti árufuvarozás közötti versenynek tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie, teljes mértékben figyelembe kell vennie a közlekedés külső költségeit az európai zöld megállapodásban szereplő célkitűzések elérése érdekében. Továbbra is számos akadály áll a valódi egységes európai vasúti térség megvalósítása előtt, amely tényleges és jelentős hatást gyakorol a vasúti közlekedés versenyképességére és vonzerejére, ideértve többek között a vasúti közlekedés magas költségeit, valamint az egyszerű és közvetlen összeköttetések hiányát, a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés díjainak szintjét, a vasúti járművek üzembe helyezésének akadályait, az ellenőrzési rendszerek sokféleségét és a működési szabályokat a zaj minimalizálásának szükségessége tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a költségek csökkentésével, a gyorsított innovációval, valamint az intermodalitás fokozott európai támogatásával együtt lehetővé tenné a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak ezért további lendületre van szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az utazók, különösen a peremterületeken és vidéki területeken élő fiatalok és polgárok, munkavállalók, mind a vállalkozások számára. A koherensebb és vonzóbb vasúti közlekedés Európa-szerte történő biztosítása érdekében hangsúlyt kell fektetni az utasok jogainak javítására, a foglalási és jegyrendszerek javítására, az infrastrukturális beruházásokra, az Unió-szerte gyors és környezetbarát összeköttetést biztosító több éjszakai vonatra, a könnyű vasúti rendszerek – például a városi területeken a villamosok – újbóli bevezetésére, és a „szennyező fizet” elvének társadalmilag kiegyensúlyozott módon történő végrehajtására.

  Módosítás  13

  Határozatra irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a) A vasúti ágazatnak – az Európai Unióban az egyik fontos munkaadóként – teljes potenciáljának kiaknázásához diverzifikálnia kell munkaerejét, és különösen a nőket és a fiatal munkavállalókat kell magához vonzania. Alapvető fontosságú, hogy a vasutat használók számára optimális közlekedési szolgáltatásokat, a vasúti dolgozók számára pedig minőségi munkakörülményeket nyújtson;

   

   

  Módosítás  14

  Határozatra irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) A vasúti közlekedésnek az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel, többek között a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célokkal összhangban történő előmozdítása érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós vasúti politika szempontjából, és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a negyedik vasúti csomag keretében elfogadott szabályokat Unió-szerte végrehajtják, nevezetesen megnyílik a belföldi személyszállítási szolgáltatások piaca, valamint csökkennek az Unióban működő vasúttársaságok költségei és adminisztratív terhei. Amint azt a #DiscoverEU kezdeményezés népszerűsége is mutatja, számos tagállamban egyre nagyobb a lakossági érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az „Europalia” nemzetközi művészeti fesztivál témája 2021-ben a vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, és hangsúlyozni fogja a vasút által a társadalmi, gazdasági és ipari változások előmozdításában betöltött komoly szerepet,

  (8) A vasúti közlekedésnek az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel, többek között a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célokkal összhangban történő előmozdítása és az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjének és a fenntartható fejlesztési célok támogatása érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós vasúti politika szempontjából, és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a negyedik vasúti csomag keretében elfogadott szabályokat Unió-szerte végrehajtják, nevezetesen megnyílik a belföldi személyszállítási szolgáltatások piaca, valamint csökkennek az Unióban működő vasúttársaságok költségei és adminisztratív terhei. Amint azt a #DiscoverEU kezdeményezés népszerűsége is mutatja, elsősorban a fiatalok körében egyre nagyobb az érdeklődés a vasutak iránt, ideértve a régiók közötti és a régiókon belüli összeköttetéseket és az éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az „Europalia” nemzetközi művészeti fesztivál témája 2021-ben a vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, és hangsúlyozni fogja a vasút által a társadalmi, gazdasági és ipari változások előmozdításában betöltött komoly szerepet.

  Módosítás  15

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az európai év célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és más szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az európai év különösen:

  Az európai év célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok, nem kormányzati szervezetek és más köz- és magánszervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az európai év különösen:

  Módosítás  16

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) előmozdítja a vasút mint fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési mód használatát, különösen azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig történő elérését elősegítő tényező meghatározó szerepét, valamint hogy megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, különösen a fiatalokat;

  a) előmozdítja a vasút mint fenntartható, megfizethető, hozzáférhető, innovatív, biztonságos és egységes közlekedési mód mindenki számára történő használatát, különösen azáltal, hogy csendesebb, környezetbarát, zöld és energiahatékony járműveket használ, ösztönzi a vasúti közlekedésnek az egyéni közlekedési módok, valamint a kis és közepes távolságú repülőjáratok valódi, hozzáférhető és egyetemes alternatívájaként való fejlesztéséről szóló európai vitát, biztosítja az intermodális és regionális szintű mobilitást, kiemeli a vasút mint az Unió klímasemlegességi célkitűzésének legkésőbb 2050-ig történő elérését elősegítő tényező meghatározó szerepét, valamint hogy megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, különösen a vidéki és peremterületeken élő fiatalokat és polgárokat, továbbá kiemeli azt a pozitív szerepet, amit a vasút a Covid19-járványt követően, valamint a válságokból való kilábalás lehetőségeként betölthet;

  Módosítás  17

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) kiemeli a vasút európai, határokon átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához;

  b) kiemeli a vasút európai, határokon átnyúló dimenzióját, amely meghatározó szerepet játszik a fenntartható, regionális és helyi közlekedésben és idegenforgalomban, közelebb hozza a vidéki, távoli és külső területeket az Unió többi részéhez, illetve a polgárokat egymáshoz, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét, ambicionálja a hiányzó összeköttetések pótlását, a 2020 utáni kohéziós politikai célkitűzések keretében egy zöldebb és jobban összekapcsolt Európa érdekében, szoros együttműködésben a regionális és helyi önkormányzatokkal és a helyi közösségekkel előmozdítja a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót és hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához;

  Módosítás  18

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba) hangsúlyozza, hogy nagyobb és rövidebb távolságok esetében sürgetően szükséges és fontos a villamosított közlekedés, valamint hogy valamennyi utas számára javítani kell a közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások hozzáférhetőségét;

  Módosítás  19

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  bb) a meglévő, használt vagy használaton kívüli vasútvonalak újraaktiválására és korszerűsítésére, valamint a határ menti régiók között a személy- és áruszállítás tekintetében hiányzó vonalak pótlásának megvalósítására irányítja az uniós beruházásokat;

  Módosítás  20

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) fokozza a vasút hozzájárulását az uniós gazdasághoz, iparhoz és társadalomhoz, különös tekintettel a regionális fejlesztéssel, az ipari versenyképességgel, a fenntartható turizmussal, az innovációval, a foglalkoztatással, az oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, valamint az akadálymentesítéssel kapcsolatos szempontok figyelembevétele révén;

  c) fokozza a vasút hozzájárulását az uniós gazdasághoz, iparhoz és társadalomhoz, különös tekintettel a fenntartható regionális, a városi-vidéki és a határokon átnyúló helyi fejlesztéssel, a környezetvédelemmel, az ipari átalakulással, a fenntartható turizmussal, az innovációval, a társadalmi befogadással, a társadalmilag fenntartható foglalkoztatással, az oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, valamint az idősek, a hátrányos helyzetű csoportok, a fogyatékossággal élők és a csökkent mozgásképességűek számára történő akadálymentesítéssel kapcsolatos szempontok figyelembevétele révén;

  Módosítás  21

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió és a szomszédos országok – különösen a nyugat-balkáni országok – közötti kapcsolatok fontos elemének az előmozdításához a partnerországok érdeklődésére és szükségleteire, valamint az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos szakértelmére építve.

  d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió és a szomszédos országok – például a Nyugat-Balkán, a keleti szomszédság országai és az Egyesült Királyság – közötti kapcsolatok fontos elemének az előmozdításához a partnerországok, a határ menti régiók és települések érdeklődésére és szükségleteire, valamint a vasúti közlekedéssel kapcsolatos szakértelem cseréjére építve.

  Módosítás  22

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) a következő években valamennyi érdekelt fél – például az európai intézmények és ügynökségei, a vasúttársaságok és az európai alapok kezeléséért felelős helyi, regionális és nemzeti hatóságok folyamatos kötelezettségvállalása mellett, konkrét projektek formájában előmozdítva és megvalósítva biztosítja a vasút 2021-es európai évének hosszú távú hatását;

  Módosítás  23

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db) a kultúrához és oktatáshoz kapcsolódó, csoportok között meglévő együttműködés előmozdítása és a folyamatos együttműködés elősegítése érdekében hozzájárul a vasút mint a mobilitás, valamint a tárgyak és berendezések ideiglenes mozgatásának eszköze előmozdításához, kihasználva azt, hogy az emberek, tárgyak és berendezések ideiglenes mobilitása jó eszköz az együttműködési lehetőségek azonosítására, valamint a bevált gyakorlatok és a szakértelem megosztására;

  Módosítás  24

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) kezdeményezések és rendezvények párbeszéd előmozdítására, a tudatosság növelésére és a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok arra irányuló szerepvállalásának elősegítésére, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközeként több embert és árut vonzzanak a vasút felé, többféle csatornán és eszközön keresztül, ideértve a tagállamokban megrendezett eseményeket is;

  a) kezdeményezések és rendezvények párbeszéd előmozdítására, a tudatosság növelésére és a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok arra irányuló szerepvállalásának elősegítésére, hogy javítsák a vasúti közlekedés körülményeit, és az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközeként – többek között a zöld energiának a vasúti infrastruktúra, a regionális fejlesztés és a területek feltárása terén történő alkalmazásával – több forrást, embert és árut vonzzanak a vasút felé. E kezdeményezéseknek hozzá kell járulniuk továbbá a személyes mobilitás javításához, valamint a kulturális csere és a fenntartható turizmus előmozdításához többféle csatornán és eszközön keresztül, ideértve a tagállamokban megrendezett helyi, regionális és nemzeti szintű eseményeket is, a határ menti területeken az INTERREG program által finanszírozott vasúti kezdeményezésekre és azok lényegileg európai jellegére összpontosítva;

  Módosítás  25

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa) kezdeményezések és rendezvények, amelyek felhívják a figyelmet a vasúti ágazat azon képességére, hogy megakadályozza a helyi közösségek, a part menti régiók és a távoli régiók elszigeteltségének fokozódását, sőt, előmozdítja a városiasabb és regionális területekkel való integrációjukat;

  Módosítás  26

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab) kampányok, amelyek felhívják a közvélemény figyelmét arra, hogy a TEN-T képes előmozdítani a kohéziót, valamint az ipari és a gazdasági fejlődést azokban a régiókban, amelyek nem részei a kulcsfontosságú hálózatoknak, és ahol a projekteknek és beruházásoknak ki kell terjedniük a magas színvonalú regionális vasúti szállítási szolgáltatások nyújtására, valamint a távoli területek és a nagyobb városi útvonalak és ökoszisztémák közötti helyi összeköttetések biztosítására, hogy egyidejűleg lendületet kapjon a modális váltás és erősödjön a társadalmi kohézió;

  Módosítás  27

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ac) kezdeményezések, amelyek bevonják a regionális és helyi önkormányzatokat a többéves tervezésről, a vasúti infrastruktúra digitalizálására és korszerűsítésére vonatkozó tervekről, valamint az állami és magánberuházások széles körű fejlesztéséről folyó vitákba azokban a régiókban, ahol a kis- és középvállalkozásokat és a helyi gazdasági fejlődést nagymértékben előmozdítanák a fenntartható, korszerű és villamosított vasúti szolgáltatások;

  Módosítás  28

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő kampányok, amelyek előmozdítják az utasok, a fogyasztók és a vállalkozások magatartásának megváltoztatását, és ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

  b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, képzés, oktatás, szociális munka és ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő kampányok, amelyek előmozdítják többek között az vasúti ágazatban az utasok, a fogyasztók és a vállalkozások magatartásának megváltoztatását, és ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb, innovatívabb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez, miközben az embereket Európa aktív felfedezésére ösztönzik;

  Módosítás  29

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom, a vállalkozások és az iskolák között a vasút használatának előmozdítása és a magatartásbeli változások minden szinten történő megvalósítása terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása;

  c) a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek, a vállalkozások, a szakszervezetek és az iskolák között a vasút biztonságos használatának előmozdítása és a  közlekedés felhasználói és a közlekedési alkalmazottak magatartásbeli változásainak minden szinten történő megvalósítása terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása, valamint a fogyatékossággal élő és az idős személyek optimális hozzáférését érintő praktikus, humánus megoldások megosztása; a vasúti projektek, különösen a hiányzó, határokon átnyúló összeköttetések, a decentralizált megoldások és a regionális összeköttetések uniós pénzügyi támogatásának bemutatása;

  Módosítás  30

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d) tanulmányok készítése és innovációs tevékenységek végzése, valamint ezek eredményeinek európai vagy nemzeti szinten történő terjesztése; valamint

  d) tanulmányok készítése és innovációs tevékenységek végzése, valamint ezek eredményeinek európai vagy nemzeti és regionális szinten történő terjesztése,  ideértve egy, a gördülő országutak európai hálózatáról, a zöld energiának a vasúti infrastruktúra terén történő alkalmazásáról szóló tanulmány készítését is, továbbá a tanulmányoknak az európai finanszírozási forrásokra és a köztük lévő szinergiákra kell összpontosítaniuk a vasútvonalakkal, különösen a határokon átnyúló vasútvonalakkal kapcsolatos projektekben;

  Módosítás  31

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e) az európai évhez kapcsolódó projektek és hálózatok előmozdítása, többek között a médián, a közösségi hálózatokon és más online közösségeken keresztül.

  e) az európai évhez kapcsolódó projektekről és hálózatokról folytatott interaktív kommunikáció előmozdítása, többek között a médián, a közösségi hálózatokon és más online közösségeken keresztül.

  Módosítás  32

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea) regionális szintű tanulmányok és felmérések a polgárok vasúti közlekedéssel kapcsolatos igényeinek felmérésére.

  Módosítás  33

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  eb) rendezvények szervezése a vasutak történelmi és kulturális örökségének népszerűsítése érdekében;

  Módosítás  34

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ec) kampányok a polgárok vasúti személyszállítási közszolgáltatásba vetett bizalmának helyreállítására;

  Módosítás  35

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ed) kampányok a vasúti ágazatban foglalkoztatott személyzet diverzifikálására, különösen a nők és a fiatal munkavállalók vonzása révén;

  Módosítás  36

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e e pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ee) a már elfogadott zöld megoldások népszerűsítésére irányuló kampányok;

  Módosítás  37

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Az Unió meghatározza és felkutatja az olyan kulcsfontosságú projekteket és intézkedéseket, mint például:

   

  a) a helyi, regionális és régióközi személy- és áruszállító vasútvonalak, a helyi vasútállomások, valamint a helyi vasútvonalak és a nagy sebességű és távolsági vasútvonalak közötti összeköttetések újraindítása és megsokszorozása;

   

  b) a célkitűzések hosszú távú elérését elősegítő olyan kulcsfontosságú projektek és intézkedések meghatározása és különböző szinteken történő előmozdítása, mint például a gördülő országutakba, pályaudvarokba és vasúti járművekbe történő beruházások ösztönzésére irányuló közös európai erőfeszítés, amely optimalizált modális váltás lehetőségeként hozzájárul a regionális kohézióhoz és az árufuvarozás szén-dioxid-mentesítéséhez;

   

  c) közös európai erőfeszítés a valamennyi tagállamra és a szomszédos országokra is kiterjedő modern éjszakai vasútvonalak megfizethető árú hálózatának újbóli bevezetésére;

   

  d) olyan egységes európai vasúti jegyfoglalási és előnyös bérleti rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy vasúttársaságtól függetlenül egyirányú jegyet vásároljanak bármely európai vasútállomásról bármely más vasútállomásra, garantált utasjogokkal és a legkedvezőbb áron;

   

  e) az ingyenes helyi tömegközlekedés fenntartható, hosszú távú modelljei;

   

  f) a vasutak támogatása nemzeti szinten kedvezményes héakulcsok révén;

   

  g) a zöld, innovatív, digitális, biztonságos és akadálymentes vasúti hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó célok integrálása az uniós ipari stratégiába, beleértve annak a kohézió, a szakképzett és tisztességes foglalkoztatás és a kulturális csere terén betöltött szerepét;

  Módosítás  38

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok – uniós, illetve nemzeti szinten – az (1) bekezdésben említett tevékenységek népszerűsítésével összefüggésben hivatkozhatnak az európai évre és felhasználhatják annak vizuális identitását.

  (2) Az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok – uniós, illetve nemzeti szinten – az (1) bekezdésben említett tevékenységek népszerűsítésével összefüggésben hivatkoznak az európai évre és felhasználják annak vizuális identitását, a Bizottság pedig biztosítja, hogy a népszerűsítő kampány valamennyi szakaszában megfelelően hivatkozzanak az európai év keretében finanszírozott projektek és kezdeményezések európai uniós támogatására.

  Módosítás  39

  Határozatra irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az európai évben való részvétel nemzeti szintű megszervezése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A tagállamok ebből a célból nemzeti koordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek nemzeti szintű koordinálását.

  Az európai évben való részvétel nemzeti szintű megszervezése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A tagállamok ebből a célból nemzeti koordinátorokat, és szükség esetén regionális és helyi alkoordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak az alkoordinátorokkal összhangban –amennyiben ilyenek kijelölésére sor kerül – biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek nemzeti szintű koordinálását.

  Módosítás  40

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A Bizottság rendszeresen összehívja a nemzeti koordinátorok ülését az európai év lebonyolításának koordinálása érdekében. Az ülések egyben az európai év nemzeti és uniós szintű végrehajtására vonatkozó információk cseréjére is szolgálnak; az Európai Parlamentet képviselő személyek megfigyelőként vehetnek részt ezeken az üléseken.

  (1) A Bizottság az európai év lebonyolításának koordinálása érdekében rendszeresen összehívja a nemzeti koordinátorok ülését, amelybe meghívja a regionális és helyi érdekelt szereplőket is. Az ülések egyben lehetőséget nyújtanak az európai év regionális, nemzeti és uniós szintű végrehajtására vonatkozó információk cseréjére; az Európai Parlamentet, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát képviselő személyeket e megbeszéléseken való részvételre meg kell hívni.

  Módosítás  41

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az európai év uniós szintű koordinációja a vasúti közlekedés területén projekteket finanszírozó vagy vasúti dimenzióval rendelkező különböző uniós programok és kezdeményezések közötti szinergiák teremtése céljából transzverzális megközelítést alkalmaz.

  (2) Az európai év uniós szintű koordinációja a vasúti közlekedés területén projekteket finanszírozó vagy vasúti dimenzióval rendelkező különböző uniós programok és kezdeményezések közötti meglévő szinergiák azonosítása, továbbá újak és fenntarthatóak teremtése céljából transzverzális megközelítést alkalmaz, szem előtt tartva, hogy a kiegészítő szakpolitikai célkitűzések további forrásokat igényelnek, nem pusztán újraelosztást.

  Módosítás  42

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság rendszeresen összehívja az érdekelt feleket és a vasúti közlekedés területén tevékeny szervezetek vagy testületek – köztük a meglévő transznacionális hálózatok és az érintett nem kormányzati szervezetek, valamint ifjúsági szervezetek és közösségek – képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az európai év uniós szintű végrehajtásában.

  A Bizottság rendszeresen összehívja az érdekelt feleket és a vasúti közlekedés területén tevékeny szervezetek vagy testületek – köztük a meglévő transznacionális és transzregionális hálózatok és az érintett nem kormányzati szervezetek, szociális partnerek, valamint ifjúsági szervezetek és közösségek – képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az európai év uniós szintű végrehajtásában.


  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
  FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A vasút európai éve (2021)

  Hivatkozások

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  REGI

  11.3.2020

  A vélemény előadója

   A kijelölés dátuma

  Martina Michels

  11.5.2020

  Az elfogadás dátuma

  6.7.2020

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  5

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Monika Vana

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Vlad-Marius Botoş, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli

   


  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  37

  +

  ECR

  Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

  GUE/NGL

  Martina Michels, Younous Omarjee

  NI

  Rosa D'Amato, Chiara Gemma

  EPP

  Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondrej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

  S&D

  Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

  VERTS/ALE

  François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

   

  0

  -

   

   

   

  5

  0

  ID

  Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Stefania Zambelli

   

  A jelek magyarázata:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   


   

  VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (14.7.2020)

  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

  a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  A vélemény előadója: Dace Melbārde

   

   

  RÖVID INDOKOLÁS

  A vasút, amely jóval több mint 150 éve fontos szerepet játszik Európában, addig soha nem látott mozgási lehetőséget biztosított az embereknek és új lehetőségeket tárt fel előttük, növelte a kereskedelmet, hozzájárult az üzleti forgalom bővüléséhez és elősegítette az országok gazdasági fejlődését. A vasút máig ugyanolyan fontos tényező, mivel az egyik legbiztonságosabb. legzöldebb és leghatékonyabb közlekedési eszköz. Fontosságát kiemelendő – ideértve az uniós éghajlati célkitűzésekhez való potenciális hozzájárulását – a Bizottság javasolja, hogy 2021-et nyilvánítsák a vasút európai évének, és az európai évre irányuló kezdeményezés keretében szervezzenek kommunikációs és polgári részvételt igénylő tevékenységeket.

  Az előadó osztja a Bizottság véleményét a vasút jelentőségével és zöld jellemzőivel kapcsolatban. Ugyanakkor e közlekedési mód más további aspektusai is figyelmet érdemelnek.

  Miközben szükség van az utasszám növelésére, ugyanennyire fontos, hogy rendelkezésre álljanak az alapvető hálózat és szolgáltatások. Jelenleg nem minden kontinentális tagállam rendelkezik vasúti összeköttetéssel Európa többi része felé, illetve az ehhez szükséges infrastruktúrával sem. Ahhoz, hogy felszállhassunk egy vonatra, először is az kell, hogy legyen vonat. Az európai vasúti hálózatba való integráltság hiányában az érintett tagállamok úgyszólván minden ágazata nyilvánvaló hátrányokat szenved el. A legfontosabb érintett ágazatok között van az oktatás, az utazás és a kultúra. Az oktatás tekintetében érvényesül a népszerű uniós programok és kezdeményezések – például az Erasmus+ és a DiscoverEU – hatása is. Gyakran elfeledkezünk az EU periferikus régióiban lakó, illetve a hátrányos helyzetből induló diákokról.

  A kultúra és a turizmus tekintetében ugyanez a helyzet. Tíz európai közül négy a kulturális kínálat alapján határozza meg úti célját. A jobb közlekedési infrastruktúrával – beleértve a jó vasúti kapcsolatokat – rendelkező városok és régiók általában előnyt élveznek. A Covid19 miatt bevezetett állandósuló higiéniai intézkedések folytán a vasút népszerűsége növekedni fog, mert nem csupán az egyik legfenntarthatóbb és legbiztonságosabb közlekedési mód, hanem gyakran az egyetlen elérhető és megfizethető tömegközlekedési eszköz az – egyébként várhatóan igencsak megdráguló – légi közlekedéssel szemben. A közeljövőben a legkülső uniós régiókból származó potenciális utasok nagy számban és növekvő arányban fognak lemondani a hosszú távú kulturális utazásokról kizárólag a megfizethetetlen légi utak költsége, illetve amiatt, hogy a térségben nincs vasút. A vasút évének fel kell hívnia a figyelmet a fenti problémákra, és nyilvánvalóvá kell tennie, hogy szükség van nagyobb földrajzi területek vasúttal való lefedettségére.

  A vasút évének nemcsak az áruk és az emberek vasúton történő utazására, illetve szállítására kell összpontosítania, hanem a vonatok, a vasútállomások és a vasúti infrastruktúra történelmi és jelenlegi szerepére is. A múltban ezek eszközként járultak hozzá a regionális hagyományok és azonosságtudatok formálásához, valamint elősegítették a gazdasági és társadalmi fejlődést. Ma Európa kulturális örökségének részét képezik, amelyet kutatni, de népszerűsíteni és védeni is kell. A vasútállomások fontos katalizátorok a minőségi építkezés és az intelligens városok tervezése szempontjából is, továbbá kulturális interakcióknak és művészeti tevékenységeknek adnak teret. Ugyanakkor a vonattal való utazás – tekintet nélkül a célállomásra – önmagában is élmény lehet, és mint tér gyakran megkönnyíti a társadalmi és kulturális interakciókat.

  A korábbi európai év tapasztalatai alapján az előadó hangsúlyozza, hogy széles körben szükség van a szereplők – különösen a szervezett civil társadalom – aktív bevonására annak érdekében, hogy a vasút éve ne csak sikeres legyen, hanem maradandó szakpolitikai örökséggé váljon. A Bizottság javaslatában felsorolt szereplők mellett kulturális egyesületek, ifjúsági szervezetek és különböző oktatási és képzési intézmények is értékes szerepet játszhatnak a vasút fontosságának és használatának népszerűsítésében. Az előadó ugyanígy azon a véleményen van, hogy a különböző uniós programok és kezdeményezések közötti szinergiáknak túl kell lépniük a tisztán vasúti dimenzión, és ki kell terjedniük a civil részvételt – különösen az oktatással, a kultúrával és az ifjúsággal kapcsolatban – erősítő programokra is. A vasút éve ugyancsak alkalmat kínál maradandó partnerségek kiépítésére a vasúttársaságokkal, amelyek hozzájárulhatnak az Unió saját mobilitási programjai – különösen az Erasmus+ – zöldítéséhez.

  Az előadó hisz a vasút jelentőségében, annak társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági értékében, valamint a területi kohézió elősegítése és gyorsítása terén benne rejlő potenciálban. A vasútra jelentős szerep vár az európai zöld megállapodással összhangban álló éghajlati célok elérésének elősegítése, valamint a fenntartható növekedés jövőbeli előmozdítása tekintetében.

  Az előadó végezetül tisztában van a Covid19 kitörése miatt kialakult változó európai helyzettel és az azt övező bizonytalansággal, különösen az utazások, de a rendezvények, találkozók és viták tekintetében is, amelyek az európai év kezdeményezés kulcsfontosságú elemei. Azt még meg kell gondolni, hogy szükséges-e a vasút éve kezdő időpontjának későbbre tolása.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) 2019. december 11-i közleményében15 a Bizottság európai zöld megállapodást vázolt fel az Európai Unió és polgárai számára. Az európai zöld megállapodás új növekedési stratégiaként az Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

  (1) 2019. december 11-i közleményében15 a Bizottság európai zöld megállapodást vázolt fel az Európai Unió és polgárai számára. Az európai zöld megállapodás új fenntartható növekedési stratégiaként az Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő;

  __________________

  __________________

  15 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának : Az európai zöld megállapodás, 2019. december 11., COM(2019) 640 final.

  15 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának : Az európai zöld megállapodás, 2019. december 11., COM(2019)0640

   

  Módosítás  2 

  Határozatra irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel összhangban át kell alakítani az uniós gazdaságot, és újra kell gondolni a szakpolitikákat, különösen a közlekedés és a mobilitás területén, ami magában foglalja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90 %-os csökkentésére van szükség 2050-ig. A fenntartható közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább alternatívákat kell biztosítani számukra. Az európai zöld megállapodás előrevetíti a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése érdekében. Különösen fontos, hogy a jelenleg 75 %-ban a közutakon megvalósuló szárazföldi áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a belvízi utakra.

  (4) Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel összhangban át kell alakítani az uniós gazdaságot, és újra kell gondolni a szakpolitikákat, különösen a közlekedés és a mobilitás területén, ami magában foglalja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A közlekedésből származó kibocsátás továbbra is nő, és az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, melynek nagy részét a városi közlekedés teszi ki. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. A fenntartható közlekedés megvalósítása megköveteli a felhasználók előtérbe helyezését, és jelenlegi városi és városok közötti mobilitási lehetőségeiknél megfizethetőbb, mindenki számára hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább alternatívákat kell biztosítani számukra. Az európai zöld megállapodás ezért magával vonja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítását és a nulla nettó kibocsátásra való áttérést. Ugyanilyen fontos, hogy a jelenleg 75%-ban a közutakon megvalósuló szárazföldi áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a belvízi utakra.

  Módosítás  3

   

  Határozatra irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) A vasút meghatározó szerepet játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig történő elérésében. Ez az egyik leginkább környezetbarát és energiahatékony közlekedési mód. A vasút nagyrészt elektromos, és azonos távon sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a közúti vagy a légi közlekedés, továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési mód, amelynek 1990 óta folyamatosan csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 és 2016 között18 csökkentette energiafogyasztását, és egyre nagyobb mértékben használ megújuló energiaforrásokat.

  (5) A vasút meghatározó szerepet játszhat az uniós klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig történő elérésében. Ez az egyik leginkább környezetbarát és energiahatékony közlekedési mód. A vasút nagyrészt elektromos, és azonos távon a közúti közlekedés általi teljes ÜHG-kibocsátás csupán 0,5%-áért felelős17a, ami sokkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátás, mint a közúti vagy a légi közlekedésben mért érték, továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési mód, amelynek 1990 óta folyamatosan csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 és 2016 között18 csökkentette energiafogyasztását, és egyre nagyobb mértékben használ megújuló energiaforrásokat;

  __________________

  __________________

   

  17a Európai Bizottság, Sajtósarok: „2021: A vasút európai éve” (forrás: Eurostat, EU28 – 2017)

  18 A Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság 2019. évi statisztikai zsebkönyve: „Az EU közlekedése számokban” (forrás: Eurostat).

  18 A Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság 2019. évi statisztikai zsebkönyve: „Az EU közlekedése számokban” (forrás: Eurostat).

  Módosítás  4

   

  Határozatra irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az Unió peremterületeinek a fő közlekedési útvonalakkal való összekapcsolása révén a vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz.

  (6) Sok tagállam még mindig nem rendelkezik hatékony kapcsolattal az európai vasúti hálózathoz vagy az ehhez szükséges infrastruktúrával sem. Az Unió peremterületeinek és régióinak a fő és másodlagos közlekedési útvonalakkal való összekapcsolása révén a vasúti ágazat jobban hozzá tud járulni a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz, és lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy felfedezzék az kontinenst és fokozzák a kulturális cserét; Azokon a területeken, ahol a vasúti összeköttetések hiányoznak vagy fejlesztés alatt állnak, az intermodális összeköttetések, például a transzferbusz-szolgáltatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy több peremterület és régió könnyebben megközelíthető legyen;

  Módosítás  5 

  Határozatra irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A vasút a Covid19 utáni gazdasági fellendülés támogatásában is fontos szerepet játszik a zöld és a digitális átállás egyidejű előmozdításával. A nagy sebességű vasúti összeköttetésekbe való beruházás javíthatja a gazdasági hatékonyságot, például azáltal, hogy csökkenti a munkavállalók ingázási idejét vagy a turisták utazási idejét. A wifi-hálózattal rendelkező vonatokba történő beruházás ugyanilyen mértékben növelheti a termelékenységet és javíthatja az utazási élményt. Ki kell alakítani a hiányzó, határokon átnyúló összeköttetéseket, reaktiválni kell a használaton kívüli vonalakat, újra kell indítani az éjszakai vasúti szolgáltatásokat, javítani és korszerűsíteni kell a vasúti infrastruktúrát és a vasúti járműveket, valamint javítani kell az intermodális összeköttetéseket. Az Unió helyreállítási tervében és a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben elegendő forrást kell elkülöníteni a szükséges vasúti beruházások ösztönzéséhez;

  Módosítás  6

   

  Határozatra irányuló javaslat

  6 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6b) A vasúti közlekedés nagyobb mértékű használata fontos szerepet játszhat az egészséges életmód ösztönzésében és a biztonság javításában. A vonatközlekedés könnyen összekapcsolható gyaloglással és kerékpározással, míg a jármű helyett vonaton töltött idő csökkentheti a szennyezésnek és a stressznek való kitettséget. A vasúti közlekedés biztonságos közlekedési eszköz is.

   

  Módosítás  7

   

  Határozatra irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Míg a vasúti személyszállítás részaránya az uniós szárazföldi közlekedésben csak kismértékben nőtt 2007 óta, az áruszállítás részaránya csökkent. Továbbra is számos akadály áll a valódi egységes európai vasúti térség megvalósítása előtt, többek között a zaj minimalizálásának szükségessége tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a költségek csökkentésével és a gyorsított innovációval együtt lehetővé tenné a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak ezért további lendületre van szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a vállalkozások számára.

  (7) Míg a vasúti személyszállítás részaránya az uniós szárazföldi közlekedésben csak kismértékben nőtt 2007 óta, az áruszállítás részaránya csökkent. Továbbra is számos akadály áll a valódi egységes európai vasúti térség megvalósítása előtt. Ezek az akadályok jelentős hatást gyakorolnak a vasúti közlekedés versenyképességére és vonzerejére. Ilyen akadályok például az infrastruktúrához való hozzáférés díjainak különböző szintjei, a vasúti járművek üzembe helyezésének korlátai, valamint az ellenőrzési rendszerek és a működési szabályok sokfélesége. A vasúti közlekedés vonzerejét tovább csökkentik a magas jegyárak egyes országokban, a túlzott zaj, valamint az, hogy a szolgáltatások a fogyatékossággal élő személyek számára nem hozzáférhetők.. A különböző akadályok leküzdése a költségek csökkentésével és a gyorsított innovációval együtt lehetővé tenné a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását Unió-szerte. A vasútnak ezért további lendületre van szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá, megfizethetőbbé és hozzáférhetőbbé váljon mind az utazók, és különösen a fiatalok, mind a vállalkozások számára.

  Módosítás  8

   

  Határozatra irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a) A vonatok, a vasútállomások és a vasúti infrastruktúra társadalmi szerepe messze túlmutat elsődleges technikai céljukon, mivel történelmileg eszközként működve formálták a regionális hagyományokat és azonosságtudatokat, és elősegítették a gazdasági és társadalmi fejlődést. Ma a vasútállomások és a vasúti infrastruktúra fontos katalizátorok a minőségi építkezés, a fenntartható fejlődés és az intelligens városok tervezésének előmozdítása szempontjából. Önmagukban is fontos ipari és kulturális örökséget képviselnek. A vasútállomások manapság kettős szerepet töltenek be: nemcsak közlekedési csomópontok, hanem fontos platformok is az információs kampányok, valamint az oktatási, kulturális és szociális projektek számára, és ezért a helyi közösségek kulcsfontosságú helyeit képezik. Ezen túlmenően a vonattal történő utazás önmagában is tapasztalat lehet, megkönnyítve a társadalmi és kulturális interakciót és cserét;

  Módosítás  9

   

  Határozatra irányuló javaslat

  7 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7b) A formális és nem formális oktatás alapvető szerepet játszik a vasút jelentőségének és értékének jobb megértésében, valamint az emberek ösztönzésében, hogy vasúti közlekedést használjanak. Az oktatási intézményekkel, különösen az iskolákkal való aktív együttműködés elősegítheti a vasúthasználat fellendítését. Az oktatási intézményeket arra is ösztönözni lehet, hogy tanuljanak egymástól olyan tantervek kidolgozása érdekében, amelyek lehetővé teszik a vasúti közlekedés történelmi, műszaki és környezeti szempontjainak megismerését, valamint hogy előmozdítsák a vasút iskolai kirándulások és oktatási csereprogramok céljára való használatát;

  Módosítás  10

   

  Határozatra irányuló javaslat

  7 c preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7c) Az Uniónak biztosítania kell, hogy transznacionális mobilitási programjai, többek között az oktatás és képzés, a kutatás, a kultúra és az ifjúság területén – és különösen az Erasmus+, az Európai Szolidaritási Testület és a Kreatív Európa program –, lehetőség szerint előnyben részesítsék a vasutat mint választott közlekedési eszközt. A megfizethető vasúti szolgáltatásokhoz való hozzáférés hozzájárulhat a programok földrajzi és társadalmi-gazdasági lefedettségének kiterjesztésére és inkluzívabbá tételére irányuló erőfeszítések támogatásához. Miképpen a #DiscoverEU rövid távú mobilitási program – amely lehetővé teszi a fiatalok számára , hogy felfedezzék az Európai Uniót – példája mutatja, a Bizottság és a vasúti szolgáltatók közötti partnerségek hatékonyan előmozdíthatják a fenntartható mobilitást az uniós programok keretében, és ezáltal az emberek szokásainak átalakulását eredményezhetik.

   

  Módosítás  11

  Határozatra irányuló javaslat

  7 d preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7d) Az európai évvel kapcsolatos korábbi tapasztalat rámutatott, hogy a kezdeményezésben való tényleges részvétel más érintett uniós programokkal – különösen az oktatás és képzés, a kultúra és az ifjúság területén –való szinergiák kiépítése révén valósítható meg. Ezek a programok előmozdítják a tanulást, a kommunikációt és az aktív polgári szerepvállalást, ezért hozzájárulhatnak az európai év támogatásához, például az Erasmus+ releváns oktatási projektjei vagy a Kreatív Európa vasúti vonatkozású kulturális projektjei révén. Hasonlóképpen, az európai év a programokon belül ösztönözheti a környezetbarátabb mobilitást. A múltbéli tapasztalat ugyancsak egyértelművé tette, hogy nagyszámú szereplő tevékeny részvétele – különösen a szervezett civil társadalom részéről – elősegítheti maradandó szakpolitikai örökség kialakulását.

  Módosítás  12

   

  Határozatra irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) A vasúti közlekedésnek az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel, többek között a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célokkal összhangban történő előmozdítása érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós vasúti politika szempontjából, és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a negyedik vasúti csomag keretében elfogadott szabályokat Unió-szerte végrehajtják, nevezetesen megnyílik a belföldi személyszállítási szolgáltatások piaca, valamint csökkennek az Unióban működő vasúttársaságok költségei és adminisztratív terhei. Amint azt a #DiscoverEU kezdeményezés népszerűsége is mutatja, számos tagállamban egyre nagyobb a lakossági érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az „Europalia” nemzetközi művészeti fesztivál témája 2021-ben a vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, és hangsúlyozni fogja a vasút által a társadalmi, gazdasági és ipari változások előmozdításában betöltött komoly szerepet,

  (8) A vasúti közlekedésnek az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben meghatározott célkitűzésekkel, többek között a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó célokkal összhangban történő előmozdítása érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós vasúti politika szempontjából, és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a negyedik vasúti csomag keretében elfogadott szabályokat Unió-szerte végrehajtják, nevezetesen megnyílik a belföldi személyszállítási szolgáltatások piaca, valamint csökkennek az Unióban működő vasúttársaságok költségei és adminisztratív terhei. Amint azt a #DiscoverEU kezdeményezés népszerűsége is mutatja, egyre nagyobb a lakossági érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az éjszakai vonatokat is azokban a tagállamokban, ahol van ilyen szolgáltatás. Ezen túlmenően a 2021. októberben induló „Europalia” nemzetközi művészeti fesztivál témája 2021-ben a vonat lesz, nemcsak az örökséget hangsúlyozva, hanem a vasút művészetekre gyakorolt hatását is, kiemelve a vasút által a társadalmi, gazdasági és ipari változások előmozdításában betöltött komoly szerepet is.

  Módosítás  13

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az európai év célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és más szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az európai év különösen:

  Az európai év célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és más szervezetek, valamint az érintett szereplők arra irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy előmozdítsák egyrészt a vasút Európa számára jelentett történelmi, jelenlegi és jövőbeli fontosságát, másrészt a vasút fejlesztését az Unió fenntartható közlekedésre és mobilitásra irányuló politikájának kulcsfontosságú elemeként azáltal, hogy növelik a vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az európai év különösen:

  Módosítás  14

   

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) előmozdítja a vasút mint fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési mód használatát, különösen azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig történő elérését elősegítő tényező meghatározó szerepét, valamint hogy megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, különösen a fiatalokat;

  a) előmozdítja a vasút mint fenntartható, innovatív, biztonságos, megfelelő és megfizethető közlekedési mód értékét, különösen azáltal, hogy kiemeli a vasút mint a területi kohézió eszközének, valamint az Unió klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig történő elérését elősegítő potenciális tényezőnek meghatározó szerepét, valamint hogy megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, különösen a fiatalokat és az időseket;

  Módosítás  15

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) kiemeli a vasút európai, határokon átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához;

  b) kiemeli a vasút európai, határokon átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, előmozdítja a kohéziót és hozzájárul az Unió belső piacának fejlesztéséhez, ugyanakkor felhívja a figyelmet a vasúti infrastruktúra terén a tagállamok között fennálló különbségekre, valamint a vasúti összeköttetések fejlesztésének fontosságára annak érdekében, hogy valamennyi uniós polgár számára javítsák a mobilitási lehetőségeket;

  Módosítás  16

   

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) fokozza a vasút hozzájárulását az uniós gazdasághoz, iparhoz és társadalomhoz, különös tekintettel a regionális fejlesztéssel, az ipari versenyképességgel, a fenntartható turizmussal, az innovációval, a foglalkoztatással, az oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, valamint az akadálymentesítéssel kapcsolatos szempontok figyelembevétele révén;

  c) fokozza a vasút hozzájárulását az uniós gazdasághoz, társadalomhoz, gazdasághoz és ipari versenyképességhez, hangsúlyozva és erősítve a regionális fejlesztéssel, a határokon átnyúló kohézióval, az ezüst gazdasággal, az innovációval, a foglalkoztatással, az oktatással, az ifjúsággal, a kultúrával és a sporttal fennálló kapcsolatokat, és különös hangsúlyt helyezve a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek hozzáférésére;

  Módosítás  17

   

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) előmozdítja a vasutat mint az oktatás és képzés, a kutatás, az ifjúság, a sport és a kultúra terén létrehozott uniós mobilitási programok résztvevői számára előnyben részesített közlekedési módot olyan ösztönző rendszerek és kezdeményezések kidolgozása révén, amelyek javítják a hozzáférhetőséget és a megfizethetőséget, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők számára;

  Módosítás  18

   

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cb) előmozdítja a vasutat mint környezetbarátabb utazási lehetőséget, amely helyettesítheti a közepes és rövid távú járatokat, csökkentheti az idegenforgalommal kapcsolatos közlekedés környezeti hatását, fenntarthatóbb turizmust tesz lehetővé, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy felfedezzék az Uniót a maga sokféleségében;

  Módosítás  19

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cc) kiemeli a vonatok, a vasútállomások és a vasúti infrastruktúra értékét, amelyek az Unió ipari kulturális örökségének szerves részét képezik, és amelyeket meg kell védeni, elő kell mozdítani, és ösztönözni kell a fenntartható kulturális turizmust, kapcsolatot teremtve a kulturális örökség 2018. évi európai évével;

  Módosítás  20

   

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) kezdeményezések és rendezvények párbeszéd előmozdítására, a tudatosság növelésére és a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok arra irányuló szerepvállalásának elősegítésére, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközeként több embert és árut vonzzanak a vasút felé, többféle csatornán és eszközön keresztül, ideértve a tagállamokban megrendezett eseményeket is;

  a) kezdeményezések párbeszéd előmozdítására, a tudatosság növelésére és a polgárokkal, a szervezett civil társadalommal, a vállalkozásokkal, a hatóságokkal és egyéb érintett érdekelt felekkel való összefogásra annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközeként több embert és árut vonzzanak a vasút felé, előmozdítva a fenntartható utazást és turizmust, és az egyéb környezetbarátabb közlekedési módokkal, például a kerékpározással való összekötést, valamint fokozva a kulturális cserét többféle csatornán és eszközön keresztül, ideértve a tagállamokban megrendezett eseményeket is;

  Módosítás  21

   

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő kampányok, amelyek előmozdítják az utasok, a fogyasztók és a vállalkozások magatartásának megváltoztatását, és ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

  b) tájékoztató, ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő kampányok, többek között online és kiállítási formában, amelyek a vasúti közlekedés nagyobb mértékű használatára ösztönöznek, többek között a meglévő éjszakai vasúti hálózaton keresztül, hogy előmozdítsák az utasok, a fogyasztók és a vállalkozások hozzáállásának megváltoztatását, és ösztönözzék a lakosság aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb, hozzáférhetőbb, megfizethetőbb és biztonságosabb közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

  Módosítás  22

   

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba) kampányok és a bevált gyakorlatok megosztása annak érdekében, hogy az embereket a vasút használatára ösztönözzék Európa és kulturális öröksége – többek között az európai ipari kulturális örökség részét képező vasutak – felfedezésére, valamint hogy előmozdítsák a vonaton megközelíthető kulturális és sporteseményeket, továbbá a Kreatív Európa által finanszírozott projekteket, ahol a vonatok jelentik a projekt helyszínét és lényegét;

  Módosítás  23

   

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  bb) partnerségek és ösztönző rendszerek kialakítása a vasúttársaságokkal, többek között harmadik országokban, az uniós mobilitási programok – különösen az Erasmus+, a Kreatív Európa és az Európai Szolidaritási Testület – résztvevői számára elérhető fenntartható és megfizethető közlekedési megoldások támogatása érdekében;

  Módosítás  24

   

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom, a vállalkozások és az iskolák között a vasút használatának előmozdítása és a magatartásbeli változások minden szinten történő megvalósítása terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása;

  c) a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom, a szociális partnerek, a vállalkozások, többek között az utazásszervezők, az iskolák és más oktatási és képzési intézmények, a kulturális egyesületek, az ifjúsági szervezetek és egyéb érintett érdekelt felek között a vasút fontosságának hangsúlyozása és használatának előmozdítása és a magatartásbeli változások minden szinten történő ösztönzése terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása;

  Módosítás  25

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d) tanulmányok készítése és innovációs tevékenységek végzése, valamint ezek eredményeinek európai vagy nemzeti szinten történő terjesztése; valamint

  d) tanulmányok készítése és innovációs tevékenységek végzése, valamint ezek eredményeinek európai, nemzeti vagy regionális szinten történő terjesztése; valamint

  Módosítás  26

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – e pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e) az európai évhez kapcsolódó projektek és hálózatok előmozdítása, többek között a médián, a közösségi hálózatokon és más online közösségeken keresztül.

  e) az európai évhez kapcsolódó projektek és hálózatok, különösen az Europalia fesztivál előmozdítása, többek között a médián, a közösségi hálózatokon és más online közösségeken keresztül, a lehető legszélesebb közönség elérése érdekében.

  Módosítás  27

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok – uniós, illetve nemzeti szinten – az (1) bekezdésben említett tevékenységek népszerűsítésével összefüggésben hivatkozhatnak az európai évre és felhasználhatják annak vizuális identitását.

  (2) Az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok – uniós, illetve nemzeti szinten – az (1) bekezdésben említett tevékenységek népszerűsítésével összefüggésben hivatkoznak az európai évre és felhasználják annak vizuális identitását, és a népszerűsítő kampány valamennyi szakaszában megfelelően hivatkoznak az európai év keretében finanszírozott projektek és kezdeményezések európai uniós támogatására;

  Módosítás  28

   

  Határozatra irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az európai évben való részvétel nemzeti szintű megszervezése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A tagállamok ebből a célból nemzeti koordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek nemzeti szintű koordinálását.

  Az európai év releváns tevékenységei nemzeti szintű koordinálásának biztosítása végett a tagállamok nemzeti koordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti koordinátorok kinevezése szakértelmük és az európai vasútfejlesztés iránt bizonyított elkötelezettségük alapján történik.

  Módosítás  29

   

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A Bizottság rendszeresen összehívja a nemzeti koordinátorok ülését az európai év lebonyolításának koordinálása érdekében. Az ülések egyben az európai év nemzeti és uniós szintű végrehajtására vonatkozó információk cseréjére is szolgálnak; az Európai Parlamentet képviselő személyek megfigyelőként vehetnek részt ezeken az üléseken.

  (1) A Bizottság rendszeresen összehívja a nemzeti koordinátorok ülését az európai év lebonyolításának koordinálása érdekében. Az ülések egyben az európai év nemzeti és uniós szintű végrehajtására vonatkozó információk és bevált gyakorlatok cseréjére is szolgálnak; az Európai Parlamentet képviselő személyek megfigyelői minőségben meghívást kapnak ezen ülésekre;

  Módosítás  30

   

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az európai év uniós szintű koordinációja a vasúti közlekedés területén projekteket finanszírozó vagy vasúti dimenzióval rendelkező különböző uniós programok és kezdeményezések közötti szinergiák teremtése céljából transzverzális megközelítést alkalmaz.

  (2) Az európai év uniós szintű koordinációja a vasúti közlekedés területén projekteket finanszírozó, vasúti dimenzióval rendelkező vagy – például az oktatás és képzés, a kultúra és az ifjúsági ügyek területén – civil szerepvállalást támogató különböző uniós programok és kezdeményezések közötti fenntartható szinergiák teremtése céljából átfogó megközelítést alkalmaz.

   

  Módosítás  31

   

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság rendszeresen összehívja az érdekelt feleket és a vasúti közlekedés területén tevékeny szervezetek vagy testületek – köztük a meglévő transznacionális hálózatok és az érintett nem kormányzati szervezetek, valamint ifjúsági szervezetek és közösségek – képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az európai év uniós szintű végrehajtásában.

  A Bizottság rendszeresen összehívja az érdekelt feleket és a vasúti közlekedés területén tevékeny szervezetek vagy testületek – köztük a meglévő transznacionális és transzregionális hálózatok és az érintett nem kormányzati szervezetek, valamint ifjúsági szervezetek, kulturális egyesületek, és az oktatásban és képzésben érdekelt felek – képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az európai év uniós szintű végrehajtásában.

  Módosítás  32

   

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben azt a költségvetés lehetővé teszi, a Bizottság ajánlattételi felhívásokat és projekteket szervezhet, amelyek az év célkitűzéseinek eléréséhez való kiemelkedő hozzájárulásuk alapján támogatásban részesülhetnek.

  A Bizottság ajánlattételi felhívásokat és projekteket szervezhet, amelyek az év célkitűzéseinek eléréséhez való kiemelkedő hozzájárulásuk alapján támogatásban részesülhetnek.

  Módosítás  33

   

  Határozatra irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az európai év céljából a Bizottság szükség esetén együttműködik az illetékes nemzetközi szervezetekkel, miközben biztosítja az Unió részvételének láthatóságát.

  Az európai év céljából a Bizottság szükség esetén együttműködik a vonatkozó nemzetközi szervezetekkel – beleértve a kultúra és az oktatás területét is – és a szomszédos országok vonatkozó hatóságaival, miközben biztosítja az Unió részvételének láthatóságát.

   

  Módosítás  34

   

  Határozatra irányuló javaslat

  6 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a. cikk

   

  Költségvetés

   

  Az e határozat végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 2020. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra 8 millió EUR.

   

  Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

   

  Módosítás  35

   

  Határozatra irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az e határozatban előírt kezdeményezések végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről.

  A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az e határozatban előírt kezdeményezések végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről. A jelentés az európai év nyomon követésére vonatkozóan szakpolitikai vagy jogalkotási javaslatokat is tartalmaz.

   


  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
  FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A vasút európai éve (2021)

  Hivatkozások

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  11.3.2020

  A vélemény előadója

   A kijelölés dátuma

  Dace Melbārde

  30.4.2020

  Vizsgálat a bizottságban

  6.7.2020

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  13.7.2020

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

  Angel Dzhambazki

   


  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

   

  28

  +

  PPE

  Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  ID

  Gilbert Collard

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

  ECR

  Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

  GUE/NGL

  Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ID

  Christine Anderson, Gianantonio Da Re

   


  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A vasút európai éve (2021)

  Hivatkozások

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  4.3.2020

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  11.3.2020

  ITRE

  11.3.2020

  REGI

  11.3.2020

  CULT

  11.3.2020

  Nem nyilvánított véleményt

   A határozat dátuma

  ENVI

  2.6.2020

  ITRE

  3.4.2020

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  Anna Deparnay-Grunenberg

  6.5.2020

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.6.2020

  24.9.2020

   

   

  Az elfogadás dátuma

  12.10.2020

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind

  Benyújtás dátuma

  14.10.2020

   


   

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  45

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

  ID

  Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

  NI

  Mario Furore, Dorien Rookmaker

  PPE

  Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  RENEW

  José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

  VERTS/ALE

  Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ID

  Julie Lechanteux, Philippe Olivier

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

  Utolsó frissítés: 2020. október 28.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat