RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

14.10.2020 - (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Anna Deparnay-Grunenberg


Procedură : 2020/0035(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0191/2020
Texte depuse :
A9-0191/2020
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0078),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0076/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …,[2]

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru cultură și educație,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0191/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, este necesară o transformare a economiei Uniunii și o regândire a politicilor, în particular în domeniul transporturilor și al mobilității, fapt ce implică accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă. Transporturile sunt responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii, iar această pondere continuă să crească. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi până în 2050. Realizarea unui transport durabil înseamnă punerea pe primul plan a utilizatorilor și asigurarea unor alternative mai economice, mai accesibile, mai sănătoase și mai curate la variantele de mobilitate alese de aceștia în prezent. Pactul ecologic european implică accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă pentru a face față acestor provocări. În particular, o parte substanțială a celor 75 de procente din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar trebui să fie transferată către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare.

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european, este necesară o transformare a economiei Uniunii și o regândire a politicilor, în particular în domeniul transporturilor și al mobilității, fapt ce implică accelerarea trecerii la o mobilitate sustenabilă, inteligentă, intermodală, interoperabilă și interconectată. Transporturile sunt responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii, iar această pondere continuă să crească. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi cât mai curând posibil și cel târziu până în 2050. Realizarea unui transport sustenabil, intermodal înseamnă punerea pe primul plan a utilizatorilor și asigurarea unor alternative mai economice, mai accesibile, mai sănătoase, mai curate și mai eficiente din punct de vedere energetic la variantele de mobilitate alese de aceștia în prezent, încurajându-i pe cei care recurg deja la moduri de transport sustenabile, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta și transportul în comun. Transportul sustenabil înseamnă standarde ridicate în ceea ce privește condițiile de muncă și, de asemenea, niveluri ale prețurilor care includ costurile externe. Pactul verde european implică accelerarea trecerii la o mobilitate sustenabilă și inteligentă pentru a face față acestor provocări. În particular, o parte substanțială a celor 75 de procente din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar trebui să fie transferată către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare. Prin urmare, este esențial să se avanseze cu implementarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și să se asigure că sunt disponibile resursele financiare necesare în acest scop.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pandemia de COVID-19 a afectat în mod deosebit de grav sectorul transporturilor. Sectorul feroviar s-a confruntat cu o scădere fără precedent a numărului de călători. În ciuda constrângerilor operaționale și financiare, sectorul a menținut legăturile vitale, atât pentru persoane, cât și pentru transportul de bunuri esențiale și periculoase. Acest lucru a fost posibil, în principal, datorită angajaților care au continuat să lucreze în condiții dificile, periculoase și nesigure pentru a garanta transportul de materiale medicale și de bunuri esențiale în întreaga Europă.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă principalele rute de transport ale Uniunii cu regiunile și teritoriile periferice ale acesteia, sectorul feroviar contribuie la coeziunea socială, economică și teritorială.

(6) Datorită faptului că leagă principalele rute de transport ale Uniunii cu regiunile și teritoriile periferice, muntoase și greu accesibile ale acesteia, inclusiv la nivel regional și local, creează și reface legăturile feroviare transfrontaliere regionale lipsă1a și promovează electrificarea1b, sectorul feroviar contribuie la coeziunea socială, economică și teritorială. În plus, zonele îndepărtate și cele rurale dispun adesea de rețele mai puține și mai slab dezvoltate care să garanteze furnizarea serviciilor de bază către populație. Regiunile de frontieră din întreaga Uniune reprezintă 40 % din teritoriul Uniunii și conțin o treime din populația sa1c, dar se confruntă adesea cu o dublă dificultate, pe de o parte caracterul lor rural și, pe de altă parte, amplasarea lor la periferia rețelelor naționale. Cu toate acestea, încă mai lipsesc numeroase legături transfrontaliere, iar acest lucru împiedică atingerea eficienței maxime în cadrul rețelei transeuropene de transport. Investițiile în infrastructura feroviară ar trebui, în plus, să se concentreze asupra legăturilor care contribuie la obiectivele Uniunii în ceea ce privește transferul modal, de exemplu în zone portuare sau aeroportuare în care mărfurile pot fi distribuite pe plan intern pe cale ferată, în loc de a fi transportate pe cale rutieră, cu condiția să existe o infrastructură feroviară adecvată. Consolidarea interoperabilității și promovarea unei abordări complementare între toate sectoarele de transport este un obiectiv esențial care trebuie atins pentru a îmbunătăți activitatea economică în regiuni, a crea noi locuri de muncă și a contribui la redresarea din actuala criză sanitară și economică.

 

________________

 

1a Raportul DG REGIO „Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions” (Cuantificarea efectelor obstacolelor juridice și administrative la nivel frontalier în regiunile frontaliere terestre) (Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf )

 

1b Raportul DG REGIO „Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions” (Cuantificarea efectelor obstacolelor juridice și administrative la nivel frontalier în regiunile frontaliere terestre) (Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf )

 

1c Raportul DG REGIO „Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions” (Cuantificarea efectelor obstacolelor juridice și administrative la nivel frontalier în regiunile frontaliere terestre) (Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf )

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului feroviar de călători în transportul terestru al Uniunii a crescut doar ușor din 2007, ponderea transportului de marfă a scăzut. Pentru realizarea unui adevărat spațiu feroviar unic european, trebuie depășite încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce privește necesitatea de a reduce zgomotul. Depășirea acestor obstacole, împreună cu reducerea costurilor și accelerarea inovării, va permite transportului pe calea ferată să-și valorifice pe deplin potențialul. Acesta are, prin urmare, nevoie de un nou impuls pentru a deveni mai atractiv, atât pentru călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului feroviar de călători în transportul terestru al Uniunii a crescut doar ușor din 2007, ponderea transportului de marfă a scăzut. Pentru realizarea unui adevărat spațiu feroviar unic european, trebuie depășite încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce privește necesitatea deschiderii spre concurență, de a promova inovarea, interoperabilitatea și digitalizarea, de a finaliza TEN-T și coridoarele de transport de marfă, de a accelera punerea în aplicare a sistemelor moderne de gestionare a traficului feroviar la nivel european (ERTMS) atât pentru echipamentele de la bord, cât și pentru echipamentele terestre, de a internaliza costurile externe, de a reduce la minimum zgomotul și de a promova o mai bună integrare între sistemele logistice și calitatea vieții cetățenilor. Transportul feroviar se confruntă adesea cu dificultăți din cauza unor practici comerciale și operaționale învechite și a prezenței mult prea extinse a infrastructurilor și a materialului rulant vechi. Depășirea acestor obstacole, împreună cu reducerea costurilor și accelerarea inovării, va permite transportului pe calea ferată să-și valorifice pe deplin potențialul, garantând, totodată, funcționarea pieței interne, mărind traficul și menținând sau îmbunătățind nivelurile de siguranță deja ridicate. Sectorul feroviar are, prin urmare, nevoie de un nou impuls pentru a deveni mai atractiv atât pentru călători și angajați, cât și pentru întreprinderi.  Pentru ca acest lucru să devină realitate, trebuie să dispună de o infrastructură adecvată și să beneficieze de instrumente de finanțare puternice din partea UE. Ar trebui subliniat rolul ERA în reducerea barierelor tehnice în spațiul feroviar unic european.

Amendamentul 5

Propunere de decizie

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul feroviar în conformitate cu obiectivele stipulate în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea durabilă și inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat „Anul european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi un an important pentru politica Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să fie primul an complet în care vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune normele convenite în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, și anume cele referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători și la reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga Uniune. Există un interes crescut în rândul publicului din mai multe state membre pentru transportul feroviar, inclusiv pentru trenurile de noapte, așa cum o demonstrează și popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă aceasta, Festivalul Internațional al Artelor „Europalia” va dedica ediția sa din 2021 influenței căilor ferate asupra artelor și va evidenția rolul transportului feroviar ca important promotor al unor schimbări sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul feroviar în conformitate cu obiectivele stipulate în Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea sustenabilă și inteligentă, anul 2021 ar trebui desemnat „Anul european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi un an important pentru politica Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să fie primul an complet în care vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune normele convenite în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, și anume cele referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători și la reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga Uniune. De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită aplicării corecte a celui de al patrulea pachet feroviar și noului rol al ERA. Anul european al căilor ferate ar trebui să marcheze punctul de plecare al unei strategii feroviare mai ample care să vizeze realizarea spațiului feroviar unic european. Există un interes crescut în rândul publicului din mai multe state membre pentru transportul feroviar, inclusiv pentru trenurile de noapte, așa cum o demonstrează și popularitatea #DiscoverEU. Transportul feroviar ar trebui să fie o parte integrantă din furnizarea de soluții de deplasare fără sincope „de la ușă la ușă”, în combinație cu alte moduri, inclusiv mobilitatea activă. Pe lângă aceasta, Festivalul Internațional al Artelor „Europalia” va dedica ediția sa din 2021 influenței căilor ferate asupra artelor și va evidenția rolul transportului feroviar ca important promotor al unor schimbări sociale, economice, industriale și ecologice.

 

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Majoritatea covârșitoare a transportului de mărfuri începe sau se încheie în orașe și suburbii. 70 % din populație trăiește acolo și 85 % din PIB-ul UE este creat în aceste zone. În mod similar, navetiștii reprezintă 80-90 % din numărul total de călători. Aceasta înseamnă că aglomerările urbane contribuie semnificativ la performanța globală a transportului feroviar de călători. Prin urmare, liniile regionale și suburbane insuficient exploatate trebuie modernizate și renovate, cu scopul de a încuraja mobilitatea urbană inteligentă cu un impact ecologic scăzut și coeziunea socială și economică sporită. Este nevoie de fonduri substanțiale și de rate de cofinanțare mai mari pentru investițiile în infrastructura feroviară și acestea sunt esențiale pentru competitivitatea modală a transportului feroviar. Investițiile în infrastructura feroviară sunt esențiale pentru competitivitatea modală a transportului feroviar. Deși 80 % din finanțarea din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei este direcționată către transportul feroviar, statele membre au, de asemenea, responsabilitatea de a urmări politici ambițioase de investiții pentru a promova transferul modal. Aceste investiții ar trebui să se bazeze pe un indice de conectivitate feroviară, pentru a maximiza eficiența spațiului feroviar unic european. Rolul unui personal motivat nu poate fi subestimat și garantează buna desfășurare a operațiunilor. Sectorul feroviar întâmpină însă probleme în a atrage noi angajați. Pentru a-și atinge întregul potențial, trebuie să își diversifice forța de muncă și să atragă, în special, femeile și tinerii lucrători. Această perspectivă ar trebui să fie promovată la toate nivelurile instituționale.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Creșterea atractivității transportului feroviar presupune ca serviciile să fie orientate către utilizator și organizate și concepute pentru a oferi o bună valoare, asigurând un nivel înalt de fiabilitate și o calitate excelentă a serviciului. Aceste servicii ar trebui să aibă prețuri competitive, care să reflecte utilizarea eficientă a resurselor.

 

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator și sigur, în particular prin sublinierea rolului său de factor de schimbare în sprijinul atingerii obiectivului de neutralitate climatică al Uniunii până în 2050, precum și prin campanii de comunicare destinate publicului larg, în special tinerilor;

(a) să promoveze transportul feroviar ca element de susținere a transportului sustenabil, inovator, intermodal, sigur și la preț accesibil și ca rețea logistică eficientă, în măsură să garanteze servicii esențiale, chiar și în timpul unor crize neașteptate;

 

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) să promoveze rolul transportului feroviar în sprijinul atingerii obiectivului de neutralitate climatică al Uniunii cât mai curând posibil și până în 2050, inclusiv prin campanii de comunicare destinate publicului larg, în special persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă, precum și tinerilor;

 

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – literele ab și ac (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) să consolideze transportul feroviar, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între administratorii de infrastructură, cu scopul de a facilita o mai bună conectivitate feroviară peste frontiere, inclusiv prin trenuri charter transfrontaliere;

(ac) să elaboreze și să comunice o politică privind transferul modal în turism, sub forma unei rețele care poate conecta zonele rurale și poate stimula un turism european sustenabil, crescând gradul de sensibilizare în rândul publicului larg în această privință;

 

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea europeană și transfrontalieră a transportului feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le permite să exploreze Uniunea în toată diversitatea sa, promovează coeziunea și contribuie la integrarea pieței interne a Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea europeană și transfrontalieră a transportului feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le permite să exploreze Uniunea în toată diversitatea sa, promovează coeziunea socio-economică și teritorială și contribuie la integrarea pieței interne a Uniunii, promovând totodată finalizarea TEN-T, eliminând blocajele, în special în zonele transfrontaliere, astfel încât transporturile să devină mai interoperabile, oferind soluții integrale pentru transportul de călători și de mărfuri; prin urmare, subliniază necesitatea de a transforma multitudinea de rețele feroviare naționale ale Uniunii într-o rețea cu adevărat europeană, în special prin sprijinirea conectivității feroviare transfrontaliere regionale în întreaga UE;

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să consolideze contribuția sectorului feroviar la economia, industria și societatea Uniunii, acoperind în special aspectele legate de dezvoltarea regională, competitivitatea industrială, turismul durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, educație, tineret și cultură, precum și de îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu handicap;

(c) să consolideze contribuția sectorului feroviar la economia, industria, comerțul și societatea Uniunii, acoperind în special aspectele legate de dezvoltarea regională și locală, turismul sustenabil, cariere atractive, educație, tineret și cultură și îmbunătățind accesibilitatea pentru persoanele în vârstă și persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă;

 

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să sprijine în mod ferm cercetarea și inovarea în domeniul feroviar, în special prin intermediul Shift2Rail și succesorii acestuia, cu scopul, mai ales, de a crește capacitatea rețelei feroviare europene, de a crește calitatea serviciilor feroviare și de a realiza decarbonizarea;

 

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) să evidențieze poziția Uniunii ca centru mondial de competitivitate industrială, cu inițiative emblematice inovatoare și exportatoare;

 

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) să faciliteze partajarea datelor cu noii operatori și cu furnizorii terți.

 

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) să consolideze transportul feroviar în aglomerări urbane și suburbii, să promoveze un transport cu economii de spațiu, favorabil climei și orientat către consumatori, de la ușă la ușă, inclusiv printr-un sistem ușor de înțeles și aplicat consecvent de drepturi ale călătorilor, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor și pentru a încuraja incluziunea socială și economică;

 

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) să mobilizeze rolul pe care îl joacă transportul feroviar în imaginația colectivă europeană comună, în special aspectele culturale și istorice, reamintind rolul pe care îl joacă transportul feroviar în construirea prosperității europene și în revoluțiile industriale în cadrul tehnologiilor de vârf din secolul XXI; să sublinieze că trenurile, gările feroviare și infrastructura feroviară, care sunt parte integrantă a patrimoniului cultural european, merită să fie promovate și omagiate în cooperare cu muzee sau cu alte situri și evenimente culturale;

 

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc) să promoveze rețeaua existentă de trenuri de noapte a Uniunii și să încurajeze inițiativele în care trenurile de noapte transfrontaliere sunt utilizate pentru a promova identitatea vizuală a Uniunii;

 

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera dd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd) să promoveze atractivitatea profesiilor din domeniul feroviar, inclusiv prin încurajarea condițiilor de muncă echitabile și protecția angajaților împotriva abuzurilor;

 

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru promovarea dezbaterilor, sensibilizare și facilitarea implicării cetățenilor, întreprinderilor și autorităților publice în vederea atragerii mai multor persoane și mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc de combatere a schimbărilor climatice, cu ajutorul unor canale și instrumente variate, inclusiv al unor evenimente organizate în statele membre;

(a) inițiative și evenimente pentru promovarea dezbaterilor, construirea unei imagini pozitive, sensibilizare și facilitarea implicării cetățenilor, întreprinderilor și autorităților publice în vederea restabilirii încrederii în transportul feroviar în scopul atragerii mai multor persoane și mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc de combatere a schimbărilor climatice, cu ajutorul unor canale și instrumente variate, inclusiv al unor evenimente organizate în statele membre la nivel național, regional și local, subliniind totodată siguranța și confortul călătoriilor pe cale ferată ca mijloc de transport intermodal;

 

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) inițiative care scot în evidență faptul că transportul feroviar este parte integrantă a transportului „de la ușă la ușă”, evidențiind necesitatea integrării intermodale și a interconectivității cu alte moduri de transport, incluzând regiunile periferice din punct de vedere geografic și insulele;

 

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) inițiative în statele membre pentru a încuraja atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, efectuarea călătoriilor de afaceri și a navetei recurgând la transportul feroviar;

 

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac) inițiative pentru sprijinirea inovării tehnologice cu scopul de a dezvolta emiterea directă a biletelor și biletele multimodale digitale;

 

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ad (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad) inițiative pentru promovarea investițiilor în terminale și material rulant ca o alternativă optimizată de transfer modal care să contribuie la decarbonizarea transportului de mărfuri și la dezvoltarea unei mobilități inteligente și sustenabile;

 

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ae (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ae) inițiative care să semnaleze dimensiunea universală a transportului feroviar din punctul de vedere al serviciului oferit, garantând atât accesibilitatea teritorială, cât și alte aspecte ale accesibilității (timp de așteptare, densitatea punctelor de acces, accesibilitatea pentru călătorii cu mobilitate redusă și persoanele în vârstă etc.);

 

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera af (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(af) Comisia analizează posibilitatea de a crea un indice de conectivitate feroviară pentru a clasifica consecvența, calitatea și diversitatea ofertei, precum și opțiuni de accesibilitate și intermodale pentru măsurarea integrării rețelei; acest indice va avea rolul de a identifica zonele care necesită în mod special investiții în sectorul feroviar;

 

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, inspirare, educare și sensibilizare pentru a încuraja schimbarea comportamentului călătorilor, consumatorilor și întreprinderilor și pentru a stimula o contribuție activă a publicului larg la atingerea obiectivelor privind un transport mai durabil;

(b) campanii de informare, prezentare, inspirare, educare și sensibilizare, precum și trenuri demonstrative și de informare pentru a încuraja schimbarea comportamentului călătorilor, consumatorilor și întreprinderilor și pentru a stimula o contribuție activă a publicului larg la atingerea obiectivelor privind un transport mai sustenabil;

 

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) colectarea de experiențe și bune practici pentru a crea condiții de concurență echitabile între modurile de transport și, în cele din urmă, a reduce costurile pentru societate;

 

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) sprijin pentru extinderea infrastructurii regionale, în special prin promovarea transportului de mărfuri în afara coridoarelor principale;

 

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) inițiative pentru identificarea posibilităților de optimizare a rețelei și de sporire a digitalizării, în special pentru furnizarea de informații în timp real privind tarifele și orarele, astfel încât călătorii din transportul feroviar să poată face comparații și să acceseze informații cu privire la furnizori terți;

 

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ed (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed) activități pentru o mai bună difuzare a informațiilor privind asigurarea respectării drepturilor călătorilor, inclusiv inițiative pentru îmbunătățirea informațiilor disponibile călătorilor, asigurând respectarea Regulamentului (CE) nr 80/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 astfel încât să existe date comparative privind toate modurile de transport;

 

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ee (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ee) inițiative pentru promovarea unui transfer modal în turism, cu sprijin comun din partea sectorului feroviar, a industriei culturale europene și a reprezentanților naționali și europeni ai industriei turismului, sub forma unei rețele care să poată conecta toate zonele naționale, regionale și rurale, care să poată stimula și crea o sensibilizare în rândul publicului larg cu privire la un turism european sustenabil;

 

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ef (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ef) punerea în aplicare a activităților, a parteneriatelor și a evenimentelor prevăzute în anexa evenimentelor și parteneriatelor;

 

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera eg (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eg) inițiative pentru a asigura faptul că fondurile UE alocate eforturilor de redresare ca urmare a pandemiei de COVID-19 sunt folosite pentru a extinde masiv și a îmbunătăți infrastructura feroviară europeană și că statele membre implementează integral Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) atât la bordul materialului rulant, cât și pentru infrastructură, intensifică protecția împotriva zgomotului și consolidează liniile de legătură pentru a îmbunătăți mobilitatea de la ușă la ușă.

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Articolul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitatea organizării participării la Anul european la nivel național revine statelor membre. În acest sens, statele membre desemnează coordonatori naționali. Coordonatorii naționali trebuie să asigure coordonarea activităților relevante la nivel național.

Responsabilitatea organizării participării la Anul european la nivel național revine statelor membre. În acest sens, statele membre desemnează un coordonator național și furnizează resursele financiare și umane adecvate pentru sarcinile sale. Coordonatorii naționali trebuie să asigure coordonarea activităților relevante la nivel național și o armonizează cu coordonarea la nivelul Uniunii. Coordonatorii naționali sunt selectați pe baza angajamentului lor dovedit de a dezvolta transportul feroviar în Europa.

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre desemnează coordonatorii aferenți, ținând seama de structura lor politică și de repartizarea competențelor.

Amendamentul  37

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni periodice ale părților interesate și ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor active în domeniul transportului feroviar, inclusiv ai rețelelor transnaționale existente și ai ONG-urilor relevante, precum și ai organizațiilor de tineret și ai comunităților, pentru a o sprijini în ceea ce privește implementarea anului european la nivelul Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni periodice ale tuturor părților interesate și ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor active în domeniul transportului feroviar, inclusiv ai rețelelor transnaționale existente, ai ONG-urilor relevante, ai universităților și ai centrelor tehnologice, precum și reprezentanți ai organizațiilor de tineret, ai organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă și ai comunităților, pentru a o sprijini în ceea ce privește implementarea anului european la nivelul Uniunii. Comisia folosește aceste reuniuni și pentru a promova o dezbatere paneuropeană cu privire la politica feroviară, obstacole, potențialul de decarbonizare și politica de mobilitate sustenabilă din punct de vedere social și ecologic, pentru a-și baza viitoarele idei legislative pe aceste contribuții.

Amendamentul  38

Propunere de decizie

Articolul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Buget

 

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2022 este de 16 milioane EUR. Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual.

 

Amendamentul  39

Propunere de decizie

Anexă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexă

 

Evenimente și parteneriate

 

Parteneriatele sprijină o serie de activități menite să concretizeze Anul european al căilor ferate prin evenimente destinate cetățenilor. Prezenta anexă stabilește o listă neexhaustivă de evenimente care vor fi organizate în cursul Anului european al căilor ferate, sprijinite de diferite parteneriate, în funcție de domeniul lor de aplicare.

 

Pe parcursul Anului european se organizează următoarele parteneriate, evenimente sau activități, dacă circumstanțele permit acest lucru:

 

- parteneriate cu festivaluri de film în întreaga Europă pentru a evidenția locul important pe care transportul feroviar îl ocupă în producția cinematografică; cooperarea cu muzeele europene de cale ferată și evenimentele culturale existente, cum ar fi festivalurile de film și expozițiile de artă;

 

- parteneriatul cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, pentru a sublinia:

 

(i) performanța sectorului în Europa;

 

(ii) competențele actorilor din sector, în special ale personalului feroviar;

 

(iii) avantajele căilor ferate în ceea ce privește siguranța și protecția mediului; și

 

(iv) perspectivele de carieră pentru elevi, studenți și ucenici;

 

- mobilizarea muzeelor căilor ferate pentru a transmite mesajele Anului european;

 

- trenuri de expoziție mobile în întreaga Uniune pentru a informa publicul cu privire la obiectivele Anului european și pentru a evidenția atractivitatea numeroaselor sale mesaje;

 

- punerea la dispoziție a permiselor de călătorie Interrail pentru tineri, în special în legătură cu studiile Erasmus sau organizarea de concursuri pentru a extinde raza de acțiune a Anului european;

 

- exploatarea potențialului gărilor ca locuri artistice, de întâlniri urbane și ca centre economice, culturale și civice.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută această propunere a Comisiei, care proclamă anul 2021 drept „Anul european al căilor ferate” și vizează promovarea transportului feroviar, în conformitate cu obiectivele de mobilitate sustenabilă și inteligentă prevăzute în Comunicarea privind Pactul verde european.

Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi până în 2050. În plus, în conformitate cu Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor, este de dorit ca 50 % din cota de piață din transporturile de călători pe distanțe medii și interurbane să fie transferată de la transportul rutier la cel feroviar, iar în sectorul transportului de marfă 30 % din transporturile rutiere ar trebui deviate către alte moduri de transport - feroviar, fluvial, până în 2030 (și peste 50 % până în 2050).

 

Unul dintre ingredientele de succes ale Pactului verde european va fi direcționarea atenției și a eforturilor pe sectorul feroviar: trenurile ar trebui să fie mai ieftine, mai frecvente, mai bine conectate și mai eficiente energetic. Transportul feroviar trebuie să joace un rol semnificativ în accelerarea reducerii emisiilor din transporturi, acesta fiind unul dintre modurile de transport cele mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere energetic. Transportul feroviar este în mare parte electrificat, folosește din ce în ce mai multă energie din surse regenerabile și emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe cale rutieră sau aeriană. În plus, este unul dintre cele mai sigure moduri de transport și asigură legătura între oameni și întreprinderi din întreaga UE. Cu toate acestea, în pofida acestor avantaje clare, transportul feroviar suferă un dezavantaj semnificativ în comparație cu alte moduri de transport, în special față de cel aerian. Companiile aeriene sunt scutite de la plata impozitului pe combustibilul aviatic și primesc o cantitate mare de cote gratuite în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii. Aceste avantaje înseamnă adesea că, chiar și pe distanțe scurte, transportul feroviar este plasat într-o poziție de dezavantaj comparativ cu sectorul aviatic, care poate oferi zboruri la prețuri mai competitive chiar și pe distanțe scurte, în pofida impactului climatic pronunțat.

 

Raportoarea nu doar că sprijină propunerea „Anului european al căilor ferate - 2021”, dar încurajează CE să fie chiar mai ambițioasă. Societatea noastră trebuie să treacă de la transportul rutier și aerian la cel feroviar. Acest lucru va necesita investiții în capacitatea infrastructurii feroviare, atât prin extinderea rețelei, cât și prin utilizarea tehnologiilor digitale de gestionare a traficului, cum ar fi ERTMS.

Chiar dacă criza sanitară globală cauzată de epidemia de COVID-19 a adus statele membre în impas, rețelele feroviare urbane și extraurbane au continuat să asigure circulația mărfurilor și continuarea serviciilor fundamentale, inclusiv pentru pasagerii care își desfășoară activitatea în „profesiile esențiale”.

 

Raportoarea solicită îmbunătățirea mijloacelor de transport în comun pentru o planificare urbană sustenabilă cu soluții de mobilitate cu mai puțin impact asupra mediului. Acest lucru poate fi realizat printr-un sistem de tarife de transport eficace și de bilete de tren la prețuri accesibile, pentru a îmbunătăți tiparele de transport și pentru a promova opțiunile modale sustenabile ale călătorilor și ale operatorilor din domeniul logisticii.

 

Raportoarea dorește să se creeze un mediu colaborativ cu întreprinderile feroviare și, ulterior, să se introducă un sistem de bilete directe în UE, în special pentru călătoriile transfrontaliere, ceea ce ar permite călătorilor să își revendice drepturile în cazul pierderii unei legături din cauza întârzierilor pe un tronson anterior al călătoriei.

 

Raportoarea subliniază și importanța de a revitaliza trenurile de noapte și de a construi legături regionale în întreaga UE. Acest lucru va necesita investiții în materialul rulant și infrastructura trenurilor de noapte, reactivarea anumitor rute pentru a le face din nou viabile, la prețuri accesibile pentru călătorii către destinații europene, așa cum erau în trecut. În această privință, în timpul Anului european, raportoarea încurajează CE să promoveze la maximum rețeaua existentă de trenuri de noapte din UE și să propună inițiative ca trenurile de noapte transfrontaliere să circule afișând identitatea vizuală a UE.

 

O veritabilă „renaștere a transportului feroviar” înseamnă că finanțarea ar trebui să se axeze în special pe crearea și restabilirea legăturilor feroviare regionale transfrontaliere lipsă, pe întreținerea și modernizarea tronsoanelor deja existente, a podurilor și tunelurilor și pe reactivarea liniilor dezafectate, pentru ca transportul de călători și de marfă să fie transferat către căile ferate; de finanțare ar trebui să beneficieze și cercetarea și inovarea în domeniul transportului curat, iar fondurile ar trebui orientate către o mobilitate sustenabilă, intermodală și inteligentă, cu transportul feroviar în centrul oricărei strategii europene de mobilitate și ca o condiție prealabilă pentru finanțare.

 

Raportoarea este ferm convinsă că Anul european al căilor ferate 2021 va oferi vizibilitate și va promova transportul feroviar ca o modalitate atractivă și sustenabilă de transport în rândul cetățenilor, întreprinderilor și autorităților, grație proiectelor, dezbaterilor, evenimentelor și expozițiilor care vor avea loc în întreaga Europă.

 

Transportul feroviar contribuie la economia UE, generând locuri de muncă și alte beneficii pentru comunitățile locale, precum și contribuind la integrarea pieței interne a Uniunii. Acest An european va prezenta calea ferată ca mod de transport sustenabil, modern și sigur, adresându-se publicului larg, stimulând coeziunea și incluziunea socială, punând accentul în special pe tineret și pe persoanele cu handicap.

 


 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (14.7.2020)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

(COM(2020)0078 – C9‑0076/2020 – 2020/0035(COD))

Raportoare pentru aviz: Martina Michels

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 4 martie 2020, Comisia Europeană a propus ca 2021 să fie Anul european al căilor ferate, pentru a promova transportul feroviar ca mijloc de transport sustenabil, inovator și sigur, prin organizarea de evenimente, campanii și inițiative la nivel național, regional și local.

 

În comunicarea sa din 11 decembrie 2019, Comisia a prezentat un Pact verde european, cu scopul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Întrucât sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, sectorul feroviar va juca un rol crucial în atingerea acestui obiectiv.

 

Prin urmare, Comisia studiază o strategie bazată pe o mobilitate sustenabilă și inteligentă, acordând prioritate transferului pe căile ferate și pe căile navigabile interioare a unei părți importante din cele 75 de procente din transportul intern de mărfuri efectuate în prezent în Europa.

 

Epidemia de COVID-19 a afectat întreaga UE, cu un impact major asupra transportului și conectivității în UE. Anul european al căilor ferate ar putea reprezenta șansa de a deschide o dezbatere constructivă cu privire la viitoarele provocări cu care se vor confrunta toate modurile de transport și la măsurile necesare care trebuie implementate pentru a proteja sănătatea lucrătorilor din transporturi și a pasagerilor.

 

Raportoarea salută propunerea Comisiei de a declara 2021 „Anul european al căilor ferate” și obiectivul său de a încuraja și a sprijini eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale și alte altor organizații de a mări ponderea călătorilor și a mărfurilor care circulă pe calea ferată.

 

Raportoarea consideră că crearea și îmbunătățirea modurilor de transport sustenabile, ecologice și eficiente din punct de vedere energetic reprezintă o parte esențială a strategiei UE de combatere a schimbărilor climatice. În acest context, raportoarea subliniază rolul important al politicii de coeziune în îmbunătățirea rețelelor feroviare interne și transfrontaliere ale UE, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.

 

Raportoarea consideră că Anul european al căilor ferate este o ocazie importantă de a explora strategiile de consolidare a politicilor UE în domeniul transportului feroviar, în special în zonele rurale și de frontieră, unde rețelele feroviare locale și gările continuă să fie dezafectate. Ar trebui să se pună accentul în mod deosebit pe accesibilitatea pentru persoanele în vârstă și defavorizate și îmbunătățirea drepturilor călătorilor, un sistem mai bun de rezervări și de bilete, investițiile în infrastructură și servicii.

 

În opinia raportoarei, transportul feroviar ar trebui să fie o alternativă reală la modurile de transport individualizate și la zborurile pe distanțe scurte și medii. Dimensiunea transfrontalieră a transportului feroviar îi apropie pe cetățeni, le permite să exploreze Uniunea în toată diversitatea și bogăția sa culturală. Dimensiunea transfrontalieră a căilor ferate ar trebui să promoveze și coeziunea socială, economică și teritorială, în special în cadrul obiectivelor politicii de coeziune post-2020 privind o Europă mai verde și mai conectată.

 

Raportoarea consideră că Anul european al căilor ferate din 2021 ar putea contribui, de asemenea, la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la necesitatea de modernizare a căilor ferate, inclusiv a infrastructurii și a serviciilor lor digitale în toate statele membre.

 

Raportoarea propune și alte măsuri concrete pentru atingerea obiectivelor Anului european al căilor ferate, cum ar fi, printre altele: reactivarea liniilor de cale ferată locale, regionale și interregionale pentru călători și pentru transportul de mărfuri, reintroducerea unei rețele europene de trenuri de noapte, care să acopere toate statele membre și țările vecine, elaborarea unui sistem unificat de rezervare a biletelor, valabil în toate statele membre și pentru toate societățile feroviare care își desfășoară activitatea în Uniune.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

 

 

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În Comunicarea sa din 11 decembrie 201915, Comisia a prezentat un Pact ecologic european pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic european este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, liberă de emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050, în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor.

(1) În Comunicarea sa din 11 decembrie 201915, Comisia a prezentat un Pact verde european pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi. Pactul verde european nu este doar o politică consolidată privind clima, ci o nouă strategie de creștere integrată și favorabilă incluziunii care are ambiția, în materie de mediu, de a transforma economia și societatea Uniunii, pentru a o plasa pe o traiectorie ecologică sustenabilă, care să apere drepturile sociale și să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor Uniunii. În plus, această strategie are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, socială, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, a cărei prioritate o reprezintă crearea de locuri de muncă și posibilitățile de angajare, liberă de emisii nete de gaze cu efect de seră ale UE în 2050 și în care dezvoltarea economică și sustenabilă este decuplată de utilizarea resurselor. Pactul verde european recunoaște necesitatea unui răspuns eficace și progresiv pentru a aborda amenințarea urgentă a schimbărilor climatice și impactul măsurilor adoptate.

__________________

__________________

15 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 11 decembrie 2019, Pactul ecologic european [COM(2019) 640 final].

15 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 11 decembrie 2019, Pactul verde european [COM(2019) 640 final].

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Având în vedere schimbările care au avut loc în societatea europeană ca urmare a pandemiei de COVID-19 și efectele economice și asupra sănătății pe care aceasta le produce, inclusiv impactul potențial asupra pieței interne în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor și a cetățenilor, ar trebui să se acorde atenție îmbunătățirii legăturilor de comunicare ce au fost perturbate în timpul pandemiei, precum și posibilelor efecte ulterioare.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În concluziile sale din 12 decembrie 201916, Consiliul European a aprobat obiectivul de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

(2) În concluziile sale din 12 decembrie 201916, Consiliul European a aprobat obiectivul de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic până în 2050, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris.

__________________

__________________

16 Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019.

16 Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019.

 

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În rezoluția sa din 15 ianuarie 202017, Parlamentul European a salutat comunicarea Comisiei privind „Pactul ecologic european” și a făcut apel la tranziția necesară către o societate neutră din punct de vedere climatic cel târziu până în 2050.

(3) În Rezoluția sa din 15 ianuarie 202017, Parlamentul European a salutat Comunicarea Comisiei privind „Pactul verde european”, subliniind nevoia urgentă de măsuri ambițioase de combatere a schimbărilor climatice și a provocărilor de mediu pentru a limita încălzirea globală la 1,5 oC, precum și tranziția necesară către o societate neutră din punct de vedere climatic cel târziu până în 2050 și a solicitat creșterea nivelului de ambiție al Uniunii în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe plan intern până în 2030.

__________________

__________________

17 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european [2019/2956 (RSP)].

17 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european (2019/2956(RSP)).

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, este necesară o transformare a economiei Uniunii și o regândire a politicilor, în particular în domeniul transporturilor și al mobilității, fapt ce implică accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă. Transporturile sunt responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii, iar această pondere continuă să crească. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi până în 2050. Realizarea unui transport durabil înseamnă punerea pe primul plan a utilizatorilor și asigurarea unor alternative mai economice, mai accesibile, mai sănătoase și mai curate la variantele de mobilitate alese de aceștia în prezent. Pactul ecologic european implică accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă pentru a face față acestor provocări. În particular, o parte substanțială a celor 75 de procente din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar trebui să fie transferată către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare.

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, este necesară o transformare a economiei și a industriei Uniunii și o regândire a politicilor și a investițiilor în infrastructură, în particular în domeniul transporturilor și al mobilității. O astfel de transformare implică accelerarea trecerii la o mobilitate sustenabilă, cu emisii zero, intermodală și inteligentă, în care căile ferate se află în centrul tuturor strategiilor de mobilitate sau de transport. Transporturile sunt responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii, iar această pondere continuă să crească. Pentru a se obține neutralitatea climatică cât mai curând posibil, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi în întreaga Uniune cel târziu până în 2050. Realizarea unui transport sustenabil înseamnă punerea pe primul plan a utilizatorilor și asigurarea unor opțiuni și alternative mai economice, universal accesibile, mai sănătoase și mai curate la variantele de mobilitate alese de aceștia în prezent și consolidarea celor care recurg deja la moduri de mobilitate sustenabile, cum ar fi mersul cu bicicleta și pe jos. Pactul verde european implică accelerarea trecerii la o mobilitate sustenabilă, intermodală și inteligentă pentru a face față acestor provocări. În particular, o parte substanțială a celor 75 de procente din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar trebui să fie transferată către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare, fără însă ca aceasta să însemne trasarea de noi canale sau adâncirea albiei râurilor.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Transportul feroviar are un rol important de jucat ca factor de schimbare pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050. El este unul dintre modurile de transport cele mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Transportul feroviar este în mare parte electrificat și emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, fiind în același timp singurul mod care și-a redus în mod constant emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 până în prezent. Pe lângă acestea, transportul feroviar și-a redus consumul de energie în perioada 1990-201618 și utilizează din ce în ce mai mult sursele de energie regenerabile.

(5) Mobilitatea este unul dintre principalii piloni ai Pactului verde european și transportul feroviar are un rol important de jucat ca factor de schimbare pentru a decarboniza economia Uniunii și pentru atingerea obiectivului său de neutralitate climatică cel târziu până în 2050. El este unul dintre modurile de transport cele mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Transportul feroviar este în mare parte electrificat și emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, fiind în același timp singurul mod care și-a redus în mod constant emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 până în prezent. Pe lângă acestea, transportul feroviar și-a redus consumul de energie în perioada 1990-201618 și utilizează din ce în ce mai mult sursele de energie regenerabile. Prin urmare, această evoluție ar trebui sprijinită prin promovarea energiilor verzi.

__________________

__________________

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 „EU transport in figures” (Culegerea de date statistice în format de buzunar a DG MOVE privind transporturile din UE în 2019, intitulată „Transporturile din UE în cifre”) (sursă: Eurostat)..

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 „EU transport in figures” (Culegerea de date statistice în format de buzunar a DG MOVE privind transporturile din UE în 2019, intitulată „Transporturile din UE în cifre”) (sursă: Eurostat).

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În contextul angajamentelor asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris și al Pactului verde, autoritățile regionale și locale și autoritățile publice în cooperare cu sectorul feroviar sunt actori-cheie pentru implementarea și realizarea obiectivelor stabilite.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Utilizarea crescândă a surselor regenerabile de energie în sectorul feroviar trebuie să fie însoțită de o strategie pentru această tranziție justă, care să ia în considerare necesitatea unei conectivități de transport de înaltă calitate, accesibile și la prețuri rezonabile, precum și protecția drepturilor lucrătorilor.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 5 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Parteneriatele dintre C&D, industrie, statele membre și regiunile acestora sunt importante pentru a sprijini cercetarea și inovarea în domeniul transporturilor.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 5 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d) Crearea și îmbunătățirea modurilor de transport sustenabile, ecologice și eficiente din punct de vedere energetic reprezintă o parte esențială a eforturilor Uniunii de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Întrucât Uniunea oferă sprijin pentru investiții în infrastructura feroviară prin intermediul fondurilor și al instrumentelor sale, aceasta are un impact direct asupra promovării transportului feroviar, care ar trebui exploatat pe deplin. Având în vedere diferențele semnificative dintre statele membre în ceea ce privește rețelele feroviare și infrastructura aferentă, politica de coeziune joacă un rol important în toate regiunile, dar mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate și în zonele rurale, prin îmbunătățirea rețelelor feroviare interne și transfrontaliere ale Uniunii. Politica de coeziune conferă, de asemenea, un rol continuu și consolidat investițiilor îndreptate către o Europă mai verde pentru toți. Prin urmare, este important să fie implicate autoritățile locale, regionale și naționale în discuțiile privind planificarea multianuală, în proiectele de modernizare și digitalizare a infrastructurii feroviare, precum și în îmbunătățirea generală a investițiilor publice și private la nivelul regiunilor și să se încurajeze cooperarea transfrontalieră între autoritățile locale, regionale și naționale. Dezvoltarea economică locală ar putea beneficia de pe urma unor servicii feroviare sustenabile, moderne și electrificate. Cu toate acestea, modernizarea transportului feroviar, acordând o atenție deosebită investițiilor publice în infrastructurile de transport care vor contribui la obiectivele Uniunii în materie de climă, la inovare, la siguranță, la locuri de muncă decente verzi și moderne și la eficiență va necesita resurse suplimentare.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă principalele rute de transport ale Uniunii cu regiunile și teritoriile periferice ale acesteia, sectorul feroviar contribuie la coeziunea socială, economică și teritorială.

(6) Datorită faptului că leagă rutele de transport principale și secundare ale Uniunii cu regiunile și teritoriile periferice ale acesteia, respectiv zonele rurale între ele, dar și cu centrele urbane, și prin faptul că creează punți de legătură peste granițe acolo unde acestea nu există, sectorul feroviar este un factor-cheie în transportul și turismul sustenabil și contribuie la coeziunea socială, economică și teritorială. Căile ferate au un rol central în dezvoltare și în sporirea mobilității și contribuie la stoparea exodului de populație din zonele rurale și din regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii, oferind un mijloc de transport viabil. Cu toate acestea, crearea unor legături mai bune pentru transportul feroviar și creșterea ponderii modale a acestuia continuă să fie o provocare. Dezafectarea rețelelor feroviare și a gărilor locale mai puțin profitabile nu ar trebui să continue, cu atât mai puțin în zonele rurale și de frontieră. Investițiile în rețea, în materialul rulant și în servicii variază foarte mult de la un stat membru la altul. Prin urmare, ar trebui să se exploreze și să se impulsioneze strategiile și planurile care vizează îmbunătățirea în continuare a politicilor și a rețelelor feroviare ale Uniunii, în vederea digitalizării transportului public și a refacerii legăturilor, dar și pentru a completa legăturile lipsă prin reînnoirea, electrificarea, modernizarea materialului rulant și promovarea cooperării întreprinderilor de transport feroviar.

 

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului feroviar de călători în transportul terestru al Uniunii a crescut doar ușor din 2007, ponderea transportului de marfă a scăzut. Pentru realizarea unui adevărat spațiu feroviar unic european, trebuie depășite încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce privește necesitatea de a reduce zgomotul. Depășirea acestor obstacole, împreună cu reducerea costurilor și accelerarea inovării, va permite transportului pe calea ferată să-și valorifice pe deplin potențialul. Acesta are, prin urmare, nevoie de un nou impuls pentru a deveni mai atractiv, atât pentru călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului feroviar de călători în transportul terestru al Uniunii a crescut doar ușor din 2007, ponderea transportului de marfă a scăzut. Pentru a realiza obiectivele de transfer modal descrise în Cartea albă a Comisiei din 2011 privind transporturile, concurența dintre transportul rutier și cel feroviar de marfă trebuie să fie echitabilă și echilibrată, ținându-se seama pe deplin de costurile externe ale transporturilor, pentru a atinge obiectivele Pactului verde european. Pentru realizarea unui adevărat spațiu feroviar unic european, trebuie depășite încă multe obstacole care au un impact real și semnificativ asupra competitivității și atractivității transportului feroviar, inclusiv, printre altele, costurile destul de ridicate ale transportului feroviar, lipsa conexiunilor facile și a legăturilor directe, nivelul taxelor de acces la infrastructura feroviară, obstacolele legate de darea în exploatare a materialului rulant, diversitatea sistemelor de control și a normelor de exploatare, precum și în ceea ce privește necesitatea de a reduce zgomotul. Depășirea acestor obstacole, împreună cu reducerea costurilor și accelerarea inovării, dar și cu un sprijin european mai mare pentru intermodalitate, va permite transportului pe calea ferată să-și valorifice pe deplin potențialul. Acesta are, prin urmare, nevoie de un nou impuls pentru a deveni mai atractiv pentru călători, în special pentru tineri și cetățeni care trăiesc în zone periferice și rurale, pentru lucrători și pentru întreprinderi. Pentru a asigura un transport feroviar mai coerent și mai atractiv în întreaga Europă, ar trebui să se pună accentul și pe îmbunătățirea drepturilor călătorilor, pe sisteme de rezervare și de bilete mai bune, pe investițiile în infrastructură, pe mai multe trenuri de noapte care să ofere conexiuni rapide și ecologice în întreaga Uniune, pe reintroducerea sistemelor feroviare ușoare, cum ar fi tramvaiele în zonele urbane, și pe aplicarea principiului „poluatorul plătește” într-un mod echilibrat din punct de vedere social.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru a-și atinge întregul potențial de angajator important în Uniunea Europeană, sectorul feroviar trebuie să își diversifice forța de muncă și să atragă, în special, femeile și tinerii lucrători. Este esențial să se ofere servicii de transport optime în beneficiul utilizatorilor, iar lucrătorii din acest sector să se bucure de condiții de muncă de calitate.

 

 

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul feroviar în conformitate cu obiectivele stipulate în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea durabilă și inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat „Anul european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi un an important pentru politica Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să fie primul an complet în care vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune normele convenite în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, și anume cele referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători și la reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga Uniune. Există un interes crescut în rândul publicului din mai multe state membre pentru transportul feroviar, inclusiv pentru trenurile de noapte, așa cum o demonstrează și popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă aceasta, Festivalul Internațional al Artelor „Europalia” va dedica ediția sa din 2021 influenței căilor ferate asupra artelor și va evidenția rolul transportului feroviar ca important promotor al unor schimbări sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul feroviar în conformitate cu obiectivele stipulate în Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea sustenabilă, intermodală și inteligentă și pentru a sprijini angajamentul Uniunii față de Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și de obiectivele de dezvoltare durabilă, anul 2021 trebuie desemnat „Anul european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi un an important pentru politica Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să fie primul an complet în care vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune normele convenite în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, și anume cele referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători și la reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga Uniune. Există un interes crescut în rândul publicului pentru transportul feroviar, inclusiv pentru legăturile inter și intra-regionale și pentru trenurile de noapte, mai ales în rândul tinerilor, așa cum o demonstrează și popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă aceasta, Festivalul Internațional al Artelor „Europalia” va dedica ediția sa din 2021 influenței căilor ferate asupra artelor și va evidenția rolul transportului feroviar ca important promotor al unor schimbări sociale, economice și industriale,

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul anului european este să încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale și alte altor organizații de a mări ponderea călătorilor și a mărfurilor care circulă pe calea ferată. În particular, anul european trebuie

Obiectivul anului european este să încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale, ONG-urilor și ale altor organizații publice și private de a mări ponderea călătorilor și a mărfurilor care circulă pe calea ferată. În particular, anul european trebuie

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator și sigur, în particular prin sublinierea rolului său de factor de schimbare în sprijinul atingerii obiectivului de neutralitate climatică al Uniunii până în 2050, precum și prin campanii de comunicare destinate publicului larg, în special tinerilor;

(a) să promoveze transportul feroviar ca mod de transport sustenabil, economic, accesibil, inovator, sigur și unificator pentru toți, în particular prin utilizarea unui material rulant mai silențios, mai verde și mai eficient din punct de vedere energetic, prin stimularea unei dezbateri la nivel european privind dezvoltarea transportului feroviar ca alternativă reală, accesibilă și universală la modurile de transport individualizate și la zborurile pe distanțe scurte și medii, prin asigurarea mobilității intermodale și la nivelul regiunilor, prin sublinierea rolului său de factor de schimbare în sprijinul atingerii obiectivului de neutralitate climatică al Uniunii cel târziu până în 2050, prin campanii de comunicare destinate publicului larg, în special tinerilor și cetățenilor care trăiesc în zonele periferice și rurale, precum și prin sublinierea rolului pozitiv pe care îl pot avea căile ferate ca instrument de redresare în urma COVID-19 și a altor crize;

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea europeană și transfrontalieră a transportului feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le permite să exploreze Uniunea în toată diversitatea sa, promovează coeziunea și contribuie la integrarea pieței interne a Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea europeană și transfrontalieră a transportului feroviar, care joacă un rol esențial în dezvoltarea transportului și turismului sustenabil, regional și local, aduce mai aproape zonele rurale, îndepărtate și periferice de alte părți ale Uniunii și îi apropie pe cetățeni, le permite să exploreze Uniunea în toată diversitatea sa, urmărește să completeze legăturile lipsă, promovează coeziunea socială, economică și teritorială în cadrul obiectivelor politicii de coeziune post-2020 privind o Europă mai verde și mai conectată, în strânsă colaborare cu autoritățile regionale și locale și cu comunitățile locale și contribuie la integrarea pieței interne a Uniunii;

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să sublinieze caracterul urgent și importanța transportului electrificat pe distanțe lungi și scurte, precum și necesitatea de a îmbunătăți accesibilitatea infrastructurilor și a serviciilor de transport pentru toți călătorii;

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) să aloce investiții ale Uniunii pentru reactivarea și modernizarea conectorilor feroviari existenți, utilizați sau neutilizați, și pentru completarea legăturilor lipsă dintre regiunile de frontieră, atât pentru transportul de călători, cât și pentru transportul de mărfuri;

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să consolideze contribuția sectorului feroviar la economia, industria și societatea Uniunii, acoperind în special aspectele legate de dezvoltarea regională, competitivitatea industrială, turismul durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, educație, tineret și cultură, precum și de îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu handicap;

(c) să consolideze contribuția sectorului feroviar la economia, industria și societatea Uniunii, acoperind în special aspectele legate de dezvoltarea sustenabilă regională, urbană-rurală și locală transfrontalieră, protecția climei, tranziția industrială, turismul sustenabil, inovare, incluziunea socială, ocuparea forței de muncă într-un mod sustenabil din punct de vedere social, educație, tineret și cultură, precum și de îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele în vârstă, grupurile defavorizate și persoanele cu dizabilități și cu mobilitate redusă;

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să contribuie la promovarea transportului feroviar ca element important al relațiilor dintre Uniune și țările învecinate, în particular în Balcanii de Vest, bazându-se pe interesul și nevoile țărilor partenere, precum și pe expertiza Uniunii în domeniul transportului feroviar.

(d) să contribuie la promovarea transportului feroviar ca element important al relațiilor dintre Uniune și țările învecinate, cum ar fi cele din Balcanii de Vest, țările din vecinătatea estică și Regatul Unit, bazându-se pe interesul și nevoile țărilor partenere, ale regiunilor și comunelor de frontieră precum și pe schimbul de expertiză în domeniul transportului feroviar.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) să asigure un impact pe termen lung al Anului european 2021 sub forma unor proiecte specifice care să fie promovate și realizate în anii următori cu un angajament constant din partea tuturor părților interesate relevante, cum ar fi instituțiile europene și agențiile acestora, întreprinderile feroviare, autoritățile locale, regionale și naționale responsabile de gestionarea fondurilor europene;

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) să contribuie la promovarea transportului feroviar ca mijloc care să permită mobilitatea și deplasarea temporară a obiectelor și echipamentelor pentru a face posibilă cooperarea și a facilita conlucrarea permanentă între grupuri legate de cultură și educație, profitând de faptul că mobilitatea temporară a persoanelor, a obiectelor și a echipamentelor oferă o bună modalitate de a identifica oportunitățile de cooperare, precum și de a face schimb de bune practici și de expertiză;

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru promovarea dezbaterilor, sensibilizare și facilitarea implicării cetățenilor, întreprinderilor și autorităților publice în vederea atragerii mai multor persoane și mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc de combatere a schimbărilor climatice, cu ajutorul unor canale și instrumente variate, inclusiv al unor evenimente organizate în statele membre;

(a) inițiative și evenimente pentru promovarea dezbaterilor, sensibilizare și facilitarea implicării cetățenilor, întreprinderilor și autorităților publice în vederea îmbunătățirii condițiilor de călătorie cu trenul și atragerii mai multor resurse, persoane și mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc de combatere a schimbărilor climatice, inclusiv utilizarea energiei verzi pentru infrastructura feroviară, dezvoltarea regională și explorarea teritoriului. Aceste inițiative contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea mobilității personale și la promovarea schimburilor culturale și a turismului sustenabil, cu ajutorul unor canale și instrumente variate, inclusiv al unor evenimente organizate în statele membre, la scară locală, regională și națională, inclusiv în zonele de frontieră, prin inițiativele feroviare finanțate prin programul INTERREG cu caracterul lor intrinsec european;

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) inițiative și evenimente pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la capacitatea sectorului feroviar de a nu lăsa comunitățile locale, regiunile de coastă și regiunile îndepărtate să devină și mai izolate, și de a favoriza, în schimb, integrarea acestora cu mai multe zone urbane și regionale;

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la potențialul TEN-T de a promova coeziunea și de a favoriza dezvoltarea industrială și economică în regiunile care nu fac parte din rețelele principale, în care proiectele și investițiile ar trebui să vizeze furnizarea de servicii de transport regional feroviar de calitate și asigurarea conexiunilor locale între zonele îndepărtate și traseele și ecosistemele urbane mai mari, cu scopul de a îmbunătăți în același timp atât transferul modal, cât și coeziunea socială;

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac) inițiative care implică autoritățile regionale și locale în discuțiile privind planificarea multianuală, planurile de digitalizare și modernizare a infrastructurilor feroviare și îmbunătățirea generală a investițiilor publice și private în regiunile în care întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea economică locală ar putea beneficia în mare măsură de pe urma unor servicii feroviare sustenabile, moderne și electrificate;

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, inspirare, educare și sensibilizare pentru a încuraja schimbarea comportamentului călătorilor, consumatorilor și întreprinderilor și pentru a stimula o contribuție activă a publicului larg la atingerea obiectivelor privind un transport mai durabil;

(b) campanii de informare, prezentare, inspirare, formare, educare, muncă socială și sensibilizare pentru a încuraja schimbarea comportamentului călătorilor, consumatorilor și întreprinderilor, inclusiv în sectorul feroviar, și pentru a stimula o contribuție activă a publicului larg la atingerea obiectivelor privind un transport mai sustenabil, inovator, sigur și accesibil, încurajând totodată oamenii să descopere în mod activ Europa;

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) schimb de experiență și de bune practici între autorități naționale, regionale și locale, societatea civilă, întreprinderi și școli, cu privire la promovarea utilizării transportului feroviar și la modalitățile de implementare a unor schimbări comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune practici între autorități naționale, regionale și locale, societatea civilă, ONG-uri, întreprinderi și sindicate și școli, cu privire la promovarea utilizării în condiții de siguranță a transportului feroviar și la modalitățile de implementare a unor schimbări comportamentale la toate nivelurile în rândul tuturor utilizatorilor de mijloace de transport și al angajaților din sector, precum și partajarea unor soluții concrete și umane privind accesibilitatea optimă pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă; scoaterea în evidență a sprijinului financiar acordat de Uniune pentru proiecte feroviare, în special tronsoane transfrontaliere care lipsesc, abordările descentralizate și conectivitatea regională;

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) derularea de studii și activități de inovare și diseminarea rezultatelor acestora la nivel european sau național; precum și

(d) derularea de studii și activități de inovare și diseminarea rezultatelor acestora la nivel european sau național și regional, inclusiv privind o rețea a magistralelor feroviare europene, utilizarea energiei verzi pentru infrastructura feroviară și studii care să vizeze sursele europene de finanțare și sinergiile dintre acestea în cadrul proiectelor legate de liniile feroviare, în special liniile transfrontaliere;

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) promovarea proiectelor și a rețelelor legate de anul european, inclusiv prin intermediul mass-media, al rețelelor sociale și al altor comunități online.

(e) promovarea comunicării interactive cu privire la proiectele și rețelele legate de anul european, inclusiv prin intermediul mass-media, al rețelelor sociale și al altor comunități online.

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) derularea de studii și sondaje la nivelul regiunilor care să evalueze nevoile cetățenilor cu privire la transportul feroviar.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) organizarea de evenimente pentru promovarea patrimoniului istoric și cultural al căilor ferate;

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) desfășurarea de campanii pentru redobândirea încrederii cetățenilor în utilizarea transportului public pe calea ferată;

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ed (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed) desfășurarea de campanii de diversificare a forței de muncă din sectorul feroviar, prin atragerea în special a femeilor și a lucrătorilor tineri;

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ee (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ee) desfășurarea de campanii pentru promovarea unor soluții verzi care au fost deja adoptate;

Amendamentul  37

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Uniunea identifică și analizează proiecte-cheie și măsuri precum:

 

(a) reactivarea și multiplicarea liniilor de cale ferată locale, regionale și interregionale pentru călători și pentru transportul de mărfuri, a gărilor locale și a conexiunilor între liniile feroviare locale și liniile de trenuri de mare viteză și pe distanțe lungi;

 

(b) identificarea de proiecte-cheie și măsuri și promovarea la diferite niveluri pentru a contribui la atingerea obiectivelor pe termen lung, cum ar fi efortul comun european de a încuraja investițiile în magistrale feroviare, terminale și material rulant ca o alternativă optimizată de transfer modal care să contribuie la coeziunea regională și la decarbonizarea transportului de mărfuri;

 

(c) un efort comun european de a reintroduce o rețea de trenuri de noapte moderne la prețuri accesibile, care să acopere toate statele membre și țările vecine;

 

(d) dezvoltarea unui sistem unificat de rezervare de bilete și de carduri de fidelitate pentru transportul feroviar european, care să le permită consumatorilor să cumpere un bilet unic de la oricare gară europeană către orice altă gară, indiferent de compania feroviară, cu drepturi garantate ale călătorilor și la prețul cel mai avantajos;

 

(e) modele sustenabile pe termen lung pentru transportul public local gratuit;

 

(f) promovarea căilor ferate cu cote de TVA preferențiale la nivel național;

 

(g) integrarea obiectivelor privind rețelele și serviciile feroviare verzi, inovatoare, digitale, sigure și accesibile în strategia industrială a Uniunii, inclusiv rolul său în materie de coeziune, locuri de muncă calificate și decente și schimburi culturale.

Amendamentul  38

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Instituțiile și organismele Uniunii, precum și statele membre, la nivelul Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot face trimitere la anul european și pot utiliza identitatea sa vizuală pentru promovarea activităților menționate la alineatul (1).

2. Instituțiile și organismele Uniunii, precum și statele membre, la nivelul Uniunii și, respectiv, la nivel național, trebuie să facă trimitere la anul european și pot utiliza identitatea sa vizuală pentru promovarea activităților menționate la alineatul (1), iar Comisia trebuie să se asigure că sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele și inițiativele finanțate în cadrul anului european este menționat în mod adecvat în toate etapele promovării.

Amendamentul  39

Propunere de decizie

Articolul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitatea pentru organizarea participării la anul european la nivel național le revine statelor membre. În acest sens, statele membre desemnează coordonatori naționali. Coordonatorii naționali trebuie să asigure coordonarea activităților relevante la nivel național.

Responsabilitatea pentru organizarea participării la anul european la nivel național le revine statelor membre. În acest sens, statele membre desemnează coordonatori naționali și, după caz, subcoordonatori regionali și locali. Coordonatorii naționali, în acord cu subcoordonatorii, dacă au fost numiți unul sau mai mulți, trebuie să asigure coordonarea activităților relevante la nivel național.

Amendamentul  40

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni periodice ale coordonatorilor naționali pentru a coordona derularea anului european. Reuniunile respective trebuie, de asemenea, să constituie oportunități pentru schimbul de informații cu privire la implementarea anului european la nivel național și la nivelul Uniunii. La aceste reuniuni pot participa și reprezentanți ai Parlamentului European, în calitate de observatori.

1. Comisia convoacă reuniuni periodice ale coordonatorilor naționali, implicând actorii de la nivel regional și local, pentru a coordona derularea anului european. Reuniunile respective trebuie, de asemenea, să constituie o oportunitate pentru schimbul de informații cu privire la implementarea anului european la nivel regional, național și la nivelul Uniunii. Reprezentanții Parlamentului European, ai Comitetului Economic și Social European și ai Comitetului European al Regiunilor sunt invitați să participe la aceste schimburi.

Amendamentul  41

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Coordonarea anului european la nivelul Uniunii trebuie să implice o abordare transversală, în vederea creării de sinergii între diversele programe și inițiative ale Uniunii care finanțează proiecte în domeniul transportului feroviar sau care au o dimensiune feroviară.

2. Coordonarea anului european la nivelul Uniunii trebuie să implice o abordare transversală, în vederea identificării sinergiilor existente și a creării de sinergii noi și sustenabile între diversele programe și inițiative ale Uniunii care finanțează proiecte în domeniul transportului feroviar sau care au o dimensiune feroviară, luând în considerare faptul că obiectivele suplimentare de politică necesită resurse suplimentare și nu doar simple realocări.

Amendamentul  42

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni periodice ale părților interesate și ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor active în domeniul transportului feroviar, inclusiv ai rețelelor transnaționale existente și ai ONG-urilor relevante, precum și ai organizațiilor de tineret și ai comunităților, pentru a o sprijini în ceea ce privește implementarea anului european la nivelul Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni periodice ale părților interesate și ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor active în domeniul transportului feroviar, inclusiv ai rețelelor transnaționale și transregionale existente, ai ONG-urilor relevante, ai partenerilor sociali precum și ai organizațiilor de tineret și ai comunităților, pentru a o sprijini în ceea ce privește implementarea anului european la nivelul Uniunii.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Anul european al căilor ferate (2021)

Referințe

COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.3.2020

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

REGI

11.3.2020

Raportoare

 Data numirii

Martina Michels

11.5.2020

Data adoptării

6.7.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoș Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Monika Vana

Membri supleanți prezenți la votul final

Vlad-Marius Botoș, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37

+

ECR

Raffaele Fitto, Izabela‑Helena Kloc, Elżbieta Kruk

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoș, Cristian Ghinea, Ondrej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

S&D

Adrian-Dragoș Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Stefania Zambelli

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 


 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE (14.7.2020)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

(COM(2020)0078 – C9‑0076/2020 – 2020/0035(COD))

Raportoare pentru aviz: Dace Melbārde

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Transportul feroviar este important pentru Europa de peste 150 de ani - el a făcut posibilă o mobilitate fără precedent și a oferit noi oportunități, a stimulat dezvoltarea comerțului, a ajutat întreprinderile să crească și a contribuit la dezvoltarea economică a țărilor. Astăzi, transportul feroviar este la fel de important ca oricând, fiind unul dintre cele mai sigure, mai ecologice și mai eficiente moduri de transport. Pentru a sublinia importanța sa, inclusiv potențialul său de a îndeplini obiectivele Uniunii în materie de climă, Comisia propune ca anul 2021 să fie desemnat drept Anul european al căilor ferate și să se organizeze toate activitățile de comunicare și de implicare civică legate de inițiativa „anul european”.

Raportoarea împărtășește opinia Comisiei cu privire la importanța transportului feroviar și a valorii sale ecologice. Cu toate acestea, există și alte aspecte legate de acest mod de transport care necesită atenție.

Deși sunt necesare eforturi de creștere a numărului de călători, este la fel de important să se asigure o rețea și servicii de bază. În prezent, nu toate statele membre continentale dispun de legături feroviare cu restul Europei sau de infrastructura care să permită acest lucru. O condiție prealabilă pentru utilizarea unui tren este, în primul rând, posibilitatea de a-l utiliza. Dacă nu sunt integrate în rețeaua feroviară europeană, aproape toate sectoarele statelor membre respective sunt, în mod clar, dezavantajate. Educația, călătoriile și cultura se numără printre cele mai importante sectoare afectate. În ceea ce privește educația, impactul se simte și la nivelul utilizării programelor și inițiativelor populare ale UE, cum ar fi Erasmus + și DiscoverEU. Tinerii din regiunile periferice ale UE și din medii defavorizate participă mai puțin la acestea.

Situația este similară în cazul culturii și al turismului. Patru europeni din zece își aleg destinația turistică pe baza ofertei sale culturale. Orașele și regiunile cu o infrastructură de transport mai bună, inclusiv legături feroviare bune, au, astfel, un avantaj. Având în vedere măsurile de igienă continuă aplicate din cauza COVID-19, trenurile vor deveni din ce în ce mai populare și nu doar una din opțiunile de transport cele mai sustenabile și mai sigure, ci și, adesea, singura alternativă viabilă și abordabilă de transport în masă la transportul aerian, care, la rândul său, se preconizează că va deveni mult mai costisitor. În viitorul apropiat, mulți potențiali călători din regiunile ultraperiferice ale UE vor putea face din ce în ce mai puține călătorii culturale pe distanțe lungi, din cauza costurilor prohibitive ale transportului aerian și a indisponibilității transportului feroviar în regiunea lor. Anul european al căilor ferate trebuie să atragă atenția asupra problemelor de mai sus și să promoveze o mai mare acoperire geografică a transportului feroviar.

Anul european al căilor ferate nu ar trebui să se concentreze numai asupra călătoriilor și a transportului bunurilor și persoanelor pe calea ferată, ci și asupra rolului istoric și actual al trenurilor, gărilor și infrastructurilor feroviare. În trecut, acestea au avut un rol esențial în modelarea tradițiilor și identităților regionale și au favorizat dezvoltarea economică și socială. În prezent, ele fac parte din patrimoniul cultural al Europei, care trebuie explorat, dar și promovat și protejat. Gările sunt, de asemenea, catalizatori importanți ai arhitecturii de calitate și ai planificării inteligente a orașelor, servind ca locuri de interacțiune culturală și expresie artistică. În orice caz, călătoriile cu trenul, indiferent de destinație, pot fi o experiență în sine și facilitează adeseori interacțiunile sociale și culturale.

În lumina anului european anterior, raportoarea subliniază necesitatea unei implicări active a unei game largi de părți interesate, în special a societății civile organizate, nu numai pentru ca Anul european al căilor ferate să aibă succes, ci și pentru a asigura o moștenire politică durabilă. Pe lângă părțile interesate enumerate în propunerea Comisiei, asociațiile culturale, organizațiile de tineret și diversele instituții de educație și formare joacă un rol semnificativ în promovarea importanței și a utilizării căilor ferate. De asemenea, raportoarea este de părere că sinergiile dintre diferitele programe și inițiative ale Uniunii trebuie să depășească simpla dimensiune feroviară și să includă programe care promovează implicarea civică, cum ar fi cele din domeniul educației, al culturii și al tineretului. În mod similar, Anul european al căilor ferate oferă posibilitatea de a construi parteneriate durabile cu societățile feroviare, care pot contribui la transformarea programelor de mobilitate ale Uniunii, în special Erasmus+, în programe mai ecologice.

Raportoarea crede în importanța transportului feroviar, valoarea sa socială, culturală, de mediu și economică și potențialul său de a promova și de a accelera coeziunea teritorială în întreaga Uniune. Transportul feroviar va juca un rol semnificativ în îndeplinirea obiectivelor în materie de climă, în conformitate cu Pactul verde european, și în promovarea unei creșteri sustenabile în viitor.

În fine, raportoarea ia act de evoluția situației din Europa ca urmare a pandemiei de COVID-19 și de incertitudinea pe care o implică, în special pentru călătorii, dar și pentru evenimente, reuniuni și dezbateri, care reprezintă o parte esențială a inițiativei „anul european”. Rămâne de văzut dacă va fi necesar să se amâne data de începere a Anului european al căilor ferate.

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În Comunicarea sa din 11 decembrie 201915, Comisia a prezentat un Pact ecologic european pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic european este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, liberă de emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050, în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor.

(1) În Comunicarea sa din 11 decembrie 201915, Comisia a prezentat un Pact verde european pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi. Pactul verde european este o nouă strategie de creștere sustenabilă care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, liberă de emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050, în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor.

__________________

__________________

15 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 11 decembrie 2019, Pactul ecologic european [COM(2019) 640 final].

15 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 11 decembrie 2019, Pactul verde european (COM(2019) 640 final).

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, este necesară o transformare a economiei Uniunii și o regândire a politicilor, în particular în domeniul transporturilor și al mobilității, fapt ce implică accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă. Transporturile sunt responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii, iar această pondere continuă să crească. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi până în 2050. Realizarea unui transport durabil înseamnă punerea pe primul plan a utilizatorilor și asigurarea unor alternative mai economice, mai accesibile, mai sănătoase și mai curate la variantele de mobilitate alese de aceștia în prezent. Pactul ecologic european implică accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă pentru a face față acestor provocări. În particular, o parte substanțială a celor 75 de procente din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar trebui să fie transferată către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare.

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european, este necesară o transformare a economiei Uniunii și o regândire a politicilor, în particular în domeniul transporturilor și al mobilității. Emisiile provenite din transporturi continuă să crească, reprezentând o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii, transportul urban fiind responsabil pentru o parte importantă a acestora. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi până în 2050. Realizarea unui transport durabil necesită punerea pe primul plan a utilizatorilor și asigurarea unor alternative mai economice, universal accesibile, mai sănătoase și mai curate la variantele de mobilitate urbană și interurbană alese de aceștia în prezent. Pactul verde european implică, prin urmare, accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă și inteligentă și a tranziției la zero emisii nete. O parte substanțială a celor 75 de procente din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar trebui, de asemenea, să fie transferată către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare.

Amendamentul  3

 

Propunere de decizie

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Transportul feroviar are un rol important de jucat ca factor de schimbare pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050. El este unul dintre modurile de transport cele mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Transportul feroviar este în mare parte electrificat și emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, fiind în același timp singurul mod care și-a redus în mod constant emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 până în prezent. Pe lângă acestea, transportul feroviar și-a redus consumul de energie în perioada 1990-201618 și utilizează din ce în ce mai mult sursele de energie regenerabile.

(5) Transportul feroviar are un rol important de jucat pentru atingerea obiectivului Uniunii de neutralitate climatică până în 2050. El este unul dintre modurile de transport cele mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Transportul feroviar este în mare parte electrificat și este responsabil de doar 0,5 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră17a generate de transporturi, cu mult mai puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, fiind în același timp singurul mod care și-a redus în mod constant emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 până în prezent. Pe lângă acestea, transportul feroviar și-a redus consumul de energie în perioada 1990-201618 și utilizează din ce în ce mai mult sursele de energie regenerabile.

__________________

__________________

 

17a Colțul presei Comisiei Europene „2021: Anul european al căilor ferate” (sursa: Eurostat, EU28 - 2017)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 „EU transport in figures” (Culegerea de date statistice în format de buzunar a DG MOVE privind transporturile din UE în 2019, intitulată „Transporturile din UE în cifre”) (sursă: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 „EU transport in figures” (Culegerea de date statistice în format de buzunar a DG MOVE privind transporturile din UE în 2019, intitulată „Transporturile din UE în cifre”) (sursă: Eurostat).

Amendamentul  4

 

Propunere de decizie

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă principalele rute de transport ale Uniunii cu regiunile și teritoriile periferice ale acesteia, sectorul feroviar contribuie la coeziunea socială, economică și teritorială.

(6) Multe state membre tot nu au încă legături efective cu rețeaua feroviară europeană sau infrastructura necesară pentru a face posibile aceste legături. Prin faptul că leagă axele principale și secundare de transport ale Uniunii de regiunile și teritoriile sale periferice, sectorul feroviar poate contribui în mai mare măsură la coeziunea socială, economică și teritorială și le permite totodată cetățenilor europeni să descopere continentul și încurajează schimburile culturale. Acolo unde legăturile feroviare lipsesc sau sunt în curs de dezvoltare, conexiunile intermodale, de exemplu serviciile de navetă cu autobuzul, pot contribui la îmbunătățirea accesului la numeroase regiuni și teritorii periferice.

Amendamentul  5 

Propunere de decizie

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Transportul feroviar trebuie să joace un rol important și în sprijinirea redresării economice în urma COVID-19, antrenând concomitent tranziția vede și cea digitală. Investițiile în legăturile feroviare de mare viteză pot îmbunătăți eficiența economică, de exemplu prin reducerea timpului necesar pentru efectuarea navetei de către lucrători și a timpului de călătorie pentru turiști. Investițiile în furnizarea de acces la rețele Wi-Fi în trenuri poate stimula în egală măsură productivitatea și ameliora experiența de călătorie. Este nevoie să se creeze legăturile transfrontaliere care lipsesc, să se reactiveze liniile dezafectate, să se reintroducă trenurile de noapte, să se îmbunătățească și să se modernizeze infrastructura feroviară și materialul rulant și să se amelioreze conexiunile intermodale. Planul de redresare al Uniunii și cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 vor trebui să aloce fondurile necesare pentru a antrena investițiile necesare în sectorul feroviar.

Amendamentul  6

 

Propunere de decizie

Considerentul 6 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Utilizarea în mai mare măsură a transportului feroviar poate juca un rol important în încurajarea unui mod de viață sănătos și în îmbunătățirea siguranței. Călătoria cu trenul poate fi combinată ușor cu mersul pe jos și cu bicicleta, iar timpul petrecut în tren și nu în mașină ar putea reduce expunerea la poluare și nivelul de stres. Călătoria cu trenul este, totodată, un mijloc de transport sigur.

 

Amendamentul  7

 

Propunere de decizie

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului feroviar de călători în transportul terestru al Uniunii a crescut doar ușor din 2007, ponderea transportului de marfă a scăzut. Pentru realizarea unui adevărat spațiu feroviar unic european, trebuie depășite încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce privește necesitatea de a reduce zgomotul. Depășirea acestor obstacole, împreună cu reducerea costurilor și accelerarea inovării, va permite transportului pe calea ferată să-și valorifice pe deplin potențialul. Acesta are, prin urmare, nevoie de un nou impuls pentru a deveni mai atractiv, atât pentru călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului feroviar de călători în transportul terestru al Uniunii a crescut doar ușor din 2007, ponderea transportului de marfă a scăzut. Pentru realizarea unui adevărat spațiu feroviar unic european, trebuie depășite încă multe obstacole. Asemenea obstacole au un impact semnificativ asupra competitivității și atractivității transportului feroviar și printre ele se numără nivelurile diferite ale taxelor de acces la infrastructura feroviară, obstacolele legate de darea în exploatare a materialului rulant, diversitatea sistemelor de control și a normelor de exploatare. Atractivitatea transportului feroviar este diminuată și mai mult de lipsa de accesibilitate pentru persoanele cu handicap, prețurile ridicate de emitere a biletelor în unele țări și zgomotul excesiv. Depășirea diferitelor obstacole, împreună cu reducerea costurilor și accelerarea inovării, va permite transportului pe calea ferată să-și valorifice pe deplin potențialul în întreaga Uniune. Transportul feroviar are nevoie, prin urmare, de un nou impuls pentru a deveni mai atractiv, economic și accesibil atât pentru călători, în special pentru tineri, cât și pentru întreprinderi.

Amendamentul  8

 

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Trenurile, gările feroviare și infrastructura feroviară îndeplinesc o funcție socială care depășește cu mult scopul lor tehnic principal, deoarece au jucat întotdeauna un rol esențial în modelarea tradițiilor și identităților regionale și în promovarea dezvoltării economice și sociale. În prezent, infrastructura și gările feroviare sunt catalizatori importanți ai arhitecturii de calitate, ai dezvoltării sustenabile și ai unui urbanism inteligent. Acestea reprezintă, de asemenea, un patrimoniu cultural industrial important de sine stătător. În prezent, gările au un dublu rol: ele nu sunt doar noduri de transport, ci și platforme importante pentru campanii de informare și proiecte educaționale, culturale și sociale și, deci, sunt locuri-cheie pentru comunitatea locală. În plus, călătoriile cu trenul pot fi și ele o experiență în sine, facilitând interacțiunile sociale și culturale.

Amendamentul  9

 

Propunere de decizie

Considerentul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Educația formală și nonformală joacă un rol esențial în facilitarea unei mai bune înțelegeri a importanței și a valorii transportului feroviar și în încurajarea oamenilor să utilizeze transportul feroviar. O colaborare activă cu instituțiile de învățământ, în special școlile, poate contribui la impulsionarea utilizării trenurilor. Instituțiile de învățământ pot fi încurajate, de asemenea, să învețe unele de la altele cum să elaboreze programe care permit învățarea despre aspectele istorice, tehnice și de mediu ale transportului feroviar și să promoveze utilizarea trenurilor pentru excursiile școlare și schimburile educaționale.

Amendamentul  10

 

Propunere de decizie

Considerentul 7 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c) Uniunea ar trebui să se asigure că propriile sale programe de mobilitate transnațională, inclusiv în domeniile educației și formării, cercetării, culturii și tineretului, în special Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă, ar trebui, ori de câte ori este posibil, să acorde prioritate transportului feroviar ca mijloc de transport ales. Accesul la servicii feroviare la prețuri abordabile poate contribui la sprijinirea eforturilor de a face ca programele să fie mai incluzive prin extinderea acoperirii geografice și socio-economice. Așa cum o demonstrează sistemul de mobilitate pe termen scurt care le permite tinerilor să exploreze Uniunea Europeană, #DiscoverEU, parteneriatele dintre Comisie și operatorii feroviari pot promova efectiv mobilitatea sustenabilă în cadrul programelor Uniunii, determinând astfel posibile schimbări în obiceiurile oamenilor.

 

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 7 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7d) Experiența anterioară dobândită în ceea ce privește „anul european” a demonstrat că angajamentul efectiv față de această inițiativă poate fi obținut prin dezvoltarea de sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii, în special în domeniile educației și formării, culturii și tineretului. Astfel de programe promovează învățarea, comunicarea și cetățenia activă și pot contribui, prin urmare, la sprijinirea anului european, de exemplu prin proiecte educaționale relevante în cadrul Erasmus+ sau prin proiecte culturale în cadrul programului Europa creativă, care au o tematică feroviară. În mod similar, anul european poate încuraja alegeri de mobilitate mai ecologice în cadrul programelor. Experiențele din trecut au evidențiat în mod clar faptul că un angajament activ cu o gamă largă de părți interesate, în special societatea civilă organizată, poate contribui la asigurarea unei moșteniri politice durabile.

Amendamentul  12

 

Propunere de decizie

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul feroviar în conformitate cu obiectivele stipulate în Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea durabilă și inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat „Anul european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi un an important pentru politica Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să fie primul an complet în care vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune normele convenite în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, și anume cele referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători și la reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga Uniune. Există un interes crescut în rândul publicului din mai multe state membre pentru transportul feroviar, inclusiv pentru trenurile de noapte, așa cum o demonstrează și popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă aceasta, Festivalul Internațional al Artelor „Europalia” va dedica ediția sa din 2021 influenței căilor ferate asupra artelor și va evidenția rolul transportului feroviar ca important promotor al unor schimbări sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul feroviar în conformitate cu obiectivele stipulate în Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea durabilă și inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat „Anul european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi un an important pentru politica Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să fie primul an complet în care vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune normele convenite în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, și anume cele referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători și la reducerea costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în întreaga Uniune. Există un interes crescut în rândul publicului pentru transportul feroviar, inclusiv, în statele membre unde există astfel de servicii, pentru trenurile de noapte, așa cum o demonstrează și popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă aceasta, tema din 2021 a Festivalului Internațional al Artelor „Europalia”, prevăzut să înceapă în octombrie 2021, va fi trenurile, subliniind nu numai moștenirea, ci și influența căilor ferate asupra artelor, și va evidenția rolul transportului feroviar ca important promotor al unor schimbări sociale, economice și industriale,

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul anului european este să încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale și alte altor organizații de a mări ponderea călătorilor și a mărfurilor care circulă pe calea ferată. În particular, anul european trebuie

Obiectivul anului european este să încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale și ale altor organizații și părți interesate relevante de a promova importanța istorică, prezentă și viitoare a căilor ferate pentru Europa și dezvoltarea căilor ferate ca element de bază al politicii Uniunii în domeniul transporturilor și mobilității sustenabile prin creșterea ponderii călătorilor și mărfurilor care circulă pe calea ferată. În particular, anul european trebuie

Amendamentul  14

 

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator și sigur, în particular prin sublinierea rolului său de factor de schimbare în sprijinul atingerii obiectivului de neutralitate climatică al Uniunii până în 2050, precum și prin campanii de comunicare destinate publicului larg, în special tinerilor;

(a) să promoveze valoarea transportului feroviar ca mod de transport durabil, inovator, sigur, convenabil și economic, în particular prin sublinierea rolului său de instrument de coeziune teritorială și potențial factor de schimbare în sprijinul atingerii obiectivului de neutralitate climatică al Uniunii până în 2050, precum și prin campanii de comunicare destinate publicului larg, în special tinerilor și persoanelor în vârstă;

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea europeană și transfrontalieră a transportului feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le permiteexploreze Uniunea în toată diversitatea sa, promovează coeziunea și contribuie la integrarea pieței interne a Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea europeană și transfrontalieră a transportului feroviar, care îi apropie pe cetățeni, promovează coeziunea și contribuie la dezvoltarea pieței interne a Uniunii și, în același timp,atragă atenția asupra disparităților dintre infrastructurile feroviare ale statelor membre și asupra importanței dezvoltării legăturilor feroviare pentru a îmbunătăți opțiunile de mobilitate ale tuturor cetățenilor Uniunii;

Amendamentul  16

 

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să consolideze contribuția sectorului feroviar la economia, industria și societatea Uniunii, acoperind în special aspectele legate de dezvoltarea regională, competitivitatea industrială, turismul durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, educație, tineret și cultură, precum și de îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu handicap;

(c) să consolideze contribuția sectorului feroviar la economia, societatea și competitivitatea industrială a Uniunii, evidențiind și consolidând legăturile cu dezvoltarea regională, coeziunea transfrontalieră, economia de argint, inovare, ocuparea forței de muncă, educație, tineret, cultură și sport, cu accent deosebit pe accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă;

Amendamentul  17

 

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să promoveze transportul feroviar ca modul de transport privilegiat al participanților la programele de mobilitate ale Uniunii în domeniile educației și formării, cercetării, tineretului, sportului și culturii, prin dezvoltarea de sisteme de stimulare și inițiative care să îmbunătățească accesibilitatea și abordabilitatea în special în cazul persoanelor care au mai puține oportunități;

Amendamentul  18

 

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) să promoveze transportul feroviar ca opțiune de călătorie mai ecologică ce poate înlocui zborurile pe distanțe medii și scurte, reduce impactul transporturilor legate de turism asupra mediului, face posibil un turism mai sustenabil și le permite oamenilor să exploreze Uniunea în toată diversitatea sa;

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) să evidențieze valoarea trenurilor, gărilor și infrastructurii feroviare ca parte integrantă a patrimoniului cultural industrial al Uniunii care trebuie protejat și promovat și să încurajeze turismul cultural sustenabil, stabilind legături cu Anul european al patrimoniului cultural, 2018;

Amendamentul  20

 

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru promovarea dezbaterilor, sensibilizare și facilitarea implicării cetățenilor, întreprinderilor și autorităților publice în vederea atragerii mai multor persoane și mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc de combatere a schimbărilor climatice, cu ajutorul unor canale și instrumente variate, inclusiv al unor evenimente organizate în statele membre;

(a) inițiative pentru promovarea dezbaterilor, sensibilizare și implicarea cetățenilor, societății civile organizate, întreprinderilor, autorităților publice și a altor părți interesate relevante în vederea atragerii mai multor persoane și mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc de combatere a schimbărilor climatice prin promovarea turismului și călătoriilor sustenabile și a legăturilor cu alte moduri de transport ecologice, ca de exemplu bicicletele, și prin încurajarea schimburilor culturale cu ajutorul unor canale și instrumente variate, inclusiv al unor evenimente organizate în statele membre;

Amendamentul  21

 

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, inspirare, educare și sensibilizare pentru a încuraja schimbarea comportamentului călătorilor, consumatorilor și întreprinderilor și pentru a stimula o contribuție activă a publicului larg la atingerea obiectivelor privind un transport mai durabil;

(b) campanii de informare, educare și sensibilizare, inclusiv online, și expoziții care să inspire utilizarea pe scară mai largă a căilor ferate, inclusiv prin rețeaua existentă de trenuri de noapte, pentru a încuraja schimbarea înțelegerii de către călători, consumatori și întreprinderi și pentru a stimula o contribuție activă a publicului larg la atingerea obiectivelor privind un transport mai durabil, accesibil, economic și sigur;

Amendamentul  22

 

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) campanii și schimburi de cele mai bune practici pentru a încuraja oamenii să utilizeze trenul pentru a descoperi Europa și patrimoniul său cultural, inclusiv căile ferate ca parte a patrimoniului cultural industrial al Europei, și pentru a promova evenimentele culturale și sportive care sunt accesibile cu trenul, precum și proiectele finanțate prin programul Europa creativă în care trenurile reprezintă locul de desfășurare și esența proiectului;

Amendamentul  23

 

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) dezvoltarea de parteneriate și sisteme de stimulare împreună cu operatorii feroviari, inclusiv în țări terțe, pentru a sprijini soluții de transport sustenabile și la prețuri abordabile pentru participanții la programele de mobilitate ale Uniunii, în special Erasmus+, Europa creativă și Corpul european de solidaritate;

Amendamentul  24

 

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) schimb de experiență și de bune practici între autorități naționale, regionale și locale, societatea civilă, întreprinderi și școli, cu privire la promovarea utilizării transportului feroviar și la modalitățile de implementare a unor schimbări comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune practici între autorități naționale, regionale și locale, societatea civilă, parteneri sociali, întreprinderi, inclusiv operatori de turism, școli, alte instituții de învățământ și de formare, asociații culturale, organizații de tineret și alte părți interesate relevante cu privire la promovarea importanței și utilizării transportului feroviar și la modalitățile de încurajare a unor schimbări comportamentale la toate nivelurile;

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) derularea de studii și activități de inovare și diseminarea rezultatelor acestora la nivel european sau național; precum și

(d) derularea de studii și activități de inovare și diseminarea rezultatelor acestora la nivel european, național sau regional; precum și

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) promovarea proiectelor și a rețelelor legate de anul european, inclusiv prin intermediul mass-media, al rețelelor sociale și al altor comunități online.

(e) promovarea proiectelor și a rețelelor legate de anul european, în special festivalul Europalia, inclusiv prin mass-media, rețelele sociale și alte comunități online, pentru a ajunge la urechile cât mai multor oameni cu putință;

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Instituțiile și organismele Uniunii, precum și statele membre, la nivelul Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot face trimitere la anul european și pot utiliza identitatea sa vizuală pentru promovarea activităților menționate la alineatul (1).

2. Instituțiile și organismele Uniunii, precum și statele membre, la nivelul Uniunii și, respectiv, la nivel național, fac trimitere la anul european și utilizează identitatea sa vizuală pentru promovarea activităților menționate la alineatul (1) și, în toate etapele promovării, menționează în mod corespunzător sprijinul Uniunii pentru proiectele și inițiativele finanțate în cadrul anului european.

Amendamentul  28

 

Propunere de decizie

Articolul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitatea pentru organizarea participării la anul european la nivel național le revine statelor membre. În acest sens, statele membre desemnează coordonatori naționali. Coordonatorii naționali trebuie să asigure coordonarea activităților relevante la nivel național.

Pentru a asigura coordonarea activităților relevante pentru anul european la nivel național, statele membre desemnează coordonatori naționali. Coordonatorii naționali sunt numiți pe baza expertizei lor și a angajamentului dovedit de a dezvolta transportul feroviar.

Amendamentul  29

 

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni periodice ale coordonatorilor naționali pentru a coordona derularea anului european. Reuniunile respective trebuie, de asemenea, să constituie oportunități pentru schimbul de informații cu privire la implementarea anului european la nivel național și la nivelul Uniunii. La aceste reuniuni pot participa și reprezentanți ai Parlamentului European, în calitate de observatori.

1. Comisia convoacă reuniuni periodice ale coordonatorilor naționali pentru a coordona derularea anului european. Reuniunile respective trebuie, de asemenea, să constituie oportunități pentru schimbul de informații și bune practici cu privire la implementarea anului european la nivel național și la nivelul Uniunii. La aceste reuniuni vor fi invitați și reprezentanți ai Parlamentului European, în calitate de observatori.

Amendamentul  30

 

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Coordonarea anului european la nivelul Uniunii trebuie să implice o abordare transversală, în vederea creării de sinergii între diversele programe și inițiative ale Uniunii care finanțează proiecte în domeniul transportului feroviar sau care au o dimensiune feroviară.

2. Coordonarea anului european la nivelul Uniunii trebuie să implice o abordare transversală, în vederea creării de sinergii sustenabile între diversele programe și inițiative ale Uniunii care finanțează proiecte în domeniul transportului feroviar, au o dimensiune feroviară sau promovează angajamentul civic, cum ar fi programele din domeniul educației și formării, culturii și tineretului.

 

Amendamentul  31

 

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni periodice ale părților interesate și ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor active în domeniul transportului feroviar, inclusiv ai rețelelor transnaționale existente și ai ONG-urilor relevante, precum și ai organizațiilor de tineret și ai comunităților, pentru a o sprijini în ceea ce privește implementarea anului european la nivelul Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni periodice ale părților interesate și ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor active în domeniul transportului feroviar, inclusiv ai rețelelor transnaționale și transregionale existente și ai ONG-urilor relevante, precum și ai organizațiilor de tineret, ai asociațiilor culturale și ai părților interesate din domeniul educației și formării, pentru a o sprijini în ceea ce privește implementarea anului european la nivelul Uniunii.

Amendamentul  32

 

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă bugetul o permite, Comisia poate organiza cereri de propuneri și de proiecte care pot primi sprijin pentru contribuția lor excepțională la realizarea obiectivelor anului european.

Comisia poate organiza cereri de propuneri și de proiecte care pot primi sprijin pentru contribuția lor excepțională la realizarea obiectivelor anului european.

Amendamentul  33

 

Propunere de decizie

Articolul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În contextul anului european, Comisia cooperează, atunci când este necesar, cu organizații internaționale competente, asigurând în același timp vizibilitatea participării Uniunii.

În contextul anului european, Comisia cooperează, atunci când este necesar, cu organizații internaționale relevante, inclusiv din domeniul culturii și educației, și cu autorități relevante din țări învecinate, asigurând în același timp vizibilitatea participării Uniunii.

 

Amendamentul  34

 

Propunere de decizie

Articolul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Bugetul

 

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2022 este de 8 milioane EUR.

 

Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual.

 

Amendamentul  35

 

Propunere de decizie

Articolul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2022, Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor cu privire la punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a inițiativelor prevăzute în prezenta decizie.

Până la 31 decembrie 2022, Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor cu privire la punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a inițiativelor prevăzute în prezenta decizie. Raportul include, de asemenea, orice propunere legislativă sau de politică relevantă pentru acțiunile ulterioare anului european.

 

 


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Anul european al căilor ferate (2021)

Referințe

COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.3.2020

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

CULT

11.3.2020

Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Dace Melbārde

30.4.2020

Examinare în comisie

6.7.2020

 

 

 

Data adoptării

13.7.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Angel Dzhambazki

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

 

28

+

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

ID

Gilbert Collard

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

ECR

Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Anul european al căilor ferate (2021)

Referințe

COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

Data prezentării la PE

4.3.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.3.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ENVI

11.3.2020

ITRE

11.3.2020

REGI

11.3.2020

CULT

11.3.2020

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ENVI

2.6.2020

ITRE

3.4.2020

 

 

Raportoare

 Data numirii

Anna Deparnay-Grunenberg

6.5.2020

 

 

 

Examinare în comisie

23.6.2020

24.9.2020

 

 

Data adoptării

12.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind

Data depunerii

14.10.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ECR

Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 29 octombrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate