POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

  14.10.2020 - (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)) - ***I

  Odbor za promet in turizem
  Poročevalka: Anna Deparnay-Grunenberg


  Postopek : 2020/0035(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0191/2020
  Predložena besedila :
  A9-0191/2020
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

  (COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0078),

   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0076/2020),

   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...[1],

   ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z dne ...[2],

   ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

   ob upoštevanju mnenja Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9-0191/2020),

  1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

  3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


  Predlog spremembe  1

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) V skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru je treba preoblikovati gospodarstvo Unije in ponovno preudariti politike, zlasti na področju prometa in mobilnosti, kar pomeni pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost. Promet povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji in se še povečuje. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, je treba do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 90 %. Doseganje trajnostnega prometa pomeni, da je treba uporabnike postaviti na prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno bolj sprejemljive, dostopnejše, bolj zdrave in čistejše alternativne možnosti za njihove načine mobilnosti. Z evropskim zelenim dogovorom naj bi se za reševanje teh izzivov pospešil prehod na trajnostno in pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba večji del 75 % notranjega tovornega prometa, ki trenutno poteka po cestah, preusmeriti na železnice in celinske plovne poti.

  (4) V skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru je treba preoblikovati gospodarstvo Unije in ponovno preudariti politike, zlasti na področju prometa in mobilnosti, kar pomeni pospeševanje prehoda na trajnostno, pametno, intermodalno, interoperabilno in medsebojno povezano mobilnost. Promet povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji in se še povečuje. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, je treba čim prej in najpozneje do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 90 %. Doseganje trajnostnega, intermodalnega prometa pomeni, da je treba uporabnike postaviti na prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno bolj sprejemljive, dostopnejše, bolj zdrave, čistejše in energetsko učinkovitejše alternativne možnosti za njihove načine mobilnosti ter spodbujati tiste, ki že uporabljajo trajnostne načine prevoza, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz. Trajnostni promet pomeni visoke standarde delovnih pogojev, pomeni pa tudi ravni cen, ki vključujejo zunanje stroške. Z evropskim zelenim dogovorom naj bi se za reševanje teh izzivov pospešil prehod na trajnostno in pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba večji del 75 % notranjega tovornega prometa, ki trenutno poteka po cestah, preusmeriti na železnice in celinske plovne poti. Zato je bistveno, da se doseže napredek pri izvedbi vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in da so na voljo potrebna finančna sredstva.

  Predlog spremembe  2

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Pandemija COVID-19 je izjemno hudo prizadela prometni sektor. V železniškem sektorju se je število potnikov izredno zmanjšalo. Kljub operativnim in finančnim omejitvam je sektor ohranil ključne povezave za potnike ter za prevoz osnovnega in nevarnega blaga. Za to se je treba zahvaliti predvsem zaposlenim, ki so nadaljevali delo v težkih, nevarnih in negotovih pogojih, da bi zagotovili prevoz medicinske opreme in osnovnega blaga po vsej Evropi.

  Predlog spremembe  3

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Železniški sektor s povezovanjem glavnih prevoznih poti Unije z njenimi obrobnimi regijami in ozemlji prispeva k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji.

  (6) Železniški sektor s povezovanjem glavnih prevoznih poti Unije z njenimi obrobnimi, gorskimi in težko dostopnimi regijami in ozemlji, tudi na regionalni in lokalni ravni, z vzpostavljanjem in ponovnim uvajanjem manjkajočih čezmejnih železniških povezav1a ter napredkom na področju elektrifikacije1b prispeva k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji. Poleg tega je na oddaljenih in podeželskih območjih pogosto manj omrežij, ki bi zagotavljala osnovne storitve za prebivalstvo, in ta so tudi slabše razvita. Obmejne regije v vsej Uniji predstavljajo 40 % njenega ozemlja in v njih prebiva tretjina njenega prebivalstva1c, a so pogosto v položaju, ki je težaven z dveh plati, saj gre praviloma za podeželska območja, ki obenem ležijo na obrobju nacionalnih omrežij. Vendar še vedno manjka več čezmejnih povezav, kar ovira doseganje polne učinkovitosti vseevropskega prometnega omrežja. Naložbe v železniško infrastrukturo bi se morale dodatno osredotočati na tiste povezave, ki prispevajo k ciljem Unije na področju prehoda na druge oblike prevoza, na primer na pristaniških ali letaliških območjih, kjer se lahko tovor prevaža po železnici namesto po cesti, če je vzpostavljena ustrezna železniška infrastruktura. Krepitev interoperabilnosti in spodbujanje pristopa dopolnjevanja med vsemi prometnimi sektorji je bistven cilj, ki ga je treba doseči za izboljšanje gospodarske dejavnosti v regijah, ustvarjanje novih delovnih mest in prispevanje k okrevanju po sedanji zdravstveni in gospodarski krizi.

   

  ________________

   

  1a Poročilo GD za regionalno in mestno politiko „Količinska opredelitev učinkov pravnih in upravnih ovir v zvezi z mejami v kopenskih obmejnih regijah“ (vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf

   

  1b Poročilo GD za regionalno in mestno politiko „Količinska opredelitev učinkov pravnih in upravnih ovir v zvezi z mejami v kopenskih obmejnih regijah“ (vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf

   

  1c Poročilo GD za regionalno in mestno politiko „Količinska opredelitev učinkov pravnih in upravnih ovir v zvezi z mejami v kopenskih obmejnih regijah“ (vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf

  Predlog spremembe  4

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Medtem ko se je delež železniškega potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le nekoliko povečal, se je delež železniškega tovornega prometa zmanjšal. Za dosego dejanskega enotnega evropskega železniškega območja obstajajo še številne ovire, vključno s potrebo po zmanjšanju hrupa. Premagovanje teh ovir bo skupaj z zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo inovacij železnicam omogočilo izkoristiti svoj celotni potencial. Zato železnice potrebujejo dodatno spodbudo, da postanejo privlačnejše tako za potnike kot podjetja.

  (7) Medtem ko se je delež železniškega potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le nekoliko povečal, se je delež železniškega tovornega prometa zmanjšal. Za dosego dejanskega enotnega evropskega železniškega območja obstajajo še številne ovire, vključno s potrebo po uvajanju konkurence, spodbujanju inovacij, interoperabilnosti in digitalizacije, dokončanju koridorjev TEN-T in tovornih koridorjev, pospešitvi izvajanja vseevropskih sodobnih sistemov za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) v zvezi z opremo na vlakih in ob progi, internalizaciji zunanjih stroškov, zmanjšanju hrupa ter spodbujanju boljšega povezovanja med logističnimi sistemi in kakovostjo življenja državljanov. Za železnice so pogosto ovira zastarele poslovne in operativne prakse ter preveč starajoče se infrastrukture in železniškega voznega parka. Premagovanje teh ovir bo skupaj z zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo inovacij železnicam omogočilo izkoristiti svoj celotni potencial, hkrati pa zagotovilo delovanje notranjega trga, povečevanje prometa in ohranjanje ali izboljšanje že tako visokih ravni varnosti. Zato železniški sektor potrebujejo dodatno spodbudo, da bi postal privlačnejši za potnike, delavce in podjetja. Da bi se to zgodilo, potrebuje ustrezno infrastrukturo in izkoristiti mora močne instrumente financiranja EU. Poudariti je treba vlogo Agencije Evropske unije za železnice pri zmanjšanju tehničnih ovir na enotnem evropskem železniškem območju.

  Predlog spremembe 5

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Za spodbujanje železniškega prometa v skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru, vključno s trajnostno in pametno mobilnostjo, bi bilo treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za politiko Unije na področju železniškega prometa, saj bo to prvo polno leto, v katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju trga notranjih storitev potniškega prometa ter zmanjšanja stroškov in upravnega bremena za prevoznike v železniškem prometu, ki delujejo po vsej Uniji. V številnih državah članicah obstaja vse več javnega interesa za železnice, vključno z nočnimi vlaki, kot je razvidno tudi iz priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg tega bo mednarodni festival umetnosti „Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu železnic na umetnost in bo poudaril njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca socialnih, gospodarskih in industrijskih sprememb –

  (8) Za spodbujanje železniškega prometa v skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru, vključno s trajnostno in pametno mobilnostjo, bi bilo treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za politiko Unije na področju železniškega prometa, saj bo to prvo polno leto, v katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju trga notranjih storitev potniškega prometa ter zmanjšanja stroškov in upravnega bremena za prevoznike v železniškem prometu, ki delujejo po vsej Uniji. Poseben pomen je treba nameniti tudi pravilnemu izvajanju četrtega železniškega svežnja in novi vlogi Agencije Evropske unije za železnice (ERA). Evropsko leto železnic bi moralo biti izhodišče za bolj splošno strategijo za železnice, namenjeno dokončanju enotnega evropskega železniškega območja. V številnih državah članicah obstaja vse več javnega interesa za železnice, vključno z nočnimi vlaki, kot je razvidno tudi iz priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Železnica bi morala biti ključna pri zagotavljanju brezhibnih rešitev za potovanje „od vrat do vrat“ v kombinaciji z drugimi načini prevoza, tudi aktivnim potovanjem. Poleg tega bo mednarodni festival umetnosti „Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu železnic na umetnost in bo poudaril njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca socialnih, gospodarskih, industrijskih in ekoloških sprememb –

   

  Predlog spremembe  6

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 8 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8a) Velika večina tovornega prometa se začne ali konča v mestih in predmestjih. Tam živi 70 % prebivalstva in na teh območjih se ustvari 85 % BDP EU. Podobno dnevni migranti predstavljajo 80 do 90 % vseh potnikov. To pomeni, da mestne aglomeracije pomembno prispevajo k splošni uspešnosti železniškega potniškega prometa. Zato je treba posodobiti in prenoviti premalo izkoriščene primestne in regionalne proge, da bi spodbudili pametno mobilnost v mestih z majhnim ekološkim odtisom ter boljšo socialno in ekonomsko kohezijo. Za naložbe v železniško infrastrukturo so potrebna velika sredstva in višje stopnje sofinanciranja, ki bodo ključnega pomena za modalno konkurenčnost železnice. Za modalno konkurenčnost železnic so ključne naložbe v železniško infrastrukturo. Če se 80 % finančnih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope usmeri v železnice, bi morale tudi države članice izvajati ambiciozne naložbene politike za spodbujanje modalnega prehoda. Te naložbe bi morale temeljiti na indeksu železniške povezljivosti, da bi bila učinkovitost enotnega evropskega železniškega območja čim večja. Vloge motiviranega osebja se ne sme podcenjevati, saj zagotavlja nemoteno delovanje. Vendar ima železniški sektor težave pri privabljanju novih zaposlenih. Da bo lahko v celoti uresničil svoj potencial, mora diverzificirati delovno silo in v svoje vrste pritegniti zlasti ženske in mlade delavce. Ta vidik bi bilo treba spodbujati na vseh institucionalnih ravneh.

  Predlog spremembe  7

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 8 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8b) Za povečanje privlačnosti železnic so potrebne storitve, ki so osredotočene na uporabnike ter organizirane in načrtovane za zagotavljanje dobrega razmerja med ceno in vrednostjo z dosledno zanesljivostjo in odlično kakovostjo storitev. Cena teh storitev bi morala biti konkurenčna in odražati učinkovito rabo virov.

   

  Predlog spremembe  8

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) promovira železniški promet kot trajnosten, inovativen in varen način prevoza, zlasti s poudarkom na vlogi železnic pri korenitih spremembah, ki bodo Uniji pomagale doseči cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, ter z vključevanjem širše javnosti, predvsem mladih;

  (a) promovira železniški promet kot hrbtenico trajnostnega, inovativnega, intermodalnega, varnega in dostopnega prometa ter kot učinkovito logistično omrežje, ki je sposobno zagotavljati osnovne storitve tudi v nepričakovanih krizah;

   

  Predlog spremembe  9

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa) spodbuja vlogo železnic pri tem, da Unija doseže cilj podnebne nevtralnosti čim prej in najpozneje do leta 2050, tudi z vključevanjem širše javnosti, predvsem invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo ter mladih;

   

  Predlog spremembe  10

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točki a b (novo) in a c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ab) krepi železnico, vključno z izboljšanjem čezmejnega sodelovanja med upravljavci infrastrukture, da se spodbuja boljša čezmejna železniška povezljivost, tudi s čezmejnimi čarterskimi vlaki;

  (ac) razvije in sporoča modalni prehod v turistični politiki kot omrežje, ki lahko povezuje podeželska območja ter spodbuja in ozavešča javnost o evropskem trajnostnem turizmu;

   

  Predlog spremembe  11

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) poudarja evropsko čezmejno razsežnost železnic, ki združuje državljane, jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti, spodbuja kohezijo in prispeva k povezovanju notranjega trga Unije;

  (b) poudarja evropsko čezmejno razsežnost železnic, ki združuje državljane, jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti, spodbuja družbeno-ekonomsko in teritorialno kohezijo in prispeva k povezovanju notranjega trga Unije, obenem pa spodbuja dokončanje omrežja TEN-T, odpravo ozkih grl, zlasti na čezmejnih območjih, ter tako poskrbi za večjo interoperabilnost prometa z zagotavljanjem celovitejših rešitev za ljudi in blago; zato poudari, da je treba mozaik nacionalnih železniških omrežij Unije preoblikovati v resnično evropsko omrežje, zlasti s podpiranjem regionalne čezmejne železniške povezljivosti po vsej EU;

  Predlog spremembe  12

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) krepi prispevek železnic h gospodarstvu, industriji in družbi Unije, kar zlasti zajema vidike, povezane z regionalnim razvojem, konkurenčnostjo industrije, trajnostnim turizmom, inovacijami, zaposlovanjem, izobraževanjem, mladimi in kulturo ter izboljšanjem dostopnosti za invalide;

  (c) krepi prispevek železnic h gospodarstvu, industriji, trgovini in družbi Unije, kar zlasti zajema vidike, povezane z regionalnim in lokalnim razvojem, trajnostnim turizmom, privlačnimi poklici, izobraževanjem, mladimi in kulturo ter izboljšanjem dostopnosti za starejše ter invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo;

   

  Predlog spremembe  13

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) odločno podpira raziskave in inovacije na področju železnic, zlasti prek skupnega podjetja Shift2Rail in njegovih naslednikov, še posebej z namenom povečanja zmogljivosti evropskega železniškega omrežja, doseganja višje kakovosti železniških storitev in razogljičenja;

   

  Predlog spremembe  14

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (cb) poudarja vlogo Unije kot svetovnega središča industrijske konkurenčnosti z vodilnimi inovativnimi in izvoznimi podjetji;

   

  Predlog spremembe  15

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 –točka c c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (cc) spodbuja izmenjavo podatkov z novimi sodelujočimi in dobaviteljskimi tretjimi stranmi.

   

  Predlog spremembe  16

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (da) okrepi železniški promet v aglomeracijah in predmestjih, da se spodbudi prostorsko varčen, podnebju in ljudem prijazen prevoz od vrat do vrat, tudi z lahko razumljivim sistemom pravic potnikov, ki se dosledno uveljavlja, da se izboljša kakovost storitev ter spodbudi socialno in gospodarsko vključevanje;

   

  Predlog spremembe  17

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka d b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (db) mobilizira vlogo, ki jo ima železnica v evropski kolektivni imaginaciji, zlasti kulturne in zgodovinske vidike, ter opozori na vlogo železnice pri ustvarjanju evropske blaginje in v industrijskih revolucijah na področju vrhunskih tehnologij v 21. stoletju; izpostavi, v sodelovanju z muzeji ali drugimi kulturnimi prizorišči in prireditvami, da si vlaki, železniške postaje in železniška infrastruktura kot del evropske kulturne dediščine zaslužijo promocijo in priznanje;

   

  Predlog spremembe  18

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka d c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (dc) promovira obstoječe omrežje nočnih vlakov v Uniji in spodbuja pobude, v okviru katerih se čezmejni nočni vlaki uporabljajo za promoviranje vizualne podobe Unije;

   

  Predlog spremembe  19

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 –točka d d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (dd) promovira privlačnost poklicev v železniškem sektorju, tudi s spodbujanjem poštenih pogojev zaposlitve in varstva zaposlenih pred zlorabami.

   

  Predlog spremembe  20

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) pobude in dogodke za spodbujanje razprave, ozaveščanje ter olajšanje sodelovanja državljanov, podjetij in javnih organov pri privabljanju večjega števila ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za boj proti podnebnim spremembam, in sicer prek več kanalov in orodij, vključno s prireditvami v državah članicah;

  (a) pobude in dogodke za spodbujanje razprave, oblikovanje pozitivne podobe, ozaveščanje ter olajšanje sodelovanja državljanov, podjetij in javnih organov pri ponovni vzpostavitvi zaupanja v železnice in privabljanju večjega števila ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za boj proti podnebnim spremembam, in sicer prek več kanalov in orodij, vključno s prireditvami v državah članicah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ob hkratnem poudarjanju varnosti in udobja potovanja z železnico, ki je po naravi intermodalno;

   

  Predlog spremembe  21

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa) pobude, ki poudarjajo, da je železnica sestavni del prevoza od vrat do vrat, in poudarjajo potrebo po intermodalnem povezovanju in medsebojni povezljivosti z drugimi načini prevoza ter vključujejo geografsko obrobne regije in otoke;

   

  Predlog spremembe  22

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ab) pobude v državah članicah za spodbujanje uporabe železnice za službene poti in prevoz v službo v javnem in zasebnem sektorju;

   

  Predlog spremembe  23

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ac) pobude za podporo tehnološkim inovacijam za razvoj enotnega izdajanja vozovnic in digitalnih multimodalnih vozovnic;

   

  Predlog spremembe  24

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ad) pobude za spodbujanje naložb v terminale in vozni park kot optimizirane možnosti za modalni prehod, ki bo prispeval k razogljičenju tovornega prometa ter razvoju pametne in trajnostne mobilnosti;

   

  Predlog spremembe  25

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a e (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ae) pobude za opozarjanje na univerzalno razsežnost železnice v smislu storitev, ki zagotavljajo ozemeljsko dostopnost in druge vidike dostopnosti (čakalne dobe, gostota točk dostopa, dostopnost za potnike z omejeno mobilnostjo in starejše itd.);

   

  Predlog spremembe  26

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a f (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (af) Komisija preuči možnost oblikovanja indeksa železniške povezljivosti, namenjenega kategorizaciji doslednosti, kakovosti in raznolikosti ponudbe ter dostopnosti in intermodalnih možnosti, ki merijo integracijo omrežja. Ta indeks je namenjen opredelitvi področij, na katerih so še posebej potrebne naložbe v železniški sektor.

   

  Predlog spremembe  27

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) informacijske kampanje, razstave, inspiracijske in izobraževalne kampanje ter kampanje ozaveščanja za spodbujanje sprememb vedenja potnikov, potrošnikov in podjetij ter dejavnega prispevka splošne javnosti k doseganju ciljev bolj trajnostnega prometa;

  (b) informacijske kampanje, razstave, inspiracijske in izobraževalne kampanje, kampanje ozaveščanja ter predstavitveni in informativni vlaki za spodbujanje sprememb vedenja potnikov, potrošnikov in podjetij ter dejavnega prispevka splošne javnosti k doseganju ciljev bolj trajnostnega prometa;

   

  Predlog spremembe  28

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ea) zbiranje izkušenj in najboljših praks za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za vse načine prevoza in končno zmanjšanje stroškov za družbo,

   

  Predlog spremembe  29

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (eb) podporo za širitev regionalne infrastrukture, zlasti s spodbujanjem tovornega prometa zunaj glavnih koridorjev;

   

  Predlog spremembe  30

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ec) pobude za opredelitev možnosti optimizacije omrežja in boljšo digitalizacijo, zlasti za zagotavljanje informacij v realnem času o cenah vozovnic in voznih redih, da se potnikom v železniškem prometu omogoči primerjanje in dostop do informacij o neodvisnih tretjih ponudnikih;

   

  Predlog spremembe  31

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ed) dejavnosti za boljše razširjanje informacij o uveljavljanju pravic potnikov, vključno s pobudami za izboljšanje informacij, ki so na voljo potnikom, izvrševanje Uredbe (ES) št. 80/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009, da se zagotovijo primerjalni podatki o vseh načinih prevoza;

   

  Predlog spremembe  32

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e e (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ee) pobude za spodbujanje modalnega prehoda v turizmu s skupno podporo železniškega sektorja, evropske kulturne industrije ter nacionalnih in evropskih predstavnikov turistične industrije kot omrežja, ki lahko povezuje vsa nacionalna, regionalna in podeželska območja ter lahko spodbudi in zagotovi ozaveščenost javnosti o evropskem trajnostnem turizmu.

   

  Predlog spremembe  33

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e f (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ef) izvajanje dejavnosti, partnerstev in dogodkov, navedenih v prilogi o dogodkih in partnerstvih.

   

  Predlog spremembe  34

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e g (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (eg) pobude za zagotovitev, da se sredstva EU, namenjena prizadevanjem za okrevanje v odziv na pandemijo COVID-19, uporabijo za obsežno razširitev in izboljšanje evropske železniške infrastrukture ter da države članice v celoti uvedejo evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) tako za tirna vozila kot za infrastrukturo, okrepijo zaščito pred hrupom in okrepijo napajalne proge, da bi izboljšale mobilnost od vrat do vrat.

  Predlog spremembe  35

  Predlog sklepa

  Člen 4 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za organizacijo sodelovanja pri evropskem letu na nacionalni ravni so odgovorne države članice. Države članice v ta namen imenujejo nacionalne koordinatorje. Nacionalni koordinatorji zagotovijo usklajevanje zadevnih dejavnosti na nacionalni ravni.

  Za organizacijo sodelovanja pri evropskem letu na nacionalni ravni so odgovorne države članice. Države članice v ta namen imenujejo nacionalnega koordinatorja ter za njegove naloge zagotovijo ustrezne finančne in kadrovske vire. Nacionalni koordinatorji zagotovijo usklajevanje zadevnih dejavnosti na nacionalni ravni in povezavo do usklajevanja na ravni Unije. Nacionalni koordinatorji so izbrani na podlagi njihove dokazane zavezanosti razvoju železnic v Evropi.

  Predlog spremembe  36

  Predlog sklepa

  Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Države članice bodo ob upoštevanju politične strukture in porazdelitve pristojnosti imenovale ustrezne koordinatorje.

  Predlog spremembe  37

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija skliče redna srečanja zainteresiranih strani in predstavnikov organizacij ali organov, ki so dejavni na področju železniškega prometa, vključno z obstoječimi nadnacionalnimi mrežami in ustreznimi nevladnimi organizacijami, pa tudi mladinskimi organizacijami in skupnostmi, da bi ji pomagali pri izvajanju evropskega leta na ravni Unije.

  Komisija skliče redna srečanja vseh deležnikov in predstavnikov organizacij ali organov, ki so dejavni na področju železniškega prometa, vključno z obstoječimi nadnacionalnimi mrežami, ustreznimi nevladnimi organizacijami, univerzami in tehnološkimi središči, pa tudi predstavniki mladinskih organizacij, organizacijami, ki zastopajo invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ter skupnostmi, da bi ji pomagali pri izvajanju evropskega leta na ravni Unije. Komisija taiste sestanke uporabi za spodbujanje vseevropske razprave o politiki na področju železniškega prometa, ovirah, možnostih za razogljičenje ter politiki socialno in okoljsko trajnostne mobilnosti, da bi prihodnje zakonodajne zamisli utemeljila na teh prispevkih.

  Predlog spremembe  38

  Predlog sklepa

  Člen 6 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 6a

   

  Proračun

   

  Finančna sredstva za izvajanje tega sklepa za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022 znašajo 16 milijonov EUR. Evropski parlament in Svet odobrita letne odobritve v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

   

  Predlog spremembe  39

  Predlog sklepa

  Priloga

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Priloga

   

  Prireditve in partnerstva

   

  Partnerstva podpirajo širok nabor dejavnosti za uresničevanje evropskega leta železnic z izvajanjem dogodkov, namenjenih državljanom. V tej prilogi je naveden neizčrpni seznam dogodkov, ki jih je treba organizirati v letu železnic s podporo različnih partnerstev glede na njihovo področje dejavnosti.

   

  V evropskem letu železnic se organizirajo naslednja partnerstva, prireditve in dejavnosti, kot dopuščajo okoliščine:

   

  – partnerstva s filmskimi festivali po vsej Evropi, da se poudari obsežna zastopanost železnic v filmskih produkcijah; sodelovanje z evropskimi železniškimi muzeji in obstoječimi kulturnimi dogodki, kot so filmski festivali in umetniške razstave;

   

  – partnerstvo z Agencijo Evropske unije za železnice, da se poudarijo:

   

  (i) uspešnost sektorja v Evropi;

   

  (ii) tehnično znanje in izkušnje akterjev v sektorju, zlasti železniških delavcev;

   

  (iii) prednosti železnic z vidika varnosti in varstva okolja; ter

   

  (iv) poklicne možnosti za srednješolce, študente in vajence;

   

  – mobilizacija železniških muzejev za obveščanje o evropskem letu;

   

  – mobilni predstavitveni vlaki na ozemlju Unije za obveščanje javnosti o ciljih evropskega leta železnic in opozarjanje na privlačnost njegovih sporočil;

   

  – zagotavljanje vozovnic Interrail za mlade, zlasti v okviru programa Erasmus ali nagradnih iger, da se razširi vpliv evropskega leta železnic;

   

  – izkoriščanje potenciala postaj kot prostorov za umetniške dejavnosti in mestno druženje ter kot gospodarskih, kulturnih in državljanskih središč.
   

  OBRAZLOŽITEV

  Poročevalka pozdravlja ta predlog Komisije, s katerim se leto 2021 razglaša za evropsko leto železnic in katerega cilj je spodbujati železniški promet v skladu s cilji trajnostne in pametne mobilnosti iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru.

  Promet povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v EU, kar pa se še povečuje. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, je treba do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 90 %. Poleg tega je treba v skladu z Načrtom za enotni evropski prometni prostor 50 % tržnega deleža potovanj potnikov na srednje razdalje in medkrajevno preusmeriti s cestnega na železniški promet, medtem ko bi moralo v tovornem sektorju do leta 2030 30 % cestnega tovornega prevoza preiti na druge načine prevoza, kot je železniški ali vodni promet, do leta 2050 pa več kot 50 %.

   

  Za uspešnost evropskega zelenega dogovora je med drugim ključno, da se pozornost in prizadevanja usmerijo na železnice: vlaki bi morali biti cenovno dostopnejši, pogostejši, bolje povezani in energetsko učinkovitejši. Železnice morajo imeti pomembno vlogo pri hitrejšem zmanjševanju emisij iz prometa, saj so eden izmed okolju najbolj prijaznih in energetsko učinkovitih načinov prevoza. So večinoma elektrificirane, vse bolj uporabljajo energijo iz obnovljivih virov in oddajajo veliko manj CO2 kot enakovredni načini prevoza po cesti ali zraku. Poleg tega so med najvarnejšimi načini prevoza ter povezujejo ljudi in podjetja po vsej EU. Kljub tem nedvomnim prednostim so železnice v precej slabšem položaju v primerjavi z drugimi načini prevoza, zlasti letalskim prometom. Letalski prevozniki so oproščeni plačila davka na letalsko gorivo in v okviru sistema trgovanja z emisijami prejemajo precej brezplačnih pravic do emisij. Te prednosti pogosto pomenijo, da so železnice tudi pri kratkih razdaljah v slabšem položaju kot letalski promet, ki kljub velikemu vplivu na podnebje ponuja lete na kratke razdalje po bolj konkurenčnih cenah.

   

  Poročevalka poleg tega, da podpira predlog za evropsko leto železnic 2021, tudi spodbuja Evropsko komisijo k večji ambicioznosti. Naša družba se mora s cestnega in letalskega prometa preusmeriti k železnicam. Za to bodo potrebne naložbe v zmogljivosti železniške infrastrukture, kar pomeni razširitev omrežja in uporabo digitalnih tehnologij za upravljanje železniškega prometa, kot je ERTMS.

  Tudi ko je življenje v naših državah zaradi pandemije covida-19 skoraj zamrlo, so železniški in mestni železniški sistemi še naprej zagotavljali kroženje blaga in izvajanje osnovnih storitev, med drugim za potnike, zaposlene v ključnih poklicih.

   

  Poročevalka poziva k izboljšanju javnega prometa in trajnostnemu urbanističnemu načrtovanju za več rešitev v zvezi z mehko mobilnostjo. To je mogoče doseči s sistemom učinkovitega določanja prevoznin in cenovno dostopnimi železniškimi vozovnicami, s čimer bi izboljšali prometne vzorce ter spodbujali trajnostne modalne izbire pri potnikih in izvajalcih logističnih storitev.

   

  Poročevalka želi, da bi se vzpostavilo sodelovalno okolje, v katerem bi skupaj z železniškimi podjetji v EU dokončno uvedli sistem izdajanja vozovnic, ki veljajo za vse proge, zlasti za čezmejna potovanja. S tem bi potnikom omogočili uveljavljanje njihovih pravic v primeru zamujene zveze vlakov zaradi zamude na prejšnjem delu njihovega potovanja.

   

  Poročevalka prav tako poudarja, da je pomembno oživiti nočne vlake in zgraditi regionalne povezave po vsej EU. Za to bodo potrebne naložbe v nočne vlake in infrastrukturo, povezano z njimi, ter ponovno aktiviranje prog, da bi ponovno postale izvedljiva in cenovno dostopna alternativa za potnike v evropske destinacije, tako kot so bile v preteklosti. V zvezi s tem poročevalka spodbuja Evropsko komisijo, naj med evropskim letom kar najbolj promovira obstoječe omrežje nočnih vlakov v EU in sprejme pobude, v okviru katerih bo na čezmejnih nočnih vlakih prikazana vizualna podoba EU.

   

  Za resnični „preporod železnic“ mora biti financiranje usmerjeno zlasti v (ponovno) uvajanje manjkajočih čezmejnih železniških povezav, vzdrževanje in nadgradnjo obstoječih prog, mostov in predorov ter ponovno aktiviranje opuščenih prog, kjer je mogoče potniški in tovorni promet preusmeriti na železnice. Financiranje bi moralo podpirati raziskave in inovacije na področju čistega prometa ter biti usmerjeno v trajnostno, intermodalno in pametno mobilnost, pri čemer bi morale biti železnice v središču vsake evropske strategije mobilnosti in osnovni pogoj za financiranje.

   

  Poročevalka je trdno prepričana, da bo mogoče z evropskim letom železnic 2021 po zaslugi projektov, razprav, dogodkov in razstav, ki bodo izvedeni po vsej Evropi, zagotoviti prepoznavnost železnic ter jih promovirati kot privlačen in trajnosten način premikanja za državljane, podjetja in organe.

   

  Železnice prispevajo h gospodarstvu EU ter lokalnim skupnostim prinašajo delovna mesta in druge koristi, prispevajo pa tudi k povezovanju notranjega trga Unije. V evropskem letu bodo železnice predstavljene kot trajnosten, sodoben in varen način prevoza. Leto bo namenjeno širši javnosti, poudarek bo na koheziji in socialni vključenosti, zlasti pa bo osredotočeno na mlade in invalide.

   

   

   


   

   

  MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ (14.7.2020)

  za Odbor za promet in turizem

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  Pripravljavka mnenja: Martina Michels

   

   

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Evropska komisija je 4. marca 2020 predlagala, naj bo leto 2021 evropsko leto železnic, da bi z organizacijo dogodkov, kampanj in pobud na nacionalni, regionalni in lokalni ravni promovirali železnico kot trajnosten, inovativen in varen način prevoza.

   

  V sporočilu z dne 11. decembra 2019 je Komisija opredelila evropski zeleni dogovor, katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Ker promet predstavlja četrtino emisij toplogrednih plinov v EU, bo imel železniški sektor ključno vlogo pri uresničevanju tega cilja.

   

  Komisija zato preučuje strategijo, ki temelji na trajnostni in pametni mobilnosti, pri čemer ima prednost preusmeritev znatnega dela sedanjega 75 % deleža notranjega tovornega prometa v Evropi na železniški promet in promet po celinskih plovnih poteh.

   

  Izbruh COVID-19 je vplival na vso EU in močno vplival na promet in povezljivost v EU. Evropsko leto železnic bi lahko pomenilo priložnost za odprto konstruktivno razpravo o prihodnjih izzivih, s katerimi se bodo soočali vsi načini prevoza, in o potrebnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za zaščito zdravja delavcev v prometu in potnikov.

   

  Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, da se leto 2021 razglasi za evropsko leto železnic in njegov cilj, ki je spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov ter drugih organizacij za povečanje deleža potnikov in tovora v železniškem prometu.

   

  Prav tako meni, da je vzpostavitev in izboljšanje trajnostnih, okolju prijaznih in energetsko učinkovitih načinov prevoza ključni del prizadevanj Unije v boju proti podnebnim spremembam. V zvezi s tem pripravljavka mnenja poudarja pomembno vlogo kohezijske politike pri izboljšanju notranjih in čezmejnih železniških omrežij EU, zlasti v manj razvitih regijah.

   

  Prav tako meni, da je evropsko leto železnic ključna priložnost za preučitev strategij za izboljšanje politik EU na področju železnic, zlasti na podeželskih in obmejnih območjih, kjer se še naprej ukinjajo lokalna železniška omrežja in železniške postaje. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti dostopnosti za starejše in prikrajšane osebe ter izboljšanju pravic potnikov, boljšemu sistemu rezervaciji in vozovnic, naložbam v infrastrukturo in storitvam.

   

  Pripravljavka mnenja meni, da bi moral železniški promet biti prava alternativa individualnim prevoznim sredstvom ter letom na kratke in srednje razdalje. Čezmejna razsežnost železnic združuje državljane in jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti in kulturnem bogastvu. Morala bi spodbujati tudi družbeno, gospodarsko in ozemeljsko kohezijo, zlasti v okviru ciljev kohezijske politike po letu 2020 za bolj zeleno in povezano Evropo.

   

  Pripravljavka mnenja meni, da bi evropsko leto železnic 2021 lahko prispevalo tudi k povečanju ozaveščenosti o potrebi po posodobitvi železnic, vključno z njihovo digitalno infrastrukturo in storitvami v vseh državah članicah.

   

  Predlaga dodatne konkretne ukrepe za doseganje ciljev evropskega leta železnic, med drugim: ponovno aktivacijo lokalnih, regionalnih in medregionalnih potniških in tovornih železniških prog, ponovno uvedbo evropske mreže nočnih vlakov, ki bo dosegla vse države članice in sosednje države, in razvoj enotnega sistema rezervacije vozovnic, ki bi veljal v vseh državah članicah in za vse železniške družbe, ki delujejo v Uniji.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

   

  Predlog spremembe  1

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Evropska komisija je v sporočilu z dne 11. decembra 201915 sprejela evropski zeleni dogovor za Evropsko unijo in njene državljane. Evropski zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere cilj je preoblikovati Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, z viri gospodarnim in konkurenčnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov.

  (1) Evropska komisija je v sporočilu z dne 11. decembra 201915 sprejela evropski zeleni dogovor za Evropsko unijo in njene državljane. Evropski zeleni dogovor ni le okrepljena podnebna politika, temveč nova integrirana in vključujoča strategija za rast z okoljsko ambicijo preoblikovanja gospodarstva in družbe Unije, da bi jo jasno usmerila na ekološko vzdržno pot, na kateri se spoštujejo socialne pravice in izboljšuje življenje vseh državljanov Unije. Poleg tega je cilj te strategije preoblikovati Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, socialnim, z viri gospodarnim in konkurenčnim gospodarstvom, ki prednostno ustvarja delovna mesta in priložnosti ter v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto EU emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarski in trajnostni razvoj ločen od rabe virov. Evropski zeleni dogovor priznava, da je potreben učinkovit in postopen odziv na nujno grožnjo, ki jo prinašajo podnebne spremembe, in na učinke sprejetih ukrepov.

  __________________

  __________________

  15 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru (COM(2019) 640 final).

  15 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru (COM(2019) 640 final).

  Predlog spremembe  2

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a) Ker je treba zaradi sprememb, ki jih je v evropski družbi povzročila pandemija COVID-19, ter njihovih zdravstvenih in gospodarskih učinkov, vključno z morebitnim vplivom na prosti pretoka blaga in državljanov na notranjem trgu, pozornost nameniti izboljšanju komunikacij, ki so bile med pandemijo motene, ter morebitnim poznejšim učinkom.

  Predlog spremembe  3

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) Evropski svet je v sklepih z dne 12. decembra 201916 podprl cilj doseganja podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050.

  (2) Evropski svet je v sklepih z dne 12.decembra 201916 podprl cilj doseganja podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma.

  __________________

  __________________

  16 Sklepi Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019.

  16 Sklepi Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019.

   

  Predlog spremembe  4

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Evropski parlament je v resoluciji z dne 15. januarja 202017 pozdravil sporočilo Komisije z naslovom „Evropski zeleni dogovor“ in pozval k nujnemu prehodu na podnebno nevtralno družbo najpozneje do leta 2050.

  (3) Evropski parlament je v resoluciji z dne 15. januarja 202017 pozdravil sporočilo Komisije z naslovom „Evropski zeleni dogovor“ in poudaril, da sta nujno potrebna ambiciozno ukrepanje za spoprijemanje s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi za omejitev globalnega segrevanja na 1,5oC in prehod na podnebno nevtralno družbo najpozneje do leta 2050, ter pozval k povečanju prizadevanj Unije za zmanjšanje emisij domačih toplogrednih plinov do leta 2030.

  __________________

  __________________

  17 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956 (RSP)).

  17 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956 (RSP)).

  Predlog spremembe  5

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) V skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru je treba preoblikovati gospodarstvo Unije in ponovno preudariti politike, zlasti na področju prometa in mobilnosti, kar pomeni pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost. Promet povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji in se še povečuje. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, je treba do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 90 %. Doseganje trajnostnega prometa pomeni, da je treba uporabnike postaviti na prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno bolj sprejemljive, dostopnejše, bolj zdrave in čistejše alternativne možnosti za njihove načine mobilnosti. Z evropskim zelenim dogovorom naj bi se za reševanje teh izzivov pospešil prehod na trajnostno in pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba večji del 75 % notranjega tovornega prometa, ki trenutno poteka po cestah, preusmeriti na železnice in celinske plovne poti.

  (4) V skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru je treba preoblikovati gospodarstvo in industrijo Unije in ponovno preudariti politike ter naložbe v infrastrukturo, zlasti na področju prometa in mobilnosti. Takšno preoblikovanje pomeni pospeševanje prehoda na trajnostno mobilnost, brez emisij, ki je intermodalna in pametna, železnice pa so v jedru vsake strategije mobilnosti oziroma prometne strategije. Promet povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji in se še povečuje. Da bi čim prej dosegli podnebno nevtralnost, je treba najpozneje do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa v vsej Uniji za 90 %. Doseganje trajnostnega prometa pomeni, da je treba uporabnike postaviti na prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno bolj sprejemljive, univerzalno dostopne, bolj zdrave in čistejše izbire in alternativne možnosti za njihove načine mobilnosti in utrjevati tiste, ki že uporabljajo trajnostne načine mobilnosti, vključno s kolesarjenjem in hojo. Z evropskim zelenim dogovorom naj bi se za reševanje teh izzivov pospešil prehod na trajnostno, intermodalno in pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba večji del 75 % notranjega tovornega prometa, ki trenutno poteka po cestah, preusmeriti na železnice in celinske plovne poti, brez pritiskov za dodatno izgradnjo kanalov ali poglobitev rečnih strug.

  Predlog spremembe  6

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Železnice imajo pomembno vlogo pri korenitih spremembah za dosego cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050. So ena izmed okolju najbolj prijaznih in energijsko učinkovitih načinov prevoza. Večinoma so elektrificirane in oddajajo veliko manj CO2 kot enakovredni načini prevoza po cesti ali zraku, prav tako pa so edini način prevoza, pri katerem se emisije toplogrednih plinov in CO2 od leta 1990 dosledno znižujejo. Poleg tega so med letoma 1990 in 201618 zmanjšale porabo energije in vse bolj uporabljajo obnovljive vire energije.

  (5) Mobilnost je eden od ključnih stebrov evropskega zelenega dogovora in železnice imajo pomembno vlogo pri korenitih spremembah za razogljičenje gospodarstva Unije in doseganje cilja njene podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. So ena izmed okolju najbolj prijaznih in energijsko učinkovitih načinov prevoza. Večinoma so elektrificirane in oddajajo veliko manj CO2 kot enakovredni načini prevoza po cesti ali zraku, prav tako pa so edini način prevoza, pri katerem se emisije toplogrednih plinov in CO2 od leta 1990 dosledno znižujejo. Poleg tega so med letoma 1990 in 201618 zmanjšale porabo energije in vse bolj uporabljajo obnovljive vire energije. Ta razvoj bi bilo zato treba podpreti s spodbujanjem zelene energije.

  __________________

  __________________

  18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 “EU transport in figures” (GD MOVE žepna knjiga statistik 2019 „Promet EU v številkah“ (vir: Eurostat).

  18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 “EU transport in figures” (GD MOVE žepna knjiga statistik 2019 „Promet EU v številkah“ (vir: Eurostat).

  Predlog spremembe  7

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) V kontekstu zavez Unije v okviru Pariškega sporazuma in zelenega dogovora so regionalni in lokalni organi ter javni organi v sodelovanju z železniškim sektorjem ključni akterji pri izvajanju in uresničevanju zastavljenih ciljev.

  Predlog spremembe  8

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5b) Vse večjo uporabo obnovljivih virov energije v železniškem sektorju mora spremljati strategija za tak pravičen prehod, ki upošteva potrebo po visokokakovostni, cenovno ugodni in dostopni prometni povezljivosti ter zaščito pravic delavcev.

  Predlog spremembe  9

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5c) Partnerstva med raziskavami in razvojem, industrijo, državami članicami in njihovimi regijami so pomembna za podporo raziskavam in inovacijam na področju prometa.

  Predlog spremembe  10

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5 d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5d) Vzpostavitev in izboljšanje trajnostnih, okolju prijaznih in energetsko učinkovitih načinov prevoza je ključni del prizadevanj Unije v boju proti podnebnim spremembam. Ker Unija prek svojih skladov in instrumentov podpira naložbe v železniško infrastrukturo, tako neposredno vpliva na spodbujanje železniškega prometa, ki ga je treba v celoti izkoristiti. Glede na pomembne razlike med državami članicami v zvezi z železniškimi omrežji in povezano infrastrukturo ima kohezijska politika pomembno vlogo v vseh regijah, zlasti pa v manj razvitih regijah in na podeželskih območjih, z izboljšanjem notranjih in čezmejnih železniških omrežij v Uniji. Kohezijska politika zagotavlja tudi stalno in okrepljeno vlogo pri naložbah v okolju prijaznejšo Evropo za vse. Zato bi bilo treba vključiti lokalne, regionalne in nacionalne organe v razprave o večletnem načrtovanju, o digitalizaciji železniške infrastrukture in projektih za posodobitev ter o splošnem izboljšanju javnih in zasebnih naložb v regije ter spodbujati čezmejno sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi. Lokalni gospodarski razvoj bi lahko imel koristi od trajnostnih, sodobnih in elektrificiranih železniških storitev. Vendar bo posodobitev železniškega prometa s posebnim poudarkom na javnih naložbah v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k podnebnim ciljem Unije, inovacijam, varnosti, dostojnim zelenim in sodobnim delovnim mestom ter učinkovitosti, zahtevala dodatna sredstva.

  Predlog spremembe  11

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Železniški sektor s povezovanjem glavnih prevoznih poti Unije z njenimi obrobnimi regijami in ozemlji prispeva k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji.

  (6) Železniški sektor je s povezovanjem glavnih in sekundarnih prevoznih poti Unije z njenimi obrobnimi regijami in ozemlji, medsebojnim povezovanjem podeželskih območij in njihovim povezovanjem z mestnimi središči ter vzpostavitvijo manjkajočih čezmejnih povezav bistveni dejavnik trajnostnega prometa in turizma ter prispeva k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji. Železnice imajo osrednjo vlogo pri razvoju, saj krepijo mobilnost in prispevajo k zaustavljanju odseljevanja s podeželskih območij in iz manj razvitih regij Unije, saj ponujajo način prevoza, ki je sposoben preživeti. Ustvarjanje boljših povezav za modalni delež železniškega prometa in povečanje tega deleža pa sta še vedno izziv. Manj donosnih lokalnih železniških omrežij in železniških postaj ne bi smeli še naprej opuščati, zlasti ne na podeželskih in obmejnih območjih. Naložbe v omrežje, vozni park in storitve se med državami članicami zelo razlikujejo. Zato bi bilo treba preučiti in okrepiti strategije in načrte za nadaljnje izboljšanje železniških politik in omrežij v Uniji, da bi digitalizirali javni prevoz in obnovili povezave ter dokončali manjkajoče povezave z obnovo, elektrifikacijo, posodobitvijo železniškega voznega parka in spodbujanjem sodelovanja med železniškimi prevozniki.

   

  Predlog spremembe  12

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Medtem ko se je delež železniškega potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le nekoliko povečal, se je delež železniškega tovornega prometa zmanjšal. Za dosego dejanskega enotnega evropskega železniškega območja obstajajo še številne ovire, vključno s potrebo po zmanjšanju hrupa. Premagovanje teh ovir bo skupaj z zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo inovacij železnicam omogočilo izkoristiti svoj celotni potencial. Zato železnice potrebujejo dodatno spodbudo, da postanejo privlačnejše tako za potnike kot podjetja.

  (7) Medtem ko se je delež železniškega potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le nekoliko povečal, se je delež železniškega tovornega prometa zmanjšal. Da bi dosegli cilje modalnega prehoda, zastavljene v beli knjigi Komisije o prometu iz leta 2011, mora biti konkurenca med cestnim in železniškim tovornim prometom poštena in uravnotežena, pri tem pa je treba v celoti upoštevati zunanje stroške prometa, da bi dosegli cilje evropskega zelenega dogovora. Za dosego dejanskega enotnega evropskega železniškega območja obstajajo še številne ovire, ki dejansko in pomembno vplivajo na konkurenčnost in privlačnost železniškega prometa, med drugim tudi razmeroma visoki stroški železniškega prometa, pomanjkanje enostavnih in neposrednih povezav, pristojbine za dostop do železniške infrastrukture, ovire za začetek obratovanja voznega parka, raznolikost kontrolnih sistemov in predpisov o delovanju ter kar zadeva potrebo po zmanjšanju hrupa. Premagovanje teh ovir bo skupaj z zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo inovacij ter večjo evropsko podporo intermodalnosti železnicam omogočilo izkoristiti svoj celotni potencial. Zato železnice potrebujejo dodatno spodbudo, da postanejo privlačnejše za potnike, zlasti mlade in državljane, ki živijo na obrobnih in podeželskih območjih, delavce in pa za podjetja. Da bi zagotovili bolj usklajen in privlačen železniški promet po vsej Evropi bi bilo treba poudariti tudi izboljšanje pravic potnikov, boljše sisteme rezervacij in sisteme vozovnic, naložbe v infrastrukturo, več nočnih vlakov, ki zagotavljajo hitre in okolju prijazne povezave po vsej Uniji, ponovno uvesti sisteme lahke železnice, kot so tramvaji na mestnih območjih, in izvajanje načela „onesnaževalec plača“ na socialno uravnotežen način.

  Predlog spremembe  13

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Da bi lahko v celoti uresničil svoj potencial pomembnega delodajalca v Evropski uniji, mora železniški sektor diverzificirati svojo delovno silo in pritegniti zlasti ženske in mlade delavce. Zagotoviti je treba optimalne prevozne storitve v korist uporabnikov, pri čemer morajo imeti železniški delavci kakovostne delovne pogoje;

   

   

  Predlog spremembe  14

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Za spodbujanje železniškega prometa v skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru, vključno s trajnostno in pametno mobilnostjo, bi bilo treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za politiko Unije na področju železniškega prometa, saj bo to prvo polno leto, v katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju trga notranjih storitev potniškega prometa ter zmanjšanja stroškov in upravnega bremena za prevoznike v železniškem prometu, ki delujejo po vsej Uniji. V številnih državah članicah obstaja vse več javnega interesa za železnice, vključno z nočnimi vlaki, kot je razvidno tudi iz priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg tega bo mednarodni festival umetnosti „Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu železnic na umetnost in bo poudaril njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca socialnih, gospodarskih in industrijskih sprememb –

  (8) Za spodbujanje železniškega prometa v skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru, vključno s trajnostno, intermodalno in pametno mobilnostjo, in v podporo zavezi Unije agendi Združenih narodov do leta 2030 in njenim ciljem trajnostnega razvoja, bi bilo treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za politiko Unije na področju železniškega prometa, saj bo to prvo polno leto, v katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju trga notranjih storitev potniškega prometa ter zmanjšanja stroškov in upravnega bremena za prevoznike v železniškem prometu, ki delujejo po vsej Uniji. Zlasti med mladimi je vse več javnega interesa za železnice, tudi za medregionalne in regionalne povezave ter nočne vlake, kot je razvidno tudi iz priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg tega bo mednarodni festival umetnosti „Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu železnic na umetnost in bo poudaril njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca socialnih, gospodarskih in industrijskih sprememb –

  Predlog spremembe  15

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Cilj evropskega leta je spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov ter drugih organizacij pri povečevanju deleža potnikov in tovora v železniškem prometu. Evropsko leto zlasti:

  Cilj evropskega leta je spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov, nevladnih organizacij ter drugih javnih in zasebnih organizacij pri povečevanju deleža potnikov in tovora v železniškem prometu. Evropsko leto zlasti:

  Predlog spremembe  16

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) promovira železniški promet kot trajnosten, inovativen in varen način prevoza, zlasti s poudarkom na vlogi železnic pri korenitih spremembah, ki bodo Uniji pomagale doseči cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, ter z vključevanjem širše javnosti, predvsem mladih;

  (a) promovira železniški promet kot trajnosten, cenovno in tudi sicer dostopen, inovativen, varen in povezovalen način prevoza za vse, zlasti z uporabo tišjega, ekološkega in energetsko učinkovitega voznega parka, s spodbujanjem evropske razprave o razvoju železniškega prometa kot dejanske, dostopne in univerzalne alternative individualnim prevoznim sredstvom ter letom na kratke in srednje razdalje, z zagotavljanjem intermodalne mobilnosti in mobilnosti na regionalni ravni, s poudarkom na vlogi železnic pri korenitih spremembah, ki bodo Uniji pomagale doseči cilj podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050, ter z vključevanjem širše javnosti, predvsem mladih in državljanov, ki bivajo na obrobnih in podeželskih območjih, pa tudi s pozitivno vlogo, ki jo lahko imajo železnice kot orodje za okrevanje po pandemiji COVID-19 in drugih krizah;

  Predlog spremembe  17

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) poudarja evropsko čezmejno razsežnost železnic, ki združuje državljane, jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti, spodbuja kohezijo in prispeva k povezovanju notranjega trga Unije;

  (b) poudarja evropsko čezmejno razsežnost železnic, ki ima bistveno vlogo pri razvoju trajnostnega, regionalnega in lokalnega prometa in turizma, tesneje povezuje podeželska, odročna in oddaljena območja z drugimi deli Unije ter združuje državljane, jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti, spodbuja družbeno, gospodarsko in ozemeljsko kohezijo v okviru ciljev kohezijske politike po letu 2020 za bolj zeleno in povezano Evropo, v tesnem sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter lokalnimi skupnostmi, in prispeva k povezovanju notranjega trga Unije;

  Predlog spremembe  18

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) poudarja nujnost in pomen električnega prevoza na dolge in kratke razdalje ter potrebo po izboljšanju dostopa do prometne infrastrukture in storitev za vse potnike;

  Predlog spremembe  19

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (bb) namenja naložbe Unije za ponovno aktiviranje in nadgradnjo obstoječih, uporabljenih ali neuporabljenih železniških povezav ter za dokončanje manjkajočih povezav med obmejnimi regijami za potniški in tovorni promet;

  Predlog spremembe  20

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) krepi prispevek železnic h gospodarstvu, industriji in družbi Unije, kar zlasti zajema vidike, povezane z regionalnim razvojem, konkurenčnostjo industrije, trajnostnim turizmom, inovacijami, zaposlovanjem, izobraževanjem, mladimi in kulturo ter izboljšanjem dostopnosti za invalide;

  (c) krepi prispevek železnic h gospodarstvu, industriji in družbi Unije, kar zlasti zajema vidike, povezane s trajnostnim regionalnim, mestno-podeželskim in čezmejnim lokalnim razvojem, varstvom podnebja, industrijsko tranzicijo, trajnostnim turizmom, inovacijami, družbeno vključenostjo, socialno vzdržnim zaposlovanjem, izobraževanjem, mladimi in kulturo ter izboljšanjem dostopnosti za starejše, prikrajšane skupine ter invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo;

  Predlog spremembe  21

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka d

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) prispeva k promoviranju železniškega prometa kot pomembnega elementa odnosov med Unijo in sosednjimi državami, zlasti na Zahodnem Balkanu, pri čemer gradi na interesih in potrebah partnerskih držav ter strokovnem znanju in izkušnjah Unije na področju železniškega prometa.

  (d) prispeva k promoviranju železniškega prometa kot pomembnega elementa odnosov med Unijo in sosednjimi državami, kot so tiste na Zahodnem Balkanu, države vzhodnega partnerstva in Združeno kraljestvo, pri čemer gradi na interesih in potrebah partnerskih držav, mejnih regij in občin ter izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj na področju železniškega prometa.

  Predlog spremembe  22

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (da) zagotovi, da se v naslednjih letih promovira in uresniči dolgoročni vpliv evropskega leta 2021 v obliki posebnih projektov na podlagi stalne zaveze vseh zadevnih deležnikov, kot so evropske institucije in njihove agencije, železniška podjetja, lokalni, regionalni in nacionalni organi, odgovorni za upravljanje evropskih skladov;

  Predlog spremembe  23

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka d b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (db) prispeva k spodbujanju železnice kot načina za omogočanje mobilnosti in začasnega pretoka stvari in opreme, da bi omogočili in olajšali stalno sodelovanje med skupinami, ki so povezane s kulturo in izobraževanjem, ter izkoristili dejstvo, da je začasna mobilnost ljudi, stvari in opreme dober način za prepoznavanje priložnosti za sodelovanje ter izmenjavo dobrih praks in strokovnega znanja;

  Predlog spremembe  24

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) pobude in dogodke za spodbujanje razprave, ozaveščanje ter olajšanje sodelovanja državljanov, podjetij in javnih organov pri privabljanju večjega števila ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za boj proti podnebnim spremembam, in sicer prek več kanalov in orodij, vključno s prireditvami v državah članicah;

  (a) pobude in dogodke za spodbujanje razprave, ozaveščanje ter olajšanje sodelovanja državljanov, podjetij in javnih organov pri izboljšanju pogojev potovanja z železnico in privabljanju več, ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za boj proti podnebnim spremembam, vključno z uporabo zelene energije za železniško infrastrukturo, regionalni razvoj in raziskovanje ozemlja. Te pobude prispevajo tudi k izboljšanju osebne mobilnosti in spodbujanju kulturnih izmenjav in trajnostnega turizma, in sicer prek več kanalov in orodij, vključno s prireditvami v državah članicah, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, tudi na obmejnih območjih na področju železniških pobud, ki se financirajo iz programa INTERREG in so po svojem značaju evropske;

  Predlog spremembe  25

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa) pobude in dogodke za krepitev ozaveščenosti o zmožnosti železniškega sektorja, da prepreči nadaljnjo osamitev lokalnih skupnosti, obalnih in odročnih regij ter omogoči njihovo povezovanje z bolj urbanimi in regionalnimi območji;

  Predlog spremembe  26

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ab) kampanje za povečanje ozaveščenosti javnosti o potencialu TEN-T za spodbujanje kohezije in podpiranje industrijskega in gospodarskega razvoja v regijah, ki niso del glavnih omrežij, kjer bi morali projekti in naložbe vključevati kakovostne regionalne storitve železniškega prometa in lokalne povezave odročnih območij z večjimi urbanimi potmi in ekosistemi, da bi se hkrati izboljšala modalni premik in socialna kohezija;

  Predlog spremembe  27

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ac) pobude, ki vključujejo regionalne in lokalne oblasti v razprave o večletnem načrtovanju, načrtih za digitalizacijo in posodobitev železniške infrastrukture ter o splošnem izboljšanju javnih in zasebnih naložb v regijah, v katerih bi lahko mala in srednja podjetja ter lokalni gospodarski razvoj imeli veliko korist od trajnostnih, sodobnih in elektrificiranih železniških storitev;

  Predlog spremembe  28

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) informacijske kampanje, razstave, inspiracijske in izobraževalne kampanje ter kampanje ozaveščanja za spodbujanje sprememb vedenja potnikov, potrošnikov in podjetij ter dejavnega prispevka splošne javnosti k doseganju ciljev bolj trajnostnega prometa;

  (b) informacijske kampanje, razstave, kampanje za navdihovanje, izobraževanje, socialno delo in ozaveščanje za spodbujanje sprememb vedenja potnikov, potrošnikov in podjetij, tudi v železniški industriji, ter dejavnega prispevka splošne javnosti k doseganju ciljev bolj trajnostnega, inovativnega, varnega in dostopnega prometa ob hkratnem spodbujanju aktivnega odkrivanja Evrope;

  Predlog spremembe  29

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) izmenjavo izkušenj in dobrih praks nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, civilne družbe, podjetij in šol na področju spodbujanja uporabe železnic in izvajanja vedenjskih sprememb na vseh ravneh;

  (c) izmenjavo izkušenj in dobrih praks nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, civilne družbe, nevladnih organizacij, podjetij ter sindikatov in šol na področju spodbujanja varne uporabe železnic in uresničitve vedenjskih sprememb na vseh ravneh vseh uporabnikov in zaposlenih v prometu ter izmenjavo konkretnih in humanih rešitev za optimalno dostopnost za invalide in starejše osebe; pokazati finančno podporo Unije za železniške projekte, zlasti za manjkajoče čezmejne povezave, decentralizirani pristop in regionalno povezljivost;

  Predlog spremembe  30

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka d

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) izvajanje študij in inovativnih dejavnosti ter razširjanje njihovih rezultatov na evropski ali nacionalni ravni ter

  (d) izvajanje študij in inovativnih dejavnosti ter razširjanje njihovih rezultatov na evropski ali nacionalni in regionalni ravni, vključno z omrežjem evropskih železniških prog in uporabo zelene energije za železniško infrastrukturo, ter študij za osredotočanje na evropske vire financiranja in njihove sinergije pri projektih, ki se nanašajo na železniške proge, zlasti čezmejne;

  Predlog spremembe  31

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e) promoviranje projektov in omrežij, povezanih z evropskim letom, vključno z mediji, družbenimi omrežji in drugimi spletnimi skupnostmi.

  (e) promoviranje interaktivne komunikacije o projektih in omrežjih, povezanih z evropskim letom, tudi prek medijev, družbenih omrežij in drugih spletnih skupnosti.

  Predlog spremembe  32

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ea) študije in raziskave na regionalni ravni za oceno potreb državljanov v zvezi z železniškim prometom.

  Predlog spremembe  33

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (eb) ovrednotenje zgodovinske in kulturne dediščine železnic z organizacijo prireditev;

  Predlog spremembe  34

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ec) kampanje za povrnitev zaupanja državljanov v uporabo javnega železniškega potniškega prometa;

  Predlog spremembe  35

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ed) kampanje za diverzifikacijo delovne sile v železniškem sektorju, zlasti s privabljanjem žensk in mladih;

  Predlog spremembe  36

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e e (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ee) kampanje za promocijo že sprejetih zelenih rešitev;

  Predlog spremembe  37

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Unija opredeli in preuči ključne projekte in ukrepe, kot so:

   

  (a) ponovna aktivacija in pomnožitev lokalnih, regionalnih in medregionalnih potniških in tovornih železniških povezav, lokalnih železniških postaj in povezav od lokalnih železniških prog do vlakov za visoke hitrosti in dolge razdalje;

   

  (b) opredelitev ključnih projektov in ukrepov ter spodbujanje na različnih ravneh, ki lahko dolgoročno pripomorejo k doseganju ciljev, kot so skupna evropska prizadevanja za spodbujanje naložb v železniške proge, po katerih se prevažajo prikolice tovornjakov, terminale in železniški vozni park kot optimizirane možnosti za prehod na druge oblike prevoza, ki bodo prispevale k regionalni koheziji in razogljičenju tovornega prometa;

   

  (c) evropska skupna prizadevanja za ponovno uvedbo omrežja sodobnih nočnih linij po dostopnih cenah, ki bodo dosegle vse države članice in sosednje države;

   

  (d) razvoj enotnega sistema rezervacij vozovnic in ugodnosti za evropske železnice, ki bi potrošnikom omogočal nakup enotne vozovnice od katere koli do katere koli evropske postaje, neodvisno od železniške družbe, z zajamčenimi potniškimi pravicami in po najugodnejši ceni;

   

  (e) trajnostni dolgoročni modeli za brezplačni lokalni javni prevoz;

   

  (f) promocija železnic z ugodnejšimi stopnjami DDV na nacionalni ravni;

   

  (g) vključevanje ciljev zelenih, inovativnih, digitalnih, varnih in dostopnih železniških omrežij in storitev v industrijsko strategijo Unije, tudi v njeno kohezijsko vlogo, kvalificirana in dostojna delovna mesta ter kulturno izmenjavo.

  Predlog spremembe  38

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Institucije in organi Unije ter države članice se lahko na ravni Unije oziroma na nacionalni ravni sklicujejo na evropsko leto in uporabljajo njegovo vizualno podobo v promocijskih dejavnostih iz odstavka 1.

  2. Institucije in organi Unije ter države članice se morajo na ravni Unije oziroma na nacionalni ravni sklicevati na evropsko leto in uporabljajo njegovo vizualno podobo v promocijskih dejavnostih iz odstavka 1, Komisija pa mora v vseh fazah promocije zagotoviti ustrezno podporo Evropske unije projektom in pobudam, ki se financirajo v okviru evropskega leta.

  Predlog spremembe  39

  Predlog sklepa

  Člen 4 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za organizacijo sodelovanja pri evropskem letu na nacionalni ravni so odgovorne države članice. Države članice v ta namen imenujejo nacionalne koordinatorje. Nacionalni koordinatorji zagotovijo usklajevanje zadevnih dejavnosti na nacionalni ravni.

  Za organizacijo sodelovanja pri evropskem letu na nacionalni ravni so odgovorne države članice. Države članice v ta namen imenujejo nacionalne koordinatorje ter po potrebi regionalne in lokalne podkoordinatorje. Nacionalni koordinatorji v sodelovanju s podkoordinatorji, če so imenovani, zagotovijo usklajevanje zadevnih dejavnosti na nacionalni ravni.

  Predlog spremembe  40

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Komisija redno sklicuje srečanja nacionalnih koordinatorjev za usklajevanje izvajanja evropskega leta. Navedena srečanja služijo tudi kot priložnost za izmenjavo informacij o izvajanju evropskega leta na nacionalni ravni in na ravni Unije; predstavniki Evropskega parlamenta se lahko teh srečanj udeležijo kot opazovalci.

  1. Komisija redno sklicuje srečanja nacionalnih koordinatorjev, ki vključujejo lokalne in regionalne akterje, za usklajevanje izvajanja evropskega leta. Ta srečanja so priložnost za izmenjavo informacij o izvajanju evropskega leta na regionalni in nacionalni ravni in na ravni Unije; k sodelovanju v teh izmenjavah se povabijo predstavniki Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora regij.

  Predlog spremembe  41

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Usklajevanje evropskega leta na ravni Unije poteka na podlagi prečnega pristopa, da bi ustvarjali sinergije med različnimi programi in pobudami Unije, iz katerih se financirajo projekti s področja železniškega prometa ali z železniško razsežnostjo.

  2. Usklajevanje evropskega leta na ravni Unije poteka na podlagi prečnega pristopa, da bi opredelili obstoječe in ustvarjali nove in trajnostne sinergije med različnimi programi in pobudami Unije, iz katerih se financirajo projekti s področja železniškega prometa ali z železniško razsežnostjo, ob upoštevanju dejstva, da dodatni politični cilji zahtevajo dodatne vire in ne le prerazporeditev obstoječih.

  Predlog spremembe  42

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija skliče redna srečanja zainteresiranih strani in predstavnikov organizacij ali organov, ki so dejavni na področju železniškega prometa, vključno z obstoječimi nadnacionalnimi mrežami in ustreznimi nevladnimi organizacijami, pa tudi mladinskimi organizacijami in skupnostmi, da bi ji pomagali pri izvajanju evropskega leta na ravni Unije.

  Komisija skliče redna srečanja zainteresiranih strani in predstavnikov organizacij ali organov, ki so dejavni na področju železniškega prometa, vključno z obstoječimi nadnacionalnimi in nadregionalnimi mrežami in ustreznimi nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji pa tudi mladinskimi organizacijami in skupnostmi, da bi ji pomagali pri izvajanju evropskega leta na ravni Unije.

   


  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Evropsko leto železnic (2021)

  Referenčni dokumenti

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Mnenje pripravil

   Datum razglasitve na zasedanju

  REGI

  11.3.2020

  Pripravljavec/-ka mnenja

   Datum imenovanja

  Martina Michels

  11.5.2020

  Datum sprejetja

  6.7.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  5

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Alessandro Panza, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Monika Vana

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Vlad-Marius Botoş, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli

   


   

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
  V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  37

  +

  ECR

  Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

  GUE/NGL

  Martina Michels, Younous Omarjee

  NI

  Rosa D'Amato, Chiara Gemma

  PPE

  Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Andrej Novakov (Andrey Novakov)

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondrej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

  S&D

  Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

  VERTS/ALE

  François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

   

  0

  -

   

   

   

  5

  0

  ID

  Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Stefania Zambelli

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   


   

   

  MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE (14.7.2020)

  za Odbor za promet in turizem

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

  (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

  Pripravljavka mnenja: Dace Melbārde

   

   

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Železnica je za Evropo pomembna že več kot 150 let, saj je omogočila neprimerljivo mobilnost in ljudem ponudila nove priložnosti, povečala trgovino in prispevala k rasti podjetij ter gospodarskemu razvoju držav. Danes ni nič manj pomembna kot kdaj koli prej, saj je eno od najvarnejših, okolju prijaznih in najučinkovitejših sredstev prevoza. Da bi poudarili njen pomen in potencial za doseganje podnebnih ciljev Unije, Komisija predlaga, da se leto 2021 razglasi za evropsko leto železnic ter da se organizira vrsta komunikacijskih dejavnosti in dejavnosti državljanske udeležbe, povezanih s pobudo „evropsko leto“.

  Pripravljavka mnenja soglaša s stališčem Komisije glede pomena železnic in njihove prijaznosti okolju. Vendar obstajajo vidiki tega prevoznega sredstva, ki jim je treba nameniti pozornost.

  Čeprav so potrebna prizadevanja za povečanje števila potnikov, je prav tako pomembno, da se vzpostavijo osnovna mreža in storitve. Trenutno nimajo vse celinske države članice železniške povezave s preostalo Evropo ali potrebno infrastrukturo, ki bi to omogočala. Pogoj za uporabo vlaka je, da ta možnost sploh obstaja. Če niso vključeni v evropsko železniško omrežje, so skoraj vsi sektorji držav članic nedvomno v slabšem položaju. Med najpomembnejšimi sektorji so izobraževanje, potovanja in kultura. Na področju izobraževanja to vpliva tudi na sodelovanje v priljubljenih programih in pobudah EU, kot sta Erasmus + in DiscoverEU. Študenti iz obrobnih regij EU in iz prikrajšanih okolij so pogosto izključeni.

  Podobno velja za kulturo in turizem. Štirje od desetih Evropejcev izberejo svojo turistično destinacijo na podlagi kulturne ponudbe. Mesta in regije z boljšo prometno infrastrukturo, vključno z dobrimi železniškimi povezavami, so v prednosti. Zaradi higienskih ukrepov, ki so nastali zaradi COVID-19 in še trajajo, bodo vlaki postali bolj priljubljeni kot ne le ena od bolj trajnostnih in najvarnejših možnosti, temveč bodo pogosto edina uporabna in cenovno dostopna alternativa prevozu z letalom, ki naj bi se podražil. V bližnji prihodnosti bo veliko potencialnih potnikov iz najbolj oddaljenih regij EU vse bolj prikrajšanih za kulturna potovanja na dolge razdalje, kar bo v celoti posledica previsokih stroškov potovanja z letalom in nerazpoložljivosti železniškega prometa na njihovem območju. V evropskem letu železnic je treba opozoriti na navedene težave in na potrebo po večji geografski pokritosti železniškega prometa.

  Leto železnic se ne bi smelo osredotočiti le na potovanja ter prevoz blaga in ljudi po železnici, ampak tudi na zgodovinsko in sedanjo vlogo vlakov, železniških postaj in železniške infrastrukture. V preteklosti so imeli ključno vlogo pri oblikovanju regionalnih tradicij in identitet ter so spodbujali gospodarski in družbeni razvoj. Danes so del evropske kulturne dediščine, ki jo je treba raziskati, hkrati pa spodbujati in varovati. Železniške postaje so prav tako pomembni katalizatorji za spodbujanje kakovostne arhitekture in pametnega načrtovanja mest ter služijo kot kraji za kulturno interakcijo in umetniško izražanje. Potovanje z vlakom, ne glede na destinacijo, je lahko samo po sebi izkušnja in je pogosto okolje, ki omogoča družbeno in kulturno interakcijo.

  Na podlagi izkušenj iz prejšnjega evropskega leta pripravljavka mnenja poudarja, da je treba dejavno sodelovati s širokim krogom deležnikov, zlasti organizirano civilno družbo, ne le, da bi bilo leto železnic uspešno, temveč tudi, da bi zagotovili trajno politično zapuščino. Poleg deležnikov, navedenih v predlogu Komisije, lahko imajo kulturna društva, mladinske organizacije ter različne ustanove za izobraževanje in usposabljanje pomembno vlogo pri širjenju pomena in uporabnosti železnic. Pripravljavka mnenja prav tako meni, da morajo sinergije med različnimi programi in pobudami Unije preseči samo železniško razsežnost in vključiti programe, ki spodbujajo državljansko udejstvovanje, na primer na področju izobraževanja, kulture in mladine. Leto železnic je tudi priložnost za vzpostavitev trajnih partnerstev z železniškimi podjetji, ki lahko pomagajo zagotoviti okolju prijaznejše programe mobilnosti Unije, zlasti Erasmus+.

  Pripravljavka mnenja verjame v pomen železnice, njeno družbeno, kulturno, okoljsko in gospodarsko vrednost ter potencial za spodbujanje in pospeševanje ozemeljske kohezije po vsej Uniji. Imela bo pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev v skladu z evropskim zelenim dogovorom in pri spodbujanju trajnostne rasti v prihodnosti.

  Pripravljavka mnenja se zaveda razmer v Evropi zaradi izbruha COVID-19 in negotovosti, ki jo povzroča, zlasti za potovanja, pa tudi za dogodke, srečanja in razprave, ki so ključni del pobude za evropsko leto. Odločiti se bo treba, ali bo treba preložiti datum začetka leta železnic.

   

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Evropska komisija je v sporočilu z dne 11. decembra 201915 sprejela evropski zeleni dogovor za Evropsko unijo in njene državljane. Evropski zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere cilj je preoblikovati Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, z viri gospodarnim in konkurenčnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov.

  (1) Evropska komisija je v sporočilu z dne 11. decembra 201915 sprejela evropski zeleni dogovor za Evropsko unijo in njene državljane. Evropski zeleni dogovor je nova strategija za trajnostno rast, katere cilj je preoblikovati Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, z viri gospodarnim in konkurenčnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov.

  __________________

  __________________

  15 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru (COM(2019) 640 final).

  15 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru (COM(2019) 640 final).

   

  Predlog spremembe  2 

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) V skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru je treba preoblikovati gospodarstvo Unije in ponovno preudariti politike, zlasti na področju prometa in mobilnosti, kar pomeni pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost. Promet povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji in se še povečuje. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, je treba do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 90 %. Doseganje trajnostnega prometa pomeni, da je treba uporabnike postaviti na prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno bolj sprejemljive, dostopnejše, bolj zdrave in čistejše alternativne možnosti za njihove načine mobilnosti. Z evropskim zelenim dogovorom naj bi se za reševanje teh izzivov pospešil prehod na trajnostno in pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba večji del 75 % notranjega tovornega prometa, ki trenutno poteka po cestah, preusmeriti na železnice in celinske plovne poti.

  (4) V skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru je treba preoblikovati gospodarstvo Unije in ponovno preudariti politike, zlasti na področju prometa in mobilnosti. Emisije iz prometa se še vedno povečujejo in predstavljajo četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji, mestni promet pa je odgovoren za velik delež teh emisij. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, je treba do leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 90 %. Doseganje trajnostnega prometa zahteva, da se uporabniki postavijo na prvo mesto ter da se jim zagotovijo cenovno bolj sprejemljive, univerzalno dostopne, bolj zdrave in čistejše alternativne možnosti za mestne in medmestne načine mobilnosti. Z evropskim zelenim dogovorom naj bi se torej pospešil prehod na trajnostno in pametno mobilnost ter prehod na ničelne neto emisije. Poleg tega bi bilo treba večji del 75 % notranjega tovornega prometa, ki trenutno poteka po cestah, preusmeriti na železnice in celinske plovne poti.

  Predlog spremembe  3

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Železnice imajo pomembno vlogo pri korenitih spremembah za dosego cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050. So ena izmed okolju najbolj prijaznih in energijsko učinkovitih načinov prevoza. Večinoma so elektrificirane in oddajajo veliko manj CO2 kot enakovredni načini prevoza po cesti ali zraku, prav tako pa so edini način prevoza, pri katerem se emisije toplogrednih plinov in CO2 od leta 1990 dosledno znižujejo. Poleg tega so med letoma 1990 in 201618 zmanjšale porabo energije in vse bolj uporabljajo obnovljive vire energije.

  (5) Železnice imajo pomembno vlogo pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti Unije do leta 2050. So ena izmed okolju najbolj prijaznih in energijsko učinkovitih načinov prevoza. Večinoma so elektrificirane in odgovorne le za 0,5 % skupnih emisij toplogrednih plinov17a iz prometa, kar je veliko manj CO2 kot enakovredni načini prevoza po cesti ali zraku, prav tako pa so edini način prevoza, pri katerem se emisije toplogrednih plinov in CO2 od leta 1990 dosledno znižujejo. Poleg tega so med letoma 1990 in 2016 zmanjšale porabo energije in vse bolj uporabljajo obnovljive vire energije;

  __________________

  __________________

   

  17a Tiskovni kotiček Evropske komisije „2021: evropsko leto železnic“ (vir: Eurostat, EU-28 - 2017“

  18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 “EU transport in figures” (GD MOVE žepna knjiga statistik 2019 „Promet EU v številkah“ (vir: Eurostat).

  18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 „EU transport in figures“ (GD MOVE žepna knjiga statistik 2019 „Promet EU v številkah“ (vir: Eurostat).

  Predlog spremembe  4

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Železniški sektor s povezovanjem glavnih prevoznih poti Unije z njenimi obrobnimi regijami in ozemlji prispeva k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji.

  (6) Veliko držav članic še vedno nima učinkovitih povez z evropskim železniškim omrežjem ali potrebne infrastrukture, ki bi jim to omogočala. Železniški sektor lahko s povezovanjem glavnih in stranskih prevoznih poti Unije z njenimi obrobnimi regijami in ozemlji več prispeva k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji ter evropskim državljanom omogoči, da odkrivajo svojo celino, in spodbuja kulturne izmenjave. Če ni železniških povezav ali so te še v razvoju, lahko intermodalne povezave, na primer z avtobusnimi storitvami, izboljšajo dostop do številnih obrobnih regij in ozemelj;

  Predlog spremembe  5 

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 6 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6a) Železnica ima tudi pomembno vlogo pri gospodarskem okrevanju po covidu-19, ki ga podpira, s tem ko spodbuja zeleni in digitalni prehod hkrati. Z naložbami v železniške povezave za visoke hitrosti se lahko izboljša ekonomska učinkovitost, saj skrajšujejo na primer čas prevoza na delo ali potovalni čas turistov. Produktivnost se lahko poveča tudi z naložbami v dostop do brezžičnega omrežja na vlakih, ki izboljšuje tudi potovalno izkušnjo. Vzpostaviti je treba manjkajoče čezmejne povezave, urediti opuščene proge, znova uvesti storitve nočnega vlaka, izboljšati in posodobiti železniško infrastrukturo in tirna vozila ter razširiti intermodalne povezave. V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2017 bo treba nameniti potrebna sredstva spodbujanju potrebnih naložb v železnico;

  Predlog spremembe  6

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 6 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6b) Večja uporaba železniškega prevoza ima lahko pomembno vlogo pri spodbujanju zdravega načina življenja in izboljševanju varnosti. Potovanje z vlakom je mogoče kombinirati s hojo in kolesarjenjem, v času, ki ga potnik preživi na vlaku namesto v avtomobilu, pa se lahko zmanjša njegova izpostavljenost onesnaževanju in stresu. Potovanje z vlakom je tudi varnejši način prevoza;

   

  Predlog spremembe  7

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Medtem ko se je delež železniškega potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le nekoliko povečal, se je delež železniškega tovornega prometa zmanjšal. Za dosego dejanskega enotnega evropskega železniškega območja obstajajo še številne ovire, vključno s potrebo po zmanjšanju hrupa. Premagovanje teh ovir bo skupaj z zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo inovacij železnicam omogočilo izkoristiti svoj celotni potencial. Zato železnice potrebujejo dodatno spodbudo, da postanejo privlačnejše tako za potnike kot podjetja.

  (7) Medtem ko se je delež železniškega potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le nekoliko povečal, se je delež železniškega tovornega prometa zmanjšal. Za dosego dejanskega enotnega evropskega železniškega območja obstajajo še številne ovire, ki močno vplivajo na konkurenčnost in privlačnost železniškega prevoza, med njimi pa so različne stroškovne ravni za dostop do infrastrukture, ovire za obratovanje tirnih vozil ter različni sistemi nadzora in ureditve obratovanja. Železniški promet je tudi manj privlačen, ker je težje dostopen za invalide, ker so v nekaterih državah cene vozovnic visoke in ker povzroča preveč hrupa. Premagovanje teh različnih ovir bo skupaj z zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo inovacij železnicam omogočilo izkoristiti svoj celotni potencial v vsej Uniji. Zato železnice potrebujejo dodatno spodbudo, da postanejo privlačnejše, cenovno sprejemljive in dostopne tako za potnike, zlasti mlade, kot podjetja;

  Predlog spremembe  8

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Vlaki, železniške postaje in železniška infrastruktura imajo družbeno vlogo, ki daleč presega njihov osnovni tehnični namen, saj so bili zgodovinsko bistvenega pomena za oblikovanje regionalnih tradicij in identitet ter spodbujanje ekonomskega in socialnega razvoja. Danes so železniške postaje in infrastruktura pomembni katalizatorji pri spodbujanju kakovostne arhitekture, trajnostnega razvoja in načrtovanja pametnih mest. Same po sebi predstavljajo pomembno industrijsko kulturno dediščino. Železniške postaje imajo danes dvojno vlogo: niso samo prometna vozlišča ampak tudi pomembne platforme za informacijske kampanje ter izobraževalne, kulturne in socialne projekte, torej pomembne točke za lokalno skupnost. Poleg tega je lahko potovanje z vlakom že samo po sebi doživetje, ki omogoča družbeno in kulturno interakcijo in izmenjavo;

  Predlog spremembe  9

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7b) Za boljše razumevanje pomena in vrednosti železnice ter spodbujanje ljudi k uporabi železniškega prevoza sta pomembna formalno in neformalno izobraževanje. Uporabo železnice lahko poveča aktivno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, zlasti šolami. Izobraževalne ustanove je mogoče tudi spodbujati, naj se druga od druge učijo in oblikujejo učne načrte, ki bodo vsebovali učenje zgodovinskih, tehničnih in okoljskih vidikov železniškega prevoza, ter naj spodbujajo uporabo železnice za šolske izlete in izobraževalne izmenjave;

  Predlog spremembe  10

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7c) Unija bi morala zagotoviti, da bodo njeni programi čezmejne mobilnosti, tudi na področju izobraževanja in usposabljanja, raziskav, kulture in mladih, zlasti Erasmus+, evropska solidarnostna enota in Ustvarjalna Evropa po možnosti dajali prednost železnici kot izbranemu prevoznemu sredstvu. Dostop do cenovno sprejemljivih železniških storitev lahko podpira prizadevanja, da bi programi postali bolj vključujoči s povečanjem geografske in socialno-ekonomske pokritosti. Partnerstva med Komisijo in prevozniki v železniškem prometu lahko učinkovito spodbujajo trajnostno mobilnost v programih Unije in tako potencialno spreminjajo navade ljudi, kar je razvidno iz sheme kratkoročne mobilnosti #DiscoverEU, ki mladim omogoča raziskovanje Evropske unije;

   

  Predlog spremembe  11

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 7 d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7d) Prejšnje izkušnje z evropskim letom so pokazale, da je učinkovito udeležbo v pobudi mogoče doseči z razvojem sinergij z drugimi ustreznimi programi Unije, zlasti na področju izobraževanja in usposabljanja, kulture in mladih. Ti programi spodbujajo učenje, komunikacijo in aktivno državljanstvo, zato lahko podpirajo evropsko leto, naj primer z ustreznimi izobraževalnimi projekti v okviru Erasmus+ ali kulturnimi projekti iz Ustvarjalne Evrope na temo železnic. Podobno lahko Evropsko leto spodbuja izbiro bolj zelene mobilnosti znotraj programov. Pretekle izkušnje so tudi pokazale, da lahko dejavno sodelovanje s širokim krogom deležnikov, zlasti organizirano civilno družbo, prispeva k trajni politični zapuščini;

  Predlog spremembe  12

   

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Za spodbujanje železniškega prometa v skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru, vključno s trajnostno in pametno mobilnostjo, bi bilo treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za politiko Unije na področju železniškega prometa, saj bo to prvo polno leto, v katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju trga notranjih storitev potniškega prometa ter zmanjšanja stroškov in upravnega bremena za prevoznike v železniškem prometu, ki delujejo po vsej Uniji. V številnih državah članicah obstaja vse več javnega interesa za železnice, vključno z nočnimi vlaki, kot je razvidno tudi iz priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg tega bo mednarodni festival umetnosti „Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu železnic na umetnost in bo poudaril njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca socialnih, gospodarskih in industrijskih sprememb

  (8) Za spodbujanje železniškega prometa v skladu s cilji iz sporočila Komisije o evropskem zelenem dogovoru, vključno s trajnostno in pametno mobilnostjo, bi bilo treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za politiko Unije na področju železniškega prometa, saj bo to prvo polno leto, v katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju trga notranjih storitev potniškega prometa ter zmanjšanja stroškov in upravnega bremena za prevoznike v železniškem prometu, ki delujejo po vsej Uniji. Obstaja vse več javnega interesa za železnice, vključno z nočnimi vlaki v državah članicah, kjer te storitve ponujajo, kot je razvidno tudi iz priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg tega bodo tema mednarodnega festivala umetnosti „Europalia“, ki se bo začel oktobra 2021, vlaki, s poudarkom ne le na zapuščini, temveč tudi na vplivu železnic na umetnost in na njihovi vlogi kot vplivnemu spodbujevalcu socialnih, gospodarskih in industrijskih sprememb.

  Predlog spremembe  13

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Cilj evropskega leta je spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov ter drugih organizacij pri povečevanju deleža potnikov in tovora v železniškem prometu. Evropsko leto zlasti:

  Cilj evropskega leta je spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov, drugih organizacij in ustreznih deležnikov pri promociji zgodovinskega, sedanjega in prihodnjega pomena železnic za Evropo ter razvoja železnic kot pomembne prvine trajnostne politike prometa in mobilnosti Unije, da se poveča delež potnikov in tovora z železnico. Evropsko leto zlasti:

  Predlog spremembe  14

   

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) promovira železniški promet kot trajnosten, inovativen in varen način prevoza, zlasti s poudarkom na vlogi železnic pri korenitih spremembah, ki bodo Uniji pomagale doseči cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, ter z vključevanjem širše javnosti, predvsem mladih;

  (a) promovira vrednost železniškega prometa kot, trajnostnega, inovativnega, varnega, priročnega in dostopnega načina prevoza, zlasti s poudarkom na vlogi železnic kot sredstvu za teritorialno kohezijo in potencialnem vzvodu korenitih sprememb, ki bodo Uniji pomagale doseči cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, ter z aktivnim vključevanjem širše javnosti, predvsem mladih in starejših prebivalcev;

  Predlog spremembe  15

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) poudarja evropsko čezmejno razsežnost železnic, ki združuje državljane, jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti, spodbuja kohezijo in prispeva k povezovanju notranjega trga Unije;

  (b) poudarja evropsko čezmejno razsežnost železnic, ki združuje državljane, spodbuja kohezijo in prispeva k razvoju notranjega trga Unije, hkrati pa opozarja na razlike v železniški infrastrukturi po državah članicah in pomen razvoja železniških povezav za boljše možnosti za mobilnost vseh državljanov Unije;

  Predlog spremembe  16

   

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) krepi prispevek železnic h gospodarstvu, industriji in družbi Unije, kar zlasti zajema vidike, povezane z regionalnim razvojem, konkurenčnostjo industrije, trajnostnim turizmom, inovacijami, zaposlovanjem, izobraževanjem, mladimi in kulturo ter izboljšanjem dostopnosti za invalide;

  (c) krepi prispevek železnic h gospodarstvu, družbi in konkurenčnosti industrije Unije, s tem prikazuje in krepi povezave z regionalnim razvojem, čezmejno kohezijo, srebrnim gospodarstvom, inovacijami, zaposlovanjem, izobraževanjem, mladimi, kulturo in športom, pri čemer posebno pozornost namenja izboljšanju dostopnosti za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo;

  Predlog spremembe  17

   

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) promovira železnico kot prednostni način prevoza za udeležence v programih o mobilnosti Unije za izobraževanje in usposabljanje, raziskave, mlade, šport in kulturo, s tem ko razvija sisteme spodbud in pobude za izboljšanje dostopnosti in cenovne sprejemljivosti, zlasti za osebe z omejenimi možnostmi;

  Predlog spremembe  18

   

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (cb) promovira železnico kot okolju prijaznejši način potovanja, ki lahko nadomesti polete na srednje dolgih in krajših razdaljah, zmanjša okoljski vpliv prometa, povezanega s turizmom, omogoči trajnostnejši turizem in ljudem omogoči, da raziščejo Unijo v vsej njeni raznolikosti;

  Predlog spremembe  19

  Predlog sklepa

  Člen 2 – odstavek 1 – točka c c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (cc) poudarja pomen vlakov, železniških postaj in železniške infrastrukture kot dela industrijske kulturne dediščine Unije, ki jo je treba zaščititi in spodbujati ter podpirati trajnosten kulturni turizem in vzpostaviti povezave z Evropskim letom kulturne dediščine 2018;

  Predlog spremembe  20

   

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) pobude in dogodke za spodbujanje razprave, ozaveščanje ter olajšanje sodelovanja državljanov, podjetij in javnih organov pri privabljanju večjega števila ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za boj proti podnebnim spremembam, in sicer prek več kanalov in orodij, vključno s prireditvami v državah članicah;

  (a) pobude za spodbujanje razprave, ozaveščanje ter sodelovanje z državljani, organizirano civilno družbo, podjetji, javnimi organi in drugimi ustreznimi deležniki pri privabljanju večjega števila ljudi in blaga k železnici kot sredstva za boj proti podnebnim spremembam, tako da se spodbujajo trajnostno potovanje in turizem ter povezave z drugimi okolju prijaznimi sredstvi prevoza, kot so kolesa, ter spodbujanjem kulturnih izmenjav prek več kanalov in orodij, vključno s prireditvami v državah članicah;

  Predlog spremembe  21

   

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) informacijske kampanje, razstave, inspiracijske in izobraževalne kampanje ter kampanje ozaveščanja za spodbujanje sprememb vedenja potnikov, potrošnikov in podjetij ter dejavnega prispevka splošne javnosti k doseganju ciljev bolj trajnostnega prometa;

  (b) informacijske in izobraževalne kampanje ter kampanje ozaveščanja, tudi prek spleta, in razstave, ki navdihujejo k večji uporabi železnice, tudi prek obstoječega omrežja nočnega vlaka, za spodbujanje sprememb v razumevanju potnikov, potrošnikov in podjetij ter dejavnega prispevka splošne javnosti k doseganju ciljev bolj trajnostnega, dostopnega, cenovno sprejemljivega in varnega prometa;

  Predlog spremembe  22

   

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) kampanje in izmenjava najboljše prakse, da bi ljudi spodbudili k uporabi vlaka pri odkrivanju Evrope in njene kulturne dediščine, ki kot del evropske industrijske kulturne dediščine vključuje železnico, in da bi promovirali kulturne in športne prireditve, ki so dostopne z vlakom, ter projekte, ki se financirajo iz Ustvarjalne Evrope, kjer so vlaki lokacija in bistvo projekta;

  Predlog spremembe  23

   

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (bb) razvoj partnerstev in sistemov pobud s prevozniki v železniškem prometu, tudi v tretjih državah, da se podprejo trajnostne in cenovno sprejemljive prometne rešitve za udeležence v programih mobilnosti Unije, zlasti Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in evropska solidarnostna enota.

  Predlog spremembe  24

   

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) izmenjavo izkušenj in dobrih praks nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, civilne družbe, podjetij in šol na področju spodbujanja uporabe železnic in izvajanja vedenjskih sprememb na vseh ravneh;

  (c) izmenjavo izkušenj in dobre prakse nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, civilne družbe, socialnih partnerjev, podjetij, tudi organizatorjev potovanj, šol, drugih ustanov za izobraževanje in usposabljanje, kulturnih društev, mladinskih organizacij in drugih ustreznih deležnikov na področju promoviranja pomena in uporabe železnic in spodbujanja vedenjskih sprememb na vseh ravneh;

  Predlog spremembe  25

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka d

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) izvajanje študij in inovativnih dejavnosti ter razširjanje njihovih rezultatov na evropski ali nacionalni ravni ter

  (d) izvajanje študij in inovativnih dejavnosti ter razširjanje njihovih rezultatov na evropski, nacionalni ali regionalni ravni ter

  Predlog spremembe  26

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1 – točka e

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e) promoviranje projektov in omrežij, povezanih z evropskim letom, vključno z mediji, družbenimi omrežji in drugimi spletnimi skupnostmi.

  (e) promoviranje projektov in omrežij, povezanih z evropskim letom, zlasti festivala Europalia, vključno z mediji, družbenimi omrežji in drugimi spletnimi skupnostmi, da se doseže čim širša javnost;

  Predlog spremembe  27

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Institucije in organi Unije ter države članice se lahko na ravni Unije oziroma na nacionalni ravni sklicujejo na evropsko leto in uporabljajo njegovo vizualno podobo v promocijskih dejavnostih iz odstavka 1.

  2. Institucije in organi Unije ter države članice se na ravni Unije oziroma na nacionalni ravni sklicujejo na evropsko leto in uporabljajo njegovo vizualno podobo v promocijskih dejavnostih iz odstavka 1 ter v vseh fazah promocije ustrezno opozarjajo na podporo Unije za projekte in pobude, ki se financirajo v okviru evropskega leta;

  Predlog spremembe  28

   

  Predlog sklepa

  Člen 4 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za organizacijo sodelovanja pri evropskem letu na nacionalni ravni so odgovorne države članice. Države članice v ta namen imenujejo nacionalne koordinatorje. Nacionalni koordinatorji zagotovijo usklajevanje zadevnih dejavnosti na nacionalni ravni.

  Za zagotavljanje usklajevanja med različnimi dejavnostmi v okviru evropskega leta na nacionalni ravni, države članice imenujejo nacionalne koordinatorje. Nacionalni koordinatorji so imenovani na podlagi strokovnega znanja in izkazane zavezanosti spodbujanju razvoja železnic.

  Predlog spremembe  29

   

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Komisija redno sklicuje srečanja nacionalnih koordinatorjev za usklajevanje izvajanja evropskega leta. Navedena srečanja služijo tudi kot priložnost za izmenjavo informacij o izvajanju evropskega leta na nacionalni ravni in na ravni Unije; predstavniki Evropskega parlamenta se lahko teh srečanj udeležijo kot opazovalci.

  1. Komisija redno sklicuje srečanja nacionalnih koordinatorjev za usklajevanje izvajanja evropskega leta. Navedena srečanja služijo tudi kot priložnost za izmenjavo informacij in dobre prakse o izvajanju evropskega leta na nacionalni ravni in na ravni Unije; predstavniki Evropskega parlamenta bodo povabljeni, da se teh srečanj udeležijo kot opazovalci.

  Predlog spremembe  30

   

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Usklajevanje evropskega leta na ravni Unije poteka na podlagi prečnega pristopa, da bi ustvarjali sinergije med različnimi programi in pobudami Unije, iz katerih se financirajo projekti s področja železniškega prometa ali z železniško razsežnostjo.

  2. Usklajevanje evropskega leta na ravni Unije poteka na podlagi transverzalnega pristopa, da bi ustvarjali trajne sinergije med različnimi programi in pobudami Unije, iz katerih se financirajo projekti s področja železniškega prometa, z železniško razsežnostjo ali ki spodbujajo državljansko udeležbo, kot so programi s področja izobraževanja in usposabljanja, kulture in mladih.

   

  Predlog spremembe  31

   

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija skliče redna srečanja zainteresiranih strani in predstavnikov organizacij ali organov, ki so dejavni na področju železniškega prometa, vključno z obstoječimi nadnacionalnimi mrežami in ustreznimi nevladnimi organizacijami, pa tudi mladinskimi organizacijami in skupnostmi, da bi ji pomagali pri izvajanju evropskega leta na ravni Unije.

  Komisija skliče redna srečanja zainteresiranih strani in predstavnikov organizacij ali organov, ki so dejavni na področju železniškega prometa, vključno z obstoječimi nadnacionalnimi in nadregionalnimi mrežami ter ustreznimi nevladnimi organizacijami, pa tudi mladinskimi organizacijami, kulturnimi društvi in deležniki na področju izobraževanja in usposabljanja, da bi ji pomagali pri izvajanju evropskega leta na ravni Unije.

  Predlog spremembe  32

   

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija lahko glede na proračun organizira razpise za zbiranje predlogov in projekte, ki lahko prejmejo podporo za njihov izjemni prispevek k ciljem leta.

  Komisija lahko organizira razpise za zbiranje predlogov in projekte, ki lahko prejmejo podporo za njihov izjemni prispevek k ciljem leta.

  Predlog spremembe  33

   

  Predlog sklepa

  Člen 6 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija za namene evropskega leta po potrebi sodeluje s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, hkrati pa zagotavlja prepoznavnost sodelovanja Unije.

  Komisija za namene evropskega leta po potrebi sodeluje z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, tudi s področja kulture in izobraževanja, ter ustreznimi organi v sosednjih državah, hkrati pa zagotavlja prepoznavnost sodelovanja Unije.

   

  Predlog spremembe  34

   

  Predlog sklepa

  Člen 6 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 6a

   

  Proračun

   

  Finančna sredstva za izvajanje tega sklepa za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022 znašajo 8 milijonov EUR.

   

  Evropski parlament in Svet odobrita letne odobritve v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

   

  Predlog spremembe  35

   

  Predlog sklepa

  Člen 7 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija do 31. decembra 2022 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o izvajanju, rezultatih in splošni oceni pobud iz tega sklepa.

  Komisija do 31. decembra 2022 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o izvajanju, rezultatih in splošni oceni pobud iz tega sklepa. Poročilo vključuje tudi vse ustrezne politične ali zakonodajne predloge za nadaljnje ukrepanje po evropskem letu.

   


  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Evropsko leto železnic (2021)

  Referenčni dokumenti

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Mnenje pripravil

   Datum razglasitve na zasedanju

  CULT

  11.3.2020

  Pripravljavec/-ka mnenja

   Datum imenovanja

  Dace Melbārde

  30.4.2020

  Obravnava v odboru

  6.7.2020

   

   

   

  Datum sprejetja

  13.7.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

  Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

  Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

   


   

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
  V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  28

  +

  PPE

  Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  ID

  Gilbert Collard

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

  ECR

  Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Dace Melbārde, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)

  GUE/NGL

  Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Niyazi Kizilyürek

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ID

  Christine Anderson, Gianantonio Da Re

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   


   

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Evropsko leto železnic (2021)

  Referenčni dokumenti

  COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

  Datum predložitve EP

  4.3.2020

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  11.3.2020

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

   Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  11.3.2020

  ITRE

  11.3.2020

  REGI

  11.3.2020

  CULT

  11.3.2020

  Odbori, ki niso podali mnenja

   Datum sklepa

  ENVI

  2.6.2020

  ITRE

  3.4.2020

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Anna Deparnay-Grunenberg

  6.5.2020

   

   

   

  Obravnava v odboru

  23.6.2020

  24.9.2020

   

   

  Datum sprejetja

  12.10.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind

  Datum predložitve

  14.10.2020

   


   

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  45

  +

  ECR

  Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Roberts Zīle

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Anne-Sophie Pelletier

  ID

  Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

  NI

  Mario Furore, Dorien Rookmaker

  PPE

  Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  RENEW

  José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

  VERTS/ALE

  Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ID

  Julie Lechanteux, Philippe Olivier

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   

  Zadnja posodobitev: 29. oktober 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov