Eljárás : 2020/1996(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0192/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0192/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 20/10/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0269

<Date>{14/10/2020}14.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0192/2020</NoDocSe>
PDF 203kWORD 68k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>Spanyolország kérelme nyomán (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Valérie Hayer</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Spanyolország kérelme nyomán (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

 tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] és különösen annak 13. pontjára,

 tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

 tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság leveleire,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0192/2020),

A. mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a támogatás a munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B. mivel a spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt 960 elbocsátást követően Spanyolország „EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be[4] az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 24. ágazatban (Fémalapanyag gyártása), 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések kivételével), 30. ágazatban (Egyéb jármű gyártása), 32. ágazatban (Egyéb feldolgozóipari tevékenység), 33. ágazatban (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) és 43. ágazatban (Speciális szaképítés);

C. mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában rögzített beavatkozási kritériumokon alapul, ami lehetővé teszi, hogy az egy régióban működő kkv-kat érintő kollektív kérelmek tekintetében, ha ebben a régióban a fő vagy kizárólagos vállalkozástípus a kkv, akkor a kérelem kivételesen kiterjedhet olyan kkv-kra is, amelyek másik, a NACE Rev 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban működnek;

D. mivel a kkv-k alkotják a régió gazdaságának gerincét, ugyanis a vállalkozások több mint 95%-a kevesebb mint 250 munkavállalót foglalkoztat, és mivel a kérelem által érintett 38 vállalkozás kkv; mivel Galicia az Eixo Atlántico nevű szövetség tagja, és gazdasága jelentős mértékben támaszkodik a határokon átnyúló vállalatokra és a határt átlépő munkavállalókra;

E. mivel a galiciai hajógyártás az európai hajógyártási ágazatra jellemző alvállalkozói rendszert követi, amely többnyire kis- és közepes méretű hajógyárakból áll, és az alvállalkozás aránya érték és foglalkoztatás tekintetében is magas;

F. mivel Spanyolország azzal érvel, hogy Európa 2004 óta elvesztette kereskedelmi célú hajógyártását[5], mivel az ágazat áttevődött Kelet-Ázsiába, és hogy a 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi válság a megrendelések jelentős csökkenéséhez, a hajógyártás ázsiai bővüléséhez és intenzív globális versenyhez vezetett[6];

G. mivel a kelet-ázsiai országokban alkalmazott támogatási politikák, kedvezményes adóügyi bánásmód — például állami támogatások — és alacsonyabb munkaerőköltségek piaci veszteségeket okoztak az uniós hajóépítők számára;

H. mivel a galiciai hajógyárak technológiailag fejlett katonai hajókat, olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajókat, nyílt tengeri hajókat, oceanográfiai és szeizmikus kutatóhajókat, vontatóhajókat, személyszállító hajókat és halászhajókat gyártanak;

I. mivel a Factorias Vulcano hajógyár 2019. júliusi bezárása és a HJ Barreras hajógyár 2019. októberi, csődegyezség iránti kérelme elbocsátásokhoz vezettek, mivel az e kérelem tárgyát képező elbocsátások fele a HJ Barreras hitelező vállalatainál következett be;

J. mivel magas szintű specializációjuk miatt az alvállalkozók nagymértékben függnek a fő hajógyártól, így a hajógyártáshoz kapcsolódó ágazatokban ugyanolyan egymásrautaltság és foglalkoztatási következmények tapasztalhatók, mintha a vállalatok egyetlen NACE szerinti gazdasági ágazatba tartoznának;

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 054 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 424 000 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely utóbbi a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 3 274 000 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre szánt 150 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2. megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2020. május 13-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Spanyolország általi benyújtását követően – 2020. szeptember 11-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3. megjegyzi, hogy Spanyolország 2020. augusztus 13-án kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, így az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka 2020. augusztus 13-tól 2022. augusztus 13-ig fog tartani;

4. megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásával összefüggésben a spanyol hatóságoknál 2020. június 8-tól kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy ezért 2020. június 8. és 2023. február 13. közötti előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

5. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját Spanyolország a szociális partnerekkel konzultálva készítette el, és hogy egy együttműködési megállapodás révén a szociális a szociális partnereket is bevonják a szolgáltatások végrehajtásába;

6. üdvözli az ASIME, valamint a galiciai szociális párbeszédben részt vevő CCOO[7] és UGT[8] szakszervezetek bevonását a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kidolgozásába és a szolgáltatások végrehajtásába; hangsúlyozza, hogy a szociális partnereket az intézkedések nyomon követésébe is aktívan be kell vonni;

7. figyelembe veszi, hogy Galiciában a hajóépítési és a kapcsolódó iparágak ágazata 2018-ban körülbelül 2000 millió EUR éves forgalmat ért el, 10 000 közvetlen és 25 000 közvetett munkahely a hajógyártástól függött, míg tavaly az ágazat forgalma 11%-kal, a munkahelyek száma pedig 20,8%-kal (körülbelül 2000-rel) csökkent;

8. hangsúlyozza, hogy az elbocsátások idején a galiciai régióban magas munkanélküliségi ráta volt tapasztalható (2019-ben 11,7%); ezért üdvözli a szóban forgó EGAA-támogatás által biztosított átképzési és továbbképzési intézkedéseket, amelyek célja, hogy a jövőben ellenállóbbá és versenyképesebbé tegyék a regionális hajógyártási ágazatot, a határokon átnyúló gazdasági tevékenységeket és az egész munkaerőpiacot;

9. hangsúlyozza, hogy a hatékony kutatás, szakosodás és technológiai innováció kulcsfontosságú az európai hajógyártási ágazat megerősítéséhez és ahhoz, hogy képes legyen globális szinten versenyezni az alacsonyabb munkaerőköltségekre, támogatási politikákra és kedvezményes adóügyi elbánásra támaszkodó országokkal;

10. hangsúlyozza, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatásokat az egyes profilokhoz kell igazítani;

11. megjegyzi, hogy a célzott kedvezményezettek 94%-a férfi, és hogy 78,2%-uk 30 és 54 év közötti; megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások a következő intézkedéseket foglalják magukban: tájékoztató ülések és előkészítő munkaértekezletek, pályaorientációs tanácsadás a foglalkoztatáshoz vagy az önfoglalkoztatáshoz, képzés (ideértve az önfoglalkoztatást célzó képzést is), konzultáció a munkába való visszailleszkedést követően, intenzív munkakeresési támogatás és különféle ösztönzők;

12. üdvözli a részvételi ösztönzők (legfeljebb 400 EUR) beépítését, az ingázási költségekhez való hozzájárulást (0,19 EUR/km plusz olyan többletköltségek, mint az úthasználati díjak és a parkolási díjak), az eltartott személyek gondozóinak költségeihez való hozzájárulást (a részvétel minden napjára 20 EUR), az újbóli elhelyezkedés esélyének javítására irányuló ösztönzőket (a gazdaságilag függő munkavállalók vagy önálló vállalkozók havi 200 eurós támogatását legfeljebb hat hónapos időtartamra, hogy támogassák a megcélzott kedvezményezetteket az álláskeresési vagy képzési tevékenységekben, feltéve, hogy aktívan részt vesznek az intézkedésekben);

13. emlékeztet, hogy a javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a szociális védelmi intézkedéseket;

14. megjegyzi, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alapot irányítják és ellenőrzik, valamint hogy az irányító hatóság regionális szinten közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia”[9] lesz;

15. hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

16. ismételten hangsúlyozza, hogy az Alapból nyújtott támogatás nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak;

17. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint az EGAA-t a Covid19 okozta globális válság miatt véglegesen elbocsátott munkavállalók és az önálló vállalkozók támogatására az EGAA-rendelet módosítása nélkül lehetne igénybe venni, mivel Spanyolország az egyik olyan tagállam, amely a világjárvány súlyos negatív hatásaival küzd;

18. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

 

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

 

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[11] és különösen annak 13. pontjára,

 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

 

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[12] 12. cikkében meghatározott 150 millió EUR-t.

(3) Spanyolország az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 24. ágazatban (Fémalapanyag gyártása), 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása), 30. ágazatban (Egyéb jármű gyártása), 32. ágazatban (Egyéb feldolgozóipari tevékenység), 33. ágazatban (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) és 43. ágazatban (Speciális szaképítés) a spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt elbocsátásokra tekintettel 2020. május 13-án kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. E kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4) Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Spanyolország kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel olyan kollektív kérelemről van szó, amely kizárólag egy olyan régióban – Galiciában – található kkv-kat érint, ahol a kkv-k képviselik a legelterjedtebb vállalkozási formát, és az elbocsátások súlyos hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra, valamint a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra.

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 2 054 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadásának napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2 054 400 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot … [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt […],

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

 

 

 


INDOKOLÁS

I. Előzmények

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet[13] 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet[14] 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió EUR-s maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[15] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. Spanyolország kérelme és a Bizottság javaslata

A spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt 960 elbocsátást követően[16] Spanyolország 2020. május 13-án EGF/2020/001ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt.

A kérelem értékelése után a Bizottság az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás odaítélésének feltételei teljesülnek.

2020. szeptember 11-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a galiciai hajógyártáshoz kapcsolódó ágazatokban működő 38 kis- és középvállalkozástól elbocsátott 960 munkavállaló munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez az első olyan kérelem, amelyet a 2020. évi költségvetés keretében kell megvizsgálni, a tágabb értelemben vett hajógyártási ágazatban pedig a hetedik. A hétből kettő a kereskedelem globalizációjához, öt pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz kapcsolódik. A kérelmek közül négy hajókon használt gépekre és berendezésekre, a másik három pedig hajógyárakra vonatkozik.

A kérelem 960 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 2 054 400 euró igénybevételére irányul Spanyolország javára, ami a javasolt intézkedések összköltségének 60%-át teszi ki.

Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Spanyolország azzal érvel, hogy a globális tengerhasznosítási ágazat drámai mértékben megváltozott az elmúlt 20 év során. A 2002 és 2008 közötti jelentős növekedés időszaka óta, amikor az új hajógyárak többsége Ázsiában épült, csökkenő tendencia tapasztalható. A hajógyártási piacon a megrendelések volumenének csökkenése, valamint az ázsiai hajóépítési tevékenység jelentős térnyerése következtében az ágazat az egész világon többletkapacitással küzd, aminek eredményeként erős globális verseny alakult ki. A kelet-ázsiai országokkal folytatott kiélezett verseny miatt az európai hajógyárak új piacokra irányították át hajóépítési tevékenységüket, és olyan összetett hajógyártási réspiacokra léptek be, mint a személyszállító hajók és egyéb, nem teherszállító hajók. 2019-ben a személyszállító hajók, az egyéb, nem teherszállító hajók és a nyílt tengeri hajók együttesen az európai megrendelések 95%-át tették ki.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó hatféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

a. Tájékoztató ülések és előkészítő munkaértekezletek

b. Pályaorientációs tanácsadás

c. Képzés

d. Munkakereséshez nyújtott intenzív támogatás

e. Egyéni konzultációk az ismételt elhelyezkedést követően

f. Ösztönzők

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Spanyolország megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalkozás számára kötelező intézkedésekről. Megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 054 400 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz. Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.


 

 

LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt

Elnök

Költségvetési Bizottság

Wiertz 05U012

BRÜSSZEL

Tárgy: <Titre>Vélemény Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről</Titre> <DocRef>(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))</DocRef>

 

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) és annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja, amelynek elnöke Tomáš Zdechovský, az EMPL bizottság alelnöke, megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2020/001 ES/Galicia ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak, ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a spanyol kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat.

 

Tisztelettel:

 

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke

JAVASLATOK

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul és 960 munkavállalót érint, akiket a Galícia (ES11) NUTS 2 szintű régióban a hajóépítéshez kapcsolódó ágazatokban működő vállalatoktól bocsátottak el;

 

B) mivel Spanyolország azzal érvel, hogy Európa 2004 óta elvesztette kereskedelmi célú hajógyártását[17], mivel az ágazat áttevődött Kelet-Ázsiába, és hogy a 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi válság a megrendelések jelentős csökkenéséhez, a hajógyártás ázsiai bővüléséhez és intenzív globális versenyhez vezetett[18];

 

C) mivel Kína, Dél-Korea és Japán belépését a csúcstechnológiát alkalmazó/komplex hajótípusok európai piacára az ágazati stratégiák, a támogatási politikák, a kedvezményes adóügyi bánásmód, mint például az állami támogatás és a belföldi kereslet ösztönzését célzó egyéb pénzügyi ösztönzők, az alacsonyabb munkaerőköltségek és a helyi tengerészeti felszereléseket gyártó vállalatokat támogató intézkedések ösztönzik[19];

 

D) mivel a galíciai hajógyárak technológiailag fejlett katonai hajókat, olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajókat, nyílt tengeri hajókat, oceanográfiai és szeizmikus kutatóhajókat, vontatóhajókat, személyszállító hajókat és halászhajókat gyártanak;

 

E) mivel a Factorias Vulcano hajógyár 2019. júliusi bezárása és a HJ Barreras hajógyár 2019. októberi, csődegyezség iránti kérelme elbocsátásokhoz vezettek, mivel az e kérelem tárgyát képező elbocsátások fele a HJ Barreras hitelező vállalatainál következett be;

 

F) mivel az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az egy régióban működő kkv-kat érintő kollektív kérelmek tekintetében, ha ebben a régióban a fő vagy kizárólagos vállalkozástípus a kkv, akkor a kérelem kivételesen kiterjedhet olyan kkv-kra is, amelyek másik, a NACE Rev 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban működnek;

 

G) mivel magas szintű specializációjuk miatt az alvállalkozók nagymértékben függnek a fő hajógyártól, így a hajóépítéshez kapcsolódó ágazatokban ugyanolyan foglalkoztatási következmények tapasztalhatók, mintha a vállalatok egyetlen NACE szerinti gazdasági ágazatba tartoznának;

 

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 054 400 EUR-s pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 424 000 EUR összegű teljes költség 60%-át teszi ki;

 

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem spanyol hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt szeptember 11-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

 

3. figyelembe veszi, hogy Galíciában a hajóépítési és a kapcsolódó iparágak ágazata 2018-ban körülbelül 2000 millió EUR éves forgalmat ért el, 10 000 közvetlen és 25 000 közvetett munkahely a hajógyártástól függött, míg tavaly az ágazat forgalma 11%-kal, a munkahelyek száma pedig 20,8%-kal csökkent (körülbelül 2000);

 

4. megjegyzi, hogy a célzott kedvezményezettek 94%-a férfi, és hogy 78,2%-uk 30 és 54 év közötti;  tudomásul veszi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások a következő intézkedéseket foglalják magukban: tájékoztató ülések és előkészítő munkaértekezletek, pályaorientációs tanácsadás a foglalkoztatáshoz vagy az önfoglalkoztatáshoz, képzés (ideértve az önfoglalkoztatást célzó képzést is), konzultáció a munkába való visszailleszkedést követően, intenzív munkakeresési támogatás és különféle ösztönzők;

 

5. üdvözli a részvételi ösztönzők (legfeljebb 400 EUR) beépítését, az ingázási költségekhez való hozzájárulást (0,19 EUR/km plusz olyan többletköltségek, mint az úthasználati díjak és a parkolási díjak), az eltartott személyek gondozóinak költségeihez való hozzájárulást (a részvétel minden napjára 20 EUR), az újbóli elhelyezkedés esélyének javítására irányuló ösztönzőket, a gazdaságilag függő munkavállalók vagy önálló vállalkozók havi 200 EUR-os támogatását legfeljebb hat hónapos időtartamra, hogy támogassák a megcélzott kedvezményezetteket az álláskeresési vagy képzési tevékenységekben, feltéve, hogy aktívan részt vesznek az intézkedésekben;

 

6. emlékeztet, hogy a javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a szociális védelmi intézkedéseket;

 

7. tudomásul veszi, hogy Spanyolország megerősítette, hogy az EGAA-támogatásban részesülő, fent felsorolt intézkedések nem részesülnek más uniós pénzügyi eszközből származó pénzügyi hozzájárulásban; megjegyzi továbbá, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

 

8. üdvözli az ASIME, valamint a galíciai szociális párbeszédben részt vevő CCOO[20] és UGT[21] szakszervezetek bevonását a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kidolgozásába és a szolgáltatások végrehajtásába; hangsúlyozza, hogy a szociális partnereket az intézkedések nyomon követésébe is aktívan be kell vonni;

 

9. megjegyzi, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozását is irányítják és ellenőrzik; az irányító hatóság regionális szinten közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia”[22] lesz.


 

LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt

Elnök

Költségvetési Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: <Titre>Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről a hajóépítéshez kapcsolódó ágazatokban Galíciában</Titre> <DocRef>(COM(2020)04852020/1996(COD))</DocRef>

Tisztelt Elnök Úr!

A Bizottságnak a Spanyolország kérelme (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2020)0485) a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztették véleményezésre. Úgy tudom, hogy e javaslatról hamarosan jelentést fogad el a Költségvetési Bizottság.

E javaslat az EGAA igénybevételére irányul az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 24. ágazatban (Fémalapanyag gyártása), 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések kivételével), 30. ágazatban (Egyéb jármű gyártása), 32. ágazatban (Egyéb feldolgozóipari tevékenység), 33. ágazatban (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) és 43. ágazatban (Speciális szaképítés) a spanyolországi Galícia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt elbocsátásokra tekintettel. Az igénybevétel 2 054 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulást biztosítana.

Az alapból való pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020) létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i 1309/2006/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.

A bizottsági koordinátorok értékelték a javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az EGAA igénybevétele ellen a Bizottság által javasolt, fent említett összegben.

Tisztelettel:

Younous Omarjee 


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

12.10.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds,

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs,

VERTS/ALE

 Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro,

 

1

-

ID

Joachim Kuhs,

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

RENEW

Moritz Körner

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[2] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[3] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[4] Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.

[5] A kereskedelmi célú hajógyártás magában foglalja a tartályhajók, az ömlesztettáru-szállító teherhajók és a konténerszállító hajók építését.

[6] 2018-ra Kína vált vezetővé (35,5%-kal), Kínát Japán (23,4%-kal) és Dél-Korea (22,7%-kal) követi,

míg Európa piaci részesedése csupán 6,8%-ra esett vissza. Ami a 2019. évi megrendeléseket illeti, a piacvezető Kína részesedése

34%, Dél-Koreáé 26%, Japáné pedig 15% volt.

 

[7] A CCOO Galiciai Ipari Szövetség

[8] Az UGT Fém-, Építő- és Kapcsolódó Iparágak Szövetsége (MCA-UGT)

[9] Az irányító hatóság közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia” és mindenekelőtt a „Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios” lesz, együttműködésben a „Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións” egységgel.

[10] HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[11] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[12] A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

  A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.

[13] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[14] HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[15] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[16] Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.

[17] A kereskedelmi célú hajógyártás magában foglalja a tartályhajók, az ömlesztettáru-szállító teherhajók és a konténerszállító hajók építését.

[18] 2018-ra Kína vált vezetővé (35,5%-kal), Kínát Japán (23,4%-kal) és Dél-Korea (22,7%-kal) követi,

míg Európa piaci részesedése csupán 6,8%-ra esett vissza. Ami a 2019. évi megrendeléseket illeti, a piacvezető Kína részesedése 34%, Dél-Koreáé 26%, Japáné pedig 15% volt.

 

[20] A CCOO Galíciai Ipari Szövetség

[21] Az UGT Fém-, Építő- és Kapcsolódó Iparágak Szövetsége (MCA-UGT)

[22] Az irányító hatóság közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia” és mindenekelőtt a „Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios” lesz, együttműködésben a „Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións” egységgel.

Utolsó frissítés: 2020. október 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat