Procedură : 2020/1996(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0192/2020

Texte depuse :

A9-0192/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/10/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0269

<Date>{14/10/2020}14.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0192/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 67k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportoare: <Depute>Valérie Hayer</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] (Regulamentul privind FEG),

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

 având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

 având în vedere scrisorile din partea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare regională,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0192/2020),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a le oferi un sprijin în plus lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de consecințele crizei economice și financiare mondiale și pentru a-i ajuta să revină pe piața muncii; întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și societăților pentru care au lucrat;

B. întrucât Spania a depus cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a concedierii a 960 de persoane[4] în sectoarele economice clasificate în diviziunile 24 (Prelucrarea metalelor de bază), 25 (Fabricarea produselor metalice cu excepția mașinilor și echipamentelor), 30 (Fabricarea altor echipamente de transport), 32 (Alte industrii manufacturiere), 33 (Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor) și 43 (Lucrări de construcții specializate) ale NACE Rev. 2, în regiunea spaniolă Galicia, regiune de nivel NUTS 2 (ES11);

C. întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție de la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind FEG, care permite ca o cerere colectivă ce implică IMM-uri situate într-o singură regiune să vizeze IMM-uri care își desfășoară activitatea în sectoare economice diferite, astfel cum sunt definite la nivelul diviziunilor NACE Rev. 2, cu condiția ca IMM-urile să fie principalul sau singurul tip de întreprinderi din regiunea respectivă;

D. întrucât IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei regiunii, în cadrul căreia peste 95 % din întreprinderi au mai puțin de 250 de lucrători și întrucât cele 38 de întreprinderi vizate de această cerere sunt IMM-uri; întrucât Galicia face parte din Axa atlantică, iar economia sa se bazează considerabil pe întreprinderi și lucrători transfrontalieri;

E. întrucât sectorul construcțiilor navale din Galicia urmează modelul de subcontractare al sectorului european al construcțiilor navale, alcătuit în cea mai mare parte din șantiere navale mici și mijlocii, cu un procent foarte mare de subcontractare, în ceea ce privește atât valoarea, cât și ocuparea forței de muncă;

F. întrucât Spania susține că, începând cu 2004, Europa a pierdut capacități de construcție de nave comerciale[5] în favoarea Asiei de Est, iar criza economică și financiară care a început în 2008 a dus la o scădere semnificativă a comenzilor, la extinderea sectorului construcțiilor navale în Asia și la o concurență mondială intensă[6];

G. întrucât politicile de subvenționare, tratamentul fiscal preferențial, cum ar fi ajutoarele de stat și costurile mai scăzute ale forței de muncă în țările din Asia de Est au dus la pierderi pe piață pentru constructorii de nave din Uniune;

H. întrucât șantierele navale din Galicia construiesc nave militare avansate din punct de vedere tehnologic, petroliere și nave-cisternă pentru produse chimice, nave de pescuit în larg, nave de cercetare oceanografică și seismică, remorchere, nave de pasageri și nave de pescuit;

I. întrucât închiderea șantierului naval Factorias Vulcano în iulie 2019 și solicitarea de concordat preventiv formulată de șantierul naval HJ Barreras în octombrie 2019 au dus la concedieri, jumătate dintre concedierile care au făcut obiectul acestei cereri având loc în societăți care sunt creditori ai HJ Barreras;

J. întrucât subcontractanții au un nivel ridicat de specializare și, prin urmare, depind în mare măsură de principalul șantier naval, existând aceleași relații de interdependență și consecințe asupra ocupării forței de muncă în sectoarele auxiliare construcțiilor navale ca și când întreprinderile s-ar afla în același sector economic NACE,

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 2 054 400 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 424 000 EUR, incluzând cheltuielile pentru servicii personalizate de 3 274 000 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 150 000 EUR;

2. constată că autoritățile spaniole au depus cererea la 13 mai 2020 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Spania, Comisia și-a finalizat evaluarea la 11 septembrie 2020, aducând-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. constată că Spania a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 13 august 2020, astfel încât perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din partea FEG se întinde între 13 august 2020 și 13 august 2022;

4. constată că Spania a început să facă cheltuieli administrative pentru a executa FEG la 8 iunie 2020 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare făcute între 8 iunie 2020 și 13 februarie 2023 vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG;

5. salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de Spania în consultare cu partenerii sociali și că, prin intermediul unui acord de colaborare, partenerii sociali vor fi și ei implicați în punerea în aplicare a serviciilor;

6. salută implicarea ASIME și a sindicatelor CCOO[7] și UGT[8], partenerii sociali care participă la dialogul social în Galicia, în elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate și în implementarea serviciilor; subliniază că partenerii sociali ar trebui să fie implicați și în monitorizarea măsurilor;

7. ține seama de faptul că sectorul șantierelor navale și al industriilor auxiliare din Galicia a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 000 de milioane EUR, 10 000 de locuri de muncă directe și 25 000 de locuri de muncă indirecte depinzând de sectorul construcțiilor navale, iar anul trecut, cifra de afaceri a sectorului a scăzut cu 11 % și numărul de locuri de muncă cu 20,8 % (aproximativ 2 000);

8. subliniază că aceste concedieri au avut loc în contextul unui nivel ridicat al șomajului (11,7 % în 2019) în regiunea Galicia; salută de aceea măsurile de recalificare și de perfecționare profesională oferite cu ajutorul acestui sprijin din partea FEG pentru a crește în viitor reziliența și competitivitatea sectorului regional al construcțiilor navale, ale economiei transfrontaliere și ale pieței forței de muncă în general;

9. subliniază că cercetarea, specializarea și inovarea tehnologică eficiente sunt esențiale pentru a consolida industria europeană a construcțiilor navale și pentru a-i permite să concureze la nivel mondial cu țări care au costuri salariale mai scăzute, politici de subvenționare și tratament fiscal preferențial;

10. subliniază că serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați trebuie să fie adaptate fiecărui profil;

11. observă că 94 % dintre beneficiarii vizați sunt bărbați, iar 78,2 % dintre aceștia au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; constată că serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați includ: sesiuni de informare și ateliere pregătitoare, orientare profesională pentru angajare sau activități independente, formare profesională (inclusiv formare în domeniul antreprenoriatului pentru cei care doresc să desfășoare o activitate independentă), sprijin după reintegrarea profesională, asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă și diferite stimulente;

12. salută includerea stimulentelor de participare (până la 400 EUR), contribuția la cheltuielile de deplasare (0,19 EUR/kilometru plus costurile suplimentare, cum ar fi taxele de trecere și costurile de parcare), contribuția la cheltuielile pentru îngrijitorii persoanelor aflate în întreținere (până la 20 EUR pe zi de participare), stimulentele pentru plasarea pe piața muncii a personalului disponibilizat (angajații sau persoanele care desfășoară o activitate independentă vor primi 200 EUR pe lună, pe o perioadă de cel mult șase luni, cu scopul de a-i sprijini pe beneficiarii vizați care își caută un loc de muncă sau desfășoară activități de formare, cu condiția participării active la măsuri);

13. reamintește că acțiunile propuse constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială;

14. observă că contribuția financiară va fi gestionată și controlată de aceleași organisme care gestionează și controlează Fondul social european și că Xunta de Galicia[9] va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management;

15. subliniază că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

16. reamintește că asistența financiară din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea societăților în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

17. reamintește că, în conformitate cu normele actuale, FEG ar putea fi mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați permanent și persoanele care desfășoară o activitate independentă în contextul crizei globale cauzate de pandemia de COVID-19, fără a modifica Regulamentul FEG, deoarece Spania este unul dintre statele membre în care pandemia a avut un impact negativ grav;

18. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[10] , în special articolul 15 alineatul (4),

 

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[11] , în special punctul 13,

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma unor schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2) FEG nu trebuie să depășească un cuantum anual maxim de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[12].

(3) La 13 mai 2020, Spania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu concedierile din sectoarele economice clasificate în conformitate cu nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană („NACE”), a doua revizuire, diviziunile 24 (Prelucrarea metalelor de bază), 25 (Fabricarea produselor metalice cu excepția mașinilor și echipamentelor), 30 (Fabricarea altor echipamente de transport), 32 (Alte industrii manufacturiere), 33 (Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor) și 43 (Lucrări de construcții specializate) în Galicia, regiune spaniolă de nivel NUTS 2 (ES11). Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea Spaniei este considerată admisibilă, deoarece este o cerere colectivă care implică numai IMMuri situate în regiunea Galicia, unde IMM-urile reprezintă principalul tip de întreprindere, iar concedierile au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale.

(5) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în cuantum de 2 054 400 EUR ca răspuns la cererea depusă de Spania.

(6) Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza cuantumul de 2 054 400 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării] .

Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu

Președintele Președintele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urmează a fi introdusă de către Parlament înainte de publicarea în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[13] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013[14], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[15], pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespunzătoare de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Spania și propunerea Comisiei

La 13 mai 2020, Spania a prezentat cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG, în urma a 960 de concedieri[16] în sectoarele conexe construcțiilor navale, în întreprinderi situate în regiunea de nivel NUTS 2, Galicia (ES11).

După evaluarea acestei cereri, Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile din Regulamentul privind FEG, că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

La 11 septembrie 2020, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Spaniei pentru a sprijini reintegrarea pe piața muncii a 960 de lucrători concediați din 38 de întreprinderi mici și mijlocii din sectoarele conexe construcțiilor navale din Galicia.

Aceasta este prima cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pentru 2020 și a șaptea referitoare la sectorul construcțiilor navale în sens mai larg, două fiind legate de globalizarea comerțului, iar celelalte cinci de criza financiară și economică mondială. Patru dintre aceste cazuri se referă la utilaje și echipamente pentru nave, în timp ce celelalte trei sunt legate de șantiere navale.

Cererea vizează 960 de lucrători concediați și se referă la mobilizarea pentru Spania a unei sume totale de 2 054 400 EUR din FEG, reprezentând 60 % din costurile totale ale acțiunilor propuse.

Pentru a stabili legătura dintre concedieri și modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, Spania susține că industria maritimă mondială s-a schimbat considerabil în ultimii 20 de ani, evoluând de la o perioadă de creștere masivă (2002-2008), în care majoritatea șantierelor navale noi au fost construite în Asia, către o tendință descrescătoare după aceea și până în prezent. Ca urmare a reducerii volumului comenzilor și a expansiunii semnificative a construcțiilor navale în Asia, sectorul suferă de o supracapacitate globală, fapt ce duce la o concurență dură la nivel mondial. Având în vedere concurența acerbă din partea țărilor din Asia de Est, șantierele navale europene și-au reorientat activitățile de construcții navale către noi piețe și au intrat pe piețe de nișă în domeniul construcțiilor navale complexe, cum ar fi navele de pasageri și alte tipuri de nave care nu transportă mărfuri. În 2019, navele de pasageri, alte tipuri de nave care nu transportă mărfuri și navele de pescuit în larg reprezentau împreună 95 % din comenzile europene.

Cele șase tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

a. Sesiuni de informare și ateliere pregătitoare

b. Orientare profesională

c. Formare

d. Asistență în vederea căutării intensive a unui loc de muncă

e. Sprijin după reintegrarea profesională

f. Stimulente

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Spania a furnizat informațiile necesare privind acțiunile obligatorii pentru întreprinderea vizată în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă. Ea a confirmat că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui astfel de acțiuni.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 2 054 400 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01). În caz de dezacord, se inițiază procedura de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.


 

 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

Wiertz 05U012

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Spania</Titre> <DocRef>(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))</DocRef>

 

Domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG, prezidat de vicepreședintele Comisiei EMPL, Tomáš Zdechovský, au examinat mobilizarea FEG pentru cererea EGF/2020/001 ES/Galicia și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării Fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe considerentele de mai jos. Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

 

Cu stimă,

 

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

SUGESTII

A) întrucât cererea se bazează pe articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 960 de lucrători concediați în sectoarele auxiliare ale construcției de nave, în întreprinderi situate în regiunea de nivel NUTS 2 Galicia (ES11);

 

B) întrucât Spania susține că, începând cu 2004, Europa a pierdut capacități de construcție de nave comerciale[17] în favoarea Asiei de Est și că criza economică și financiară care a început în 2008 a dus la o scădere semnificativă a comenzilor, la extinderea sectorului construcțiilor navale în Asia și la o concurență mondială intensă[18];

 

C) întrucât China, Coreea de Sud și Japonia au intrat pe piața europeană a unor tipuri de nave complexe/de înaltă tehnologie bazându-se pe strategii sectoriale, politici de subvenționare, tratamente fiscale preferențiale, cum ar fi ajutoarele de stat și alte stimulente financiare pentru stimularea cererii interne, costuri mai scăzute ale forței de muncă și măsuri de sprijin pentru societățile locale de echipamente maritime[19];

 

D) întrucât șantierele navale din Galicia construiesc nave militare avansate din punct de vedere tehnologic, petroliere și nave-cisternă pentru produse chimice, nave de pescuit în larg, nave de cercetare oceanografică și seismică, remorchere, nave de pasageri și nave de pescuit;

 

E) întrucât închiderea șantierului naval Vulcano în iulie 2019 și solicitarea de concordat preventiv formulată de șantierul naval HJ Barreras în octombrie 2019 au dus la concedieri, jumătate dintre concedierile care au făcut obiectul acestei cereri având loc în societăți care sunt creditori ai HJ Barreras;

 

F) întrucât articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG permite ca o cerere colectivă care implică IMM-uri situate într-o singură regiune să se refere la IMM-uri care își desfășoară activitatea în sectoare economice diferite, astfel cum sunt definite la nivelul diviziunilor NACE Rev. 2, cu condiția ca IMM-urile să fie principalul sau singurul tip de întreprinderi din regiunea respectivă;

 

G) întrucât subcontractanții au un nivel ridicat de specializare și depind de principalul șantier naval, ceea ce are consecințe asupra ocupării forței de muncă în sectoarele auxiliare construcțiilor navale ca și când întreprinderile s-ar afla în același sector economic NACE,

 

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 2 054 400 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 424 000 EUR;

 

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților spaniole până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 11 septembrie, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

 

3. ia în considerare faptul că sectorul șantierelor navale și al industriilor auxiliare din Galicia a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 000 de milioane EUR, 10 000 de locuri de muncă directe și 25 000 de locuri de muncă indirecte depinzând de sectorul construcțiilor navale, iar, anul trecut, cifra de afaceri a sectorului a scăzut cu 11 % și numărul de locuri de muncă cu 20,8 % (aproximativ 2 000);

 

4. observă că 94 % dintre beneficiarii vizați sunt bărbați, iar 78,2 % dintre aceștia au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; constată că serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați includ: sesiuni de informare și ateliere pregătitoare, orientare profesională pentru angajare sau activități independente, formare profesională (inclusiv formare în domeniul antreprenoriatului pentru cei care doresc să desfășoare o activitate independentă), sprijin după reintegrarea profesională, asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă și diferite stimulente;

 

5. salută includerea stimulentelor de participare (până la 400 EUR), contribuția la cheltuielile de deplasare (0 EUR 19/kilometru plus costurile suplimentare, cum ar fi taxele de trecere și costurile de parcare), contribuția la cheltuielile pentru îngrijitorii persoanelor aflate în întreținere (până la 20 EUR pe zi de participare), stimulente pentru plasarea personalului disponibilizat (angajații sau persoanele care desfășoară o activitate independentă vor primi 200 EUR pe lună, pe o perioadă de cel mult șase luni), cu scopul de a-i sprijini pe beneficiarii vizați care desfășoară activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare, cu condiția participării active la măsuri;

 

6. reamintește că acțiunile propuse constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială;

 

7. constată că Spania a confirmat faptul că măsurile enumerate mai sus, care fac obiectul finanțării din partea FEG, nu vor primi contribuții financiare din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; în plus, contribuția financiară din partea FEG nu va înlocui măsurile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

 

8. salută implicarea ASIME și a sindicatelor CCOO[20] și UGT[21], partenerii sociali care participă la dialogul social în Galicia, în elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate și în implementarea serviciilor; subliniază că partenerii sociali ar trebui să fie, de asemenea, implicați în monitorizarea măsurilor;

 

9. observă că aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din FSE vor gestiona și controla și contribuția financiară în discuție; Xunta de Galicia[22] va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.


 

 

 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru sectoarele auxiliare ale construcției navale din Galicia</Titre> <DocRef>(COM(2020)04852020/1996(COD))</DocRef>

Stimate domnule președinte,

Comisiei pentru dezvoltare regională i-a fost prezentată pentru aviz propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485). Înțeleg că în Comisia pentru bugete se are în vedere adoptarea în curând a unui raport referitor la această propunere.

Propunerea ar mobiliza FEG în legătură cu concedierile din sectoarele economice clasificate în conformitate cu nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană („NACE”), a doua revizuire, diviziunile 24 (Prelucrarea metalelor de bază), 25 (Fabricarea produselor metalice cu excepția mașinilor și echipamentelor), 30 (Fabricarea altor echipamente de transport), 32 (Alte industrii manufacturiere), 33 (Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor) și 43 (Lucrări de construcții specializate) în Galicia, regiune spaniolă de nivel NUTS 2 (ES11). Mobilizarea ar furniza o contribuție financiară în valoare de 2 054 400 EUR.

Regulile aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020).

Coordonatorii comisiei au analizat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu au obiecții față de mobilizarea FEG pentru a se aloca sumele menționate mai sus, care au fost propuse de Comisie.

Cu stimă,

Younous Omarjee 

 


 

 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

12.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds,

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs,

VERTS/ALE

 Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro,

 

1

-

ID

Joachim Kuhs,

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

RENEW

Moritz Körner

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[2] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[3] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[4] În sensul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.

[5] Construcția de nave comerciale cuprinde construcția navelor-cisternă, a vrachierelor și a portcontainerelor.

[6] Până în 2018, China (35,5 %) devenise lider, urmată de Japonia (23,4 %) și de Coreea de Sud (22,7 %), în timp ce cota de piață a Europei a scăzut la numai 6,8 %. În ceea ce privește registrul de comenzi din 2019, China, în calitate de lider de piață, avea o cotă de 34 %, Coreea de Sud de 26 % și Japonia de 15 %.

 

[7] Federația industrială CCOO Galicia.

[8] Federația metalurgiei, a construcțiilor și a industriilor conexe a UGT (MCA-UGT).

[9] Xunta de Galicia și în mod specific Consellería de Facenda –Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios în cooperare cu Consellería de Economía, Emprego e Industria –Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.

[10] JO L 347, 20.12.2013, p. 855

[11] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[12] Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

[13] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[14] JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[15] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[16] În sensul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.

[17] Construcția de nave comerciale cuprinde construcția navelor-cisternă, a vrachierelor și a portcontainerelor.

[18] Până în 2018, China (35,5 %) a devenit lider, urmată de Japonia (23,4 %) și de Coreea de Sud (22,7 %), în timp ce

cota de piață a Europei a scăzut la numai 6,8 %. În ceea ce privește registrul de comenzi din 2019, China, în calitate de lider de piață, avea

o cotă de 34 %, Coreea de Sud de 26 % și Japonia de 15 %.

 

[20] Federația industrială CCOO Galicia.

[21] Federația metalurgiei, a construcțiilor și a industriilor conexe a UGT (MCA-UGT).

[22] Xunta de Galicia și în mod specific Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios, în cooperare cu Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais, va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.

Ultima actualizare: 19 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate