Postup : 2020/1996(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0192/2020

Predkladané texty :

A9-0192/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0269

<Date>{14/10/2020}14.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0192/2020</NoDocSe>
PDF 208kWORD 68k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Valérie Hayer</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 LIST Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 LIST Výboru pre regionálny rozvoj
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii

(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020) 485 – C9-0294/2020),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1] (nariadenie o EGF),

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 12,

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3] (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

 so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

 so zreteľom na listy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0192/2020),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce; keďže táto pomoc sa poskytuje prostredníctvom finančnej podpory poskytovanej pracovníkom a spoločnostiam, pre ktoré pracovali;

B. keďže Španielsko podalo žiadosť EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 960 pracovníkov[4] v odvetviach ekonomickej činnosti zaradených podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízií 24 (Výroba a spracovanie kovov), 25 (Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení), 30 (Výroba ostatných dopravných prostriedkov), 32 (Iná výroba), 33 (Oprava a inštalácia strojov a prístrojov) a 43 (Špecializované stavebné práce) v regióne úrovne NUTS 2 Galícia (ES11) v Španielsku;

C. keďže žiadosť je založená na kritériách zásahu podľa článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia o EGF, ktoré umožňujú, aby kolektívna žiadosť týkajúca sa MSP nachádzajúcich sa v jednom regióne mohla zahŕňať MSP pôsobiace v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Rev. 2 za predpokladu, že ide o MSP, ktoré sú hlavným alebo jediným druhom podnikov v tomto regióne;

D. keďže MSP tvoria základnú kostru hospodárstva regiónu, v ktorom pôsobí viac ako 95 % podnikov s menej ako 250 zamestnancami, a keďže 38 podnikov, ktorých sa týka táto žiadosť, sú MSP; keďže Galícia je súčasťou združenia Atlantická os a jej hospodárstvo je do značnej miery závislé od cezhraničných spoločností a pracovníkov;

E. keďže odvetvie stavby lodí v Galícii sa riadi subdodávkovým modelom európskeho lodiarskeho priemyslu, ktorý tvoria prevažne malé a stredné lodenice, s veľmi vysokým percentuálnym podielom subdodávok z hľadiska hodnoty a zamestnanosti;

F. keďže Španielsko uvádza, že Európa od roku 2004 stratila svoj podiel na trhu v odvetví stavby obchodných lodí v prospech[5] východnej Ázie a že hospodárska a finančná kríza, ktorá sa začala v roku 2008, viedla k výraznému poklesu objednávok, rozšíreniu lodiarskeho priemyslu v Ázii a intenzívnej celosvetovej konkurencii[6];

G. keďže subvenčné politiky, preferenčné fiškálne zaobchádzanie, ako je štátna pomoc, a nižšie náklady práce vo východoázijských krajinách spôsobili výrobcom lodí z Únie straty na trhu;

H. keďže v lodeniciach v Galícii sa stavajú technologicky pokrokové vojenské lode, ropné a chemické tankery, príbrežné plavidlá, plavidlá na oceánografický a seizmický výskum, remorkéry a osobné a rybárske lode;

I. keďže zavretie lodenice Factorias Vulcano v júli 2019 a žiadosť o návrh na začatie predkonkurzného konania v prípade lodenice HJ Barreras v októbri 2019 viedli k prepúšťaniu, odkedy polovica prepustených pracovníkov, ktorí sú predmetom tejto žiadosti, bola prepustená v spoločnostiach, ktoré sú veriteľmi spoločnosti HJ Barreras;

J. keďže subdodávatelia sú vysoko špecializovaní, a preto vo veľkej miere závislí od hlavnej lodenice, z čoho vyplývajú vzájomné závislosti a následky pre zamestnanosť v pridružených odvetviach stavby lodí, ako keby spoločnosti patrili v rámci NACE do jedného odvetvia ekonomickej činnosti.

1. súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené a že Španielsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 2 054 400 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 424 000 EUR vrátane výdavkov na personalizované služby vo výške 3 274 000 EUR a výdavkov na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ vo výške 150 000 EUR;

2. konštatuje, že španielske orgány podali žiadosť 13. mája 2020 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Španielsko, Komisia 11. septembra 2020 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

3. konštatuje, že Španielsko začalo poskytovať personalizované služby cieľovým príjemcom 13. augusta 2020 a že obdobie, v ktorom sa môže poskytovať finančný príspevok z EGF, preto trvá od 13. augusta 2020 do 13. augusta 2022;

4. konštatuje, že Španielsko začalo vynakladať administratívne výdavky na vykonávanie EGF 8. júna 2020 a že finančný príspevok z EGF na výdavky na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ sa preto môže použiť v období od 8. júna 2020 do 13. februára 2023;

5. víta, že koordinovaný balík personalizovaných služieb vypracovalo Španielsko po konzultácii so sociálnymi partnermi a že v súlade s dohodou o spolupráci sa sociálni partneri zapoja aj do realizácie služieb;

6. víta zapojenie Galícijského kovopriemyselného združenia (ASIME) a odborových zväzov CCOO[7] a UGT[8], sociálnych partnerov zúčastňujúcich sa na sociálnom dialógu v Galícii, do vypracovania koordinovaného balíka personalizovaných služieb a do zavádzania služieb; zdôrazňuje, že do monitorovania opatrení by mali byť zapojení aj sociálni partneri;

7. berie do úvahy, že odvetvie lodeníc a pridružených odvetví v Galícii dosiahlo v roku 2018 ročný obrat okolo 2 000 miliónov EUR, 10 000 priamych a 25 000 nepriamych pracovných miest záviselo od stavby lodí, zatiaľ čo minulý rok obrat odvetvia klesol o 11 % a počet pracovných miest o 20,8 % (približne 2 000);

8. zdôrazňuje, že k uvedenému prepúšťaniu došlo v kontexte vysokej miery nezamestnanosti (11,7 % v roku 2019) v regióne Galícia; víta preto opatrenia na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie, ktoré poskytuje táto podpora z EGF s cieľom zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť regionálneho odvetvia stavby lodí, cezhraničného hospodárstva a celkového trhu práce v budúcnosti;

9. zdôrazňuje, že účinný výskum, špecializácia a technologické inovácie sú kľúčom k posilneniu európskeho odvetvia stavby lodí a jeho schopnosti konkurovať krajinám, ktoré sa spoliehajú na nižšie náklady práce, dotačné politiky a preferenčné fiškálne zaobchádzanie, v celosvetovom meradle;

10. zdôrazňuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, musia byť prispôsobené každému profilu;

11. konštatuje, že 94 % cieľových príjemcov sú muži a 78,2 % z nich je vo veku od 30 do 54 rokov; konštatuje, že medzi personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, patria: informačné stretnutia a prípravné semináre, profesijné poradenstvo v oblasti zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, odborná príprava (vrátane odbornej prípravy zameranej na podnikanie pre tých, ktorí sa zameriavajú na samostatnú zárobkovú činnosť), poradenstvo po opätovnom začlenení do práce, intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania a rôzne stimuly;

12. víta začlenenie stimulov na účasť (do 400 EUR), príspevku na výdavky na dochádzanie do zamestnania (0,19 EUR/km plus dodatočné náklady, ako sú mýta a náklady na parkovanie), príspevku na výdavky pre osoby, ktoré sa starajú o závislé osoby (do 20 EUR na deň účasti), stimulačných príspevkov pri preradení závislých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb do iného zamestnania, ktorí získajú 200 EUR za mesiac najviac na obdobie šiestich mesiacov, s cieľom podporiť cieľových príjemcov pri činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou, pod podmienkou aktívnej účasti na opatreniach;

13. pripomína, že navrhované činnosti predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany;

14. poznamenáva, že finančný príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré riadia a kontrolujú Európsky sociálny fond, a že sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu bude Xunta de Galicia[9];

15. zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

16. opakuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky;

17. pripomína, že podľa súčasných pravidiel by sa EGF mohol mobilizovať na podporu trvalo prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v súvislosti s celosvetovou krízou spôsobenou ochorením COVID-19 bez toho, aby sa zmenilo nariadenie o EGF, pretože Španielsko patrí k členským štátom, na ktoré má pandémia závažný negatívny dosah;

18. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006, [10] a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

 

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, [11] a najmä na jej bod 13,

 

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

 

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, [12] EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3) Dňa 13. mája 2020 Španielsko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetviach ekonomickej činnosti zaradených do divízií 24 (Výroba a spracovanie kovov), 25 (Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení), 30 (Výroba ostatných dopravných prostriedkov), 32 (Iná výroba), 33 (Oprava a inštalácia strojov a zariadení) a 43 (Špecializované stavebné práce) štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve („NACE“) Rev. 2 v regióne úrovne NUTS 2 Galícia (ES11) v Španielsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4) V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Španielska považuje za prijateľnú, keďže ide o kolektívnu žiadosť týkajúcu sa iba MSP nachádzajúcich sa v regióne Galícia, v ktorom sú MSP hlavným druhom podnikov, pričom má prepúšťanie závažné následky na zamestnanosť a na miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo.

(5) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Španielskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 054 400 EUR.

(6) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 054 400 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia].

V Bruseli […]

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

 

 

 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[13], a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013[14] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[15] Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II. Žiadosť Španielska a návrh Komisie

Španielsko 13. mája 2020 predložilo žiadosť EGF/2020/001ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 960 pracovníkov[16] v pridružených odvetviach stavby lodí v podnikoch so sídlom v regióne Galícia na úrovni NUTS 2 (ES11).

Po posúdení tejto žiadosti Komisia dospela v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF sú splnené.

Komisia prijala 11. septembra 2020 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska s cieľom podporiť opätovný vstup 960 pracovníkov prepustených v 38 malých a stredných podnikoch v pridružených odvetviach stavby lodí v Galícii na pracovný trh.

Toto je prvá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2020, a siedma žiadosť v odvetví stavby lodí v širšom zmysle, pričom dve boli odôvodnené globalizáciou súvisiacou s obchodom a ďalších päť celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou. Štyri z týchto prípadov sa týkali lodných strojov a zariadení, zatiaľ čo zvyšné tri sa týkali lodeníc.

Žiadosť sa týka 960 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy 2 054 400 EUR z EGF v prospech Španielska, čo predstavuje 60 % celkových nákladov na navrhované opatrenia.

Na účely preukázania súvislosti medzi prepúšťaním a vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie Španielsko tvrdí, že svetový námorný priemysel sa v priebehu posledných 20 rokov dramaticky zmenil. Od obdobia vysokého rastu (2002 – 2008), v ktorom bola väčšina nových lodeníc vybudovaná v Ázii, nastalo obdobie poklesu, ktoré trvá až dodnes. V dôsledku zníženého počtu objednávok a značného rozmachu stavby lodí v Ázii toto odvetvie v súčasnosti trpí celosvetovou nadmernou kapacitou, čo vedie k tvrdej celosvetovej hospodárskej súťaži. Vzhľadom na silnú hospodársku súťaž z východoázijských krajín sa európske lodenice v rámci stavby lodí zamerali na nové trhy a vstúpili na špecifické trhy komplexnej stavby lodí, ako sú osobné lode a ostatné plavidlá, ktoré sa nepoužívajú na prepravu tovaru (ONCCV). V roku 2019 tvorili osobné lode a ostatné plavidlá, ktoré sa nepoužívajú na prepravu tovaru, 95 % európskych objednávok.

Šesť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a na ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

a. informačné stretnutia a prípravné semináre;

b. profesijné poradenstvo;

c. odbornú prípravu;

d. intenzívnu pomoc pri hľadaní práce;

e. tútorstvo po opätovnom začlenení do práce;

f. stimuly.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Španielsko poskytlo požadované informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušný podnik povinné podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. Potvrdili, že finančný príspevok z EGF nenahradí takéto opatrenia.

III. Postup

Komisia na účely mobilizácie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 2 054 400 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01). V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.


 

 

LIST Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

Wiertz 05U012

BRUSEL

Vec: <Titre>Stanovisko na tému Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii – Španielsko</Titre> <DocRef>(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))</DocRef>

 

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a jeho pracovná skupina pre EGF, ktorej predsedá podpredseda výboru EMPL Tomáš Zdechovský, preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2020/001 ES/Galícia a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovná skupina súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú presun rozpočtových prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z nižšie uvedených úvah. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Španielska tieto návrhy:

 

S úctou

 

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

NÁVRHY

A. keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 960 pracovníkov prepustených v pridružených odvetviach stavby lodí v podnikoch v regióne úrovne NUTS 2 Galícia (ES11);

 

B. keďže Španielsko tvrdí, že Európa od roku 2004 stratila svoj podiel na trhu v odvetví stavby obchodných lodí[17] v prospech východnej Ázie a že hospodárska a finančná kríza, ktorá sa začala v roku 2008, viedla k výraznému poklesu objednávok, rozšíreniu lodiarskeho priemyslu v Ázii a intenzívnej celosvetovej konkurencii[18];

 

C. keďže vstup Číny, Južnej Kórey a Japonska na európsky trh s druhmi lodí s modernými technológiami/komplexnými druhmi lodí podporujú sektorové stratégie, subvenčné politiky, preferenčné fiškálne zaobchádzanie, ako je štátna pomoc a iné finančné stimuly na podporu domáceho dopytu, nižšie náklady práce a podporné opatrenia pre miestne spoločností pôsobiace v oblasti námorných zariadení[19];

 

D. keďže v lodeniciach v Galícii sa stavajú technologicky pokrokové vojenské lode, ropné a chemické tankery, príbrežné plavidlá, plavidlá na oceánografický a seizmický výskum, remorkéry a osobné a rybárske lode;

 

E. keďže zavretie lodenice Factorias Vulcano v júli 2019 a žiadosť o návrh na začatie predkonkurzného konania v prípade lodenice HJ Barreras v októbri 2019 viedli k prepúšťaniu, odkedy polovica prepustených pracovníkov, ktorí sú predmetom tejto žiadosti, bola prepustená v spoločnostiach, ktoré sú veriteľmi spoločnosti HJ Barreras;

 

F. keďže článkom 4 ods. 2 nariadenia o EGF sa povoľuje, aby kolektívna žiadosť týkajúca sa MSP nachádzajúcich sa v jednom regióne mohla zahŕňať MSP pôsobiace v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Rev. 2 za predpokladu, že ide o MSP, ktoré sú hlavným alebo jediným druhom podnikov v tomto regióne;

 

G. keďže subdodávatelia sú vysoko špecializovaní a závislí od hlavnej lodenice, čo má rovnaké následky na zamestnanosť v pridružených odvetviach stavby lodí, ako keby spoločnosti patrili v rámci NACE do jedného odvetvia ekonomickej činnosti;

 

1. súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Španielsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 2 054 400 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 424 000 EUR;

 

2. konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od španielskych orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 11. septembra, pričom v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

 

3. berie do úvahy, že odvetvie lodeníc a pridružených odvetví v Galícii dosiahlo v roku 2018 ročný obrat okolo 2 000 miliónov EUR, 10 000 priamych a 25 000 nepriamych pracovných miest záviselo od stavby lodí, zatiaľ čo minulý rok obrat odvetvia klesol o 11 % a počet pracovných miest o 20,8 % (približne 2 000);

 

4. konštatuje, že 94 % cieľových príjemcov sú muži a 78,2 % z nich je vo veku od 30 do 54 rokov;  konštatuje, že medzi personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, patria: informačné stretnutia a prípravné semináre, profesijné poradenstvo v oblasti zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, odborná príprava (vrátane odbornej prípravy zameranej na podnikanie pre tých, ktorí sa zameriavajú na samostatnú zárobkovú činnosť), poradenstvo po opätovnom začlenení do práce, intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania a rôzne stimuly;

 

5. víta začlenenie stimulov na účasť (do 400 EUR), príspevku na výdavky na dochádzanie do zamestnania (0,19 EUR/km plus dodatočné náklady, ako sú mýta a náklady na parkovanie), príspevku na výdavky pre osoby, ktoré sa starajú o závislé osoby (do 20 EUR na deň účasti), stimulačných príspevkov pri preradení závislých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb do iného zamestnania, ktorí získajú 200 EUR za mesiac najviac na obdobie šiestich mesiacov, s cieľom podporiť cieľových príjemcov pri činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou, pod podmienkou aktívnej účasti na opatreniach;

 

6. pripomína, že navrhované činnosti predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany;

 

7. berie na vedomie potvrdenie Španielska, že uvedené opatrenia, na ktoré sa vzťahuje financovanie z EGF, nebudú financované príspevkami z iných finančných nástrojov Únie; okrem toho, finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je príslušný podnik povinný prijať na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

 

8. víta zapojenie Galícijského kovopriemyselného združenia (ASIME) a odborových zväzov CCOO[20] a UGT[21], sociálnych partnerov zúčastňujúcich sa na sociálnom dialógu v Galícii, do vypracovania koordinovaného balíka personalizovaných služieb a do zavádzania služieb; zdôrazňuje, že do monitorovania opatrení by mali byť zapojení aj sociálni partneri;

 

9. konštatuje, že finančné príspevky budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré riadia a kontrolujú ESF; sprostredkovateľským orgánom pre riadiaci orgán bude Xunta de Galicia[22].


 

 

LIST Výboru pre regionálny rozvoj

pán Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

Vec: <Titre>Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prípade pridružených odvetví stavby lodí v Galícii</Titre> <DocRef>(COM(2020)04852020/1996(COD))</DocRef>

Vážený pán predseda,

návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v nadväznosti na žiadosť Španielska – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii (COM(2020)0485) – bol postúpený Výboru pre regionálny rozvoj, aby k nemu vypracoval stanovisko. Pokiaľ viem, Výbor pre rozpočet má v úmysle čoskoro prijať správu o tomto návrhu.

Podľa tohto návrhu sa má mobilizovať EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetviach ekonomickej činnosti zaradených do divízií 24 (Výroba a spracovanie kovov), 25 (Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení), 30 (Výroba ostatných dopravných prostriedkov), 32 (Iná výroba), 33 (Oprava a inštalácia strojov a zariadení) a 43 (Špecializované stavebné práce) štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve („NACE“) Rev. 2 v regióne úrovne NUTS 2 Galícia (ES11) v Španielsku. Mobilizáciou sa má poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 054 400 EUR.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020).

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vás písomne informoval o tom, že väčšina členov výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii fondu na prispôsobenie sa globalizácii na účely pridelenia uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Younous Omarjee 

 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds,

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs,

VERTS/ALE

 Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro,

 

1

-

ID

Joachim Kuhs,

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

RENEW

Moritz Körner

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[4] V zmysle článku 3 nariadenia o EGF.

[5] Stavba obchodných lodí zahŕňa stavbu tankerov a nákladných a kontajnerových lodí.

[6] Do roku 2018 sa Čína (35,5 %) stala vedúcou krajinou, po ktorej nasledovali Japonsko (23,4 %) a Južná Kórea (22,7 %), zatiaľ čo

podiel Európy na trhu klesol na len 6,8 %. Pokiaľ ide o počet objednávok, v roku 2019 Čína ako vedúca krajina na trhu mala

podiel 34 %, Južná Kórea 26 % a Japonsko 15 %;

 

[7] Priemyselný zväz CCOO Galicia.

[8] Zväz kovopriemyslu, stavebníctva a súvisiacich odvetví UGT (MCA-UGT).

[9] Xunta de Galicia, predovšetkým Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos/Servicio de inspección y control de fondos comunitarios v spolupráci s Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais.

[10] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

[11] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[12] Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

  Dátum vloží Parlament pred uverejnením v Ú. v. EÚ.

[13] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[14] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

[15] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[16] V zmysle článku 3 nariadenia o EGF.

[17] Stavba obchodných lodí zahŕňa stavbu tankerov a nákladných a kontajnerových lodí.

[18] Do roku 2018 sa Čína (35,5 %) stala vedúcou krajinou, po ktorej nasledovali Japonsko (23,4 %) a Južná Kórea (22,7 %), zatiaľ čo

podiel Európy na trhu klesol na len 6,8 %. Pokiaľ ide o počet objednávok, v roku 2019 Čína ako vedúca krajina na trhu mala

podiel 34 %, Južná Kórea 26 % a Japonsko 15 %;

 

[20] Priemyselný zväz CCOO Galicia.

[21] Zväz kovopriemyslu, stavebníctva a súvisiacich odvetví UGT (MCA-UGT).

[22] Sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu bude Xunta de Galicia, predovšetkým Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos/Servicio de inspección y control de fondos comunitarios v spolupráci s Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais.

Posledná úprava: 19. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia