POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

14.10.2020 - (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Valérie Hayer

Postopek : 2020/1996(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0192/2020
Predložena besedila :
A9-0192/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1] (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

 ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

 ob upoštevanju pisem Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0192/2020),

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela; ker se ta pomoč zagotovi prek finančne podpore delavcem in podjetjem, za katera so delali;

B. ker je Španija 13. maja 2020 vložila vlogo EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors za finančni prispevek iz ESPG zaradi 960 odpustov[4] v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelke 24 (Proizvodnja kovin), 25 (Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav), 30 (Proizvodnja drugih vozil in plovil), 32 (Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti), 33 (Popravila in montaža strojev in naprav) ter 43 (Specializirana gradbena dela) NACE Revizija 2, v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11) v Španiji;

C. ker uporaba temelji na merilih za pomoč iz člena 4(2)(a) uredbe o ESPG, v skladu s katerim lahko kolektivna vloga, pri kateri so udeležena mala in srednja podjetja, ki se nahajajo v isti regiji, zajema mala in srednja podjetja, ki delujejo v različnih gospodarskih panogah po ravni oddelkov NACE Revizija 2, če ta podjetja predstavljajo glavno ali edino vrsto poslovne dejavnosti v navedeni regiji;

D. ker so mala in srednja podjetja steber gospodarstva te regije, v kateri ima več kot 95 % podjetij manj kot 250 delavcev, in ker je 38 podjetij, na katera se nanaša ta vloga, malih in srednjih podjetij; ker je Galicija del združenja Atlantski lok, njeno gospodarstvo pa je v veliki meri odvisno od čezmejnih podjetij in delavcev;

E. ker galicijsko ladjedelništvo sledi vzorcu oddaje naročil podizvajalcem, kot ga uporablja sektor evropskega ladjedelništva, ki ga sestavljajo predvsem male in srednje velike ladjedelnice, z zelo velikim deležem oddaje naročil podizvajalcem v smislu vrednosti in zaposlitev;

F. ker Španija trdi, da je Evropa od leta 2004 izgubila sektor gradnje trgovskih ladij[5] v korist vzhodne Azije in da je gospodarska in finančna kriza, ki se je začela leta 2008, povzročila znatno zmanjšanje naročil, širitev ladjedelništva v Aziji in intenzivno svetovno konkurenco[6];

G. ker je zaradi subvencijskih politik, preferenčne davčne obravnave, kot je državna pomoč, in nižjih stroškov dela v državah vzhodne Azije prišlo do izgub trga za ladjedelnice iz Unije;

H. ker ladjedelnice v Galiciji gradijo tehnološko napredne vojaške ladje, tankerje za prevoz nafte in kemikalij, priobalna plovila, plovila za oceanografsko in seizmično raziskovanje, vlačilce, potniške ladje in ribiška plovila;

I. ker sta zaprtje ladjedelnice Factorias Vulcano julija 2019 in predlog za začetek predstečajnih postopkov, ki so ga vložili upniki ladjedelnice HJ Barreras oktobra 2019, privedli do odpuščanj, pri tem pa je do polovice odpuščanj, ki so predmet te vloge, prišlo v podjetjih, ki so upniki ladjedelnice HJ Barreras;

J. ker so podizvajalci visoko specializirani in zato zelo odvisni od glavne ladjedelnice, medsebojne odvisnosti in posledice za zaposlovanje v pomožni ladjedelniški industriji pa so enake, kot če bi bila podjetja v istem gospodarskem sektorju NACE;

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2 054 400 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3 424 000 EUR, od česar stroški prilagojenih storitev znašajo 3 274 000 EUR, stroški priprav, upravljanja, obveščanja in publicitete, nadzora in poročanja pa 150 000 EUR;

2. ugotavlja, da so španski organi vlogo predložili 13. maja 2020, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Španija, oceno te vloge dokončala 11. septembra 2020 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3. ugotavlja, da je začela Španija prilagojene storitve za ciljne upravičence izvajati 13. avgusta 2020, zato bo obdobje upravičenosti do finančnega prispevka iz ESPG trajalo od 13. avgusta 2020 do 13. avgusta 2022;

4. ugotavlja, da so upravni odhodki Španije za izvajanje ESPG začeli teči 8. junija 2020 in da so torej odhodki za dejavnosti priprav, upravljanja, obveščanja in publicitete, nadzora in poročanja med 8. junijem 2020 in 13. februarjem 2023 upravičeni do finančnega prispevka iz ESPG;

5. pozdravlja, da je Španija v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravila usklajen sveženj prilagojenih storitev in da bodo pri izvajanju storitev na podlagi pogodbe o sodelovanju sodelovali tudi socialni partnerji;

6. pozdravlja sodelovanje združenja ASIME ter sindikatov CCOO[7] in UGT[8], socialnih partnerjev, ki sodelujejo v socialnem dialogu v Galiciji, pri pripravi usklajenega svežnja prilagojenih storitev in pri izvajanju storitev; poudarja, da morajo biti socialni partnerji vključeni v spremljanje ukrepov;

7. upošteva, da je letni promet ladjedelniškega sektorja in pomožnih industrij v Galiciji leta 2018 znašal približno 2000 milijonov EUR, od tega sektorja pa je bilo odvisnih 10.000 neposrednih in 25.000 posrednih delovnih mest, medtem ko se je lani promet sektorja zmanjšal za 11 %, izgubljenih pa je bilo 20,8 % delovnih mest (približno 2000);

8. poudarja, da je do odpuščanj prišlo ob visoki stopnji brezposelnosti (11,7 % leta 2019) v regiji Galicija; zato pozdravlja ukrepe prekvalifikacije in strokovnega izpopolnjevanja, ki se zagotavljajo s to podporo iz ESPG, da bi regionalni ladjedelniški sektor, čezmejno gospodarstvo in skupni trg dela v prihodnosti postali odpornejši in bolj konkurenčni;

9. poudarja, da so uspešne raziskave, specializacija in tehnološke inovacije ključne za okrepitev evropske ladjedelniške industrije in za zagotovitev, da bo konkurenčna na svetovni ravni, pri čemer se države zanašajo na nizke stroške dela, politike subvencij in preferenčno fiskalno obravnavo;

10. poudarja, da je treba prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale odpuščenim delavcem, ustrezno prilagoditi za vsak profil delavca;

11. je seznanjen, da je 94 % ciljnih upravičencev moških, 78,2 % pa jih je starih med 30 in 54 let; ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se bodo zagotovile presežnim delavcem, vključujejo: informativna srečanja in pripravljalne delavnice, poklicno svetovanje za pridobitev zaposlitve ali samozaposlitev, usposabljanje (vključno z usposabljanjem na področju podjetništva, namenjeno tistim, ki se želijo samozaposliti), mentorstvo po ponovni zaposlitvi, intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve in različne spodbude;

12. pozdravlja vključitev spodbud za sodelovanje (do 400 EUR), prispevka za potne stroške (0,19 EUR/km in dodatni stroški, kot so cestnine in parkirnine), prispevka za stroške skrbnikov vzdrževanih oseb (do 20 EUR na dan sodelovanja v ukrepih), spodbude za prezaposlovanje (odvisni delavci ali samozaposlene osebe bodo za največ šest mesecev prejemali 200 EUR na mesec, da bi podprli ciljne upravičence pri iskanju zaposlitve ali dejavnostih usposabljanja, pod pogojem, da dejavno sodelujejo pri ukrepih);

13. opozarja, da so predlagani ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG ter ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva;

14. ugotavlja, da bodo finančni prispevek upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in nadzirajo Evropski socialni sklad in da bo posredniški organ za organ upravljanja Xunta de Galicia[9];

15. poudarja, da španske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

16. ponavlja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;

17. opozarja, da bi se lahko ESPG v skladu s sedanjimi pravili uporabil za podporo dokončno odpuščenim delavcem in samozaposlenim v okviru svetovne krize, ki jo je povzročil COVID-19, brez spremembe uredbe o ESPG, saj je Španija ena od držav članic s hudim negativnim učinkom pandemije;

18. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[10] ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

 

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[11] ter zlasti točke 13 Sporazuma,

 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

 

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljati podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[12].

(3) Španija je 13. maja 2020 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpusti v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelke 24 (Proizvodnja kovin), 25 (Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav), 30 (Proizvodnja drugih vozil in plovil), 32 (Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti), 33 (Popravila in montaža strojev in naprav) ter 43 (Specializirana gradbena dela) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: NACE) Revizija 2, v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11) v Španiji. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Navedena vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4) V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 se vloga Španije šteje za sprejemljivo, saj je kolektivna vloga, pri kateri so udeležena samo mala in srednja podjetja, ki se nahajajo regiji Galicija, pri čemer ta podjetja predstavljajo glavno vrsto poslovne dejavnosti, odpusti pa resno vplivajo na zaposlenost in lokalno, regionalno ali nacionalno gospodarstvo.

(5) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG in zagotoviti finančni prispevek v višini 2 054 400 EUR za vlogo, ki jo je vložila Španija.

(6) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek v višini 2 054 400 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja].

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

 

 


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[13] in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013[14] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[15] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga Španije in predlog Komisije

Španija je 13. maja 2020 vložila vlogo EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors za finančni prispevek iz ESPG zaradi 960[16] odpustov v pomožnih ladjedelniških sektorjih v podjetjih, ki se nahajajo v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11) v Španiji.

Po oceni te vloge je Komisija v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek iz ESPG izpolnjeni.

Komisija je 11. septembra 2020 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Španije, da bi podprla ponovno vključevanje 960 delavcev, ki so postali presežni v 38 malih in srednjih podjetjih v pomožnih ladjedelniških sektorjih v Galiciji na trg dela.

To je prva vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2020 in sedma v ladjedelniškem sektorju v širšem smislu, od tega sta dve temeljili na spremembah v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, ostalih pet pa na svetovni finančni in gospodarski krizi. Štiri od teh vlog se nanašajo na stroje in opremo za ladje, ostale tri pa na ladjedelnice.

Zadeva 960 delavcev, ki so postali presežni, in se nanaša na uporabo skupnega zneska sredstev ESPG v višini 2 054 400 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov predlaganih ukrepov.

Da bi Španija vzpostavila povezavo med odpusti in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da se je svetovna pomorska industrija v zadnjih 20 letih izrazito spremenila. Od obdobja obsežne rasti (2002–2008), ko so bile nove ladjedelnice zgrajene večinoma v Aziji, trend vselej upada. Sektor ima zaradi manjšega obsega naročil in precejšnje širitve ladjedelništva v Aziji preveliko globalno zmogljivost, kar povzroča močno konkurenco na svetovni ravni. Evropske ladjedelnice so zaradi močne konkurence iz vzhodnoazijskih držav ladjedelniške dejavnosti preusmerile na nove trge in vstopile na nišne trge kompleksnih ladjedelniških izdelkov, kot so potniške ladje in druga plovila, ki ne prevažajo tovora. Leta 2019 se je 95 % evropskih naročil nanašalo na potniške ladje, druga plovila, ki ne prevažajo tovora, in priobalna plovila.

Med šestimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se vlaga prošnja za sofinanciranje iz ESPG, so:

a. informativna srečanja in pripravljalne delavnice,

b. poklicno svetovanje,

c. usposabljanje,

d. intenzivna pomoč pri iskanju zaposlitve,

e. mentorstvo po ponovni zaposlitvi,

f. spodbude.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Španija je predložila zahtevane informacije o ukrepih, ki so za zadevno podjetje obvezni v skladu z nacionalno zakonodajo ali kolektivnimi pogodbami. Potrdila je, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil takih ukrepov.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 2 054 400 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01). V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.


 

 

PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Johan Van Overtveldt

predsednik

Odbor za proračun

Wiertz 05U012

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Španija (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG, ki ji predseduje podpredsednik odbora EMPL Tomáš Zdechovský, sta preučila uporabo sredstev ESPG v primeru EGF/2020/001 ES/Galicia in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na spodaj navedenih vidikih. Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude.

 

S spoštovanjem!

Lucia Ďuriš Nicholsonová

predsednica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

POBUDE

A) ker vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 960 delavcev, ki so postali presežni, v pomožnih ladjedelniških sektorjih, in sicer v podjetjih v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11);

B) ker Španija trdi, da je Evropa od leta 2004 izgubila sektor gradnje trgovskih ladij[17] v korist Vzhodne Azije in da je gospodarska in finančna kriza, ki se je začela leta 2008, povzročila znatno zmanjšanje naročil, širitev ladjedelništva v Aziji in intenzivno svetovno konkurenco[18];

C) ker je vstop Kitajske, Južne Koreje in Japonske na evropski trg visokotehnoloških/kompleksnih vrst ladij okrepljen s sektorskimi strategijami, subvencijskimi politikami, preferenčno davčno obravnavo, kot so državna pomoč in druge finančne spodbude za spodbujanje domačega povpraševanja, nižjimi stroški dela in podpornimi ukrepi za lokalna podjetja za pomorsko opremo[19];

D) ker ladjedelnice v Galiciji gradijo tehnološko napredne vojaške ladje, tankerje za prevoz nafte in kemikalij, priobalna plovila, plovila za oceanografsko in seizmično raziskovanje, vlačilce, potniške ladje in ribiška plovila;

E) ker sta zaprtje ladjedelnice Factorias Vulcano julija 2019 in predlog za začetek predstečajnih postopkov, ki so ga vložili upniki ladjedelnice HJ Barreras oktobra 2019, privedli do odpuščanj, pri tem pa je do polovice odpuščanj, ki so predmet te vloge, prišlo v podjetjih, ki so upniki ladjedelnice HJ Barreras;

F) ker člen 4(2) uredbe o ESPG omogoča, da kolektivna vloga, pri kateri so udeležena mala in srednja podjetja, ki se nahajajo v isti regiji, zajema mala in srednja podjetja, ki delujejo v različnih gospodarskih panogah po ravni oddelkov NACE Revizija 2, če ta podjetja predstavljajo glavno ali edino vrsto poslovne dejavnosti v navedeni regiji;

G) ker so podizvajalci visoko specializirani in odvisni od glavne ladjedelnice, je to imelo enake posledice za zaposlovanje v pomožni ladjedelniški industriji, kot če bi bila podjetja v istem gospodarskem sektorju NACE;

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2.054.400 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.424.000 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov po tem, ko je od španskih organov prejela popolno vlogo, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 11. septembra in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3. upošteva, da je letni promet ladjedelniškega sektorja in pomožnih industrij v Galiciji leta 2018 znašal približno 2000 milijonov EUR, od tega sektorja pa je bilo odvisnih 10 000 neposrednih in 25 000 posrednih delovnih mest, medtem ko se je lani promet sektorja zmanjšal za 11 %, izgubljeno pa je bilo 20,8 % delovnih mest (približno 2000);

4. opozoriti je treba, da je 94 % upravičencev, ki so prejemniki pomoči, moških, 78,2 % pa jih je starih med 30 in 54 let; ugotavlja, da prilagojene storitve, ki bodo zagotovljene presežnim delavcem, vključujejo: informativna srečanja in pripravljalne delavnice, poklicno svetovanje za pridobitev zaposlitve ali samozaposlitev, usposabljanje (vključno z usposabljanjem na področju podjetništva, namenjeno tistim, ki se želijo samozaposliti), mentorstvo po ponovni zaposlitvi, intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve in različne spodbude;

5. pozdravlja vključitev spodbud za sodelovanje (do 400 EUR), prispevka za potne stroške (0,19 EUR/km in dodatni stroški, kot so cestnine in parkirnine), prispevka za stroške skrbnikov vzdrževanih oseb (do 20 EUR na dan sodelovanja v ukrepih), spodbude za novo zaposlitev, odvisne delavce ali samozaposlene osebe, ki bodo za največ šest mesecev prejemali 200 EUR na mesec, da bi podprli ciljne upravičence pri iskanju zaposlitve ali dejavnostih usposabljanja, pod pogojem, da dejavno sodelujejo pri ukrepih;

6. opozarja, da so predlagani ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG ter ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva;

7. je seznanjen, da je Španija potrdila, da zgoraj navedeni ukrepi, ki se financirajo iz ESPG, ne bodo prejeli finančnih prispevkov iz drugih finančnih instrumentov Unije; ugotavlja tudi, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja v skladu z nacionalnim pravom ali kolektivnimi pogodbami;

8. pozdravlja sodelovanje združenja ASIME ter sindikatov CCOO[20] in UGT[21], socialnih partnerjev, ki sodelujejo v socialnem dialogu v Galiciji, pri pripravi usklajenega svežnja prilagojenih storitev in pri izvajanju storitev; poudarja, da morajo biti socialni partnerji vključeni v spremljanje ukrepov;

9. ugotavlja, da bodo finančni prispevek upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in nadzirajo Evropski socialni sklad (ESS); posredniški organ za organ upravljanja bo „Xunta de Galicia“[22].


 

PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Johan Van Overtveldt

predsednik

Odbor za proračun

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za pomožne ladjedelniške sektorje v Galiciji (COM(2020)04852020/1996(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odboru za regionalni razvoj je bil v mnenje posredovan predlog Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485). Odbor za proračun naj bi o tem predlogu kmalu sprejel poročilo.

Na podlagi tega predloga naj bi se uporabila sredstva ESPG v zvezi z odpusti v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelke 24 (Proizvodnja kovin), 25 (Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav), 30 (Proizvodnja drugih vozil in plovil), 32 (Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti), 33 (Popravila in montaža strojev in naprav) ter 43 (Specializirana gradbena dela) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: NACE) Revizija 2, v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11) v Španiji. Uporaba sredstev bi zagotovila finančni prispevek v višini 2 054 400 EUR.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020).

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi ESPG za ta primer v znesku, ki ga predlaga Komisija.

S spoštovanjem!

Younous Omarjee

 

 


 

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.10.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds,

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs,

VERTS/ALE

 Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro,

 

1

-

ID

Joachim Kuhs,

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

RENEW

Moritz Körner

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov