MIETINTÖ työjärjestyksen muuttamisesta parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Gabriele Bischoff


Menettely : 2020/2098(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0194/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0194/2020
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

työjärjestyksen muuttamisesta parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa

(2020/2098(REG))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 236 ja 237 artiklan,

 ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0194/2020),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. korostaa, että covid-19-pandemian aiheuttama terveyskriisi on paljastanut, että työjärjestyksessä tarvitaan tarkemmin määriteltyjä menettelyjä, jotta voidaan varmistaa parlamentin rajoittamaton toiminta erityyppisissä poikkeusoloissa;

3. korostaa puhemiehen ja hallintoelinten tämänhetkisen terveyskriisin aikana oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti hyväksymien väliaikaisten toimenpiteiden merkitystä tällaisissa poikkeusoloissa selviytymiseksi; korostaa, että kyseisille toimenpiteille ei ollut vaihtoehtoja parlamentin toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi perussopimuksissa edellytetyn mukaisesti ja että ne mahdollistivat sen, että parlamentti voi toimia lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä ja huolehtia poliittisesta valvonnasta kriisin aikana perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti;

4. tähdentää, että kyseiset väliaikaiset toimenpiteet olivat täysin perusteltuja ja niillä varmistettiin kaikkien niiden soveltamisaikana toimitettujen äänestysten pätevyys;

5. pitää tärkeänä, että parlamentti varmistaa parhaan kykynsä mukaan kohtuullisen mukauttamisen vammaisille jäsenille ja heidän henkilöstölleen toimiessaan poikkeusoloissa;

6. katsoo, että jäljempänä esitetyt muutokset olisi hyväksyttävä vakiomenettelyjä noudattaen;

7. päättää, että kyseiset muutokset tulevat voimaan ensimmäisenä niiden hyväksymistä seuraavana päivänä;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

 

Tarkistus  1

Euroopan parlamentin työjärjestys

Osa XIII a (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

OSA XIII a: POIKKEUSOLOT

Tarkistus  2

 

Euroopan parlamentin työjärjestys

237 a artikla (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

237 a artikla

 

Poikkeustoimenpiteet

 

1. Tätä artiklaa sovelletaan tilanteisiin, joissa Euroopan parlamentin tehtävien hoitaminen ja oikeuksien käyttäminen perussopimusten mukaisesti vaikeutuvat sellaisten poikkeuksellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, joihin se ei voi vaikuttaa, ja joissa tilapäinen poikkeaminen muualla tässä työjärjestyksessä vahvistetuista parlamentin tavanomaisista menettelyistä on tarpeen, jotta voidaan hyväksyä poikkeustoimenpiteitä, joiden avulla parlamentti voi jatkaa kyseisten tehtävien hoitamista ja kyseisten oikeuksien käyttämistä.

 

Tällaisten poikkeusolojen katsotaan vallitsevan, jos puhemies katsoo parlamentin yksiköiden tarvittaessa vahvistaman luotettavan näytön perusteella, että parlamentin on mahdotonta tai vaarallista turvallisuussyistä tai siksi, että teknisiä välineitä ei ole käytettävissä, kokoontua muualla tässä työjärjestyksessä vahvistettuja tavanomaisia menettelyjä noudattaen ja hyväksytyn kalenterin mukaisesti.

 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä puhemies voi puheenjohtajakokouksen hyväksynnällä päättää soveltaa yhtä tai useampaa 3 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä.

 

Jos puheenjohtajakokous ei voi pakottavista kiireellisyyssyistä kokoontua kasvotusten tai virtuaalisesti, puhemies voi päättää soveltaa yhtä tai useampaa 3 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Tällainen päätös raukeaa viiden päivän kuluttua sen antamisesta, ellei puheenjohtajakokous hyväksy sitä kyseisessä määräajassa.

 

Puheenjohtajakokouksen hyväksymän puhemiehen päätöksen jälkeen vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi milloin tahansa pyytää, että osa tai kaikki kyseisessä päätöksessä määrätyistä toimenpiteistä toimitetaan erikseen parlamentin hyväksyttäväksi ilman keskustelua. Äänestys täysistunnossa otetaan pyynnön käsiteltäväksi jättämistä seuraavan ensimmäisen täysistunnon esityslistalle. Tarkistuksia ei voida esittää. Jos toimenpide ei saa annettujen äänten enemmistöä, se raukeaa istuntojakson päättymisen jälkeen. Täysistunnon hyväksymästä toimenpiteestä ei voida enää äänestää uudelleen saman istuntojakson aikana.

 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä voidaan määrätä kaikista 1 kohdassa tarkoitettuihin poikkeusoloihin kohdistuvista tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä ja erityisesti seuraavista toimenpiteistä:

 

a) suunnitellun istuntojakson, istunnon tai valiokunnan kokouksen lykkääminen myöhempään ajankohtaan ja/tai parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden elinten kokousten peruuttaminen tai rajoittaminen;

 

b) istuntojakson, istunnon tai valiokunnan kokouksen siirtäminen parlamentin toimipaikasta johonkin sen työskentelypaikkakunnista tai johonkin muuhun paikkaan tai jostakin sen työskentelypaikkakunnalta parlamentin toimipaikkaan, johonkin parlamentin muista työskentelypaikkakunnista tai johonkin muuhun paikkaan;

 

c) istuntojakson tai istunnon pitäminen parlamentin tiloissa, mutta kokonaan tai osittain erillisissä kokoushuoneissa, jotka mahdollistavat lähikontaktien asianmukaisen välttämisen;

 

d) istuntojakson, istunnon tai parlamentin elinten kokouksen järjestäminen 237 c artiklassa määrätyn etäosallistumisjärjestelyn mukaisesti;

 

e) siinä tapauksessa, että 209 artiklan 7 kohdassa määrätty tilapäinen korvaava mekanismi ei tarjoa riittäviä ratkaisuja käsiteltävänä oleviin poikkeusoloihin, valiokunnan jäsenen tilapäinen korvaaminen poliittisen ryhmän toimesta, ellei asianomainen jäsen vastusta sitä.

 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen on oltava ajallisesti rajoitettu, ja se on perusteltava. Se tulee voimaan, kun se julkaistaan parlamentin verkkosivustolla tai, jos olosuhteet estävät tällaisen julkaisemisen, parhailla käytettävissä olevilla välineillä.

 

Päätöksestä ilmoitetaan viipymättä myös henkilökohtaisesti kaikille jäsenille.

 

Puhemies voi uusia päätöksen 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhden tai useamman kerran rajoitetuksi ajaksi. Uusimispäätös on perusteltava.

 

Puhemies peruuttaa tämän artiklan mukaisesti annetun päätöksen heti, kun sen antamiseen johtaneet 1 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot ovat lakanneet.

 

5. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan viimeisenä keinona, ja sen perusteella valitaan ja sovelletaan ainoastaan käsiteltävänä olevien poikkeusolojen kannalta ehdottoman välttämättömiä toimenpiteitä.

 

Tätä artiklaa sovellettaessa otetaan asianmukaisesti huomioon erityisesti edustuksellisen demokratian periaate, jäsenten yhdenvertaisen kohtelun periaate, jäsenten oikeus hoitaa edustajantointaan ilman, että heille aiheutuu haittaa, mukaan lukien heidän 167 artiklan mukainen oikeutensa ja heidän oikeutensa äänestää vapaasti, henkilökohtaisesti ja kukin erikseen, sekä perussopimusten pöytäkirja N:o 6.

Tarkistus  3

Euroopan parlamentin työjärjestys

237 b artikla (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

237 b artikla

 

Parlamentin poliittisen tasapainon häiriintyminen

 

1. Puhemies voi puheenjohtajakokouksen hyväksynnällä hyväksyä tarvittavia toimenpiteitä, joilla helpotetaan asianomaisten jäsenten tai asianomaisen poliittisen ryhmän osallistumista, jos puhemies katsoo luotettavan näytön perusteella, että parlamentin poliittinen tasapaino on vakavasti heikentynyt, koska merkittävä määrä jäseniä tai poliittinen ryhmä ei voi osallistua parlamentin työskentelyyn muualla tässä työjärjestyksessä vahvistettuja tavanomaisia menettelyjä noudattaen turvallisuussyistä tai siksi, että teknisiä välineitä ei ole käytettävissä.

 

Tällaisten toimenpiteiden ainoana tavoitteena on mahdollistaa asianomaisten jäsenten osallistuminen etäyhteydellä soveltamalla 237 c artiklan 1 kohdan mukaisesti valittuja teknisiä välineitä tai muulla samaan tarkoitukseen soveltuvalla tavalla.

 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisia toimenpiteitä voidaan hyväksyä jäsenten edun mukaisesti, jos kyseessä on merkittävä määrä jäseniä ja jos tietyllä alueella poikkeukselliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin he eivät voi vaikuttaa, johtavat siihen, että he eivät voi osallistua.

 

Edellä olevan 1 kohdan mukaisia toimenpiteitä voidaan hyväksyä myös poliittisen ryhmän jäsenten edun mukaisesti, jos kyseinen ryhmä on pyytänyt niitä ja jos kyseinen ryhmä ei voi osallistua sellaisten poikkeuksellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, joihin se ei voi vaikuttaa.

 

3. Tällöin sovelletaan 237 a artiklan 2 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa sekä 237 a artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Tarkistus  4

 

Euroopan parlamentin työjärjestys

237 c artikla (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

237 c artikla

 

Etäosallistumisjärjestely

 

1. Jos puhemies päättää 237 a artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti soveltaa etäosallistumisjärjestelyä, parlamentti voi työskennellä etäyhteydellä muun muassa sallimalla kaikkien jäsenten käyttää tiettyjä parlamentaarisia oikeuksiaan sähköisesti.

 

Jos puhemies päättää 237 b artiklan mukaisesti, että etäosallistumisjärjestelyssä on käytettävä valittuja teknisiä välineitä, tätä artiklaa sovelletaan vain siinä määrin kuin se on tarpeen ja ainoastaan asianomaisiin jäseniin.

 

2. Etäosallistumisjärjestelyllä varmistetaan, että

 

– jäsenet voivat hoitaa edustajantointaan, mukaan lukien erityisesti heidän oikeutensa puhua täysistunnossa ja valiokunnissa, äänestää ja jättää tekstejä käsiteltäväksi ilman, että heille aiheutuu haittaa

 

– jäsenet antavat äänensä kukin erikseen ja henkilökohtaisesti

 

– etä-äänestysjärjestelmä antaa jäsenille mahdollisuuden äänestää tavallisissa äänestyksissä, äänestyksissä nimenhuudon mukaan ja salaisissa äänestyksissä ja tarkistaa, että heidän äänensä lasketaan annetuiksi

 

– kaikkiin jäseniin sovelletaan yhdenmukaista äänestysjärjestelmää riippumatta siitä, ovatko he läsnä parlamentin tiloissa vai eivät

 

– 167 artiklaa sovelletaan mahdollisimman laajasti

 

– jäsenille ja heidän henkilöstölleen tarjottavat tietotekniikkaratkaisut ovat teknologianeutraaleja

 

– jäsenet osallistuvat parlamentin keskusteluihin ja äänestyksiin käyttäen turvallisia sähköisiä välineitä, joita parlamentin yksiköt hallinnoivat ja valvovat suoraan ja sisäisesti.

 

3. Tehdessään 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen puhemies määrää, sovelletaanko järjestelyä jäsenten oikeuksien käyttämiseen ainoastaan täysistunnossa vai myös jäsenten oikeuksien käyttämiseen parlamentin valiokunnissa ja/tai muissa elimissä.

 

Puhemies myös määrää päätöksessään, miten oikeuksia ja käytäntöjä, joita ei voida käyttää ja soveltaa asianmukaisesti ilman jäsenten fyysistä läsnäoloa, mukautetaan järjestelyn ajaksi.

 

Näitä oikeuksia ja käytäntöjä ovat muun muassa

 

– istuntoon tai kokoukseen osallistumisen laskentatapa

 

– edellytykset, joiden mukaisesti päätösvaltaisuuden tarkistamista koskeva pyyntö esitetään

 

– tekstien jättäminen käsiteltäväksi

 

– kohta kohdalta -äänestystä ja erillistä äänestystä koskevat pyynnöt

 

– puheajan jakaminen

 

– keskustelujen suunnittelu

 

– suullisten tarkistusten esittely ja niiden vastustaminen

 

– äänestysjärjestys

 

– esityslistan hyväksymisen ja menettelyä koskevien esitysten määräajat.

 

4. Päätösvaltaisuutta ja äänestämistä täysistunnossa koskevien työjärjestyksen määräysten soveltamista varten etäyhteydellä osallistuvien jäsenten katsotaan olevan fyysisesti läsnä istuntosalissa.

 

Poiketen siitä, mitä 171 artiklan 11 kohdassa määrätään, jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet keskusteluun, voivat enintään kerran istunnon aikana jättää kirjallisen lausuman, joka liitetään sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.

 

Puhemies määrää tarvittaessa, miten jäsenet voivat käyttää istuntosalia etäosallistumisjärjestelyn soveltamisen aikana, ja erityisesti fyysisesti läsnä olevien jäsenten enimmäismäärän.

 

5. Jos puhemies päättää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti soveltaa etäosallistumisjärjestelyä valiokuntiin tai muihin elimiin, sovelletaan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa soveltuvin osin.

 

6. Puhemiehistö hyväksyy tämän artiklan mukaisesti käytettävien sähköisten välineiden toimintaa ja turvallisuutta koskevat toimenpiteet 2 kohdassa määrättyjen vaatimusten ja normien mukaisesti.

Tarkistus  5

Euroopan parlamentin työjärjestys

237 d artikla (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

237 d artikla

 

Täysistunnon pitäminen erillisissä kokoushuoneissa

 

Jos puhemies päättää 237 a artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, että parlamentin täysistunto pidetään kokonaan tai osittain useammassa kuin yhdessä kokoushuoneessa, tarvittaessa istuntosali mukaan luettuna, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 

 tässä yhteydessä käytössä olevien kokoushuoneiden katsotaan yhdessä muodostavan istuntosalin

 

 puhemies voi tarvittaessa määrätä, miten kyseisiä kokoushuoneita voidaan käyttää, jotta varmistetaan lähikontaktien välttämistä koskevien vaatimusten noudattaminen.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

12.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 11. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö