JELENTÉS az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Gabriele Bischoff


Eljárás : 2020/2098(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0194/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0194/2020
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében

(2020/2098(REG))

Az Európai Parlament,

 tekintettel eljárási szabályzata 236. és 237. cikkére,

 tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A9-0194/2020),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány által okozott egészségügyi válság rávilágított arra, hogy eljárási szabályzatának kidolgozottabb eljárásokat kell előírnia a Parlament különféle rendkívüli körülmények közötti korlátozásoktól mentes működésének biztosítása érdekében;

3. hangsúlyozza az elnöke és irányító testületei által a jelenlegi egészségügyi válság során az ilyen rendkívüli körülmények kezelése érdekében a jogállamisággal összhangban elfogadott ideiglenes intézkedések fontosságát, hangsúlyozza, hogy ezen intézkedéseknek nem voltak olyan alternatívái, amelyek biztosítanák a Parlament tevékenységeinek a Szerződésekben előírt folytonosságát, és hogy lehetővé tették a Parlament számára jogalkotási, költségvetési és politikai ellenőrzési feladatainak a Szerződésekben előírt eljárásoknak megfelelő ellátását a válság idején;

4. hangsúlyozza, hogy ezek az ideiglenes intézkedések teljes mértékben indokoltak voltak, és biztosították az alkalmazási idejük alatt hozott valamennyi szavazás érvényességét;

5. emlékeztet annak fontosságára, hogy a Parlament legjobb képességei szerint biztosítsa a fogyatékossággal élő képviselők és személyzetük számára a Parlament rendkívüli körülmények közötti működése során az észszerű alkalmazkodást;

6. úgy véli, hogy az alábbi módosításokat a rendes eljárásoknak megfelelően kell elfogadni;

7. úgy határoz, hogy ezek a módosítások az elfogadásukat követő első napon lépnek hatályba;

8. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

 

Módosítás  1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

XIII a cím (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

XIIIa. CÍM RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEK

Módosítás  2

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

237 a cikk (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

237a. cikk

 

Rendkívüli intézkedések

 

(1) Ez a cikk olyan helyzetekre alkalmazandó, amelyekben az Európai Parlament – általa nem befolyásolható, rendkívüli és előre nem látható körülmények miatt – akadályoztatva van a Szerződések szerinti feladatainak ellátásában és előjogainak gyakorlásában, és a Parlament e szabályzatban máshol meghatározott szokásos eljárásaitól való ideiglenes eltérésre van szükség olyan rendkívüli intézkedések elfogadásához, amelyek lehetővé teszik, hogy a Parlament továbbra is elláthassa feladatait és gyakorolhassa előjogait.

 

Ilyen rendkívüli körülmények akkor állnak fenn, ha az elnök – adott esetben a Parlament szolgálatai által megerősített, megbízható bizonyítékok alapján – arra a következtetésre jut, hogy biztonsági vagy védelmi okokból vagy a technikai eszközök hiánya miatt lehetetlen vagy veszélyes, illetve lehetetlen vagy veszélyes lesz a Parlament e szabályzatban máshol meghatározott szokásos eljárásoknak és az elfogadott naptárának megfelelő összehívása.

 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, az elnök az Elnökök Értekezletének jóváhagyásával határozhat a (3) bekezdésben említett egy vagy több intézkedés alkalmazásáról.

 

Ha rendkívüli sürgősség miatt az Elnökök Értekezletének személyes vagy virtuális összehívása nem lehetséges, az elnök a (3) bekezdésben meghatározott egy vagy több intézkedés alkalmazásáról határozhat. Az ilyen határozat az elfogadását követő öt nap elteltével hatályát veszti, kivéve, ha azt az Elnökök Értekezlete az említett határidőn belül jóváhagyja.

 

Az elnöknek az Elnökök Értekezlete által jóváhagyott határozatát követően legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport bármikor kérheti, hogy a határozat által előírt intézkedések egy részét vagy mindegyikét egyenként nyújtsák be a Parlamentnek vita nélküli elfogadásra. A plenáris ülésen történő szavazást fel kell venni a kérelem előterjesztését követő első ülésnap napirendjére. Módosító indítványt nem lehet benyújtani. Ha egy intézkedés nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, az intézkedés a plenáris ülés végét követően érvényét veszti. A plenáris ülés által jóváhagyott intézkedésekről ugyanazon a plenáris ülésen nem lehet újabb szavazást tartani.

 

(3) A (2) bekezdésben említett határozat rendelkezhet az (1) bekezdésben említett rendkívüli körülmények kezelésére szolgáló minden megfelelő intézkedésről, és különösen a következő intézkedésekről:

 

a) tervezett plenáris ülés, ülésnap vagy bizottsági ülés elhalasztása egy későbbi időpontra és/vagy a parlamentközi küldöttségek és egyéb szervek üléseinek törlése vagy korlátozása;

 

b) plenáris ülés, ülésnap vagy bizottsági ülés áthelyezése a Parlament székhelyéről a Parlament egyik munkahelyszínére vagy egy külső helyszínre, vagy egyik munkahelyszínéről a Parlament székhelyére, a Parlament egy másik munkahelyszínére vagy egy külső helyszínre;

 

c) a plenáris ülés vagy az ülésnap megtartása a Parlament épületeiben, de részben vagy egészben külön üléstermekben, lehetővé téve a megfelelő fizikai távolságtartást;

 

d) a plenáris ülés, ülésnap vagy a Parlament szervei ülésének a 237c. cikkben meghatározott távoli részvételi rendszer keretében történő megtartása;

 

e) abban az esetben, ha a 209. cikk (7) bekezdésében meghatározott ad hoc helyettesítési mechanizmus nem kínál elégséges megoldást a vizsgált rendkívüli körülményekre, a képviselők képviselőcsoportokkal történő ideiglenes helyettesítése a bizottságban, kivéve, ha az érintett képviselő ezt ellenzi;

 

(4) A (2) bekezdésben említett határozat hatálya időben korlátozott, és a határozatnak tartalmaznia kell az alapjául szolgáló indokokat. A határozat a Parlament honlapján való közzétételekor, vagy ha az ilyen közzétételt a körülmények akadályozzák, a rendelkezésre álló legjobb módon történő közzétételekor lép hatályba.

 

A határozatról minden képviselőt személyesen is késedelem nélkül tájékoztatni kell.

 

A határozatot az elnök a (2) bekezdés szerinti eljárásnak megfelelően egy vagy több alkalommal, korlátozott időre meghosszabbíthatja. A meghosszabbításról szóló határozatnak tartalmaznia kell az annak alapjául szolgáló indokokat.

 

Az elnök visszavonja az e cikk alapján elfogadott határozatot, amint megszűnnek az (1) bekezdésben említett rendkívüli körülmények, amelyek a határozat elfogadásához vezettek.

 

(5) Ennek a cikknek az alkalmazására csak végső eszközként kerülhet sor, és csak a vizsgált rendkívüli körülmények kezeléséhez feltétlenül szükséges intézkedések választhatók ki és alkalmazhatók.

 

E cikk alkalmazásakor megfelelően figyelembe kell venni különösen a képviseleti demokrácia elvét, a képviselőkkel való egyenlő bánásmód elvét, a képviselők parlamenti mandátumuk zavartalan gyakorlásához való jogát – beleértve a 167. cikkből eredő jogaikat – és a szabadon, egyénileg és személyesen történő szavazáshoz való jogukat, valamint a Szerződésekhez csatolt 6. jegyzőkönyvet.

Módosítás  3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

237 b cikk (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

237b. cikk

 

A Parlamenten belüli politikai erőviszonyok zavara

 

(1) Az elnök az Elnökök Értekezletének jóváhagyásával elfogadhatja az érintett képviselők vagy képviselőcsoportok részvételének megkönnyítése érdekében szükséges intézkedéseket, ha megbízható bizonyítékok alapján arra a következtetésre jut, hogy a Parlament politikai erőviszonyai súlyosan sérülnek amiatt, hogy jelentős számú képviselő vagy valamely képviselőcsoport biztonsági vagy védelmi okokból, vagy a technikai eszközök hiánya miatt nem tud részt venni a Parlament munkájában az e szabályzatban máshol meghatározott szokásos eljárásoknak megfelelően.

 

Az ilyen intézkedések kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegyék az érintett képviselők távoli részvételét a 237c. cikk (1) bekezdése szerinti kiválasztott technikai eszközök vagy más, azonos célt szolgáló megfelelő eszközök alkalmazásával.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések jelentős számú képviselő javára is elfogadhatók, ha regionális összefüggésben felmerülő, általuk nem befolyásolható, rendkívüli és előre nem látható körülmények a képviselők részvételének elmaradásához vezetnek.

 

Az (1) bekezdés szerinti intézkedések akkor is elfogadhatók valamely képviselőcsoport tagjainak javára, ha a képviselőcsoport kérelmezte azokat, amennyiben a képviselőcsoport részvételének elmaradása a képviselőcsoport által nem befolyásolható, rendkívüli és előre nem látható körülmények eredménye.

 

(3) A 237a. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdését, valamint a 237a. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított szabályokat és elveket megfelelően alkalmazni kell.

Módosítás  4

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

237 c cikk (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

237c. cikk

 

Távoli részvételi rendszer

 

(1) Amennyiben az elnök a 237a. cikk (3) bekezdésének d) pontja alapján a távoli részvételi rendszer alkalmazása mellett határoz, a Parlament eljárásait távolról is lefolytathatja, többek között azáltal, hogy valamennyi képviselő számára lehetővé teszi, hogy bizonyos parlamenti jogait elektronikus úton gyakorolja.

 

Amennyiben az elnök a 237b. cikkel összhangban úgy határoz, hogy a távoli részvételi rendszer keretében kiválasztott technikai eszközöket kell alkalmazni, ez a cikk csak a szükséges mértékben és kizárólag az érintett képviselőkre alkalmazandó.

 

(2) A távoli részvételi rendszer biztosítja a következőket:

 

– a képviselők akadálytalanul gyakorolhatják parlamenti megbízatásukat, ideértve különösen a plenáris ülésen és a bizottságokban való felszólaláshoz, a szavazáshoz és a szövegek benyújtásához való jogukat;

 

– a képviselők az összes szavazatot egyénileg és személyesen adják le;

 

– a távszavazási rendszer lehetővé teszi a képviselők számára a rendes szavazást, a név szerinti szavazást és a titkos szavazást, valamint annak ellenőrzését, hogy szavazataikat leadott szavazatként számításba veszik-e;

 

– egységes szavazási rendszert alkalmaznak minden képviselőre, függetlenül attól, hogy jelen vannak-e a Parlament épületeiben vagy sem;

 

– a 167. cikket a lehető legnagyobb mértékben alkalmazzák;

 

– a képviselők és személyzetük rendelkezésére bocsátott információtechnológiai megoldások „technológiasemlegesek”;

 

– a képviselők parlamenti vitákban és szavazásokban való részvétele biztonságos elektronikus eszközök használatával történik, amelyeket a Parlament szolgálatai közvetlenül és házon belül kezelnek és felügyelnek.

 

(3) Az (1) bekezdésben említett határozat meghozatalakor az elnök meghatározza, hogy ez a rendszer csak a plenáris ülésen, vagy a Parlament bizottságaiban és/vagy egyéb szerveiben is alkalmazandó-e a képviselők jogainak gyakorlására.

 

Az elnök határozatában azt is meghatározza, hogy a képviselők fizikai jelenléte nélkül megfelelően nem gyakorolható jogokat és gyakorlatokat hogyan kell kiigazítani a rendszer alkalmazásának időtartama alatt.

 

Ezek a jogok és gyakorlatok többek között a következőket érintik:

 

– az ülésen való jelenlét elszámolásának módja;

 

– a határozatképesség ellenőrzésére irányuló kérelem benyújtásának feltételei;

 

– szövegek előterjesztése;

 

– a részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek;

 

– a felszólalási idő felosztása;

 

– a viták ütemezése;

 

– a szóbeli módosítások ismertetése és az azokkal szembeni kifogás;

 

– a szavazás sorrendje;

 

– a napirend összeállítására és az eljárási indítványokra vonatkozó határidők és időkeretek.

 

(4) A szabályzat határozatképességre és a plenáris ülésteremben történő szavazásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában a távolról részt vevő képviselőket úgy kell tekinteni, mint akik fizikailag jelen vannak a plenáris ülésteremben.

 

A 171. cikk (11) bekezdésétől eltérve azok a képviselők, akik nem szólaltak fel a vitában, ülésnaponként egyszer írásbeli nyilatkozatot nyújthatnak be, amelyet csatolnak a vita szó szerinti jegyzőkönyvéhez.

 

Az elnök szükség esetén meghatározza, hogy a képviselők milyen módon használhatják az üléstermet a távoli részvételi rendszer alkalmazása során, és különösen azt, hogy legfeljebb hány képviselő tartózkodhat fizikailag az ülésteremben.

 

(5) Amennyiben az elnök a (3) bekezdés első albekezdésével összhangban úgy határoz, hogy a távoli részvételi rendszert alkalmazza a bizottságokra vagy egyéb szervekre, a (4) bekezdés első albekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

 

(6) Az Elnökség a (2) bekezdésben meghatározott követelményekkel és előírásokkal összhangban intézkedéseket fogad el az e cikk értelmében használt elektronikus eszközök működésére és biztonságára vonatkozóan.

Módosítás  5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

237 d cikk (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

237d. cikk

 

A plenáris ülés külön üléstermekben való megtartása

 

Amennyiben az elnök a 237a. cikk (3) bekezdésének c) pontjával összhangban úgy határoz, hogy lehetővé teszi, hogy a Parlament plenáris ülését részben vagy egészben egynél több ülésteremben tartsák, beleértve adott esetben a plenáris üléstermet is, a következő szabályokat kell alkalmazni:

 

 az ebben az összefüggésben használt üléstermeket úgy kell tekinteni, mint amelyek együttesen alkotják az üléstermet;

 

 az elnök szükség esetén meghatározhatja az egyes üléstermek használatának módját a fizikai távolságtartási követelmények betartásának biztosítása érdekében.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

12.10.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

A jelek magyarázata:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2020. november 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat