Procedure : 2020/2098(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0194/2020

Ingediende teksten :

A9-0194/2020

Debatten :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Stemmingen :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0380

<Date>{03/11/2020}3.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0194/2020</NoDocSe>
PDF 189kWORD 73k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden</Titre>

<DocRef>(2020/2098(REG))</DocRef>


<Commission>{AFCO}Commissie constitutionele zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Gabriele Bischoff</Depute> 

AMENDEMENTEN
ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden

(2020/2098(REG))

Het Europees Parlement,

 gezien de artikel 236 en 237 van het Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A9-0194/2020),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. benadrukt dat de gezondheidscrisis die is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie aan het licht heeft gebracht dat in zijn Reglement meer gedetailleerde procedures moeten worden opgenomen om te waarborgen dat het Parlement ook in uiteenlopende buitengewone omstandigheden onbelemmerd kan functioneren;

3. onderstreept het belang van de tijdelijke maatregelen die zijn Voorzitter en zijn bestuurlijke organen naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis onder eerbiediging van de rechtstaat hebben getroffen om in te kunnen spelen op deze buitengewone omstandigheden; benadrukt dat er geen alternatieven voor deze maatregelen bestonden om de continuïteit van de werkzaamheden van het Parlement zoals voorgeschreven door de Verdragen te kunnen garanderen, en dat deze het Parlement in staat hebben gesteld zijn wetgevende, budgettaire en politieke controlefuncties tijdens de crisis uit te oefenen overeenkomstig de in de Verdragen vastgestelde procedures;

4. benadrukt dat deze tijdelijke maatregelen volledig gerechtvaardigd waren en dat deze ervoor hebben gezorgd dat alle stemmen die tijdens die periode zijn uitgebracht, geldig zijn;

5. herinnert eraan dat het van belang is dat het al het mogelijke doet om leden met een handicap en hun medewerkers tijdens hun werkzaamheden onder deze buitengewone omstandigheden redelijk aangepaste voorzieningen te bieden;

6. is van mening dat de onderstaande amendementen moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met de standaardprocedures;

7. besluit dat deze amendementen in werking zullen treden op de dag volgend op hun goedkeuring;

8. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Reglement van het Europees Parlement</DocAmend>

<Article>Titel XIII bis (nieuw)</Article>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

TITEL XIII bis: BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

</Amend><Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Reglement van het Europees Parlement</DocAmend>

<Article>Artikel 237 bis (nieuw)</Article>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 237 bis

 

Buitengewone maatregelen

 

1. Dit artikel heeft betrekking op situaties waarin het Parlement ten gevolge van buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waar het geen invloed op heeft, wordt belemmerd zijn taken uit te voeren en zijn voorrechten uit hoofde van de Verdragen uit te oefenen en waarin een tijdelijke uitzondering op de gebruikelijke procedures van het Parlement die elders in dit Reglement uiteengezet worden noodzakelijk is om buitengewone maatregelen te treffen om het in staat te stellen die taken uit te voeren en die voorrechten uit te oefenen.

 

Dergelijke buitengewone omstandigheden worden geacht te bestaan als de Voorzitter op basis van betrouwbare informatie, die in voorkomend geval door de diensten van het Parlement wordt bevestigd, tot de conclusie komt dat het om veiligheidsredenen of ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de technische middelen voor het Parlement onmogelijk of gevaarlijk is om bijeen te komen overeenkomstig de elders in dit Reglement uiteengezette gebruikelijke procedures en zijn vastgestelde vergaderschema.

 

2. Indien aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, kan de Voorzitter, met goedkeuring van de Conferentie van voorzitters, besluiten om een of meer maatregelen als bedoeld in lid 3 toe te passen.

 

Wanneer het om dwingende redenen voor de Conferentie van voorzitters onmogelijk is om bijeen te komen, kan de Voorzitter besluiten een of meer maatregelen als bedoeld in lid 3 toe te passen. Een dergelijk besluit vervalt vijf dagen nadat het genomen is, tenzij het binnen die termijn wordt goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters.

 

Na het besluit van de Voorzitter, goedgekeurd door de Conferentie van Voorzitters, kunnen leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, te allen tijde verzoeken dat sommige of alle maatregelen die getroffen zijn bij dat besluit individueel worden voorgelegd aan het Parlement voor goedkeuring met debat. Zodra het verzoek is ingediend wordt de stemming in de plenaire vergadering op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Er kunnen geen amendementen worden ingediend. Als een maatregel geen meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt, vervalt deze na het einde van de vergaderperiode. Over een maatregel die wordt goedgekeurd door de plenaire vergadering mag niet nogmaals worden gestemd tijdens diezelfde vergaderperiode.

 

3. Het in lid 2 bedoelde besluit kan alle maatregelen omvatten om in te spelen op de buitengewone omstandigheden als bedoeld in lid 1 en kan met name de volgende maatregelen omvatten:

 

a) het uitstellen van een geplande vergaderperiode, plenaire vergadering of commissievergadering naar een latere datum en/of schrapping of beperking van de vergaderingen van interparlementaire delegaties en andere organen;

 

b) het verplaatsen van een vergaderperiode, plenaire vergadering of commissievergadering van de zetel van het Parlement naar een van zijn werklocaties of naar een externe locatie, of van een van zijn werklocaties naar de zetel van het Parlement, naar een van de andere werklocaties van het Parlement of naar een externe locatie;

 

c) het organiseren van een vergaderperiode of plenaire vergadering in de gebouwen van het Parlement, geheel of gedeeltelijk in afzonderlijke vergaderruimten zodat er voldoende fysieke afstand gehouden kan worden;

 

d) het organiseren van een vergaderperiode, plenaire vergadering of vergadering van de organen van het Parlement overeenkomstig de regeling voor deelname of afstand als vastgelegd in artikel 237 quater;

 

e) ingeval het ad-hocvervangingsmechanisme als vastgelegd in artikel 209, lid 7, niet voldoende soelaas biedt gezien de buitengewone omstandigheden in kwestie, tijdelijke vervanging door fracties van leden in een commissie tenzij het betrokken lid hier bezwaar tegen maakt;

 

4. Een besluit als bedoeld in lid 2 is beperkt in tijd en vermeldt de redenen waarop het is gebaseerd. Het treedt in werking na publicatie op de website van het Parlement of, indien de omstandigheden dergelijke publicatie belemmeren, op de best beschikbare wijze.

 

Daarnaast worden alle leden onverwijld individueel in kennis gesteld van het besluit.

 

Het besluit kan eenmaal of meerdere malen voor een beperkte periode worden verlengd door de Voorzitter overeenkomstig de procedure als bedoeld in lid 2. In een besluit tot verlenging worden de redenen vermeld waarop het is gebaseerd.

 

De Voorzitter herroept een overeenkomstig dit artikel genomen besluit zodra de in lid 1 bedoelde buitengewone omstandigheden die aanleiding waren voor het nemen van het besluit niet langer bestaan.

 

5. Dit artikel wordt alleen in het uiterste geval toegepast en er worden uitsluitend maatregelen gekozen en vastgesteld die strikt noodzakelijk zijn in het licht van de buitengewone omstandigheden.

 

Bij de toepassing van dit artikel wordt met name naar behoren rekening gehouden met het beginsel van de representatieve democratie, het beginsel van gelijke behandeling van de leden, het recht van de leden om hun parlementaire mandaat onbelemmerd uit te oefenen, waaronder hun rechten uit hoofde van artikel 167 en het recht om hun stem vrij, individueel en persoonlijk uit te brengen, en met Protocol nr. 6 gehecht aan de Verdragen.

</Amend><Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Reglement van het Europees Parlement</DocAmend>

<Article>Artikel 237 ter (nieuw)</Article>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 237 ter van het Reglement

 

Verstoring van het politieke evenwicht in het Parlement

 

1. De Voorzitter kan, met goedkeuring van de Conferentie van voorzitters, maatregelen treffen die nodig zijn om deelname van leden of een fractie te faciliteren indien hij, op basis van betrouwbare informatie, tot de conclusie komt dat het politieke evenwicht ernstig is verstoord doordat een aanzienlijk aantal leden of een fractie niet kan deelnemen aan de werkzaamheden van het Parlement overeenkomstig de gebruikelijke procedures als elders in dit Reglement uiteengezet, om veiligheidsredenen of omdat de technische middelen het niet toelaten.

 

Dergelijke maatregelen beogen alleen de betrokken leden in staat te stellen op afstand deel te nemen door de keuze van een van de technische mogelijkheden overeenkomstig artikel 237 quater, lid 1, of op een andere wijze met hetzelfde doel.

 

2. Maatregelen overeenkomstig lid 1 kunnen worden getroffen ten behoeve van een aanzienlijk aantal leden als buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waar zij geen invloed op hebben in een regionale context ertoe leiden dat zij niet kunnen deelnemen.

 

Maatregelen overeenkomstig lid 1 kunnen tevens worden getroffen ten behoeve van leden van een fractie als die fractie verzocht heeft om die maatregelen indien het niet-deelnemen van die fractie het gevolg is van buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waar die fractie geen invloed op heeft.

 

3. Artikel 237 bis, lid 2, tweede en derde alinea, en de bepalingen en beginselen als vastgelegd in artikel 237 bis, leden 4 en 5, zijn dienovereenkomstig van toepassing.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Reglement van het Europees Parlement</DocAmend>

<Article>Artikel 237 quater (nieuw)</Article>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 237 quater

 

Regeling voor deelname op afstand

 

1. Indien de Voorzitter besluit overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, onder d), de regeling voor deelname op afstand toe te passen, kan het Parlement zijn werkzaamheden op afstand uitvoeren o.a. door alle leden toe te staan sommige van hun parlementaire rechten met behulp van elektronische middelen uit te oefenen.

 

Indien de Voorzitter overeenkomstig artikel 237 ter besluit dat gebruik wordt gemaakt van de technische middelen van de regeling voor deelname op afstand, wordt dit artikel uitsluitend toegepast voor zover nodig en uitsluitend op de betrokken leden.

 

2. De regeling voor deelname op afstand waarborgt dat:

 

de leden in staat zijn hun parlementaire mandaat onbelemmerd uit te oefenen, met inbegrip, in het bijzonder, van hun recht om het woord te voeren in de plenaire vergadering en in commissievergaderingen, hun stem uit te brengen en amendementen in te dienen;

 

alle stemmen door de leden individueel en persoonlijk worden uitgebracht;

 

– het systeem voor stemming op afstand de leden in staat stelt deel te nemen aan gewone stemmingen, hoofdelijke stemmingen en geheime stemmingen en verifiëren of de stemmen worden geteld zoals zij zijn uitgebracht;

 

met betrekking tot alle leden een uniform stemsysteem wordt toegepast, ongeacht of zij aanwezig zijn in de gebouwen van het Parlement;

 

artikel 167 in de ruimst mogelijke mate wordt toegepast;

 

de IT-oplossingen die beschikbaar worden gesteld voor de leden en hun medewerkers “technologieneutraal” zijn;

 

deelname van leden aan parlementaire debatten en stemmingen plaatsvindt met behulp van beveiligde elektronische hulpmiddelen die direct en intern worden beheerd en gecontroleerd door de diensten van het Parlement.

 

3. Bij het vaststellen van het besluit als bedoeld in lid 1 bepaalt de Voorzitter of die regeling alleen betrekking heeft op de uitoefening van de rechten van de leden in de plenaire vergadering of eveneens op de uitoefening door de leden van hun rechten in parlementaire commissies en/of andere organen.

 

De Voorzitter bepaalt in zijn besluit tevens op welke wijze rechten die niet adequaat kunnen worden uitgeoefend en praktijken die niet adequaat kunnen plaatsvinden zonder de fysieke aanwezigheid van de leden tijdens de duur van de regeling worden aangepast.

 

Het gaat bij dergelijke rechten en praktijken onder meer om:

 

de wijze waarop het aantal aanwezigen bij een plenaire vergadering of commissievergadering wordt geteld;

 

de omstandigheden waaronder verzocht wordt na te gaan of het quorum is bereikt;

 

– de indiening van teksten;

 

– verzoeken om stemming in onderdelen of om afzonderlijke stemmingen;

 

– de toewijzing van spreektijd;

 

– de planning van debatten;

 

– de indiening van, en het bezwaar tegen, mondelinge amendementen;

 

– de stemvolgorde;

 

– de termijnen voor de vaststelling van de agenda en voor moties van orde.

 

4. Voor de toepassing van de bepalingen van het Reglement inzake het quorum en het stemmen in de plenaire vergaderzaal worden leden die op afstand deelnemen geacht fysiek aanwezig te zijn in de plenaire vergaderzaal.

 

In afwijking van artikel 171, lid 11, kunnen leden die in een debat niet het woord hebben gevoerd eenmaal per plenaire vergadering een schriftelijke verklaring indienen die aan het volledig verslag van de vergadering wordt gehecht.

 

De Voorzitter bepaalt, waar nodig, op welke wijze de plenaire vergaderzaal gedurende de toepassing van de regeling voor deelname op afstand door de leden kan worden gebruikt, en met name het maximale aantal leden dat fysiek aanwezig kan zijn.

 

5. Indien de Voorzitter overeenkomstig lid 3, eerste alinea, besluit de regeling voor deelname op afstand toe te passen op commissies of overige organen, is lid 4, eerste alinea, mutatis mutandis van toepassing.

 

6. Het Bureau stelt maatregelen vast betreffende het beheer en de veiligheid van de elektronische middelen die uit hoofde van dit artikel worden gebruikt, in overeenstemming met de vereisten en normen als vastgelegd in lid 2.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Reglement van het Europees Parlement</DocAmend>

<Article>Artikel 237 quinquies (nieuw)</Article>

 

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 237 quinquies van het Reglement

 

Organisatie van de plenaire vergadering in afzonderlijke vergaderzalen

 

Indien de Voorzitter besluit overeenkomstig artikel 237 bis, lid 3, onder c) een plenaire vergadering van het Parlement in zijn geheel of gedeeltelijk te laten houden in meer dan één vergaderzaal, waaronder in voorkomend geval de plenaire vergaderzaal, gelden de volgende bepalingen:

 

 de vergaderzalen die in dit verband worden gebruikt worden geacht samen de plenaire vergaderzaal te vormen;

 

 de Voorzitter kan, zo nodig, bepalen op welke wijze de respectieve vergaderzalen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de vereisten inzake fysieke afstand worden nageleefd.

</Amend></RepeatBlock-Amend> 


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

12.10.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 15 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid