SPRAWOZDANIE w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff


Procedura : 2020/2098(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0194/2020
Teksty złożone :
A9-0194/2020
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych

(2020/2098(REG))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 236 i 237 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0194/2020),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. podkreśla, że kryzys sanitarny spowodowany pandemią Covid-19 pokazał, że niezbędne jest przewidzenie w Regulaminie Parlamentu bardziej zaawansowanych procedur w celu zapewnienia nieograniczonego funkcjonowania Parlamentu w różnego rodzaju sytuacjach nadzwyczajnych;

3. podkreśla znaczenie tymczasowych środków przyjętych w obecnym kryzysie sanitarnym, zgodnie z zasadami praworządności, przez przewodniczącego i organy Parlamentu w celu radzenia sobie z takimi sytuacjami nadzwyczajnymi; podkreśla, że dla tych środków nie było alternatywy umożliwiającej zagwarantowanie wymaganej na mocy traktatów ciągłości działalności Parlamentu, oraz że środki te umożliwiły Parlamentowi sprawowanie funkcji ustawodawczej, budżetowej i kontroli politycznej w czasie kryzysu, zgodnie z procedurami przewidzianymi w traktatach;

4. podkreśla, że wspomniane środki tymczasowe były w pełni uzasadnione i zapewniły ważność wszystkich oddanych głosów w czasie ich stosowania;

5. przypomina o znaczeniu zapewnienia, w miarę możliwości, racjonalnych usprawnień dla posłów z niepełnosprawnościami i ich personelu, kiedy Parlament pracuje w sytuacjach nadzwyczajnych;

6. uważa, że zmiany przedstawione poniżej należy przyjąć zgodnie ze standardowymi procedurami;

7. postanawia, że zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia po ich przyjęciu;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji tytułem informacji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

Poprawka  1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Tytuł XIIIa (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

TYTUŁ XIIIa: SYTUACJA NADZWYCZAJNA

Poprawka  2

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 237 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 237 a

 

Środki nadzwyczajne

 

1. Artykuł ten ma zastosowanie do sytuacji, w których – ze względu na wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia okoliczności pozostające poza jego kontrolą – Parlament Europejski nie może wykonywać swoich obowiązków i prerogatyw wynikających z traktatów i konieczne jest tymczasowe odstępstwo od zwyczajowych procedur Parlamentu określonych w jakimkolwiek innym miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia środków nadzwyczajnych umożliwiających mu dalsze wykonywanie tych obowiązków i prerogatyw.

 

Uznaje się, że takie sytuacje nadzwyczajne występują, jeżeli Przewodniczący dochodzi do wniosku, na podstawie wiarygodnych dowodów potwierdzonych w stosownych przypadkach przez służby Parlamentu, że ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę lub ze względu na brak dostępności środków technicznych niemożliwe lub niebezpieczne jest lub będzie zwołanie posiedzenia zgodnie ze zwyczajową procedurą określoną w jakimkolwiek innym miejscu w niniejszym Regulaminie i w przyjętym harmonogramie.

 

2. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą Konferencji Przewodniczących, podjąć decyzję o zastosowaniu co najmniej jednego ze środków, o których mowa w ust. 3.

 

Jeżeli ze względu na szczególnie pilną konieczność Konferencja Przewodniczących nie może się zebrać fizycznie lub wirtualnie, Przewodniczący może podjąć decyzję o zastosowaniu co najmniej jednego ze środków, o których mowa w ust. 3. Decyzja taka wygasa pięć dni po jej przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona przez Konferencję Przewodniczących w tym terminie.

 

W następstwie decyzji podjętej przez Przewodniczącego, zatwierdzonej przez Konferencję Przewodniczących, posłowie, grupa polityczna lub grupy w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub wszystkie środki przewidziane w tej decyzji były indywidualnie przedkładane Parlamentowi do przyjęcia bez debaty. Głosowanie na sesji plenarnej jest wpisywane do porządku dziennego pierwszego posiedzenia po złożeniu wniosku. Poprawki nie są dopuszczalne. Jeżeli środek nie uzyska większości oddanych głosów, traci on ważność po zakończeniu sesji miesięcznej. Środek zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym nie może być przedmiotem dalszego głosowania w trakcie tej samej sesji miesięcznej.

 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może przewidywać wszelkie właściwe środki dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o których mowa w ust. 1, w szczególności następujące środki:

 

a) przełożenie zaplanowanej sesji miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia komisji na późniejszy termin lub odwołanie lub ograniczenie posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych i innych organów;

 

b) przeniesienie sesji miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia komisji z siedziby Parlamentu do jednego z miejsc pracy Parlamentu lub do miejsca zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy do siedziby Parlamentu, do jednego z innych miejsc pracy Parlamentu lub do miejsca zewnętrznego;

 

c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz w całości lub w części w odrębnych salach posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie właściwego dystansu fizycznego;

 

d) zorganizowanie sesji miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia organów Parlamentu z wykorzystaniem systemu zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w art. 237c;

 

e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc przewidziany w art. 209 ust. 7 nie zapewnia wystarczających środków zaradczych w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie przez grupy polityczne tymczasowego zastępstwa posłów w komisji, chyba że dany poseł sprzeciwia się temu.

 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ograniczona w czasie i zawiera uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej opublikowaniu na stronie internetowej Parlamentu lub, jeżeli okoliczności uniemożliwiają taką publikację, najlepszymi dostępnymi środkami.

 

Wszyscy posłowie są również niezwłocznie informowani osobiście o podjętej decyzji.

 

Decyzja może zostać przedłużona przez Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy na określony czas. Decyzja o przedłużeniu zawiera uzasadnienie.

 

Przewodniczący uchyla decyzję przyjętą na podstawie niniejszego artykułu z chwilą ustania sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 1 i która spowodowała jej przyjęcie.

 

5. Przepis ten stosuje się tylko w ostateczności, a do poradzenia sobie w danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i stosowane są jedynie środki absolutnie niezbędne.

 

Przy stosowaniu niniejszego artykułu uwzględnia się w szczególności zasadę demokracji przedstawicielskiej, zasadę równego traktowania posłów, prawo posłów do wykonywania mandatu parlamentarnego bez przeszkód, w tym prawa wynikające z art. 167 Regulaminu, oraz prawo do swobodnego, indywidualnego i osobistego głosowania, a także Protokół nr 6 do Traktatów.

Poprawka  3

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 237 b (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 237b

 

Zakłócenie równowagi politycznej w Parlamencie

 

1. Przewodniczący może, za zgodą Konferencji Przewodniczących, przyjąć niezbędne środki w celu ułatwienia uczestnictwa posłów lub danej grupy politycznej, jeżeli na podstawie wiarygodnych dowodów dojdzie do wniosku, że równowaga polityczna w Parlamencie jest poważnie zakłócona, ponieważ ze względów bezpieczeństwa lub ochrony lub ze względu na brak dostępności środków technicznych znaczna liczba posłów lub grupa polityczna nie może uczestniczyć w pracach Parlamentu zgodnie ze zwykłymi procedurami określonymi w jakimkolwiek innym miejscu w niniejszym Regulaminie.

 

Jedynym celem takich środków jest umożliwienie zdalnego uczestnictwa posłów, których dotyczy zastosowanie wybranych środków technicznych na podstawie art. 237c ust. 1 lub innych odpowiednich środków służących temu samemu celowi.

 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przyjęte w odniesieniu do znacznej liczby posłów, jeżeli wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia okoliczności pozostające poza ich kontrolą, występujące w kontekście regionalnym, uniemożliwią im uczestnictwo.

 

Środki, o których mowa w ust. 1, mogą również zostać przyjęte w odniesieniu do członków grupy politycznej, jeżeli grupa ta wystąpiła o nie, w przypadku gdy niemożność udziału danej grupy wynika z nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności pozostających poza kontrolą tej grupy.

 

3. Stosuje się odpowiednio przepisy art. 237a ust. 2 akapity drugi i trzeci oraz przepisy i zasady określone w art. 237a ust. 4 i 5.

Poprawka  4

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 237 c (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 237 c

 

System zdalnego uczestnictwa

 

1. W przypadku gdy Przewodniczący podejmuje decyzję zgodnie z art. 237a ust. 3 lit. d) o zastosowaniu systemu zdalnego uczestnictwa, Parlament może prowadzić prace zdalnie, między innymi umożliwiając wszystkim posłom korzystanie z niektórych praw parlamentarnych drogą elektroniczną.

 

Jeżeli zgodnie z art. 237b Przewodniczący podejmuje decyzję o zastosowaniu wybranych środków technicznych w ramach systemu zdalnego uczestnictwa, niniejszy artykuł stosuje się jedynie w niezbędnym zakresie i tylko do zainteresowanych posłów.

 

2. System zdalnego uczestnictwa gwarantuje, że:

 

– posłowie mogą bez przeszkód wykonywać swój mandat parlamentarny, w tym w szczególności prawo do zabierania głosu na posiedzeniu plenarnym i w komisjach, prawo do głosowania i prawo do składania tekstów;

 

– wszystkie głosy są oddawane przez posłów indywidualnie i osobiście;

 

– system zdalnego głosowania umożliwia posłom oddanie głosów w głosowaniach zwykłych, głosowaniach imiennych i głosowaniach tajnych, a także sprawdzenie, czy ich głosy są liczone wśród głosów oddanych;

 

– jednolity system głosowania jest stosowany w odniesieniu do wszystkich posłów, niezależnie od tego, czy są obecni na terenie Parlamentu, czy też nie;

 

– artykuł 167 stosuje się w możliwie najszerszym zakresie;

 

– rozwiązania informatyczne udostępniane posłom i ich pracownikom są „neutralne pod względem technologicznym”;

 

– udział posłów w debatach parlamentarnych i głosowaniach odbywa się za pomocą bezpiecznych środków elektronicznych, zarządzanych i nadzorowanych bezpośrednio  wewnątrz instytucji przez służby Parlamentu.

 

3. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system ten ma zastosowanie wyłącznie do wykonywania praw poselskich na sesji plenarnej, czy też do wykonywania praw posłów w komisjach i/lub innych organach Parlamentu.

 

Przewodniczący określa również w swojej decyzji, w jaki sposób prawa i praktyki, które nie mogą być wykonywane w odpowiedni sposób bez fizycznej obecności posłów, są dostosowywane na okres obowiązywania systemu.

 

Te prawa i praktyki dotyczą między innymi:

 

– sposobu obliczania obecności podczas obrad lub posiedzenia;

 

– warunków składania wniosku o sprawdzenie kworum;

 

– składania tekstów;

 

– wniosków o głosowanie podzielone i głosowania odrębne;

 

– przydzielania czasu wystąpień;

 

– harmonogramu debat;

 

– przedstawiania poprawek ustnych i sprzeciwu wobec nich;

 

– porządku głosowania;

 

– terminów i ograniczeń czasowych dotyczących ustalania porządku dziennego i składania wniosków proceduralnych.

 

4. Do celów stosowania przepisów Regulaminu dotyczących kworum i głosowania w sali obrad plenarnych uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad plenarnych.

 

Na zasadzie odstępstwa od art. 171 ust. 11 posłowie, którzy nie zabrali głosu w debacie, mogą, raz w ciągu posiedzenia, złożyć pisemne oświadczenie, które załącza się do pełnego sprawozdania z debaty.

 

W razie konieczności Przewodniczący określa sposób, w jaki sala obrad plenarnych może być wykorzystywana przez posłów podczas stosowania systemu zdalnego uczestnictwa, a w szczególności maksymalną liczbę posłów, którzy mogą być fizycznie obecni.

 

5. Jeżeli Przewodniczący podejmie decyzję, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, o zastosowaniu systemu zdalnego uczestnictwa w komisjach lub innych organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 akapit pierwszy.

 

6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące funkcjonowania i bezpieczeństwa środków elektronicznych stosowanych na podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z wymogami i normami określonymi w ust. 2.

Poprawka  5

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 237 d (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 237d

 

Odbywanie sesji plenarnej w oddzielnych salach posiedzeń

 

W przypadku gdy Przewodniczący podejmuje decyzję, zgodnie z art. 237a ust. 3 lit. c), o zezwoleniu na odbycie posiedzenia plenarnego Parlamentu w całości lub w części w więcej niż jednej sali posiedzeń, w tym, w stosownych przypadkach, w sali obrad plenarnych, zastosowanie mają następujące zasady:

 

 sale posiedzeń wykorzystywane w tym kontekście są traktowane jako łącznie stanowiące salę obrad plenarnych;

 

 Przewodniczący może, w razie konieczności, określić sposób korzystania z poszczególnych sal posiedzeń, aby zapewnić przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymywania właściwego dystansu fizycznego.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

12.10.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności