RAPORT privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportoare: Gabriele Bischoff


Procedură : 2020/2098(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0194/2020
Texte depuse :
A9-0194/2020
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale

(2020/2098(REG))

Parlamentul European,

 având în vedere articolele 236 și 237 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0194/2020),

1. hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2. subliniază că criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a arătat că Regulamentul său de procedură are nevoie de proceduri mai dezvoltate pentru a garanta funcționarea fără limitări a Parlamentului în diferite tipuri de împrejurări excepționale;

3. subliniază importanța măsurilor temporare adoptate, în conformitate cu principiul statului de drept, de Președintele său și de organele sale de conducere în timpul actualei crize sanitare, pentru a face față acestor împrejurări excepționale; subliniază că nu au existat alte alternative la aceste măsuri pentru a garanta continuitatea activității Parlamentului așa cum se prevede în tratate și că ele au permis Parlamentului să își desfășoare funcțiile de control legislativ, bugetar și politic în timpul crizei, în conformitate cu procedurile prevăzute de tratate;

4. subliniază că aceste măsuri temporare au fost pe deplin justificate și că ele au asigurat validitatea tuturor voturilor exprimate în perioada în care s-au aplicat;

5. reamintește importanța asigurării, prin toate mijloacele de care dispune, de înlesniri rezonabile pentru deputații cu dizabilități și personalul acestora în perioada în care Parlamentul își desfășoară activitatea în împrejurări excepționale;

6. consideră că modificările de mai jos ar trebui adoptate în conformitate cu procedurile standard;

7. decide că aceste modificări intră în vigoare în prima zi de la data adoptării lor;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie spre informare Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

 

Amendamentul  1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Titlul XIII a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

TITLUL XIIIa: ÎMPREJURĂRI EXCEPȚIONALE

Amendamentul  2

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 237 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 237a

 

Măsuri excepționale

 

1. Prezentul articol se aplică situațiilor în care Parlamentul European, din cauza unor împrejurări excepționale și neprevăzute independente de voința sa, este împiedicat să își îndeplinească atribuțiile și să își exercite prerogativele în temeiul tratatelor și în care o derogare temporară de la procedurile obișnuite ale Parlamentului, prevăzute în altă parte în prezentul regulament, este necesară pentru a adopta măsuri excepționale care să îi permită să continue să îndeplinească aceste atribuții și să exercite aceste prerogative.

 

Se consideră că există împrejurări excepționale în cazul în care Președintele ajunge, pe baza unor dovezi solide, confirmate, după caz, de serviciile Parlamentului, la concluzia că, din motive de securitate sau siguranță sau din cauza indisponibilității mijloacelor tehnice, este sau va fi imposibil sau periculos pentru Parlament să se întrunească urmând procedurile sale obișnuite, astfel cum se prevede în altă parte în prezentul regulament, precum și în calendarul adoptat de aceasta.

 

2. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), Președintele poate decide, cu aprobarea Conferinței președinților, să aplice una sau mai multe dintre măsurile menționate la alineatul (3).

 

Dacă, din motive de urgență imperativă, întrunirea în persoană sau virtuală a Conferinței președinților este imposibilă, Președintele poate decide să aplice una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alineatul (3). Această decizie expiră în termen de cinci zile de la adoptare, cu excepția cazului în care a fost aprobată de Conferința președinților în termenul respectiv.

 

În urma unei decizii a Președintelui, aprobată de Conferința președinților, membrii unui grup politic sau ai unor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita, în orice moment, ca unele măsuri sau toate măsurile prevăzute în această decizie să fie transmise în mod individual Parlamentului spre aprobare fără dezbatere. Votul în plen este înscris pe ordinea de zi a primei ședințe de după ziua depunerii solicitării respective. Nu se pot depune amendamente. În cazul în care o măsură nu obține o majoritate a voturilor exprimate, aceasta expiră după încheierea perioadei de sesiune. O măsură aprobată în sesiune plenară nu poate fi supusă din nou la vot în cursul aceleiași perioade de sesiune.

 

3. Decizia menționată la alineatul (2) poate prevedea toate măsurile adecvate în legătură cu împrejurările excepționale menționate la alineatul (1), în special următoarele măsuri:

 

(a) amânarea unei perioade de sesiune, a unei ședințe sau a unei reuniuni a unei comisii pentru o dată ulterioară și/sau anularea sau limitarea reuniunilor delegațiilor interparlamentare și ale altor organe;

 

(b) deplasarea unei perioade de sesiune, a unei ședințe sau a reuniunii unei comisii de la sediul Parlamentului la unul dintre locurile de desfășurare a activității sale la un loc exterior sau de la unul dintre locurile de desfășurare a activității sale la sediul Parlamentului, la unul dintre celelalte locuri de desfășurare a activității sale sau la un loc exterior;

 

(c) desfășurarea unei perioade de sesiune sau a unei ședințe în incinta Parlamentului, dar integral sau parțial în săli de reuniune separate, care permit o distanțare fizică adecvată;

 

(d) desfășurarea unei perioade de sesiune, a unei ședințe sau a unei reuniuni a organelor Parlamentului în conformitate cu regimul de participare de la distanță prevăzut la articolul 237c;

 

(e) în cazul în care mecanismul ad hoc de suplinire prevăzut la articolul 209 alineatul (7) nu oferă suficiente soluții pentru împrejurările excepționale avute în vedere, înlocuirea temporară de către grupurile politice a deputaților membri în comisii, cu excepția cazului în care deputații în cauză se opun.

 

4. O decizie menționată la alineatul (2) este limitată în timp și precizează motivele pe care se întemeiază. Ea intră în vigoare la data publicării sale pe site-ul Parlamentului sau, dacă împrejurările împiedică această publicare, prin intermediul celor mai bune mijloace disponibile.

 

De asemenea, toți deputații sunt informați individual și fără întârziere în legătură cu decizia.

 

Decizia poate fi reînnoită de către Președinte în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2) o dată sau de mai multe ori pentru o perioadă limitată. O decizie de reînnoire expune motivele pe care se întemeiază.

 

Președintele revocă o decizie adoptată în temeiul prezentului articol de îndată ce împrejurările excepționale menționate la alineatul (1) care au condus la adoptarea acesteia au dispărut.

 

5. Prezentul articol se aplică numai în ultimă instanță și sunt reținute și aplicate numai măsurile strict necesare în împrejurările excepționale în cauză.

 

La aplicarea prezentului articol se ține seama în mod corespunzător mai ales de principiul democrației reprezentative, de principiul egalității de tratament a deputaților, de dreptul deputaților de a-și exercita mandatul parlamentar fără nicio piedică, inclusiv de drepturile lor decurgând din articolul 167 și de dreptul de a vota în mod liber, individual și în persoană, precum și de Protocolul nr. 6 la tratate.

Amendamentul  3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 237 b (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 237b

 

Perturbarea echilibrului politic în Parlament

 

1. Președintele poate adopta, cu aprobarea Conferinței președinților, măsurile necesare pentru a facilita participarea deputaților sau a grupurilor politice în cauză în cazul în care, pe baza unor dovezi solide, acesta ajunge la concluzia că echilibrul politic din Parlament este grav afectat deoarece un număr semnificativ de deputați sau un grup politic nu pot participa la lucrările Parlamentului desfășurate conform procedurilor sale obișnuite, astfel cum se prevede în altă parte în prezentul regulament, din motive de securitate sau de siguranță sau ca urmare a indisponibilității mijloacelor tehnice.

 

Scopul unic al acestor măsuri este de a permite participarea de la distanță a deputaților în cauză prin aplicarea mijloacelor tehnice selectate în temeiul articolului 237c alineatul (1) sau prin alte mijloace adecvate care servesc aceluiași scop.

 

2. Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot fi adoptate în beneficiul unui număr semnificativ de deputați dacă împrejurări excepționale și imprevizibile, independente de voința lor, care au loc într-un context regional, au dus la neparticiparea acestora.

 

Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot fi adoptate, de asemenea, în beneficiul membrilor unui grup politic, dacă grupul respectiv le-a solicitat, în cazul în care neparticiparea acestuia este rezultatul unor împrejurări excepționale și imprevizibile, care nu pot fi controlate de grupul respectiv.

 

3. Articolul 237a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, precum și normele și principiile prevăzute la articolul 237a alineatele (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

Amendamentul  4

 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 237 c (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 237c

 

Regimul de participare de la distanță

 

1. Dacă Președintele decide, conform articolului 237a alineatul (3) litera (d) să aplice regimul de participare de la distanță, Parlamentul își poate desfășura procedurile de la distanță, printre altele, permițând tuturor deputaților să își exercite unele dintre drepturile parlamentare prin mijloace electronice.

 

În cazul în care Președintele decide, în conformitate cu articolul 237b, că trebuie utilizate anumite mijloace tehnice în cadrul regimului de participare de la distanță, regula se aplică numai în măsura necesară și numai deputaților în cauză.

 

2. Regimul de participare de la distanță garantează că:

 

– deputații pot să își exercite fără restricții mandatul parlamentar, în special dreptul de a se exprima în plen și în comisii, de a vota și de a depune texte;

 

– deputații votează individual și în persoană;

 

– sistemul de votare de la distanță le permite deputaților să voteze în mod obișnuit, să voteze prin apel nominal și prin vot secret și să verifice dacă voturile lor sunt numărate așa cum au fost exprimate;

 

– se aplică un sistem de vot uniform pentru toți deputații, indiferent dacă sunt prezenți sau nu în incinta Parlamentului;

 

– articolul 167 se aplică în cea mai mare măsură posibilă;

 

– soluțiile informatice puse la dispoziția deputaților și a personalului acestora sunt neutre din punct de vedere tehnologic;

 

– participarea deputaților la dezbateri parlamentare și la votare are loc prin mijloace electronice securizate care sunt gestionate și supravegheate de serviciile Parlamentului direct și intern.

 

3. La luarea deciziei menționate la alineatul (1), Președintele stabilește dacă regimul respectiv se aplică numai exercitării drepturilor deputaților în plen sau și exercitării drepturilor deputaților în comisii și/sau alte organe ale Parlamentului.

 

Președintele stabilește în decizia sa și modul în care drepturile și practicile care nu pot fi exercitate în mod corespunzător fără prezența fizică a membrilor suferă adaptări pe durata regimului.

 

Aceste drepturi și practici se referă, printre altele, la:

 

– modul de contabilizare a prezenței la o ședință sau la o reuniune;

 

– condițiile în care se cere verificarea cvorumului;

 

– depunerea textelor;

 

– cererile de vot separat sau pe părți;

 

– repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt;

 

– programarea dezbaterilor;

 

– prezentarea amendamentelor orale și obiecțiile ridicate la acestea;

 

– ordinea voturilor;

 

– termenele-limită și termenele pentru stabilirea ordinii de zi și pentru moțiunile de procedură.

 

4. Din punctul de vedere al aplicării dispozițiilor din normele privind cvorumul și votul în sala de ședințe, deputații care participă de la distanță sunt considerați prezenți fizic în sala de ședințe.

 

Prin derogare de la articolul 171 alineatul (11), deputații care nu au luat cuvântul în cadrul unei dezbateri pot prezenta, o dată pe ședință, o declarație scrisă anexată la stenograma dezbaterii.

 

Președintele stabilește, după caz, modul în care sala de ședințe poate fi utilizată de către deputați în cadrul regimului de participare de la distanță, în special numărul maxim de deputați care pot fi prezenți fizic.

 

5. Dacă Președintele decide, în conformitate cu alineatul (3) primul paragraf, să aplice regimul de participare de la distanță în cazul comisiilor sau al altor organe, se aplică, mutatis mutandis, alineatul (4), primul paragraf.

 

6. Biroul adoptă măsurile privind funcționarea și securitatea mijloacelor electronice utilizate în conformitate cu prezentul articol, în concordanță cu cerințele și standardele prevăzute la alineatul (2).

Amendamentul  5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 237 d (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 237d

 

Organizarea sesiunii plenare în săli de reuniune separate

 

Dacă, în conformitate cu articolul 237a alineatul (3) litera (c), Președintele decide să permită desfășurarea unei sesiuni plenare a Parlamentului, integral sau parțial, în mai multe săli de reuniune, inclusiv, dacă este cazul, în hemiciclu, se aplică următoarele norme:

 

 sălile de reuniune utilizate în acest context sunt considerate a constitui în mod colectiv sala de ședințe;

 

 Președintele poate, dacă este necesar, să stabilească modul în care sălile de reuniune respective pot fi utilizate, pentru a asigura respectarea cerințelor de distanțare fizică.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

12.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Membri supleanți prezenți la votul final

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

 

Ultima actualizare: 11 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate