Postup : 2020/2098(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0194/2020

Predkladané texty :

A9-0194/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Hlasovanie :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0380

<Date>{16/10/2020}16.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0194/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 75k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností</Titre>

<DocRef>(2020/2098(REG))</DocRef>


<Commission>{AFCO}Výbor pre ústavné veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Gabriele Bischoff</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

(2020/2098(REG))

Európsky parlament,

 so zreteľom na články 236 a 237 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0194/2020),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. zdôrazňuje, že zdravotná kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 odhalila, že rokovací poriadok si vyžaduje dôkladnejšie postupy na zabezpečenie neobmedzeného fungovania Parlamentu za rôznych mimoriadnych okolností;

3. zdôrazňuje význam dočasných opatrení, ktoré v súvislosti s týmito mimoriadnymi okolnosťami v súčasnej zdravotnej kríze prijali predseda a riadiace orgány Parlamentu v súlade so zásadou právneho štátu; zdôrazňuje, že k týmto opatreniam na zabezpečenie kontinuity činnosti Parlamentu, ktorá sa vyžaduje v zmluvách, neexistujú žiadne alternatívy, a že sa nimi umožnilo, aby Parlament vykonával svoju legislatívnu a rozpočtovú funkciu, ako aj funkciu politickej kontroly aj počas krízy, v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách;

4. zdôrazňuje, že tieto dočasné opatrenia boli plne opodstatnené a že sa nimi zabezpečila platnosť všetkých hlasovaní, ktoré sa uskutočnili počas obdobia ich uplatňovania;

5. pripomína, že je dôležité v rámci svojich najlepších schopností zabezpečiť primerané ubytovanie pre poslancov so zdravotným postihnutím a ich zamestnancov počas ich činnosti za mimoriadnych okolností;

6. domnieva sa, že nižšie uvedené pozmeňujúce návrhy by sa mali prijať v súlade so štandardnými postupmi;

7. rozhodol, že tieto pozmeňujúce návrhy nadobudnú účinnosť prvým dňom po ich prijatí;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii a národným parlamentom pre informáciu.


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rokovací poriadok Európskeho parlamentu</DocAmend>

<Article>Hlava XIII a (nová) </Article>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

HLAVA XIIIa: MIMORIADNE OKOLNOSTI

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Rokovací poriadok Európskeho parlamentu</DocAmend>

<Article>Článok 237 a (nový)</Article>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 237 a

 

Mimoriadne opatrenia

 

1. Tento článok sa uplatňuje v situáciách, keď Európsky parlament z dôvodu výnimočných a nepredvídateľných okolností mimo svojej kontroly nemôže plniť svoje povinnosti a vykonávať svoje právomoci podľa zmlúv a keď je potrebné uplatniť dočasnú výnimku zo zvyčajných postupov Parlamentu ukotvenú v iných ustanoveniach tohto poriadku s cieľom prijať mimoriadne opatrenia, aby mohol Parlament naďalej plniť svoje povinnosti a vykonávať svoje právomoci.

 

Za takéto mimoriadne okolnosti sa budú považovať situácie, keď predseda na základe spoľahlivých dôkazov, ktoré podľa potreby potvrdia útvary Parlamentu, dospeje k záveru, že z dôvodov bezpečnosti a ochrany alebo ako dôsledok nedostupnosti technických prostriedkov je alebo bude pre Parlament nemožné alebo nebezpečné zasadať v súlade so zvyčajnými postupmi zakotvenými v iných ustanoveniach tohto poriadku a podľa prijatého harmonogramu.

 

2. Predseda môže so súhlasom Konferencie predsedov rozhodnúť o uplatnení jedného alebo viacerých opatrení uvedených v odseku 3, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

 

Ak je prezenčné alebo virtuálne zasadnutie Konferencie predsedov z nevyhnutných a naliehavých dôvodov nemožné, predseda môže rozhodnúť o uplatnení jedného alebo viacerých opatrení uvedených v odseku 3. Účinnosť tohto rozhodnutia sa končí päť dní po jeho prijatí, ak ho v tejto lehote neschváli Konferencia predsedov.

 

Po prijatí rozhodnutia predsedu, ktoré schválila Konferencia predsedov, môže politická skupina, skupiny alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, kedykoľvek požiadať, aby boli niektoré alebo všetky opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí jednotlivo predložené Parlamentu na schválenie bez rozpravy. Hlasovanie v pléne sa zaradí na program prvého rokovania nasledujúceho po dni, keď bola žiadosť predložená. Nemôžu sa predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Ak opatrenie nezíska väčšinu odovzdaných hlasov, jeho účinnosť sa končí po skončení schôdze. Opatrenie schválené na plenárnej schôdzi nesmie byť predmetom ďalšieho hlasovania počas tej istej schôdze.

 

3. Rozhodnutím uvedeným v odseku 2 sa môžu stanoviť všetky vhodné opatrenia týkajúce sa mimoriadnych okolností uvedených v odseku 1 a najmä tieto opatrenia:

 

a) odloženie plánovanej plenárnej schôdze, rokovania alebo schôdze výboru na neskorší dátum a/alebo zrušenie alebo obmedzenie schôdzí medziparlamentných delegácií a iných orgánov;

 

b) presunutie plenárnej schôdze, rokovania alebo schôdze výboru zo sídla Parlamentu na jedno z jeho pracovísk alebo na iné miesto alebo z jedného z pracovísk Parlamentu do jeho sídla, na iné pracovisko alebo na iné miesto;

 

c) uskutočnenie plenárnej schôdze alebo rokovania v priestoroch Parlamentu, avšak úplne alebo čiastočne v oddelených zasadacích miestnostiach, čím sa umožní dodržiavať primeraný fyzický odstup;

 

d) uskutočnenie plenárnej schôdze, rokovania alebo schôdze orgánov Parlamentu v režime účasti na diaľku stanoveného v článku 237c;

 

e) ak dotknutý poslanec súhlasí, dočasné nahradenie poslancov vo výbore politickými skupinami v prípade, že mechanizmus ad hoc nahradenia stanoveného v článku 209 ods. 7 neposkytuje dostatočné riešenia v prípade uvedených mimoriadnych okolností.

 

4. Rozhodnutie uvedené v článku 2 je časovo obmedzené a musia sa v ňom uvádzať dôvody, na ktorých sa zakladá. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom svojho uverejnenia na webovom sídle Parlamentu alebo iným najvhodnejším dostupným spôsobom, ak okolnosti neumožňujú uverejnenie na webovom sídle.

 

Toto rozhodnutie sa takisto bezodkladne oznámi jednotlivo všetkým poslancom.

 

Predseda môže rozhodnutie obnoviť v súlade s postupom podľa odseku 2 raz alebo viackrát, a to na obmedzené časové obdobie. V rozhodnutí týkajúcom sa obnovenia sa uvedú dôvody, na ktorých sa zakladá.

 

Predseda zruší rozhodnutie prijaté podľa tohto článku, keď prestanú platiť mimoriadne okolnosti uvedené v článku 1, ktoré boli dôvodom jeho prijatia.

 

5. Tento článok sa uplatňuje len ako posledná možnosť a budú sa vyberať a uplatňovať len tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riešenie uvedených mimoriadnych okolností.

 

Pri uplatňovaní tohto článku sa náležite zohľadnia najmä zásada zastupiteľskej demokracie, zásada rovnakého zaobchádzania s poslancami, právo poslancov vykonávať svoj poslanecký mandát bez obmedzenia, a to vrátane ich práv, ktoré im plynú z článku 167, a právo slobodne, jednotlivo a osobne hlasovať, a protokol č. 6 k zmluvám.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rokovací poriadok Európskeho parlamentu</DocAmend>

<Article>Článok 237 b (nový)</Article>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 237b

 

Narušenie politickej rovnováhy v Parlamente

 

1. Predseda môže so súhlasom Konferencie predsedov prijať opatrenia potrebné na uľahčenie účasti dotknutých poslancov alebo politickej skupiny, ak na základe spoľahlivých dôkazov dospeje k záveru, že politická rovnováha v Parlamente je výrazne narušená, pretože značný počet poslancov alebo jedna z politických skupín sa nemôže zúčastniť na rokovaní Parlamentu v súlade s jeho zvyčajnými postupmi zakotvenými v iných ustanoveniach tohto poriadku, a to z dôvodov bezpečnosti alebo ochrany alebo ako dôsledok nedostupnosti technických prostriedkov.

 

Jediným účelom takýchto opatrení je umožniť dotknutým poslancom účasť na diaľku prostredníctvom vybraných technických prostriedkov podľa článku 237c ods. 1 alebo iných vhodných prostriedkov plniacich ten istý účel.

 

2. Opatrenia podľa odseku 1 sa môžu prijať v prospech značného počtu poslancov v prípade, že výnimočné a nepredvídateľné okolnosti mimo ich kontroly a v regionálnom kontexte viedli k ich neúčasti.

 

Opatrenia podľa odseku 1 sa takisto môžu prijať v prospech poslancov politickej skupiny, ak o ne dotknutá politická skupina požiadala v prípade, že neúčasť tejto skupiny je dôsledkom výnimočných a nepredvídateľných okolností mimo jej kontroly.

 

3. Článok 237a ods. 2 prvý a tretí pododsek a pravidlá a zásady stanovené v článku 237a ods. 4 a 5 sa uplatnia zodpovedajúcim spôsobom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Rokovací poriadok Európskeho parlamentu</DocAmend>

<Article>Článok 237 c (nový)</Article>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 237 c

 

Režim účasti na diaľku

 

1. Ak predseda v súlade s článkom 237a ods. 3 písm. d) rozhodne o uplatnení režimu účasti na diaľku, Parlament môže viesť rokovania na diaľku okrem iného aj prostredníctvom toho, že poslancom umožní vykonávať niektoré z ich parlamentných práv elektronickou formou.

 

Ak predseda v súlade s článkom 237b rozhodne o použití vybraných technických prostriedkov v rámci režimu účasti na diaľku, tento článok sa uplatní len v potrebnej miere a len v prípade dotknutých poslancov.

 

2. Režimom účasti na diaľku sa zabezpečí, že:

 

– poslanci môžu vykonávať svoj poslanecký mandát bez obmedzenia vrátane, a najmä, svojho práva vystúpiť na plenárnej schôdzi a vo výboroch, hlasovať a predkladať texty bez narušenia,

 

– poslanci hlasujú v každom hlasovaní samostatne a osobne,

 

– systém hlasovania na diaľku umožňuje poslancom hlasovať v normálnom hlasovaní, hlasovaní podľa mien a v tajnom hlasovaní a overia, či sa ich hlasy započítali ako odovzdané,

 

– pre všetkých poslancov platí jednotný hlasovací systém bez ohľadu na ich prítomnosť na pracovisku,

 

– článok 167 sa uplatňuje v najväčšom možnom rozsahu;

 

– riešenia v oblasti informačných technológií poskytnuté poslancom a ich zamestnancom sú „technologicky neutrálne“,

 

– účasť poslancov na parlamentných rozpravách a hlasovaniach sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov, ktoré spravujú a na ktoré dohliadajú útvary Parlamentu priamo a interne.

 

3. Pri prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 predseda určí, či sa tento režim týka len výkonu práv poslanca na plenárnej schôdzi, alebo aj výkonu práv poslanca vo výboroch Parlamentu a/alebo v iných orgánoch.

 

Predseda vo svojom rozhodnutí takisto určí, akým spôsobom sa práva a postupy, ktoré sa nemôžu riadne vykonávať bez fyzickej prítomnosti poslanca, upravia počas trvania režimu.

 

Tieto práva a postupy sa okrem iného týkajú:

 

– spôsobu, akým sa ráta prítomnosť na rokovaní alebo zasadnutí,

 

– podmienok, za ktorých sa podáva žiadosť o zistenie uznášaniaschopnosti,

 

– predkladania textov,

 

– žiadosti o hlasovanie po častiach a o oddelené hlasovanie,

 

– prideľovania rečníckeho času,

 

– plánovania rozpráv,

 

– predkladania ústnych pozmeňujúcich návrhov a námietok k nim,

 

– poradia hlasovania,

 

– termínov a lehôt na stanovenie programu a na procedurálne návrhy.

 

4. Na účely uplatnenia ustanovení poriadku týkajúcich sa uznášaniaschopnosti a hlasovania v rokovacej sále sa poslanci, ktorí sa zúčastňujú na diaľku, považujú za fyzicky prítomných v rokovacej sále.

 

Odchylne od článku 171 ods. 11 môžu poslanci, ktorí počas rozpravy nevystúpili, raz počas každého zasadnutia predložiť písomné vyhlásenie, ktoré sa priloží k doslovnému zápisu z rozpravy.

 

Predseda podľa potreby určí spôsob, akým môžu poslanci využívať rokovaciu sálu počas platnosti režimu účasti na diaľku, a najmä maximálny počet poslancov, ktorí môžu byť v rokovacej sále fyzicky prítomní.

 

5. Ak predseda v súlade s odsekom 3 prvým pododsekom rozhodne o uplatnení režimu účasti na diaľku v prípade výborov a iných orgánov, odsek 4 prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis.

 

6. Predsedníctvo prijme opatrenia týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti elektronických prostriedkov uvedených v tomto článku v súlade s požiadavkami a normami stanovenými v odseku 2.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rokovací poriadok Európskeho parlamentu</DocAmend>

<Article>Článok 237 d (nový)</Article>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 237d

 

Uskutočnenie plenárnej schôdze v oddelených zasadacích miestnostiach

 

Ak predseda v súlade s článkom 237a ods. 3 písm. c) rozhodne o tom, že plenárna schôdza sa môže úplne alebo čiastočne konať vo viac ako jednej zasadacej miestnosti vrátane, podľa potreby, rokovacej sály, platia tieto pravidlá:

 

 použité zasadacie miestnosti budú v tejto súvislosti spoločne predstavovať rokovaciu sálu,

 

 predseda môže podľa potreby určiť spôsob, akým sa príslušné zasadacie miestnosti využijú tak, aby boli dodržané požiadavky fyzického odstupu.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 11. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia