POROČILO o spremembah Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalka: Gabriele Bischoff


Postopek : 2020/2098(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0194/2020
Predložena besedila :
A9-0194/2020
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembah Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah

(2020/2098(REG))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 236 in 237 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0194/2020),

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. poudarja, da je zdravstvena kriza, ki jo je povzročila pandemija covida-19, pokazala, da mora njegov poslovnik določati bolj razdelane postopke, da bi zagotovili neomejeno delovanje Parlamenta v različnih vrstah izrednih razmer;

3. poudarja pomen začasnih ukrepov, ki so jih v trenutni zdravstveni krizi v skladu z vladavino prava sprejeli njegov predsednik in vodilni organi, da bi se lahko soočili s temi izrednimi razmerami; poudarja, da ni bilo druge možnosti kot ti ukrepi, da bi zagotovili neprekinjeno delovanje Parlamenta, kot zahtevata Pogodbi, in da so Parlamentu med krizo omogočili izvajanje zakonodajne, proračunske in politične nadzorne funkcije v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah;

4. poudarja, da so bili ti začasni ukrepi v celoti upravičeni in da so zagotovili veljavnost vseh glasovanj, ki so potekala v času njihove veljavnosti;

5. opozarja, da je treba med delovanjem Parlamenta v izrednih razmerah po najboljših močeh zagotoviti primerne prilagoditve za invalidne poslance in njihove uslužbence;

6. meni, da bi bilo treba spodaj navedene predloge sprememb sprejeti v skladu s standardnimi postopki;

7. sklene, da bodo te spremembe začele veljati prvi dan po njihovem sprejetju;

8. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom v vednost.


Predlog spremembe  1

Poslovnik Evropskega parlamenta

Naslov XIII a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

NASLOV XIIIa: IZREDNE RAZMERE

Predlog spremembe  2

 

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 237 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 237 a

 

Izredni ukrepi

 

1. Ta člen se uporablja za primere, v katerih je Evropski parlament zaradi izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati, oviran pri opravljanju nalog in izvajanju pristojnosti, ki jih ima na podlagi Pogodb, in je treba začasno odstopati od običajnih postopkov Parlamenta, določenih drugje v tem poslovniku, da bi lahko sprejel izredne ukrepe, na podlagi katerih bi lahko še naprej opravljal te naloge in izvajal te pristojnosti.

 

Šteje se, da izredne razmere obstajajo, če predsednik na podlagi zanesljivih dokazov, ki jih po potrebi potrdijo službe Parlamenta, ugotovi, da zaradi varnosti ali zaščite ali zaradi nerazpoložljivosti tehničnih sredstev ni možno ali ne bo možno ali je nevarno, da bi se Parlament sestal v skladu s svojimi običajnimi postopki, ki so določeni drugje v poslovniku in sprejetem koledarju.

 

2. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, lahko predsednik z odobritvijo konference predsednikov sklene uporabiti enega ali več ukrepov iz odstavka 3.

 

Če je zaradi nujnih razlogov nemogoče sklicati konferenco predsednikov, da bi se njeni člani sestali osebno ali virtualno, lahko predsednik sklene uporabiti enega ali več ukrepov iz odstavka 3. Ta sklep preneha veljati pet dni po sprejetju, razen če ga konferenca predsednikov v tem roku odobri.

 

Po sklepu predsednika, ki ga odobri konferenca predsednikov, lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, kadar koli zahtevajo, da se nekateri ali vsi ukrepi iz tega sklepa predložijo Parlamentu v odobritev brez razprave. Glasovanje na plenarnem zasedanju se uvrsti na dnevni red prve seje po dnevu, ko je bila zahteva predložena. Predlogov sprememb ni mogoče vložiti. Če ukrep ne prejme večine oddanih glasov, preneha veljati po koncu delnega zasedanja. O ukrepu, ki je bil odobren na plenarnem zasedanju, se ne sme ponovno glasovati na istem delnem zasedanju.

 

3. Sklep iz odstavka 2 lahko določi vse ustrezne ukrepe za reševanje izrednih razmer iz odstavka 1 in zlasti naslednje ukrepe:

 

(a) preložitev načrtovanega delnega zasedanja, seje ali seje odbora na kasnejši datum in/ali odpoved ali omejitev sej medparlamentarnih delegacij in drugih organov;

 

(b) premestitev delnega zasedanja, seje ali seje odbora s sedeža Parlamenta v enega od krajev dela Parlamenta ali v drugi kraj oziroma iz enega od krajev dela Parlamenta na sedež Parlamenta, v drugi kraj dela Parlamenta ali v drugi kraj;

 

(c) izvedbo delnega zasedanja ali seje v prostorih Parlamenta, toda v celoti ali delno v ločenih sejnih sobah, ki omogočajo ustrezno omejevanje fizičnih stikov;

 

(d) izvedbo delnega zasedanja, seje ali seje organov Parlamenta v skladu z ureditvijo udeležbe na daljavo iz člena 237c;

 

(e) začasno zamenjavo poslancev v odboru, ki jo izvedejo politične skupine, političnih skupin v primeru, da ad hoc mehanizem nadomeščanja iz člena 209(7) ne bi omogočal zadovoljive rešitve za izredne razmere, razen če bi zadevni poslanec temu nasprotoval;

 

4. Sklep iz odstavka 2 je časovno omejen in vsebuje razloge, na katerih temelji. Veljati začne po objavi na spletnem mestu Parlamenta ali, če okoliščine to preprečujejo, z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi.

 

O sklepu se nemudoma posamično obvestijo tudi vsi poslanci.

 

V skladu s postopkom iz odstavka 2 lahko predsednik sklep enkrat ali večkrat podaljša za določen čas. V sklepu o podaljšanju se navedejo razlogi, na katerih ta temelji.

 

Predsednik razveljavi sklep, sprejet v skladu s tem členom, takoj ko prenehajo izredne razmere iz odstavka 1, zaradi katerih je bil sprejet.

 

5. Ta člen se uporabi le kot skrajno sredstvo, izberejo in uporabijo pa se samo ukrepi, ki so nujni za obravnavanje izrednih razmer.

 

Pri uporabi tega člena je treba upoštevati zlasti načelo predstavniške demokracije, načelo enake obravnave poslancev, pravico poslancev, da svoj parlamentarni mandat izvršujejo brez omejitev, vključno s pravicami, ki izhajajo iz člena 167, in da svobodno, individualno in osebno glasujejo, ter Protokol št. 6 k Pogodbama.

Predlog spremembe  3

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 237 b (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 237b

 

Motnje političnega ravnotežja v Parlamentu

 

1. Predsednik lahko z odobritvijo konference predsednikov sprejme ukrepe, potrebne za olajšanje udeležbe poslancev ali politične skupine, če na podlagi zanesljivih dokazov ugotovi, da je politično ravnotežje v Parlamentu resno ogroženo, ker se veliko število poslancev ali politična skupina ne more udeležiti parlamentarnih postopkov v skladu z običajnimi pravili, opredeljenimi drugje v tem poslovniku, zaradi varnosti ali zaščite ali zaradi nerazpoložljivosti tehničnih sredstev.

 

Edini namen teh ukrepov je omogočiti udeležbo poslancev na daljavo z uporabo posebnih tehničnih sredstev v skladu s členom 237c(1) ali drugih ustreznih sredstev, ki služijo istemu namenu.

 

2. Ukrepi iz odstavka 1 se lahko sprejmejo v korist večjega števila poslancev, če ne morejo sodelovati zaradi izjemnih in nepredvidljivih regionalnih okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

 

Ukrepi iz odstavka 1 se lahko sprejmejo tudi v korist članov politične skupine, če jih ta zahteva, kadar ta skupina ne more sodelovati zaradi izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati.

 

3. Ustrezno se uporabljajo drugi in tretji pododstavek člena 237a(2) ter pravila in načela iz člena 237a(4) in (5).

Predlog spremembe  4

 

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 237 c (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 237c

 

Udeležba na daljavo

 

1. Če predsednik v skladu s točko (d) člena 237a(3) sklene, da se uporabi ureditev za udeležbo na daljavo, lahko Parlament izvaja svoje postopke na daljavo, med drugim tako, da se vsem poslancem dovoli, da nekatere parlamentarne pravice uveljavljajo z elektronskimi sredstvi.

 

Če predsednik v skladu s členom 237b sklene, da se uporabijo posebna tehnična sredstva v okviru ureditve za udeležbo na daljavo, se ta člen uporablja le v potrebnem obsegu in samo za zadevne poslance.

 

2. Ureditev za udeležbo na daljavo zagotavlja, da:

 

– poslanci lahko izvršujejo parlamentarni mandat, ki vključuje zlasti njihovo pravico, da neovirano govorijo na plenarnem zasedanju in v odborih, glasujejo in vložijo besedila;

 

– poslanci vse glasove oddajo individualno in osebno;

 

– glasovanje na daljavo poslancem omogoča, da se udeležijo splošnega, poimenskega in tajnega glasovanja in preverijo, da se njihovi glasovi štejejo kot oddani;

 

– se za vse poslance uporabi enoten sistem glasovanja, ne glede na to, ali so prisotni v prostorih Parlamenta ali ne;

 

– v največji možni meri se uporablja člen 167;

 

– so rešitve informacijske tehnologije, ki so na voljo poslancem in njihovemu osebju, „tehnološko nevtralne“;

 

– udeležba poslancev v parlamentarnih razpravah in na glasovanju poteka z uporabo varnih elektronskih sredstev, ki jih neposredno upravljajo in nadzorujejo notranje službe Parlamenta.

 

3. Predsednik pri sprejemanju sklepa iz odstavka 1 odloči, ali se ta ureditev uporablja le za izvrševanje pravic poslancev na plenarnem zasedanju ali tudi za uveljavljanje pravic poslancev v odborih in/ali drugih organih Parlamenta.

 

Predsednik v svojem sklepu odloči tudi, kako se pravice in prakse, ki jih ni mogoče ustrezno izvrševati brez fizične prisotnosti poslancev, prilagodijo za čas trajanja te ureditve.

 

Te pravice in prakse med drugim zadevajo:

 

– način ugotavljanja prisotnosti na sejah in sestankih;

 

– pogoje, pod katerimi se zahteva preverjanje sklepčnosti;

 

– vlaganje besedil;

 

– zahteve za glasovanje po delih in ločeno glasovanje;

 

– dodelitev časa za govor;

 

– razporeditev razprav;

 

– vlaganje ustnih predlogov sprememb in ugovore nanje;

 

– vrstni red glasovanja;

 

– roke in časovne omejitve za določitev dnevnega reda in za postopkovne predloge.

 

4. Za namene uporabe določb Poslovnika o sklepčnosti in glasovanju v sejni dvorani se za poslance, ki se glasovanja udeležujejo na daljavo, šteje, da so fizično prisotni v sejni dvorani.

 

Z odstopanjem od člena 171(11) lahko poslanci, ki niso sodelovali v razpravi, enkrat na sejo vložijo pisno izjavo, ki se priloži dobesednemu zapisu seje.

 

Predsednik po potrebi določi način, kako poslanci uporabijo sejno dvorano med veljavnostjo ureditve za udeležbo na daljavo, zlasti v zvezi z največjim številom poslancev, ki so lahko fizično prisotni.

 

5. Če predsednik v skladu s prvim pododstavkom odstavka 3 sklene, da se uvede udeležba na daljavo za odbore ali druge organe, se smiselno uporablja prvi pododstavek odstavka 4.

 

6. Predsedstvo sprejme ukrepe v zvezi z delovanjem in varnostjo elektronskih sredstev, ki se uporabljajo v skladu s tem členom, v skladu z zahtevami in standardi iz odstavka 2.

Predlog spremembe  5

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 237 d (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 237d

 

Plenarno zasedanje v ločenih sejnih dvoranah

 

Ko predsednik v skladu s točko (c) člena 237a(3) sklene, da bo plenarno zasedanje Parlamenta v celoti ali delno potekalo v več sejnih dvoranah, vključno, po potrebi, s polkrožno dvorano, veljajo naslednja pravila:

 

 za sejne dvorane, ki se uporabijo v tem primeru, se šteje, da skupaj tvorijo eno sejno dvorano;

 

 predsednik lahko po potrebi določi način uporabe sejnih dvoran, da se zagotovi spoštovanje zahtev glede omejevanja fizičnih stikov.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.10.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 11. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov