Betänkande - A9-0194/2020Betänkande
A9-0194/2020

BETÄNKANDE om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter

16.10.2020 - (2020/2098(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Gabriele Bischoff 


Förfarande : 2020/2098(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0194/2020
Ingivna texter :
A9-0194/2020
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter

(2020/2098(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av artiklarna 236 och 237 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A9‑0194/2020).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet betonar att den sanitära kris som covid-19-pandemin orsakat har avslöjat att parlamentets arbetsordning behöver välutvecklade förfaranden för att säkerställa parlamentets oinskränkta funktion under olika typer av extraordinära omständigheter.

3. Europaparlamentet understryker vikten av de tillfälliga åtgärder som vidtagits i enlighet med rättsstatliga principer av dess talman och styrande organ under den nuvarande sanitära krisen för att hantera sådana extraordinära omständigheter. Parlamentet betonar att det inte fanns några alternativ till dessa åtgärder för att garantera kontinuiteten i parlamentets verksamhet i enlighet med fördragen, och att de gjorde det möjligt för parlamentet att stifta lagar, fastställa budgeten och utöva politisk kontroll under krisen i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i fördragen.

4. Europaparlamentet betonar att dessa tillfälliga åtgärder var helt och hållet motiverade och att de säkerställde att alla omröstningar var giltiga under tillämpningsperioden.

5. Europaparlamentet erinrar om vikten av att efter bästa förmåga säkerställa skälig anpassning för ledamöter med funktionsnedsättning och deras personal medan parlamentet arbetar under extraordinära omständigheter.

6. Europaparlamentet anser att nedanstående ändringsförslag bör antas i enlighet med standardförfarandena.

7. Europaparlamentet beslutar att dessa ändringar ska träda i kraft den första dagen efter det att de har antagits.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning XIIIa (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Avdelning XIIIa: EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER

Ändringsförslag  2

 

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 237a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 237a

 

Extraordinära åtgärder

 

1. Denna artikel tillämpas i situationer där Europaparlamentet, på grund av exceptionella och oförutsebara omständigheter som ligger utanför dess kontroll, hindras från att utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter enligt fördragen, och där ett tillfälligt undantag från parlamentets vanliga förfaranden som fastställs på annat håll i denna arbetsordning är nödvändigt för att vidta extraordinära åtgärder, så att parlamentet kan fortsätta att utföra dessa uppgifter och utöva dessa befogenheter.

 

Sådana extraordinära omständigheter ska anses föreligga om talmannen, på grundval av tillförlitliga bevis som i förekommande fall bekräftats av parlamentets avdelningar, drar slutsatsen att det av säkerhetsskäl eller till följd av bristande tillgänglighet på tekniska hjälpmedel är eller kommer att vara omöjligt eller farligt för parlamentet att sammanträda i enlighet med dess vanliga förfaranden, som fastställs på annat håll i denna arbetsordning och i parlamentets antagna sammanträdeskalender.

 

2. Om villkoren i punkt 1 är uppfyllda får talmannen efter godkännande av talmanskonferensen besluta att tillämpa en eller flera av de åtgärder som avses i punkt 3.

 

Om det på grund av tvingande, brådskande skäl är omöjligt för talmanskonferensen att sammanträda fysiskt eller virtuellt får talmannen besluta att tillämpa en eller flera av de åtgärder som avses i punkt 3. Ett sådant beslut ska upphöra att gälla fem dagar efter det att det har antagits, såvida det inte har godkänts av talmanskonferensen inom denna tidsfrist.

 

Efter det att talmannen har fattat ett beslut som godkänts av talmanskonferensen, får ledamöter eller en politisk grupp eller politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet när som helst begära att vissa eller samtliga av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut läggs fram var för sig för parlamentet för godkännande utan debatt. Omröstningen i kammaren ska tas upp på föredragningslistan till det första sammanträdet efter det att begäran lagts fram. Inga ändringsförslag får inges. Om en åtgärd inte får en majoritet av de avgivna rösterna ska den upphöra efter det att sammanträdesperioden avslutats. En åtgärd som godkänts av kammaren får inte vara föremål för ytterligare en omröstning under en och samma sammanträdesperiod.

 

3. Det beslut som avses i punkt 2 får innehålla bestämmelser om alla lämpliga åtgärder för att hantera de extraordinära omständigheter som avses i punkt 1, och då särskilt följande åtgärder:

 

a) att skjuta upp en planerad sammanträdesperiod eller ett planerat sammanträde eller utskottssammanträde till ett senare datum och/eller att ställa in eller begränsa sammanträden för interparlamentariska delegationer och andra organ,

 

b) att flytta en sammanträdesperiod, ett sammanträde eller ett utskottssammanträde från parlamentets säte till en av dess arbetsorter eller en extern ort eller från en av dess arbetsorter till parlamentets säte, en av parlamentets andra arbetsorter eller en extern ort,

 

c) att hålla en sammanträdesperiod eller ett sammanträde i parlamentets lokaler, men helt eller delvis i separata sammanträdesrum för att möjliggöra lämplig fysisk distansering,

 

d) att hålla en sammanträdesperiod, ett sammanträde eller ett sammanträde för parlamentets organ inom ramen för det system för distanssammanträden som fastställs i artikel 237c,

 

e) att de politiska grupperna i ett utskott, ifall den tillfälliga ersättningsmekanism som fastställs i artikel 209.7 inte räcker som kompensation för de berörda extraordinära omständigheterna, tillfälligt får ersätta en ledamot, såvida den berörda ledamoten inte motsätter sig detta.

 

4. Ett beslut som avses i punkt 2 ska vara tidsbegränsat och ange de skäl som det grundar sig på. Det ska träda i kraft efter det att det offentliggjorts på parlamentets webbplats eller, om omständigheterna förhindrar ett sådant offentliggörande, på det bästa tillgängliga sättet.

 

Samtliga ledamöter ska också utan dröjsmål underrättas personligen om beslutet.

 

Beslutet får förlängas av talmannen en eller flera gånger under en begränsad tid, i enlighet med förfarandet i punkt 2. Ett beslut om förlängning ska motiveras.

 

Talmannen ska återkalla ett beslut som antagits i enlighet med denna artikel så snart de extraordinära omständigheter som avses i punkt 1, och som ledde till dess antagande, inte längre föreligger.

 

5. Denna artikel ska endast tillämpas som en sista utväg, och endast de åtgärder som är strikt nödvändiga för att hantera de gällande extraordinära omständigheterna ska väljas ut och tillämpas.

 

Om denna artikel tillämpas ska vederbörlig hänsyn tas i synnerhet till principen om representativ demokrati, principen om likabehandling av ledamöter, ledamöternas rätt att utöva sitt parlamentariska mandat utan inskränkningar, inbegripet deras rättigheter enligt artikel 167 och rätt att avge sina röster fritt, var för sig och personligen, samt till protokoll nr 6 till fördragen.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 237b (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 237b

 

Störningar av den politiska jämvikten i parlamentet

 

1. Talmannen får efter godkännande av talmanskonferensen vidta de åtgärder som krävs för att underlätta ledamöters eller en berörd politisk grupps deltagande om talmannen, på grundval av tillförlitliga bevis, drar slutsatsen att den politiska jämvikten i parlamentet är kraftigt nedsatt på grund av att ett betydande antal ledamöter eller en politisk grupp, av säkerhetsskäl eller till följd av bristande tillgänglighet på tekniska hjälpmedel, inte kan delta i parlamentets överläggningar i enlighet med dess vanliga förfaranden, som fastställs på annat håll i denna arbetsordning.

 

Det enda syftet med sådana åtgärder ska vara att möjliggöra distanssammanträden för berörda ledamöter genom att tillämpa utvalda tekniska hjälpmedel, enligt artikel 237c.1, eller andra lämpliga hjälpmedel för samma ändamål.

 

2. Åtgärder enligt punkt 1 får vidtas till förmån för ett betydande antal ledamöter om exceptionella och oförutsebara omständigheter, som ligger utanför deras kontroll och som uppstår i ett regionalt sammanhang, får till följd att de inte kan delta.

 

Åtgärder enligt punkt 1 får också vidtas till förmån för ledamöter i en politisk grupp om denna grupp har begärt dessa åtgärder, ifall en grupps frånvaro beror på exceptionella och oförutsebara omständigheter som ligger utanför den gruppens kontroll.

 

3. Det andra och tredje stycket i artikel 237a.2 och de bestämmelser och principer som fastställs i artikel 237a.4 och 237a.5 ska tillämpas i enlighet med detta.

Ändringsförslag  4

 

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 237c (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 237c

 

System för distanssammanträden

 

1. Om talmannen i enlighet med artikel 237a.3 d beslutar att tillämpa systemet för distanssammanträden får parlamentet genomföra sina överläggningar på distans, bland annat genom att tillåta samtliga ledamöter att utöva vissa av sina parlamentariska rättigheter på elektronisk väg.

 

Om talmannen i enlighet med artikel 237b beslutar att utvalda tekniska hjälpmedel ska användas inom ramen för systemet för distanssammanträden, ska denna artikel endast tillämpas i den utsträckning som krävs och endast gälla för de ledamöter som berörs.

 

2. Systemet för distanssammanträden ska se till att:

 

– ledamöterna kan utöva sitt parlamentariska mandat, särskilt rätten att yttra sig i kammaren och i utskotten, att rösta och lägga fram texter utan inskränkningar,

 

– alla röster avges av ledamöterna var för sig och personligen,

 

– distansröstningssystemet gör det möjligt för ledamöterna att avge ordinarie röster samt hålla omröstningar med namnupprop och slutna omröstningar och kontrollera att deras röster räknas som avgivna,

 

– ett enhetligt omröstningssystem tillämpas för samtliga ledamöter, oavsett om de är närvarande i parlamentets lokaler eller inte,

 

– artikel 167 tillämpas i största möjliga mån,

 

– de it-lösningar som görs tillgängliga för ledamöterna och deras personal är s.k. teknikneutrala,

 

– ledamöternas deltagande i parlamentets debatter och omröstningar sker med hjälp av säkra elektroniska hjälpmedel som hanteras och övervakas direkt och internt av parlamentets avdelningar.

 

3. När talmannen fattar det beslut som avses i punkt 1 ska han eller hon avgöra huruvida detta system endast ska tillämpas på utövandet av ledamöternas rättigheter i kammaren eller om det även ska tillämpas på utövandet av ledamöternas rättigheter i parlamentets utskott och/eller andra organ.

 

Talmannen ska också i sitt beslut avgöra hur rättigheter och förfaranden som inte kan utövas på ett lämpligt sätt utan ledamöternas fysiska närvaro ska anpassas under den tid som systemet används.

 

Dessa rättigheter och förfaranden gäller bland annat:

 

– det sätt på vilket närvaro anges vid ett sammanträde,

 

– villkoren för att kunna göra en begäran om att fastställa beslutsförhet,

 

– ingivandet av texter,

 

– begäranden om delad och särskild omröstning,

 

– tilldelningen av talartid,

 

– planeringen av debatter,

 

– framläggande av och invändningar mot muntliga ändringsförslag,

 

– omröstningsordningen,

 

– tidsfrister och tidsfrister för fastställande av dagordningen och för procedurfrågor.

 

4. Vid tillämpningen av arbetsordningens bestämmelser om beslutsförhet och omröstning i kammaren ska de ledamöter som deltar på distans anses vara fysiskt närvarande i kammaren.

 

Genom undantag från artikel 171.11 får ledamöter som inte yttrat sig under en debatt, en gång per sammanträde, lämna in en skriftlig förklaring som ska bifogas protokollet från debatten.

 

Talmannen ska i förekommande fall avgöra hur kammaren får användas av ledamöterna vid tillämpningen av systemet för distanssammanträden, och i synnerhet hur många ledamöter som maximalt kan vara fysiskt närvarande.

 

5. Om talmannen i enlighet med punkt 3 första stycket beslutar att tillämpa systemet för distanssammanträden i utskott eller andra organ, ska punkt 4 första stycket gälla i tillämpliga delar.

 

6. Presidiet ska i enlighet med de krav och regler som anges i punkt 2 vidta åtgärder avseende driften och säkerheten för de elektroniska hjälpmedel som används enligt denna artikel.

Ändringsförslag  5

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 237d (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 237d

 

Anordnande av plenarsammanträdet i separata sammanträdesrum

 

Om talmannen i enlighet med artikel 237a.3 c beslutar att tillåta att ett plenarsammanträde i parlamentet helt eller delvis hålls i mer än ett sammanträdesrum, inbegripet i förekommande fall i plenisalen, ska följande bestämmelser gälla:

 

 De sammanträdesrum som används i detta sammanhang ska tillsammans anses utgöra kammaren.

 

 Talmannen får vid behov avgöra hur respektive sammanträdesrum kan användas för att säkerställa att kraven om fysisk distansering iakttas.

 


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

12.10.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

3

0

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE

László Trócsányi

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 11 november 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy