ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

16.10.2020 - (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)) - ***I

Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Йохан Ван Овертвелд, Хенрике Хан
(Съвместни заседания на комисии – член 58 от Правилника за дейността)


Процедура : 2020/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0195/2020
Внесени текстове :
A9-0195/2020
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0453),

 като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, алинея 3 и член 322, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0153/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2020 г.[1],

 след консултация с Комитета на регионите,

 като взе предвид становището на Сметната палата от 30 септември 2020 г.[2],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по регионално развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0195/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[*]

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 322, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[4],

като взеха предвид становището на Сметната палата,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт[5], в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане по ефективен и справедлив начин на новите цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както е посочено в Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета [за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)], и на неутралност на Съюза по отношение на климата най-късно до 2050 г., като същевременно се полагат усилия за осигуряване на социално-икономическа устойчивост, с Европейския зелен пакт беше обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят финансови средства и знания за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени както на регионално, така и на национално равнище. За да бъде успешен, преходът следва да намали неравенствата, да създаде нетен ефект на заетост с нови висококачествени работни места и да бъде справедлив и социално приемлив за всички. Проектите и бенефициерите следва да спазват основаните на Договора основни ценности на Съюза, Парижкото споразумение и целите на Съюза в областта на неутралността по отношение на климата и биологичното разнообразие.

(1а) За постигането на целите на Съюза в областта на климата е необходимо да се обърне внимание не само на проблема с различния темп на прехода в Съюза по отношение на действията в областта на климата, но и на риска от задълбочаване на социално-икономическите различия между регионите и недоволството на социалните групи, за които има вероятност да бъдат неблагоприятно засегнати. От първостепенно значение е усилията да бъдат съсредоточени върху икономическата трансформация и съживяването на засегнатите територии, например въгледобивните региони, вместо да се разчита на мобилността на работниците и да се рискува обезлюдяване и стагнация на цели региони. С цел да се запази съгласуваността между целите на прехода и приоритетите и целите на Съюза, като стимулиране на работните места, намаляване на бедността и неравенството, следва да се предостави ефективна подкрепа с цел диверсифициране на местните икономики чрез стабилни инвестиции и създаване на устойчива заетост, за да се гарантира, че работниците, наети в секторите, засегнати от прехода, ще бъдат повторно наети на местния пазар на труда.

 (2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт[6], с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите, хората и секторите, които понастоящем са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта си от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти ▌или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Тези региони и сектори са определените от Комисията и от държавите членки в териториалния план за справедлив преход, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за ФСП] и одобрен от Комисията. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони. Трите стълба се допълват взаимно, за да подкрепят изпълнението на Европейския зелен пакт, и посрещат икономическите, социалните и регионалните предизвикателства и оползотворяването на възможностите, свързани с прехода към устойчива, неутрална по отношение на климата и устойчива на изменението на климата кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите най-късно до 2050 г.

(3) Предложението за създаване на Фонда за справедлив преход беше прието от Комисията на 14 януари 2020 г.[7] За по-доброто програмиране и изпълнение на Фонда трябва да се приемат териториални планове за справедлив преход, в които да се определят основните стъпки и времевата рамка на процеса на преход към постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и на неутрална по отношение на климата икономика най-късно до 2050 г., така че никой да не бъде изоставен, и да се посочат териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика и с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата, свързани с прехода. Принципът на партньорство се прилага за изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на териториалните планове за справедлив преход, както е посочено в член [7] от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за ФСП].

(3а) Публичният сектор има специално място в процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза. Необходимо е да се признае, че компонентите на неутралната по отношение на климата икономика, като възобновяемите енергийни източници, и по-общо нисковъглеродните технологии, междусекторните иновации и социалните инвестиции, имат стойност, която надхвърля краткосрочната финансова възвръщаемост, и се нуждаят от различно третиране. Една от основните роли на публичния сектор е да предприема действия, когато пазарът не функционира.

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третият стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от социалните и икономическите предизвикателства на прехода, описани в приетите от Комисията, след провеждането на съдържателни консултации с всички имащи отношение заинтересовани страни на регионално равнище, териториални планове за справедлив преход, да допринасят за постигането на целите на Европейския зелен пакт и на Европейския стълб на социалните права и да бъдат в съответствие с целта за неутрален по отношение на климата Съюз най-късно до 2050 г. Предвидените дейности за подкрепа следва да отчитат, по целесъобразност, целите и критериите на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета[8] [Регламента за таксономията] и да ▌допълват и осигуряват полезни взаимодействия с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на Механизма за справедлив преход. Комисията следва постоянно да наблюдава взаимното допълване между трите стълба и да се стреми да развива полезни взаимодействия, когато това е възможно. Секторите или регионите, които са особено засегнати от климатичния преход, но не са специално включени в обхвата на първия стълб, следва да могат да се възползват от механизма. Инвестиции, които са несъвместими с постигането на целите на Съюза в областта на климата и околната среда, не следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на механизма.

(4а) Смущенията в икономическата и социалната сфера, предизвикани от извънредното положение във връзка с COVID-19, отслабиха публичния и частния инвестиционен капацитет, като по този начин ограничават финансовите ресурси, които са от съществено значение за прехода към неутрален по отношение на климата и ефективен от гледна точка на използването на ресурсите Съюз. В това отношение, в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (Next Generation EU), механизмът следва да допринесе за намаляване на този недостиг и да даде възможност на държавите членки да предприемат необходимите инвестиции, за да се насърчава постигането на дългосрочните приоритети на Съюза по отношение на устойчивостта.

(5) С цел да се задълбочи регионалното сближаване и да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от устойчиви инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към новите цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както е посочено в Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета [за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)], и към неутрална по отношение на климата и на въглеродните емисии кръгова икономика най-късно до 2050 г., както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции не следва да включват дейности, които са изключени съгласно член [5] от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за ФСП] и може да обхващат декарбонизацията на енергийния и транспортния сектор, промишлеността и сградния фонд, устойчиви районни отоплителни мрежи за миннодобивните региони в преход, екологосъобразна и устойчива мобилност, инвестиции в екологосъобразна и устойчива научноизследователска и иновационна дейност и цифровизация, включително в университети и публични научноизследователски институции, насърчаване на трансфера на модерни и готови за пускане на пазара технологии, инвестиции в цифровизация, цифрови иновации и цифрова свързаност, включително цифрово и прецизно земеделие, екологична инфраструктура в интелигентно управление на отпадъци, чиста и безопасна вода, водоснабдяване, внедряване на чиста технология за финансово достъпна възобновяема енергия, както и чисти водород, биогаз и биометан в рамките на устойчивата наличност, мерки за енергийна ефективност и интеграция, включително саниране и преобразуване на сгради, обновяване и възстановяване на градската среда, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, рехабилитация и обеззаразяване на земя и екосистеми, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и природните местообитания, освен ако попадат в обхвата на задължения във връзка с щети за околната среда в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, посочен в член 191 от ДФЕС, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, развитие на нови умения и обучение с акцент върху равенството между половете, инвестиции в заведения за полагане на грижи и създаването на работни места и социална инфраструктура, включително заведения за полагане на грижи и социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на екологични катастрофи, и по-точно бедствия, които са по-тежки поради изменението на климата, като наводнения, горски пожари и променящи се метеорологични условия. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на териториалните, социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. За да се помогне да се определят и оценят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма и които могат да допринесат значително за целите на Съюза в областта на климата и енергетиката, както и за поддържането на биологичното разнообразие, като същевременно се зачита принципът на ненанасяне на вреди, Комисията следва да вземе предвид таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности. Във връзка с тези инвестиции ще се осигурява техническа и административна помощ.

(5а) Целите на механизма следва да се осъществяват в рамките на устойчиво развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, посочена в член 11 и в член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се вземат предвид принципът „замърсителят плаща“ и ангажиментите, договорени в рамките на Парижкото споразумение.

(5б) При изпълнението на механизма следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват и задълженията съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продукти и услуги. Механизмът не следва да подкрепя действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация или изключване, нито да подкрепя инфраструктура, която е недостъпна за хора с увреждания. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравенствата и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на свързаните с пола аспекти, както и да се противопоставят на дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Комисията следва да може да отхвърля заявления, които не спазват основните ценности и основните права на Съюза, включително принципа на недопускане на дискриминация и принципа на равните възможности.

(5в) Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че изпълнението на механизма допринася за зачитането и насърчаването на равенството между жените и мъжете, за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между половете, както и за интегриране на свързаните с пола аспекти, в съответствие с член 8 от ДФЕС. Като се има предвид непропорционалното въздействие на процеса на преход, както и на изменението на климата върху жените, е важно целите за равенство между половете да бъдат своевременно и последователно вземани предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на механизма. Поради това оценките на въздействието по признак пол, бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и мониторингът на резултатите от гледна точка на свързани с пола аспекти следва да бъдат включени в програмния цикъл.

(5г) Преходът към неутралност по отношение на климата създава и нови икономически възможности. Преходът към основана на възобновяеми източници икономика има значителен потенциал за създаване на работни места, който, ако бъде оползотворен правилно, може в крайна сметка да доведе до високи равнища на заетост в територии, които понастоящем зависят от изкопаемите горива. Преминаването към енергия от възобновяеми източници може да даде възможност на местните общности да станат активни участници в енергийния преход и негови собственици и да преминат от едносекторен към многосекторен модел. По-специално преструктурирането на бившите минни обекти, за да генерират и съхраняват енергия от възобновяеми източници, и изграждането на инфраструктура за енергия от възобновяеми източници в такива обекти или в съседни райони може да осигури екологосъобразни работни места за общностите. Освен това такова преструктуриране може да допринесе за енергийна сигурност и устойчивост, основани на модел на децентрализирана енергийна система.

(6) Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение ▌и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС. В случай на нарушение на основните ценности в държава членка вследствие на приемането на мерки за защита на бюджета на Съюза Комисията следва да потърси начини за предоставянето на пряка подкрепа за прехода на засегнатите региони и със съгласието на Европейския парламент и на Съвета следва временно да управлява средствата съвместно с получателите.

(7) Механизмът следва да предоставя подкрепа под формата на безвъзмездни средства, предоставени от Съюза, заедно със заеми, предоставени от финансов партньор. Финансовият пакет на компонента за безвъзмездни средства, изпълняван от Комисията при пряко управление, следва да бъде под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 125 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“)[9]. Тази форма на финансиране следва да помогне за стимулиране на организаторите на проекти да участват и да допринасят за постигането на целите на механизма по ефикасен начин съобразно размера на заема. Компонентът за заеми следва да се предоставя от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“). Обхватът на механизма може да бъде разширен, за да бъдат включени и други финансови партньори, предоставящи компонента за заеми, когато бъдат налични допълнителни средства за компонента за безвъзмездни средства или когато това е необходимо за правилното изпълнение.

(7а) Пандемията от COVID-19 подсили значението на Механизма за справедлив преход по отношение на необходимостта от възстановяване на икономиките на регионите, които са най-силно засегнати от климатичния преход. Предвид взаимозависимостта между климатичния преход и устойчивия икономически растеж трябва да има достатъчно ресурси като част от механизма за справяне с предизвикателствата на прехода към неутрална по отношение на климата икономика в Съюза до 2050 г., които бяха изострени от пандемията от COVID-19.

(8) Очаква се [1 760 000 000] EUR от компонента за безвъзмездни средства на механизма да бъдат финансирани от бюджета на Съюза в съответствие с [предложението за новата МФР], като тази сума следва да представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[10], за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна процедура. ▌

(12) Следва да се предвидят и средства за консултантска подкрепа с цел насърчаване на подготовката, разработването и изпълнението на проекти, включително на етапа на кандидатстване.

(13) С цел да се гарантира, че на всички държави членки е дадена възможността да се ползват от компонента за безвъзмездни средства във възможно най-голяма степен, и като се има предвид, че регионите в преход са тези, които може да бъдат засегнати най-много от прехода във финансов и социален план,, следва да се създаде механизъм за определяне на специално предназначени национални дялове, които трябва да се спазват по време на първия етап, въз основа на коефициента на разпределение, предложен в Регламента за Фонда за справедлив преход. Следва да се вземат предвид потребностите на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент …/… [новия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)]. За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да не бъдат специално предназначени след изтичането на срока на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. След това оставащите налични средства за компонента за безвъзмездни средства следва да бъдат осигурени без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза, като същевременно се осигури предвидимост за инвестициите и се следва подход, основан на нуждите, както и на справедливото регионално сближаване, и се насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване с акцент върху териториите, които са най-силно засегнати от климатичния преход. До 1 януари 2024 г. следва да бъде публикуван междинен доклад за оценка, който да допринесе за разпределянето на оставащите средства.

(14) Конкретните условия за допустимост и критериите за приоритет на отпускане, в случай че търсенето превишава разпределените за отделните държави финансови средства, следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за приоритет на отпускане следва да отчитат съответните критерии, установени от таксономията на ЕС за устойчиви инвестиции и принципа за ненанасяне на вреди, способността на проекта да изпълни целите и да удовлетвори потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, приноса за климатичния преход, възможното приемане от страна на предприятието от публичния сектор, което иска подкрепа, на план за постепенно извеждане от употреба на всички изкопаеми горива в срок, съвместим с целите на Парижкото споразумение, приноса за постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на неутралност по отношение на климата до 2050 г., разходната ефективност на проекта, общите цели за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и въпроса за икономическите и социалните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата икономика в Съюза най-късно до 2050 г., като се гарантира, че никой не е изоставен, както и ролята на компонента за безвъзмездни средства за финансовата достъпност на проекта. Комисията следва да гарантира, че в работната програма се вземат предвид и се насърчават равенството между половете и интегрирането на свързаните с пола аспекти. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

(14а) За да се защити бюджетът на Съюза и да се зачитат ценностите на Съюза, държавите членки следва да спазват принципите на правовата държава. Наличието на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава може да доведе до спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането и забрана за сключване на нови ангажименти в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.

(14а) На ad hoc основа и с одобрението на Комисията подкрепата по линия на механизма може да се предоставя на региони, в които предприятията са в положение на непредвидена криза в резултат на действия за справяне с изменението на климата, за да се даде възможност за подходяща реакция в отговор на кризисните ситуации, които може да възникнат в контекста на прехода. Целта е да се гарантира, че регионите могат да получат подкрепа, дори да не са предварително определени като засегнати региони.

(15) Подкрепата в рамките на този механизъм следва да се предоставя само за проекти, които разглеждат въпроса за икономическите и социалните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата икономика в Съюза до 2050 г. и които не генерират достатъчен поток от собствени приходи или не биха осигурили финансиране за проектите в същата степен или в рамките на същия график без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза и в резултат на това не биха могли да бъдат осъществени без финансовата подкрепа на Съюза по линия на механизма. Собствените приходи следва да съответстват на приходите, без бюджетните трансфери, генерирани пряко от дейностите, извършвани от проекта, като продажби, такси за изминато разстояние или други такси ▌и като допълнителни икономии, постигнати от модернизирането на съществуващи активи.

(15а) Проектите, получили подкрепа чрез механизма, следва да се стремят да бъдат финансово жизнеспособни през целия жизнен цикъл на проекта. В сътрудничество с бенефициерите и финансовите партньори Комисията следва постоянно да наблюдава финансовата жизнеспособност на проектите в рамките на механизма.

(16) Тъй като компонентът за безвъзмездни средства следва да отразява различните потребности от развитие на регионите в отделните държави членки, тази подкрепа следва да бъде предоставена с приоритет в тези региони. Като се има предвид, че субектите от публичния сектор в по-слабо развитите региони, както са определени в член 102, параграф 2 от Регламент [новия ▌(РОР)], в най-отдалечените региони, както са определени в член 349 от ДФЕС, и в селските, слабо населените и обезлюдените райони, като цяло имат по-малък капацитет за публични инвестиции, ставките на безвъзмездните средства, прилагани за заеми, предоставяни на такива субекти, следва да бъдат сравнително по-високи.

(17) За да се гарантира ефективното изпълнение на механизма, може да е необходимо да се осигури консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на проекти. Тази подкрепа следва да се предоставя чрез консултантския център InvestEU и да се финансира със средства от бюджета на Съюза.

(18) За да се ускори изпълнението и да се гарантира, че средствата се използват своевременно, в настоящия регламент следва да се предвидят специални гаранции, които да бъдат включени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства. С оглед на тази цел Комисията, в съответствие с принципа на пропорционалност, следва да може да намалява или прекратява всякаква подкрепа от Съюза в случай на сериозна липса на напредък в изпълнението на проекта. Във Финансовия регламент се определят правила за изпълнението на бюджета на Съюза. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране от страна на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага по отношение на компонента за безвъзмездни средства и по отношение на средствата за консултантска подкрепа, предоставяни в рамките на механизма.

(18а) Тъй като ефективността на механизма зависи от административния капацитет на бенефициерите, Комисията следва да гарантира, че проектите са придружени от усилия за модернизация и цифровизация в публичната администрация и предоставянето на обществени услуги, като се укрепват иновациите, когато това е необходимо, наред с другото чрез използване на инструментите на политиката на сближаване.

(19) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС) 2017/1939 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително на измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства ▌и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП) ▌и гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средствата на Съюза, предоставят равностойни права.

(20) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определянето на националните дялове от наличните ресурси за всяка държава членка с коефициент на преразпределение за по-слабо развитите региони, изготвянето на насоките за оценката на въздействието по признак пол, установяването на работни програми в съответствие с Финансовия регламент, определянето на подробностите във връзка с условията за допустимост и процедурите за подбор за подбиране на финансови партньори, различни от ЕИБ, както и по отношение на изменението на елементите в приложение II към настоящия регламент във връзка с ключовите показатели за изпълнението. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да може да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(21) За да се определи подходяща финансова рамка за компонента за безвъзмездни средства на механизма до изтичането на срока на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., на Комисията следва да бъдат предоставени ▌правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на наличните национални разпределения, изразени като дялове от общия финансов пакет на механизма за всяка държава членка, в съответствие с методиката, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП]. Изпълнителните правомощия следва да бъдат предоставени без процедури на комитет, като се има предвид, че дяловете произтичат пряко от прилагането на предварително определена методология на изчисляване.

(22) Целта на настоящия регламент, а именно да се мобилизират публични инвестиции на територии, които са засегнати в най-голяма степен от прехода към неутралност по отношение на климата и към кръгова икономика чрез преодоляване на съответните потребности от развитие, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са трудностите за публичните субекти без подкрепата на ЕС с безвъзмездни средства да подкрепят единствено инвестиции, които ▌са от полза за най-неблагоприятно засегнатите от климатичния преход територии и които не генерират достатъчно потоци от собствени приходи, и необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение при пряко управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,


ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват

С настоящия регламент се предвижда механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“) в подкрепа на субекти от публичния сектор чрез съчетаване на безвъзмездни средства от бюджета на Съюза със заеми, предоставени от финансовите партньори в съответствие с техните правила и с техните политики и процедури за отпускане на заеми, и се определят целите на механизма. В настоящия регламент се определят правила за компонента за безвъзмездни средства на подкрепата от Съюза, предоставяна в рамките на този механизъм, като се обхваща по-специално неговият бюджет за периода 2021—2027 г., формите на подкрепа от Съюза и разпоредбите относно допустимостта.

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към новите цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и както е посочено в Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета [за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)], и към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика в Съюза най-късно до 2050 г. Бенефициерите на подкрепа от механизма спазват основаните на Договора основни ценности на Съюза.

Член 2
Определения

 За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „административно споразумение“ означава правният инструмент, с който се създава рамката за сътрудничество между Комисията и финансов партньор и в който се определят съответните задачи и отговорности за изпълнението на механизма в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

2. „бенефициер“ означава правен субект от публичния сектор, установен в държава членка като публичноправен орган или като частноправен орган със задължение за обществена услуга, държавно предприятие или местно или регионално публично предприятие, с които е било подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по механизма;

3. „финансови партньори“ означава ЕИБ, други международни финансови институции, национални насърчителни банки и финансови институции, включително частни, с които Комисията подписва административно споразумение за сътрудничество в рамките на механизма;

4. „проект“ означава всяко действие, определено от Комисията като допустимо, финансово и технически независимо, което има предварително определена цел и определен период от време, през който трябва да бъде изпълнено и окончателно завършено; проекти, които вече са стартирани, но не са завършени поради недостиг на финансови средства, също могат да бъдат допустими по механизма;

5 „териториален план за справедлив преход“ означава план, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП] съвместно с компетентните местни и регионални органи на съответните територии и във връзка с който са проведени консултации със социалните партньори, регионалните организации на гражданското общество и представителите на частния сектор, в съответствие с принципа на партньорство, посочен в член [6] от Регламент (ЕС) …/… [новия РОР), и одобрен от Комисията;

6. „схема за заем“ означава заем, предоставен на бенефициер от финансови партньори, който е предназначен за финансиране на набор от няколко предварително определени проекта в рамките на механизма;

6а. „принцип на допълняемост“ означава подкрепата за проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи за покриване на инвестиционните разходи и не осигуряват финансиране в същата степен или в рамките на същия график без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза, в съответствие с член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, и които допринасят за общите цели, определени в член 3 от настоящия регламент.

Член 3
Цели

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП], и допринасяне за постигането на целите на политиките на Съюза, и по-специално новите цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и прехода към неутрална по отношение на климата икономика в Съюза най-късно до 2050 г., в съответствие с ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение и с целите на Съюза и в отговор на необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и за да се гарантира, че преходът намалява неравенствата, създава нетно въздействие върху трудовата заетост заедно с Европейския стълб на социалните права и целите на ООН за устойчиво развитие.

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи за покриване на инвестиционните разходи по смисъла на принципа на допълняемост, посочен в член 2, точка 6а.

3. В стремежа да се постигне конкретната цел, посочена в параграф 2, настоящият регламент създава условия за предоставянето на консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти, когато това е необходимо, включително на етапа на кандидатстване на проекта. Тази консултантска подкрепа се предоставя в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

Член 4
Бюджет

1. Без да се засягат допълнителните средства, разпределени в бюджета на Съюза за периода 2021—2027 г., компонентът за безвъзмездни средства на подкрепата, предоставяна в рамките на механизма, включително консултантската подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на проекти, се финансира от: средства от бюджета на Съюза в размер на 1 760 000 000 EUR по текущи цени ▌. ▌

3. Ресурсите, посочени в параграф 1, могат да бъдат допълвани от финансови вноски от държавите членки, от трети държави и от органи извън Съюза. Тези ресурси представляват външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент. ▌

5. Сума до 2 % от средствата, посочени в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на механизма, като например дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни и технологични системи, както и за административни разходи и такси на финансовите партньори. По-големи суми за техническа и административна помощ могат да бъдат предоставени при поискване на бенефициерите, които имат по-малък административен капацитет по отношение на технологичното оборудване, персонала и инфраструктурата.

6. Средства в размер до 50 000 000 EUR, включени в посочените в параграф 1 средства, се предоставят за дейностите, определени в член 3, параграф 3.

7. Бюджетните задължения за действия, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни траншове.

Член 4а
Достъп до средствата

Достъп до механизма се предоставя, при условие че е приета национална цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. За държавите членки, които все още не са се ангажирали с национална цел за неутралност по отношение на климата, се отпускат само 50% от разпределените за тях средства, като оставащите 50% се предоставят, след като те приемат такава цел.

ГЛАВА II
ПОДКЕПА ОТ СЪЮЗА

Член 5
Форми на подкрепа от Съюза и методи на изпълнение

1. Подкрепата от Съюза в рамките на механизма се предоставя под формата на безвъзмездни средства в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

2. Подкрепата от Съюза в рамките на механизма се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

3. Комисията може да делегира правомощия за изпълнение на задачите, свързани с предоставяната в рамките на механизма подкрепа от Съюза, на изпълнителни агенции в съответствие с член 69 от Финансовия регламент с оглед на оптималното управление и ефикасността на механизма.

Член 6
Наличие на средствата

1. Средствата, посочени в член 4, параграф 1, след приспадане на провизия за техническите и административните разходи, посочени в член 4, параграф 5, се използват за финансиране на проекти в съответствие с параграфи 2 и 3.

2. За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани преди приключването на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти в държава членка, не надвишава националните дялове, определени в решението, което трябва да бъде прието от Комисията съгласно параграф 4.

3. За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани от 1 януари 2028 г. нататък, подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти, се предоставя без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. При отпускането на такива безвъзмездни средства се отделя специално внимание на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент …/… [новия РОР] и се отчита необходимостта да се гарантира предвидимост на инвестициите и насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

4. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 17, в който се определят съответните дялове на всяка държава членка, произтичащи от прилагането на методологията, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП], и от прилагането на коефициент на преразпределение, като се отчитат потребностите на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент …/… [новия РОР], под формата на проценти от общия размер на наличните ресурси, посочен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 7
Административни споразумения с финансови партньори

Подписва се административно споразумение между Комисията и финансовия партньор преди изпълнението на механизма с този финансов партньор. В споразумението се определят съответните права и задължения на всяка страна по споразумението, включително относно договореностите за одит и комуникация.

ГЛАВА III
ДОПУСТИМОСТ

Член 8
Допустими проекти

1. Само проекти, които допринасят за целите, посочени в член 3, и изпълняват всички условия, определени по-долу, са допустими за получаване на подкрепа от Съюза в рамките на механизма:

а) проектите показват ясно и измеримо въздействие и включват, по целесъобразност, показатели за резултатите за преодоляване на сериозни социални, икономически, географски или екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към новите цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика в Съюза най-късно до 2020 г., и допринасят за постигане на целите и за удовлетворяване на потребностите на териториите, посочени в териториален план за справедлив преход, дори ако не се осъществяват на тези територии;

б) проектите не получават подкрепа по други програми на Съюза за същите дейности;

в) проектите получават заем от финансовия партньор в рамките на механизма; ▌

г) проектите спазват принципа на допълняемост, посочен в член 2, точка 6а;

д) проектите са подложени на оценка на въздействието по признак пол; и

е) проектите не причиняват значителни вреди на една или повече екологични цели, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2020/852.

1а. Чрез дерогация от параграф 1, буква б) проектите, получаващи подкрепа от Съюза по линия на механизма, могат да получават консултантска и техническа помощ за подготовката, разработването и изпълнението и от други програми на Съюза.

1б. Механизмът не подпомага дейности, които биха възпрепятствали разработването и внедряването на нисковъглеродни алтернативи или които водят в дългосрочен план до обвързване с въглеродно интензивни активи, което би попречило на постигането на целите на Съюза в областта на климата и околната среда.

 Механизмът не подкрепя дейности, които са изключени съгласно член [5] от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за ФСП].

1в. Две години след влизането в сила на настоящия механизъм Комисията прави преглед на условията за допустимост, посочени в настоящия член, за да направи оценка на тяхното въздействие върху целите в областта на околната среда, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2020/852. В рамките на прегледа Комисията оценява дали условията се нуждаят от актуализация с оглед на надлежното прилагане на принципа за „ненанасяне на вреди“ и на други относими критерии, определени в Регламент (ЕС) 2020/852 [Регламента за таксономията] и предприема необходимите действия.

1г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17 за допълване на настоящия член чрез изготвяне на насоките за начина на извършване на оценката на въздействието, посочена в параграф 1, буква д), и за определяне на съдържанието и формата на информацията и данните, които трябва да бъдат предоставяни. Комисията разработва насоките в сътрудничество с партньорите по изпълнението и след консултации със съответните експерти и заинтересовани страни, и по-специално националните организации на жените от държавите членки, и осигурява рационални разпоредби с цел да се избегне прекомерната административна тежест или закъсненията в процеса на подбор.

Член 9
Допустими лица и субекти

Независимо от критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, единствено правни субекти от публичния сектор, установени в държава членка като публичноправни органи или като частноправни органи със задължение за обществена услуга, са допустими да кандидатстват като потенциални бенефициери съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА IV
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 10
Безвъзмездни средства

1. Безвъзмездните средства са под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 125, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

2. Размерът на безвъзмездните средства не надхвърля 15 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор в рамките на механизма. За проекти, осъществявани на територии от региони от ниво 2 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели NUTS с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, ненадвишаващ 75 % от средния БВП на ЕС-27, както е посочено в член [102, параграф 2] от Регламент [новия РОР], размерът на безвъзмездните средства не надвишава 25 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор.

3. Плащанията на отпуснатите безвъзмездни средства могат да бъдат разделени на няколко транша, свързани с постигнатия напредък в изпълнението, както е посочено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 11
Намаляване или прекратяване на финансирането с безвъзмездни средства

1. В допълнение към основанията, посочени в член 131, параграф 4 от Финансовия регламент, и след консултация с финансовия партньор, размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено, ако в срок от две години от датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства икономически най-значимият договор за доставки, строителство или услуги не е подписан, в случаите, когато сключването на такъв договор е предвидено съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2. Когато подкрепата от Съюза е съчетана със схеми за заеми и когато не се предвиждат договори за доставки, строителство или услуги, параграф 1 не се прилага.

В такива случаи и след консултация с финансовия партньор размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено, а всички свързани суми, които са били изплатени, да бъдат възстановени в съответствие с условията, посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

ГЛАВА V
УСЛУГИ ЗА КОНСУЛТАНСТКА ПОДКРЕПА

Член 12
Услуги за консултантска подкрепа

1. Консултантската подкрепа по настоящия регламент се изпълнява при непряко управление в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

2. Дейностите, необходими за подпомагане на подготовката, разработването и изпълнението на проекти, са допустими за консултантска подкрепа и се финансират в съответствие с член 4 от настоящия регламент.

ГЛАВА VI
ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 13
Работни програми

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17 за допълване на настоящия член чрез изготвянето на работни програми ▌в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определят критериите и условията за подбора, и в случай че търсенето превишава разпределените за отделните държави финансови средства – за определянето на приоритета на проектите, като се вземат под внимание съответните критерии, определени в Регламент (ЕС) 2020/852 [Регламента за таксономията], способността на проекта да постигне целите и да удовлетвори потребностите, определени в териториалните планове за справедлив преход, приноса към климатичния преход, като се гарантира, че никой не е изоставен, възможното приемане от субектите от публичния сектор, кандидатстващи за финансиране, на план за декарбонизация, включително датите за постепенно извеждане от употреба на изкопаемите горива в срок, съвместим с целите на Парижкото споразумение, както и общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване и приноса на безвъзмездните средства за жизнеспособността на проектите. Комисията гарантира, че в работната програма се вземат предвид и се насърчават равенството между половете и интегрирането на свързаните с пола аспекти.

В работните програми се определят националните дялове от средствата, включително всякакви допълнителни ресурси, за всяка държава членка в съответствие с член 4, параграф 1 и член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 13а
Подбор на финансови партньори, различни от ЕИБ

1. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17 за допълване на настоящия член с цел определяне на подробностите във връзка с условията за допустимост и процедурите за подбор на финансови партньори, различни от ЕИБ.

2. Условията за допустимост за финансовите партньори, различни от ЕИБ, отразяват целите на механизма.

3. По-специално при подбора на финансовите партньори Комисията взема предвид тяхната способност:

а) да гарантират, че тяхната политика и техните стандарти за отпускане на заеми в областта на енергетиката са сравними с прилаганите от ЕИБ по отношение на механизма;

б) да постигнат максимално въздействие на безвъзмездните средства от Съюза чрез собствени ресурси;

в) да осигурят подходяща географска диверсификация на механизма и да създадат условия за финансиране на по-малки проекти;

г) да прилагат надлежно изискванията съгласно член 155, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент относно избягването на данъци, данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари, финансирането на тероризма и юрисдикциите, които не оказват съдействие;

д) да осигурят прозрачност и публичен достъп до информация по отношение на всеки проект;

е) да осигурят съгласуваността на кредитната си политика с целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и с целта за неутрална по отношение на климата икономика в Съюза до 2050 г.; и

ж) да включат анализа на екологичните, климатичните, социалните и управленските фактори при подбора и оценката на проектите.

4. Комисията публикува резултатите от подбора.

 

Член 14
Мониторинг и докладване

1. В приложение II са установени ключови показатели за изпълнението с цел мониторинг на изпълнението и напредъка в посока към постигането на целите, определени в член 3.

2. Системата за отчитане на качеството на изпълнението гарантира ефикасното, ефективното и навременното събиране на данните относно показателите, посочени в параграф 1. Бенефициерите и финансовите партньори ▌предоставят на Комисията данните относно тези показатели.

2а. Комисията докладва ежегодно относно изпълнението на механизма в съответствие с член 250 от Финансовия регламент. В доклада се предоставя информация относно резултатите и въздействието на механизма по отношение на неговите цели и показатели за изпълнението, и по-специално неговия принос за удовлетворяване на свързаните с прехода потребности и за постигане на целите на Съюза за устойчивост, включително въздействието му върху климата, околната среда, социалното измерение и равенството между половете, като по целесъобразност се прилагат критериите на таксономията на Съюза, определени в Регламент (ЕС) 2020/852. За тази цел финансовите партньори и бенефициерите ежегодно предоставят цялата необходима информация и данни и редовно докладват на Комисията за напредъка в постигането на показателите за резултатите в съответствие с член 8.

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да изменя приложение II чрез изменение на показателите, посочени в параграф 1.

Член 15
Оценка

1. Оценките на изпълнението на механизма и способността му да постигне целите, определени в член 3, се извършват достатъчно своевременно, за да могат да послужат в процеса на вземане на решения.

2. Междинната оценка на механизма се извършва до 1 януари 2024 г. и се предоставя на Европейския парламент и на Съвета, когато се очаква да има достатъчно информация за изпълнението на механизма. Оценката по-специално трябва да покаже как подкрепата от Съюза, предоставена в рамките на механизма, е допринесла за посрещане на потребностите на териториите, изпълняващи териториалните планове за справедлив преход, особено по отношение на допълняемостта.

3. В края на периода на изпълнение и не по-късно от 31 декември 2031 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета независим окончателен доклад за оценка на резултатите и на дългосрочното въздействие на механизма. Финансовите партньори и бенефициерите предоставят на Комисията всички документи и цялата информация, които са ѝ необходими, за да направи тази оценка.

3а. Както в междинната, така и в окончателната оценка Комисията оценява по какъв начин предоставената чрез механизма подкрепа от Съюза е допринесла за постигането на целите на Европейския стълб на социалните права и на целите на политиката на Съюза за устойчивост, и по-специално новите цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както е посочено в Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета [за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)], и за прехода към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика в Съюза най-късно до 2050 г., като прилага, по целесъобразност, таксономията на Съюза, установена с Регламент (ЕС) 2020/852 [Регламента за таксономията].

Член 16
Одити

1. Одитите на използването на предоставената по механизма подкрепа от Съюза, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност съгласно член 127 от Финансовия регламент.

2. Финансовите партньори и бенефициерите предоставят на Комисията и на всички определени одитори всички налични документи, необходими на тези органи за изпълнение на задълженията им.

2а. Външните одити на използването на предоставената по механизма подкрепа от Съюза се извършват от Сметната палата в съответствие с член 287 от ДФЕС. Сметната палата изготвя специален доклад относно изпълнението на механизма, след като процентът на изпълнение на финансираните проекти достигне най-малко 60%, но не по-късно от ... [попълва се дата, която е пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Финансовите партньори и бенефициерите предоставят на Комисията и на Сметната палата всички налични документи или информация, необходими на тези органи за изпълнение на задълженията им.

Член 17
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 6, 8, 13, 13а и 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 8, 13, 13а и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощието, посочено в същото решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението ▌. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

ГЛАВА VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18
Информация, комуникация и публичност

−1а. Финансовите партньори оповестяват цялата относима финансова информация и всякаква друга предварително определена важна нефинансова информация, свързана с финансираните проекти, и правят тази информация публично достояние на своя уебсайт след подписването на съответния заем или схема за отпускане на заеми, според случая.

Тази информация, която трябва да бъде направена публично достояние, не съдържа чувствителна търговска информация, нито лични данни, които не могат да се оповестяват съгласно правото на Съюза в областта на защитата на данните.

1. Бенефициерите и финансовите партньори гарантират, във възможно най-висока степен и в съответствие със своите правила, политики и процедури, видимостта на подкрепата от Съюза, предоставяна в рамките на механизма, по-специално при популяризирането на проектите и резултатите от тях, като предоставят целенасочена информация на множество аудитории, включително на медиите и обществеността.

1а. Комисията представя на Европейския парламент изготвените от нея становища относно проектите, подбрани по линия на механизма, в съответствие с приложение II към рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията.

2. Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на механизма, осигурява прозрачност и публичен достъп до информация относно финансираните проекти и резултатите от тях и измерва ефективността на посланията. Финансовите ресурси, отпуснати за механизма, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3. Комисията гарантира, че в началото на процеса на подбор се организира ефективна комуникационна кампания, както и че информацията относно поканите за представяне на предложения се предоставя пряко на всички публични органи в целия ЕС. Следва активно да се насърчава и информацията относно техническата и административната помощ, предоставяна на кандидатите. Комисията редовно актуализира и публикува списъка на избраните и отхвърлените по линия на механизма проекти с описание на конкретните критерии за приемане или отхвърляне.

Член 19
Преходни разпоредби

При необходимост ▌в бюджета за периода след 2027 г. може да се записват бюджетни кредити за покриване на плащанията на траншове от подкрепата от Съюза с безвъзмездни средства, предвидена в съответствие с член 6, параграф 2, за да се осигури управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 20
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на […] [двадесетия] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ключови показатели за изпълнението[11]

1. Размер на отпуснатите безвъзмездни средства

2. Размер на заемите по подписани договори 

2.1 Индивидуални заеми

2.2 Схеми за заеми

3. Общ размер на мобилизираните инвестиции, разпределени по следния начин

3.1 Размер на мобилизираното частно финансиране

3.2 Размер на мобилизираното публично финансиране

4. Брой на получаващите подкрепа проекти, включително географски обхват

4.1 Държава

4.2 Регион на ниво 2 по NUTS

4.3 Подкрепяни територии, осъществяващи справедлив преход  

5. Брой на проектите, получаващи финансиране по линия на механизма

6. Брой на проектите по сектори

6.1 Транспорт

6.2 Социална инфраструктура

6.3 Комунални услуги (вода, отпадъчни води, районни отоплителни системи, енергия, управление на отпадъци)

6.4 Пряко подпомагане на климатичния преход, декарбонизация (енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност) и други цели, свързани с околната среда

6.5 Опазване на околната среда

 6.6 Градска инфраструктура (включително жилищно настаняване)

 6.6.а Качество на жилищата (включително енергийна ефективност)

 6.7 Други

7. Намаление на емисиите на парникови газове, когато е приложимо

7а. Процент на заетост и на безработица

7б. Равнище на обезлюдяване

7в. Население на регионите/териториите, които се възползват от осъществяваните по механизма проекти

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (5.10.2020)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

(COM(2020)0453 – C9‑0153/2020 – 2020/0100(COD))

Докладчик по становище: Паскал Канфен

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещите комисии – комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, да вземат предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт, в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа9 и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на неутралност на Съюза по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени.

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт, в което изготви своята пътна карта към нова политика за устойчив растеж в Европа9 и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане на целите на Съюза за климата и енергията за 2030 г. и неутралност на Съюза по отношение на климата най-късно до 2050 г. по ефективен и справедлив начин, както е установено в [Регламент (ЕС) 2020/XXX за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 („Европейски законодателен акт в областта на климата“)], с Европейския зелен пакт бе обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с икономическите, социалните и екологичните предизвикателства на прехода към неутрална по отношение на климата, екологично устойчива, ефикасна с оглед на енергията и ресурсите, кръгова икономика, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени.

_________________

_________________

9 COM(2019) 640 final.

9 COM(2019)640 final.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Операциите по финансиране и инвестиране следва да бъдат в съответствие с настоящите политически приоритети на Съюза, като например Европейския зелен пакт и неговият ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., Стратегията за изграждане на цифровото бъдеще на Европа и Европейския стълб на социалните права. Тези операции следва да подкрепят създаването и запазването на качествени и устойчиви работни места и трансгранични дейности в рамките на Съюза, както и следва да допринасят за „зеления“ и цифров преход на европейската икономика.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт10, с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите, хората и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт10, с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите, хората и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции за неутралност по отношение на климата. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

_________________

_________________

10 COM(2020) 21 final.

10 COM(2020) 21 final.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Фондът за справедлив преход е съществена част от пакета на Съюза за възстановяване и следва да остане ключова част от него, със съответстващите значителни ресурси.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в приетите от Комисията териториални планове за справедлив преход. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, и да ги допълват.

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в приетите от Комисията териториални планове за справедлив преход, и да съответстват на целта за неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г. Те следва също така да подкрепят общите цели на Европейския зелен пакт, в частност принципа за ненанасяне на значителни вреди, посочен в регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета1a, и да бъдат в съответствие с рамката за устойчиви дейности, изложена в таксономията на ЕС, установена с този регламент. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, и да ги допълват.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Смущенията в икономическата и социалната сфера, предизвикани от извънредното положение във връзка с COVID-19, отслабиха публичния и частния инвестиционен капацитет, като по този начин ограничават финансовите ресурси, които са от съществено значение за прехода към неутрален по отношение на климата и ефективен от гледна точка на използването на ресурсите Съюз. В това отношение, в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (Next Generation EU), Инструментът следва да допринесе за намаляване на този недостиг и да даде възможност на държавите членки да предприемат необходимите инвестиции, за да се насърчава постигането на дългосрочните приоритети на Съюза по отношение на устойчивостта.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С цел да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към неутрална по отношение на климата икономика, както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции може да обхващат енергийна и транспортна инфраструктура, районни отоплителни мрежи, екологосъобразна мобилност, интелигентно управление на отпадъци, чиста енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, рехабилитация и обеззаразяване на земя, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, може да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности.

(5) С цел да се засили икономическата диверсификация и модернизация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции може да обхващат технологии в подкрепа на декарбонизацията на енергийния сектор и екологосъобразен и декарбонизиран транспорт, районни отоплителни мрежи, екологосъобразна, интелигентна и устойчива мобилност, инвестиции в научноизследователски и иновативни дейности, включително в университети и публични институти за научни изследвания, засилване на трансфера на последни и готови за пазара технологии, инвестиции в цифровизация, интелигентно управление на отпадъци и води, намаляване на емисиите на парникови газове, чиста енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, рехабилитация и обеззаразяване на земя, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход и намаляват социално-икономическите разходи при прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, може да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности и трябва да се зачита принципът за ненанасяне на значителни вреди, посочен в Регламент (ЕС) 2020/852.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) При изпълнението на механизма следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДФЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват и задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Механизмът не следва да подпомага действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация или изключване, или да подпомага инфраструктура, която е недостъпна за хора с увреждания. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Настоящият регламент съдържа списък за изключване на инвестициите, които са в ущърб на целите, посочени в Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт, и които не са в съответствие с политиката за финансиране на енергетиката на Европейската инвестиционна банка. Тези инвестиции следва да бъдат изключени от подкрепата на Съюза, предоставяне от механизма.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Целите на механизма следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“ и ангажимента за намаляване на увеличаването на температурата до 1,5°C над преиндустриалните времена, поет в рамките на Парижкото споразумение.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 5 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г) Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че изпълнението на механизма допринася за зачитането и насърчаването на равенството между мъжете и жените в съответствие с член 8 от ДФЕС. Оценките показаха колко е важно целите за равенство между половете да се вземат предвид своевременно и последователно във всички измерения и на всички етапи от подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на оперативните програми.  Поради това е необходимо оценките на въздействието върху равенството между половете, бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и мониторингът на резултатите от гледна точка на равенството между половете да бъдат част от програмния цикъл.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Механизмът следва да предоставя подкрепа под формата на безвъзмездни средства, предоставени от Съюза, заедно със заеми, предоставени от финансов партньор. Финансовият пакет на компонента за безвъзмездни средства, изпълняван от Комисията при пряко управление, следва да бъде под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 125 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“)12. Тази форма на финансиране следва да помогне за стимулиране на организаторите на проекти да участват и да допринасят за постигането на целите на механизма по ефикасен начин съобразно размера на заема. Компонентът за заеми следва да се предоставя от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“). Обхватът на механизма може да бъде разширен, за да бъдат включени и други финансови партньори, предоставящи компонента за заеми, когато бъдат налични допълнителни средства за компонента за безвъзмездни средства или когато това е необходимо за правилното изпълнение.

(7) Механизмът следва да предоставя подкрепа под формата на безвъзмездни средства, предоставени от Съюза, заедно със заеми, предоставени от финансов партньор. Финансовият пакет на компонента за безвъзмездни средства, изпълняван от Комисията при пряко управление, следва да бъде под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 125 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“)12. Тази форма на финансиране следва да помогне за стимулиране на организаторите на проекти да участват и да допринасят за постигането на целите на механизма по ефикасен начин съобразно размера на заема. Компонентът за заеми следва да се предоставя от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“). Обхватът на механизма може да бъде разширен, за да бъдат включени и други финансови партньори, предоставящи компонента за заеми, когато бъдат налични допълнителни средства за компонента за безвъзмездни средства или когато това е необходимо за правилното изпълнение. В този случай, другите финансови партньори следва да зачитат свързани с климата, околната среда, социални и свързани с прозрачността стандарти, които да са поне еквивалентни на тези на ЕИБ.

_________________

_________________

12 Regulation (EU Euratom) 2018/1046.

12 Regulation (EU Euratom) 2018/1046.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се гарантира, че на всички държави членки е дадена възможността да се ползват от компонента за безвъзмездни средства, следва да се създаде механизъм за определяне на специално предназначени национални дялове, които трябва да се спазват по време на първия етап, въз основа на коефициента на разпределение, предложен в Регламента за Фонда за справедлив преход. За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да не бъдат специално предназначени след 31 декември 2024 г. След това оставащите налични средства за компонента за безвъзмездни средства следва да бъдат осигурени без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза, като същевременно се осигури предвидимост за инвестициите и се следва подход, основан на нуждите, както и на регионалното сближаване.

(13) С цел да се гарантира, че на всички държави членки е дадена възможността да се ползват от компонента за безвъзмездни средства, следва да се създаде механизъм за определяне на специално предназначени национални дялове, които трябва да се спазват по време на първия етап, въз основа на коефициента на разпределение, предложен в Регламента за Фонда за справедлив преход. Потребностите на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент (ЕС) 2020/ХХХ на Европейския парламенти и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите („Регламент за общоприложимите разпоредби“) следва да бъдат взети предвид. За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да не бъдат специално предназначени след 31 декември 2024 г. След това оставащите налични средства за компонента за безвъзмездни средства следва да бъдат осигурени без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза, като същевременно се осигури предвидимост за инвестициите и се следва подход, основан на нуждите, както и на регионалното сближаване, и се насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат значимостта на проекта в контекста на потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, както и значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

(14) Конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат значимостта на проекта в контекста на потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта и  критериите за проверка, установени с Регламент (ЕС) 2020/852. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Подкрепата в рамките на този механизъм следва да се предоставя само за проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи, които биха им позволили да бъдат финансово жизнеспособни и да бъдат финансирани само чрез заеми, предоставени при пазарни условия. Собствените приходи следва да съответстват на приходите, без бюджетните трансфери, генерирани пряко от дейностите, извършвани от проекта, като продажби, такси за изминато разстояние или други такси, и като допълнителни икономии, постигнати от модернизирането на съществуващи активи.

(15) Подкрепата в рамките на този механизъм следва да се предоставя само за проекти, които спазват таксономията, установена с Регламент (ЕС) 2020/852 и принципа за ненанасяне на значителни вреди, посочен в този регламент, и не генерират достатъчен поток от собствени приходи, които биха им позволили да бъдат финансово жизнеспособни и да бъдат финансирани само чрез заеми, предоставени при пазарни условия, и които, следователно, не биха могли да бъдат осъществени без финансовата подкрепа на Съюза по линия на този механизъм. Собствените приходи следва да съответстват на приходите, без бюджетните трансфери, генерирани пряко от дейностите, извършвани от проекта, като продажби, такси за изминато разстояние или други такси, и като допълнителни икономии, постигнати от модернизирането на съществуващи активи.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) За да се гарантира ефективното изпълнение на механизма, може да е необходимо да се осигури консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на проекти. Тази подкрепа следва да се предоставя чрез консултантския център InvestEU.

(17) За да се гарантира ефективното изпълнение на механизма, може да е необходимо да се осигури консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на проекти, особено по отношение на устойчивостта и спазването на таксономията на ЕС, установена с Регламент (ЕС) 2020/852. Тази подкрепа следва да се предоставя чрез консултантския център InvestEU.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) За да се подобри прозрачността и отчетността по линия на механизма, финансовите партньори следва публично да разкриват цялата релевантна информация относно всеки финансиран проект и Комисията следва да предоставя публичен достъп до становищата, издавани от нея относно всеки проект, който бива подбран или финансиран от ЕИБ. Комисията следва също да докладва ежегодно пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на механизма в частност по отношение на резултатите и влиянието на механизма по отношение на нейните цели и показатели за изпълнението.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Целта на настоящия регламент, а именно да се мобилизират публични инвестиции на територии, които са засегнати в най-голяма степен от прехода към неутралност по отношение на климата чрез преодоляване на съответните потребности от развитие, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са трудностите за публичните субекти без подкрепата на ЕС с безвъзмездни средства да подкрепят инвестиции, които не генерират достатъчно потоци от собствени приходи и са от полза за най-неблагоприятно засегнатите от климатичния преход територии, и необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение при пряко управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

(22) Целта на настоящия регламент, а именно да се мобилизират публични инвестиции на територии, които са засегнати в най-голяма степен от прехода към неутралност по отношение на климата и кръгова икономика чрез преодоляване на съответните потребности от развитие, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са трудностите за публичните субекти без подкрепата на ЕС с безвъзмездни средства да подкрепят инвестиции, които не генерират достатъчно потоци от собствени приходи и са от полза за най-неблагоприятно засегнатите от климатичния преход територии, и необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение при пряко управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза и тяхното население, които са изправени пред различни сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към постигането на актуализираните цели на Съюза в областта на климата и енергетиката, както е посочено в [Регламент (ЕС) 2020/ХХХ за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 („Европейски законодателен акт за климата“)], и за неутрална по отношение на климата и кръгова икономика до 2050 г. най-късно.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „териториален план за справедлив преход“ означава план, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП] и одобрен от Комисията;

5. „териториален план за справедлив преход“ означава план, изготвен от релевантните местни и регионални органи съвместно със заинтересовани лица на съответната територия в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП] и одобрен от Комисията;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП].

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически и екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата, екологично устойчива, ефикасна с оглед на енергията и ресурсите и кръгова икономика до 2050 г. най-късно, в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП], както и да допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт, и по-специално целта за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза.

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които са в съответствие с политиките на Съюза, както и с Парижкото споразумение и неговия ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били осъществени без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Подкрепата от Съюза в рамките на механизма се предоставя под формата на безвъзмездни средства в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

1. Подкрепата от Съюза в рамките на механизма, в зависимост от националните планове за устойчив преход, одобрени от Комисията, се предоставя под формата на безвъзмездни средства в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани от 1 януари 2025 г. нататък, подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти, се предоставя без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. При отпускането на такива безвъзмездни средства се отчита необходимостта да се гарантира предвидимост на инвестициите и насърчаване на регионалното сближаване.

3. За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани от 1 януари 2025 г. нататък, подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти, се предоставя без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. При отпускането на такива безвъзмездни средства се отчита необходимостта да се гарантира предвидимост на инвестициите и насърчаване на регионалното икономическо, социално и териториално сближаване и се отделя специално внимание на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от [Регламент (ЕС) 2020/ХХХ на Европейския парламенти и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите („Регламент за общоприложимите разпоредби“)].

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, в който се определят съответните дялове на всяка държава членка, произтичащи от прилагането на методологията, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП], под формата на проценти от общия размер на наличните ресурси.

4. Комисията приема решение чрез делегиран акт в съответствие с член 17, в който се определят съответните дялове на всяка държава членка, произтичащи от прилагането на методологията, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП], под формата на проценти от общия размер на наличните ресурси.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Достъп до механизма се предоставя, ако е изпълнено условието за приемане на национална цел за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. За държавите членки, които все още не са се ангажирали с национална цел за неутралност по отношение на климата, се отпускат само 50 % от разпределените за тях средства на национално равнище, а оставащите 50 % се предоставят, след като те са приели такава цел.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) проектите постигат измеримо въздействие за преодоляване на сериозни социални, икономически или екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика, и са от полза за територии, посочени в териториален план за справедлив преход, дори ако не се осъществяват на тези територии;

a) проектите постигат измеримо въздействие за преодоляване на сериозни социални, икономически или екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към постигането на актуализираните цели на Съюза в областта на климата и енергетиката, както е предвидено в [Регламент (ЕС) 2020/ХХХ за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 („Европейски законодателен акт за климата“)], и към неутрална по отношение на климата, екологично устойчива, ефикасна с оглед на енергията и ресурсите и кръгова икономика на Съюза до 2050 г. най-късно, и допринасят за целите и потребностите на възползващите се територии, посочени в териториален план за справедлив преход, дори ако не се осъществяват на тези територии;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа) проектите са в съответствие с техническите критерии за скрининг, установени с Регламент (ЕС) 2020/852;

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) проектите не генерират достатъчен поток от собствени приходи, които да им позволят да бъдат финансирани без подкрепа от Съюза.

г) проектите не генерират достатъчен поток от собствени приходи и не биха били реализирани без подкрепа от Съюза.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От обхвата на подкрепата от Съюза в рамките на настоящия механизъм се изключват следните дейности:

 

a) инвестиции, които не са в съответствие с политиката на ЕИБ за финансиране в областта на енергетиката;

 

б) проекти, които са несъвместими с постигането на целите на Съюза в областта на климата и околната среда или които са несъвместими с принципа за ненанасяне на значителни вреди, посочен в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852;

 

в) дейности, които са изключени съгласно член [5] от [Регламент (ЕС) 2020/ХХХ за създаване на Фонда за справедлив преход („Регламента за ФСП“)].

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Механизмът се изпълнява чрез работни програми, създадени в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определят националните дялове от средствата, включително всякакви допълнителни ресурси, за всяка държава членка в съответствие с член 4, параграф 1 и член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

Механизмът се изпълнява чрез работни програми.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да определи работните програми. В работните програми се посочват конкретно критериите и условията за подбора и подреждането по приоритети на проектите, като се вземат предвид съответните критерии за скрининг, установени в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/852, способността на проекта да постигне целите и да отговори на потребностите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, приносът за прехода към неутрална по отношение на климата, устойчива по отношение на околната среда и кръгова икономика на Съюза, която използва ефикасно енергията и ресурсите, най-късно до 2050 г., общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване и приносът на безвъзмездните средства за жизнеспособността на проектите. В работните програми се определят националните дялове от средствата, включително всякакви допълнителни ресурси, за всяка държава членка в съответствие с член 4, параграф 1 и член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17, в който са изложени годишните работни програми. В годишните работни програми се посочват поканите за представяне на предложения, включително възможността за поемане на ангажимент за всички национални дялове до 31 декември 2024 г.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13 а

 

Подбор на финансови партньори, различни от ЕИБ

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17 с цел определяне на подробностите във връзка с условията за допустимост и процедурите за подбор на финансови партньори, различни от ЕИБ.

 

Условията за допустимост за финансовите партньори, различни от ЕИБ, отразяват целите на механизма.

 

По-специално при подбора на финансовите партньори Комисията взема предвид тяхната способност:

 

a) да гарантират, че тяхната политика и стандарти за отпускане на кредити са поне еквивалентни на тези на ЕИБ;

 

б) да постигнат максимално въздействие на гаранцията от Съюза чрез собствени ресурси;

 

в) да осигурят подходяща географска диверсификация на механизма и да създадат условия за финансиране на по-малки проекти;

 

г) да прилагат надлежно изискванията съгласно член 155, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент относно избягването на данъци, данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари, финансирането на тероризма и юрисдикциите, които не оказват съдействие;

 

д) да осигурят прозрачност и публичен достъп до информация по отношение на всеки проект;

 

е) да осигурят съгласуваност на кредитната си политика с новите цели на Съюза за 2030 г. за климата и енергетиката и с целта за неутрална спрямо климата икономика в Съюза, както и привеждането в съответствие с ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение;

 

ж) да включат анализа на екологичните, климатичните, социалните и управленските фактори при подбора и оценката на проектите.

 

Комисията публикува резултатите от подбора.

Обосновка

Към списъка от проекта на доклад се добавя буква а) относно стандартите на ЕИБ.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В приложение II са установени ключови показатели за изпълнението с цел мониторинг на изпълнението и напредъка в посока към постигането на целите, определени в член 3.

1. В приложение II са установени ключови показатели за ефективност и за устойчивост с цел мониторинг на изпълнението и напредъка на механизма в посока към постигането на неутралност по отношение на климата и другите екологични цели на Съюза, спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, посочен в Регламент (ЕС) 2020/852, и целите, определени в член 3.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Системата за отчитане на качеството на изпълнението гарантира ефикасното, ефективното и навременното събиране на данните относно показателите, посочени в параграф 1. Бенефициерите, в сътрудничество с финансовите партньори, предоставят на Комисията данните относно тези показатели.

2. Системата за отчитане на качеството на изпълнението гарантира ефикасното, ефективното, навременно, надеждно и независимо събиране на данните относно ключовите показатели за ефективност и устойчивост, посочени в параграф 1. Бенефициерите, в сътрудничество с финансовите партньори, предоставят на Комисията данните относно тези показатели.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията докладва ежегодно относно изпълнението на механизма в съответствие с член 250 от Финансовия регламент. В доклада се предоставя информация относно резултатите и въздействието на механизма по отношение на неговите цели и показатели за изпълнение, и по-специално неговия принос за постигенати на финансовите и инвестиционните цели на Съюза в областта на интегрирането на климата и околната среда при предприемането на мерки по отношение на потребностите при прехода. За тази цел финансовите партньори и бенефициерите ежегодно предоставят цялата необходима информация и данни.

 

Както междинната, така и окончателната оценка оценяват и приноса за постигането на актуализираните цели на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, определени в [Регламент (ЕС).../... за създаване на рамка за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 („Европейски законодателен акт за климата“)], както и приноса за постигането на национална цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Одитите на използването на предоставената по механизма подкрепа от Съюза, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност съгласно член 127 от Финансовия регламент.

1. Одитите на използването на предоставената по механизма подкрепа от Съюза, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност съгласно член 127 от Финансовия регламент и осигуряват спазването на таксономията на ЕС, установена с Регламент (ЕС) 2020/852, и принципа за ненанасяне на значителни вреди, посочен в този регламент.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18 а

 

Комисията оповестява публично становищата, дадени във връзка с подбраните или финансирани по линия на този механизъм проекти в съответствие с процедурата, предвидена в член 19 от Устава на ЕИБ.

Изменение  39

Предложение за регламент

Приложение II – точка 6 – подточка 6.4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.4 Пряко подпомагане на прехода (енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност)

6.4 Пряко подпомагане на климатичния преход, декарбонизация, и по-специално подпомагане на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност и други цели, свързани с околната среда

Изменение  40

Предложение за регламент

Приложение ІI – точка 7 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Брой новосъздадени работни места

Изменение  41

Предложение за регламент

Приложение ІI – точка 7 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Въздействие върху БВП на подпомаганата територия


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

Позовавания

COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Водещи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

17.6.2020

Докладчик по становище

 Дата на назначаване

Паскал Канфен

10.6.2020

Член 58 – Процедура на съвместни комисии

 Дата на обявяване в заседание

 

23.7.2020

Разглеждане в комисия

1.10.2020

 

 

 

Дата на приемане

2.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

25

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Radan Kanev, Ulrike Müller

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

55

+

EPP

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

GUE/NGL

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Athanasios Konstantinou

 

25

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

GREENS/EFA

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

NI

Eleonora EVI

 

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (2.10.2020)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

(COM(2020)0453 – C9‑0153/2020 – 2020/0100(COD))

Докладчик по становище: Изабела‑Хелена Клоц

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението за създаване на механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор, предвиден в настоящото предложение. Публичният сектор има специално място в процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза. Трябва да се признае, че неговите компоненти, като социалните инвестиции, рекултивацията на земи и намаляването на енергийната бедност, имат стойност, която надхвърля краткосрочната финансова възвръщаемост, и се нуждаят от различно третиране. Една от основните роли на публичния сектор е да предприема действия, когато пазарът не функционира.

Особено внимание трябва да се обърне на регионите, които традиционно разчитат до голяма степен на добива на въглища. Въгледобивните региони имат стабилни и взаимосвързани общности. Въглищата са важен икономически фактор, като осигуряват работа на около 230 000 души в мини и електроцентрали в 31 региона в 11 държави – членки на ЕС. Затварянето на мини поражда значително напрежение за обществото в тези региони. Като има предвид често споменаваното мото „никой да не бъде изоставен“, докладчикът е твърдо убеден, че гражданите, живеещи в тези области, заслужават специално внимание.

Според докладчика инструментът за отпускане на заеми за публичния сектор следва да бъде много гъвкав и да дава възможност за финансиране на широк набор от инвестиции в отговор на социалните и икономическите предизвикателства и на предизвикателствата в областта на околната среда и енергийната сигурност. Разпоредбите на регламента следва да отчитат факта, че съществуват различни отправни точки в процеса на трансформация на отделните държави членки и техните региони, като по този начин се даде възможност за финансирането на икономически ефективни технологии за преход.

Докладчикът предлага няколко важни изменения, които целят основно да пояснят разпоредбите в предложението.

Първо, изяснява се определението за „бенефициер“. Понятието „правен субект от публичния сектор“ се отнася както за субект, създаден като публичноправен орган, така и за субектите, създадени като частноправни органи, на които е възложено задължение за предоставяне на обществена услуга. Това изглежда изключва от приложното поле предприятия, които формално не са от публичния сектор, но изпълняват важни обществени задачи като управление на отпадъците, рециклиране, градско осветление и др. Докладчикът счита, че подобно изключване не е оправдано и би попречило на осъществяването на редица проекти, които са от жизненоважен обществен интерес, и предлага съответни промени. Като се има предвид, че в националните законодателства липсва единно определение и разбиране на понятието „задължение за обществена услуга“, ясно се посочва, че участието в публично-частно партньорство с публичен орган следва да съставлява задължение за обществена услуга. По този начин се премахва двусмислието дали частният субект трябва да изпълнява задължение за обществена услуга по принцип, т.е. преди и извън рамките на публично-частното партньорство, или дали, напротив, фактът, че участва в публично-частно партньорство с публичен орган съставлява задължение за обществена услуга.

Второ, докладчикът подчертава необходимостта от широк спектър от инвестиции, които да бъдат включени в обхвата на механизма. Ще трябва да се обърне внимание на по-широките потребности от развитие, произтичащи от процеса на преход, и да се разработят по-подробни териториални планове за справедлив преход.  С цел насърчаване на нови икономически дейности, които заменят дейностите, които постепенно се прекратяват поради амбициозните политики на ЕС в областта на климата, и за да се задълбочи икономическата диверсификация на засегнатите територии, механизмът следва да обхваща по-широк набор от инвестиции в сравнение с първия стълб. По-широкият кръг от допустими инвестиции следва да отразява особеностите на потребностите на засегнатите региони, изразени в техните териториални планове за справедлив преход, например в областта на транспорта, управлението на отпадъците, общественото осветление, топлоснабдяването, разпределението и преноса на енергия. Това следва да включва инвестиции в природния газ като катализатор на възобновяемите енергийни източници и ефикасен и финансово достъпен начин за промяна на горивната база, като се изоставят източниците с повече емисии, като по този начин ще се осигурят решения с ниски емисии за икономиките и ще се гарантира контролът върху разходите във връзка с прехода. 

Трето, докладчикът счита, че третите страни не следва да вземат решения относно насоките на политиките на ЕС, които се договарят между всички държави членки, поради което разпоредбите на настоящия регламент следва да имат предимство пред политиките на кредитиране на партньорите по финансирането, включително ЕИБ. Като се има предвид разнообразният характер на кредитните политики на финансовите институции, които често изключват определени видове инвестиции, е важно да се гарантира, че механизмът разполага с административни споразумения с различни финансови партньори, включително национални банки, така че да се финансира широк в секторно отношение спектър от необходими публични инвестиции, предвидени от държавите членки в териториалните планове за справедлив преход. Използването на отворен каталог на финансовите партньори ще създаде условия за по-широка употреба на инструмента в държавите членки и ще бъде в съответствие с политиката на Европейската комисия досега, което отключва възможността за участие на националните банки за развитие в прилагането на финансови инструменти, управлявани пряко от Европейската комисия.

Четвърто, докладчикът счита, че проектите бенефициери следва да могат да получават подкрепа по линия на други програми на Съюза. Премахването на тази възможност може да доведе до недостатъчно очаквано усвояване на средствата в по-слабо развитите региони поради трудности със съфинансирането.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещите комисии – комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси – да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения:

Изменение  1

 

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт, в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа9 и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на неутралност на Съюза по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени.

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт, в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа9 и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта да се постигнат по ефективен, справедлив и солидаренначин целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и до 2050 г. – неутралност на Съюза по отношение на климата, и като се вземе предвид установената чрез Парижкото споразумение глобална рамка, Европейският зелен пакт обяви Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с прехода, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени.

__________________

__________________

9 COM(2019) 640 final.

9 COM(2019)640 final.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) За постигането на целите на Съюза в областта на климата е необходимо да се обърне внимание не само на проблема с различния темп на прехода в Съюза по отношение на действията в областта на климата, но също и на риска от задълбочаване на социално-икономическите различия между регионите и недоволството на социалните групи, за които има вероятност да бъдат неблагоприятно засегнати. От първостепенно значение е усилията да бъдат съсредоточени върху икономическата трансформация и съживяването на засегнатите територии (например въгледобивните региони), вместо да се разчита на мобилността на работниците и да се рискува обезлюдяване и стагнация на цели региони. С цел да се запази съгласуваността между целите на прехода и приоритетите и целите на Съюза, като например стимулиране на работните места, намаляване на бедността и неравенството, следва да се предостави ефективна подкрепа с цел диверсифициране на местните икономики чрез стабилни инвестиции и създаване на устойчива заетост, за да се гарантира, че работниците, наети в секторите, засегнати от прехода, ще бъдат повторно наети на местния пазар на труда.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт10, с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт10, с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите, общностите и секторите, които са най‑силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, или поради структурата на тяхната заетост, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

__________________

__________________

10 COM(2020) 21 final.

10 COM(2020)21 final.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Публичният сектор има специално място в процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза. Необходимо е да се признае, че компонентите на неутралната по отношение на климата икономика, като възобновяемите енергийни източници, и по-общо нисковъглеродните технологии, междусекторните иновации и социалните инвестиции, имат стойност, която надхвърля краткосрочната финансова възвръщаемост, и се нуждаят от различно третиране. Една от основните роли на публичния сектор е да предприема действия, когато пазарът не функционира.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в приетите от Комисията териториални планове за справедлив преход. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, и да ги допълват.

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в одобрените от Комисията териториални планове за справедлив преход. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, и да ги допълват.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С цел да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към неутрална по отношение на климата икономика, както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции може да обхващат енергийна и транспортна инфраструктура, районни отоплителни мрежи, екологосъобразна мобилност, интелигентно управление на отпадъци, чиста енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, рехабилитация и обеззаразяване на земя, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, може да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности.

(5) С цел да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща по‑широк кръг от инвестиции в сравнение с първия стълб, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в социалната, икономическата, трудовата област и в областта на енергийната сигурност и на околната среда, в прехода към целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Този преход има за цел разграничаване от потреблението на ресурси и премахване на нетните емисии на парникови газове, както и на други неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, свързани, наред с другото, с влошаването на биологичното разнообразие и на екосистемите, прекомерното потребление на ресурси или химическото замърсяване. Механизмът за подкрепа следва да избягва по-нататъшното увеличаване на икономическите различия между регионите на Съюза и следва да се съсредоточи върху задълбочаването на социалното сближаване между гражданите на Съюза. Подкрепяните инвестиции може да обхващат енергийна и транспортна инфраструктура, районни отоплителни системи, екологосъобразна и устойчива мобилност, интелигентно управление на отпадъци, чиста и нисковъглеродна енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, инвестиции в изследователски и иновационни дейности, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, екологосъобразна градска инфраструктура, защита на културното и историческото наследство, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия. Инвестициите могат да обхващат и възстановяването и обеззаразяването на земята, освен ако не попадат в обхвата на отговорността за екологични щети в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, посочен в член 191 от ДФЕС. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите, екологичните и енергийни предизвикателства в областта на сигурността, произтичащи от приспособяването към климатичния преход, както и да осигури възможности за дългосрочна заетост на работниците, засегнати от икономическото преструктуриране. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, може да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности.

Изменение  7

 

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Проектите, включващи природен газ, следва да бъдат допустими за подпомагане, при условие че тези инвестиции се използват като преходна технология, заместваща въглища, лигнит, торф, битуминозни шисти, докато други технологии с нулеви емисии и иновативни технологии не бъдат напълно внедрени в степен, която е достатъчна, за да се гарантира непрекъснатостта и сигурността на енергийните доставки, както и достъпността на енергията, и която показва, че води до значително намаляване на емисиите на парникови газове и позволява по-нататъшно използване на газ от възобновяеми източници. Тези инвестиции следва да бъдат необходими за изпълнението на териториалните планове за справедлив преход, установени в съответствие с член 7 [ФСП], и да демонстрират съгласуваност с целта на Съюза за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Изменение  8

 

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) С цел да се избегне блокирането на активи и да се гарантира, че публичното финансиране се използва по най-ефективен от гледна точка на разходите начин, подкрепяните проекти следва да имат дългосрочен екологичен, устойчив ефект и да допринасят за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Изменение  9

 

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Преходът към неутралност по отношение на климата създава и нови икономически възможности. Преходът към основана на възобновяеми източници икономика има значителен потенциал за създаване на работни места, което може в крайна сметка да доведе до по-високи равнища на заетост в територии, които понастоящем зависят от изкопаеми горива. Преминаването към енергия от възобновяеми източници може да даде възможност на местните общности да станат активни участници в енергийния преход и негови собственици и да преминат от едносекторен към многосекторен модел. По-специално преструктурирането на бившите минни обекти, за да генерират и съхраняват енергия от възобновяеми източници, и изграждането на инфраструктура за енергия от възобновяеми източници в такива обекти или в съседни райони може да осигури екологосъобразни работни места за общностите. Освен това такова преструктуриране може да допринесе за енергийна сигурност и устойчивост, основани на модел на децентрализирана енергийна система.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г) Получилите подкрепа инвестиции, по-специално за енергийна ефективност, управление на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците и управление на отпадъчните води, могат да бъдат осъществени успешно чрез публично-частни партньорства. Следователно механизмът следва да обхваща публично-частните партньорства. Частен субект, независимо дали е от публичния сектор или не е, който е сключил дългосрочно споразумение за публично-частно партньорство с публичен орган с цел изпълнение на проект, който отговаря на критериите, определени в настоящия регламент, следва да бъде допустим бенефициер на механизма. Фактът, че той участва в публично-частно партньорство с публичен орган, следва да съставлява задължение за обществена услуга.

 

Изменение  11

 

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат значимостта на проекта в контекста на потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, както и значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

(14) В случай че търсенето надвишава предоставените на национално равнище финансови средства, конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат способността на проекта да изпълни целите и потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, така също и цялостното въздействие върху регионалния пазар на труда, както и значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) Като се има предвид относително ниското равнище на компонента „безвъзмездни средства“, редица проекти биха могли да имат недостатъчен поток от собствени приходи, за да бъдат подкрепени само от механизма. Това би могло да доведе до недостатъчно очаквано усвояване на средствата в по-слабо развитите региони, където публичният сектор с по-ниски доходи би могъл да изпита трудности със съфинансирането. Следователно допустимите проекти биха могли да съчетават подкрепа по линия на други програми на Съюза.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Целта на настоящия регламент, а именно да се мобилизират публични инвестиции на територии, които са засегнати в най-голяма степен от прехода към неутралност по отношение на климата чрез преодоляване на съответните потребности от развитие, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са трудностите за публичните субекти без подкрепата на ЕС с безвъзмездни средства да подкрепят инвестиции, които не генерират достатъчно потоци от собствени приходи и са от полза за най-неблагоприятно засегнатите от климатичния преход територии, и необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение при пряко управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

(22) Целта на настоящия регламент, а именно да се мобилизират публични инвестиции на територии, които са засегнати в най-голяма степен от прехода към неутралност по отношение на климата чрез преодоляване на съответните потребности от развитие, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са трудностите за публичните субекти да подкрепят инвестиции от полза за териториите, които са засегнати най-неблагоприятно от климатичния и енергийния преход, които обаче не генерират достатъчно потоци от собствени приходи и не биха могли да бъдат финансирани от организатора на проекта в рамките на същия срок или в същата степен без елемента на безвъзмездни средства от бюджета на Съюза и необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение при пряко управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични, икономически предизвикателства и предизвикателства в областта на енергийната сигурност, произтичащи от процеса на преход към целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „бенефициер“ означава правен субект от публичния сектор, установен в държава членка като публичноправен орган или като частноправен орган със задължение за обществена услуга, с който е било подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по механизма;

2. „бенефициер“ означава правен субект, установен в държава членка като публичноправен орган или като частноправен орган със задължение за изпълнението на публично-частно партньорство или за друга обществена услуга, с който е било подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по механизма;

Изменение  16

 

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „финансови партньори“ означава ЕИБ, други международни финансови институции, национални насърчителни банки и финансови институции, с които Комисията подписва административно споразумение за сътрудничество в рамките на механизма;

3. „финансови партньори“ означава ЕИБ, други международни финансови институции, национални и регионални насърчителни банки и финансови институции, с които Комисията подписва административно споразумение за сътрудничество в рамките на механизма;

Изменение  17

 

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 6 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. „допълняемост“ означава подкрепата за проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и не биха получили финансиране без елемента на подкрепа чрез безвъзмездни средства от бюджета на Съюза и които допринасят за общите цели, определени в член 3.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП].

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически предизвикателства и възможности, произтичащи от процеса на преход към целта на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., в съответствие с целите на Парижкото споразумение и в отговор на необходимостта от укрепване на конкурентоспособността, като същевременно се гарантира, че никой не е изоставен в резултат на прехода, в полза на териториите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП].

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза.

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които подкрепят действия и решения за справедлив, ефикасен и финансово достъпен преход и са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които съответстват на целите на съюза в областта на климата, осигуряват дългосрочна устойчива заетост, но не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза.

Изменение  20

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В стремежа да се постигне конкретната цел, посочена в параграф 2, настоящият регламент има за цел и предоставянето на консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти, когато това е необходимо. Тази консултантска подкрепа се предоставя в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

3. В стремежа да се постигне конкретната цел, посочена в параграф 2, настоящият регламент има за цел и предоставянето на консултантска подкрепа за оценката на допустимостта, подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти, когато това е необходимо. Тази консултантска подкрепа се предоставя в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) проектите постигат измеримо въздействие за преодоляване на сериозни социални, икономически или екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика, и са от полза за територии, посочени в териториален план за справедлив преход, дори ако не се осъществяват на тези територии;

a) проектите постигат измеримо въздействие за преодоляване на сериозни социални, икономически, трудови, свързани с енергийната сигурност или екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към целта на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., и са от полза за териториите, посочени в териториален план за справедлив преход, дори ако не се осъществяват на тези територии;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) проектите не получават подкрепа по други програми на Съюза;

заличава се

Изменение  23

 

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Проектите, включващи природен газ, се считат за допустими, при условие че тези инвестиции са необходими за изпълнението на териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7 [ФСП], и при следните надлежно обосновани обстоятелства:

 

a) инвестициите се осъществяват на територии, изправени пред особено сериозни предизвикателства по отношение на енергийния преход поради високата им зависимост от твърди изкопаеми горива, като например региони с висок дял на системи за централно отопление, основаващи се на изкопаеми горива;

 

б) инвестициите допринасят за целите на Съюза в областта на околната среда във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, чрез ускоряване на постепенното изтегляне от употреба на каменни въглища, лигнитни въглища, торф или битуминозни шисти;

 

в) инвестициите са в съответствие с целите и законодателството на Съюза в областта на енергетиката и климата и националните планове в областта на енергетиката и климата, както и имат преходен характер;

 

г) извършена е предварителна оценка на използването само на възобновяеми енергийни източници;

 

д) замяната на енергийна инфраструктура, свързана с висок въглероден интензитет и твърди изкопаеми горива, води до значително намаляване на емисиите на парникови газове и на замърсяването на въздуха и повишава енергийната ефективност;

 

е) подпомаганите дейности допринасят за намаляване на енергийната бедност;

 

ж) подкрепяните дейности не възпрепятстват разработването на възобновяеми енергийни източници в съответните територии и са съвместими и във взаимодействие с бъдещо използване на възобновяеми енергийни източници.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, единствено правни субекти от публичния сектор, установени в държава членка като публичноправни органи или като частноправни органи със задължение за обществена услуга, са допустими да кандидатстват като потенциални бенефициери съгласно настоящия регламент.

Независимо от критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, единствено правни субекти, установени в държава членка като публичноправни органи или като частноправни органи, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство или друга обществена услуга, са допустими да кандидатстват като потенциални бенефициери съгласно настоящия регламент.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Размерът на безвъзмездните средства не надхвърля 15 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор в рамките на механизма. За проекти, осъществявани на територии от региони от ниво 2 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели NUTS с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, ненадвишаващ 75 % от средния БВП на ЕС-27, както е посочено в член [102, параграф 2] от Регламент [новия РОР], размерът на безвъзмездните средства не надвишава 20 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор.

2. Размерът на безвъзмездните средства не надхвърля 15 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор в рамките на механизма. За проекти, осъществявани на територии от региони от ниво 2 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели NUTS с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, ненадвишаващ 75 % от средния БВП на ЕС-27, както е посочено в член [102, параграф 2] от Регламент [новия РОР], размерът на безвъзмездните средства не надвишава 25% от размера на заема, предоставен от финансовия партньор. За проекти, осъществявани на територии от региони от ниво 2 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели NUTS с БВП на глава от населението между 75 и 100 % от средния БВП на ЕС-27, както е посочено в член [102, параграф 2] от Регламент [новия РОР], които през програмния период 2014 – 2020 г. са били класифицирани като по-слабо развити региони, размерът на безвъзмездните средства не надвишава 25 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В допълнение към основанията, посочени в член 131, параграф 4 от Финансовия регламент, и след консултация с финансовия партньор, размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено, ако в срок от две години от датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства икономически най-значимият договор за доставки, строителство или услуги не е подписан, в случаите, когато сключването на такъв договор е предвидено съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

1. В допълнение към основанията, посочени в член 131, параграф 4 от Финансовия регламент, и след консултация с финансовия партньор, размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено, ако в срок от три години от датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства икономически най-значимият договор за доставки, строителство или услуги не е подписан, в случаите, когато сключването на такъв договор е предвидено съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Изменение  27

 

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13 а

 

Подбор на финансови партньори, различни от ЕИБ

 

Комисията определя условията и процедурите за подбор на финансови партньори, различни от ЕИБ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Финансови партньори, различни от ЕИБ, които успешно са преминали процедурата за оценка по стълбове, предвидена в член 154 от Финансовия регламент, са допустими за участие в изпълнението на механизма.

 

Условията за допустимост за финансовите партньори, различни от ЕИБ, отразяват целите на механизма. По-специално при подбора на финансовите партньори Комисията взема предвид способността на финансовите партньори да:

 

a) постигнат максимално въздействие на безвъзмездните средства от Съюза чрез собствени ресурси;

 

б) осигурят подходяща географска диверсификация на механизма и да създадат условия за финансиране на по-малки проекти;

 

в) осигурят прозрачност и публичен достъп до информация по отношение на всеки проект;

 

г) гарантират, че проектите, избрани за подкрепа по линия на механизма, са в съответствие с целите на механизма и с целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.;

 

д) включат анализа на екологичните, климатичните, социалните и управленските фактори при подбора и оценката на проектите.

 

Комисията публикува резултатите от подбора.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да изменя приложение II чрез изменение на показателите, посочени в параграф 1.

3. Когато при междинната оценка, посочена в член 15, параграф 2, се установи, че показателите в приложение II не създават условия за надлежна оценка на механизма, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да изменя приложение II чрез изменение на показателите, посочени в параграф 1.

Изменение  29

 

Предложение за регламент

Член 14 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14 а

 

Прозрачност

 

1.  Бенефициерите гарантират, в полза на широката общественост и широко повторно използване на информацията от публичния сектор и на информацията, получила публично финансиране в целия Съюз, прозрачност по отношение на действията по настоящия инструмент. Те публикуват онлайн в отворени, машинночетими формати, както е посочено в член 5, параграф 1 от Директива 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета, съответната информация относно финансираните проекти, като например описание на проекта, оценка на въздействието, доклади за оценка и одит.

 

2.  Финансовите партньори оповестяват цялата съответна информация за всеки финансиран проект и предоставят на обществеността достъп до тази информация на своя уебсайт, без да се засягат приложимите европейски и национални разпоредби относно поверителността и професионалната тайна. 

 

3.  Комисията осигурява публикуването на информацията за бенефициерите съгласно член 38 от Финансовия регламент .

Изменение  30

 

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Междинната оценка на механизма се извършва до 30 юни 2025 г., когато се очаква да има достатъчно информация за изпълнението на механизма. Оценката по-специално трябва да покаже как подкрепата от Съюза, предоставена в рамките на механизма, е допринесла за посрещане на потребностите на териториите, изпълняващи териториалните планове за справедлив преход.

2. Междинната оценка на механизма се извършва до 30 юни 2025 г., когато се очаква да има достатъчно информация за изпълнението на механизма. Оценката по-специално трябва да покаже как подкрепата от Съюза, предоставена в рамките на механизма, е допринесла за посрещане на потребностите на териториите, изпълняващи териториалните планове за справедлив преход. В нея се анализира също така по какъв начин подкрепата от Съюза, предоставена по линия на механизма, е допринесла за постигане на целите на политиката на Съюза за устойчивост, и по-специално целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Изменение  31

 

Предложение за регламент

Приложение ІI – точка 7 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Брой запазени работни места

Изменение  32

 

Предложение за регламент

Приложение ІI – точка 7 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Брой на новосъздадените работни места

Изменение  33

 

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 7 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в. Въздействие върху БВП на получилите подкрепа територии


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

Позовавания

COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Водещи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.6.2020

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Izabela-Helena Kloc

10.7.2020

Член 58 – Процедура на съвместни комисии

 Дата на обявяване в заседание

 

23.7.2020

Разглеждане в комисия

1.9.2020

 

 

 

Дата на приемане

1.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

13

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Tomas Tobé

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

54

+

EPP

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID

Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

 

13

GREENS

Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE

Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

NI

Ignazio Corrao

 

4

0

EPP

François-Xavier Bellamy

S&D

Niels Fuglsang

Greens

Manuela Ripa

NI

Clara Ponsatí Obiols

 

Легенда на използваните знаци

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (1.10.2020)

на вниманието на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Докладчик по становище: Кристина Маестре Мартин де Алмагро

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да вземат предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт1, в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на неутралност на Съюза по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени.

(1) На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт1, в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на неутралност по отношение на климата до 2050 г. по ефективен и справедлив начин, с Европейския зелен пакт беше обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят подкрепа и средства за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, което води до обезлюдяване на засегнатите региони. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени, за които ще е необходимо амбициозно финансиране от Съюза, и макар държавите членки да са на различни изходни позиции, най-слабо развитите региони, най-отдалечените региони, планините, островите, слабо населените, селските, отдалечените и необлагодетелстваните в географско отношение райони с малобройно население са тези, в които е по-трудно да се осъществи преходът в енергетиката към неутралност по отношение на климата.  

__________________

__________________

1 COM(2019) 640 final.

1 COM(2019)640 final.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт2, с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт2, с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите, хората и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

__________________

__________________

2 COM(2020) 21 final.

2 COM(2020)21 final.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Предложението за създаване на Фонда за справедлив преход беше прието от Комисията на 14 януари 2020 г.3 За по-доброто програмиране и изпълнение на Фонда трябва да се приемат териториални планове за справедлив преход, в които да се определят основните стъпки и времевата рамка на процеса на преход и да се посочат териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика и с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата, свързани с прехода.

(3) Предложението за създаване на Фонда за справедлив преход беше прието от Комисията на 14 януари 2020 г.3 За по-доброто програмиране и изпълнение на Фонда трябва да се приемат териториални планове за справедлив преход, в които да се определят основните стъпки и времевата рамка на процеса на преход към постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата, определени в член 2, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2018/1999, и да се посочат териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и с по-малък капацитет за справяне със социалните и екологичните предизвикателства, свързани с прехода. Принципът на партньорство следва да се прилага за изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на териториалните планове за справедлив преход, както е посочено в член [7] от Регламент [Регламента за ФСП].

__________________

__________________

3 COM(2020) 22 final.

3 COM(2020)22 final.

Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в приетите от Комисията териториални планове за справедлив преход. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, и да ги допълват.

(4) Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в приетите от Комисията териториални планове за справедлив преход, като се вземат предвид характеристиките и потенциалът за развитие на съответния район. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, да ги допълват и да осигуряват полезни взаимодействия с тях. Тези дейности следва също така да бъдат в съответствие с целите за намаляване на емисиите до 2030 г. и да са насочени към постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С цел да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към неутрална по отношение на климата икономика, както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции може да обхващат енергийна и транспортна инфраструктура, районни отоплителни мрежи, екологосъобразна мобилност, интелигентно управление на отпадъци, чиста енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, рехабилитация и обеззаразяване на земя, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, може да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности.

(5) С цел да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати най-тежко от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции може да обхващат интелигентни енергийни системи, екологосъобразна и декарбонизирана инфраструктура в транспортния сектор, високоефективни районни отоплителни мрежи, интелигентна и устойчива мобилност с нулеви въглеродни емисии, инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности, включително в университети и публични научноизследователски институции, насърчаване на трансфера на модерни и готови за пазара технологии, инвестиции в цифровизация, цифрови иновации и цифрова свързаност, включително цифрово и прецизно земеделие, управление на отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците, намаляване на емисиите на парникови газове, чиста енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, борба срещу процеса на обезлюдяване, рехабилитация и обеззаразяване на земя, когато принципът „замърсителят плаща“ не може да бъде приложен, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване, също както и цифрово покритие в регионите и подобряване на широколентовите връзки. Всички финансирани проекти следва да бъдат в съответствие с целите в областта на климата, определени за 2030 г., което означава, че Комисията следва да проучва дали проектите са съобразени с целта за намаляване на емисиите. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия и до координиране на капацитета за реагиране при кризи, особено в регионите, които бяха сериозно засегнати от екстремни метеорологични явления през последните години. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход, и които, въпреки че са били засегнати от климатичния преход, не са могли да се възползват от подкрепа по първия стълб на Механизма за справедлив преход, а именно Фонда за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. Съответните местни и регионални органи, икономическите и социалните партньори и гражданското общество в засегнатите територии следва да бъдат включени в процеса на идентифициране на инвестициите, подкрепяни от механизма в съответствие с принципа на партньорство, посочен в член 6 от Регламент (ЕС) …/… [новия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)]. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, следва да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности. Следва да се вземат предвид и опустошителните последици от COVID-19 за много региони на Съюза, както и неравномерното въздействие на вируса, за да се гарантира, че подкрепата се предоставя на най-тежко засегнатите региони.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) В контекста на усилията си да задълбочи икономическото, териториалното и социалното сближаване   механизмът следва също да допринася за премахване на неравенствата, насърчаване на равенството между половете и интегриране на свързаните с пола аспекти, както и за борба с дискриминацията,   основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както е посочено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), член 10 от ДФЕС и член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всички заинтересовани лица, участващи във всички етапи от прилагането на механизма, следва да се ангажират да насърчават равенството, и по-специално да гарантират, че се вземат под внимание последиците за жените, като се има предвид фактът, че жените са несъразмерно засегнати от изменението на климата и от процеса на преход.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Следва да се предвидят и средства за консултантска подкрепа с цел насърчаване на подготовката, разработването и изпълнението на проекти.

(12) Следва да се предвидят и средства и експертен опит за консултантска подкрепа с цел насърчаване на подготовката, разработването и изпълнението на проекти.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се гарантира, че на всички държави членки е дадена възможността да се ползват от компонента за безвъзмездни средства, следва да се създаде механизъм за определяне на специално предназначени национални дялове, които трябва да се спазват по време на първия етап, въз основа на коефициента на разпределение, предложен в Регламента за Фонда за справедлив преход. За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да не бъдат специално предназначени след 31 декември 2024 г. След това оставащите налични средства за компонента за безвъзмездни средства следва да бъдат осигурени без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза, като същевременно се осигури предвидимост за инвестициите и се следва подход, основан на нуждите, както и на регионалното сближаване.

(13) С цел да се гарантира, че на всички държави членки е дадена възможността да се възползват от компонента за безвъзмездни средства, следва да се създаде механизъм за определяне на специално предназначени национални дялове, които трябва да се спазват по време на първия етап, въз основа на коефициента на разпределение, предложен в Регламента за Фонда за справедлив преход. Следва да се вземат предвид потребностите на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент .../... [новия РОР]. За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да не бъдат специално предназначени след 31 декември 2024 г. След това оставащите налични средства за компонента за безвъзмездни средства следва да бъдат осигурени без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза, като същевременно се осигури предвидимост за инвестициите, съобразно подход, основан на нуждите, и се насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, като се дава по-специално приоритет на по-слабо развитите региони, които разполагат с по-малък капацитет за публични инвестиции.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат значимостта на проекта в контекста на потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, както и значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

(14) Конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат приложимите критерии, определени в Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета [Регламента за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие], способността на проекта да изпълни целите на потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, приноса за постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на неутралност по отношение на климата до 2050 г., общата цел за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и за намаляване на разликите в развитието между регионите, както и значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта, също както и ангажимента на държавите членки във връзка с целите в областта на климата, определени в Европейския зелен пакт. Комисията следва да гарантира, че в работната програма се вземат предвид и се насърчават равенството между половете и интегрирането на свързаните с пола аспекти. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Тъй като компонентът за безвъзмездни средства следва да отразява различните потребности от развитие на регионите в отделните държави членки, тази подкрепа следва да бъде адаптирана. Като се има предвид, че субектите от публичния сектор в по-слабо развитите региони, както са определени в член 102, параграф 2 от Регламент [новия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)], като цяло имат по-малък капацитет за публични инвестиции, ставките на безвъзмездните средства, прилагани за заеми, предоставяни на такива субекти, следва да бъдат сравнително по-високи.

(16) Тъй като компонентът за безвъзмездни средства следва да отразява различните потребности от развитие на регионите в отделните държави членки, както и спазването от страна на тези региони на целите за намаляване на емисиите на парникови газове, тази подкрепа следва да бъде адаптирана. Като се има предвид, че субектите от публичния сектор в по-слабо развитите региони, както са определени в член 102, параграф 2 от Регламент [новия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)], в най‑отдалечените региони, както са определени в член 349 от ДФЕС, и в селските, слабо населените и обезлюдените райони като цяло имат по-малък капацитет за публични инвестиции, ставките на безвъзмездните средства, прилагани за заеми, предоставяни на такива субекти, следва да бъдат сравнително по-високи.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да се ускори изпълнението и да се гарантира, че средствата се използват своевременно, в настоящия регламент следва да се предвидят специални гаранции, които да бъдат включени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства. С оглед на тази цел Комисията, в съответствие с принципа на пропорционалност, следва да може да намалява или прекратява всякаква подкрепа от Съюза в случай на сериозна липса на напредък в изпълнението на проекта. Във Финансовия регламент се определят правила за изпълнението на бюджета на Съюза. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране от страна на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага по отношение на компонента за безвъзмездни средства и по отношение на средствата за консултантска подкрепа, предоставяни в рамките на механизма.

(18) За да се ускори изпълнението и да се гарантира, че средствата се използват своевременно, в настоящия регламент следва да се предвидят специални гаранции, които да бъдат включени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства. С оглед на тази цел Комисията, в съответствие с принципа на пропорционалност, следва да може да намалява или прекратява всякаква подкрепа от Съюза в случай на сериозна липса на напредък в изпълнението на проекта, както и в случай на неспазване на целта за намаляване на емисиите. След като уведоми съответната държава членка за намаляването или прекратяването на подкрепата от Съюза, Комисията следва да съобщи на Съвета и на Европейския парламент причините за намаляването или прекратяването. Във Финансовия регламент се определят правила за изпълнението на бюджета на Съюза. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране от страна на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага по отношение на компонента за безвъзмездни средства и по отношение на средствата за консултантска подкрепа, предоставяни в рамките на механизма.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС) 2017/1939 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително на измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средствата на Съюза, предоставят равностойни права.

(19) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС) 2017/1939 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително на измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. Всички установени нередности следва да се съобщават на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие по-специално с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средствата на Съюза, предоставят равностойни права.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) За да се определи подходяща финансова рамка за компонента за безвъзмездни средства на механизма до 31 декември 2024 г., на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за определяне на наличните национални разпределения, изразени като дялове от общия финансов пакет на механизма за всяка държава членка, в съответствие с методиката, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП]. Изпълнителните правомощия следва да бъдат предоставени без процедури на комитет, като се има предвид, че дяловете произтичат пряко от прилагането на предварително определена методология на изчисляване.

(21) За да се определи подходяща финансова рамка за компонента за безвъзмездни средства на механизма до 31 декември 2024 г., на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определяне на наличните национални разпределения, изразени като дялове от общия финансов пакет на механизма за всяка държава членка.

 

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „бенефициер“ означава правен субект от публичния сектор, установен в държава членка като публичноправен орган или като частноправен орган със задължение за обществена услуга, с който е било подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по механизма;

2. „бенефициер“ означава правен субект от публичния сектор, установен в държава членка като публичноправен орган или като частноправен орган със задължение за изпълнението на публично-частно партньорство или за друга обществена услуга, с който е било подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по механизма;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5 „териториален план за справедлив преход“ означава план, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП] и одобрен от Комисията;

 

5 „териториален план за справедлив преход“ означава план, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП] и съгласно принципа на партньорство, предвиден в член 6 от Регламент (ЕС) …/… [новия РОР], и одобрен от Комисията;

 

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП].

1. Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически и екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП], и допринасянето за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на неутралност по отношение на климата до 2050 г., в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза.

 

2. Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на екологично устойчиви проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза. Специално внимание се обръща на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент …/… [новия РОР].

Механизмът насърчава също така прехода към икономика, която е неутрална по отношение на климата, екологично устойчива и икономически и социално справедлива и която гарантира социално сближаване между териториите на Съюза.

 

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В стремежа да се постигне конкретната цел, посочена в параграф 2, настоящият регламент има за цел и предоставянето на консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти, когато това е необходимо. Тази консултантска подкрепа се предоставя в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

3. В стремежа да се постигне конкретната цел, посочена в параграф 2, настоящият регламент има за цел и предоставянето на консултантска подкрепа и експертен опит за подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти, когато това е необходимо. Тази консултантска подкрепа се предоставя в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Сума до 2 % от средствата, посочени в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на механизма, като например дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни и технологични системи, както и за административни разходи и такси на финансовите партньори.

5. Сума до 2 % от средствата, посочени в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на механизма, като например дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит, информация, комуникация, публичност и оценка, включително корпоративни информационни и технологични системи, както и за административни разходи и такси на финансовите партньори.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Достъп до средствата

 

1. Достъп до механизма се дава, при условие че е приета национална цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. За държавите членки, които все още не са се ангажирали с национална цел за неутралност по отношение на климата, се отпускат само 50% от разпределените за тях средства, като оставащите 50% се предоставят, след като те приемат такава цел.

 

2. Достъп до механизма се дава, при условие че се спазват принципите на правовата държава, което е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективност на финансирането от Съюза, както и че се зачитат правата на човека, включително правата на малцинствата, например правата на ЛГБТИ, които са нарушени в няколко държави членки вследствие на създаването на зони без ЛГБТИ. Комисията отхвърля заявленията от местни органи, които са приели декларации, забраняващи достъпа за ЛГБТ.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани от 1 януари 2025 г. нататък, подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти, се предоставя без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. При отпускането на такива безвъзмездни средства се отчита необходимостта да се гарантира предвидимост на инвестициите и насърчаване на регионалното сближаване.

3. За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани от 1 януари 2025 г. нататък, подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти, се предоставя без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. При отпускането на такива безвъзмездни средства се дава приоритет на по-слабо развитите региони, посочени в член [102, параграф 2] от Регламент …/… [новия РОР] и се отчита необходимостта да се гарантира предвидимост на инвестициите и насърчаване на регионалното сближаване.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията