Betänkande - A9-0196/2020Betänkande
A9-0196/2020

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)

20.10.2020 - (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi


Förfarande : 2020/0102(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)

(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0405),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0152/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från budgetutskottet och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9–0196/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen i all sin verksamhet syfta till att undanröja ojämlikheter mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem, och därmed fastställa principen om jämställdhetsintegrering.

Ändringsförslag  2

 

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I enlighet med artiklarna 9 och 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 9 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

(2) I enlighet med artiklarna 9, 114, 168 och 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Ändringsförslag  3

 

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 168 i EUF-fördraget ska unionen komplettera och stödja nationell hälso- och sjukvårdspolitik, främja samarbete mellan medlemsstaterna och samordning mellan deras program, med full respekt för medlemsstaternas ansvar när det gäller såväl utformningen av nationell hälso- och sjukvårdspolitik som organisation och tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster samt medicinsk vård.

(3) I enlighet med artikel 168 i EUF-fördraget ska unionen komplettera och stödja nationell hälso- och sjukvårdspolitik, främja samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt i gränsregioner, och samordning mellan deras program, med full respekt för varje medlemsstats ansvar att utforma sin egen nationella hälso- och sjukvårdspolitik samt att organisera, tillhandahålla och hantera hälso- och sjukvårdstjänster samt medicinsk vård.

Ändringsförslag  4

 

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Den 11 mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet av det nya coronaviruset (Covid-19) utgör en global pandemi. Denna pandemi har orsakat en global hälsokris utan motstycke som fått allvarliga socioekonomiska följder och orsakat mänskligt lidande.

(5) Den 11 mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet av covid-19 (sjukdomen man får till följd av det nya coronaviruset SARS-CoV2) och den därmed förknippade luftvägssjukdomen, på grund av en exponentiell ökning av antalet fall, utgör en global pandemi. Covid-19-pandemin och i synnerhet de medelsvåra till svåra fallen av sjukdomen som kräver intermediär vård och intensivvård, har pressat hälso- och sjukvårdssystemen till bristningsgränsen, både inom och utanför unionen, och orsakat en global hälsokris utan motstycke som fått allvarliga socioekonomiska följder och orsakat mänskligt lidande, vilket i synnerhet påverkar människor med kroniska sjukdomar och leder till både för tidig död och kroniska tillstånd, och drabbar de mest sårbara, patienter, kvinnor, barn, vårdgivare och äldre hårdast. Krisens allvar visar också på vikten av åtgärder på unionsnivå och av lämpliga insatser mot hot som beror på infektionssjukdomar, och rent generellt av stärkta insatser på unionsnivå för att komplettera den nationella politiken på folkhälsoområdet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Den hälso- och sjukvårdspersonal, som har varit avgörande under covid-19-krisen, består främst av kvinnor vilka har utsatts för större hälsorisker under krisen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Med tanke på att sjukdomar kan påverka män och kvinnor olika, vilket verkar uppenbart med covid-19 som har en högre dödlighet bland män, bör programmet undersöka orsakerna till sjukdomars beteende för att man ska kunna gå framåt inom patologi, behandling och botemedel.

Ändringsförslag  7

 

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna ansvarar för sin hälso- och sjukvårdspolitik men de förväntas också skydda folkhälsan i en anda av europeisk solidaritet8. Den pågående Covid-19-krisen har visat att det fortsatt behövs kraftfulla åtgärder på unionsnivå för att stödja samarbete och samordning mellan medlemsstaterna, att man bättre kan förebygga och motverka gränsöverskridande spridning av allvarliga sjukdomar hos människor, bekämpa andra allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och skydda människors hälsa och välbefinnande i unionen.

(6) Medlemsstaterna ansvarar för sin hälso- och sjukvårdspolitik men de förväntas också skydda folkhälsan i en anda av europeisk solidaritet8. Den pågående covid-19-krisen har visat att det fortsatt behövs kraftfulla åtgärder på unionsnivå för att stödja samarbete och samordning mellan medlemsstaterna, särskilt mellan angränsande gränsregioner och mellan myndigheter och berörda aktörer. Detta samarbete bör innebära att man bättre kan förbereda sig på, förebygga och motverka gränsöverskridande spridning av allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor för att utveckla och tillgängliggöra produkter som förebygger och behandlar sjukdomar, bekämpa andra allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, och skydda och förbättra alla människors hälsa och välbefinnande i unionen. Beredskap är centralt för att öka resiliensen mot framtida hot, och med tanke på medlemsstaternas ansvar att tillhandahålla hälso- och sjukvård bör de genomföra stresstester på sina hälso- och sjukvårdssystem för att identifiera svagheter och kontrollera att de är förberedda på eventuella framtida hälsokriser.

__________________

__________________

8 Meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och eurogruppen, Samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet, COM(2020) 112 final, 13.3.2020.

8 Meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och eurogruppen, Samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet, COM(2020) 112 final, 13.3.2020.

Ändringsförslag  8

 

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Unionens åtgärder på hälsoområdet är begränsade, men unionen bör driva en enhetlig folkhälsostrategi som en reaktion på pågående epidemier, med beaktande av regionala och nationella särdrag, och ha förmåga att hantera framtida oroande förhållanden och hälsohot, såsom pandemier och gränsöverskridande hot, inbegripet antimikrobiell resistens, miljöhälsa och klimatförändringarnas hälsopåverkan. Unionen bör stödja medlemsstaterna när det gäller att minska ojämlikhet i hälsa och uppnå allmän hälso- och sjukvård, inbegripet tillhandahållande av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, komma till rätta med vårdrelaterade infektioner, ta itu med de utmaningar som rör utsatta grupper, t.ex. barn, spädbarns- och mödravård, en åldrande befolkning, kroniska sjukdomar och sjukdomsförebyggande, och när det gäller att främja en hälsosam livsstil, förebyggande tjänster och förbereda sina hälso- och sjukvårdssystem för ny teknik för att fullt ut dra nytta av den digitala revolutionen, samtidigt som man söker synergier med andra relevanta unionsprogram såsom programmet Horisont Europa, det digitala Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa eller unionens rymdprogram.

Ändringsförslag  9

 

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Därför bör det inrättas ett nytt program för unionens åtgärder på hälsoområdet, benämnt programmet EU för hälsa (nedan kallat programmet), för perioden 2021–2027. I enlighet med målen för unionens åtgärder och befogenheter på folkhälsoområdet bör programmets tyngdpunkt ligga på åtgärder där samarbete på unionsnivå och åtgärder som påverkar den inre marknaden kan ge fördelar och effektivitetsvinster.

(7) Därför bör det inrättas ett nytt program för unionens åtgärder på folkhälsoområdet, benämnt programmet EU för hälsa (nedan kallat programmet), för perioden 2021–2027. I enlighet med målen för unionens åtgärder och befogenheter på folkhälsoområdet bör programmets tyngdpunkt ligga på åtgärder där samarbete på unionsnivå samt gränsöverskridande samarbete på regional nivå och åtgärder som påverkar den inre marknaden kan ge fördelar och effektivitetsvinster. Det krävs en helhetssyn för att förbättra hälsoresultaten och EU:s beslutsfattare bör säkerställa att principen om hälsa inom alla politikområden tillämpas i allt beslutsfattande.

Ändringsförslag  10

 

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Eftersom gränsöverskridande hot mot människors hälsa är allvarliga bör programmet stödja samordnade folkhälsoåtgärder på unionsnivå för att hantera olika aspekter av dessa hot. För att stärka beredskapen i unionen och förmågan att reagera på och hantera hälsokriser bör programmet stödja de åtgärder som vidtas inom ramen för de mekanismer och strukturer som fastställts genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU10 och andra relevanta mekanismer och strukturer som inrättats på unionsnivå. Det kan inbegripa strategisk lagring av viktiga medicinska förnödenheter eller kapacitetsuppbyggnad för krishantering, förebyggande åtgärder i samband med vaccinering och immunisering samt program för skärpt övervakning. I detta sammanhang bör programmet främja unionstäckande och sektorsövergripande krisförebyggande, beredskap, övervakning, hantering och insatsförmåga hos aktörer på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå, inklusive beredskapsplanering och beredskapsövningar, i enlighet med One health-modellen. Det bör underlätta inrättandet av en integrerad, övergripande ram för riskkommunikation som täcker alla skeden i en hälsokris – förebyggande, beredskap och insatser.

(10) Eftersom gränsöverskridande hot mot människors hälsa är allvarliga bör programmet stödja samordnade folkhälsoåtgärder på unionsnivå och mellan grannregioner för att hantera olika aspekter av dessa hot. För att stärka beredskapen i unionen och förmågan att reagera på och hantera eventuella framtida hälsokriser bör programmet stödja de åtgärder som vidtas inom ramen för de mekanismer och strukturer som fastställts genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU10 och andra relevanta mekanismer och strukturer som inrättats på unionsnivå. Det kan inbegripa kapacitetsuppbyggnad för krishantering, förebyggande åtgärder i samband med vaccinering och immunisering samt program för skärpt övervakning, hälsoinformation och plattformar för utbyte av bästa praxis. I detta sammanhang bör programmet främja unionstäckande och sektorsövergripande krisförebyggande, beredskap, övervakning, hantering och insatsförmåga hos aktörer på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå, inklusive beredskapsplanering och beredskapsövningar, i enlighet med One health-modellen och principen om hälsa inom alla politikområden. Det bör underlätta inrättandet av en integrerad, övergripande ram för riskkommunikation som täcker alla skeden i en hälsokris – förebyggande, beredskap och insatser.

__________________

__________________

10 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

10 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

Ändringsförslag  11

 

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Vid en hälsokris kan utvärderingar av medicinska metoder liksom kliniska prövningar bidra till en snabb utveckling av medicinska motåtgärder, och därför bör programmet ge stöd för att underlätta sådana åtgärder. Kommissionen har antagit ett förslag11 om utvärdering av medicinsk teknik för att stödja samarbete om utvärdering av medicinska metoder på unionsnivå.

(11) I samband med en folkhälsokris kan utvärderingar av medicinska metoder och kliniska prövningar bidra till en snabb utveckling, kartläggning och tillgänglighet av medicinska motåtgärder. Kommissionen har antagit ett förslag11 om utvärdering av medicinsk teknik för att stödja samarbete om utvärdering av medicinska metoder på unionsnivå. Programmet bör ge stöd för att underlätta sådana åtgärder.

__________________

__________________

11 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU, COM(2018) 51 final, 31.1.2018.

11 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU, COM(2018) 51 final, 31.1.2018.

Ändringsförslag  12

 

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att skydda människor i utsatta situationer, även personer som lider av psykiska sjukdomar och kroniska sjukdomar, bör programmet också främja åtgärder som tar itu med hälsokrisens sidoeffekter på människor som tillhör sådana sårbara grupper.

(12) För att skydda människor i utsatta situationer, även personer som lider av psykiska sjukdomar, lever med eller drabbas mest av överförbara eller icke-överförbara sjukdomar och kroniska sjukdomar såsom fetma, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt neurologiska störningar, bör programmet också främja åtgärder som tar itu med hälsokrisens sidoeffekter på människor som tillhör sådana sårbara grupper. I syfte att garantera fortsatta höga standarder för grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet förebyggande åtgärder, bör programmet, i synnerhet i kris- och pandemitider, uppmuntra en övergång till tillgänglig och överkomlig telemedicin, administrering av medicin i hemmet och genomförande av förebyggande planer och egenvårdsplaner, om så är möjligt och lämpligt, samtidigt som man säkerställer att hälso- och sjukvård och förebyggande tjänster tillhandahålls kroniskt sjuka patienter och patienter i riskzonen.

Ändringsförslag  13

 

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Covid-19-krisen har visat att vi står inför många utmaningar när det gäller att säkerställa tillgången på läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning som behövs i unionen under pandemier. Programmet bör därför ge stöd till åtgärder som främjar produktion, upphandling och hantering av krisnödvändiga produkter, och komplettera andra unionsinstrument.

(13) Covid-19-krisen har visat att vi står inför många utmaningar, inbegripet unionens beroende av tredjeländer när det gäller att säkerställa tillgången på kemiska råvaror och utgångsmaterial, aktiva farmaceutiska substanser, läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning som behövs i unionen under pandemier. Programmet bör därför ge stöd till åtgärder som ger en tryggare produktion, upphandling, hantering samt distribution av läkemedel och medicintekniska produkter i unionen och minskar beroendet av tredjeländer genom att uppmuntra en diversifiering av leveranskedjor, främja produktion i unionen och gemensam upphandling och hantering av krisnödvändiga produkter, och komplettera andra unionsinstrument för att minska risken för att brister uppstår, särskilt under hälsokriser.

Ändringsförslag  14

 

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att minimera konsekvenserna för folkhälsan när det gäller allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa bör åtgärder som stöds av programmet kunna omfatta samordning av den verksamhet som stärker driftskompatibilitet och samstämmighet mellan medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem genom benchmarking, samarbete och utbyte av bästa praxis och som säkerställer att de har förmåga att reagera på hälsokriser, vilket inkluderar beredskapsplanering, beredskapsövningar och kompetenshöjning för vårdpersonal och personal inom folkhälsa samt inrättande av mekanismer för effektiv övervakning och behovsbaserad fördelning eller tilldelning av varor och tjänster som behövs i kristider.

(14) För att minimera konsekvenserna för folkhälsan när det gäller allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa bör åtgärder som stöds av programmet kunna omfatta samordning av den verksamhet som stärker driftskompatibilitet och samstämmighet mellan medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem genom benchmarking, samarbete och utbyte av bästa praxis, även genom fler gemensamma  åtgärder och som säkerställer att de har förmåga att reagera på hälsokriser, vilket inkluderar beredskapsplanering, beredskapsövningar och kompetenshöjning för vårdpersonal och personal inom folkhälsa samt inrättande av mekanismer för effektiv övervakning och behovsbaserad fördelning eller tilldelning av varor och tjänster som behövs i kristider, vilket skulle vara särskilt fördelaktigt i ett gränsöverskridande sammanhang.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Inrättandet av en kommunikationsportal för allmänheten skulle göra det möjligt för unionen att dela kontrollerad information, sända ut varningar till de europeiska medborgarna och bekämpa desinformation. Den skulle kunna innehålla olika slags information, förebyggande kampanjer och utbildningsprogram för ungdomar. Portalen skulle, i samarbete med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), också kunna användas för att propagera för ett starkt vaccinationsskydd på europeisk nivå.

Ändringsförslag  16

 

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Covid-19-krisen har visat att det finns ett allmänt behov av stöd för strukturomvandlingar och systemreformer av hälso- och sjukvårdssystemen i hela unionen för att göra dem mer effektiva, tillgängliga och resilienta. I anslutning till sådana omvandlingar och reformer bör programmet, tillsammans med programmet för ett digitalt Europa, främja åtgärder som driver på den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdstjänster och ökar driftskompatibiliteten mellan dem, bidra till att öka hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet att förebygga sjukdomar och främja hälsa, tillhandahålla ny vårdmodeller och leverera integrerade tjänster, från närvård och primärvård till högt specialiserade tjänster på grundval av människors behov samt säkerställa en effektiv folkhälsopersonal med rätt kompetens, inklusive digital kompetens. Utvecklingen av ett europeiskt hälsodataområde skulle ge hälso- och sjukvårdssystemen, forskarna och myndigheterna möjlighet att förbättra tillgången till och kvaliteten på hälso- och sjukvården. Med tanke på den grundläggande rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård som fastställs i artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem som fastställs i rådets slutsatser av den 2 juni 200612, bör programmet stödja åtgärder som säkerställer en allmän hälso- och sjukvård för alla, dvs. att ingen nekas tillgång till hälso- och sjukvård, och att patienternas rättigheter, inklusive skydd av deras personuppgifter, tillvaratas.

(15) Covid-19-krisen har visat att det finns ett allmänt behov av stöd för strukturomvandlingar och systemreformer av hälso- och sjukvårdssystemen i hela unionen för att göra dem mer effektiva, tillgängliga, hållbara och resilienta. I anslutning till sådana omvandlingar och reformer bör programmet, tillsammans med programmet för ett digitalt Europa, främja åtgärder som driver på den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdstjänster och ökar driftskompatibiliteten mellan dem, bidra till att öka hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet att primordialt, primärt, sekundärt, tertiärt och kvartärt förebygga sjukdomar och främja hälsa, tillhandahålla nya resultatbaserade vårdmodeller och leverera integrerade tjänster, från närvård och primärvård till högt specialiserade tjänster på grundval av människors behov och förbättra medborgarnas hälsokompetens och digitala hälsokompetens samt säkerställa en effektiv folkhälsopersonal med rätt kompetens, inklusive digital kompetens, som regelbundet uppdateras mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska framsteg i enlighet med direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. Synergin mellan det europeiska hälsoprogrammet och programmet för ett digitalt Europa bör bidra till genomförandet och utvidgningen av e-hälsa och minska onödigt resande och icke tillgodosedda vårdbehov. Utvecklingen av ett europeiskt hälsodataområde och ett europeiskt system för elektroniska patientjournaler skulle ge hälso- och sjukvårdssystemen, forskarna och myndigheterna möjlighet att förbättra tillgängligheten och den ekonomiska överkomligheten för, tillgången till och kvaliteten på hälso- och sjukvården, samt öka mängden data som finns tillgängliga för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och därmed förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet och patienternas fria rörlighet i unionen. Med tanke på den grundläggande rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård som fastställs i artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem som fastställs i rådets slutsatser av den 2 juni 200612, bör programmet stödja åtgärder som säkerställer en allmän hälso- och sjukvård för alla, dvs. att ingen nekas tillgång till hälso- och sjukvård, och att patienternas rättigheter, inklusive skydd av deras personuppgifter, tillvaratas. Programmet bör underlätta tillgång till och delning av personliga hälsouppgifter, utan att det påverkar tillämpningen av GDPR, och öka patienternas digitala kompetens.

__________________

__________________

12 Rådets slutsatser om gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem (EUT C 146, 22.6.2006, s. 1).

12 Rådets slutsatser om gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem (EUT C 146, 22.6.2006, s. 1).

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Medvetenheten och kunskapen om genus och kön måste öka i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal, i forskningen, diagnosen och behandlingen, och i fråga om läkemedels och terapiers inverkan, för att bättre förstå och behandla båda könen.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) I enlighet med artikel 153 i EUF-fördraget ska unionen understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet när det gäller att förbättra arbetsmiljön samt skydda arbetstagarnas hälsa, säkerhet och arbetsvillkor. Det är viktigt att beakta den långa tid som arbetstagare vistas på sina arbetsplatser och den potentiella hälsorisk som de kan utsättas för, såsom hälsofarliga och cancerframkallande ämnen samt repetitiva rörelser, vilket leder till en stor börda i form av nedsatt arbetsförmåga och förlorade arbetsdagar, som i sin tur får följder för individen, familjen och samhället. Programmet bör också återspegla vikten av hälsa på arbetsplatsen och dess påverkan på hälso- och sjukvårdspersonal och samhällen. Kommissionen bör samarbeta med medlemsstaterna för att ta fram ny lagstiftning i syfte att förbättra arbetstagarnas hälsotillstånd, deras arbetsvillkor och balansen mellan arbetsliv och privatliv, främja välbefinnande och bättre psykisk hälsa samt förhindra förtidspensionering på grund av dålig hälsa och dålig hantering av hälsa.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 15c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c) Programmet bör underlätta översynen av EU-Oshas mandat att främja hälsosamma och säkra arbetsplatser i hela unionen och att stödja byråns verksamhet och analys avseende arbetsmiljön. Kommissionen bör föreslå en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljön för perioden 2021–2027 och fortsätta att uppdatera direktivet om skydd för arbetstagare mot risker kopplade till carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. Programmet bör också stödja åtgärder för att underlätta människors återgång till arbetet efter längre sjukfrånvaro och för att bättre inkludera människor som är kroniskt sjuka eller har en funktionsnedsättning i arbetslivet.

Ändringsförslag  20

 

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Om människor kan förbli friska och aktiva längre och om de får möjlighet att aktivt vårda sin hälsa kommer det att få positiva hälsoeffekter, öka jämlikheten i hälsa och få en positiv inverkan på livskvaliteten, produktiviteten, konkurrenskraften och delaktighet, samtidigt som trycket på de nationella budgetarna minskar. Kommissionen har åtagit sig att underlätta för medlemsstaterna att uppnå målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, särskilt mål 3 för hållbar utveckling, ”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”13.  Programmet bör därför bidra till de åtgärder som vidtas för att uppnå dessa mål.

(16) Hälsa är en investering och detta bör vara programmets kärna. Om människor kan förbli friska och aktiva längre och om de får möjlighet att aktivt vårda sin hälsa genom att förbättra sin hälsokompetens kommer det att få positiva hälsoeffekter, öka jämlikheten i hälsa och få en positiv inverkan på livskvaliteten, produktiviteten, konkurrenskraften och delaktighet, samtidigt som trycket på de nationella hälsosystemen och budgetarna minskar. Programmet bör dessutom stödja åtgärder för att minska ojämlikhet i tillhandahållandet av hälso- och sjukvård i landsbygdsområden och avlägsna områden, inbegripet de yttersta randområdena, i syfte att uppnå tillväxt för alla. Kommissionen har åtagit sig att underlätta för medlemsstaterna att uppnå målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, särskilt mål 3 för hållbar utveckling, ”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”13. Programmet bör därför bidra till de åtgärder som vidtas för att uppnå målen för hållbar utveckling och som därmed förbättrar bestämningsfaktorerna för hälsa och unionsmedborgarnas hälsa.

__________________

__________________

13 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 8 oktober 2010: Smart lagstiftning i Europeiska unionen. EU-åtgärder för hållbarhet (COM(2016) 739 final).

13 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 8 oktober 2010: Smart lagstiftning i Europeiska unionen. EU-åtgärder för hållbarhet (COM(2016) 739 final).

Ändringsförslag  21

 

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Icke-överförbara sjukdomar beror på en kombination av genetiska, fysiologiska, miljömässiga och beteendemässiga faktorer. Icke-överförbara sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är några av de viktigaste orsakerna till funktionsnedsättning, ohälsa, sjukpensionering och för tidig död i unionen, och innebär stora sociala och ekonomiska konsekvenser. För att minska effekterna av icke-överförbara sjukdomar på enskilda personer och samhället i unionen och senast 2030 uppnå mål 3.4 i målen för hållbar utveckling, att minska antalet för tidiga dödsfall i icke-överförbara sjukdomar med en tredjedel, är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och fokusera på förebyggande åtgärder i alla sektorer och politikområden, tillsammans med insatser för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen.

(17) Icke-överförbara sjukdomar beror på en kombination av genetiska och hälsomässiga bestämningsfaktorer (fysiologiska, beteendemässiga och miljömässiga). Icke-överförbara sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma, kroniska luftvägssjukdomar, diabetes, psykiska sjukdomar och neurologiska störningar är några av de viktigaste orsakerna till funktionsnedsättning, ohälsa, sjukpensionering och för tidig död i unionen, medan icke-överförbara sjukdomar stod för 87 % av de funktionsjusterade levnadsåren i unionen 2017, och innebär stora affektiva, sociala och ekonomiska konsekvenser. För att minska effekterna av icke-överförbara sjukdomar på enskilda personer och samhället i unionen och senast 2030 uppnå, i synnerhet men inte enbart, mål 3.4 i målen för hållbar utveckling, och för att minska antalet för tidiga dödsfall i icke-överförbara sjukdomar med en tredjedel, är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i alla sektorer, specialområden och politikområden, med beaktande av de flesta icke-överförbara sjukdomars sammanhängande karaktär, tillsammans med insatser för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen samt tillhandahållandet av relevanta läkemedel, och på ett stärkt genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll som är avgörande för att åstadkomma en effektiv och hållbar minskning av icke-överförbara sjukdomar som kan förebyggas. Programmet bör stödja åtgärder som syftar till att integrera psykisk hälsa i alla områden, även på arbetsplatsen och i skolor, och främja åtgärder för att bekämpa depression och självmord och få till stånd en integrativ psykvård.

Ändringsförslag  22

 

Förslag till förordning

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Programmet bör därför bidra till att förebygga sjukdomar under en persons hela livstid och att främja hälsa genom att ta itu med hälsoriskfaktorer, t.ex. användning av tobaksvaror och relaterade produkter, passiv rökning, skadlig alkoholkonsumtion och konsumtion av olaglig narkotika. Programmet bör också bidra till minskning av narkotikarelaterade hälsoskador, ohälsosamma kostvanor och fysisk inaktivitet samt exponering för miljöföroreningar, och verka för miljöer som stöder en hälsosam livsstil för att komplettera medlemsstaternas åtgärder på dessa områden. Programmet bör därför bidra till målen för den europeiska gröna given, från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald.

(18) Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är betydligt mer kostnadseffektivt än behandling, både sett till pengar och kvalitetsjusterade levnadsår, och därför bör programmet bidra till att förebygga sjukdomar under en persons hela livstid och att främja hälsa genom att ta itu med bestämningsfaktorer för hälsa, t.ex. användning av tobaksvaror och relaterade produkter, passiv rökning, skadlig alkoholkonsumtion, en osund matkultur,  och konsumtion av olaglig narkotika och psykoaktiva substanser. För att uppnå bästa möjliga hälsostatus bör programmet ta itu med alla bestämningsfaktorer för hälsa. Hälsofrämjande, hälsoskydd och förebyggande av sjukdomar under en persons hela livstid bör utgöra programmets kärna genom att ta itu med hälsoriskfaktorer och psykiska riskfaktorer, t.ex. användning av tobaksvaror och relaterade produkter, passiv rökning, skadlig alkoholkonsumtion och konsumtion av narkotika och andra beroendeframkallande beteenden. Programmet bör också bidra till minskning av narkotikarelaterade hälsoskador, fetma och ohälsosamma kostvanor, fysisk inaktivitet samt exponering för miljöföroreningar, och verka för miljöer som stöder en hälsosam livsstil för att komplettera medlemsstaternas åtgärder på dessa områden. Programmet bör därför bidra till en hög nivå av hälsoskydd och förebyggande under en persons hela livstid, bland annat genom att främja fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor och hälsoutbildning. Programmet bör också stärka och stödja genomförandet av unionens hälsorelaterade lagstiftning, inbegripet inom området miljöhälsa, och främja strategin om hälsa inom alla politikområden. Programmet bör även bidra till målen för den europeiska gröna given, från jord till bord-strategin, strategin för biologisk mångfald och kemikaliestrategin för hållbarhet.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Programmet bör fortsatta att stödja åtgärder på området för att minska och förebygga alkoholrelaterade skador inför en reviderad alkoholstrategi för unionen. En av programmets prioriteringar bör vara att skydda barn från kommersiella meddelanden om alkohol samt produktplacering och sponsring av alkoholvarumärken, i synnerhet online.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Kroniska sjukdomar utgör fortfarande en stor börda för unionen. Kroniska sjukdomar utvecklas långsamt, är långvariga och ofta obotliga. Kroniska sjukdomar är i många fall kopplade till fler än en samsjuklighet, vilket gör dem ännu svårare att behandla och hantera. De har orsakat stort mänskligt lidande och också inneburit en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen. Många kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes, skulle dock kunna förebyggas genom hälsosamma livsstilsval, medan andra sjukdomar, till exempel neurologiska sjukdomar, kan hanteras genom att insjuknandet bromsas upp om de upptäcks tidigt eller genom att man hjälper patienter att må så bra som möjligt och vara aktiva längre. Unionen och medlemsstaterna kan därför avsevärt minska medlemsstaternas börda genom att samarbeta för att uppnå en bättre och mer effektiv hantering av sjukdomar, och programmet bör stödja åtgärder inom detta område. Programmet bör stödja utvecklingen av specifika europeiska riktlinjer för förebyggande och hantering av sjukdomar vad gäller både överförbara och icke-överförbara sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar, luftvägssjukdomar och diabetes.

Ändringsförslag  25

 

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i medlemsstaterna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Riskfaktorerna är desamma som för många andra icke-överförbara sjukdomar, och de flesta skulle må bra av att förebygga och begränsa dessa faktorer. Kommissionen har 2020 tillkännagivit en europeisk plan för cancerbekämpning som omfattar hela sjukdomsförloppet från förebyggande och tidig behandling till behandling och livskvalitet för patienter och överlevare. Åtgärderna bör omfattas av programmet och av forskningsuppdraget om cancer i Horisont Europa.

(19) Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i medlemsstaterna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Cancer orsakas av många faktorer och kräver därför ett nytt förebyggande paradigm som tar itu med individuella bestämningsfaktorer för hälsa (genetik, livsstil) och bredare bestämningsfaktorer (på befolkningsnivå) som är kopplade till yrkes- och miljöfaktorer samt faktorer relaterade till social exponering. Riskfaktorerna är desamma som för många andra icke-överförbara sjukdomar, och de flesta skulle må bra av att förebygga och begränsa dessa faktorer. Näringsfattig kost, brist på fysisk aktivitet, fetma, tobak och alkohol är riskfaktorer för flera andra kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, och därför bör cancerförebyggande program genomföras inom ramen för ett integrerat program för förebyggande av kroniska sjukdomar. Kommissionen har 2020 tillkännagivit en europeisk plan för cancerbekämpning som omfattar varje viktigt stadium av sjukdomen: förebyggande, diagnos, behandling, livet som canceröverlevare, återintegrering och palliativ vård och smärtlindring. Programmet bör främja åtgärder som kompletterar den europeiska planen för cancerbekämpning och därigenom förbättrar cancerpatienternas livskvalitet. Åtgärderna bör omfattas av programmet och av forskningsuppdraget om cancer i Horisont Europa, i synnerhet av initiativ som stöder planens mål på medellång och lång sikt, och hanterar cancerns gemensamma riskfaktorer och synergier med andra icke-överförbara sjukdomar.

Ändringsförslag  26

 

Förslag till förordning

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Programmet kommer att samverka med och komplettera annan EU-politik och andra EU-program och EU-fonder, t.ex. åtgärder som genomförs inom ramen för programmet för ett digitalt Europa, Horisont Europa, rescEU-reserven inom ramen för unionens civilskyddsmekanism, instrumentet för krisstöd, Europeiska socialfonden + (ESF +, inklusive när det gäller synergieffekter för att bättre skydda miljontals arbetstagares hälsa och säkerhet i EU), inklusive delen för sysselsättning och social innovation (EaSI), InvestEU-fonden, programmet för den inre marknaden, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), faciliteten för återhämtning och resiliens inklusive reformverktyget, Erasmus, Europeiska solidaritetskåren, stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) och EU:s instrument för yttre åtgärder, såsom instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen. När så är lämpligt kommer gemensamma regler att fastställas för att säkerställa att fonderna är samstämmiga och kompletterar varandra, samtidigt som man ser till att särdragen i dessa politikområden respekteras, och med avseende på en anpassning till dessa politikområdens och fonders strategiska krav, t.ex. de nödvändiga villkoren i Eruf och ESF+.

(20) Programmet kommer att samverka med och komplettera annan EU-politik och andra EU-program och EU-fonder, t.ex. åtgärder som genomförs inom ramen för programmet för ett digitalt Europa, Horisont Europa, rescEU-reserven inom ramen för unionens civilskyddsmekanism, instrumentet för krisstöd, Europeiska socialfonden + (ESF +, inklusive när det gäller synergieffekter för att bättre skydda miljontals arbetstagares hälsa och säkerhet i EU), inklusive delen för sysselsättning och social innovation (EaSI), InvestEU-fonden, programmet för den inre marknaden, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), inklusive Interreg, faciliteten för återhämtning och resiliens inklusive reformverktyget, Erasmus, Europeiska solidaritetskåren, stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) och EU:s instrument för yttre åtgärder, såsom instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen. När så är lämpligt kommer gemensamma regler att fastställas för att säkerställa att fonderna är samstämmiga och kompletterar varandra, och undvika överlappningar eller dubbelfinansiering, samtidigt som man ser till att särdragen i dessa politikområden respekteras, och med avseende på en anpassning till dessa politikområdens och fonders strategiska krav, t.ex. de nödvändiga villkoren i Eruf och ESF+

Ändringsförslag  27

 

Förslag till förordning

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) I enlighet med artikel 114 i EUF-fördraget bör en hög hälsoskyddsnivå säkerställas genom den lagstiftning som unionen antar för att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. På grundval av artikel 114 och artikel 168.4 c i EUF-fördraget har ett omfattande unionsregelverk utarbetats som garanterar höga kvalitets- och säkerhetsnormer för läkemedel och medicintekniska produkter. Med tanke på det ökande vårdbehovet har medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem problem när det gäller tillgången till ekonomiskt överkomliga läkemedel och medicintekniska produkter. För att säkerställa ett bättre folkhälsoskydd och säkerhet och egenmakt för patienterna i unionen är det viktigt att patienter och hälso- och sjukvårdssystem har tillgång till högkvalitativa hälso- och sjukvårdsprodukter och kan dra full nytta av dem.

(21) I enlighet med artikel 114 i EUF-fördraget bör en hög hälsoskyddsnivå säkerställas genom den lagstiftning som unionen antar för att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. På grundval av artikel 114 och artikel 168.4 c i EUF-fördraget har ett omfattande unionsregelverk utarbetats som garanterar höga kvalitets- och säkerhetsnormer för läkemedel och medicintekniska produkter. Med tanke på det ökande vårdbehovet har medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem problem när det gäller tillgången till ekonomiskt överkomliga läkemedel och medicintekniska produkter. För att säkerställa ett bättre folkhälsoskydd och säkerhet och egenmakt för patienterna i unionen är det viktigt att patienter och hälso- och sjukvårdssystem har tillgång till hållbara, effektiva, jämlika och högkvalitativa hälso- och sjukvårdsprodukter, inbegripet i ett gränsöverskridande sammanhang, och kan dra full nytta av dem, baserat på transparent, konsekvent, patientorienterad läkemedelsinformation.

Ändringsförslag  28

 

Förslag till förordning

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Programmet bör därför stödja åtgärder för att övervaka brister på läkemedel, medicintekniska produkter och andra hälso- och sjukvårdsprodukter och för att säkerställa ökad tillgång till dessa produkter till överkomligt pris, och samtidigt begränsa leveranskedjornas beroende av tredjeländer. För att hantera ej tillgodosedda medicinska behov bör programmet särskilt ge stöd till kliniska prövningar för att påskynda utveckling, godkännande och tillgång till innovativa och effektiva läkemedel, främja incitament för att utveckla sådana läkemedel som antimikrobiella läkemedel och främja en digital omvandling av hälsovårdsprodukter och plattformar för övervakning och insamling av läkemedelsinformation.

(22) Programmet bör stödja utvecklingen av ett europeiskt övervaknings-, rapporterings- och notifieringssystem för brister på läkemedel, medicintekniska produkter, vacciner, diagnosverktyg och andra hälso- och sjukvårdsprodukter, för att undvika fragmentering av den inre marknaden och för att säkerställa ökad tillgång till dessa produkter till överkomligt pris, och samtidigt begränsa leveranskedjornas beroende av tredjeländer. Programmet bör därför uppmuntra produktion av läkemedel och medicintekniska produkter inom unionen. För att hantera ej tillgodosedda medicinska behov bör programmet särskilt ge stöd till klinisk och verklig evidensgenerering för att möjliggöra utveckling, godkännande, utvärdering av och tillgång till innovativa och effektiva läkemedel, inbegripet generiska läkemedel och biosimilarer, medicintekniska produkter och behandling, främja forskning och utveckling av nya läkemedel, med särskild tonvikt på antimikrobiella läkemedel och vacciner för att bekämpa antimikrobiell resistens och sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, främja incitament för att öka produktionskapaciteten för antimikrobiella läkemedel, individanpassad behandling och vaccinering, och främja en digital omvandling av hälsovårdsprodukter och plattformar för övervakning och insamling av läkemedelsinformation. Programmet bör också stärka beslutsfattandet om läkemedel genom att möjliggöra tillgång till och analys av verkliga hälso- och sjukvårdsuppgifter från lagstiftare och organ för utvärdering av medicinska metoder. Programmet bör också bidra till att säkerställa att forskningsresultat används på bästa sätt och till att underlätta användning, utökning och spridning av hälsoinnovation inom hälso- och sjukvårdssystem och klinisk praxis.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Det bör fastställas en harmoniserad definition på unionsnivå av termerna ”brist”, ”spänning”, ”försörjningsavbrott”, ”lagerbrist” och ”hamstring”. Kommissionen bör sträva efter att utveckla sådana harmoniserade definitioner i nära samarbete med medlemsstaterna och alla berörda parter, inbegripet patientorganisationer. Dessutom bör kommissionen framför allt stärka den definition av ”brist” som föreslogs 2019 av den gemensamma arbetsgruppen från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och cheferna för läkemedelsmyndigheterna.

Ändringsförslag  30

 

Förslag till förordning

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Eftersom en optimal användning av läkemedel, i synnerhet antimikrobiella läkemedel, gagnar både patienter och hälso- och sjukvårdssystemen bör programmet främja en återhållsam och effektiv användning av dem. I överensstämmelse med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens14 som antogs i juni 2017 på medlemsstaternas begäran och med tanke på erfarenheterna av sekundära bakterieinfektioner med anknytning till covid-19 är det viktigt att programmet stöder åtgärder för återhållsam användning av antimikrobiella läkemedel till människor, djur och grödor, inom ramen för en integrerad strategi för patientsäkerhet och för att förebygga felbehandling.

(23) Eftersom en optimal användning av läkemedel, i synnerhet antimikrobiella läkemedel, gagnar både patienter och hälso- och sjukvårdssystemen bör programmet främja en återhållsam och effektiv användning av dem. I överensstämmelse med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens14 som antogs i juni 2017 på medlemsstaternas begäran och med tanke på att infektioner och sepsis orsakade av antibiotikaresistenta bakterier ligger bakom en stor del av dödstalen i unionen är det viktigt att programmet stöder åtgärder för återhållsam användning av antimikrobiella läkemedel till människor, djur och grödor, och åtgärder som inbegriper användning av antibiotikafria integrativa behandlingar, inom ramen för en integrerad strategi för patientsäkerhet och för att förebygga felbehandling. Programmet bör stödja övervakningsprogram avseende användningen av antimikrobiella läkemedel och antimikrobiell resistens och stödet till genomförandet av lokala, regionala och nationella planer för att bekämpa antimikrobiell resistens med stöd av evidensbaserade strategier och delning av god praxis inom unionen.

__________________

__________________

14 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, COM(2017) 339 final, 29.6.2017.

14 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, COM(2017) 339 final, 29.6.2017.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till förordning

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Eftersom miljöföroreningar som orsakas av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel är ett växande miljöproblem som kan påverka folkhälsan, bör programmet främja åtgärder för att stärka bedömning och lämplig hantering av miljörisker i samband med tillverkning, användning och bortskaffande av läkemedel i enlighet med Europeiska unionens strategi för läkemedel i miljön15.

(24) Eftersom föroreningar som orsakas av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel är ett växande miljöproblem som kan påverka folkhälsan, bör programmet främja åtgärder för att stärka bedömning och lämplig hantering av miljörisker i samband med tillverkning, användning och bortskaffande av läkemedel i enlighet med Europeiska unionens strategi för läkemedel i miljön15.

__________________

__________________

15 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska unionens strategi om läkemedel i miljön, COM(2019) 128 final, 11.3.2019.

15 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska unionens strategi om läkemedel i miljön, COM(2019) 128 final, 11.3.2019.

Ändringsförslag  32

 

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Unionens hälsoskyddslagstiftning har en omedelbar inverkan på folkhälsan, människors vardag, hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet och resiliens samt en väl fungerande inre marknad. Regelverket för läkemedel och medicinsk teknik (läkemedel, medicintekniska produkter och ämnen av mänskligt ursprung), för tobak, för patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och för allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. Programmet bör därför stödja utveckling, genomförande och efterlevnad av unionens hälsoskyddslagstiftning och tillhandahålla jämförbara och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet till grund för beslutsfattande och övervakning.

(25) Unionens hälsoskyddslagstiftning har en omedelbar inverkan på folkhälsan och säkerheten, människors vardag, hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet och resiliens samt en väl fungerande inre marknad. Regelverket för läkemedel och medicinsk teknik (läkemedel, medicintekniska produkter och ämnen av mänskligt ursprung), för tobak, för patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och för allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. Programmet bör därför stödja utveckling, genomförande och efterlevnad av unionens hälsoskyddslagstiftning och, tillsammans med viktiga partner som EMA och ECDC, tillhandahålla opartiska, jämförbara och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, inbegripet reella hälso- och sjukvårdsuppgifter som samlas in lokalt i Europa genom en väldefinierad homogen metod, för att stödja beslutsfattande och övervakning, fastställa mål och utveckla verktyg för att mäta framsteg.

Ändringsförslag  33

 

Förslag till förordning

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Samarbetet över gränserna om tillhandahållande av hälso- och sjukvård till patienter som förflyttar sig mellan medlemsstaterna, samarbetet om utvärdering av medicinska metoder och de europeiska referensnätverken är exempel på områden där integrerat arbete mellan medlemsstaterna har visat sig ha ett starkt mervärde och stor potential att öka effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen och därigenom förbättra hälsan i allmänhet. Programmet bör därför stödja verksamhet som möjliggör sådant integrerat och samordnat arbete, som också syftar till att främja genomförandet av verksamhet med stor genomslagskraft som syftar att på effektivast möjliga sätt fördela de tillgängliga resurserna till den berörda befolkningen och de berörda områdena för att maximera effekterna av dem.

(26) Samarbetet över gränserna om tillhandahållande av hälso- och sjukvård till patienter som förflyttar sig mellan medlemsstaterna eller bor i gränsregioner, samarbetet om utvärdering av medicinska metoder och de europeiska referensnätverken är exempel på områden där integrerat arbete mellan medlemsstaterna har visat sig ha ett starkt mervärde och stor potential att öka effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen och därigenom förbättra hälsan i allmänhet. Programmet bör därför syfta till att säkerställa att sådant integrerat och samordnat arbete utvecklas och genomförs till sin fulla potential inom områden såsom utvärderingar av medicinska metoder och de europeiska referensnätverken. Målet med detta arbete skulle vara att främja genomförandet av verksamhet med stor genomslagskraft som syftar till att på effektivast möjliga sätt fördela de tillgängliga resurserna till relevanta grupper i befolkningen och relevanta områden för att maximera effekterna av dem.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Solidaritet och enhet tillhör unionens principer, och programmet bör säkerställa att unionen har en enhetlig strategi för att bekämpa gränsöverskridande hälsohot, och för att reagera på hot mot folkhälsan bör programmet enligt artikel 168 i EUF-fördraget stödja inrättandet av en europeisk mekanism för hälsoinsatser, som samordnas av ECDC och leds av kommissionsledamoten med ansvar för hälsofrågor och kommissionsledamoten med ansvar för krishantering, i full samordning med EU:s övriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Denna mekanism med sina egna medicinska resurser från unionens förstärkta civilskyddsmekanism bör vara utrustad med en beredskapsplan för pandemier, för att åstadkomma en samordnad insats och ha kapacitet att snabbt utöka insatsen vid framtida hälsokriser, baserat på standardiserad information.

Ändringsförslag  35

 

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) De europeiska referensnätverken, som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU16, är virtuella nätverk som omfattar vårdgivare i hela EU. Syftet är att underlätta diskussioner om svåra eller sällsynta sjukdomar och tillstånd som kräver specialistvård och omfattande kunskap och resurser. Eftersom nätverken kan förbättra tillgången till diagnoser och tillhandahållandet av högkvalitativ hälso- och sjukvård till patienter med sällsynta tillstånd och kan fungera som kontaktpunkter för medicinsk utbildning och forskning och spridning av information, bör programmet bidra till att öka nätverksarbetet genom de europeiska referensnätverken och andra gränsöverskridande nätverk. Man bör överväga att utvidga de europeiska referensnätverken att de förutom sällsynta sjukdomar också omfattar överförbara och icke-överförbara sjukdomar som cancer.

(27) De europeiska referensnätverken, som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU16, är virtuella nätverk som omfattar vårdgivare i hela EU. Syftet är att underlätta diskussioner om svåra eller sällsynta sjukdomar och tillstånd som kräver specialistvård och omfattande kunskap och resurser. De europeiska referensnätverken är en banbrytande plattform som erbjuder en unik möjlighet och som, baserat på innovativ användning och utbyte av kunskap och hälsouppgifter över gränserna, syftar till att förbättra diagnosen och vården av personer som lever med sällsynta eller komplexa sjukdomar. Programmet bör därför tillhandahålla tillräcklig finansiering för att stödja samordning och samarbete mellan både befintliga och framtida europeiska referensnätverk genom bidrag eller andra ändamålsenliga instrument. Det bör öka den nuvarande finansieringen för att säkerställa att de europeiska referensnätverken uppfyller de mål som anges i deras uppdrag. Eftersom nätverken kan förbättra tillgången till diagnoser och tillhandahållandet av högkvalitativ hälso- och sjukvård till patienter med sällsynta tillstånd och kan fungera som kontaktpunkter för medicinsk utbildning och forskning och spridning av information, bör programmet dessutom bidra till att öka nätverksarbetet genom de europeiska referensnätverken och andra gränsöverskridande nätverk. Man bör överväga att stärka de europeiska referensnätverken, stödja inrättandet av nya europeiska referensnätverk för att täcka infektionssjukdomar, komplicerade graviditeter samt sällsynta och komplexa psykiska sjukdomar. Stärkta europeiska referensnätverk kan spela en viktig roll när det gäller att stödja antagandet av en gemensam nyligen utvecklad ram för screening på unionsnivå, med utgångspunkt i kriterier och mekanismer för urval av sjukdomar, i syfte att överbrygga befintliga ojämlikheter i fråga om screeningtäckning i medlemsstaterna. Programmet bör också beakta utvecklingen av expertnätverk på området överförbara och icke-överförbara sjukdomar, inbegripet cancer och barncancer, hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska luftvägssjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa, neurodegenerativa sjukdomar och andra allvarliga kroniska sjukdomar, samt på området för hantering av hälsokriser.

__________________

__________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) De europeiska referensnätverken står inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa att de är ekonomiskt hållbara och kan drivas effektivt inom och mellan nationella hälso- och sjukvårdssystem, vilket Europeiska revisionsrätten betonar i sin särskilda rapport nr 07/2019: ”EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård”[3].

Ändringsförslag  37

 

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att optimera mervärdet och effekterna av investeringar som helt eller delvis finansieras genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas i synnerhet mellan programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet och andra unionsprogram, även program med delad förvaltning. För att maximera dessa synergieffekter bör man säkerställa att det finns viktiga möjliggörande mekanismer, t.ex. kumulativa finansiering inom en åtgärd från programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet och andra unionsprogram, förutsatt att den kumulativa finansieringen inte överstiger de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden. För detta ändamål bör det i denna förordning fastställas lämpliga regler, särskilt avseende möjligheten att redovisa samma kostnad eller utgifter proportionellt för programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet och andra unionsprogram.

(30) För att optimera mervärdet och effekterna av investeringar som helt eller delvis finansieras genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas i synnerhet mellan programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet och andra unionsprogram, även program med delad förvaltning, i synnerhet Interreg-programmet som redan hanterar gränsöverskridande samarbete på hälsoområdet och bidrar till att underlätta gränsöverskridande rörlighet för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och till att utveckla tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet genom användning av gemensam utrustning, delade tjänster och gemensamma anläggningar i gränsöverskridande områden. För att maximera dessa synergieffekter och undvika dubbelarbete bör man säkerställa att det finns viktiga möjliggörande mekanismer, t.ex. kumulativa finansiering inom en åtgärd från programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet och andra unionsprogram, förutsatt att den kumulativa finansieringen inte överstiger de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden. För detta ändamål bör det i denna förordning fastställas lämpliga regler, särskilt avseende möjligheten att redovisa samma kostnad eller utgifter proportionellt för programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet och andra unionsprogram, vilket garanterar detaljerad och transparent rapportering.

Ändringsförslag  38

 

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Med tanke på särdragen hos de mål och åtgärder som omfattas av programmet är de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i vissa fall bäst lämpade att genomföra verksamhet med anknytning till programmet. Dessa myndigheter, som utsetts av medlemsstaterna själva, bör därför betraktas som identifierade stödmottagare i enlighet med artikel 195 i budgetförordningen, och bidrag bör beviljas till sådana myndigheter utan att ansökningsomgångar först offentliggörs.

(31) Med tanke på särdragen hos de mål och åtgärder som omfattas av programmet är de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i vissa fall bäst lämpade att genomföra verksamhet med anknytning till programmet. Dessa myndigheter, som utsetts av medlemsstaterna själva, bör därför betraktas som identifierade stödmottagare i enlighet med artikel 195 i budgetförordningen, och bidrag bör beviljas till sådana myndigheter utan att ansökningsomgångar först offentliggörs. Investeringar från programmet bör genomföras i nära samarbete med medlemsstaterna, i synnerhet inom områden som hör till medlemsstaternas befogenheter.

Ändringsförslag  39

 

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) För att säkerställa att vart och ett av dessa mål genomförs på unionsnivå bör kommissionen öka budgeten och lägga fram ett förslag för att stärka mandaten för EDCD och EMA, som redan arbetar för att nå vissa av målen i programmet EU för hälsa på sin nivå, och de bör ha en större roll i genomförandet av programmet.

Ändringsförslag  40

 

Förslag till förordning

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Med tanke på unionens gemensamma solidariska värderingar om rättvis och allmän tillgång till bra hälso- och sjukvård som grund för unionens politik på detta område, och eftersom unionen har en central roll för att påskynda framstegen när det gäller globala hälsoutmaningar19, bör programmet stödja unionens bidrag till internationella och globala hälsoinitiativ för en bättre hälsa, minskad ojämlikhet och ökat skydd mot globala hot mot hälsan.

(33) Med tanke på unionens gemensamma solidariska värderingar om tillgänglig, rättvis och allmän tillgång till bra hälso- och sjukvård, inbegripet i ett gränsöverskridande sammanhang, som grund för unionens politik på detta område, och eftersom unionen har en central roll för att påskynda framstegen när det gäller globala hälsoutmaningar19, bör programmet stödja unionens bidrag till internationella och globala hälsoinitiativ för en bättre hälsa, minskad ojämlikhet och ökat skydd mot globala hot mot hälsan.

__________________

__________________

19 Rådets slutsatser om EU:s roll i det globala hälsoarbetet från det 3011:e mötet i rådet (utrikes frågor) den 10 maj 2010 i Bryssel.

19 Rådets slutsatser om EU:s roll i det globala hälsoarbetet från det 3011:e mötet i rådet (utrikes frågor) den 10 maj 2010 i Bryssel.

Ändringsförslag  41

 

Förslag till förordning

Skäl 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att man ska kunna maximera ändamålsenligheten och effektiviteten för åtgärder på unionsnivå och internationell nivå bör det utvecklas samarbete med relevanta internationella organisationer, såsom FN och dess specialiserade organ, i synnerhet WHO, och Världsbanken samt med Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att genomföra programmet. I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU20 är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering i enlighet med de bestämmelser och mål som gäller för programmet och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

(34) För att man ska kunna maximera ändamålsenligheten och effektiviteten för åtgärder på unionsnivå och internationell nivå bör det utvecklas samarbete med medlemsstaterna och med relevanta internationella organisationer, såsom FN och dess specialiserade organ, i synnerhet WHO, och Världsbanken samt med Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att genomföra programmet. I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU20 är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering i enlighet med de bestämmelser och mål som gäller för programmet och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

__________________

__________________

20 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

20 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Skäl 34a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a) Programmet bör garantera ett starkt deltagande från det civila samhället, i synnerhet patientorganisationer, och akademiker, i synnerhet hälso- och sjukvårdspersonalens föreningar, för att säkerställa en balanserad representation och deltagande i uppnåendet av folkhälsomål. Europeiska hälsoorganisationer bör bidra till genomförandet och utvärderingen av programmet.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 34b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34b) För att få till stånd ett enhetligt genomförande av åtgärderna i programmet bör en styrgrupp för EU för hälsa inrättas.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) Enligt WHO påverkar klimatförändringarna de sociala och miljömässiga bestämningsfaktorerna för hälsa, inbegripet ren luft, säkert dricksvatten, tillräckligt med mat och säkra bostäder, och mellan 2030 och 2050 förväntas ytterligare 250 000 människor att dö per år av undernäring, malaria, diarré och värmestress, med extremt höga lufttemperaturer som direkt bidrar till dödsfall, särskilt bland äldre och sårbara individer. Översvämningar, värmeböljor, torka och bränder gör att klimatförändringar har en betydande inverkan på folkhälsan, bland annat i form av undernäring, hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar samt vektorburna infektioner.

Ändringsförslag  45

 

Förslag till förordning

Skäl 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Programmet kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

(40) Programmet kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 30 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) Med tanke på betydelsen av att uppnå jämställdhet bör detta program bidra till att integrera jämställdhet i unionens politik. Det bör använda verktyg för jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering för att säkerställa att hälsokriser bemöts på ett genusmedvetet och genusförändrande sätt och att kvinnors och flickors särskilda hälsobehov tillgodoses under och efter en hälsokris.

Ändringsförslag  47

 

Förslag till förordning

Skäl 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) Med tanke på arten och den potentiella omfattningen av gränsöverskridande hot mot människors hälsa kan målet att skydda människor i unionen mot sådana hot och att öka krisförebyggande och krisberedskap inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på egen hand. I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen kan åtgärder på unionsnivå också vidtas för att stödja medlemsstaternas insatser för att uppnå en hög skyddsnivå för folkhälsan, förbättra tillgången i unionen till ekonomiskt överkomliga läkemedel, medicintekniska produkter och andra krisnödvändiga produkter, stödja innovation och stödja integrerat och samordnat arbete och genomförande av bästa praxis bland medlemsstaterna samt öka jämlikheten i fråga om tillgång till hälso- och sjukvård i hela EU på ett sätt som skapar effektivitetsvinster och mervärde som inte kan uppnås genom åtgärder på nationell nivå, samtidigt som medlemsstaternas behörighet och ansvar på de områden som omfattas av programmet respekteras. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(43) Med tanke på arten och den potentiella omfattningen av gränsöverskridande hot mot människors hälsa kan målet att skydda människor i unionen mot sådana hot och att öka krisförebyggande och krisberedskap inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på egen hand. I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen bör åtgärder på unionsnivå också vidtas för att stödja medlemsstaternas insatser för att uppnå en hög skyddsnivå för folkhälsan, förbättra tillgången i unionen på mer hållbara, accepterade, åtkomliga, säkra och ekonomiskt överkomliga läkemedel, medicintekniska produkter och andra hälsokrisnödvändiga produkter och tjänster, stödja innovation och stödja integrerat och samordnat arbete och genomförande av bästa praxis bland medlemsstaterna och bland deras regioner samt åtgärda ojämlikhet och orättvisor i fråga om tillgång till hälso- och sjukvård i hela EU på ett sätt som skapar effektivitetsvinster och mervärde som inte kan uppnås genom åtgärder på nationell nivå, samtidigt som medlemsstaternas behörighet och ansvar på de områden som omfattas av programmet respekteras. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. One health-modell: modell som utgår från att människors och djurs hälsa är sammankopplade, att sjukdomar kan överföras mellan människor och djur och därför måste hanteras hos båda och att miljön är den sammankopplande länken mellan människor och djur.

5. One health-modell: modell som utgår från att människo-, djur- och miljösfären är sammankopplade och att sjukdomar kan överföras från en pelare till en annan och därför måste hanteras utifrån en helhetssyn.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. hälsokris: kris eller allvarlig incident till följd av ett hot som har mänskligt, animaliskt, vegetabiliskt, livsmedelsmässigt eller miljömässigt ursprung som har en hälsodimension och som kräver omedelbara åtgärder från myndigheternas sida.

3. hälsokris: kris eller allvarlig incident till följd av ett hot som har mänskligt, animaliskt, vegetabiliskt, livsmedelsmässigt, kemiskt, biologiskt, radiologiskt, nukleärt, miljömässigt eller okänt ursprung, som har en hälsodimension och som kräver omedelbara åtgärder från myndigheternas sida.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. krisnödvändiga produkter: produkter och substanser som i samband med en hälsokris är nödvändiga för att förebygga, diagnosticera eller behandla en sjukdom och dess konsekvenser, inklusive men inte begränsat till läkemedel, inklusive vacciner, och deras intermediärer, aktiva farmaceutiska substanser och insatsvaror, medicintekniska produkter, sjukhusutrustning, medicinsk utrustning (såsom respiratorer, skyddskläder, skyddsutrustning samt material och verktyg för diagnos),  personlig skyddsutrustning, desinfektionsmedel och deras intermediärer och insatsvaror som är nödvändiga för att framställa dem.

4. krisnödvändiga produkter: produkter, verktyg och substanser som i samband med en hälsokris är nödvändiga för att förebygga, diagnosticera eller behandla en sjukdom och dess konsekvenser samt för monitorering och epidemiologisk övervakning av sjukdomar och infektioner, inklusive men inte begränsat till läkemedel, inklusive vacciner, och deras intermediärer, aktiva farmaceutiska substanser och insatsvaror, medicintekniska produkter, sjukhusutrustning, medicinsk utrustning (såsom respiratorer, skyddskläder, skyddsutrustning samt material och verktyg för diagnos), personlig skyddsutrustning, desinfektionsmedel och deras intermediärer och insatsvaror som är nödvändiga för att framställa dem.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. allvarligt gränsöverskridande hot mot människors hälsa: en livshotande eller i andra avseenden allvarlig fara för hälsan av biologiskt, kemiskt, miljömässigt eller okänt ursprung som sprids eller medför en betydande risk för spridning över medlemsstaternas nationella gränser, och som kan kräva samordning på unionsnivå för att en hög hälsoskyddsnivå för människor ska kunna säkerställas.

 

9. allvarligt gränsöverskridande hot mot människors hälsa: en livshotande eller i andra avseenden allvarlig fara för hälsan av biologiskt, kemiskt, radiologiskt, nukleärt, miljömässigt eller okänt ursprung som sprids eller medför en betydande risk för spridning över medlemsstaternas nationella gränser, och som kan kräva samordning på unionsnivå för att en hög hälsoskyddsnivå för människor ska kunna säkerställas.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. hälsa inom alla politikområden: en modell för utveckling, genomförande och översyn av offentlig politik, oavsett sektor, genom vilken man beaktar beslutens hälsoeffekter och strävar efter att uppnå synergier och undvika skadliga hälsokonsekvenser av sådan politik i syfte att förbättra befolkningens hälsa och jämlikheten i fråga om hälsa.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b. bestämningsfaktorer för hälsa: en rad faktorer, såsom beteendemässiga, biologiska, socioekonomiska och miljömässiga, som påverkar en persons hälsotillstånd.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska uppnå följande allmänna mål, i förekommande fall i enlighet med One health-modellen:

Programmet ska uppnå följande allmänna mål, i förekommande fall i enlighet med modellen ”hälsa inom alla politikområden”:

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Skydda människor i unionen mot allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

1. Förbättra och främja hälsan i unionen genom att stödja hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, minska ojämlikheten i fråga om hälsa och säkerställa jämlik och fullständig tillgång till hälsa.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Skydda människor i unionen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot samt stödja utveckling och genomförande av beredskaps- och samordningsinsatser inom och mellan medlemsstaterna i samband med hälsokriser.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förbättra tillgången i unionen till läkemedel, medicintekniska produkter och andra krisnödvändiga produkter, bidra till att göra dem överkomliga i pris samt stödja innovation.

2. Stödja befintlig och framtida unionslagstiftning och unionspolitik för att bland annat återupprätta oberoendet på läkemedelsområdet, åtgärda brister, göra hälso- och sjukvård och tillhörande tjänster i unionen mer tillgängliga, åtkomliga och ekonomiskt överkomliga och stödja forskning och innovation samt utveckling inom hälsa och hälso- och sjukvård utan att skapa dubbelarbete inom andra program, däribland Horisont Europa.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och hälso- och sjukvårdspersonalen, bl.a. genom digital omvandling och ett mer integrerat och samordnat arbete mellan medlemsstaterna, kontinuerlig tillämpning av bästa praxis och utbyte av uppgifter, för att öka den allmänna nivån på folkhälsan.

3. Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och deras hållbarhet samt hälso- och sjukvårdspersonalen, bl.a. genom digital omvandling och ett mer integrerat och samordnat arbete mellan medlemsstaterna, bl.a. på nationell, regional och lokal nivå, genom kontinuerlig tillämpning av bästa praxis och genom utbyte av jämförbara och samkörbara uppgifter, i syfte att öka den allmänna nivån på folkhälsan och hälsokompetensen och göra hälso- och sjukvårdssystemen mer motståndskraftiga och reaktiva.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De allmänna mål som avses i artikel 3 ska uppnås genom följande särskilda mål, i förekommande fall i enlighet med One health-modellen:

De allmänna mål som avses i artikel 3 ska uppnås genom följande särskilda mål, i förekommande fall i enlighet med modellen ”hälsa inom alla politikområden”:

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förstärka unionens förmåga att förebygga, ha beredskap inför och reagera på allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och att hantera hälsokriser, t.ex. genom samordning, tillhandahållande och utnyttjande av hälso- och sjukvårdskapacitet i krissituationer, insamling av uppgifter och övervakning.

1. Förstärka unionens förmåga att förebygga, ha beredskap inför och snabbt reagera på allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och att hantera hälsokriser, t.ex. genom samordning, tillhandahållande och utnyttjande av hälso- och sjukvårdskapacitet i krissituationer, insamling av uppgifter och övervakning samt samordning av stresstester för de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Säkerställa att det i unionen finns tillgång till reserver eller lager av krisnödvändiga produkter och en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersonal som kan mobiliseras vid en kris.

2. Stödja åtgärder för att sjukvårdspersonal ska kunna mobiliseras vid en kris, t.ex. personal från den europeiska sjukvårdsstyrkan, bl.a. genom att förbättra utbildningen för vårdanställda och uppdatera deras kunskaper.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stödja åtgärder för att säkerställa adekvat tillgång och åtkomst till ekonomiskt överkomliga krisnödvändiga produkter och andra nödvändiga hälso- och sjukvårdsartiklar.

3. Stärka den europeiska läkemedelsmarknaden för att på ett hållbart sätt säkerställa tillgång och åtkomst till ekonomiskt överkomliga läkemedel, e-hälsolösningar, medicintekniska produkter och andra nödvändiga hälso- och sjukvårdsrelaterade artiklar och krisnödvändiga medicinska produkter.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Stärka hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet, tillgänglighet, hållbarhet och resiliens, t.ex. genom stöd till digital omvandling, användning av digitala verktyg och tjänster, systemreformer, genomförande av nya vårdmodeller och allmän hälso- och sjukvård samt ökad jämlikhet i hälsa.

4. Stärka hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet, tillgänglighet, hållbarhet och resiliens, t.ex. genom stöd till digital omvandling, bl.a. genom upprättande och förverkligande av ett europeiskt hälsodataområde, systemreformer, genomförande av nya vårdmodeller, förbättring av jämlik tillgång i god tid till högkvalitativ, hållbar, ekonomiskt överkomlig, personcentrerad, resultatbaserad hälso- och sjukvård och relaterade vårdtjänster samt förverkligande av allmän hälso- och sjukvård och minskning av ojämlikheten och orättvisorna i fråga om hälsa.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Stärka innovationen i unionen för att säkerställa utveckling och användning av nästa generations läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter för att möta växande hälso- och sjukvårdsrelaterade utmaningar och förväntningar.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Stödja åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdssystemens förmåga att förebygga sjukdomar, att främja hälsa, patienternas rättigheter och gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt att främja spetskompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal.

5. Stödja åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdssystemens förmåga att främja sjukdomsförebyggande arbete, screening och tidig diagnos, genomföra hälsofrämjande åtgärder, ta itu med bestämningsfaktorer för hälsa samt förbättra hälsokompetensen, patienternas rättigheter, patientsäkerheten och den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Stärka unionens kamp mot cancer, i synergi med den europeiska planen för cancerbekämpning, bl.a. genom att stödja åtgärder för övervakning, förebyggande, tidig diagnos samt behandling och vård av cancer, däribland barncancer, och genom att stödja inrättandet av Europeiska cancerinstitutet.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. Stärka kampen mot överförbara sjukdomar och hälsohot.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. Ta itu med vaccinationsmotstånd och stödja åtgärder för att utrota sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, däribland cancer.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Främja och stödja återhållsam och effektiv användning av läkemedel, särskilt antimikrobiella läkemedel, och miljövänligare produktion och bortskaffande av läkemedel och medicintekniska produkter.

7. Främja och stödja välinformerad, återhållsam och effektiv användning av läkemedel, särskilt antimikrobiella läkemedel, utveckling av läkemedel som på grund av sina egenskaper är mindre skadliga för miljön, miljövänligare produktion av läkemedel och miljövänligt bortskaffande av läkemedel och medicintekniska produkter.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Stödja utveckling, genomförande och efterlevnad av unionens hälsoskyddslagstiftning, tillhandahålla jämförbara och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet till grund för beslutsfattande och övervakning samt främja användningen av hälsokonsekvensbedömningar av relevanta politiska strategier.

8. Stödja utveckling, genomförande, efterlevnad och vid behov revidering av unionens hälsoskyddslagstiftning, tillhandahålla jämförbara, och tillförlitliga, uppgifter av hög kvalitet till grund för beslutsfattande och övervakning, stödja tillhandahållande av vård och bemöta icke tillgodosedda medicinska behov samt främja användningen av hälsokonsekvensbedömningar av annan relevant unionspolitik.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Stödja integrerat arbete mellan medlemsstaterna, särskilt deras hälso- och sjukvårdssystem, bl.a. tillämpning av förebyggande rutiner med stort genomslag, och utöka nätverksarbetet genom de europeiska referensnätverken och andra gränsöverskridande nätverk.

9. Stödja integrerat arbete mellan medlemsstaterna, särskilt deras hälso- och sjukvårdssystem, bl.a. tillämpning av förebyggande rutiner med stort genomslag, stödja identifieringen av medicinsk teknik som behöver genomgå unionsbedömning, stärka och utöka nätverksarbetet genom de europeiska referensnätverken, utveckla och införa expertnätverk för överförbara och icke överförbara sjukdomar med hög prevalens samt andra gränsöverskridande nätverk, i fullständig synergi med Horisont Europa och dess uppdrag och partnerskap, samt sträva efter att öka patienttäckningen och insatserna mot fler sjukdomar och hälsoproblem.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Stödja unionens bidrag till internationella och globala hälsoinitiativ.

10. unionens bidrag till internationella och globala åtaganden och initiativ på hälsoområdet.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 1 946 614 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 10 398 000 000 EUR i löpande priser (9 370 000 000 EUR i fasta priser).

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt stöd till genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma informationstekniska system.

2. Det belopp som avses i punkt 1 får även användas för tekniskt och administrativt stöd till genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma informationstekniska system. De administrativa kostnaderna med anknytning till indirekta åtgärder får inte överstiga 5 % av programmets totala belopp.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Resurser från Europeiska unionens återhämtningsinstrument

 

De åtgärder som avses i artikel 2 i förordning [Europeiska unionens återhämtningsinstrument] ska genomföras inom ramen för programmet med ett belopp på upp till 8 451 000 000 EUR i löpande priser enligt artikel 3.2 a iii i den förordningen, med förbehåll för artikel 5.4 och 5.8 i samma förordning.

 

Dessa belopp ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

 

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Samtliga associerade länders bidrag ska inbegripas i programmets relevanta delar. Kommissionen ska under det årliga budgetförfarandet avge rapport till rådet och parlamentet om den totala budgeten för varje del av programmet, med angivande av varje associerat land, individuella bidrag samt deras finansiella balans.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska genomföras genom direkt förvaltning i enlighet med förordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller indirekt förvaltning genom organ som avses i artikel 62.1 c i förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

1. Programmet ska genomföras genom direkt förvaltning i enlighet med förordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller indirekt förvaltning genom organ som avses i artikel 62.1 c i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 för att säkerställa att det inte sker några överlappningar eller dubbletter med andra finansieringsprogram på unionsnivå.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, särskilt bidrag, priser och upphandling.

2. Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, särskilt bidrag, priser och upphandling. Kommissionen ska försöka få till stånd en effektiv och balanserad geografisk täckning i hela unionen, bland annat genom att hjälpa medlemsstaterna att höja kvaliteten på projekten genom kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska underlätta ett konsekvent genomförande av programmet och samtidigt sträva efter största möjliga administrativa förenkling. Kommissionen och medlemsstaterna ska, i överensstämmelse med sina respektive ansvarsområden, främja synergier och säkerställa en effektiv samordning mellan programmet och övriga unionsprogram och unionsfonder.

 

För detta ändamål ska de

 

a) säkerställa komplementaritet, synergier, samstämmighet och konsekvens mellan olika instrument på unionsnivå, nationell nivå och i förekommande fall regional nivå, särskilt när det gäller åtgärder som finansieras av unionsfonder, både i planeringsfasen och under genomförandet,

 

b) optimera samordningsmekanismer för att undvika dubbelarbete,

 

c) säkerställa nära samarbete mellan de ansvariga för genomförandet på unionsnivå, nationell nivå och i förekommande fall regional nivå, så att stödåtgärderna inom instrumentet blir samstämmiga och effektiva.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Kommissionen ska vid genomförandet av programmet utveckla samarbete med relevanta internationella organisationer, såsom FN och dess specialiserade organ, i synnerhet Världshälsoorganisationen (WHO), samt med Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), så att åtgärderna på unionsnivå och internationell nivå kan bli så ändamålsenliga och effektiva som möjligt.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Kommissionen ska i alla skeden av programmets genomförande samråda med medlemsstaternas hälsomyndigheter i styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar eller i andra relevanta kommissionsexpertgrupper samt med berörda aktörer, särskilt yrkesorgan inom hälso- och sjukvårdssektorn och icke-statliga organisationer verksamma på området.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Tilldelningskriterier

 

Tilldelningskriterierna ska fastställas i de arbetsprogram som avses i artikel 18 och i ansökningsomgångarna, med beaktande av följande element i den mån det är tillämpligt:

 

a) Förenligheten med de särskilda mål som anges i artikel 4.

 

b) Bidraget till hälso- och sjukvårdssystemets tillgänglighet och ekonomiska överkomlighet.

 

c) Den gränsöverskridande dimensionen.

 

d)  Bidraget till den digitala omvandlingen.

 

e) De sociala effekterna (vinster och kostnader).

 

f) Förenligheten med bestämmelserna i bilaga I.

 

g) Förebyggandet av sjukdomar, särskilt cancer.

 

h) Bidraget till läkemedelstillgången.

 

i) Åtgärdens mognadsgrad i projektutvecklingen.

 

j) Den föreslagna genomförandeplanens sundhet.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En tillförlitlig och effektiv mekanism ska inrättas för att undvika dubbelfinansiering och säkerställa synergier mellan de olika unionsprogram och unionsstrategier som eftersträvar hälsomål. Alla uppgifter om finansieringen av verksamheter och åtgärder som får medel från unionens olika program och fonder ska centraliseras inom den mekanismen. Den ska följa principerna om insyn och ansvarsskyldighet och möjliggöra bättre övervakning och utvärdering av åtgärder som eftersträvar hälsomål.

Ändringsförslag  84

 

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

b) Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje berörd internationell organisation, såsom offentliga myndigheter, organ inom den offentliga sektorn, hälso- och sjukvårdsinrättningar, forskningsinstitut, universitet och högskolor och patientorganisationer.

Ändringsförslag  85

 

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet bör i princip bära kostnaderna för sitt deltagande.

3. Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet bör bära kostnaderna för sitt deltagande.

Ändringsförslag  86

 

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Inom ramen för programmet får direkta bidrag beviljas utan någon ansökningsomgång för finansiering av åtgärder som har ett tydligt mervärde för unionen och som samfinansieras av de behöriga myndigheter som ansvarar för hälso- och sjukvård i medlemsstaterna eller i de tredjeländer som är associerade till programmet, av berörda internationella hälsoorganisationer eller av organ inom den offentliga sektorn och icke-statliga organisationer som agerar enskilt eller som ett nätverk på uppdrag av dessa behöriga myndigheter.

5. Inom ramen för programmet får direkta bidrag beviljas utan någon ansökningsomgång för finansiering av åtgärder om dessa bidrag är vederbörligen motiverade, om de har ett tydligt mervärde för unionen och om detta samfinansieras av de lokala, regionala eller nationella behöriga myndigheter som ansvarar för hälso- och sjukvård i medlemsstaterna eller i de tredjeländer som är associerade till programmet, av berörda internationella hälsoorganisationer eller av Interregprogram, organ inom den offentliga sektorn och icke-statliga organisationer som agerar enskilt eller som ett nätverk på uppdrag av dessa behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  87

 

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Inom ramen för programmet får direkta bidrag beviljas utan någon ansökningsomgång till europeiska referensnätverk. Direkta bidrag får också beviljas till andra gränsöverskridande nätverk som inrättats i enlighet med EU:s regler.

6. Inom ramen för programmet ska direkta bidrag beviljas utan någon ansökningsomgång till europeiska referensnätverk med ett förenklat finansiellt och tekniskt rapporteringssystem. Direkta bidrag får också beviljas till andra gränsöverskridande nätverk, däribland Interregprogram, som inrättats i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag  88

 

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Tillräcklig finansiering ska säkerställas för att befästa och utvidga modellen med europeiska referensnätverk för gränsöverskridande hälso- och sjukvård genom att säkerställa ett antal kliniska tjänster genom olika kanaler, t.ex. ett andra läkarutlåtande på nätet och specialistråd på nätet för patienter om behandling och hantering och ”öppenvårdskliniker” på nätet.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller den arbetsplan som fastställts för programmet och dess prioriteringar, strategiska riktlinjer och genomförande ska kommissionen samråda med medlemsstaternas hälsomyndigheter i styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar.

Kommissionen ska samråda med medlemsstaternas hälsomyndigheter i styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar om de årliga arbetsplaner som fastställts för programmet och dess prioriteringar, strategiska riktlinjer och genomförande och om eventuella synergier med medlemsstaternas egna resurser för att säkerställa åtgärdernas långsiktiga effektivitet och hållbarhet.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska samråda med styrgruppen för EU för hälsa om de årliga arbetsplaner som fastställts för programmet, om programmets prioriteringar, strategiska riktlinjer och genomförande och om eventuella synergier med europeiska medel för att säkerställa åtgärdernas långsiktiga effektivitet och hållbarhet.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Kommissionen ska även samråda med unionens berörda decentraliserade byråer och med berörda parter, såsom företrädare för civilsamhällets organisationer, särskilt patientorganisationer, om de årliga arbetsplaner som fastställts för programmet och om programmets prioriteringar, strategiska riktlinjer och genomförande.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Kommissionen ska anta de årliga arbetsplanerna genom delegerade akter. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med artikel 24 i denna förordning.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Inrättande av en styrgrupp för EU för hälsa

 

1. Kommissionen ska inrätta en styrgrupp för EU för hälsa (nedan kallad styrgruppen).

 

2. Styrgruppen ska

 

i) tillhandahålla underlag, i form av en heltäckande strategi och styrning, och bidra till programmets årliga arbetsplaner,

 

ii) utarbeta en modell för att styra samordningen, samarbetet och synergierna mellan programmet och andra program där en hälsodimension är integrerad,

 

iii) tillhandahålla värdeorienterade hälsoåtgärder, hållbarhet och bättre hälsolösningar, främja tillgång till hälsa och minska ojämlikheten i fråga om hälsa samt främja patienternas och samhällets delaktighet.

 

3. Styrgruppen ska vara en oberoende intressentgrupp sammansatt av aktörer inom folkhälsa, såsom företrädare för Europaparlamentet, oberoende hälsoexperter och patientföreträdare.

 

4. Styrgruppen ska vara sammansatt av 20 högt uppsatta personer, under iakttagande av principen om jämn geografisk och könsmässig fördelning, hämtade från olika ämnes- och verksamhetsområden enligt punkt 3.

 

5. Styrgruppens ledamöter ska utses av kommissionen i samråd med parlamentet efter en öppen inbjudan att anmäla nomineringar eller anmäla intresse.

Ledamöterna ska utses för den period som avses i artikel 1.2. Kommissionen ska även utse en ordförande bland ledamöterna.

 

6. Styrgruppen ska sammanträda minst tre gånger om året, vilket medger regelbundna diskussioner med insyn.

 

Modellen för att styra samordningen, samarbetet och synergierna ska göra det lättare att synliggöra och samordna alla befintliga hälsorelaterade finansieringsmekanismer och ska hjälpa till att styra samordningen och samarbetet.

 

Kommissionen får samråda med styrgruppen i andra frågor än de som avses i punkt 2.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammen.

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana årliga arbetsprogram som avses i artikel 110 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammen.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Arbetsprogrammen ska bygga på en konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de allmänna och särskilda målen i artiklarna 3 och 4 fastställs i bilaga II.

1. Indikatorer, även program- och åtgärdsspecifika sådana, för rapportering om programmets uppfyllelse av de allmänna och särskilda målen i artiklarna 3 och 4 fastställs i bilaga II.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska kontinuerligt övervaka förvaltningen och genomförandet av programmet. För att förbättra insynen ska de ständigt uppdaterade uppgifterna om förvaltningen och genomförandet offentliggöras på ett tillgängligt sätt på kommissionens webbplats.

 

Framför allt ska uppgifter om finansierade projekt ingå i samma databas. Dessa uppgifter ska innehålla

 

a) information om typ av finansiering och typ av stödmottagare, som gör det möjligt att spåra de finansiella anslagen med öppenhet och insyn, och en detaljerad översikt över synergierna med andra unionsprogram, däribland verksamheten inom unionens byråer, som gör det möjligt att korrekt analysera komplementariteten mellan olika typer av verksamhet som ska bedrivas,

 

b) utgiftsnivåer uppdelade projektvis för att möjliggöra en specifik analys, även per insatsområde enligt artikel 13 och bilaga I.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 med avseende på ändringar av bilaga II för att vid behov ändra och komplettera indikatorerna.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 med avseende på ändringar av bilaga II för att vid behov ändra och komplettera indikatorerna, även de program- och åtgärdsspecifika indikatorerna.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Indikatorerna ska i förekommande fall samlas in könsuppdelade.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifterna för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och i tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och, i förekommande fall, medlemsstaterna.

3. Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifterna för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och i tid, utan att öka den administrativa bördan för stödmottagarna. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och, i förekommande fall, medlemsstaterna.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4. Kommissionen ska offentliggöra och meddela slutsatserna från både interims- och slututvärderingarna tillsammans med sina egna kommentarer samt överlämna dem till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Revisionssystemet för programmet ska säkerställa en lämplig balans mellan tillit och kontroll och beakta administrativa och andra kostnader för kontroller på alla nivåer, särskilt för stödmottagarna. Revisionsreglerna ska vara tydliga, konsekventa och samstämda genom hela programmet.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Revisionsstrategin för programmet ska utgå från en finansiell revision av ett representativt urval av utgifter inom programmet som helhet. Det representativa urvalet ska kompletteras med ett urval baserat på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna. Åtgärder som får gemensam finansiering från olika unionsprogram ska bli föremål för en enda revision som ska omfatta alla berörda program och deras respektive bestämmelser.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen eller finansieringsorganet får tillämpa kombinerade systemkontroller på stödmottagarnivå. Sådana kombinerade kontroller ska vara frivilliga för vissa typer av stödmottagare och ska bestå av en system- och processrevision som kompletteras med en revision av transaktioner och som utförs av en oberoende revisor som är kvalificerad att utföra lagstadgad revision av räkenskaper i enlighet med direktiv 2006/43/EG1a. Kommissionen eller finansieringsorganet får använda dem för att kontrollera övergripande försäkran om en sund ekonomisk förvaltning av utgifter och för omprövning av omfattningen av efterhandsrevisioner och intyg om redovisningen.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Revisioner kan genomföras upp till två år efter utbetalningen av återstoden.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer för revision i syfte att säkerställa att det finns en tillförlitlig och enhetlig tillämpning och tolkning av revisionsförfaranden och revisionsregler under programmets hela löptid.

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.2 ska ges till kommissionen för en period av tre år från och med den [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av treårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  108

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) kritisk hälso- och sjukvårdsinfrastruktur som är relevant i samband med hälsokriser, verktyg, strukturer, processer, produktions- och laboratoriekapacitet, inbegripet verktyg för övervakning, modellering, prognostisering, förebyggande och hantering av utbrott,

ii) samordnade åtgärder som är relevanta i samband med hälsokriser, verktyg, mekanismer, strukturer, processer, produktions- och laboratoriekapacitet, inbegripet verktyg för övervakning, modellering, prognostisering, förebyggande och hantering av utbrott,

Ändringsförslag  109

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Överföring, anpassning och spridning av bästa praxis och innovativa lösningar med fastställt mervärde på unionsnivå mellan medlemsstaterna, samt landspecifikt skräddarsytt stöd till länder eller grupper av länder med de största behoven, genom finansiering av särskilda projekt, bland annat partnersamverkan, expertrådgivning och ömsesidigt stöd.

b) Överföring, anpassning och spridning av bästa praxis och innovativa lösningar med fastställt mervärde på unionsnivå mellan medlemsstater eller regioner, samt landspecifikt skräddarsytt stöd till regioner eller länder, eller grupper av regioner eller länder, med de största behoven, genom finansiering av särskilda projekt, bland annat partnersamverkan, expertrådgivning och ömsesidigt stöd.

Ändringsförslag  110

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led c – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Undersökningar, studier, insamling av uppgifter och statistik, metoder, klassificeringar, mikrosimuleringar, indikatorer, kunskapsförmedling och benchmarking.

i) Undersökningar, studier, insamling av jämförbara uppgifter och statistik, uppdelat på kön och ålder i förekommande fall, metoder, klassificeringar, mikrosimuleringar, pilotstudier, indikatorer, kunskapsförmedling och benchmarking.

Ändringsförslag  111

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led c – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Expertgrupper och paneler som tillhandahåller rådgivning, data och information för att stödja utvecklingen och genomförandet av hälsopolitiken.

iii) Expertgrupper och paneler, i förekommande fall med företrädare för berörda parter, som tillhandahåller rådgivning, utvärdering, data och information för att stödja utvecklingen och genomförandet av hälsopolitiken, inklusive uppföljande utvärderingar av hälsopolitikens genomförande.

Ändringsförslag  112

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led c – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Studier, analyser och vetenskaplig rådgivning för att stödja beslutsfattande, och stöd till vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet och vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och nya risker.

iv) Studier, analyser, systematisk hälsokonsekvensbedömning av unionens övriga politiska åtgärder och vetenskaplig rådgivning för att stödja evidensbaserat beslutsfattande, och stöd till vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet och vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och nya risker samt expertgruppen för resultatutvärdering av hälso- och sjukvården.

Ändringsförslag  113

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led d – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Utveckling och genomförande av unionens lagstiftning och åtgärder på hälsoområdet, särskilt genom stöd till följande:

d) Utveckling, genomförande och utvärdering av unionens lagstiftning och åtgärder på hälsoområdet, särskilt genom stöd till följande:

Ändringsförslag  114

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led d – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Genomförande, kontroll av efterlevnaden och övervakning av unionens lagstiftning och åtgärder på hälsoområdet,  och tekniskt stöd till genomförandet av rättsliga krav.

i) Genomförande, kontroll av efterlevnaden och övervakning av unionens lagstiftning och åtgärder på hälsoområdet, inklusive hälsofrämjande, och tekniskt stöd till ett fullständigt genomförande av rättsliga och operativa krav i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  115

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led d – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Utveckling och drift av databaser och digitala verktyg och deras driftskompatibilitet, i förekommande fall även med annan fjärranalysteknik, t.ex. rymdbaserad teknik.

iv) Utveckling, drift och underhåll av databaser och digitala verktyg och deras driftskompatibilitet – inklusive redan etablerade projekt – i förekommande fall även med annan fjärranalysteknik, t.ex. rymdbaserad teknik och artificiell intelligens.

Ändringsförslag  116

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led d – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) Revision och bedömning i enlighet med unionslagstiftningen.

v) Revision, bedömning och inspektion i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  117

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led d – led x

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

x) Nationella kontaktpunkter som tillhandahåller vägledning, information och stöd i samband med genomförandet av unionens hälsoskyddslagstiftning och av programmet.

x) Nationella kontaktpunkter som tillhandahåller vägledning, information och stöd i samband med främjande och genomförande av unionens hälsoskyddslagstiftning och av programmet.

Ändringsförslag  118

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led d – led xi

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

xi) Berörda parter, med avseende på samarbete över gränserna.

xi) Berörda parter, med avseende på transnationellt och regionalt samarbete.

Ändringsförslag  119

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Strukturell beredskapslagring och krisförberedelser

utgår

i) Upprättande av och stöd till en mekanism för att utveckla, upphandla och hantera krisnödvändiga produkter.

 

ii) Inrättande och förvaltning av EU-reserver och lager av krisnödvändiga produkter som ett komplement till andra unionsinstrument.

 

iii) Inrättande av och stöd till mekanismer för effektiv övervakning och tilldelning av tillgängliga vårdplatser (såsom sjukhussängar och platser på intensivvårdsavdelningar), för distribution eller fördelning av de varor och tjänster som behövs vid en hälsokris, och för att säkerställa tillgång till och säker användning av läkemedel, prövningsläkemedel och medicintekniska produkter.

 

iv) Upphandling av de varor och tjänster som är nödvändiga för att förebygga och hantera hälsokriser och åtgärder för att säkerställa tillgången till dessa nödvändiga varor och tjänster.

 

v) Upprättande och förvaltning av en unionsreserv av hälso- och sjukvårdspersonal och experter samt av en mekanism för utplacering av sådan personal och sådana experter som behövs för att förhindra eller reagera på en hälsokris i hela unionen. Upprättande och förvaltning av en krisgrupp för hälsofrågor inom unionen som ska ge expertrådgivning och tekniskt stöd på begäran av kommissionen i händelse av en hälsokris.

 

Ändringsförslag  120

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Åtgärder för att främja aktörernas unionstäckande och sektorsövergripande förmåga att förebygga, ha beredskap inför, hantera och reagera på hälsokriser på unionsnivå och nationell, regional och lokal nivå, inklusive beredskapsplanering och beredskapsövningar samt kompetenshöjning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom folkhälsa.

i) Åtgärder för att främja aktörernas unionstäckande och sektorsövergripande förmåga att förebygga, ha beredskap inför, hantera och reagera på hälsokriser på unionsnivå och nationell, regional och lokal nivå, inklusive stresstester, beredskapsplanering och beredskapsövningar samt kompetenshöjning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom folkhälsa.

Ändringsförslag  121

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Inrättande av en europeisk mekanism för hälsoinsatser för att bemöta alla typer av hälsohot och hälsokriser och stärka den operativa samordningen på europeisk nivå, varvid ECDC svarar för samordningen med bistånd av berörda byråer.

Ändringsförslag  122

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Stöd och/eller upphandling i krissituationer av medicinska motåtgärder, inklusive nödvändiga kemikalier och aktiva substanser, och finansiering av samarbete om utvärdering av medicinska metoder och kliniska prövningar.

utgår

Ändringsförslag  123

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Förebyggande åtgärder för att skydda sårbara grupper mot hälsohot och åtgärder för att anpassa reaktionen på och hanteringen av kriser till dessa gruppers behov.

iv) Förebyggande åtgärder för att skydda alla människor, i synnerhet sårbara grupper, mot hälsohot och åtgärder för att anpassa reaktionen på och hanteringen av kriser till dessa gruppers behov, t.ex. säkerställa grundläggande vård för patienter med kroniska sjukdomar som behöver palliativ vård och smärtbehandling.

Ändringsförslag  124

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led iva (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva) Åtgärder till stöd för e-hälsa, såsom omställning till telemedicin, administrering av läkemedel i hemmet och genomförande av förebyggande planer/egenvårdsplaner, om så är möjligt och lämpligt.

Ändringsförslag  125

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led ivb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ivb) Åtgärder till stöd för gränsöverskridande samarbete för att säkerställa tillgång till snabb behandling för alla patienter i hela unionen, särskilt sådana som lider av en sällsynt sjukdom.

Ändringsförslag  126

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) Åtgärder för att hantera konsekvenserna av en hälsokris, särskilt för psykisk hälsa, för patienter som lider av kroniska sjukdomar och andra sårbara grupper.

v) Åtgärder för att hantera och ta itu med konsekvenserna av en hälsokris, särskilt för den psykiska hälsan, för patienter som lider av kroniska sjukdomar och befinner sig i andra utsatta situationer, t.ex. personer med missbruk, hiv/aids eller tuberkulos.

Ändringsförslag  127

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led viiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viiia) Stödåtgärder för epidemiologisk övervakning, med fokus på nationella hälso- och sjukvårdsinrättningar, för att bidra till bedömningen av faktorer som påverkar eller bestämmer människors hälsa.

Ändringsförslag  128

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led f – led viiib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viiib) Åtgärder för att säkerställa oavbruten tillgång till läkemedel och kontinuerlig vård och behandling, särskilt för patienter med kroniska besvär.

Ändringsförslag  129

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Förstärkning av de nationella hälso- och sjukvårdssystemen

g) Förstärkning av de nationella hälso- och sjukvårdssystemen, främjande och skydd av hälsan och förebyggande av sjukdomar

Ändringsförslag  130

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g– led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Stödja åtgärder för kunskapsöverföring och samarbete på unionsnivå för att bistå nationella reformprocesser för att öka effektivitet, tillgänglighet, hållbarhet och resiliens, särskilt för att hantera de utmaningar som identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen och för att stärka primärvården, stärka integreringen av vården och sträva efter allmän hälso- och sjukvård samt lika tillgång till hälso- och sjukvård.

i) Stödja åtgärder för kunskapsöverföring och samarbete på unionsnivå för att bistå nationella reformprocesser för att öka effektivitet, tillgänglighet, hållbarhet och resiliens, och samtidigt koppla ihop tillgänglig unionsfinansiering, särskilt för att hantera de utmaningar som identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen och i landsspecifika hälsorekommendationer, och för att stärka primärvården, stärka integreringen av vården, sträva efter allmän hälso- och sjukvård och få till stånd lika tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Ändringsförslag  131

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Stödja genomförandestrategier och åtgärder för att minska ojämlikheten och orättvisorna i fråga och hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag  132

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g– led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal samt program för tillfälligt personalutbyte.

ii) Stöd, i synergi med andra program, till utbildnings- och mobilitetsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal, även program på nätet, samt program för tillfälligt personalutbyte, särskilt för att förbättra deras utbildningsplaner och digitala färdigheter.

Ändringsförslag  133

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g– led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Stöd för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens geografiska fördelning och för att undvika ”medicinska öknar”.

iii) Stöd, i synergi med andra program, för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens geografiska fördelning, och samtidigt säkerställa att en sådan personalfördelning även står i proportion till befolkningen i området eller regionen i fråga, för att på så vis undvika ”medicinska öknar” och främja och genomföra en politik för att få personalen att stanna.

 

Ändringsförslag  134

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Stödja inrättande och samordning av unionens referenslaboratorier och referenscentrum och av kompetenscentrum.

iv) Stödja inrättande, samordning och utnyttjande av unionens referenslaboratorier och referenscentrum, kompetenscentrum och sjukdomsspecifika EU-plattformar för utbyte, jämförelse och benchmarking av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  135

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) Revision av medlemsstaternas beredskap och insatser (t.ex. krishantering, antimikrobiell resistens och vaccinering).

v) Revision av medlemsstaternas beredskap och insatser (t.ex. krishantering, antimikrobiell resistens och vaccinering) och genomförandet av deras nationella strategier eller program för främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Ändringsförslag  136

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led viiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viiia) Stödja en unionsram och tillhörande driftskompatibla digitala verktyg för att stärka samarbetet om utvärdering av medicinsk teknik mellan medlemsstaterna och i nätverk, inbegripet nätverk som är nödvändiga för att medlemsstaterna ska kunna genomföra och utbyta snabba, tillförlitliga och högkvalitativa gemensamma kliniska granskningar och gemensamma vetenskapliga samråd och annan relevant verksamhet för att hjälpa beslutsfattare att utbyta resultat om HTA-samarbetet.

Ändringsförslag  137

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led ix

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ix) Stöd till inrättande och genomförande av program som bistår medlemsstaterna och deras åtgärder för att förbättra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet (när det gäller överförbara och icke-överförbara sjukdomar).

ix) Stöd till inrättande och genomförande av nationella och europeiska program, inbegripet digitala och evidensbaserade program, som bistår medlemsstaterna och deras åtgärder för att förbättra hälsofrämjande, hälsolitteracitet och sjukdomsförebyggande verksamhet (när det gäller överförbara och icke-överförbara sjukdomar) i hälso- och sjukvårdsenheter och samhällen, och begränsa de huvudsakliga riskfaktorerna för kroniska sjukdomar.

Ändringsförslag  138

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led ixa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ixa) Stödja inrättande och drift av sjukdomsspecifika EU-plattformar för utbyte, jämförelse och benchmarking av bästa praxis mellan medlemsstaterna, i form av expertnätverk på området överförbara och icke-överförbara sjukdomar, särskilt kroniska sjukdomar.

Ändringsförslag  139

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led ixb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ixb) Stödja utarbetandet av riktlinjer för förebyggande och hantering av sjukdomar för både överförbara och icke-överförbara sjukdomar.

Ändringsförslag  140

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led x

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

x) Stödja medlemsstaternas åtgärder för att skapa sunda och säkra stads-, arbets- och skolmiljöer, för att möjliggöra hälsosamma livsval och främja en sund kosthållning, med beaktande av sårbara gruppers behov.

x) Stödja medlemsstaternas åtgärder för att skapa sunda och säkra stads-, arbets- och skolmiljöer, för att främja psykisk hälsa, hälsoundervisning, möjliggöra hälsosamma livsval och främja regelbunden fysisk aktivitet och en sund kosthållning, med beaktande av människors behov i alla skeden av livet i syfte att främja livslång hälsa.

Ändringsförslag  141

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xa) Stödja medlemsstaternas åtgärder för att ta itu med bestämningsfaktorer för hälsa, bland annat att minska alkoholrelaterade skador och tobaksanvändningen.

Ändringsförslag  142

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xb) Stödja medlemsstaternas åtgärder för att säkerställa tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande läkemedel och stödja integrerade och intersektionella strategier för förebyggande, diagnos, behandling och vård.

Ändringsförslag  143

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xc) Åtgärder för att främja vård och stöd för offer för könsrelaterat våld.

Ändringsförslag  144

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xd) Åtgärder för att främja lika tillgång till hälso- och sjukvård och tillhörande tjänster och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag  145

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xia) Stödja medlemsstaterna i översynen av deras nationella planer för sällsynta sjukdomar för att införa de ekonomiska och organisatoriska arrangemang som krävs för att effektivt integrera de europeiska referensnätverken i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen genom att även stödja utarbetandet och genomförandet av den uppsättning politiska åtgärder, bestämmelser och förfaranden som krävs för att förankra systemet med europeiska referensnätverk på nationell nivå.

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xib) Stödja genomförandet av systemet med europeiska referensnätverk för fortlöpande bedömning, övervakning, utvärdering och kvalitetsförbättring.

Ändringsförslag  147

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xic (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xic) Öronmärka medel för att skapa effektiva och permanenta mekanismer för samarbete mellan de europeiska referensnätverken för att hantera de multisystemiska behov som uppstår till följd av sjukdomar med låg prevalens och sällsynta sjukdomar och för att underlätta diagonalt nätverkssamarbete mellan olika specialiteter och discipliner.

Ändringsförslag  148

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xid (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xid) Stödja medlemsstaterna med att stärka sina expertcentrum för sällsynta sjukdomar för att öka de nationella hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet att diagnostisera, behandla och hantera sådana sjukdomar, transnationellt samarbete om kodifiering, information och kunskap om sällsynta sjukdomar, särskilt databasen Orphanet.

Ändringsförslag  149

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led g – led xiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xiia) Stödja samarbete och samordning mellan medlemsstaterna för inrättande av ett europeiskt nätverk av sjukhus med hög kompetens, för att förbättra den gränsöverskridande behandlingen av sällsynta sjukdomar och öka tillgången till behandling för alla EU-medborgare.

Ändringsförslag  150

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Åtgärder mot cancer

h) Åtgärder mot cancer, inklusive barncancer

Ändringsförslag  151

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Stöd till medlemsstater och icke-statliga organisationer för främjande och genomförande av rekommendationerna i den europeiska kodexen mot cancer.

i) Stöd till medlemsstater, IARC och icke-statliga organisationer för främjande och genomförande av rekommendationerna i den europeiska kodexen mot cancer. Stöd till översynen och den kontinuerliga uppdateringen av den nuvarande upplagan av den europeiska kodexen mot cancer.

Ändringsförslag  152

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Stödja inrättandet av ett europeiskt cancerinstitut som en plattform för genomförande av europeiska cancerreferensnätverk, insamling av kliniska data bland centrum från alla deltagande länder i unionen samt prioritering av akademiska och kliniska forskningsprogram med hög kompetens på området för cancer, inklusive barncancer.

Ändringsförslag  153

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Stöd till program för förebyggande av de främsta riskfaktorerna för cancer.

iii) Stöd till program för förebyggande av de främsta riskfaktorerna för cancer som har bevisats vara effektiva och understöds av fastställda belägg.

Ändringsförslag  154

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led iva (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva) Åtgärder för att stödja genomförandet av cancerregister i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  155

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) Åtgärder till stöd för tillgång till cancertjänster och innovativa läkemedel mot cancer.

v) Åtgärder till stöd för genomförande av politiska åtgärder, nationella program och riktlinjer, i linje med den europeiska planen för cancerbekämpning, för att minska ojämlikheterna och ge tillgång till cancertjänster, stödjande och palliativ vård och till innovativa, tillgängliga och effektiva screeningundersökningar, behandlingar och läkemedel mot cancer i alla medlemsstater, i full synergi med Horisont Europa och dess uppdrag och partnerskap.

Ändringsförslag  156

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led va (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

va) Åtgärder till stöd för lika och snabb tillgång till nya och innovativa läkemedel och behandlingar, inbegripet vid stödjande och palliativ vård och pediatriska maligniteter, i hela Europa, och åtgärder för att främja tillgången till sådana läkemedel och behandlingar till ett överkomligt pris i barnvänliga doser och sammansättningar.

Ändringsförslag  157

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led vb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

vb) Åtgärder för att ta itu med de behov som inte tillgodosetts hos barn och ungdomar med cancer, och hos patienter som överlevt cancer, genom särskilda program och planer som möjliggör de europeiska referensnätverken, bland annat på barncancerområdet.

Ändringsförslag  158

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led vii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii) Åtgärder till stöd för förebyggande åtgärder och cancervård av god kvalitet, inklusive diagnos och behandling.

vii) Åtgärder till stöd för förebyggande åtgärder och cancervård av god kvalitet, inklusive diagnos och behandling, uppföljning och stödjande och palliativ vård.

Ändringsförslag  159

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led viii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

viii) Åtgärder till stöd för canceröverlevares och anhörigvårdares livskvalitet.

viii) Åtgärder till stöd för canceröverlevares och anhörigvårdares livskvalitet, inbegripet tillhandahållande av psykologiskt stöd, smärtlindring och yrkesmässig återintegrering.

Ändringsförslag  160

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led ix

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ix) Stöd till genomförandet av unionens politik för och lagstiftning om tobakskontroll.

ix) Stöd till genomförandet av unionens politik för och lagstiftning om tobakskontroll och annan relaterad lagstiftning när det gäller förebyggande och hälsofrämjande, bland annat i syfte att minska alkoholrelaterade skador.

Ändringsförslag  161

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led x

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

x) Inrättande av och stöd till mekanismer för specialitetsöverskridande kapacitetsuppbyggnad och kontinuerlig utbildning på området för cancervård.

x) Inrättande av och stöd till mekanismer för specialitetsöverskridande kapacitetsuppbyggnad och kontinuerlig utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och anhörigvårdare på området för cancervård, screening och tidig diagnos, särskilt på barncancerområdet, i syfte att förbättra vårdkvaliteten.

Ändringsförslag  162

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led h – led xa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xa) Åtgärder till stöd för en integrerad, samordnad, tvärvetenskaplig och patientcentrerad strategi för cancerpatienter och canceröverlevare.

Ändringsförslag  163

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Stöd till åtgärder för att övervinna vaccinationsmotstånd.

ii) Stöd till åtgärder för att övervinna vaccinationsmotstånd och bekämpa desinformation samt främja immunisering under alla skeden av en persons liv.

Ändringsförslag  164

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led iia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia) Stödja verktyg och plattformar för att samla in verkliga bevis om vacciners säkerhet, effektivitet och effekter efter användning, utan att detta påverkar genereringen av robusta bevis i förhandsgodkännandefasen.

Ändringsförslag  165

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led iib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iib) Stöd till åtgärder för att utrota sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

Ändringsförslag  166

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Stöd till kliniska prövningar för att påskynda utveckling och godkännande av och tillgång till innovativa, säkra och effektiva läkemedel och vacciner.

iii) Stöd till kliniska prövningar och användning av verkliga data, inklusive prövningar som involverar ökad samordning på unionsnivå och med EMA, för att påskynda utveckling och godkännande av och tillgång till innovativa, säkra och effektiva läkemedel och vacciner.

Ändringsförslag  167

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led iiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia) Stöd till åtgärder som syftar till att skapa och utveckla en europeisk digital mekanism för bättre rapportering, anmälan och övervakning av potentiella brister, i form av en EU-plattform för brist på läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter, baserad på en harmoniserad och driftskompatibel modell för datainsamling och nationella rapporteringssystem för brister, inbegripet ett fullständigt genomförande av EU-infrastruktur för telematik som sammankopplar data om läkemedel och leveranskedjor.

Ändringsförslag  168

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led iiib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiib) Stöd till åtgärder som syftar till att stimulera en ökad produktion av viktiga aktiva farmaceutiska substanser och läkemedel i unionen, bland annat genom att diversifiera leveranskedjeproduktionen av aktiva substanser och generiska läkemedel inom unionen för att minska medlemsstaternas beroende av vissa tredjeländer.

Ändringsförslag  169

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Stöd till åtgärder för att säkerställa ökad tillgänglighet i unionen till läkemedel och medicintekniska produkter och bidra till att de blir överkomliga i pris för patienterna och hälso- och sjukvårdssystemen.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag  170

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) Stöd till åtgärder för att uppmuntra utvecklingen av innovativa produkter och kommersiellt mindre intressanta produkter, t.ex. antimikrobiella medel.

v) Stöd till åtgärder för att uppmuntra upptäckten och utvecklingen av innovativa läkemedel och vacciner för att möta de ökande utmaningarna inom hälso- och sjukvården och patienternas behov.

Ändringsförslag  171

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led va (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

va) Stöd till åtgärder för att främja innovation i fråga om nya användningsområden, ny sammansättning och kombinering av patentfria läkemedel som ger relevanta förbättringar för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdssystem.

Ändringsförslag  172

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led vb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

vb) Åtgärder för att hantera marknadsmisslyckanden i fråga om antibiotika och uppmuntra hållbara investeringar för upptäckt och utveckling av nya antimikrobiella medel, läkemedel mot sällsynta sjukdomar och läkemedel för att bekämpa överförbara sjukdomar, samtidigt som lika tillgång säkerställs.

Ändringsförslag  173

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led vi

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi) Stöd till åtgärder för att övervaka brist på läkemedel och medicintekniska produkter på sjukhus och apotek, för att komma till rätta med sådan brist och öka försörjningstryggheten.

vi) Stöd till åtgärder för att övervaka, förebygga, hantera, rapportera och anmäla brist på läkemedel och medicintekniska produkter på sjukhus och apotek, för att samla rapporterade brister i en centraliserad databas, som kan samköras med databaser som innehåller regleringsdata om läkemedel, och komma till rätta med sådan brist och öka försörjningstryggheten.

Ändringsförslag  174

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led viii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

viii) Åtgärder för att stärka miljöriskbedömningar av läkemedel.

viii) Åtgärder för att stärka miljöriskbedömningar av läkemedel och medicintekniska produkter.

Ändringsförslag  175

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led ix

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ix) Åtgärder för att främja återhållsam användning och bortskaffande av antimikrobiella läkemedel.

ix) Åtgärder för att främja återhållsam användning och bortskaffande av läkemedel, särskilt antimikrobiella läkemedel, och för att minska den totala användningen av läkemedel, åtgärder för att stödja övervakningen av användningen av antimikrobiella läkemedel och för att stödja kampen mot antimikrobiell resistens.

Ändringsförslag  176

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led i – led x

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

x) Stöd till åtgärder för att främja internationell konvergens i lagstiftningen om läkemedel och medicintekniska produkter.

x) Stöd till åtgärder för att främja internationell konvergens i lagstiftningen om och tillit till läkemedel och medicintekniska produkter och för att förbättra tillsynen i unionen.

Ändringsförslag  177

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led j – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Stöd till utbyggnad, drift och underhåll av fullt utvecklade driftskompatibla infrastrukturer för digitala tjänster och kvalitetssäkringsprocesser för utbyte, åtkomst, användning och vidareutnyttjande av data. Stöd till gränsöverskridande nätverk, t.ex. genom användning av elektroniska patientjournaler, register och andra databaser.

i) Stöd till utbyggnad, drift och underhåll av fullt utvecklade driftskompatibla infrastrukturer för digitala tjänster och datasäkerhet och kvalitetssäkringsprocesser för utbyte, åtkomst, användning och vidareutnyttjande av data. Stöd till gränsöverskridande nätverk, t.ex. genom förbättring och bättre användning av elektroniska patientjournaler, register och andra databaser.

Ändringsförslag  178

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led j – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Inrätta det europeiska programmet för elektroniska patientjournaler och stödja genomförandet av det i medlemsstaterna för att öka användningen av e-hälsa och förbättra hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet och resiliens.

Ändringsförslag  179

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led j – led ib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib) Stöd till medlemsstaterna för att förbättra, vidareutveckla och genomföra de europeiska referensnätverken.

Ändringsförslag  180

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led j – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Stöd till digital omvandling av hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. genom benchmarking och kapacitetsuppbyggnad för användning av innovativa verktyg och innovativ teknik, samt ökad digital kompetens hos vårdpersonal.

ii) Stöd till digital omvandling av hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. genom benchmarking och kapacitetsuppbyggnad för användning av innovativa verktyg och innovativ teknik och stärkande av säker användning och återanvändning av hälsodata, i linje med GDPR, samt stöd till och genomförande av ökad digital kompetens hos vårdpersonal och allmänheten, genom förbättrad utbildning och åtgärder för (digital) hälsolitteracitet.

Ändringsförslag  181

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led j – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Stöd till utbyggnad och driftskompatibilitet för digitala verktyg och infrastrukturer inom och mellan medlemsstaterna och med unionens institutioner och organ. Utveckling av lämpliga förvaltningsstrukturer och hållbara, driftskompatibla hälsoinformationssystem i unionen, som en del av det europeiska hälsodataområdet, och förstärkning av allmänhetens tillgång till och kontroll över de egna hälsouppgifterna.

iii) Stöd till utbyggnad och driftskompatibilitet för digitala verktyg och infrastrukturer inom och mellan medlemsstaterna och med unionens institutioner, byråer och organ. Utveckling av lämpliga förvaltningsstrukturer och hållbara, driftskompatibla hälsoinformationssystem i unionen, som en del av det europeiska hälsodataområdet, och i syfte att få en säker och effektiv användning av artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården som stärker och underlättar allmänhetens tillgång till och kontroll över de egna hälsouppgifterna. Stöd till användning och bredare genomförande av befintliga framgångsrika initiativ och projekt om personcentrerad digital hälsa och personcentrerade hälsodata.

Ändringsförslag  182

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led j – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Stödja optimal användning av telemedicin/telehälsa, t.ex. genom satellitkommunikation för avlägsna områden, främja digital organisationsinnovation inom vårdinrättningar och främja digitala verktyg till stöd för medborgarinflytande och personcentrerad vård.

iv) Stödja tillgång till och optimal användning av telemedicin/telehälsa, t.ex. genom satellitkommunikation för avlägsna områden, främja digital organisationsinnovation inom vårdinrättningar och främja digitala verktyg till stöd för medborgarinflytande och personcentrerad vård. Främja patienters och vårdpersonals deltagande i samutformning och samutveckling av användarvänliga, tillgängliga, säkra och effektiva lösningar för telemedicin/telehälsa och andra digitala lösningar.

Ändringsförslag  183

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led k – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Information för att främja sjukdomsförebyggande verksamhet och en hälsosam livsstil, i samarbete med alla berörda aktörer på internationell nivå, unionsnivå och nationell nivå.

iii) Information för att främja hälsa, en hälsosam livsstil och sjukdomsförebyggande verksamhet, i samarbete med alla berörda aktörer på internationell nivå, unionsnivå, nationell och regional nivå.

Ändringsförslag  184

 

Förslag till förordning

Bilaga I – led k – led iiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia) Informationskampanjer riktade till befolkningen i allmänhet samt till målg