ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

22.10.2020 - (2020/2058(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητές: Siegfried Mureşan, Paul Tang
(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Πέτρος Κόκκαλης, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2020/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0198/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0198/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

(2020/2058(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» (COM(2020)0021),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640) και το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020[1],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322) και την τροποποιημένη πρόταση της 28ης Μαΐου 2020 (COM(2020)0443), καθώς και την τροποποιημένη πρόταση, της 28ης Μαΐου 2020, για την έκδοση απόφασης σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2020)0445),

 έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης[4],

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους, του Δεκεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456) και τις συνοδευτικές νομοθετικές προτάσεις,

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/410, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το ενωσιακό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[7],

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, της 31ης Ιανουαρίου 2018,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Σχέδιο δράσης: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης» (COM(2018)0097),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020[9],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,

 έχοντας υπόψη τις τριμηνιαίες Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο, και τη Συμφωνία του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τις υποστηριζόμενες από τα Ηνωμένα Έθνη αρχές υπεύθυνων επενδύσεων, τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής και τις αρχές βιώσιμης ασφάλισης,

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τον διεθνή χάρτη δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία, και τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ,

 έχοντας υπόψη τα καταστατικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0198/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαραίτητες επενδύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί και ενσωματωθεί στα αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ για το κλίμα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και θα οδηγήσει σε πλεόνασμα βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), του 2019, σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη της τάξης του 1,5°C καθιστά σαφές ότι οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα είναι ανεπαρκείς για να αποτρέψουν την υπερθέρμανση του πλανήτη από το να υπερβεί τον 1,5°C, καθώς και την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη διαταραχή των βιογεωχημικών ροών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα θα θεσμοθετηθεί η δέσμευση της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, συμπεριλαμβανομένων των φιλόδοξων ενδιάμεσων βημάτων που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκτιμήσει τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες σε επίπεδο ΕΕ για να επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι για το κλίμα ως το 2030 στα 240 δισ. EUR ανά έτος[10] με πρόσθετα ποσά ύψους 130 δισ. EUR ανά έτος για περιβαλλοντικούς στόχους, 192 δισ. EUR ανά έτος για κοινωνικές υποδομές και 100 δισ. EUR ανά έτος για υποδομές του ευρύτερου τομέα των μεταφορών της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό ανέρχεται συνολικά σε επενδυτικές ανάγκες ύψους τουλάχιστον 662 δισ. EUR ανά έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε έναν στόχο για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, ο οποίος συνίσταται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τώρα που το Κοινοβούλιο ενέκρινε πιο φιλόδοξους στόχους, το επενδυτικό χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για να καλυφθεί το επενδυτικό χάσμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συμφωνίας του Παρισιού ζητεί να καταστούν οι «χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την κατεύθυνση προς την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική οικονομία, όπου δεν υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων, και η οποία θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, και ειδικότερα των επενδύσεων που προωθούν την έρευνα και καινοτομία αιχμής, έναν ανταγωνιστικό βιομηχανικό τομέα, μια βαθύτερη και ισχυρότερη ενιαία αγορά, τις ισχυρές ΜΜΕ, την υγειονομική περίθαλψη, ένα ισχυρό σύστημα πρόνοιας και την κοινωνική ευημερία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για να υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες εγείρουν το ερώτημα πώς θα αποπληρωθεί το οφειλόμενο χρέος· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η αύξηση των ανισοτήτων, όπως συνέβη μετά την προηγούμενη κρίση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού συστήματος έχει κεντρική σημασία για την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και την αύξηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική έχει αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 27 % των παγκόσμιων εκπομπών της ΕΕ και είναι οι μόνες που εξακολουθούν να αυξάνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές πρέπει να συμβάλλουν με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ που αποσκοπούν στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μεταφορές θα παραμείνουν οικονομικά προσιτές και ανταγωνιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών μπορεί να επιταχυνθεί τόσο για τις υποδομές όσο και για τον στόλο οχημάτων με την ανάπτυξη και την ενίσχυση συνεργειών με άλλους τομείς, όπως η ψηφιακή τεχνολογία ή η ενέργεια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές απαλλαγές για τους τομείς της αεροπορίας και της ναυτιλίας μπορεί επίσης να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ βιομηχανικών τομέων και μπορεί να προωθήσουν μη αποδοτικούς και ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του καταστατικού της ΕΚΤ προβλέπει ότι, σε περίπτωση επίτευξης και μη αμφισβήτησης του στόχου της σταθερότητας των τιμών, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ πρέπει να ασκείται με σκοπό την προώθηση των στόχων της ΕΕ που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, στόχους για την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει κατά πόσον και με ποιον τρόπο, ενεργώντας στο πλαίσιο της εντολής της, μπορεί να λάβει υπόψη ζητήματα βιωσιμότητας, και ιδίως τους κινδύνους που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής έχει ως στόχο να επιτρέψει στα κράτη μέλη να ασκήσουν δημοσιονομική πολιτική που θα διευκολύνει την εφαρμογή όλων των μέτρων που απαιτούνται για την κατάλληλη αντιμετώπιση της κρίσης, παραμένοντας παράλληλα εντός του πλαισίου του βασισμένου σε κανόνες Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική ρήτρα διαφυγής ορίζει ότι η εφαρμογή της δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα·

1. επικροτεί το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» (SEIP) ως κεντρικό στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη, ανταγωνιστική, κυκλική και ανθεκτική οικονομία σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για το κλίμα που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα· τονίζει ότι το σχέδιο θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συντονισμένης και ολοκληρωμένης απάντησης της Ένωσης για την ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας και κοινωνίας μετά την πανδημία COVID-19, και θα πρέπει να προωθεί την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή· επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα πρέπει να συμμορφώνεται με τους προβληματισμούς για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης, που εκπόνησε η Επιτροπή, το οποίο έχει ως επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική για την ψηφιοποίηση· υποστηρίζει τη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες επενδύσεις θα σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (DNSH), και τονίζει ότι η αρχή αυτή ισχύει τόσο για κοινωνικούς όσο και για περιβαλλοντικούς στόχους· τονίζει ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να τοποθετούν την ΕΕ στην πορεία της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όπως κατοχυρώνεται στη ενωσιακή νομοθεσία για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων στόχων για το 2030, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση των κρατών μελών σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία που βασίζεται στην επιστήμη και τους χρονικά προσδιορισμένους στόχους·

3. θεωρεί ότι η επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα αποτελεί βασική ευθύνη της ΕΕ· ζητεί την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την επιτυχία του μετασχηματισμού αυτού, με τη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των περιφερειών, των πόλεων και των κρατών μελών· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις για τη στήριξη της βιώσιμης μετάβασης, του ψηφιακού θεματολογίου και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε στρατηγικούς τομείς μέσω μιας συνεκτικής βιομηχανικής στρατηγικής· πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας·

4. τονίζει ότι η εκπλήρωση του στόχου της ΕΕ να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα και να καταστεί κυκλική οικονομία έως το 2050 θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, από την επάρκεια της χρηματοδότησης και τη συνοχή στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για να επιτύχει τους προαναφερθέντες στόχους και να συμβάλει στη μετάβαση· τονίζει ότι θα χρειαστούν σημαντικά πρόσθετα ποσά βιώσιμων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις κατά την ανάπτυξη του SEIP· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ακόμη και με φιλόδοξη χρηματοδότηση, οι διαθέσιμοι πόροι δεν θα είναι απεριόριστοι· θεωρεί απαραίτητο το SEIP να προβλέπει και να διευκολύνει πρόσθετες επενδύσεις με πραγματική προστιθέμενη αξία και να μην παραγκωνίζει τη χρηματοδότηση από την αγορά· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ισχυρό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες έχουν πραγματικό αντίκτυπο· επιμένει ότι η σύνδεση μεταξύ δαπανών και εσόδων, ιδίως μέσω της δημιουργίας νέων ιδίων πόρων, θα είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας·

5. σημειώνει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας της ΕΕ θα επηρεαστούν από τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και επιμένει ότι η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να οδηγήσει σε καθαρό πλεόνασμα βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην Ένωση· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να συνάδει με τις αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· θεωρεί ότι το SEIP δεν θα πρέπει να αφήνει κανέναν στο περιθώριο και θα πρέπει να εστιάζει, όπου είναι απαραίτητο, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας· υπενθυμίζει ότι η διατήρηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και η επιμόρφωση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, έχουν εξέχουσα σημασία στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση·

6. τονίζει επίσης ότι, για να είναι επιτυχημένη η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πρέπει οι Ευρωπαίοι παραγωγοί βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματά της·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το SEIP χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να διασφαλιστεί ότι μελλοντικά προγράμματα, όπως η στρατηγική για το κύμα ανακαινίσεων, θα έχουν επαρκή αντίκτυπο σε κάθε κτίριο στην ΕΕ, θα γίνονται αποδεκτά από όλους τους πολίτες της Ένωσης και θα είναι ευπρόσδεκτα από αυτούς·

8. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την κινητοποίηση ενός τρισ. EUR έως το 2030, δεδομένων των αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά την πανδημία COVID-19· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, όπως η αισιόδοξη πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης, η πιθανή διπλή μέτρηση ορισμένων επενδύσεων ή η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, που προτάθηκε από την Επιτροπή και συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη των στόχων του SEIP· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, με την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των προγραμμάτων της ΕΕ, ενδέχεται να προκύψει κενό πράσινων επενδύσεων στο τέλος της επόμενης περιόδου του ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδια που θα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο θα γεφυρώσουν το σημαντικό επενδυτικό κενό μέσω τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των νέων οικονομικών προοπτικών που προκύπτουν από την τρέχουσα κρίση και της αναμενόμενης αυξημένης φιλοδοξίας των κλιματικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το 2030· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το SEIP είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ και δεν μπορεί να υπονομευτεί από χαμηλότερα ΠΔΠ στο μέλλον τα οποία θα διαθέτουν μεγάλο μέρος των χρημάτων στην αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων·

9. σημειώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για το SEIP στις 14 Ιανουαρίου 2020, εκτίμησε ότι οι επενδυτικές ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 ανέρχονται σε τουλάχιστον 662 δισ. EUR ετησίως· καλεί την Επιτροπή να αποτυπώσει τα νέα αυτά στοιχεία σε μια αναθεωρημένη αρχιτεκτονική του SEIP·

10. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις πολιτικές και τα προγράμματα με το υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης των εταιρειών της ΕΕ, και ιδίως των ΜΜΕ, σε μια πιο ανταγωνιστική Ένωση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη προσαρμογή στις διάφορες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες· προσβλέπει στη δημοσίευση από την Επιτροπή, πριν από την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ, ενός πλαισίου για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και άλλες βιώσιμες δαπάνες, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση· ζητεί το πλαίσιο αυτό να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια μεθοδολογία παρακολούθησης, μαζί με τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, και έναν μηχανισμό θωράκισης και παρακολούθησης της βιωσιμότητας για τον εντοπισμό των επιβλαβών επιπτώσεων σύμφωνα με την αρχή DNSH και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·

11. τονίζει ότι η επιτυχία του SEIP εξαρτάται από την επάρκεια της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, καθώς και από τη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για εναρμονισμένους δείκτες βιωσιμότητας και μεθοδολογία για τη μέτρηση του αντικτύπου· επιμένει ότι υπό το πρίσμα του SEIP θα πρέπει να ξεκινήσουν εκτιμήσεις αντικτύπου σε σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις, είτε αυτές βρίσκονται στο νομοθετικό στάδιο είτε έχουν ήδη θεσπιστεί, ώστε να αξιολογηθεί η συμβατότητα της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ·

12. τονίζει ότι ένας από τους στόχους του SEIP θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της μετάβασης από τις μη βιώσιμες στις βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·

13. πιστεύει ότι η δημόσια και η ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να σέβονται τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινομία και να τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης (DNSH), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της ΕΕ, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Next Generation EU (NGEU), το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δεν συμβάλλουν σε έργα και δραστηριότητες που βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους, δεν έχουν δυσμενή επίπτωση στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και δεν οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας· τονίζει ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί και οι δημόσιες τράπεζες δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα επενδυτικά χάσματα· υπενθυμίζει ότι κάθε χρόνο 10 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να επενδύουν πάνω από 100 δισ. EUR σε ορυκτά καύσιμα· υπενθυμίζει ότι βάσει του κανονισμού για την ταξινομία η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει έως το τέλος του 2020 κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα περιέχει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν·

14. ζητεί την εφαρμογή της αρχής DNSH στους σχετικούς χρηματοδοτικούς κανονισμούς της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω ελέγχου της κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας· υπενθυμίζει ότι δεν θα πρέπει να εισάγονται αυστηροί κανόνες επενδύσεων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, βιομηχανίες και ΜΜΕ·

15. ζητεί τη ρεαλιστική σταδιακή κατάργηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ρυπογόνες και επιζήμιες οικονομικές δραστηριότητες, για τις οποίες υπάρχουν οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, με πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα με σκοπό την εφαρμογή ενός συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας και ενός ενεργειακού δικτύου που είναι συμβατό με τη Συμφωνία του Παρισιού· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης αυτών των εναλλακτικών λύσεων μέσω μαζικών επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία και την ενεργειακή απόδοση· επιμένει ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το SEIP δεν πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην εμβάθυνση του οικονομικού και κοινωνικού χάσματος Ανατολής-Δύσης στην ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μεταξύ του 2014 και του 2016 δαπανήθηκαν 112 δισ. EUR ετησίως από 11 χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιδότηση ορυκτών καυσίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές για τη σταδιακή κατάργηση όλων των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή και η αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων, και να δοθεί ώθηση στη μετάβαση σε συστήματα καθαρής ενέργειας και σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία·

16. θεωρεί ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να διατηρήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες της ΕΕ και την ανταγωνιστικότητά τους, ιδίως στην περίπτωση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες· πιστεύει ότι, για την επίτευξη των στόχων του, το SEIP θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη βιώσιμη ευρωπαϊκή παραγωγή και να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές μέσω της εμπορικής πολιτικής· ζητεί οι εμπορικές συμφωνίες να μην εγγυώνται την προστασία των επενδυτών εις βάρος των περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή υγειονομικών προτύπων· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης εκτελεστών κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες· ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες είναι επιλέξιμες για διασυνοριακά έργα που συμβάλλουν στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·

17. υπογραμμίζει ότι το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», ως βασικά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό, συνιστούν ένα βασικό εργαλείο στην παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση, στην ευαισθητοποίηση για ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον εθελοντισμό για την προστασία του περιβάλλοντος, και στην ανάπτυξη δημιουργικών, συμμετοχικών και προσβάσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των αγροτικών πρακτικών ασκήσεων που υποστηρίζονται από το Erasmus+·

Προϋπολογισμός της ΕΕ: στοχοθέτηση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων

18. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει πάντοτε να υπόκεινται σε εκτίμηση και έλεγχο βιωσιμότητας, να χρηματοδοτούνται από πρόσθετες πιστώσεις και να μην έχουν αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές· τονίζει τη σημασία των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ, όπως η συνοχή ή η γεωργία, σε συνδυασμό με άλλους βασικούς τομείς πολιτικής, όπως η έρευνα, η καινοτομία ή η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις και να εξοπλίσουν την Ένωση με ένα μελλοντοστραφές ΠΔΠ που είναι ικανό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών·

19. υπογραμμίζει τη σημασία των βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων και τον ρόλο τους στην επίτευξη των στόχων του SEIP, και πιστεύει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση· τονίζει περαιτέρω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή τοπικών και εθνικών εκκολαπτηρίων και φυτωρίων έργων που συγκεντρώνουν χρηματοδότες και φορείς υλοποίησης έργων·

20. χαιρετίζει την αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσου έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την πρόταση να μειωθούν σημαντικά οι συμπληρωματικές ενισχύσεις σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ και να ακυρωθούν εντελώς για άλλα προγράμματα· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές στα προγράμματα στήριξης της μετάβασης σε περιφέρειες εξαρτώμενες από τον άνθρακα αντιβαίνουν στο θεματολόγιο της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία και θα επηρεάσουν τελικά και τη χρηματοδότηση του SEIP·

21. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στον προϋπολογισμό της ΕΕ· αποσκοπεί, ως εκ τούτου, στην επίτευξη, το συντομότερο δυνατόν, ενός νομικά δεσμευτικού στόχου δαπανών ύψους 30 % για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και 10 % για τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι ο στόχος των δαπανών για το κλίμα θα πρέπει να ισχύει για το ΠΔΠ στο σύνολό του· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο στόχος του 37 % για το κλίμα θα πρέπει να ισχύει και για τις δαπάνες του NGEU· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ουσιαστικό και διαφανές πλαίσιο εντοπισμού και παρακολούθησης για τις σχετικές με το κλίμα δαπάνες στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο των νέων ιδίων πόρων που επιτρέπουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης για το κλίμα στο μέλλον·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να συμπληρωθεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), με πρόσθετους πόρους από το πρόγραμμα NGEU, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση του Συμβουλίου να μειωθούν οι εν λόγω συμπληρωματικές ενισχύσεις, και τονίζει ότι θα χρειαστεί πρόσθετη στήριξη για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από τη μετάβαση λαμβάνουν επαρκή βοήθεια· επαναλαμβάνει ότι οι πόροι του ΤΔΜ μπορούν να συμπληρώνουν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και επισημαίνει ότι η νέα πρόταση δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της πολιτικής συνοχής μέσω υποχρεωτικών μεταφορών από τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

23. πιστεύει ότι η αρχή της δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την Πράσινη Συμφωνία και ότι το ΤΔΜ θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως στις περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα· τονίζει ότι τα έργα που λαμβάνουν τα κονδύλια πρέπει να είναι βιώσιμα από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη και μακροπρόθεσμα βιώσιμα· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των περιφερειών που επωφελούνται από το ΤΔΜ·

24. τονίζει ότι στην κατάρτιση των σχεδίων δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· πιστεύει ότι τα σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών και των περιφερειών κατά τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα· σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση· πιστεύει ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να αξιολογούνται με τη χρήση μεθόδων παρακολούθησης του κλίματος, λογιστικής καταγραφής φυσικού κεφαλαίου και κύκλου ζωής·

25. επικροτεί τους δύο πρόσθετους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ιδίως ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, η οποία, μαζί με το ΤΔΜ, θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες και θα συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες και πόλεις υψηλής έντασης άνθρακα, και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης· θεωρεί ότι, για να σημειωθούν επιτυχίες σε αυτούς τους πυλώνες, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί επαρκής τεχνική βοήθεια για τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις·

26. τονίζει ότι μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση δεν θα είναι δυνατή χωρίς τη μαζική συμβολή των μητροπολιτικών περιοχών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι πόροι από τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμοι για τις πόλεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός μεγάλης κλίμακας, με σκοπό να συμβάλει στις προσπάθειες για το κλίμα σε επίπεδο πόλεων και στις κοινωνικές προσπάθειες· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός ενδέχεται να περιλαμβάνει άμεσα προσβάσιμα κονδύλια για, μεταξύ άλλων, πολιτικές στέγασης, ανακαίνιση κτιρίων, προγράμματα μετασκευής και μόνωσης, έργα δημόσιων μεταφορών, βελτίωση των πράσινων υποδομών των πόλεων, καθιέρωση μέσων κυκλικής οικονομίας ή έργα βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων·

27. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU στην υλοποίηση και τη λειτουργία του SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πράσινη, δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προτεινόμενη χρηματοδότηση του InvestEU, τόσο μέσω του ΠΔΠ όσο και μέσω του NGEU, μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την τελευταία πρόταση της Επιτροπής· επικροτεί την πρόταση να δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών επενδύσεων, ιδίως την προσθήκη ενός πέμπτου σκέλους – το σκέλος των ευρωπαϊκών επενδύσεων - στο πλαίσιο του InvestEU, για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας· τονίζει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του InvestEU θα πρέπει να συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον έως το 2030·

28. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής ενσωματώνει ήδη την προκαταρκτική συμφωνία για το InvestEU που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τον Μάιο του 2019· υπενθυμίζει ότι, εκτός από την προνομιακή θέση του Ομίλου ΕΤΕπ, η συμφωνία αυτή προβλέπει επίσης σημαντικό ρόλο για άλλους εταίρους υλοποίησης, όπως εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι το InvestEU είναι ένα μέσο που βασίζεται στη ζήτηση και ότι, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμη επαρκής τεχνική στήριξη επί τόπου, ώστε να χρηματοδοτούνται τα έργα εκεί όπου είναι περισσότερο απαραίτητα και με τρόπο που παρέχει γνήσια προσθετικότητα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη ζωτική συμβολή του συμβουλευτικού κόμβου, για τον οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση·

29. επιβεβαιώνει την ευθύνη της ΕΕ, ως ηγέτη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, να ωθεί άλλους διεθνής φορείς να ακολουθούν παρεμφερή προσέγγιση· πιστεύει ότι οι πόροι που χορηγεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο αντίθετο προς τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και θα πρέπει να αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων της, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες της· θεωρεί ότι η πανδημία απέδειξε ότι οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εκτός της Ένωσης συνδέονται στενά με την υγεία εντός της Ένωσης, και ότι τέτοιου είδους δράσεις είναι οικονομικά αποδοτικές σε σύγκριση με τις επιπτώσεις της πανδημίας·

30. σημειώνει ότι το Ταμείο Καινοτομίας και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση προς τις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, και εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη για αυξημένο έλεγχο του Ταμείου, καθώς οι επενδύσεις σε δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού·

31. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη με σχετικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και πιστεύει ότι η ύπαρξη αυτών των ταμείων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τον δημοσιονομικό έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερη τη δημοσιονομική αρχή όσον αφορά την υλοποίηση του Ταμείου·

32. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει τόσο το Ταμείο Εκσυγχρονισμού όσο και το Ταμείο Καινοτομίας στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ)· επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά του να ταξινομηθεί σημαντικό μέρος των εσόδων του ΣΕΔΕ ως ιδίους πόρους·

33. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και η κοινή αλιευτική πολιτική στην επίτευξη των στόχων του SEIP· σημειώνει ότι, στην πορεία του γεωργικού και αλιευτικού τομέα της ΕΕ προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ΚΓΠ θα πρέπει να διατηρήσει τους στόχους της για τη στήριξη της παροχής τροφίμων υψηλής ποιότητας, τη διασφάλιση της επισιτιστικής κυριαρχίας των Ευρωπαίων, τη συμβολή σε σταθερό και αποδεκτό εισόδημα για τους γεωργούς και τους αλιείς και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου 2018·

34. υπογραμμίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση προκειμένου να υποστηριχθούν οι ενισχυμένες πράσινες επενδύσεις, η ανάπτυξη εργαλείων ψηφιοποίησης και η πρόσβαση σε αυτά, ο εκσυγχρονισμός και η καινοτομία, που θα επιτρέψουν στον γεωργικό τομέα, στον αλιευτικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αφορούν την πραγμάτωση των στόχων και της φιλοδοξίας της Πράσινης Συμφωνίας·

35. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, μετά την πανδημία COVID-19, η πολιτική συνοχής θα συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μέσα για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και θα πρέπει να διατηρήσει τον μακροχρόνιο ρόλο της στη συμβολή στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζουν οι Συνθήκες της ΕΕ· επιμένει ότι αυτή η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μπορεί να επιτύχει τους βασικούς στόχους της και να συμβάλει στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

36. υποστηρίζει την καινοτόμο προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζεται στη δήλωσή της ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον και μέσω της πλευράς των εσόδων· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου υπέρ της καθιέρωσης νέων ιδίων πόρων που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να στηρίξουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

37. επανεπιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση του σχετικά με τον κατάλογο πιθανών υποψηφίων για νέους ίδιους πόρους, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεσή του για το ΠΔΠ, που θα πρέπει να αντιστοιχούν στους βασικούς στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων, χωρίς να δημιουργείται πρόσθετη επιβάρυνση για τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν πόρους για τους οποίους η Επιτροπή έδωσε αριθμητικά στοιχεία το 2018 με βάση:

i) τα έσοδα από πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ, τα οποία θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από 3 έως 10 δισ. EUR ετησίως,

ii) μια συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, που θα μπορούσε να συγκεντρώσει από 3 έως 10 δισ. EUR ετησίως,

iii) τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, που θα μπορούσε να συγκεντρώσει από 5 έως 14 δισ. EUR ετησίως,

iv) μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, η οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 12 δισ. EUR ετησίως,

v) έναν φόρο για τις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, που θα μπορούσε να συγκεντρώσει από 750 εκατ. έως 1,3 δισ. EUR ετησίως, και,

vi) έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), ο οποίος, με βάση την αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2012 και λαμβάνοντας υπόψη το Brexit και την οικονομική ανάπτυξη, θα μπορούσε να αυξήσει έως και 57 δισ. EUR ετησίως, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής του φόρου·

επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας για τον ΦΧΣ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο δυνατόν λεπτομέρειες σχετικά με τους ιδίους πόρους που παρουσίασε στην ανακοίνωσή της, της 27ης Μαΐου 2020, σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης, μεταξύ άλλων σχετικά με την εισφορά που βασίζεται στη λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων και την πιθανή επέκταση του ΣΕΔΕ στους τομείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας·

38. επιμένει ότι μια δέσμη νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021, ενώ θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ένα νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πρόταση και την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί τα έσοδα από τους νέους ιδίους πόρους να είναι επαρκή για την κάλυψη τουλάχιστον των υποχρεώσεων αποπληρωμής στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης· αναμένει ότι τυχόν έσοδα πέραν αυτού του επιπέδου θα πρέπει να εισρέουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ με σκοπό να γεφυρωθεί, μεταξύ άλλων, το χρηματοδοτικό κενό στην Πράσινη Συμφωνία, χωρίς να θίγεται η αρχή της καθολικότητας·

39. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα έσοδα και των δύο ειδών, δηλαδή τα περιβαλλοντικά και τα μη συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, θα είναι απαραίτητα για τη θέσπιση μιας αξιόπιστης δέσμης γνήσιων νέων ιδίων πόρων, δεδομένου ότι το εισόδημα που προκύπτει από περιβαλλοντικά έσοδα θα μπορούσε να μειώνεται αναλογικά στην πορεία του χρόνου, καθώς η ΕΕ προσεγγίζει την κλιματική ουδετερότητα·

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – διευκόλυνση της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΕΤΕπ να αναθεωρήσει την πολιτική της για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας και τη στρατηγική της για το κλίμα, και να διαθέσει το 50 % των δραστηριοτήτων της στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα από το 2025 και μετά, με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει επίσης την πολιτική της για τη δανειοδότηση στον τομέα των μεταφορών και να δεσμευτεί για τη βιώσιμη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση· ζητεί ιδίως την εφαρμογή νέων πολιτικών σε εκείνους τους βιομηχανικούς κλάδους υψηλής έντασης διοξειδίου του άνθρακα στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, με στόχο την προαγωγή της μετάβασης αυτών των τομέων για την ευθυγράμμιση όλων των νέων τομεακών δανείων με τον στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050· επαινεί τη δέσμευση της ΕΤΕπ να παύσει τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων ορυκτών καυσίμων έως το 2021· απαιτεί την έγκριση και δημοσίευση επαληθεύσιμων σχεδίων μετάβασης για την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας·

41. τονίζει ότι η απόκριση της ΕΤΕπ στην πανδημία COVID-19 θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους του SEIP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν μπορούν όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και επιμένει ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη χρηματοδότησή τους· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους βιωσιμότητας της ΕΕ και την αρχή DNSH· καλεί την ΕΤΕπ να καταρτίσει συγκεκριμένο χάρτη πορείας για την επίτευξη του λεπτομερούς στόχου του 50 % έως το 2025 και να δημοσιοποιεί ετησίως το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων της που χρηματοδοτεί δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η απόκριση της τράπεζας στην πανδημία COVID-19 θα πρέπει να δημιουργήσει επενδύσεις ύψους 240 δισ. EUR και κατέστη δυνατή εντός μερικών εβδομάδων·

42. θεωρεί ότι, για να συμβάλει η ΕΤΕπ επιτυχώς στη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας, απαιτείται μια συμμετοχική προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, και ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να προωθήσει συγκεκριμένους διαλόγους μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και να βελτιώσει τον συντονισμό με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει επιπλέον την ανεξαρτησία της ΕΤΕπ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διασφάλισης του δημοκρατικού ελέγχου των επενδύσεων·

43. υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων παγκοσμίως και έχει συγκεντρώσει πάνω από 23 δισ. EUR σε διάστημα 11 ετών· σημειώνει ότι μείζων πρόκληση υπήρξε ο καθορισμός κοινών προτύπων ώστε να αποφευχθεί το «πράσινο ξέπλυμα»· χαιρετίζει τα νέα Ομόλογα Στήριξης της Βιωσιμότητας της ΕΤΕπ που εκδόθηκαν το 2018 και σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τις επενδύσεις που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο καθορισμός κοινών προτύπων για αυτά τα νέα ομόλογα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έργα είναι διαφανή, επαληθεύσιμα και μετρήσιμα· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα και να επεκτείνει την έκδοση πράσινων ομολόγων και ομολόγων ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα, κάτι που μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή του SEIP και να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, με βάση τις εργασίες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ταξινόμησης της ΕΕ·

44. προτρέπει την ΕΤΕπ να αναλάβει ενεργό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη έργων που συμβάλλουν στη δίκαιη μετάβαση, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση, η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, οι κοινωνικές επενδύσεις και οι δεξιότητες·

45. σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, έχει τονίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕπ, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τα φιλόδοξα έργα που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία·

46. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα (NPBI) και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (IFI), μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Παγκόσμια Τράπεζα, στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα και τις ικανότητές τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των δημόσιων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων και μέσω εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του InvestEU, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ έχει ζωτική σημασία για την επιτυχή υλοποίηση του SEIP·

47. υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα έχουν σημαντικές ικανότητες όσον αφορά τη σύλληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση σχετικά μικρών έργων, λόγω της πείρας τους στον τομέα αυτόν· χαιρετίζει, επομένως, τη συμμετοχή τους σε διαφορετικές πτυχές του SEIP, καθώς αποτελούν τους πλέον κατάλληλους φορείς για τη διοχέτευση επενδύσεων ευρωπαϊκού επιπέδου στην πραγματική οικονομία και σε τοπική κλίμακα· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης τοπικής τεχνικής υποστήριξης για τους φορείς υλοποίησης έργων και την καινοτομία, και τονίζει τον ρόλο των φυτωρίων έργων που βοηθούν τα έργα να ωριμάσουν επαρκώς ώστε να λάβουν χρηματοδότηση· ζητεί μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να επιτρέπεται στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την προώθηση της βιωσιμότητας·

48. σημειώνει ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη και ανθεκτικότητα όταν η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε πράσινες επενδύσεις, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα υπερδίκτυα και τα ευφυή δίκτυα, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, την ενεργειακή απόδοση και τα έργα κυκλικής οικονομίας·

49. τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές και κλιματικές καταστροφές ενέχουν ολοένα περισσότερους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ότι, ως εκ τούτου, η προληπτική ρύθμιση και εποπτεία θα πρέπει να ενσωματώσουν στις αξιολογήσεις τους αυτούς τους μακροπρόθεσμους κινδύνους· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση της βιωσιμότητας θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις πολιτικές της ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό της εντολής και της ανεξαρτησίας της, και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο ρόλος της ως θεματοφύλακα της χρηματοπιστωτικής και νομισματικής σταθερότητας· υπενθυμίζει τη δήλωση του Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· επισημαίνει τη φιλοδοξία που διατυπώθηκε στην πρόσφατη απάντηση του Ευρωσυστήματος στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD), στην οποία αναφέρεται ότι οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν και θα πρέπει να αποτελέσουν βασική κινητήρια δύναμη για τον αναπροσανατολισμό των χρηματοοικονομικών ροών προς βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες· χαιρετίζει τις εκκλήσεις της ΕΚΤ και του δικτύου κεντρικών τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) να επιτρέπεται στους ρυθμιστικούς φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα η καλύτερη αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα·

50. ενθαρρύνει την ΕΚΤ να προωθήσει τη στρατηγική της για τη νομισματική πολιτική με πλήρη σεβασμό της εντολής της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών που κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, κατά πόσον και με ποιον τρόπο, ενεργώντας στο πλαίσιο της εντολής της, μπορεί να λάβει υπόψη ζητήματα βιωσιμότητας – και ιδίως τους κινδύνους που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα – στο πλαίσιο ασφαλειών και τις ετήσιες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, διατηρώντας παράλληλα τον διαχωρισμό μεταξύ των ρόλων νομισματικής πολιτικής και προληπτικής εποπτείας· ενθαρρύνει, επιπλέον, την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει το επίπεδο ευθυγράμμισης της νομισματικής πολιτικής με τη Συμφωνία του Παρισιού, καθορίζοντας παράλληλα χάρτη πορείας για μελλοντική ευθυγράμμιση, χρησιμοποιώντας κατάλληλα την ταξινομία της ΕΕ για τις δράσεις αυτές· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει περαιτέρω τρόπους στήριξης της ΕΤΕπ προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδοτική ικανότητα της ΕΤΕπ χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις της αγοράς·

51. προτείνει στην ΕΚΤ να αξιολογήσει την επανεξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων υψηλής έντασης άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων της ΕΤΕπ για το κλίμα·

52. καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) να αναπτύξουν, από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), ετήσιες προσομοιώσεις ακραίων κλιματικών καταστάσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τους οποίους εποπτεύουν, όπως συζητείται επί του παρόντος ιδίως στο πλαίσιο του NGFS, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε ποια σημεία των χαρτοφυλακίων των σχετικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών της ΕΕ υπάρχουν σχετικοί με το κλίμα χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και το μέγεθος αυτών των κινδύνων·

53. πιστεύει ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η στήριξη των δικτύων και στόλων δημόσιων μεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μετάβαση και την επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, παράλληλα με την προώθηση της αλλαγής των τρόπων μεταφοράς ιδίως στα μητροπολιτικά κέντρα και τη συνδεσιμότητα με τις αγροτικές περιοχές ώστε να προωθηθεί η εδαφική συνοχή· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ισχυρότερη διάρθρωση της χρηματοδότησης των αστικών μεταφορών με σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMPS) για την ενίσχυση του μετασχηματισμού της αστικής κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη σχεδίων και πολιτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης αποτελεσματικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών και λύσεων ενεργού κινητικότητας όπως το περπάτημα και η ποδηλασία, καθώς και της προώθησης της προσβασιμότητας και της πολυτροπικότητας μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη

54. υποστηρίζει την ανανέωση της στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα εξελισσόμενο οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης των δεικτών βιωσιμότητας· υπενθυμίζει ότι η οικολογική διάσταση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων είναι πολύ σημαντική για τον διεθνή ρόλο της ΕΕ και του ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία· τονίζει τη σημασία που έχουν για τις ΜΜΕ τα απλουστευμένα πρότυπα υποβολής εκθέσεων που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν πλήρως στις κεφαλαιαγορές·

55. επιμένει ότι απαιτούνται πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα δεδομένα για τη βιωσιμότητα προκειμένου να λειτουργεί στην πράξη το βιώσιμο χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ· χαιρετίζει την ιδέα της δημιουργίας ενός φόρουμ υψηλού επιπέδου στην Ένωση Κεφαλαιαγορών για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης (ESAP) για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με εταιρείες στην ΕΕ μέσω της διασύνδεσης των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών μητρώων και βάσεων δεδομένων εταιρειών, ως έναν τρόπο υποστήριξης των εταιρειών, ιδίως στα μικρότερα κράτη μέλη, στην προσέλκυση επενδυτών· τονίζει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων τους στο ESAP· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τις εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ, τηρώντας συγχρόνως την αρχή της αναλογικότητας, κατά περίπτωση· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις απαιτήσεις διαφάνειας βάσει της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) και να τις εναρμονίσει με εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση και στον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί διαφανείς μεθοδολογίες για τη συλλογή και τη δημοσίευση δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματική παρακολούθηση και αναφορά δεδομένων για την υλοποίηση του SEIP, καθώς και να τα διαθέτει στο κοινό ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια των δαπανών της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση· θεωρεί ότι σημαντικό μερίδιο των ομολόγων της ΕΕ που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης εκδίδονται με βάση τη ΓΔΣ της ΕΕ, όπως προτείνεται από την Επιτροπή·

56. επαινεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με βάση τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του 2018· ζητεί την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση, λαμβάνοντας υπόψη το φάσμα των κριτηρίων και των δεικτών βιωσιμότητας· ζητεί ειδικότερα την άμεση εφαρμογή της αρχής DNSH σύμφωνα με τον κανονισμό για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις γνωστοποιήσεις και τον κανονισμό για την ταξινόμηση· επισημαίνει τη σημασία των φιλόδοξων απαιτήσεων γνωστοποίησης για όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις οντότητες·

57. θεωρεί ότι η μελλοντική ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση της μετάβασης προς πιο βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τα μέτρα που απαιτούνται για την παροχή κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις στο λιανικό εμπόριο·

58. λαμβάνει υπό σημείωση το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ταξινόμηση, το οποίο αναθέτει στην Επιτροπή να δημοσιεύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι διατάξεις που θα απαιτούνταν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού πέρα από τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων άλλων στόχων βιωσιμότητας, όπως οι κοινωνικοί στόχοι·

59. υποστηρίζει την έκκληση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων προώθησης του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο μια μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να ενσωματωθεί καλύτερα στο καθεστώς και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης· χαιρετίζει την προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης·

60. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας NFRD, η οποία θα μπορούσε να ενσωματώσει τη δημοσιοποίηση του αντικτύπου των εταιρικών δραστηριοτήτων στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης·

61. επιμένει ότι, κατά την κινητοποίηση χρηματοδότησης για την Πράσινη Συμφωνία, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται όπου είναι δυνατόν· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να παραγκωνίζονται οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η χρηματοδότηση για το SEIP·

62. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις και ο δανεισμός σε μη βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού ή εφάπαξ επενδύσεις, με φαινόμενα εγκλωβισμού· τονίζει ότι ο κίνδυνος αυτός πρέπει να ενσωματώνεται επαρκώς στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου της Βασιλείας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας και της προληπτικής αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και του δανεισμού, μεταξύ άλλων στο εγχειρίδιο τραπεζικών κανόνων της ΕΕ, που θα προωθήσει επιπλέον τη συνολική χρηματοπιστωτική συστημική σταθερότητα, και να επιδιώξει περαιτέρω την προώθηση της αξιοπιστίας, της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των παραγόντων βιωσιμότητας στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας· πιστεύει ότι το τελευταίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε προσεχείς αναθεωρήσεις του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, του κανονισμού/της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και των πλαισίων φερεγγυότητας·

63. υπενθυμίζει ότι οι βιώσιμες επενδύσεις δεν έχουν απαραιτήτως χαμηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με άλλους τύπους επενδύσεων·

64. πιστεύει ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ της Ένωσης σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SEIP· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του SEIP·

Προώθηση βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων σε περιόδους κρίσης

65. ζητεί τη θέσπιση ενός μέσου για βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι όποιο μοντέλο χρηματοδότησης κι αν επιλεγεί, δεν πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· θεωρεί ότι μια πιθανή αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου· υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διερευνήσει άλλα υποστηρικτικά πλαίσια, όπως τα πρότυπα πράσινων ομολόγων, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να χαρτογραφήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την κατάρτιση πράσινου προϋπολογισμού·

66. ζητεί η δημόσια στήριξη του τομέα των μεταφορών, και ιδίως των αεροπορικών εταιρειών, του τουριστικού κλάδου και της αυτοκινητοβιομηχανίας, να χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο· ζητεί οι μεταβατικές δραστηριότητες που ορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SEIP, και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε άλλες μορφές στήριξης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ·

67. ζητεί να ενσωματωθούν οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών και να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός συντονισμός εν προκειμένω·

68. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και το ψηφιακό θεματολόγιο και τον στρατηγικό στόχο της επίτευξης ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε στρατηγικούς τομείς, με βιώσιμη βιομηχανική βάση· υπενθυμίζει την ανάγκη για επενδύσεις πράσινης ανάκαμψης και την ανάγκη να αυξηθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του SEIP, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης· ζητεί να συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, η έρευνα και η καινοτομία και η υγεία, αλλά και σε τομείς που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό και τον μη κερδοσκοπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική βοήθεια στις δημόσιες αρχές για την κατάρτιση σχεδίων μετάβασης ώστε να αποφεύγονται τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να διασφαλίσει ότι οι σοβαρές παραβάσεις οδηγούν στην ανάκτηση των καταβληθέντων κονδυλίων· τονίζει τη σημασία του σεβασμού του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών μας από τα κράτη μέλη που εκδίδουν τα σχέδια·

69. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφαιρέσει το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας από το πρόγραμμα NGEU· θεωρεί ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

70. καλεί τις εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια στήριξη να δεσμευτούν για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, σεβόμενες παράλληλα τη δυνατότητα προσωρινών παρεκκλίσεων που προβλέπονται για την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών· ζητεί από τις εταιρείες αυτές να διασφαλίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, να διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας, και να δημοσιοποιούν οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση προς αυτές· επιμένει ότι αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να συμβάλουν με δίκαιο τρόπο στις προσπάθειες ανάκαμψης, καταβάλλοντας το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί· επιδιώκει στο πλαίσιο αυτό ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα εναρμονίζει τους στόχους για τη συγκέντρωση κέρδους με προβλέψεις για τους ανθρώπους και τον πλανήτη·

71. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού πλαισίου που θεσπίστηκε ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, όπως απαιτείται προκειμένου να αποκομιστεί μεγαλύτερη δημόσια στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας και να διασφαλιστεί ότι η στήριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων εξαρτάται από την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να διασφαλιστεί η ακεραιότητά της, καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση·

72. ζητεί από την Επιτροπή, όταν εγκρίνει αίτημα κράτους μέλους για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, να περιλαμβάνει στην απόφασή της διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δικαιούχοι σε τομείς υψηλής έντασης άνθρακα πρέπει να εγκρίνουν κλιματικούς στόχους και χάρτες πορείας για την πράσινη μετάβαση και να καταδείξουν την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού μοντέλου και των δραστηριοτήτων τους με τους στόχους που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999·

73. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προγραμματισμένη αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας για το 2021 και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την ευθυγράμμιση των συντελεστών ΦΠΑ με περιβαλλοντικά ζητήματα, τη θέσπιση φόρου για τα πλαστικά μίας χρήσης και την αύξηση των σχετικών ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης που έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους λόγω του πληθωρισμού· επιδιώκει να συνδυάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις με προσπάθειες για τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των ατόμων με τα χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

74. υπενθυμίζει τις αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, και ότι η εταιρική φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή προκαλούν πιθανή απώλεια πόρων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τους προϋπολογισμούς της ΕΕ, οι οποίοι υπολογίζονται ότι κυμαίνονται από 50-70 δισ. EUR έως 160-190 δισ. EUR, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στο SEIP· ζητεί να ενταθεί η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· ζητεί να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την ανίχνευση, την έρευνα και την αποφυγή των συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τα άτομα και τις επιχειρήσεις· ζητεί μια φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα· καλεί το Συμβούλιο να επικαιροποιήσει τα κριτήρια για τον ορισμό των επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων στον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, και επαναλαμβάνει τη θέση του, της 26ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη διευκόλυνση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κριτήρια για την αξιολόγηση των φορολογικών πρακτικών των κρατών μελών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή το άρθρο 116 της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο φορολογικών φακέλων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη διάταξη αυτή για την αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς·

75. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά την κρίση της COVID-19 και στη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων ικανοτήτων των κρατών μελών· θεωρεί ότι, όπως επισήμανε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde στις 7 Ιουλίου 2020, τα ευάλωτα άτομα συχνά «είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο» από την πανδημία COVID-19, ενώ οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων έχουν αυξηθεί μέχρι στιγμής καθόλη τη διάρκεια της κρίσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν νέους πόρους για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης που θα λαμβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό·

76. τονίζει το γεγονός ότι η αυξημένη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα συνεπάγεται υψηλό βαθμό δημοσιονομικής πειθαρχίας και ελέγχου προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης και εκτροπής πόρων· σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δεν διαθέτει από μόνη της την ικανότητα πρόληψης της οικονομικής απάτης· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)·

77. πιστεύει ότι ο συνδυασμός των προτάσεων της παρούσας έκθεσης μπορεί να συγκεντρώσει τα 660 δισ. EUR ετησίως που απαιτούνται για να κερδηθεί η μάχη για το κλίμα και τις θέσεις εργασίας·

°

° °

78. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (23.7.2020)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

(2020/2058(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Πέτρος Κόκκαλης

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) (COM(2020)0021), η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή μια δίκαιη και με ορθή διαχείριση μετάβαση προς μια ανθεκτική και βιώσιμη κοινωνία· τονίζει ότι τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική βιώσιμη χρηματοδότηση θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο για την Ένωση και τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρημένων στόχων για το κλίμα, την ενέργεια και τη βιοποικιλότητα για το 2030 και το 2050, καθώς και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα· θεωρεί απαραίτητο το επενδυτικό σχέδιο να δίνει δυνατότητα για πρόσθετες επενδύσεις με πραγματική προστιθέμενη αξία, να παράγει βιώσιμες πράσινες θέσεις εργασίας και να διευκολύνει τη χρηματοδότηση από την αγορά·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεωρημένη πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο επίκεντρο· αναμένει μια αύξηση σε ύψος ανάλογο με την πράσινη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανθεκτική, με ίση εκπροσώπηση των φύλων και χωρίς αποκλεισμούς και στόχους που θα τεθούν από τον Νόμο για το κλίμα· θεωρεί ότι το νέο ΠΔΠ θα πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους στην προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και των ΣΒΑ·

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα μπορούσε να συμπληρωθεί με ένα σύνολο νέων ιδίων πόρων της ΕΕ· προτείνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική θέσπιση νέων ιδίων πόρων της ΕΕ θα μπορούσε να κατευθύνεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν και στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, όπως καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και υπαγορεύονται από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανούς νέους χρηματοδοτικούς πόρους για τη μετάβαση, οι οποίοι να είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά βιώσιμοι·

4. τονίζει την ανάγκη ιεράρχησης προτεραιοτήτων μεταξύ των δαπανών του ΠΔΠ·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της οικονομικής μεγέθυνσης για τη διευκόλυνση των αναγκαίων επενδύσεων στη μετάβαση της οικονομίας··

6. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει φιλόδοξη πρόταση για την επανεξέταση των διαφόρων ποσών που διατίθενται στο SEIP και της στρατηγικής της για τις βιώσιμες επενδύσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικές ανάγκες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή για άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η βιοποικιλότητα, καθώς και να εξεταστούν οι δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους της μετάβασης και του κόστους της αδράνειας·

7. τονίζει ότι η μείωση του αντικτύπου μας στην άγρια χλωροπανίδα και η προστασία και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε την εμφάνιση μιας νέας ζωονοτικής νόσου όπως η COVID-19· θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τη δημόσια χρηματοδότηση για τη φύση και να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια και τα μέτρα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα υπόκεινται σε ένα φιλόδοξο και δεσμευτικό κριτήριο του «μη βλάπτειν»·

8. δεσμεύεται για μια δίκαιη, ισότιμη και βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού που να διασφαλίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων επενδύονται αποδοτικά στο μέλλον και όχι στο παρελθόν· δεσμεύεται σε μια ανάκαμψη που θα επιφέρει δημοσιονομική επέκταση για να οδηγηθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία και να καταστούν οι κοινωνίες και τα οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά, που θα διασφαλίζει ότι η αρχή του «μη βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια ανάκαμψης, που θα χρησιμοποιεί δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για βιώσιμους τομείς και έργα που θωρακίζουν σε σχέση με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και θα προκαλεί πρόσθετες επενδύσεις, χωρίς να κατευθύνονται πιστώσεις σε τομείς υψηλών εκπομπών, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στη φύση, παράγοντας έτσι πράσινες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας την ευημερία για όλους εντός των ορίων του πλανήτη· δεσμεύεται σε μια ανάκαμψη που ενσωματώνει κινδύνους και ευκαιρίες για το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς δείκτες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και σε όλες τις πτυχές της δημόσιας χάραξης πολιτικής και των υποδομών, και η οποία αποκλείει σαφώς κάθε άμεση ή έμμεση στήριξη των ορυκτών καυσίμων στο σχέδιο ανάκαμψης και εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν έως τις 30 Ιουνίου 2021 εθνικές στρατηγικές που θα δεσμεύονται στη σταδιακή κατάργηση της στήριξης των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων επιδοτήσεων και των μηχανισμών δυναμικότητας· τονίζει ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά βιώσιμη και να μην οξύνει τα προβλήματα της ενεργειακής ένδειας και της ένδειας καυσίμων· πιστεύει ότι το κόστος των ανακαινίσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση δεν θα πρέπει να βαρύνει τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος·

9. τονίζει ότι απαιτούνται σημαντικά ποσά δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ώστε η Ένωση να τεθεί σε σταθερή πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και προς μια βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, κατευθυντήριες γραμμές κλιματικής θωράκισης για όλους τους πόρους που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διοχετευτούν μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στη στήριξη που παρέχεται σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την πανδημία της COVID-19 τις ίδιες αρχές με αυτές που εφαρμόζονται στα σχέδια ανάκαμψης στην ΕΕ·

10. υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψής της για την Ευρώπη (COM(2020) 0456), που υποστηρίζει μια φιλόδοξη πράσινη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέσω χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU· τονίζει ότι το πρώτο σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού και επομένως καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του μέσου Next Generation EU τηρούν την αρχή του «μη βλάπτειν», ότι οι σχετικές με το κλίμα επενδύσεις συνάδουν με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση και ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή (ΕΣΕΚ)·

11. τονίζει ότι η επιστήμη έχει αποδείξει τη διασύνδεση μεταξύ της υγειονομικής, της περιβαλλοντικής και της κλιματικής κρίσης, που συνδέεται κυρίως με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και με την απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων. Υπενθυμίζει ότι οι κρίσεις που αφορούν την υγεία και τα υγειονομικά συστήματα, όπως η κρίση λόγω της νόσου COVID-19, απαιτούν από την ΕΕ, ως παγκόσμιο παράγοντα, να εφαρμόσει μια παγκόσμια στρατηγική με στόχο να προληφθεί το ενδεχόμενο τέτοια επεισόδια να οδηγήσουν σε κλιματικές διαταραχές όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα στη ρίζα τους και προωθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή των ΣΒΑ· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ, στο πλαίσιο των μηχανισμών χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας, να ενισχύσει τις επενδύσεις σε πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, διατήρησης, μετριασμού και προσαρμογής·

12. επιμένει ότι όλες οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και η χρηματοδότηση πρέπει να υπόκεινται στον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση, με σφαιρικούς δείκτες βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας, καθώς και στη συμφωνία του Παρισιού·

13. υπενθυμίζει ότι βάσει του κανονισμού για την ταξινόμηση η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει έως το τέλος του 2020 κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα περιέχει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να γνωστοποιήσει ποια τμήματα των δαπανών της Ένωσης συνάδει με την ενωσιακή ταξινόμηση και με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής της διάστασης· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει έως τις 21 Ιουνίου 2021 μια επικαιροποιημένη μεθοδολογία εντοπισμού για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις τάσεις που αφορούν τις κεφαλαιακές ροές προς βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ·

14. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να εντοπίσει δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών και του δικτύου ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (NFGS)·

15. επιμένει ότι η αρχή του «μη βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια ανάκαμψης·

16. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να τηρούν την αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι οι σχετικές με το κλίμα επενδύσεις πρέπει να συνάδουν με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση και ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή (ΕΣΕΚ)·

17. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το νέο ΠΔΠ δεν υποστηρίζει ούτε επενδύει σε δραστηριότητες που θα οδηγούσαν σε εγκλωβισμό στοιχείων ενεργητικού που είναι επιβλαβής για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας ζωής των στοιχείων ενεργητικού·

18. επαναλαμβάνει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον το 40 % των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και για το περιβάλλον, ενώ όλες οι επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο του InvestEU θα πρέπει να συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου του θερμοκρασιακού στόχου του 1.5oC, καθώς και με την αρχή της ταξινόμησης της ΕΕ περί μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας· πιστεύει ότι το πράσινο χρηματοδοτικό κενό μπορεί να καλυφθεί·

19. επιμένει ότι κανένα έργο που δεν συνάδει με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, ιδίως με τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU·

20. τονίζει τον βασικό ρόλο της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια κοινωνία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την ανακαίνιση ενεργοβόρων κτιρίων προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή τους απόδοση και, συνεπώς, να ελαχιστοποιηθεί το κλιματικό και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα· τονίζει εν προκειμένω ότι το SEIP θα πρέπει να κινητοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις για ένα μαζικό κύμα ανακαινίσεων·

21. υπενθυμίζει ότι η διαχείριση, η διατήρηση, η προσαρμογή και η αποκατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα· υπογραμμίζει ότι μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία, που περιλαμβάνει στοιχεία όπως η βιώσιμη αλιεία, η θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια, οι καθαρές θαλάσσιες μεταφορές και ο βιώσιμος τουρισμός, έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια μεγαλύτερη κοινωνική και εδαφική ανθεκτικότητα· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να λάβει δεόντως υπόψη αυτόν τον στρατηγικό τομέα στο Επενδυτικό της Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη (SEIP)·

22. επικροτεί την προτεινόμενη αύξηση στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι, στο πλαίσιο του SEIP, ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα πρωτοστατήσει στις προσπάθειες της ΕΕ για τεκμηρίωση των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών που δημιουργεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα για περιφέρειες και τομείς της ΕΕ με υψηλή ένταση ενέργειας·

23. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα εδαφικά σχέδια μετάβασης εξαιρούν επενδύσεις που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν βιώσιμες σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας, καθώς και να καθορίσει συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

24. επισημαίνει ότι, ακόμη και με μια φιλόδοξη χρηματοδότηση, οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ισχυρό πλαίσιο για την αύξηση της παρακολούθησης, της θωράκισης, της συγκριτικής αξιολόγησης και της αναφοράς των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του SEIP, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων κονδυλίων και ότι η ΕΕ βρίσκεται σε τροχιά τήρησης των δεσμεύσεών της· προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση, όπως αρμόζει, η οποία θα καθορίζει δεσμευτική εναρμονισμένη μεθοδολογία για τη διαφανή και αξιόπιστη λογιστική των σχετικών με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα δαπανών στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έως το τέλος του 2024 εκτίμηση για την αξιολόγηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών δαπανών στο πλαίσιο του Next Generation EU και του ΠΔΠ της Ένωσης με σκοπό να εντοπιστούν πιθανά κενά πράσινης χρηματοδότησης· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει τακτικά την υλοποίηση του στόχου των κλιματικών δαπανών στο πλαίσιο της επόμενης περιόδου του ΠΔΠ, όπως έχει καθοριστεί από την Επιτροπή·

25. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει επιλογές προκειμένου να επεκτείνει τη χρήση της ενωσιακής ταξινόμησης στην παρακολούθηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών δαπανών στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πόρων του νέου ΠΔΠ, του InvestEU, του Next Generation EU, του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

26. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την επέκταση της χρήσης της ενωσιακής ταξινόμησης στον δημόσιο τομέα και για τον καθορισμό πράσινων και βιώσιμων κριτηρίων σύναψης δημόσιων συμβάσεων για τα κράτη μέλη με σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτύπων υποβολής εκθέσεων και λογιστικών προτύπων προκειμένου να ενσωματωθούν οι δείκτες βιωσιμότητας και η ταξινόμηση της ΕΕ, καθώς και κατάλληλος μηχανισμός επαλήθευσης και λογιστικού ελέγχου··

27. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού πλαισίου που θεσπίστηκε ως απάντηση στην κρίση της COVID-19, όπως απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή μεγαλύτερης δημόσιας στήριξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας και να διασφαλιστεί ότι η στήριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων εξαρτάται από την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να διασφαλιστεί η ακεραιότητά της, καθώς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση·

28. ζητεί από την Επιτροπή, όταν εγκρίνει αίτημα κράτους μέλους για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, να περιλαμβάνει στην απόφασή της διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δικαιούχοι σε τομείς υψηλής έντασης άνθρακα πρέπει να εγκρίνουν κλιματικούς στόχους και χάρτες πορείας για την πράσινη μετάβαση και να καταδείξουν την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού μοντέλου και των δραστηριοτήτων τους με τους στόχους που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999·

29. σημειώνει ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί και ενσωματωθεί στα ποσά του ΠΔΠ για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών μέσων της σε τομείς με υψηλές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των έργων που στηρίζονται από την ΕΤΕπ, να πραγματοποιήσουν μια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι που θα αποτύχουν στην προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν θα είναι επιλέξιμοι για το χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση στους δικαιούχους βάσει της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με τον τρόπο ευθυγράμμισης ενός επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι η εν λόγω καθοδήγηση πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852·

30. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμπληρώνοντας την τρέχουσα προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία κλιματικής και περιβαλλοντικής πειθαρχίας, χωρίς να υποβαθμιστεί το Εξάμηνο· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να αναπτύξει έναν νέο κλιματικό δείκτη, κατ’ αντιστοιχία των οικονομικών δεικτών, για την αξιολόγηση της διαφοράς μεταξύ της δομής των προϋπολογισμών των κρατών μελών και της προόδου που σημειώνεται με βάση ένα σενάριο ευθυγραμμισμένο με τη Συμφωνία του Παρισιού για κάθε εθνικό προϋπολογισμό· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε σχέση με τη μείωση του κλιματικού χρέους τους·

31. τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές παράμετροι και οι κίνδυνοι μπορούν να ενσωματωθούν στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στα ενδιάμεσα σχέδια των κρατών μελών μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των οικείων πρακτικών κατάρτισης πράσινων προϋπολογισμών· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον ρόλο των δημόσιων επενδύσεων στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

32. τονίζει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις δημόσιες επενδύσεις υπέρ της μετάβασης σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· υπενθυμίζει την υποστήριξή του σε μια προνομιακή μεταχείριση των δημόσιων επενδύσεων που συμμορφώνονται με την ταξινόμηση· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τους υφιστάμενους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου· τονίζει ότι μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη ευελιξία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση επενδύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και για τη στήριξη των κρατών μελών στην πράσινη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα με τρόπο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς·

33. θεωρεί ότι η μελλοντική ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση της μετάβασης προς πιο βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την παροχή κινήτρων στους πολίτες ώστε να επενδύσουν σε βιώσιμη χρηματοδότηση, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων[11]·

34. καλεί την Επιτροπή να αναμορφώσει την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής έντασης άνθρακα αναφέρουν και δημοσιοποιούν τους οικείους στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τη συμφωνία του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενσωμάτωση των σχετικών με τη βιοποικιλότητα κινδύνων, επιπτώσεων και εξαρτήσεων στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του κανονισμού για τη γνωστοποίηση πληροφοριών και άλλης σχετικής νομοθεσίας για τις εταιρείες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

35. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντικά ομόλογα ανάκαμψης που θα υποστηρίζονται από την ΕΕ θα εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ για τα πράσινα ομόλογα, την ταξινόμηση της ΕΕ και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας·

36. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) στη χρηματοδότηση της μετάβασης· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια για την κλιματική, περιβαλλοντική και κοινωνική θωράκιση που διέπουν τις βιώσιμες επενδύσεις από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ βάσει της αρχής του μη βλάπτειν· επικροτεί τη νέα πολιτική της ΕΤΕπ για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας και την καλεί να αναπτύξει, στο πλαίσιο του «χάρτη πορείας για μια κλιματική τράπεζα 2021-2025» μια σαφή και διαφανή μεθοδολογία που θα χρησιμοποιεί την ταξινόμηση με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα θα είναι ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη θερμοκρασία 1.5°C και ότι θα συνάδουν με τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και την αρχή του μη βλάπτειν σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· αναμένει ότι το υπόλοιπο 50 % του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ θα τηρεί την αρχή του «μη βλάπτειν»·

37. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την εντολή της, οι οικονομικές πολιτικές της ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΚΤ να προχωρήσει στην επανεξέταση της οικείας στρατηγικής νομισματικής πολιτικής ώστε να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν η χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων που βλάπτουν σοβαρά περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους· καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει τρόπους συμπερίληψης των κριτηρίων βιωσιμότητας στο οικείο πλαίσιο ασφαλειών, στις αγορές περιουσιακών στοιχείων και στις στοχευμένες πράξεις αναχρηματοδότησης, αξιολογώντας παράλληλα τρόπους καθοδήγησης της δανειοδότησης προς επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, με σκοπό την ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας στον απόηχο της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΚΤ να χρησιμοποιεί την ταξινόμηση της ΕΕ για αυτές τις ενέργειες, όπου αρμόζει·

38. καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) να προβούν ταχέως, από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), σε ετήσιες προσομοιώσεις ακραίων κλιματικών καταστάσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τους οποίους εποπτεύουν, όπως συζητείται επί του παρόντος ιδίως στο πλαίσιο του δικτύου κεντρικών τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS), προκειμένου να γίνει κατανοητή η ύπαρξη και η έκταση των σχετικών με το κλίμα χρηματοοικονομικών κινδύνων στα χαρτοφυλάκια των σχετικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών της ΕΕ·

39. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (EIAH) και σε άλλα σχετικά ταμεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνική βοήθεια ανέρχεται στο 1 % του συνολικού ποσού που θα δαπανηθεί· καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει την τεχνική βοήθεια σε έργα και τομείς με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη και από άποψη ανθεκτικότητας, ειδικότερα σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και μπορούν να αποφέρουν συνολικά οφέλη όσον αφορά, ταυτόχρονα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα·


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

35

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Veronika Vrecionová

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

PPE

Michal Wiezik

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’sullivan, Jutta Paulus

GUE/NGL

Malin Björk, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Αθανάσιος Κωνσταντίνου

 

35

-

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan- Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss

RENEW

Andreas Glück

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR

Sergio Berlato, Margarita De La Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

 

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (17.7.2020)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

(2020/2058(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Caroline Nagtegaal

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των μεταφορών απαιτούνται επενδύσεις άνω των 700 δισ. EUR για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών από σήμερα έως το 2030 και, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις για την πλήρη ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών, ευφυών μεταφορικών συστημάτων, λύσεων κινητικότητας με χαμηλές και μηδενικές εκπομπές, υποδομών φόρτισης και εναλλακτικών καυσίμων σε όλη την έκταση του δικτύου και στις περιοχές με τις οποίες αυτό συνδέεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών της ΕΕ συνεπάγεται επίσης σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση και μετασκευή υπάρχουσας υποδομής μεταφορών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, ιδίως σε περιφερειακές, αγροτικές, νησιωτικές και άκρως απόκεντρες περιοχές και ότι από αυτή την άποψη η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου των μεταφορών και στην ικανότητά του να υλοποιήσει τη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) του τομέα των μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 27 % των συνολικών εκπομπών της ΕΕ και είναι οι μόνες που εξακολουθούν να αυξάνονται και ότι, εν προκειμένω, οι μεταφορές πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μεταφορές παραμένουν οικονομικά προσιτές και ανταγωνιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των εκπομπών του τομέα των μεταφορών μπορεί να επιταχυνθεί τόσο για τις υποδομές όσο και για τον στόλο, μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης των συνεργιών με άλλους τομείς, όπως ο ψηφιακός ή ο ενεργειακός·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα των μεταφορών και ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία υλοποιούνται μέσω τομεακών πολιτικών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδική γραμμή του προϋπολογισμού γι’ αυτό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους δέκα Ευρωπαίους εργάζεται στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών καθώς και ότι οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς εκτιμάται ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που επενδύονται στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ θα δημιουργηθούν έως 20 000 νέες θέσεις εργασίας και ότι οι μεταφορές πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, κάτι που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε νέα μοντέλα κινητικότητας, ψηφιοποίηση, έρευνα και καινοτομία, εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού, και έχει αποδείξει ότι ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής και οι εργαζόμενοί του αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς οι αδιάλειπτες εμπορευματικές μεταφορές έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού·

1. Αναγνωρίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον τομέα των μεταφορών για τη μείωση συγκεκριμένων εκπομπών και για να διασφαλισθεί η δίκαιη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· τονίζει, επομένως, την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας σε λύσεις κινητικότητας χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, ιδίως σχετικά με προηγμένες τεχνολογίες και έξυπνη κινητικότητα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών καυσίμων, των τεχνολογιών οχημάτων χαμηλών εκπομπών και σχεδίων βιώσιμων υποδομών·

2. Τονίζει ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) αποτελεί βασικό καταλύτη για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για τη συμβολή στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, παρέχοντας έως και το 80 % της χρηματοδότησής της για τις μεταφορές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα μέσω της προώθησης σχεδίων βιώσιμων υποδομών, της διατροπικότητας, της σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων, και καινοτόμων και ψηφιακών δράσεων όπως τα συστήματα τηλεματικών εφαρμογών και η χρήση εναλλακτικών καυσίμων· επιμένει στην ανάγκη για ισχυρό προϋπολογισμό της CEF και προειδοποιεί ότι η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου για τη βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) δεν πρέπει να οδηγήσει σε ανακατανομή των χρηματοδοτικών πόρων που να επηρεάζει αρνητικά τη CEF·

3. Επισημαίνει ότι τα έργα στον τομέα των μεταφορών απαιτούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και ότι, ως εκ τούτου, για την προσέλκυση επενδυτών είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια δικαίου, οι σταθεροί και προβλέψιμοι στόχοι και η διαθεσιμότητα πληροφοριών· τονίζει πώς οι διοικητικές διαδικασίες που αυξάνονται σε αριθμό και περιπλοκότητα για την υλοποίηση σχεδίων μεταφορών οδηγούν σε αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις, θέτοντας εμπόδια για το ενωσιακό δίκτυο μεταφορών στο σύνολό του· τονίζει ότι οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο εξαιτίας της μετατόπισης των συνθηκών χρηματοδότησης και αναμένει ότι το SEIP θα προσφέρει ένα ρεαλιστικό, δίκαιο και ανθεκτικό σε μελλοντικές εξελίξεις πλαίσιο στήριξης για τις επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή, από την άποψη αυτή, να προσφέρει σαφήνεια στους επενδυτές, ορίζοντας τους πόρους κάθε μηχανισμού του SIEP για ολόκληρη την περίοδο του ΠΔΠ και αποσαφηνίζοντας την εφαρμογή της πανενωσιακής ταξινόμησης για τη βιωσιμότητα όταν προτείνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι οι επενδύσεις σε μεταβατικές μορφές καυσίμων που δεν βλάπτουν σημαντικά το περιβάλλον συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

4. Τονίζει ότι για να εξασφαλιστούν επαρκείς επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές μεταφορών, είναι σημαντικό όλα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ (η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το InvestEU, το «Ορίζων Ευρώπη», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κ.λπ.), ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του τομέα των μεταφορών που ενισχύουν τη βιώσιμη μετάβαση, τα δε κράτη μέλη να δεσμευτούν για τη δέουσα χρηματοδότηση· τονίζει ότι οι συνέργειες μεταξύ σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και η ψηφιοποίηση θα μπορούσαν να έχουν κεντρικό ρόλο στην επιτάχυνση της προόδου προς την ανάπτυξη έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους τύπους επιχειρήσεων, π.χ. παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

5. Ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για να διασφαλίσουν ότι ο τομέας των μεταφορών συμβάλλει στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση αντικτύπου όλων των μελλοντικών πολιτικών και εργαλείων (π.χ. ίδιοι πόροι, επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), εξωτερικό κόστος) που έχουν αντίκτυπο στον τομέα των μεταφορών· πιστεύει ακράδαντα, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έσοδα από φόρους ή τέλη και από το ETS της ΕΕ που σχετίζονται με τις μεταφορές θα διατίθενται για την προώθηση των επενδύσεων στη βιωσιμότητα των σχετικών τρόπων μεταφοράς ώστε να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα και τη συνδεσιμότητα·

6. Θεωρεί ότι απαιτούνται ευέλικτοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε έναν κλιματικά ουδέτερο τομέα μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, χωρίς δυσανάλογη στρέβλωση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφήνεια σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε έργα βιώσιμων μεταφορών· θεωρεί επιπλέον ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των πτήσεων πολλαπλών σκελών μεταξύ ευρωπαϊκών προορισμών και έτσι να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές και οι χρόνοι του ταξιδιού ενώ παράλληλα να αυξηθεί η αποδοτικότητα·

7. Καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση του InvestEU για την περαιτέρω ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τρόπων και των υποδομών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα InvestEU που προτάθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU· θεωρεί ότι αυτή η έξυπνη επένδυση θα πρέπει να παράσχει κίνητρο για τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό ηγετικό ρόλο σε στρατηγικούς τομείς και βασικές αλυσίδες αξίας όπως οι μεταφορές και η υλικοτεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου του αεροναυπηγικού κλάδου, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών·

8. Ζητεί να διατεθούν κονδύλια του HorizonEU στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) ειδικά στον τομέα των μεταφορών, ιδίως για λύσεις που αφορούν τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, συσσωρευτών και στοιχείων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και εναλλακτικών τεχνολογιών για το τροχαίο υλικό· ζητεί, επιπλέον, επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του HorizonEU για τις ευρωπαϊκές συμπράξεις που εστιάζουν στις μεταφορές όπως οι Clean Sky, SESAR, Shift2rail και FCH·

9. Καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη της μετατροπής βιομηχανιών των οποίων τα τελικά προϊόντα είναι ασύμβατα με τον στόχο της Ένωσης για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·

10. Επισημαίνει ότι η καινοτομία και η ψηφιοποίηση διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· ζητεί να γίνουν επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, ιδίως για την ανάπτυξη και χρήση του συστήματος έξυπνων μεταφορών (ITS), της παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και τα συστήματα πληροφοριών (VTMIS), του συστήματος πληροφοριών για τους ποταμούς (RIS) και του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS)·

11. Πιστεύει ότι η βιώσιμη κινητικότητα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς καθώς και η ανανεωμένες πολυτροπικές υποδομές συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και της μελλοντικής του επέκτασης είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας· τονίζει ότι η ποσοστιαία αύξηση των σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων στην ΕΕ, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ενωσιακό επενδυτικό σχέδιο και συγκεκριμένα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει και να ιεραρχήσει τις επενδύσεις για έργα υποδομής που εκτελούνται για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, τη γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων, την ανάπτυξη καθαρού υδρογόνου και την εφαρμογή της τεχνολογίας, και την καινοτομία στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ενσωματώνοντας μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν·

12. Αναγνωρίζει ότι η πλοϊμότητα των ευρωπαϊκών εσωτερικών πλωτών οδών χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις· ζητεί να δημιουργηθεί ειδικά αφιερωμένη χρηματοδότηση σε διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, όπως η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα Ταμεία Συνοχής, ή με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ·

13. Ζητεί τη στήριξη της «Αρχικής στρατηγικής» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), καθώς και μια σαφή στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αναφοράς για κανόνες μείωσης των εκπομπών, για τον τομέα της ναυτιλίας της ΕΕ·

14. Υπενθυμίζει τον ρόλο των κοινών επιχειρήσεων Clean Sky 2 και SESAR όσον αφορά τη διασφάλιση καθαρών επιταχύνσεων σε πράσινες τεχνολογίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών CO2 και αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και των επιπέδων του θορύβου που παράγεται από τα αεροσκάφη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να στηρίξει έναν ενωσιακό επενδυτικό οδικό χάρτη για την αεροπορία και την αεροναυπηγική ώστε να ενεργοποιήσει την καινοτομία προς τη βιώσιμη αεροπορία, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και ενδεχόμενα μέσα για παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιότερων αεροσκαφών, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης·

15. Τονίζει τον βασικό ρόλο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της Κοινής Επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη διαρκούς αλλαγής από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· τονίζει ότι η επιχείρηση Shift2Rail παίζει σημαντικό ρόλο στην υπερπήδηση τεχνικών εμποδίων και την προώθηση της διαλειτουργικότητας, με απώτερο στόχο να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές πιο οικονομικές, πιο αποτελεσματικές και πιο ελκυστικές, γεγονός που θα συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων και των εκπομπών CO2· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ στον ERA και την επιχείρηση Shift2Rail για να προωθηθεί η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου·

16. Θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για κονδύλια της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ο μετασχηματισμός της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την κλιματική ουδετερότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, έναν χάρτη πορείας για τη μείωση των εκπομπών από την αυτοκινητοβιομηχανία, με βάση την Ε&Α και τις τεχνολογικές ικανότητες, που θα περιλαμβάνει ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανακύκλωση των οχημάτων, ενωσιακή χρηματοδότηση για την προώθηση της ανάπτυξης οχημάτων μηδενικών εκπομπών, αύξηση της παραγωγής βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων και ανάπτυξη σημείων επαναφόρτισης, καθώς και επενδύσεις σε καινοτόμες και έξυπνες λύσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος του Οράματος μηδενικών απωλειών της ΕΕ· πιστεύει ότι η προσαρμογή των υποδομών σε νέα πρότυπα κινητικότητας και τύπους οχημάτων θα πρέπει επίσης να αποτελέσει προτεραιότητα και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, έναν χάρτη πορείας για τις οδικές υποδομές, ο οποίος θα ευθυγραμμιστεί με τον χάρτη πορείας για τη μείωση των εκπομπών της αυτοκινητοβιομηχανίας·

17. Πιστεύει ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η στήριξη των δικτύων και στόλων δημόσιων μεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μετάβαση και την επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, παράλληλα με την προώθηση της αλλαγής των τρόπων μεταφοράς ιδίως στα μητροπολιτικά κέντρα και τη συνδεσιμότητα με τις αγροτικές περιοχές ώστε να προωθηθεί η εδαφική συνοχή· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ισχυρότερη διάρθρωση της αστικής χρηματοδότησης των μεταφορών με σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMPS) για την ενίσχυση του μετασχηματισμού της αστικής κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν σχέδια και πολιτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης αποτελεσματικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών και λύσεων ενεργού κινητικότητας όπως το περπάτημα και η ποδηλασία, καθώς και της προώθησης της προσβασιμότητας και της πολυτροπικότητας μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

18. Επισημαίνει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας της COVID-19 για τον τομέα των μεταφορών, ιδίως για τις μαζικές επιβατικές μεταφορές· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τον κλάδο των μεταφορών ως προτεραιότητα στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να έχουν εκτενή πρόσβαση στους πόρους που κατανέμονται από τις διάφορες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστούν λύσεις χρηματοδότησης για τρόπους μαζικής επιβατικής μεταφοράς και να χαρτογραφήσει τις έξυπνες επενδυτικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη του τομέα·

19. Πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης και του βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν κατά προτεραιότητα τον κλάδο του τουρισμού και των ταξιδίων στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει έναν «Οδικό χάρτη της ΕΕ για τον βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό» ώστε να ενισχύσει τις επενδύσεις σε μέτρα καινοτομίας και ψηφιοποίησης όπως πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού· επιμένει στη θέσπιση τουριστικής πολιτικής της ΕΕ καθώς και στη δημιουργία και την καθιέρωση ειδικού κονδυλίου για τον βιώσιμο τουρισμό, όπως αναφέρεται σαφώς στη θέση του Κοινοβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

20. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνοδεύεται η Πράσινη Συμφωνία από μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις μετάβαση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και το εργατικό δυναμικό του τομέα των μεταφορών μπορούν να προσαρμοστούν και να στηρίζουν τις περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένων των πιο απόκεντρων περιφερειών) και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εδαφική και η κοινωνική συνοχή και να εξασφαλιστεί ότι κανείς και καμιά περιφέρεια δεν θα μείνουν πίσω· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις απώλειες θέσεων εργασίας που ενδέχεται να σημειωθούν με τη μετατροπή στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, εξετάζοντας τη στήριξη των επενδύσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη και κοινωνική ένταξη, για παράδειγμα με στόχο την προώθηση της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού ευρωπαϊκού σκέλους για την επενδυτική πολιτική στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

NI

Mario Furore

 

6

-

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Dorien Rookmaker

 

5

0

VERTS/ALE#

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (9.7.2020)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

(2020/2058(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Salvatore De Meo

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 27ης και 28ης Μαΐου 2020 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της 27ης Μαΐου με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456), όπου προβλέπεται αύξηση της χρηματοδότησης για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση για το ΠΔΠ· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για προσωρινούς πρόσθετους πόρους μέσω του «Next Generation EU» (μέσο ανάκαμψης «ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), αλλά τονίζει ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού ΠΔΠ εξακολουθεί ωστόσο να είναι ζωτικής σημασίας· τονίζει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση για το ΠΔΠ είναι απαραίτητη για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων και φιλοδοξιών της μελλοντικής ΚΓΠ, που περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την εξασφάλιση ενός λογικού βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς, τη συμβολή σε δυναμικές αγροτικές κοινότητες και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας στη γεωργία με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και τη διασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί εξαρτώνται όχι μόνον από μια καλά χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ αλλά και από άλλα μέσα του ΠΔΠ, όπως η έρευνα, οι επενδύσεις στην καινοτομία ή την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και από τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γεωργών και του αγροδιατροφικού τομέα σε αυτά·

2. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 15 δισ. EUR στην αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι καμία κατανομή κονδυλίων δεν έχει προταθεί για τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ στο πλαίσιο του νέου αυτού μέσου, δεδομένης της ανάγκης να βελτιωθούν οι άμεσες ενισχύσεις και η υποστήριξη σε τομεακά προγράμματα προκειμένου να υποστηριχθούν οι γεωργοί για να ξεπεράσουν την κρίση της νόσου COVID-19 και να συμμορφωθούν με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

3. χαιρετίζει την πρόταση ενίσχυσης των πόρων για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) με επιπλέον 32,5 δισ. EUR, μεταξύ άλλων με πρόσθετα κονδύλια από το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU, και τους δύο πρόσθετους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ήτοι ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, και τονίζει ότι προκειμένου το ΤΔΜ και η πράσινη μετάβαση να επιτύχουν και να ωφελήσουν τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές πρέπει να λειτουργήσουν με δίκαιο, πολυδεκτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, σε συνεργασία με τους συμφεροντούχους·

4. χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου κατά 1,5 δισ. EUR στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και υπογραμμίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση προκειμένου να υποστηριχθεί η ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων, η ανάπτυξη εργαλείων ψηφιοποίησης και η πρόσβαση σε αυτά, ο εκσυγχρονισμός και η καινοτομία που θα επιτρέψουν στους γεωργούς, στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αφορούν την πραγμάτωση των στόχων και των φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά περίπτωση, και να παρέχουν συμπληρωματική υποστήριξη στους Ευρωπαίους γεωργούς και στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίζουν με συνοχή τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες, καθώς και να προσαρμόζονται στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τέτοιον τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή τροφίμων και να τηρείται η αρχή της βιωσιμότητας·

6. θεωρεί ότι, μέσω των τροποποιημένων προτάσεών της για το ΠΔΠ και για το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU, η Επιτροπή έκανε ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της θέσης του Κοινοβουλίου, το οποίο έγκειται στο γεγονός ότι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ πρέπει να διατηρήσει το ποσό που διατίθεται για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο σε πραγματικούς όρους· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποκλείσει το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε μειώσεων των ποσών που προορίζονται για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής· επιμένει ότι τυχόν πρόσθετα μέτρα σχετικά με την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέα κονδύλια και πρόσθετους ίδιους πόρους της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν εις βάρος της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΚΓΠ·

7. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η πράσινη μετάβαση στη γεωργία πρέπει να διασφαλίζει μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας, ήτοι την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική· υπογραμμίζει τη σημασία του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συμφωνίας του Παρισιού, όπου αναγνωρίζεται η θεμελιώδης προτεραιότητα της διαφύλαξης της επισιτιστικής ασφάλειας με την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

8. λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» (COM(2020)0021), αλλά τονίζει ότι τα στοιχεία που προτείνονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από μια φιλόδοξη συμφωνία για το ΠΔΠ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η προκαταβολική χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ για την κάλυψη νέων απαιτήσεων δαπανών που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 δύναται να οδηγήσει σε ελλείψεις στη χρηματοδότηση σε επόμενα έτη του προγραμματισμού, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του γεωργικού τομέα να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, καθώς οι γεωργοί της ΕΕ θα λάβουν μειωμένη στήριξη και αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο εάν αναμένεται να συμμορφωθούν με νέες και αυστηρές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα πρέπει να είναι ισότιμη, δίκαιη και υπεύθυνη, με τη συμμετοχή όλων των οικονομικών και κοινωνικών τομέων προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη πίεση στον γεωργικό τομέα·

9. σημειώνει ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη στηρίζεται σε κάποιον βαθμό στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, που πιθανόν να είναι λιγότερο διαθέσιμες κατά τα έτη μετά την πανδημία της COVID-19, και ότι ένα ισχυρό ΠΔΠ είναι -επομένως- ακόμη πιο ζωτικής σημασίας·

10. επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας στην ΕΕ είναι το μοναδικό μείζον σύστημα στον κόσμο που έχει μειώσει τις εκπομπές του όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου (κατά 20 % από το 1990)·

11. τονίζει ότι τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης και η δυνατότητα ανάπτυξης για τις διαφορετικές περιοχές και τα κράτη μέλη πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των εθνικών σχεδίων και την κατανομή της χρηματοδότησης, όπως επίσης και για την μακροπρόθεσμη οικονομική προοπτική·

12. ζητεί από την Επιτροπή να μη ζημιωθεί ο κοινός χαρακτήρας της ΚΓΠ από αλλαγές στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και στους κανόνες ανταγωνισμού·

13. υπενθυμίζει ότι μια εκσυγχρονισμένη και βιώσιμη ΚΓΠ θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην επίτευξη των γενικών φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια, και ότι σημαντικό μέρος της ΚΓΠ θα αποσκοπεί στην υποστήριξη των στόχων που σχετίζονται με το κλίμα· υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με την ακριβή συνεισφορά στους στόχους και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα· τονίζει ότι η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων θα εξαρτηθεί, σε σημαντικό βαθμό, από την κατανομή επαρκών κονδυλίων στο πλαίσιο των μελλοντικών προϋπολογισμών· επισημαίνει, σε σχέση με τα παραπάνω, ότι η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των στόχων μας, ιδίως του στόχου που αφορά τη διασφάλιση βιώσιμων μέσων βιοπορισμού για τους γεωργούς μας, και τονίζει ότι δεν είναι δυνατό να ζητηθούν περισσότερα από τους γεωργούς με μικρότερη χρηματοδότηση· προσβλέπει σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας και την παροχή ασφάλειας προγραμματισμού στους παραγωγούς της ΕΕ, και τονίζει ότι η πρόταση μεταρρύθμισης της Επιτροπής αποτελεί τη βάση επί της οποίας εργάζονται οι συννομοθέτες και δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί στο στάδιο αυτό·

14. σημειώνει ότι, στην ανακοίνωσή της για το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» (COM(2020)0021), η Επιτροπή αναγνωρίζει σημαντικές επενδυτικές ανάγκες για τη γεωργία, ειδικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή επίσης τα περιγράφει αυτά ως συντηρητικές εκτιμήσεις, δεδομένης της έλλειψης δεδομένων προκειμένου να αξιολογηθούν με ακρίβεια οι επενδυτικές ανάγκες όσον αφορά την κλιματική προσαρμογή και την αποκατάσταση/διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας·

15. επισημαίνει την ανθεκτική στην κρίση εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμων πρώτων υλών και ανανεώσιμης ενέργειας και, προκειμένου να υλοποιηθεί και να συνεχιστεί να προωθείται η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία, ζητεί τη θέσπιση επιθετικής πολιτικής προώθησης των κατασκευών από ξύλο, καθώς και επιθετικής πολιτικής προώθησης των ανακαινίσεων, με εστίαση στη χρήση εγχώριων ανανεώσιμων πρώτων υλών και βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

16. ζητεί να υπάρχει πάντα οικονομικό αντιστάθμισμα για τις αυξανόμενες οικολογικές απαιτήσεις· σημειώνει ότι οι μονομερείς όροι δεν ωφελούν ούτε την ευρωπαϊκή γεωργία ούτε το περιβάλλον εάν οδηγούν στη μετεγκατάσταση της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων σε τρίτες χώρες·

17. τονίζει την ανάγκη να επιβληθεί η γενική αρχή της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των μέτρων της ΚΓΠ που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στη γεωργία συμμετέχουν στην οικολογική μετάβαση·

18. επισημαίνει ότι η πρόσφατη επιδημία COVID-19 αποκάλυψε τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στην παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων σε προσιτές τιμές και στην αποφυγή μιας επισιτιστικής κρίσης· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των εργαζομένων σε ζωτικής σημασίας θέσεις στον γεωργικό τομέα και στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων κατά τη διάρκεια της κρίσης και επιμένει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να επωφελούνται από κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας· επιμένει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί της ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων με πιο βιώσιμο τρόπο δεν πρέπει να υπονομεύονται από την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν πληρούν τα κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ και τα πρότυπά της για την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων· επισημαίνει τη σημασία της άντλησης διδαγμάτων από την κρίση COVID-19, ιδίως όσον αφορά στρατηγικούς τομείς·

19. θεωρεί ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση των εισαγωγικών δασμών για τα γεωργικά προϊόντα και να προτείνει αύξησή τους για τις χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει, ή δεν έχουν προβλέψει να εφαρμόσουν στο εγγύς μέλλον, πρότυπα και απαιτήσεις που μπορούν να συγκριθούν με ό,τι ισχύει αντίστοιχα στην ΕΕ όσον αφορά τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων·

20. χαιρετίζει τη φιλοδοξία που καθορίζεται στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» σχετικά με την ανάπτυξη ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων για τη βιώσιμη προμήθεια τροφίμων και την ευθυγράμμιση της χρήσης δημόσιων κονδυλίων με την Πράσινη Συμφωνία· ζητεί να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων οι ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή και την υγεία·

21. τονίζει τη σημασία που έχει η χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας που επιδιώκουν τον προσδιορισμό πράσινων εναλλακτικών τεχνολογιών μετάβασης και πιστεύει ότι όλοι οι γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές·

22. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς εξωτερικές διασφαλίσεις για τα ευπαθή γεωργικά προϊόντα και δηλώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα υψηλά πρότυπα στην παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια στους καταναλωτές·

23. επιμένει ότι είναι ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι πέραν του κονδυλίου της ΚΓΠ για τις αξιώσεις των γεωργών που εγείρονται ως αποτέλεσμα της κρίσης της νόσου COVID-19 και άλλων καταστάσεων κρίσης·

24. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, τόσο στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» όσο και στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα, η ευρωπαϊκή γεωργία αναγνωρίζεται ως τομέας συστημικής σημασίας και ότι η ασφάλεια εφοδιασμού, ως παράγοντας σταθερότητας, συνεκτιμάται επαρκώς και λαμβάνεται διαρκώς υπόψη.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

8

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Franc Bogovič, Francesca Donato, Valter Flego, Claude Gruffat, Balázs Hidvéghi, Pär Holmgren, Zbigniew Kuźmiuk, Tilly Metz, Christine Schneider, Marc Tarabella, Riho Terras, Irène Tolleret, Thomas Waitz

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel

EPP

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová

GUE/NGL

Eugenia Rodríguez Palop

ID

Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Verts/ALE

Bronis Ropė

 

8

-

ECR

Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

ID

Ivan David

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

3

0

ECR

Bert-Jan Ruissen

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (16.7.2020)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

(2020/2058(INI))

Εισηγητής: Romeo Franz

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το «Δημιουργική Ευρώπη», ως βασικά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό, συνιστούν ένα βασικό εργαλείο στην γενικότερη απάντηση στην κλιματική αλλαγή και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης για παραγωγή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση, στην ευαισθητοποίηση για ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον εθελοντισμό για την προστασία του περιβάλλοντος, και στην ανάπτυξη δημιουργικών, πολυσυλλεκτικών και προσβάσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των αγροτικών πρακτικών ασκήσεων που υποστηρίζονται από το Erasmus+·

2. θεωρεί ότι το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά σε άλλες συναφείς πολιτικές, προγράμματα και κονδύλια της Ένωσης, και ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την παιδεία και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα·

3. τονίζει ότι το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα για λύσεις που βασίζονται στη φύση, πράσινες τεχνολογίες και άλλες βιώσιμες λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος· υπογραμμίζει ότι ιδίως οι νεοφυείς εταιρείες, οι νέοι επαγγελματίες και οι νέοι που εργάζονται ήδη στον τομέα των καινοτόμων πράσινων λύσεων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

4. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η χρηματοδότηση μπορεί να διοχετευθεί σε θεματικά έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και του πολιτισμού· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις συνέργειες μεταξύ της πράσινης συμφωνίας και του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να συμπληρωθούν και να αλληλεπιδράσουν γόνιμα οι μέθοδοί τους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων·

5. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα που εγκρίνονται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας εφαρμόζονται κατόπιν διαβούλευσης με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους διάφορους ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους και με σκοπό τη διατήρηση της απασχολησιμότητας και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

6. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς μια κοινωνία ουδέτερη ως προς το κλίμα απαιτεί νέες δεξιότητες και ικανότητες· σημειώνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δοθούν κονδύλια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους ώστε να καλυφθεί η εξειδικευμένη κατάρτιση και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να προσαρμοστούν και να διαπρέψουν στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο·

7. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει οικονομικά κίνητρα στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για να συμπληρωθούν τα προγράμματα Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο της μετάβασης σε περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα μέσα μεταφοράς, προωθώντας παράλληλα την πολυσυλλεκτικότητα και την προσβασιμότητα· είναι της άποψης ότι τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να υποστηριχθούν από ένα φιλόδοξο και ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες και να τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν τους λιγότερο ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, ιδίως το τρένο, χωρίς να στιγματίζονται, να υφίστανται διακρίσεις ή να αποκλείονται συμμετέχοντες που δεν έχουν άλλη δυνατή επιλογή από τις αεροπορικές μεταφορές·

8. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα καταστήσουν δυνατή τη μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα· τονίζει ότι η αύξηση των επενδύσεων είναι απαραίτητη για την ανακαίνιση των ενεργοβόρων κτιρίων των σχολείων, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση και, με τον τρόπο αυτό, να καταστούν περισσότερο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που προκύπτει από την κρίση COVID-19, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα και τομείς, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρηματίες που κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας τους ή οι οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τα δεινά της ανεργίας· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει την πρόταση για το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης που είναι συντονισμένη με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και το προτεινόμενο πρόγραμμα SURE, καθώς και με μέσα ανάκαμψης, και ζητεί οι επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού να θεωρηθούν στρατηγικές, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πράσινη μετάβαση που προωθείται μέσω της Πράσινης Συμφωνίας.

10. ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για ισχυρότερη ενωσιακή συνεργασία στον τομέα της παιδείας σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή·

11. υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή συγκεκριμένων εξειδικευμένων σπουδών και προγραμμάτων στον τομέα αυτόν.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Αλέξης Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

GUE/NGL

Αλέξης Γεωργούλης, Niyazi Kizilyürek

 

5

-

ID

Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

ECR

Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

 

1

0

ECR

Dace Melbārde

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

68

16

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Damien Carême, Tamás Deutsch, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Πέτρος Κόκκαλης, Eva Maydell, Mick Wallace

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

68

+

GUE/NGL

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Tiziana Beghin, Mislav Kolakušić, Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Λευτέρης Χριστοφόρου, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Valérie Hayer, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin, Nicolae Ştefănuță

S&D

Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

16

-

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

RENEW

Engin Eroglu, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

13

0

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Manon Aubry

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Tamás Deutsch, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Andrey Novakov

RENEW

Martin Hlaváček

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου