Pranešimas - A9-0198/2020Pranešimas
A9-0198/2020

PRANEŠIMAS dėl Tvarios Europos investicijų plano. Žaliojo kurso finansavimas

22.10.2020 - (2020/2058(INI))

Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjai: Siegfried Mureşan, Paul Tang
(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)
Nuomonės referentas (*):
Petros Kokkalis, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis


Procedūra : 2020/2058(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0198/2020
Pateikti tekstai :
A9-0198/2020
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tvarios Europos investicijų plano. Žaliojo kurso finansavimas

(2020/2058(INI))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatą „Tvarios Europos investicijų planas – Europos žaliojo kurso investicijų planas“ (COM(2020)0021),

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640) ir į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Žaliojo kurso[1],,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (COM(2018)0322), ir į 2018 m. gegužės 28 d. iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2020)0443), kartu su 2018 m. gegužės 28 d. iš dalies pakeistu pasiūlymu dėl sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (COM(2018)0445),

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. tarpinį pranešimą „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“[2],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“[3],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano[4],

 atsižvelgdamas į Aukšto lygio darbo grupės nuosavų išteklių klausimais 2016 m. gruodžio mėn. galutinę ataskaitą ir rekomendacijas,

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto[5],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456) ir prie jo pridedamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų,

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Direktyvą (ES) 2018/410, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją „Sąžiningas apmokestinimas skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0“[6],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais[7],

 atsižvelgdamas į aukšto lygio ekspertų grupės (HLEG) tvarių finansų klausimais galutinę ataskaitą,

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planas“ (COM(2018)0097),

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 29 d. rezoliuciją dėl tvarių finansų[8],

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 23 d. rezoliuciją dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų[9],

 atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos, kuria sudaromos palankesnės sąlygoms tvarioms investicijoms, sukūrimo ir į Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo

finansinių paslaugų sektoriuje,

 atsižvelgdamas į Komisijos ketvirtinę Europos ekonominę prognozę,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC), Kioto protokolą ir Paryžiaus susitarimą,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, atsakingos bankininkystės principus ir tvaraus draudimo principus,

 atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį, Tarptautinę žmogaus teisių chartiją, EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, JT Darnaus vystymosi tikslus ir Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinių darbo principų ir teisių deklaraciją bei aštuonias TDO pagrindines konvencijas,

 atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko (ECB) statutą,

 atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV),

 atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto svarstymus pagal EP Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0198/2020),

A. kadangi investicijos, būtinos norint prisitaikyti prie klimato kaitos, dar nėra įvertintos ir įtrauktos į DFP klimato duomenis;

B. kadangi poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m. veiksmai padidins Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir užtikrins daugiau tvarių, kokybiškų darbo vietų;

C. kadangi Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 2019 m. specialiojoje ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad iki šiol patvirtintos politikos nepakanka, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C, būtų išvengta biologinės įvairovės nykimo ir biogeocheminės apytakos sutrikdymo;

D. kadangi ES klimato teisės aktuose bus pabrėžiamas ES įsipareigojimas iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą, įskaitant plačių užmojų tarpinius veiksmus, kurių reikia šiam tikslui pasiekti;

E. kadangi Komisija apskaičiavo, kad, norint pasiekti šiuo metu nustatytus 2030 m. klimato srities tikslus, ES lygmeniu reikia investuoti 240 mlrd. EUR per metus[10] ir papildomai 130 mlrd. EUR per metus aplinkosaugos tikslams, 192 mlrd. EUR per metus socialinei infrastruktūrai ir 100 mlrd. EUR per metus platesnei Europos transporto infrastruktūrai; kadangi dėl to kasmet iš viso reikia ne mažiau kaip 662 mlrd. EUR investicijų; kadangi šie skaičiai grindžiami 2030 m. klimato tikslu sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 40 proc.; kadangi Parlamentas susitarė dėl platesnio užmojo tikslų, investicijų deficitas dar labiau išauga; kadangi, siekiant panaikinti investicijų deficitą, būtina sutelkti visas turimas lėšas;

F. kadangi Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje raginama užtikrinti, kad finansavimo srautai atitiktų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir klimato kaitos poveikiui atsparaus vystymosi trajektoriją;

G. kadangi Europos žaliasis kursas yra nauja augimo strategija, kuria siekiama pertvarkyti ES į teisingą ir klestinčią visuomenę, turinčią modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, kurioje 2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas bus neutralizuotas, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo ir tai turėtų padėti užtikrinti strateginį ES savarankiškumą;

H. kadangi COVID-19 pandemija rodo, kokios yra svarbios investicijos į socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu tvarią ekonomiką, visų pirma investicijos, kuriomis skatinami pažangieji moksliniai tyrimai ir plėtra, konkurencinga pramonė, bendrosios rinkos gilinimas ir stiprinimas, stiprios MVĮ, sveikatos apsauga, tvirta socialinė sistema ir socialinė gerovė;

I. kadangi patiriant išlaidas, kurių reikia Europos ekonomikai remti, kyla klausimas, kaip bus grąžintos susidariusios skolos; kadangi svarbu užkirsti kelią nelygybės didėjimui, kaip tai įvyko po ankstesnės krizės;

J. kadangi tvarios ekonomikos sistemos sukūrimas yra labai svarbus plėtojant ilgalaikę ES strateginę autonomiją ir didinant ES atsparumą;

K. kadangi prekybos politika daro poveikį išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiui;

L. kadangi transporto sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis sudaro 27 proc. viso ES išmetamo ŠESD kiekio ir tai yra vienintelė sritis, kurioje šis kiekis didėja; kadangi transporto sektorius taip pat turi technologiniu požiūriu neutraliu būdu prisidėti įgyvendinant su išmetamo teršalų kiekio mažinimu susijusį ES 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslą, kartu užtikrinant, kad transporto sektorius ir toliau būtų prieinamas ir konkurencingas; kadangi galima greičiau sumažinti transporto sektoriaus – tiek infrastruktūros, tiek ir automobilių parko – išmetamų teršalų kiekį kuriant ir stiprinant sąveiką su kitais sektoriais, pvz., skaitmeniniais ar energetikos sektoriais;

M. kadangi atleidimas nuo mokesčių aviacijos ir jūrų sektoriuose taip pat gali iškreipti konkurenciją tarp pramonės sektorių ir paskatinti neveiksmingas ir taršias transporto rūšis;

N. kadangi ECB statuto 2 straipsnyje nustatyta, kad, jei kainų stabilumo tikslas bus pasiektas ir nekvestionuojamas, ECB pinigų politika turi būti vykdoma siekiant įgyvendinti ES tikslus, nustatytus Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 straipsnyje, kuriame, be kitų tikslų, numatyti tikslai apsaugoti aplinkos kokybę;

O. kadangi peržiūrėdamas savo pinigų politikos strategiją ECB įvertins, ar, veikdamas pagal savo įgaliojimus, jis gali atsižvelgti į tvarumo aspektus, ypač į riziką, susijusią su aplinkos tvarumu, ir kaip jis gali taip padaryti;

P. kadangi taikant bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą siekiama sudaryti sąlygas valstybėms narėms vykdyti fiskalinę politiką, kuri palengvintų visų priemonių, būtinų norint tinkamai įveikti krizę, įgyvendinimą, kartu nenukrypstant nuo taisyklėmis grindžiamos Stabilumo ir augimo pakto (SAP) sistemos; kadangi bendroje nukrypti leidžiančioje išlygoje nustatyta, kad jos taikymas neturėtų kelti pavojaus fiskaliniam tvarumui;

1. palankiai vertina Tvarios Europos investicijų planą (angl. SEIP), kuris yra labai svarbus užtikrinant Žaliojo kurso sėkmę ir perėjimą prie tvaresnės, konkurencingos, žiedinės ir atsparesnės ekonomikos, laikantis Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimų, įskaitant klimato srities įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir ES klimato teisę; pabrėžia, kad šis planas turėtų būti suderinto ir įtraukaus Sąjungos reagavimo, kuriant atsparesnę ekonomiką ir visuomenę po COVID-19 pandemijos, pagrindas ir juo turėtų skatinama teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda; atkreipia dėmesį į tai, kad tvarumo reikia siekti laikantis finansinio stabilumo reikalavimų;

2. palankiai vertina Komisijos Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Europos žaliajam kursui ir skaitmeninimo strategijai; pritaria pagrindiniam principui, pagal kurį viešosios investicijos turi atitikti principą „nedaryti reikšmingos žalos“, ir pabrėžia, kad šis principas galioja ir socialiniams, ir aplinkos apsaugos tikslams; pabrėžia, kad nacionaliniai gaivinimo ir atsparumo didinimo planai turėtų padėti ES iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, kaip įtvirtinta ES klimato teisėje, įskaitant nustatytus 2030 m. tarpinius tikslus, taip užtikrinant valstybių narių perėjimą prie žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, paremtos moksliškai pagrįstais ir per nustatytą laiką pasiektinais tiksliniais rodikliais;

3. mano, kad užtikrinti teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui yra pagrindinė ES atsakomybė; ragina įgyvendinti tinkamas priemones ir politiką, kad ši pertvarka būtų sėkminga, įtraukiant viešąjį ir privatųjį sektorius, regionus, miestus ir valstybes nares; ragina įgyvendinti nuoseklią pramonės strategiją ir teikti pirmenybę investicijoms, kuriomis būtų remiamas tvarus perėjimas, skaitmeninė darbotvarkė ir Europos nepriklausomumas strateginiuose sektoriuose; mano, kad viešojo ir privačiojo sektorių skaitmeninimas padės pasiekti neutralų poveikį klimatui;

4. pabrėžia, kad ES tikslo neutralizuoti poveikį klimatui ir sukurti žiedinę ekonomiką ne vėliau kaip iki 2050 m. įvykdymo sėkmė priklausys, be kitų veiksnių, nuo tinkamo finansavimo ir nuo to, kaip darniai tvarumas bus integruotas į viešuosius ir privačiuosius finansus; pabrėžia, kad vien tik viešojo finansavimo nepakaks norint pasiekti minėtus tikslus ir padėti įvykdyti perėjimą; pabrėžia, kad reikės didelių papildomų tvarių viešųjų ir privačiųjų investicijų sumų; todėl ragina Komisiją skatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas plėtojant SEIP; pabrėžia, kad net turint plačių užmojų finansavimą, turimos lėšos nebus neribotos; mano, jog labai svarbu, kad SEIP būtų numatytos ir sudarytos sąlygos papildomoms investicijoms, turinčioms tikrą pridėtinę vertę, ir nebūtų išstumiamas rinkos finansavimas; ragina Komisiją sukurti tvirtą ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemą siekiant užtikrinti, kad išlaidos būtų susijusios su realiu poveikiu; primygtinai tvirtina, kad įgyvendinant Žaliąjį kursą bus labai svarbus išlaidų ir pajamų ryšys, ypač kuriant naujus nuosavus išteklius;

5. pažymi, kad perėjimas prie žaliosios ekonomikos turės įtakos visiems ES ekonomikos sektoriams, ir primygtinai reikalauja, kad siekiant neutralaus poveikio klimatui būtų skatinamas Europos ekonomikos konkurencingumas ir sudaromos sąlygos didinti tvarių, kokybiškų darbo vietų kūrimą Sąjungoje; pabrėžia, kad žalioji pertvarka turėtų būti įtrauki ir atitikti ekonomikos, socialinio ir aplinkos tvarumo principus; todėl mano, kad įgyvendinant SEIP niekas neturėtų būti paliktas nuošalyje ir prireikus turėtų būti sutelktas dėmesys į valstybių narių ir regionų skirtumų, susijusių su neutralaus poveikio klimatui tikslais, mažinimą; primena, kad darbo vietų išsaugojimas ir kūrimas, taip pat papildomas mokymas ir perkvalifikavimas yra nepaprastai svarbūs vykdant tvarią energetikos pertvarką;

6. be to, pabrėžia, kad norint, jog Europos žaliasis kursas būtų sėkmingai vykdomas, Europos tvarių produktų gamintojai ir tvarių paslaugų teikėjai turi suvokti jo privalumus;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad SEIP būtų tinkamai finansuojamas siekiant užtikrinti, kad būsimos programos, pvz., renovacijos bangos strategija, darytų pakankamą poveikį kiekvienam ES pastatui, būtų priimtinos visiems Sąjungos piliečiams ir kad jie joms geranoriškai pritartų;

8. abejoja, ar dabartinis Tvarios Europos investicijų planas (SEIP) leis iki 2030 m. mobilizuoti 1 trln. EUR, atsižvelgiant į neigiamas ekonomines perspektyvas po COVID-19 pandemijos; prašo Komisijos užtikrinti visišką finansavimo klausimų, pvz., optimistinio sverto poveikio, potencialaus dvigubo tam tikrų rūšių finansavimo arba tam tikrų sumų ekstrapoliacijos aiškumo trūkumo, skaidrumą; be to, abejoja, kaip Komisijos pasiūlyta naujoji DFP, kuriai pritarta Europos Vadovų Tarybos išvadose, galėtų sudaryti sąlygas įvykdyti SEIP tikslus; yra susirūpinęs dėl to, kad sutelkus asignavimus ES programoms pradiniame etape, kitos DFP laikotarpio pabaigoje gali atsirasti ekologiškų investicijų trūkumas; ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti planus, kuriuose būtų paaiškinta, kaip jos sumažins didelį investicijų trūkumą pasitelkdamos privačias ir viešąsias investicijas, taip pat įvertindamos naujas ekonomines perspektyvas, susidariusias dėl dabartinės krizės, ir numatomus didesnius klimato, energetikos ir aplinkos apsaugos tikslų užmojus iki 2030 m.; pabrėžia, kad SEIP yra ilgalaikis ES tikslas ir ateityje jis neturi nukentėti nuo mažesnės apimties DFP, kurioje didelė lėšų dalis būtų skirta skolų grąžinimui;

9. pažymi, kad Komisija savo 2020 m. sausio 14 d. komunikate dėl Tvarios Europos investicijų plano apskaičiavo, jog investicijų ES lygmeniu poreikis dabartiniams 2030 m. klimato tikslams pasiekti yra ne mažiau kaip 662 mlrd. EUR per metus; ragina Komisiją atsižvelgti į šiuos naujus duomenis persvarstytoje Tvarios Europos investicijų plano struktūroje;

10. norėtų, jog būtų užtikrinta, kad Tvarios Europos investicijų plano finansavimas ES, nacionaliniu ir regionų lygmenimis būtų skiriamas tų sričių politikai ir toms programoms, kurios turi didžiausią potencialą prisidėti prie kovos su klimato kaita ir prie kitų aplinkos tikslų įgyvendinimo, įskaitant ES įmonių, ypač MVĮ, perėjimą prie konkurencingesnės Sąjungos ir darbo vietų kūrimą, kartu prisitaikant prie skirtingų nacionalinių, regioninių ir vietos poreikių; nekantriai laukia, kol Komisija iki būsimos DFP pradžios paskelbs veiksmų klimato srityje, biologinės įvairovės ir kitų tvarių išlaidų stebėjimo teisės aktą, prireikus taikydama Taksonomijos reglamente nustatytus kriterijus; ragina į šį aktą, be kita ko, įtraukti stebėsenos metodus kartu su atitinkamomis taisomosiomis priemonėmis ir tvarumo patikros ir stebėjimo mechanizmą, kad būtų galima nustatyti žalingą poveikį pagal principą „nedaryti reikšmingos žalos“ ir įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą;

11. pabrėžia, kad Tvarios Europos investicijų plano sėkmė priklauso nuo viešojo ir privačiojo finansavimo pakankamumo ir ES įvairių sričių politikos nuoseklumo; todėl pabrėžia, kad reikalingi suderinti tvarumo rodikliai ir poveikio vertinimo metodai; primygtinai pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Tvarios Europos investicijų planą, turėtų būti inicijuojami poveikio vertinimai, susiję su kitais teisės aktais, nesvarbu, ar jie dar teisėkūros etape, ar jau priimti, siekiant įvertinti esamų ES teisės aktų suderinamumą su ES aplinkos tikslais;

12. pabrėžia, kad vienas iš Tvarios Europos investicijų plano tikslų turėtų būti užtikrinti, kad nuo netvarios ekonominės veiklos būtų pereita prie tvarios veiklos;

13. mano, kad viešaisiais ir privačiaisiais finansais turėtų būti atsižvelgiama į ES taksonomijos reglamentą ir jie turi atitikti principą „nedaryti reikšmingos žalos“, siekiant užtikrinti, kad ES įvairių sričių politika ir finansavimas, įskaitant ES biudžetą, programas, finansuojamas pagal priemonę „Next Generation EU“ (NGEU), Europos semestrą ir Europos investicijų banko (EIB) finansavimą, neprisidėtų prie projektų ir veiklos, kurie daro reikšmingą žalą socialiniams ar aplinkos tikslams, ir nekenktų ekonomikos konkurencingumui arba dėl jų nebūtų naikinamos darbo vietos; pabrėžia, kad valstybių biudžetai ir valstybiniai bankai patys vieni neįstengs panaikinti investicijų deficito; primena, kad dešimt didžiųjų Europos bankų kasmet vis dar investuoja daugiau kaip 100 mlrd. EUR į iškastinį kurą; primena, kad pagal Taksonomijos reglamentą Komisija iki 2020 m. pabaigos turi priimti deleguotąjį aktą, kuriame būtų nurodyti veiklos rūšių, kuriomis labai prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, techniniai vertinimo kriterijai;

14. ragina atitinkamuose ES finansavimo reglamentuose įtvirtinti principo „nedaryti reikšmingos žalos“ įgyvendinimą, pvz., atliekant poveikio klimatui ir aplinkos bei socialiniam tvarumui patikrinimą; primena, kad iš anksto nepasitarus su vietos ir regionų valdžios institucijomis, pramonės šakoms ir MVĮ neturėtų būti nustatomos griežtos investavimo taisyklės;

15. ragina realistiškai laipsniškai nutraukti viešąsias ir privačiąsias investicijas į taršią ir žalą darančią ekonominę veiklą, kuriai esama ekonomiškai pagrįstų alternatyvų, visapusiškai paisant valstybių narių teisių pasirinkti savo energijos rūšių derinį, siekiant įdiegti atsinaujinančiosios energijos ištekliais paremtą energetikos sistemą ir energetikos tinklą, kuris derėtų su Paryžiaus susitarimu; pabrėžia, kad reikia kuo skubiau rasti šias alternatyvas pasitelkiant masines investicijas į technologines inovacijas ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą; primygtinai pabrėžia, kad pagal Tvarios Europos investicijų planą finansuojama veikla neturėtų dar labiau didinti ES socialinės nelygybės ir ekonominio bei socialinio pasidalijimo tarp rytų ir vakarų šalių; atsižvelgdamas į tai primena, kad 2014–2016 m. 11 šalių ir Europos Sąjunga iškastiniam kurui subsidijuoti išleido 112 mlrd. EUR per metus; ragina Komisiją ir valstybes nares parengti strategijas, kaip palaipsniui atsisakyti visų aplinkai kenksmingų subsidijų, siekiant padidinti ES nuoseklumą ir patikimumą išsaugant biologinę įvairovę bei natūralias ekologines sistemas ir paskatinti perėjimą prie švarios energijos sistemų bei neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos;

16. mano, kad pereinant prie neutralaus poveikio klimatui turėtų būti išsaugotos vienodos sąlygos ES įmonėms ir jų konkurencingumui, ypač nesąžiningos trečiųjų šalių konkurencijos atveju; mano, jog tam, kad būtų pasiekti Tvarios Europos investicijų plano tikslai, jis taip pat turėtų prisidėti prie tvarios Europos gamybos ir, įgyvendinant prekybos politiką, sumažinti pasaulyje išmetamų teršalų kiekį; ragina prekybos susitarimais neužtikrinti investuotojų apsaugos aplinkos, socialinių ar sveikatos apsaugos standartų sąskaita; pabrėžia, kad svarbu į ES su trečiosiomis šalimis sudaromus prekybos susitarimus įtraukti privalomus klimato ir kitus aplinkos apsaugos standartus, taip pat siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Europos įmonėms; ragina užtikrinti, kad trečiosios šalys būtų laikomos tinkamomis dalyvauti tarpvalstybiniuose projektuose, kuriais prisidedama prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo;

17. pabrėžia, kad programos „Erasmus+“, Europos solidarumo korpusas ir „Kūrybiška Europa“, kaip pagrindinės ES švietimo, savanoriškos veiklos ir kultūros programos, yra itin svarbios priemonės reaguojant į klimato kaitą visame pasaulyje ir atlieka esminį vaidmenį skatinant įgūdžių, reikalingų pereinant prie žaliosios ekonomikos, ugdymą, didinant informuotumą aplinkos ir klimato kaitos klausimais, visų pirma jaunų žmonių, kurie vykdo savanorišką veiklą siekdami apsaugoti aplinką, ir kuriant kūrybiškus, įtraukius ir prieinamus aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdus; pabrėžia, kad šios programos padeda siekti ES darnaus vystymosi tikslų; pabrėžia pagal programą „Erasmus+“ remiamų stažuočių žemės ūkio srityje svarbą;

ES biudžetas: finansinių išteklių tikslinis skyrimas, sutelkimas ir katalizavimas

18. pabrėžia pagrindinį ES biudžeto vaidmenį įgyvendinant Tvarios Europos investicijų planą; pakartoja savo ilgalaikę poziciją, kad naujoms iniciatyvoms visada turėtų būti taikomas tvarumo vertinimas ir tvarumo patikra, jos turėtų būti finansuojamos skiriant papildomus asignavimus ir neturėtų daryti neigiamo poveikio kitų sričių politikai; pabrėžia ilgalaikės ES įvairių sričių politikos, pvz., sanglaudos ar žemės ūkio, svarbą kartu su kitų pagrindinių sričių politika, pvz., mokslinių tyrimų, inovacijų ar prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo; ragina Komisiją ir valstybes nares prisiimti politinius įsipareigojimus ir parengti Sąjungai į ateitį orientuotą DFP, kuri gebėtų patenkinti piliečių lūkesčius;

19. pabrėžia tvarių privačių investicijų svarbą ir jų vaidmenį siekiant Tvarios Europos investicijų plano tikslų ir mano, kad reikia sudaryti palankesnes sąlygas privačiam finansavimui; be to, pabrėžia, kad reikėtų sustiprinti techninę paramą per vietos ir nacionalinio lygmens inkubatorius ir projektų inkubatorius, kurie padeda sutelkti finansuotojus ir projektų vykdytojus;

20. palankiai vertina tai, kad Europos Vadovų Taryba pripažino Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę skubia priemone investicijoms ir reformoms remti; vis dėlto apgailestauja dėl pasiūlymo gerokai sumažinti kelių ES programų papildomas lėšas ir visiškai panaikinti kitų programų papildomas lėšas; mano, kad siūlomas asignavimų programoms, kuriomis remiama nuo anglies priklausomų regionų pertvarka, sumažinimas prieštarauja ES žaliojo kurso darbotvarkei ir galiausiai taip pat turės įtakos Tvarios Europos investicijų plano finansavimui;

21. pabrėžia, kad, norint įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, ES indėlis siekiant klimato tikslų turėtų būti paremtas didele su klimatu ir biologine įvairove susijusių išlaidų dalimi ES biudžete; todėl siekia, kad kuo greičiau būtų pasiektas privalomas tikslas 30 proc. išlaidų skirti klimato aspekto integravimo išlaidoms ir 10 proc. biologinei įvairovei;

pabrėžia, kad su klimatu susijusių išlaidų tikslas turėtų būti taikomas visai DFP; pažymi, kad tikslas skirti 37 proc. išlaidų klimatui taip pat turėtų būti taikomas NGES išlaidoms; primygtinai ragina Komisiją nustatyti reikšmingą ir skaidrią ES biudžeto su klimatu susijusių išlaidų stebėjimo ir kontrolės sistemą; pabrėžia esminį naujų nuosavų išteklių vaidmenį sudarant sąlygas ES biudžetui ateityje pasiekti didesnį klimato veiksmų finansavimo lygį;

22. palankiai vertina pasiūlymą papildyti Teisingos pertvarkos fondą (TPF) papildomomis lėšomis iš NGEU, tačiau apgailestauja dėl Tarybos pasiūlymo sumažinti šias papildomas lėšas ir pabrėžia, jog reikės papildomos paramos siekiant užtikrinti, kad tiesiogiai ir netiesiogiai nuo pertvarkos nukentėję darbuotojai gautų tinkamą pagalbą; pakartoja, kad TPF ištekliai gali papildyti pagal sanglaudos politiką turimus išteklius, ir atkreipia dėmesį į tai, kad naujuoju pasiūlymu neturėtų būti kenkiama sanglaudos politikai dėl privalomų perkėlimų iš valstybių narių nacionalinių paketų ir dėl jo rastis konkurencijos iškraipymų;

23. mano, kad teisingos pertvarkos principas turėtų būti integruotas į visą žaliąjį kursą ir kad TPF turėtų ypatingą dėmesį skirti labiausiai nuo iškastinio kuro priklausantiems regionams; pabrėžia, kad projektai, kuriems skiriamos lėšos, turi būti aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu tvarūs ir perspektyvūs ilguoju laikotarpiu; todėl ragina parengti išsamią ES strategiją, skirtą regionų, gaunančių TPF finansavimą, vystymuisi ir modernizavimui;

24. pabrėžia, kad rengiant teisingos pertvarkos planus turėtų dalyvauti visi atitinkami suinteresuotieji subjektai; mano, kad teisingos pertvarkos planuose turėtų būti atsižvelgiama į skirtingą valstybių narių ir regionų pradinę padėtį pereinant prie neutralaus poveikio klimatui; pažymi, kad turėtų būti aiškiau apibrėžti tinkamumo finansuoti kriterijai; mano, kad TPF finansuojamos programos taip pat turėtų būti vertinamos taikant veiksmų klimato srityje stebėjimo, gamtinio kapitalo apskaitos ir gyvavimo ciklo metodus;

25. palankiai vertina du papildomus Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčius, t. y. specialią schemą pagal programą „InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų priemonę, kurie kartu su TPF sudarys naujų ekonominių galimybių ir padės sušvelninti socialinius bei ekonominius perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos įgyvendinimo ES padarinius pažeidžiamiausiuose ir daug anglies dioksido išmetančiuose regionuose ir miestuose, taip pat padės spręsti problemas, susijusias su energijos įperkamumu, su kuriomis piliečiai susiduria pertvarkos proceso metu; mano, jog norint, kad šie ramsčiai būtų sėkmingai įgyvendinti, labai svarbu valstybėms narėms, regionams ir miestams užtikrinti pakankamą techninę pagalbą;

26. pabrėžia, kad socialiai teisinga pertvarka nebus įmanoma be didelio metropolinių zonų indėlio; todėl mano, kad Teisingos pertvarkos mechanizmo 2-ojo ir 3-iojo ramsčių ištekliai turėtų būti lengvai pasiekiami miestams, kad būtų sukurtas didelės apimties finansinis mechanizmas, skirtas miesto lygmens klimato srities ir socialinėms pastangoms paremti; pabrėžia, kad tai gali apimti tiesiogiai prieinamas lėšas, be kita ko, skiriamas būsto politikos sričių, pastatų renovacijos, modernizavimo ir izoliavimo programoms, viešojo transporto projektams, miestų žaliosios infrastruktūros gerinimui, žiedinės ekonomikos priemonių diegimui ar tvaraus vandens išteklių valdymo projektams;

27. palankiai vertina programos „InvestEU“ vaidmenį įgyvendinant ir vykdant Tvarios Europos investicijų planą ir mano, kad ji turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį Sąjungos ekologiško, teisingo ir atsparaus atsigavimo procese; apgailestauja dėl to, kad pasiūlytas programos „InvestEU“ finansavimas ir pagal DFP, ir pagal NGEU buvo gerokai sumažintas, palyginti su naujausiu Komisijos pasiūlymu; palankiai vertina pasiūlymą pagal programą „InvestEU“ sukurti strateginę investicijų priemonę, ypač įtraukti penktąją liniją – strateginę Europos investicijų liniją, siekiant skatinti tvarias investicijas į svarbiausias technologijas ir vertės grandines; pabrėžia, kad pagal programą „InvestEU“ finansuojami projektai turėtų atitikti Sąjungos 2030 m. klimato srities ir aplinkosaugos įsipareigojimus;

28. pabrėžia, kad į persvarstytą Komisijos pasiūlymą jau įtrauktas 2019 m. gegužės mėn. Parlamento ir Tarybos pasiektas preliminarus susitarimas dėl programos „InvestEU“; primena, kad šiame susitarime ne tik numatyta privilegijuota EIB grupės padėtis, bet ir svarbus kitų įgyvendinančiųjų partnerių, pvz., nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar kitų tarptautinių finansų įstaigų, vaidmuo; be to, primena, kad programa „InvestEU“ yra paklausa grindžiama priemonė ir kad dėl šios priežasties reikėtų vengti pernelyg didelės sektorinės ar geografinės koncentracijos; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad vietoje būtų prieinama reikiama techninė pagalba, taip garantuojant, kad projektai būtų finansuoti ten, kur jų labiausiai reikia, ir taip, kad jie teiktų tikrą papildomumą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia labai svarbų konsultacijų centro, kuriam reikia užtikrinti reikiamus finansinius asignavimus, indėlį;

29. dar kartą patvirtina ES, kaip pasaulinės lyderės kovoje su klimato kaita, atsakomybę skatinti tarptautinius partnerius laikytis panašaus požiūrio; mano, kad iš ES biudžeto trečiosioms šalims skiriami ištekliai neturėtų būti naudojami tokiu būdu, kuris prieštarautų žaliojo kurso tikslams, ir jais turėtų būti siekiama sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti šiuos tikslus, atsižvelgiant į skirtingą kiekvienos šalies išsivystymo lygį ir skirtingus investicijų poreikius; mano, jog pandemijos metu įgyta patirtis parodė, kad aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės saugojimo veiksmai už Sąjungos ribų yra neatskiriamai susiję su vidine šalies gerove, ir tokie veiksmai yra ekonomiškai efektyvūs, palyginti su pandemijos poveikiu;

30. pažymi, kad Inovacijų fondas ir Modernizavimo fondas turėtų svariai prisidėti prie tvarios pertvarkos siekiant iki 2020 m. užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą ŠESD kiekį, ir ypač palankiai vertina tai, kad Modernizavimo fondas skirtas investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo didinimą 10 mažesnes pajamas gaunančių valstybių narių remti, todėl jis yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti teisingą pertvarką; vis dėlto pabrėžia, kad reikia griežčiau prižiūrėti fondą, nes investicijos į veiklą, kuria daroma reikšminga žala socialiniams ir aplinkos tikslams, neturėtų būti laikoma tinkama gauti paramą iš Modernizavimo fondo;

31. mano, kad reikia vengti iš Sąjungos biudžeto finansuojamų susijusių veiklos rūšių sutapimo, ir laikosi nuomonės, kad Sąjungos biudžetui nepriklausančių fondų buvimas galėtų apsunkinti biudžeto priežiūrą; ragina Komisiją tinkamai informuoti biudžeto valdymo instituciją apie fondų įgyvendinimą;

32. palankiai vertina Komisijos ketinimą persvarstant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) peržiūrėti Modernizavimo fondą ir Inovacijų fondą; pakartoja jau seniau išreikštą reikalavimą, kad didelė ATLPS pajamų dalis būtų priskirta nuosaviems ištekliams;

33. pabrėžia, kad bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP) ir bendrai žuvininkystės politikai teks svarbus vaidmuo siekiant Tvarios Europos investicijų plano tikslų; pažymi, kad, siekiant ES žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose tvaresnio gamtos išteklių valdymo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, reikėtų išlaikyti BŽŪP tikslus remti aukštos kokybės maisto tiekimą, užtikrinti apsirūpinimo maistu savarankiškumą europiečiams, prisidėti prie stabilių ir priimtinų pajamų ūkininkams ir žvejams ir prie tvarios kaimo vietovių plėtros; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad BŽŪP padėtų siekti ES klimato ir tvarumo tikslų, kaip pabrėžiama 2018 m. lapkričio 7 d. Europos Audito Rūmų ataskaitoje;

34. pabrėžia, kad svarbu palengvinti prieigą prie viešųjų ir privačiųjų finansų, siekiant remti didesnes žaliąsias investicijas, skaitmeninimo priemonių plėtrą ir galimybes jomis naudotis, modernizaciją ir inovacijas: taip žemės ūkio sektorius, žuvininkystės sektorius ir kaimo vietovės galės atremti žaliojo kurso tikslų ir užmojų įgyvendinimo iššūkius bei pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis;

35. pabrėžia, kad sanglaudos politika kaip pagrindinė ES investicijų politika bus labai svarbi remiant perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui; atkreipia dėmesį į tai, kad po COVID-19 pandemijos sanglaudos politika bus viena iš svarbiausių tvarų ekonomikos atsigavimą skatinančių priemonių ir ji turėtų išsaugoti savo ilgalaikį vaidmenį, kurio esmė – prisidėti prie socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos skatinimo, kaip nustatyta ES sutartyse; pabrėžia, jog reikėtų sustiprinti sanglaudos politiką siekiant sudaryti galimybes, kad būtų įgyvendinti jos pagrindiniai tikslai ir ji padėtų sėkmingai įgyvendinti Europos žaliąjį kursą;

36. pritaria Komisijos naujoviškam požiūriui, išreikštam jos pareiškime, pagal kurį ES biudžetas padės siekti klimato ir aplinkos tikslų, be kita ko, savo pajamomis; primena Parlamento poziciją, pagal kurią pritariama tam, kad būtų nustatyti nauji nuosavi ištekliai, kurie galėtų sukurti pridėtinę vertę ir iš esmės paremti Europos žaliąjį kursą;

37. dar kartą patvirtina preliminariame pranešime dėl DFP išdėstytą savo ankstesnę poziciją dėl galimų naujų nuosavų išteklių sąrašo, kuris turėtų atitikti pagrindinius ES tikslus, įskaitant kovą su klimato kaita ir aplinkos apsaugą; todėl prašo, nesukuriant papildomos naštos piliečiams, nustatyti naujus nuosavus išteklius, kurie galėtų apimti, pvz., išteklius, apie kuriuos Komisija 2018 m. pateikė duomenis ir kurie grindžiami:

i) ATLPS aukcionų pajamomis, kurios galėtų siekti 3–10 mlrd. EUR per metus;

ii) įnašu už neperdirbtas plastiko pakuočių atliekas, kuris galėtų duoti 3–10 mlrd. EUR per metus;

iii) būsimu pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmu, pagal kurį būtų galima surinkti 5–14 mlrd. EUR per metus;

iv) bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, kuri galėtų leisti surinkti daugiau kaip 12 mlrd. EUR per metus;

v) didelių skaitmeninių įmonių mokesčiu, kuris galėtų duoti 750 mln. – 1,3 mlrd. EUR per metus, ir

vi) finansinių sandorių mokesčiu (FSM), kuris, remiantis pradiniu 2012 m. Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgiant į „Brexit’ą“ bei ekonomikos augimą, galėtų duoti iki 57 mlrd. EUR per metus, priklausomai nuo mokesčio taikymo srities;

atsižvelgdamas į tai, pakartoja savo raginimą visoms valstybėms narėms prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo sistemos FSM srityje; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti išsamią informaciją apie nuosavus išteklius, pristatytus 2020 m. gegužės 27 d. komunikate dėl ekonomikos gaivinimo plano, įskaitant rinkliavą, pagrįstą didelių įmonių veikla, ir galimą ATLPS išplėtimą į ją įtraukiant jūrų ir aviacijos sektorius;

38. primygtinai pabrėžia, kad naujų nuosavų išteklių krepšelis į ES biudžetą turėtų būti įtrauktas nuo 2021 m. ir turėtų būti nustatytas teisiškai privalomas tvarkaraštis, pagal kurį būsimos DFP laikotarpiu būtų siūlomi ir nustatomi nauji nuosavi ištekliai; ragina, kad pajamos iš naujų nuosavų išteklių būtų pakankamos bent jau lėšų grąžinimo įsipareigojimams pagal ekonomikos gaivinimo priemonę padengti; tikisi, kad visos šį lygį viršijančios pajamos bus pervedamos į ES biudžetą, siekiant, be kita ko, panaikinti žaliojo kurso finansavimo trūkumą, nedarant poveikio universalumo principui;

39. pabrėžia tai, kad abi pajamų rūšys, tiek konkrečiai su aplinka susijusios, tiek nesusijusios pajamos, bus būtinos kuriant patikimą tikrų nuosavų išteklių krepšelį, kadangi su aplinka susijusios pajamos laikui bėgant galėtų proporcingai mažėti, ES siekiant neutralaus poveikio aplinkai;

Finansų įstaigos: sąlygų įgyvendinti žaliąjį kursą sudarymas

40. palankiai vertina EIB sprendimą persvarstyti savo skolinimo energetikos srityje politiką ir klimato strategiją ir nuo 2025 m. 50 proc. savo operacijų skirti kovai su klimato kaita ir aplinkos tvarumui, kad būtų įvykdyti ES įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą; ragina EIB taip pat persvarstyti savo skolinimo transporto srityje politiką ir įsipareigoti tvariam perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos, kartu atsižvelgiant į skirtingus valstybių narių energijos rūšių derinius ir ypatingą dėmesį skiriant sektoriams ir regionams, kuriems pertvarka daro didžiausią poveikį; ypač ragina įgyvendinti naują politiką daug anglies dioksido išmetančiuose pramonės sektoriuose, kuriems EIB teikia paramą, siekiant paremti šių sektorių pertvarką, kad būtų suvienodintos visos naujos sektorių paskolos tam, kad vėliausiai iki 2050 m. būtų užtikrintas neutralus poveikis klimatui; palankiai vertina EIB įsipareigojimą iki 2021 m. nutraukti iškastinio kuro energijos projektų finansavimą; reikalauja patvirtinti ir paskelbti patikrinamus pertvarkos planus, kaip pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslus;

41. pabrėžia, kad EIB atsakas į COVID-19 pandemiją turėtų būti suderintas su Tvarios Europos investicijų plano tikslais; tačiau pažymi, kad ne visi finansuojami projektai gali būti naudingi siekiant ES klimato srities tikslų, ir primygtinai reikalauja, kad tai neužkirstų kelio jų finansavimui; vis dėlto laikosi nuomonės, kad EIB portfelis turi būti suderintas su ES tvarumo tikslais ir principu „nedaryti reikšmingos žalos“; ragina EIB parengti konkrečias veiksmų gaires, kaip iki 2025 m. pasiekti išsamiai apibrėžtą 50 proc. tikslą, ir kasmet nurodyti savo turto, kuriuo finansuojama veikla, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, dalį; primena, kad šis bankas, reaguodamas į COVID-19 pandemiją, turėtų skirti 240 mlrd. EUR investicijų, ir tai buvo pasiekta per keletą savaičių;

42. mano, jog siekiant, kad EIB atliktų sėkmingą vaidmenį finansuojant žaliąjį kursą, būtina laikytis principu „iš apačios į viršų“ ir dalyvavimu grindžiamo požiūrio, ir jog EIB turėtų skatinti konkrečius viešojo ir privačiojo sektorių dialogus ir geriau derinti veiksmus su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais; be to, pabrėžia EIB nepriklausomumą ir kartu pažymi, kad svarbu užtikrinti demokratinę investicijų kontrolę;

43. primena, kad EIB yra didžiausias pasaulyje žaliųjų obligacijų emitentas, per 11 metų surinkęs daugiau kaip 23 mlrd. EUR; pažymi, kad labai didelis iššūkis buvo nustatyti bendrus standartus siekiant išvengti ekologinio manipuliavimo; palankiai vertina naujas EIB 2018 m. išleistas informuotumo apie tvarumą obligacijas, skirtas investicijoms į JT darnaus vystymosi tikslus paremti; pabrėžia, kad svarbu nustatyti su šiomis naujomis obligacijomis susijusius bendrus standartus siekiant užtikrinti, kad projektai būtų skaidrūs, juos būtų galima patikrinti ir kiekybiškai įvertinti; ragina EIB tęsti šią veiklą ir plėsti žaliąsias obligacijas ir informuotumo apie tvarumą obligacijas, nes tai gali palengvinti Tvarios Europos investicijų plano įgyvendinimą ir padėti plėtoti socialinio ir aplinkos tvarumo obligacijų rinką, remiantis pagal ES tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą ir ES taksonomiją vykdoma veikla;

44. ragina EIB imtis aktyvių veiksmų remiant projektus, kuriais prisidedama prie teisingos pertvarkos, pvz., mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą, MVĮ prieigą prie finansavimo, socialines investicijas ir įgūdžius;

45. pažymi, kad EIB pirmininkas Werner Hoyer pabrėžė, jog reikia didinti EIB kapitalo bazę, kad jis galėtų toliau remti plataus užmojo projektus, kuriais grindžiamas perėjimas prie tvarios ekonomikos;

46. pripažįsta svarbų nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir įstaigų bei tarptautinių finansų įstaigų, įskaitant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką ir Pasaulio banką, vaidmenį finansuojant tvarius projektus ir taip prisidedant prie Paryžiaus susitarimo tikslų įvykdymo; pabrėžia, kad nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ir įstaigos, atsižvelgiant į jų patirtį ir pajėgumus nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, gali prisidėti prie viešojo finansavimo poveikio didinimo, be kita ko, plėtodami partnerystę pagal programą „InvestEU“, ir taip padėti siekti Sąjungos klimato srities tikslų; pabrėžia tai, kad norint sėkmingai įgyvendinti Tvarios Europos investicijų planą labai svarbu finansuoti MVĮ;

47. taip pat pabrėžia, kad nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ir įstaigos puikiai išmano, kaip rengti, valdyti ir finansuoti santykinai mažus projektus, dėl šioje srityje sukauptos patirties; todėl palankiai vertina jų įsitraukimą įgyvendinant įvairius Tvarios Europos investicijų plano aspektus, nes tai yra tinkamiausios institucijos Europos investicijoms nukreipti į realiąją ekonomiką vietos lygmeniu; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti vietinę techninę paramą projektų rengėjams ir inovacijoms, ir akcentuoja projektų inkubatorių vaidmenį padedant pasiekti, kad šie projektų pasiūlymai galėtų pakankamai subręsti ir gauti finansavimą; ragina įgyvendinti valstybės pagalbos reformas, kurios leis nacionaliniams skatinamojo investavimo bankams ir įstaigoms teikti lengvatines paskolas, taip skatinant tvarumą;

48. pažymi, kad viešosios ir privačios investicijos gali padėti tvariai atgaivinti ekonomiką ir padidinti atsparumą, kai lėšos tiesiogiai skiriamos žaliosioms investicijoms, pvz., elektros tinklų, supertinklų ir pažangiųjų tinklų, geležinkelių tinklų, energijos naudojimo efektyvumo ir žiedinės ekonomikos projektams;

49. pabrėžia, kad dėl aplinkosaugos ir klimato katastrofų kyla vis didesnė rizika finansiniam stabilumui, todėl reikėtų geriau įtraukti tokią ilgalaikę riziką į prudencinio reguliavimo ir priežiūros vertinimus; mano, kad ECB politikoje turėtų būti labiau atsižvelgiama į kovą su klimato kaita ir tvarumo skatinimą, kartu visapusiškai paisant jo įgaliojimų ir nepriklausomumo ir nepakenkiant jo, kaip finansinio ir pinigų stabilumo sergėtojo, vaidmeniui; primena ECB pirmininko pareiškimą, kad ECB remia taksonomijos kūrimą kaip būdą palengvinti aplinkos aspektų įtraukimą į centrinių bankų portfelius; atkreipia dėmesį į užmojį, kuris atsispindi naujausiame Eurosistemos atsake į Europos Komisijos viešas konsultacijas dėl atnaujintos tvaraus finansavimo strategijos ir Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos persvarstymo, kuriame teigiama, kad rinkos jėgos gali ir turėtų būti pagrindinė finansinių srautų nukreipimo į tvarią ekonominę veiklą varomoji jėga; palankiai vertina ECB ir centrinių bankų ir reguliavimo institucijų finansų sistemos žalinimo tinklo raginimus, kad finansų reguliavimo institucijos geriau vertintų su tvarumu susijusią finansinę riziką;

50. ragina ECB toliau vykdyti savo pinigų politikos strategiją visapusiškai laikantis SESV įtvirtintų ECB įgaliojimų kainų stabilumo srityje; pažymi, kad, persvarstydamas savo pinigų politikos strategiją, pagal Paryžiaus susitarimą ECB įvertins, ar ir kaip jis, laikymasis savo įgaliojimų, gali atsižvelgti į tvarumo aspektus, ypač į riziką, susijusią su aplinkos tvarumu, savo įkaito sistemoje ir kasmetiniame testavime nepalankiausiomis sąlygomis, kartu atskiriant pinigų politikos ir prudencinės priežiūros funkcijas; be to, ragina ECB pateikti informaciją apie pinigų politikos suderinimo su Paryžiaus susitarimu lygį, kartu parengiant veiksmų gaires dėl būsimo suderinimo tinkamai naudojant ES taksonomiją šiems veiksmams; ragina ECB ieškoti kitų būdų EIB paremti siekiant padidinti EIB finansavimo pajėgumus nesukuriant rinkos iškraipymų;

51. siūlo ECB įvertinti galimybę pertvarkyti savo obligacijų portfelį, susijusį su dideliu anglies dioksido kiekiu, pagal Bendrovių sektoriaus pirkimo programą (BSPP) ir atsižvelgiant į EIB įsipareigojimus klimato srityje;

52. ragina Europos priežiūros institucijas (EPI) kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis parengti metinį prižiūrimų finansinių institucijų klimato aspekto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, dėl kurio šiuo metu visų pirma diskutuoja finansų sistemos žalinimo tinklo atstovai, siekiant suvokti atitinkamų ES finansinių institucijų portfelių keliamą su klimatu susijusią finansinę riziką;

53. mano, kad viešasis transportas yra labai svarbus norint pasiekti tvaraus judumo mieste; pabrėžia, kad reikia didinti paramą vietos ir regiono lygmens visuomeninio transporto tinklams ir automobilių parkams, nes tai būtų veiksminga priemonė pereinant prie mažataršio judumo, kartu skatinant perėjimą prie kitų transporto rūšių, visų pirma metropoliniuose centruose, ir gerinti susisiekimą kaimo vietovėse, siekiant skatinti teritorinę sanglaudą; mano, kad norint paskatinti judumo mieste pertvarką labai svarbu glaudžiau susieti miesto transporto finansavimą su tvaraus judumo mieste planais (angl. SUMPS); ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis parengiant tvarius judumo mieste planus ir politiką, įskaitant paramą efektyvioms viešojo transporto sistemoms ir aktyviems judumo sprendimams, pvz., vaikščiojimui ir važiavimui dviračiu, ir skirtingų transporto priemonių rūšių prieinamumo ir daugiarūšiškumo skatinimui;

Privačių investicijų sutelkimas tvariam atsigavimui užtikrinti

54. remia atnaujintą tvarių finansų strategiją; pabrėžia, kad reikalingas patobulintas finansinių produktų ES ekologinis ženklas, ES žaliųjų obligacijų standartas (ES ŽOS) ir patikimesni, palyginami ir prieinami duomenys apie tvarumą, gauti suderinus tvarumo rodiklius; primena apie tai, kad žalieji finansai turės didelę įtaką tarptautiniam ES ir euro vaidmeniui kitą dešimtmetį; pabrėžia supaprastintų ataskaitų teikimo standartų svarbą MVĮ, padedant joms visapusiškai dalyvauti kapitalo rinkose;

55. tvirtina, kad patikimesni, palyginami ir prieinami tvarumo duomenys yra nepakeičiami siekiant, kad ES tvarių finansų sistema būtų praktiškai veiksminga; palankiai vertina aukšto lygio forumo idėją sukurti Europos bendros prieigos tašką (angl. ESAP), kuriame būtų kaupiama informacija apie ES įmones, susiejant esamus nacionalinius ir ES registrus ir bendrovių duomenų bazes, kaip būdą padėti bendrovėms, visų pirma mažesnėse valstybėse narėse, pritraukti investuotojų; pabrėžia, kad įmonės taip pat turėtų galėti kontroliuoti savo duomenų prieinamumą Europos bendros prieigos taške; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos bendros prieigos prie finansinės ir nefinansinės informacijos apie biržines ir nebiržines ES įmones taško, prireikus taip pat laikantis proporcingumo principo; ragina Komisiją supaprastinti Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos skaidrumo reikalavimus, atsižvelgiant į Taksonomijos reglamentą ir Tvarios finansinės informacijos atskleidimo reglamentą; ragina taikyti skaidrią duomenų rinkimo ir skelbimo metodiką; ragina Komisiją įdiegti veiksmingą Tvarios Europos investicijų plano įgyvendinimo duomenų stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą, kuri būtų viešai prieinama, taip užtikrinant visišką ES žaliosios pertvarkos išlaidų skaidrumą; mano, kad dauguma ES obligacijų, numatytų išleisti pagal ekonomikos gaivinimo planą, turėtų būti išleistos remiantis ES ŽOS, kaip siūlo Komisija;

56. palankiai vertina pasiektą pažangą įgyvendinant 2018 m. Tvaraus finansavimo veiksmų plane nurodytas iniciatyvas; ragina atsižvelgiant į įvairius tvarumo kriterijus ir rodiklius priimti Taxonomijos reglamente numatytus deleguotuosius aktus; ypač ragina sparčiai įgyvendinti principą „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip nurodyta Tvarios finansų sistemos ir atskleidimo bei Taksonomijos reglamentuose; pabrėžia, kad svarbu visiems finansiniams produktams ir subjektams taikyti vienodus plačių užmojų informacijos atskleidimo reikalavimus;

57. mano, kad būsima atnaujinta ES tvarių finansų strategija – puiki galimybė paspartinti perėjimą prie tvarių mažmeninių investicijų; ragina Komisiją pasiūlyti priemones, būtinas norint skatinti tvarias mažmenines investicijas;

58. atkreipia dėmesį į Taksonomijos reglamento 26 straipsnio 2 dalį, kurioje reikalaujama, kad Komisija įgaliojama iki 2021 m. pabaigos paskelbti ataskaitą, kurioje būtų apibūdintos nuostatos, reikalingos siekiant išplėsti reglamento taikymo sritį, norint įtraukti ne tik aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos, bet ir kitus tvarumo tikslus, pavyzdžiui socialinius tikslus;

59. pritaria aukšto lygio ekspertų grupės tvarių finansų klausimais raginimui nustatyti naujas priemones, kurios skatintų žmonėms ir planetai naudingą ilgalaikiškumą; ragina Komisiją išnagrinėti, kaip geriau įtraukti ilgalaikę perspektyvą į įmonių valdymo tvarką ir taisykles, ir pateikti pasiūlymus; palankiai vertina, kad parengta tvaraus įmonių valdymo iniciatyva;

60. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę persvarstyti Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą, į kurią galėtų būti įtrauktas įmonių veiklos poveikio aplinkos, socialiniam ir valdymo tvarumui atskleidimas;

61. primygtinai reikalauja, kad viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijos papildytų viena kitą, kai tai įmanoma, sutelkiant žaliojo kurso įgyvendinimui reikalingą finansavimą; pabrėžia, kad privačiojo sektoriaus investicijos neturėtų būti išstumiamos, siekiant kuo labiau padidinti Tvarios Europos investicijų plano finansavimą;

62. primena, kad investicijos į netvarią ekonominę veiklą ir skolinimas gali lemti neišnaudojamo turto atsiradimą arba tokias investicijas su blokavimo poveikiu (angl. lock-in effects); atkreipia dėmesį į tai, kad ši rizika turi būti pakankamai integruota į kredito reitingus ir rizikos ribojimo sistemas, įskaitant sistemą „Bazelis“; todėl ragina Komisiją išnagrinėti būdus, kaip būtų galima geriau įtraukti tvarumo riziką ir ilgalaikių investicijų ir skolinimosi prudencinę tvarką, be kita ko, ES bankininkystės taisyklių sąvadą, nes tai taip pat paskatins bendrą finansinį sistemos stabilumą, ir toliau siekti skatinti tvarumo veiksnių patikimumą, palyginamumą ir skaidrumą kredito reitingų srityje; mano, kad šis klausimas galėtų būti sprendžiamas atliekant būsimas Kredito reitingų agentūrų reglamento, Kapitalo reikalavimų direktyvos ir Mokumo sistemų peržiūras;

63. primena, kad tvarios investicijos nebūtinai turi mažesnės rizikos profilį nei kitų rūšių investicijos;

64. mano, kad MVĮ turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti pagal Tvarios Europos investicijų planą teikiamu viešojo ir privačiojo sektoriaus finansavimu; pabrėžia, kad reikalingos papildomos pastangos informuojant MVĮ apie naujas finansavimo galimybes pagal Tvarios Europos investicijų planą;

Tvarių viešųjų investicijų skatinimas krizės laikotarpiu

65. ragina parengti tvarių investicijų priemonę, kad būtų sudarytos sąlygos pasiekti Europos žaliajame kurse nustatytų tikslų, tačiau pabrėžia, kad koks bebūtų pasirinktas finansavimo modelis, didesnis viešųjų investicijų kiekis turi prisidėti didinant ES viešųjų finansų tvarumą; mano, kad atliekant galimą ES ekonomikos valdymo sistemos peržiūrą reikėtų atsižvelgti į nepriklausomos Europos fiskalinės valdybos rekomendacijas; pritaria Komisijos įsipareigojimui išnagrinėti kitas palankias sistemas, pvz., žaliųjų obligacijų standartus, ir ragina Komisiją nustatyti geriausią žaliojo biudžeto sudarymo praktiką;

66. ragina tvariai ir veiksmingai naudoti valstybės paramą transporto sektoriui, visų pirma oro transporto bendrovėms, turizmo ir automobilių sektoriams; ragina Taksonomijos reglamente apibrėžtą pereinamojo laikotarpio veiklą laikyti atitinkančia reikalavimus gauti finansavimą pagal Tvarios Europos investicijų planą ir ragina ypatingą dėmesį skirti galimybėms gauti finansavimą ir kitų formų paramą labai mažoms įmonėms ir MVĮ;

67. ragina integruoti tvarius viešuosius pirkimus ir konkursus ir to siekiant stiprinti koordinavimą Europos lygmeniu;

68. teigiamai vertina, kad atgaivinimo ir atsparumo didinimo planai bus grindžiami bendrais ES prioritetais; atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į Europos žaliąjį kursą ir Europos socialinių teisių ramstį, taip pat į skaitmeninę darbotvarkę ir strateginį tikslą siekti Europos suverenumo strateginiuose sektoriuose užtikrinant tvarią pramonės bazę; primena, kad reikia investuoti į ekologišką ekonomikos atgaivinimą ir didinti valstybių narių konvergenciją įgyvendinant Tvarios Europos investicijų planą, nes jis galėtų padėti paspartinti ekonomikos atgaivinimą; ragina įtraukti prioritetus tokiose srityse kaip užimtumas, įgūdžiai, švietimas, skaitmeninis verslumas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, sveikata, taip pat su verslo ir ne pelno aplinka susijusiose srityse, įskaitant viešąjį administravimą ir finansų sektorių; ragina Komisiją teikti techninę pagalbą valdžios institucijoms rengiant pereinamojo laikotarpio planus, kad būtų išvengta neišnaudojamo turto atsiradimo; ragina Komisiją stebėti atgaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimą ir užtikrinti, kad rimtų pažeidimų atvejais būtų susigrąžintos išmokėtos sumos; pabrėžia, kad svarbu, jog valstybės narės, rengdamos planus, gerbtų teisinės valstybės principą ir mūsų demokratines vertybes;

69. apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo išbraukti Mokumo paramos priemonę iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės; mano, kad ši priemonė yra svarbi siekiant sudaryti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje;

70. ragina valstybės paramą gaunančias įmones įsipareigoti skelbti ataskaitas pagal šalis, išsaugant galimybę laikinai pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata, kad būtų apsaugota neskelbtina komercinė informacija; ragina šias įmones taip pat užtikrinti sąžiningą konkurenciją, laikytis nefinansinės informacijos atskleidimo įsipareigojimų bei išlaikyti darbo vietas ir pranešti apie suteiktą lengvatinį režimą; primygtinai ragina tokias įmones sąžiningai prisidėti prie ekonomikos gaivinimo mokant joms tenkančią sąžiningą mokesčių dalį; todėl siekia sudaryti naują įmonėms skirtą socialinį susitarimą, kuriame būtų derinamas pelno siekimas ir atsakomybė už žmones ir planetą;

71. ragina Komisiją prireikus persvarstyti valstybės pagalbos taisykles, įskaitant laikinąją sistemą, nustatytą reaguojant į COVID-19 pandemiją, siekiant sudaryti sąlygas teikti didesnę viešąją paramą Europos žaliajam kursui ir užtikrinti, kad valstybės pagalba būtų teikiama su sąlyga, jog bus pasiekti Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslai; pažymi, jog reikėtų atidžiai parengti bet kokią valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą, kad būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje ir būtų užtikrintas jos vientisumas bei vienodos sąlygos atliekant bet kokią būsimą peržiūrą;

72. ragina Komisiją, tvirtinant valstybės narės prašymą skirti valstybės pagalbą, remiantis SESV 108 straipsniu, į savo sprendimą įtraukti nuostatas, kad daug anglies dioksido išskiriančiuose sektoriuose naudos gavėjai turi patvirtinti klimato srities tikslus ir žaliosios pertvarkos veiksmų gaires ir įrodyti, kad jų verslo modelis ir veikla atitinka Reglamento (ES) 2018/1999 2 skyriuje nustatytus tikslus;

73. palankiai vertina tai, kad 2021 m. planuojama persvarstyti Energijos mokesčių direktyvą, ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais PVM tarifai būtų suderinti su aplinkos apsaugos aspektais, būtų nustatytas vienkartinis plastiko mokestis ir padidinti atitinkami minimalūs akcizai, kurie prarado savo poveikį dėl infliacijos; nori šias reformas susieti su pastangomis išlaikyti mažiausią pajamų lygį Europos Sąjungoje turinčių asmenų perkamąją galią;

74. primena, kad vis labiau reikia investuoti į ekologišką ekonomikos atgaivinimą ir kad dėl įmonių mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo į nacionalinius ir ES biudžetus galimai nesurenkama nuo 50–70 mlrd. EUR iki 160–190 mlrd. EUR, kurie galėtų būti panaudoti Tvarios Europos investicijų plano investicijoms; siekia aktyviau kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu; ragina ES lygmeniu koordinuoti veiksmus, kad būtų nustatytas ir ištirtas asmenų bei įmonių vykdomas agresyvus mokesčių planavimas ir jo išvengta; ragina parengti plataus užmojo 21-ojo amžiaus verslo apmokestinimo strategiją; ragina Tarybą Verslo apmokestinimo elgesio kodekse atnaujinti žalingų mokesčių režimų apibrėžties kriterijus ir pakartoja savo 2019 m. kovo 26 d. poziciją dėl valstybių narių, kurios sudaro palankesnes sąlygas agresyviam mokesčių planavimui; ragina Komisiją nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama valstybių narių mokesčių praktika; primena Komisijai, kad kalbant apie su mokesčiais susijusių dokumentų rinkinius reikia nepamiršti SESV 116 straipsnio, ir ragina Komisiją juo pasinaudoti siekiant išvengti konkurencijos sąlygų iškraipymo bendrojoje rinkoje;

75. pageidauja, kad būtų užtikrinta, jog visi sąžiningai prisidėtų prie gaivinimo po COVID-19 krizės ir perėjimo prie konkurencingos ir tvarios ekonomikos, kartu atsižvelgiant į skirtingus valstybių narių pajėgumus; mano, kad, kaip 2020 m. liepos 7 d. pabrėžė ECB pirmininkė Christine Lagarde, COVID-19 pandemija dažnai labiausiai paveikia pažeidžiamus asmenis, o turto kainos per visą krizę išaugo; ragina valstybes nares ir Komisiją ieškoti naujų išteklių finansuoti ekonomikos atgaivinimui, kurį vykdant būtų į tai atsižvelgta;

76. pabrėžia, kad didesnis žaliojo kurso finansavimas reikš didesnę biudžetinę drausmę ir didesnę kontrolę, siekiant išvengti sukčiavimo ir lėšų nukreipimo; pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) neturi pajėgumų pati užkirsti kelią finansiniam sukčiavimui; todėl ragina visas valstybes nares prisijungti prie Europos prokuratūros;

77. mano, kad sujungus visus šiame pranešime išdėstytus finansavimo pasiūlymus būtų galima sutelkti bent 660 mlrd. EUR per metus ir laimėti mūšį dėl klimato ir darbo vietų;

°

° °

78. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.


 

 

APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO NUOMONĖ (23.7.2020)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

(2020/2058(INI))

Nuomonės referentas: Petros Kokkalis

 

 

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Tvarios Europos investicijų planas“ (COM(2020)0021), kuriuo siekiama sudaryti sąlygas teisingam ir gerai valdomam perėjimui prie atsparios ir tvarios visuomenės; pabrėžia, kad tiek tvarus viešasis, tiek privatusis finansavimas atliks labai svarbų vaidmenį Sąjungai ir valstybėms narėms siekiant Europos žaliojo kurso aplinkos apsaugos ir klimato srities tikslų, įskaitant persvarstytus 2030 m. ir 2050 m. klimato srities, energetikos ir biologinės įvairovės tikslus, ir vykdant Sąjungos įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, Biologinės įvairovės konvenciją ir darnaus vystymosi tikslus (DVT), remiantis geriausiais turimais moksliniais duomenimis; mano, jog labai svarbu, kad investicijų planu būtų sudarytos sąlygos papildomoms investicijoms, iš tiesų turinčioms pridėtinės vertės, būtų kuriamos tvarios ekologiškos darbo vietos ir sudarytos palankesnės sąlygos rinkos finansavimui;

2. atkreipia dėmesį į persvarstytą pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP), kurio pagrindas – Europos žaliasis kursas; tikisi, kad išlaidų didinimas bus proporcingas žaliajai pertvarkai, siekiant neutralaus poveikio klimatui, socialiniu ir aplinkos požiūriu atsparios, lyčių atžvilgiu subalansuotos ir įtraukios ekonomikos, ir tikslams, kurie turi būti nustatyti Europos klimato aktu; mano, kad pagal naująją DFP pakankamai išteklių turėtų būti skiriama politikai, kuria prisidedama prie klimato, aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, skatinti;

3. pažymi, kad Europos žaliojo kurso finansavimas galėtų būti papildytas naujais ES nuosavais ištekliais; siūlo, kad bet kokie nustatyti nauji ES nuosavi ištekliai ateityje galėtų būti skirti, be kita ko, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonėms finansuoti ir siekti Sąjungos trumpalaikių ir ilgalaikių klimato, energetikos ir aplinkos apsaugos tikslų, kurie nustatyti Europos žaliajame kurse ir kuriuos pavesta įgyvendinti pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtais įsipareigojimais; ragina Komisiją įvertinti galimus naujus pertvarkos finansinius išteklius, kurie būtų tvarūs aplinkos ir socialiniu požiūriu;

4. pabrėžia, kad reikia nustatyti DFP išlaidų prioritetus;

5. pabrėžia, koks svarbus didesnis ekonomikos augimas, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos reikiamoms investicijoms į ekonomikos pertvarką;

6. ragina Komisiją parengti plataus užmojo pasiūlymą persvarstyti skirtingas sumas, skiriamas Tvarios Europos investicijų planui ir vykdant savo tvarių investicijų strategiją, siekiant atsižvelgti į prisitaikymui prie klimato kaitos arba kitiems su aplinkos apsauga susijusiems klausimams, pvz., biologinės įvairovės klausimui, spręsti reikalingas investicijas bei apsvarstyti, kokių viešųjų investicijų reikia socialinėms pertvarkos išlaidoms ir neveikimo išlaidoms padengti;

7. pabrėžia, kad poveikio laukinei gyvūnijai mažinimas ir biologinės įvairovės apsauga bei atkūrimas padėtų mums apsisaugoti nuo naujos į COVID-19 panašios zoonozinės ligos atsiradimo; mano, kad siekiant stiprinti mūsų visuomenės atsparumą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų gerokai padidinti viešąjį finansavimą gamtai ir užtikrinti, kad būtų atliekamas privalomas patikrinimas, ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planais bei priemonėmis būtų laikomasi principo „nedaryti žalos“;

8. įsipareigoja užtikrinti teisingą ir tvarų atsigavimą po koronaviruso krizės ir prižiūrėti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų investuojami į ateitį, o ne į praeitį; įsipareigoja atgaivinti ekonomiką taip, kad fiskalinė plėtra būtų susieta su perėjimu prie tvarios ir žiedinės ekonomikos ir taip pat visuomenės ir ekosistemų atsparumo didinimu, taip užtikrinant, kad Europos žaliojo kurso principas „nedaryti žalos“ būtų taikomas visiems ekonomikos gaivinimo planams, viešosios bei privačiosios lėšos būtų naudojamos klimato poveikiui ir poveikiui biologinės įvairovės nykimui atspariems tvariems sektoriams ir projektams ir būtų pritraukiamos papildomos investicijos, neskiriant lėšų didelį teršalų kiekį išmetantiems sektoriams, pirmenybę teikiant gamtiniams sprendimams ir tokiu būdu kuriant žaliąsias darbo vietas ir visiems užtikrinant didesnę gerovę pagal planetos galimybes; įsipareigoja atgaivinti ekonomiką taip, kad į finansų sistemą būtų įtraukta su klimatu susijusi rizika ir galimybės bei kiti aplinkos apsaugos rodikliai, taip pat visi viešosios politikos formavimo ir infrastruktūros aspektai, ir kad ekonomikos gaivinimo plane aiškiai nebūtų numatyta jokia tiesioginė ar netiesioginė parama iškastiniam kurui ir būtų taikomas principas „teršėjas moka“; ragina valstybes nares iki 2021 m. birželio 30 d. parengti nacionalines strategijas, pagal kurias būtų įsipareigota laipsniškai nutraukti paramą iškastiniam kurui, įskaitant netiesiogines subsidijas ir pajėgumų mechanizmus; pabrėžia, kad žalioji pertvarka turi būti socialiniu požiūriu tvari ir nepadidinti energijos ir energijos nepritekliaus problemų; mano, kad energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtų renovacijų išlaidos neturėtų tekti mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams;

9. pabrėžia, kad reikia daug viešųjų ir privačiųjų investicijų, kad Sąjunga galėtų tvirtai siekti neutralaus poveikio klimatui tikslo, taip pat tvariai, socialiniu požiūriu teisingai ir atspariai atsigauti po COVID-19 pandemijos; ragina Komisiją ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos paskelbti gaires dėl visų lėšų, kurios bus surinktos pagal Europos Sąjungos gaivinimo priemonę ir teikiamos per ES programas, atsparumo klimato poveikiui didinimo; ragina Komisiją trečiųjų šalių atsigavimui po COVID-19 pandemijos teikiamai paramai taikyti tokius pačius principus kaip ir ES ekonomikos gaivinimo planams;

10. primena Komisijos komunikatą dėl savo Europos ekonomikos gaivinimo plano (COM(2020)0456), kuriuo, teikiant paramą pagal priemonę „Next Generation EU“, remiama plataus užmojo žalioji pertvarka pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos; pabrėžia, kad pirmasis ekonomikos gaivinimo planas turi būti suderintas su Paryžiaus susitarimu, todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal priemonę „Next Generation EU“ vykdomomis viešosiomis investicijomis būtų laikomasi principo „nedaryti žalos“, kad su klimatu susijusios investicijos atitiktų ES taksonomijos reglamentą ir kad nacionaliniai ekonomikos gaivinimo planai būtų suderinti su nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais;

11. pabrėžia, kad mokslas jau įrodė sveikatos, aplinkos ir klimato krizės tarpusavio ryšį, visų pirma susijusį su klimato kaitos ir biologinės įvairovės bei ekosistemų nykimo padariniais; primena, kad kilus sveikatos ir sanitarinei krizėms, pvz., COVID-19 pandemijai, reikia, kad ES, kaip pasaulinio masto veikėja, įgyvendintų visuotinę strategiją, kuria būtų siekiama užkirsti kelią tokiems įvykiams, dėl kurių atsirastų su klimatu susijusių trikdžių, pvz., ekstremalių oro sąlygų reiškinių, sprendžiant esmines problemas ir skatinant taikyti integruotą požiūrį į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą; todėl ragina ES į Žaliojo kurso finansavimo mechanizmus padidinti investicijas į rizikos valdymo, išsaugojimo, švelninimo ir prisitaikymo politiką;

12. primygtinai reikalauja, kad visoms ES remiamoms investicijoms ir finansavimui būtų taikomas ES taksonomijos reglamentas su visa apimančiais tvarumo rodikliais, įskaitant principą „nedaryti reikšmingos žalos“, ir Paryžiaus susitarimas;

13. primena, kad pagal Taksonomijos reglamentą Komisija iki 2020 m. pabaigos turi priimti deleguotąjį aktą, kuriame būtų pateikti veiklos, kuria smarkiai prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo prie jos, techninės analizės kriterijai; ragina Komisiją atskleisti, kurios Sąjungos išlaidų dalys atitinka ES taksonomiją ir principą „nedaryti reikšmingos žalos“, įskaitant jo socialinį aspektą; ragina Komisiją iki 2021 m. birželio 21 d. patvirtinti atnaujintą stebėjimo metodiką, pagal kurią būtų galima stebėti kapitalo srautų perkėlimo į tvarias investicijas tendencijas pagal ES taksonomiją ir apie jas pranešti;

14. ragina Komisiją įvertinti ir nustatyti veiklą, kuri daro didelę žalą aplinkos tvarumui, laikantis Reglamento (ES) 2020/852 26 straipsnio 2 dalies a punkto ir atsižvelgiant į Europos Centrinio Banko ir Finansų sistemos žalinimo tinklo centrinių bankų bei reguliavimo institucijų rekomendacijas;

15. primygtinai reikalauja, kad Europos žaliojo kurso principas „nedaryti žalos“ būtų taikomas visiems ekonomikos gaivinimo planams;

16. primena, kad investuojant pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę turi būti laikomasi principo „nedaryti žalos“; pabrėžia, kad su klimatu susijusios investicijos turėtų atitikti ES taksonomiją ir kad nacionaliniai ekonomikos gaivinimo planai turėtų būti suderinti su nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal naująją DFP nebūtų remiama veikla, skatinanti susaistymą su turtu, kuris kenkia Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslams, ar nebūtų į ją investuojama, atsižvelgiant į turto naudojimo trukmę;

18. pakartoja savo reikalavimą, kad bent 40 proc. visų investicijų pagal programą „InvestEU“ turėtų padėti siekti klimato ir aplinkos apsaugos tikslų, o visos tinkamos finansuoti investicijos pagal programą „InvestEU“ turėtų atitikti Paryžiaus susitarimą, įskaitant 1,5 °C temperatūros tikslą ir ES taksonomijos principą „nedaryti reikšmingos žalos“; yra įsitikinęs, žaliojo finansavimo atotrūkis yra įveikiamas;

19. primygtinai reikalauja, kad joks projektas, kuris neatitinka Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslų, visų pirma tikslo, kad visuotinis atšilimas 1,5 °C neviršytų ikipramoninio laikotarpio lygio, nebūtų laikomas tinkamu paramai gauti pagal programą „InvestEU“;

20. atkreipia dėmesį į svarbų didesnio pastatų energijos vartojimo efektyvumo vaidmenį sudarant sąlygas perėjimui prie anglies junginių aspektu neutralios visuomenės; pabrėžia, kad didelė dalis investicijų reikalinga daug energijos vartojančių pastatų renovacijai, kad būtų padidintas jų energinis naudingumas ir taip sumažintas jų klimato ir aplinkosauginis pėdsakas; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad įgyvendinant Tvarios Europos investicijų planą reikėtų sutelkti investicijas, reikalingas masinei renovacijų bangai;

21. primena, kad jūrų ir pakrančių ekosistemų ir biologinės įvairovės valdymas, išsaugojimas, pritaikymas ir atkūrimas labai svarbūs kovojant su klimato kaita ir siekiant neutralaus poveikio klimatui, ir kad šioje srityje reikia svarbių investicijų; pabrėžia, kad tvari mėlynoji ekonomika, įskaitant tvarią žvejybą, jūrų atsinaujinančiuosius energijos išteklius, švarų jūrų transportą ir tvarų turizmą, turi atlikti svarbų vaidmenį pereinant prie atsparesnės visuomenės ir teritorijų; todėl ragina ES savo Tvarios Europos investicijų plane deramai atsižvelgti į šį strateginį sektorių;

22. palankiai vertina tai, kad siūloma didinti Teisingos pertvarkos fondą; pabrėžia, kad, remiantis Tvarios Europos investicijų planu, pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą Sąjungoje bus dedama daugiausia pastangų, kad ekonominės ir socialinės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui galimybės ES būtų grindžiamos daug energijos suvartojančiais regionais ir sektoriais;

23. ragina Komisiją užtikrinti, kad į jokius teritorinius pertvarkos planus nebūtų įtrauktos investicijos, kurios, remiantis ES taksonomija ir principu „nedaryti reikšmingos žalos“, nėra laikomos tvariomis, ir nustatyti konkrečius orientyrus ir terminus, kad ne vėliau kaip 2050 m. būtų pasiektas neutralus poveikis klimatui;

24. pažymi, kad net ir numačius plataus masto finansavimą, prieinamos lėšos nebus neribotos; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją sukurti tvirtą su klimatu ir aplinka susijusių išlaidų atidesnės stebėsenos, patikros, lyginamosios analizės ir ataskaitų teikimo visose Tvarios Europos investicijų plano finansavimo priemonėse sistemą, kad būtų užtikrintas skirtų lėšų veiksmingumas ir kad ES tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus; primygtinai ragina Komisiją prireikus pateikti pasiūlymą, kuriame būtų nustatyta privaloma suderinta skaidrios ir patikimos su klimatu ir biologine įvairove susijusių išlaidų apskaitos pagal būsimą DFP metodika; ragina Komisiją iki 2024 m. pabaigos atlikti vertinimą, kuriuo būtų įvertintos pagal priemonę „Next Generation EU“ ir Sąjungos DFP skirtos su klimatu ir aplinkos apsauga susijusios išlaidos, kad būtų nustatytos galimos žaliojo finansavimo spragos; ragina Europos Audito Rūmus reguliariai atlikti per kitą DFP laikotarpį klimato sričiai skirtų išlaidų tikslo įgyvendinimo auditą, kaip nurodė Komisija;

25. ragina Komisiją įvertinti galimybes išplėsti ES taksonomijos naudojimą su klimatu ir aplinkosauga susijusioms išlaidoms sekti visose ES viešojo finansavimo priemonėse, įskaitant naująją DFP, „InvestEU“, priemonę „Next Generation EU“, Mokumo palaikymo priemonę, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir Europos investicijų banko (EIB) fondus;

26. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą išplėsti ES taksonomijos naudojimą įtraukiant viešąjį sektorių ir nustatyti žaliųjų ir tvarių viešųjų pirkimų kriterijus valstybėms narėms, kad jos kuo labiau sumažintų savo aplinkosauginį pėdsaką, ir parengti integruotus ataskaitų teikimo ir apskaitos standartus siekiant integruoti tvarumo rodiklius ir ES taksonomiją, taip pat tinkamą tikrinimo ir audito mechanizmą;

27. ragina Komisiją prireikus persvarstyti valstybės pagalbos taisykles, įskaitant laikinąją sistemą, nustatytą reaguojant į COVID-19 krizę, siekiant sudaryti sąlygas teikti didesnę viešąją paramą Europos žaliajam kursui ir užtikrinti, kad valstybės pagalba būtų teikiama su sąlyga, kad bus pasiekti Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslai; pažymi, jog reikėtų atidžiai parengti bet kokią valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą, kad būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje ir būtų užtikrintas jos vientisumas bei vienodos sąlygos atliekant bet kokią būsimą peržiūrą;

28. ragina Komisiją, tvirtinant valstybės narės prašymą skirti valstybės pagalbą, remiantis SESV 108 straipsniu, į savo sprendimą įtraukti nuostatas, kad daug anglies dioksido išskiriančiuose sektoriuose naudos gavėjai turi patvirtinti klimato srities tikslus ir žaliosios pertvarkos veiksmų gaires ir įrodyti, kad jų verslo modelis ir veikla atitinka Reglamento (ES) 2018/1999 2 skyriuje nustatytus tikslus;

29. pažymi, kad prisitaikymas prie klimato kaitos dar nėra įvertintas ir įtrauktas į DFP klimato duomenis; ragina Komisiją paprašyti, kad jos finansinių priemonių paramos gavėjai iš labai taršių sektorių, įskaitant EIB remiamus projektus, atliktų prisitaikymo prie klimato kaitos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; atkreipia dėmesį į tai, kad paramos gavėjai, kurie neišlaiko prisitaikymo prie klimato kaitos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, nėra tinkami gauti finansavimą pagal Sąjungos finansines priemones; pabrėžė, kad Komisija naudos gavėjams turėtų teikti gaires, pagrįstas ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir Europos aplinkos agentūros duomenimis, kaip suderinti investicijų projektą su prisitaikymo prie klimato kaitos reikalavimais; pabrėžia, kad tokiose gairėse reikia tinkamai taikyti kriterijus, nustatytus Reglamente (ES) 2020/852;

30. ragina Komisiją išplėsti Europos semestro procesą papildant dabartinį fiskaline ir biudžetine drausme grindžiamą požiūrį klimato ir aplinkos apsaugos drausme nesusilpninant semestro; todėl ragina Komisiją parengti naują klimato rodiklį, kuris atspindėtų ekonominius rodiklius, siekiant įvertinti valstybių narių biudžeto struktūros ir kiekvieno nacionalinio biudžeto pažangos siekiant su Paryžiaus susitarimu suderinto scenarijaus, neatitikimą; pabrėžia, kad pagal šį rodiklį valstybėms narėms turi būti teikiama informacija apie jų temperatūros kitimo trajektoriją pagal Paryžiaus susitarimą, taip sudarant sąlygas atsižvelgiant į Europos semestrą teikti rekomendacijas, kaip sumažinti su klimato kaita susijusią skolą;

31. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos klausimai ir rizika gali būti įtraukti į valstybių narių metinius biudžetus ir vidurio laikotarpio planus atliekant lyginamąją jų žaliojo biudžeto sudarymo praktikos analizę; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi dėl viešųjų investicijų vaidmens įgyvendinant Europos žaliąjį kursą;

32. pabrėžia, kad reikia mažinti kliūtis viešosioms investicijoms, kuriomis prisidedama prie perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos; primena remiantis taksonomiją atitinkančių viešųjų investicijų sąlyginį traktavimą; palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą persvarstyti dabartines Stabilumo ir augimo pakto taisykles, atsižvelgiant į Europos fiskalinės valdybos rekomendacijas; pabrėžia, kad pagal Stabilumo ir augimo paktą gali prireikti papildomo lankstumo siekiant sudaryti sąlygas investicijoms į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos ir remti valstybes nares joms sąžiningai ir įtraukiai pereinant prie neutralaus poveikio klimatui;

33. mano, kad būsima atnaujinta ES tvarių finansų strategija – puiki galimybė paspartinti perėjimą prie tvarių mažmeninių investicijų; todėl ragina Komisiją pasiūlyti reikiamas teisėkūros priemones, kuriomis piliečiai būtų skatinami investuoti į tvarius finansus, remiantis kriterijais, nustatytais 2020 m. birželio 18 d. Reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo[11];

34. ragina Komisiją reformuoti Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą, atsižvelgiant į ypatingą MVĮ padėtį, siekiant užtikrinti, kad visos susijusios įmonės, veikiančios daug anglies dioksido išskiriančiuose sektoriuose, praneštų apie savo išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus ir juos skelbtų, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo; ragina Komisiją užtikrinti, kad su biologine įvairove susijusi rizika, poveikis ir priklausomybė būtų integruoti į atitinkamus ES teisės aktus, įskaitant Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą, deleguotuosius Informacijos atskleidimo reglamento aktus ir kitus atitinkamus įmonių ir finansų teisės aktus;

35. ragina Komisiją užtikrinti, kad visos būsimos ES garantuotos ekonomikai gaivinti skirtos obligacijos būtų leidžiamos laikantis ES žaliųjų obligacijų standarto, ES taksonomijos ir principo „nedaryti reikšmingos žalos“;

36. ragina stiprinti EIB ir Europos investicijų fondo (EIF) vaidmenį finansuojant šią pertvarką; pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti klimato, aplinkos ir socialinio atsparumo kriterijams, pagal kuriuos reguliuojamos tvarios EIB ir EIF investicijos, pagrįstos principu „nedaryti žalos“; palankiai vertina naująją EIB skolinimo energetikos srityje politiką ir ragina šią instituciją į savo „2021–2025 m. klimato banko veiksmų gaires“ įtraukti naudojant taksonomiją parengtą aiškią ir skaidrią metodiką, siekiant užtikrinti, kad visi finansuojami projektai bus suderinti su Paryžiaus susitarime nustatytu 1,5 °C temperatūros tikslu, nuosekliai pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir laikantis biologinei įvairovei ir ekosistemoms taikomo principo „nedaryti žalos“; tikisi, kad likusia 50 proc. EIB portfelio dalimi bus laikomasi principo „nedaryti žalos“;

37. primena, kad pagal ECB įgaliojimus jo ekonominė politika turėtų padėti siekti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatytų Sąjungos tikslų; todėl ragina ECB sparčiau persvarstyti savo pinigų politikos strategiją, kad kuo skubiau būtų sustabdytas ekonominės veiklos, darančios žalą aplinkos apsaugos ar socialiniams tikslams, finansavimas; ragina ECB įvertinti, kaip į savo įkaito sistemą, turto pirkimą ir savo tikslines refinansavimo operacijas įtraukti tvarumo kriterijus ir kartu įvertinti būdus orientuoti skolinimąsi į investicijas energetikos pertvarkos srityje, kad pasibaigus COVID-19 pandemijai būtų atkurta tvari ekonomika; primena ECB įsipareigojimą atitinkamais atvejais šiems veiksmams taikyti ES taksonomiją;

38. ragina Europos priežiūros institucijas (EPI) kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis nedelsiant atlikti kasmetinį savo prižiūrimų įstaigų su klimatu susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, dėl kurio šiuo metu diskutuoja visų pirma Finansų sistemos žalinimo tinklo (NGFS) centriniai bankai ir reguliavimo institucijos, kad būtų galima suprasti, kokią vietą atitinkamų ES finansų įstaigų portfeliuose užima su klimatu susijusi finansinė rizika ir kokiu mastu ji į juos įtraukta;

39. ragina Komisiją gerokai padidinti finansavimą techninei pagalbai Europos investavimo konsultacijų centre (EIKC) ir kituose susijusiuose fonduose, siekiant užtikrinti, kad 1 proc. visų išlaidų būtų skiriama techninei pagalbai; ragina Komisiją techninę pagalbą sutelkti į projektus ir sektorius, kurie turi didžiausią aplinkosauginę, socialinę ir atsparumo pridėtinę vertę, visų pirma į gamtinius sprendimus, kurie tuo pat metu gali būti naudingi švelninant klimato kaitą, prisitaikant prie jos ir išsaugant biologinę įvairovę.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

16.7.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

35

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Veronika Vrecionová

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

EPP

Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

GREENS/EFA

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’sullivan, Jutta Paulus

GUE/NGL

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

 

35

-

EPP

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan- Ștefan Motreanu, Ljudmila  Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss

RENEW

Andreas Glück

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia  Sardone

ECR

Sergio Berlato, Margarita De La Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

 

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė


 

 

TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ (14.7.2020)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

Tema Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

(2020/2058(INI))

Nuomonės referentė: Caroline Nagtegaal

 

 

 

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi transporto srityje nuo dabar iki 2030 m. vien transeuropiniam transporto tinklui reikia daugiau kaip 700 mlrd. EUR investicijų, o laikantis Žaliojo kurso tikslų taip pat reikia papildomų investicijų siekiant visapusiškai diegti novatoriškas strategijas, intelektines transporto sistemas (ITS), mažataršio ir netaršaus judumo sprendimus, įkrovimo infrastruktūrą ir alternatyviuosius degalus visame tinkle ir su juo sujungtose zonose; kadangi ES transporto sistemos modernizavimas, be kita ko, apima dideles investicijas į esamos transporto infrastruktūros atnaujinimą ir modifikavimą;

B. kadangi transportas yra esminė ES vidaus rinkos dalis ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ES ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, ypač periferiniuose, kaimo, salų ir atokiausiuose regionuose, ir todėl ES turi investuoti į transporto pramonės konkurencingumą ir jos pajėgumą įgyvendinti perėjimą prie tvaraus judumo;

C. kadangi transporto išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sudaro 27 proc. viso ES išmetamo kiekio ir tai yra vienintelis sektorius, kur jų kiekis vis dar auga, transporto sektorius turi prisidėti prie ES išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų įvykdymo iki 2050 m. technologiškai neutraliu būdu siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, kartu užtikrinant, kad transportas išliktų įperkamas ir konkurencingas; kadangi galima paspartinti transporto sektoriaus – tiek infrastruktūros, tiek ir automobilių parko – išmetamą teršalų kiekį kuriant ir stiprinant sąveiką su kitais sektoriais, pvz., skaitmeniniais ar energetikos sektoriais;

D. kadangi moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs transporto sektoriaus konkurencingumo ir tvarumo veiksniai, o investicijos pagal Europos žaliojo kurso investicijų planą įgyvendinamos vykdant sektorių politiką, nes nėra tam skirtos biudžeto eilutės;

E. kadangi platesniame transporto sektoriuje dirba dešimtadalis europiečių ir investuojant į transporto infrastruktūrą bus sukurta naujų darbo vietų, nes apskaičiuota, kad kiekvienas milijardas eurų, investuotas į TEN-T pagrindinį tinklą, sukurs iki 20 000 naujų darbo vietų, todėl transportas turi būti pajėgus prisitaikyti prie naujų socialinių ir ekonominių ir technologinių pokyčių, o tam reikia didelių investicijų į naujus judumo modelius, skaitmeninimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, alternatyvius energijos šaltinius ir energijos vartojimo efektyvumą;

F. kadangi COVID-19 pandemija sukėlė precedento neturinčią ekonomikos krizę visoje Sąjungoje, ypač transporto ir turizmo sektoriuje, ir parodė, kad transporto ir logistikos sektorius bei jo darbuotojai yra Europos ekonomikos stuburas, nes nepertraukiamas krovinių vežimas buvo itin svarbus tiekimo grandinių veikimui;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi ir kurių turi būti imtasi transporto sektoriuje siekiant iki 2050 m. sumažinti savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir užtikrinti teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui; todėl pabrėžia, kad reikia didinti finansinę paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su mažataršio ir netaršaus judumo sprendimais, ypač susijusiais su pažangiomis technologijomis ir išmaniuoju judumu visose transporto rūšyse, įskaitant alternatyviuosius degalus, mažataršių transporto priemonių technologijas ir tvarius infrastruktūros projektus;

2. pabrėžia, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra pagrindinė priemonė, padedanti užbaigti TEN-T tinklą ir prisidėti prie ES ir jos valstybių narių klimato srities tikslų laikantis Žaliojo kurso kurso, nes iki 80 proc. jos transporto biudžeto skiriama su klimatu susijusių tikslų įvykdymui, skatinant tvarios infrastruktūros projektus, daugiarūšiškumą, krovinių vežimą geležinkeliais, novatoriškas ir skaitmenines priemones, pvz., telematikos priemonių sistemas ir alternatyviųjų degalų naudojimą; pabrėžia poreikį didinti EITP finansavimą ir įspėja, kad finansuojant Tvarios Europos investicijų planą (SEIP) lėšos neturi būti perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai paveiktų EITP;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad transporto projektams reikia didelio masto investicijų ir kad todėl, siekiant pritraukti investuotojus, būtinas teisinis tikrumas, stabilūs ir nuspėjami tikslai ir informacijos prieinamumas; pabrėžia, kaip dėl transporto projektams įgyvendinti reikalingų gausėjančių administracinių procedūrų skaičius ir sudėtingumo didėja išlaidos ir yra vėluojama, o tai kenkia visam ES transporto tinklui; pabrėžia, kad iki šiol padarytoms investicijoms neturi kilti pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta realistiška, teisinga ir perspektyvi paramos investicijoms sistema; todėl primygtinai ragina Komisiją suteikti aiškumo investuotojams nurodant per visą DFP laikotarpį kiekvienai Tvarios Europos investicijų plano priemonei skiriamus išteklius, o siūlant deleguotuosius aktus paaiškinti ES masto tvarumo taksonomiją; be to, pripažįsta, kad investicijos į pereinamojo laikotarpio degalų rūšis, kurios nedaro didelės žalos aplinkai, padeda siekti neutralizuoto poveikio klimatui judumo tikslo visuose ES regionuose;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti pakankamas investicijas į tvarią transporto infrastruktūrą, labai svarbu, kad visos atitinkamos ES finansavimo galimybės (EITP, „InvestEU“, „Europos horizontas‘, Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir t. t.), Europos investicijų banko (EIB) paskolos bei kitos finansinės priemonės būtų pritaikyti konkretiems transporto sektoriaus poreikiams, kuriais skatinamas tvarus perėjimas, o valstybės narės įsipareigotų skirti tinkamą finansavimą; pabrėžia, kad susijusių Sąjungos programų sinergija tokiose srityse, kaip transportas, energetika ir skaitmeninimas, galėtų būti svarbūs paspartinant pažangą išmaniojo ir tvaraus judumo vystymo srityje ES lygmeniu; be to, pabrėžia, kad transporto ir logistikos sektorių daugiausia sudaro labai mažos įmonės ir MVĮ, todėl ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti šių rūšių įmonėms, pvz., suteikiant geresnes galimybes gauti finansavimą;

5. ragina ES ir valstybes nares kuo labiau naudotis turimomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad transporto sektorius prisidėtų prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo; atsižvelgdamas į tai, ragina atlikti visų būsimų politikos krypčių ir priemonių (pvz., nuosavų išteklių, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) išplėtimo, išorės sąnaudų), kurios daro poveikį transporto sektoriui, poveikio vertinimą; be to, yra tvirtai įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti su transportu susijusias pajamas iš mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos investicijų į atitinkamų transporto rūšių tvarumo skatinimą, kad būtų pasiekti ekonominio efektyvumo ir susisiekimo tikslai;

6. mano, kad norint pereiti prie neutralaus poveikio klimatui transporto ir logistikos sektorių reikia priimti lanksčias valstybės pagalbos taisykles, kuriomis nebūtų neproporcingai iškreipiamos vienodos sąlygos Europoje; primygtinai ragina Komisiją suteikti aiškumo dėl valstybės pagalbos tausaus transporto projektams; be to, mano, kad taip pat reikia persvarstyti oro uostams taikomas valstybės pagalbos taisykles, kad būtų sumažintas kelių atkarpų skrydžių skaičius tarp Europos oro uostų ir taip būtų smarkiai sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis ir kelionės laikas, kartu didinant efektyvumą;

7. ragina Komisiją skatinti naudotis programa „InvestEU“ siekiant toliau plėtoti tvarų turizmą ir transportą, įskaitant visų rūšių transportą ir infrastruktūrą; palankiai vertina neseniai pagal naujos kartos ES priemonę pasiūlytą programos „InvestEU“ biudžeto padidinimą; mano, kad tokiomis pažangiomis investicijomis turėtų būti skatinama Europos pramonės lyderystė strateginiuose sektoriuose ir svarbiose vertės grandinėse, pvz., transporto ir logistikos, įskaitant aviacijos pramonę, taip pat kuriant telematikos priemonių sistemas;

8. ragina transporto sektoriui skirtas programos „Europos horizontas“ lėšas skirti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP), visų pirma alternatyviųjų degalų sprendimams, elektromobilių baterijoms ir komponentams, alternatyviosioms riedmenų technologijoms; be to, ragina pagal programą „Europos horizontas“ skirti tinkamą finansavimą transporto srities Europos partnerystėms, pvz., „Švarus dangus“, Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programai (SESAR), „Shift2Rail“ ir kuro elementams ir vandeniliui (KEV);

9. ragina Komisiją į Teisingos pertvarkos mechanizmą įtraukti tinkamas priemones, kuriomis būtų galima remti pramonės sektorių, kurių galutiniai produktai neatitinka Sąjungos anglies dioksido poveikio neutralumo tikslo, pertvarką;

10. pabrėžia, kad inovacijos ir skaitmeninimas atlieka svarbų vaidmenį mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso užmojus; ragina investuoti į skaitmeninimą, visų pirma kuriant ir diegiant intelektines transporto sistemas, laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemas (VIMIS), upių informacijos paslaugas ir Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS);

11. mano, kad tvarus visų transporto rūšių judumas ir naujausia daugiarūšio transporto infrastruktūra, įskaitant transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) ir jo tolesnę plėtrą, itin svarbūs norint pasiekti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką; pabrėžia, kad siekiant padidinti ES geležinkelių ir jūrų krovininio transporto procentinę dalį, kaip numatyta Europos žaliajame kurse, reikalingas konkretus ES investicijų planas ir konkrečios ES lygmens priemonės; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją paspartinti ir teikti pirmenybę investicijoms į infrastruktūros projektus, kurie vykdomi siekiant pašalinti kliūtis, sukurti trūkstamas jungtis, plėtoti švarų vandenilį ir jį diegti bei diegti inovacijas greitųjų geležinkelių transporto ir vidaus vandenų laivybos srityje, kartu integruojant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemones;

12. pripažįsta, kad reikia gerokai pagerinti Europos vidaus vandenų kelių tinkamumą laivybai; ragina sukurti atskirą finansavimo eilutę skirtingose finansavimo priemonėse, pvz., pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Sanglaudos fondą, arba dalyvaujant EIB;

13. ragina paremti pradinę Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) strategiją ir parengti aiškią strategiją, įskaitant ES jūrų sektoriuje išmetamo teršalų kiekio mažinimo lyginamuosius standartus;

14. ypač primena bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ ir bendros įmonės SESAR vaidmenį užtikrinant tikrai spartesnį žaliųjų technologijų diegimą, siekiant padidinti saugumą ir sumažinti išmetamą CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei orlaivių skleidžiamo triukšmo lygius; ragina Komisiją parengti ir remti ES investicijų aviacijos ir aeronautikos srityse veiksmų gaires, kuriomis būtų skatinamos inovacijos į tvarią aviaciją, įskaitant mokslinius tyrimus alternatyviųjų degalų srityje, taip pat galimas priemones, kuriomis būtų skatinamas senesnių orlaivių pakeitimas naujesniais, siekiant išsaugoti konkurencingumą ir išlaikyti Europos pirmavimą;

15. atkreipia dėmesį į svarbų Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) ir bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vaidmenį siekiant ilgalaikio perėjimo nuo kelių transporto prie geležinkelių, kaip numatyta Europos žaliajame kurse; pabrėžia, kad bendroji įmonė „Shift2Rail“ atlieka svarbų vaidmenį šalinant technines kliūtis ir didinant sąveikumą, galiausiai siekiant, kad geležinkelių transportas taptų pigesnis, efektyvesnis ir patrauklesnis, bei prisidedant prie nelaimingų atsitikimų skaičiaus ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo; atkreipia dėmesį, kad svarbu didinti ES investicijas į EGA ir bendrąją įmonę „Shift2RailJoint“, kad būtų pasiekta pažanga kuriant bendrą Europos geležinkelių erdvę;

16. mano, kad reikia ES lėšų siekiant užtikrinti, kad automobilių pramonė būtų pertvarkyta taip, kad būtų neutralizuotas jos poveikis klimatui; atsižvelgdamas į tai, ragina parengti automobilių pramonės išmetamųjų teršalų mažinimo veiksmų planą, grindžiamą MTTP ir technologiniais pajėgumais, į kurį būtų įtraukta speciali Europos transporto priemonių perdirbimo programa, ES finansavimas, skirtas netaršių transporto priemonių diegimui skatinti, tvarių alternatyviųjų degalų gamybos didinimas ir įkrovimo punktų diegimas, taip pat investicijos į novatoriškus ir pažangius kelių eismo saugumo sprendimus, kad būtų pasiektas ES  strateginis tikslas – visiškai saugaus eismo vizija (angl. „Vision Zero“); mano, kad infrastruktūros pritaikymas prie naujų judumo modelių ir transporto priemonių tipų taip pat turėtų būti prioritetas, todėl ragina parengti kelių infrastruktūros veiksmų planą, kuris būtų suderintas su automobilių pramonės išmetamųjų teršalų mažinimo veiksmų planu;

17. mano, kad viešasis transportas yra labai svarbus norint pasiekti tvaraus judumo mieste; pabrėžia, kad reikia didinti paramą vietos ir regiono lygmens visuomeninio transporto tinklams ir automobilių parkams, nes tai būtų veiksminga priemonė pereinant prie mažataršio judumo, kartu skatinant perėjimą prie kitų transporto rūšių, visų pirma metropoliniuose centruose, ir gerinti susisiekimą kaimo vietovėse, siekiant skatinti teritorinę sanglaudą; mano, kad norint paskatinti judumo mieste pertvarką labai svarbu glaudžiau susieti miesto transporto finansavimą su tvaraus judumo mieste planais (angl. SUMPS); ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų parengti tvarūs judumo mieste planai ir politika, įskaitant paramą efektyvioms viešojo transporto sistemoms ir aktyviems judumo sprendimams, pvz., vaikščiojimui ir važiavimui dviračiu, ir skirtingų transporto priemonių rūšių prieinamumo ir daugiarūšiškumo skatinimui;

18. atkreipia dėmesį į COVID-19 pandemijos padarinius transporto sektoriui, ypač kolektyviniam keleiviniam transportui; ragina valstybes nares transporto pramonę, kaip prioritetinę sritį, įtraukti į savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus, kad būtų užtikrinta, kad jai būtų galima dideliu mastu naudotis pagal įvairias Europos gaivinimo plane nustatytas iniciatyvas skirtais ištekliais; be to, prašo Komisijos bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti kolektyvinio keleivinio transporto finansavimo sprendimus ir nustatyti pažangias investicijų iniciatyvas, skirtas tvariam ir atspariam sektoriaus atgaivinimui;

19. mano, kad ES ekonomikos gaivinimo planu turėtų būti remiamas turizmo sektoriaus atsigavimo ir tvarios pertvarkos finansavimas; ragina valstybes nares į savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus kaip prioritetą įtraukti turizmo ir kelionių sektorių, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ; prašo Komisijos parengti „ES tvaraus ir atsparaus turizmo veiksmų gaires“, siekiant padidinti investicijas į novatoriškas ir skaitmeninimo priemones, pvz., žiedinės ekonomikos iniciatyvas turizmo sektoriuje; primygtinai ragina parengti ES turizmo politiką, taip pat sukurti ir teikti konkrečią biudžeto dotaciją tvariam turizmui, kaip aiškiai nurodyta Parlamento pozicijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos;

20. pabrėžia, jog svarbu, kad kartu su Žaliuoju kursu būtų vykdoma teisinga, įtrauki ir nediskriminacinė pertvarka, siekiant užtikrinti, kad transporto sektoriaus įmonės, MVĮ ir darbuotojai galėtų prisitaikyti, ir remti labiausiai paveiktus regionus (įskaitant atokiausius regionus) ir bendruomenes, siekiant išlaikyti teritorinę ir socialinę sanglaudą ir užtikrinti, kad joks regionas nebūtų paliktas nuošalyje; ragina Komisiją atsižvelgti į galimai prarastas darbo vietas pertvarkant transporto ir turizmo sektorius, apsvarstant galimybę remti investicijas, susijusias su tvaria ir socialine įtrauktimi, pvz., kuriomis siekiama skatinti darbuotojų mokymą ir perkvalifikavimą pagal naują strateginės Europos investicijų politikos liniją programos „InvestEU“ sudėtyje.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

14.7.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

6

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

NI

Mario Furore

 

6

-

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Dorien Rookmaker

 

5

0

VERTS/ALE#

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ (9.7.2020)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

tema „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“

(2020/2058(INI))

Nuomonės referentas: Salvatore De Meo

 

 

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina iš dalies pakeistą 2020 m. gegužės 27 ir 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos (DFP), įskaitant jos gegužės 27 d. komunikatą „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456), ir jos nuostatą padidinti finansavimą bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP), palyginti su ankstesniu pasiūlymu dėl DFP; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl laikinų papildomų išteklių naudojantis fondu „Next Generation EU“, tačiau pabrėžia, kad tvirta DFP tebėra gyvybiškai svarbi; pabrėžia, kad padidintas finansavimas, palyginti su ankstesniu pasiūlymu dėl DFP, yra nepaprastai svarbus siūlomiems būsimosios BŽŪP tikslams ir užmojams įgyvendinti (jie apima aprūpinimo maistu, tinkamų gyvenimo sąlygų ūkininkams užtikrinimą, indėlį išlaikant gyvybingas kaimo bendruomenes ir Žaliojo kurso tikslų žemės ūkio srityje siekimą) stiprinant žemės ūkio maisto produktų sektorių atsparumą ir užtikrinant tvarią maisto gamybą; pabrėžia, kad šie tikslai priklauso ne tik nuo gerai finansuojamos BŽŪP, bet ir nuo kitų DFP priemonių, pvz., mokslinių tyrimų, investicijų į inovacijas arba skaitmenines technologijas ir galimybės jomis naudotis ūkininkams bei žemės ūkio maisto produktų sektoriams užtikrinimo;

2. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą skirti 15 mlrd. EUR kaimo plėtrai pagal priemonę „Next Generation EU“, tačiau apgailestauja, kad pagal šią naują priemonę nesiūloma skirti lėšų BŽŪP pirmajam ramsčiui, turint omenyje poreikį didinti tiesiogines išmokas ir paramą sektorių programoms bei padėti ūkininkams įveikti COVID-19 krizę ir siekti Žaliojo kurso tikslų;

3. palankiai vertina pasiūlymą Teisingos pertvarkos fondui (TPF) skirti papildomą 32,5 mlrd. EUR finansavimą, be kita ko, skiriant papildomų lėšų iš priemonės „Next Generation EU“, ir dviem papildomiems Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčiams, taikant pagal programą „InvestEU“ numatytą specialią schemą ir paskolų viešajam sektoriui priemonę, ir pabrėžia, jog siekiant, kad TPF ir žalioji pertvarka būtų sėkmingi ir darytų poveikį žemės ūkio ir kaimo sritims, būtina užtikrinti teisingą, įtraukų ir moksliškai pagrįstą įgyvendinimą dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams;

4. palankiai vertina pasiūlymą padidinti Europos investicijų fondo kapitalą 1,5 mlrd. EUR ir pabrėžia, kad svarbu gerinti mažųjų ir vidutinių kaimo įmonių prieigą prie viešųjų ir privačiųjų finansų, siekiant remti didesnes žaliąsias investicijas, priemonių skaitmeninimo plėtrą ir galimybes jį vykdyti, modernizaciją ir inovacijas, kad ūkininkai, žemės ūkio sektorius ir kaimo vietovės galėtų atremti siekiant Žaliojo kurso tikslų ir užmojų įgyvendinimo kylančius iššūkius ir pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares prireikus naudotis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone, teikiant papildomą paramą Europos ūkininkams ir kooperatinėms įmonėms, kuri būtina norint nuosekliai spręsti uždavinius, kylančius dėl būtinybės užtikrinti naujųjų taisyklių laikymąsi ir prisitaikyti prie neigiamo klimato kaitos poveikio tokiu būdu, kad nebūtų rizikuojama maisto gamyba ir būtų paisoma tvarumo principo;

6. mano, kad iš dalies pakeitusi pasiūlymus dėl DFP ir priemonės „Next Generation EU“ Komisija žengė sveikintiną žingsnį ir priartėjo prie Parlamento pozicijos, kad kitoje ES finansinėje programoje žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirta suma turi išlikti bent tokia, kokia yra dabar; ragina Europos Vadovų Tarybą naujausiuose Komisijos pasiūlymuose nepritarti jokiam žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtų lėšų mažinimui; primygtinai reikalauja, kad bet kokios papildomos su žaliąja pertvarka susijusios priemonės, įskaitant strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir biologinės įvairovės strategijos tikslų įgyvendinimą, būtų finansuojamos naujomis lėšomis ir papildomais ES nuosavais ištekliais; atkreipia dėmesį į tai, kad papildomos priemonės pagal Europos žaliąjį kursą neturi būti finansuojamos mažinant dabartinį BŽŪP finansavimą;

7. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad įgyvendinant žaliąją pertvarką žemės ūkio srityje turi būti užtikrinamas proporcingas požiūris trimis tvarumo aspektais – socialiniu, aplinkosauginiu ir ekonominiu; akcentuoja Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriuo pripažįstama, kad pagrindinis prioritetas turi būti teikiamas aprūpinimo maistu saugumo užtikrinimui didinant galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;

8. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą „Tvarios Europos investicijų planas“ (COM(2020)0021), tačiau pabrėžia, kad jame siūlomi elementai, įskaitant Teisingos pertvarkos fondą, tiesiogiai priklauso nuo to, ar bus sudarytas plataus užmojo susitarimas dėl DFP; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad ES biudžeto lėšas sutelkus pradiniame etape siekiant padengti naujus išlaidų poreikius, susijusius su COVID-19 pandemija, lėšų gali pritrūkti vėlesniais programavimo metais, nes tai savo ruožtu gali paveikti žemės ūkio sektoriaus pajėgumą įgyvendinti strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos tikslus ir užmojus, finansavimas ES ūkininkams gali sumažėti, o tai būtų ypač žalinga, jei tikimasi, kad jie laikysis naujų ir griežtų pagal Žaliąjį kursą numatytų įsipareigojimų; pabrėžia, kad perėjimas prie tvarumo turi būti teisingas, sąžiningas ir atsakingas ir kad turi būti įtraukti visi ekonominiai ir socialiniai sektoriai, siekiant išvengti pernelyg didelio spaudimo žemės ūkio sektoriui;

9. pažymi, kad Tvarios Europos investicijų plane tam tikru mastu pasikliaujama privačių investicijų pritraukimu, tačiau kadangi tikėtina, jog po COVID-19 pandemijos eisiančiais metais jos bus mažiau prieinamos, tvirta DFP yra kaip niekad svarbi;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad ES žemės ūkis yra vienintelė didelė sistema pasaulyje, sumažinusi išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (20 proc. nuo 1990 m.);

11. pabrėžia, kad rengiant nacionalinius planus, skirstant lėšas ir ilgalaikėje finansinėje perspektyvoje būtina atsižvelgti į skirtingų regionų ir valstybių narių skirtingą pradinę padėtį ir vystymosi galimybes;

12. prašo Komisijos pakeisti valstybės pagalbos taisykles ir konkurencijos taisykles, kad nebūtų pakenkta BŽŪP bendram pobūdžiui;

13. primena, kad šiuolaikinė ir tvari BŽŪP svariai prisidės prie sėkmingo ES bendrų plataus užmojo klimato tikslų įgyvendinimo sykiu užtikrindama aprūpinimo maistu saugumą ir kad didelė BŽŪP dalis bus skirta su klimatu susijusiems tikslams remti; primena, kad BŽŪP reforma tebevyksta ir kad dar nepriimtas sprendimas dėl tikslaus įnašo, kuriuo reikės prisidėti siekiant su aplinka ir klimatu susijusių tikslų ir reikalavimų; pabrėžia, kad šių tikslų įgyvendinimas didžia dalimi priklausys nuo to, ar būsimuose biudžetuose bus skirta pakankamai lėšų; šiuo atžvilgiu pažymi, kad dėl Žaliojo kurso ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimo neturi sumažėti mūsų tikslai, visų pirma tikslas užtikrinti tvarius pragyvenimo šaltinius ūkininkams, ir pabrėžia, kad nebegalima daugiau reikalauti iš ūkininkų jiems teikiant mažesnį finansavimą; tikisi pradėti konstruktyvias derybas su Taryba dėl būsimos BŽŪP, kad būtų pasiektas susitarimas ir užtikrintas planavimo tikrumas ES gamintojams, ir pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas dėl reformos yra pagrindas, kuriuo remiasi teisėkūros institucijos, ir kad šiuo etapu jis neturėtų būti keičiamas ar atšaukiamas;

14. pažymi, kad savo komunikate dėl Tvarios Europos investicijų plano (COM(2020)0021) Komisija nurodo, jog reikia didelių investicijų į žemės ūkį, visų pirma siekiant spręsti platesnio masto aplinkosaugos problemas, įskaitant biologinės įvairovės nykimą ir taršą; tačiau pabrėžia, kad Komisija juos taip pat apibūdina kaip konservatyvius skaičiavimus, nes trūksta duomenų norint tiksliai įvertinti investicijų poreikius, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos ir ekosistemų bei biologinės įvairovės atkūrimu ir (arba) išsaugojimu;

15. atkreipia dėmesį į krizėms atsparią atsinaujinančiųjų žaliavų ir atsinaujinančiosios energijos vidaus gamybą ir, siekiant įgyvendinti ir toliau propaguoti ES bioekonomikos strategiją, ragina pradėti statybų iš medienos ir renovacijos kampanijas, kuriose daugiausia dėmesio būtų skiriama vidaus atsinaujinančiųjų žaliavų ir tvarios atsinaujinančiosios energijos naudojimui;

16. ragina visais atvejais finansiškai kompensuoti didėjančius ekologinius reikalavimus; atkreipia dėmesį į tai, kad vienašalės sąlygos nėra naudingos nei Europos žemės ūkiui, nei aplinkai, jei dėl jų Europos maisto gamyba perkeliama į trečiąsias šalis;

17. pabrėžia, kad įgyvendinant BŽŪP priemones, kuriomis siekiama Žaliojo kurso tikslų, reikia laikytis bendrojo lyčių lygybės principo, kad būtų užtikrinta moterų ūkininkių įtrauktis į ekologinę pertvarką;

18. pažymi, kad COVID-19 protrūkis atskleidė strateginį žemės ūkio vaidmenį tiekiant saugius ir kokybiškus maisto produktus prieinamomis kainomis ir išvengiant maisto krizės; pabrėžia itin svarbų esminių darbuotojų žemės ūkio ir maisto perdirbimo sektoriuje vaidmenį krizės metu ir primygtinai reikalauja, kad šiems darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos ir saugios darbo sąlygos; primygtinai reikalauja, kad ES ūkininkų pastangos tvariau gaminti maisto produktus nebūtų menkinamos importuojant produktus iš trečiųjų šalių, kurios nesilaiko ES maisto saugos, aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės ir socialinių standartų; pabrėžia, kaip svarbu pasimokyti iš COVID-19 krizės, ypač kiek tai susiję su strateginiais sektoriais;

19. mano, kad norint pasiekti Žaliojo kurso tikslus Europos lygmeniu ir juos skatinti tarptautiniu lygmeniu, Komisija turi atlikti žemės ūkio produktų importo tarifo normų vertinimą ir pasiūlyti jas padidinti šalims, kurios savo žemės ūkio gamintojams netaikė arba nenumato artimiausioje ateityje taikyti standartų ir reikalavimų, kurie yra panašūs į ES standartus ir reikalavimus;

20. palankiai vertina strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ nustatytą siekį parengti minimalius privalomus tvaraus maisto pirkimo kriterijus, kad viešųjų lėšų naudojimas būtų suderintas su Žaliuoju kursu; ragina vykdant maisto produktų viešąjį pirkimą labiau įtraukti mitybos ir sveikatos klausimus;

21. pabrėžia, kad svarbu finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kuriais siekiama nustatyti alternatyvias ekologiškas pertvarkos technologijas, ir mano, kad visi ūkininkai, įskaitant smulkius ūkininkus, turi turėti galimybę jomis naudotis;

22. ragina Komisiją užtikrinti, kad jautriems žemės ūkio produktams būtų taikomos tinkamos išorės apsaugos priemonės, ir teigia, kad vykstant šiam procesui vartotojai turi būti aiškiai informuojami apie aukštus maisto gamybos standartus ES;

23. pabrėžia, kad ūkininkų reikalavimams, susijusiems su COVID-19 krize ar kitomis krizinėmis situacijomis, reikia skirti papildomų finansinių išteklių ne iš BŽŪP paketo;

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad tiek pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, tiek pagal būsimą klimato politiką Europos žemės ūkis būtų pripažintas sisteminės svarbos sektoriumi ir kad į tiekimo saugumą, kaip stabilumo veiksnį, būtų nuolat pakankamai atsižvelgiama ir jis būtų nuolat turimas omenyje.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

7.7.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

8

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Franc Bogovič, Francesca Donato, Valter Flego, Claude Gruffat, Balázs Hidvéghi, Pär Holmgren, Zbigniew Kuźmiuk, Tilly Metz, Christine Schneider, Marc Tarabella, Riho Terras, Irène Tolleret, Thomas Waitz

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

37

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel

EPP

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová

GUE/NGL

Eugenia Rodríguez Palop

ID

Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Verts/ALE

Bronis Ropė

 

8

-

ECR

Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

ID

Ivan David

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

3

0

ECR

Bert-Jan Ruissen

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

 

KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ (16.7.2020)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl Tvarios Europos investicijų plano. Žaliojo kurso finansavimas

(2020/2058(INI))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

 

 

 


 

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad programos „Erasmus+“, Europos solidarumo korpusas ir „Kūrybiška Europa“, kaip pagrindinės ES švietimo, savanoriškos veiklos ir kultūros programos yra itin svarbios priemonės reaguojant į klimato kaitą visame pasaulyje ir atlieka esminį vaidmenį skatinant įgūdžių, reikalingų pereinant prie žaliosios ekonomikos, ugdymą, didinant informuotumą, aplinkos ir klimato kaitos klausimais, visų pirma jaunų žmonių, kurie vykdo savanorišką veiklą siekdami apsaugoti aplinką, ir kuriant kūrybiškus, įtraukius ir prieinamus aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdus bei prisideda prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo; pabrėžia pagal programą „Erasmus+“ remiamų stažuočių žemės ūkio srityje svarbą;

2. mano, kad investicijų planas turi papildyti kitas susijusias Sąjungos politikas, programas ir fondus, ypač susijusius su švietimu ir jaunimu, kultūra ir sportu, žemės ūkiu ir kaimo plėtra, taip pat su aplinka ir klimatu;

3. pažymi, kad investicijų plane turėtų būti remiami moksliniai tyrimai, susiję su gamtos procesais pagrįstas sprendimais, žaliosiomis technologijomis ir kitais tvariais sprendimais, kurie gali padėti apsaugoti aplinką ir klimatą; pabrėžia, kad visų pirma startuoliams, jauniems specialistams ir jaunimui, jau dirbantiems novatoriškų ekologiškų sprendimų srityje, turėtų būti suteikta galimybė gauti finansavimą;

4. pažymi, kad pagal investicijų planą finansavimas gali būti skiriamas teminiams projektams švietimo, savanoriškos veiklos ir kultūros srityse; ragina Komisiją skatinti Žaliojo kurso, programų „Erasmus +“, Europos solidarumo korpuso ir „Kūrybiška Europa“ sąveiką, siekiant papildyti ir tarpusavyje praturtinti jų konkrečius aplinkosaugos problemų sprendimo metodus;

5. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad visos priemonės, patvirtintos kultūros ir kūrybos sektoriuose, būtų įgyvendinamos pasikonsultavus su visomis organizacijomis, atstovaujančiomis įvairiems suinteresuotiesiems subjektams ir darbuotojams, siekiant išlaikyti užimtumą ir skatinti darbo vietų kūrimą;

6. pabrėžia, kad pereinant prie klimato atžvilgiu neutralios visuomenės reikalingi nauji įgūdžiai ir gebėjimai; pažymi, kad šiam tikslui turėtų būti skiriamos lėšos programų, kurios studentams ir darbuotojams suteikia specializuotus mokymus, žinias ir įgūdžius, reikalingus siekiant prisitaikyti ir klestėti naujame socialiniame ir ekonominiame kontekste, rengimui ir įgyvendinimui;

7. ragina Komisiją investicijų plane numatyti finansines paskatas, kurios papildytų programas „Erasmus +“, Europos solidarumo korpusas ir „Kūrybiška Europa“ pereinant prie ekologiškesnių ir tvaresnių transporto priemonių, kartu skatinant įtrauktį ir prieinamumą; mano, kad tokios paskatos turėtų būti remiamos investicijų plane numatant plataus užmojo atskirą biudžetą; ragina Komisiją skatinti dalyvius ir sudaryti jiems sąlygas rinktis netaršiausių rūšių transportą, visų pirma traukinius, bet tuo pat metu negalima stigmatizuoti, diskriminuoti arba atmesti dalyvių, kuriems kelionė lėktuvu yra vienintelė racionali alternatyva;

8. pabrėžia, kad pastatų energijos vartojimo efektyvumo gerinimas bus viena pagrindinių sąlygų pereinant prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos; pabrėžia, kad daug energijos reikalaujančių pastatų, t. y. mokyklų, universitetų ir kitų švietimo ir kultūros institucijų, renovacijai yra būtinos didesnės investicijos siekiant pagerinti jų energinį naudingumą ir taip padaryti juos tvaresniais ir palankesniais klimatui;

9. yra susirūpinęs dėl padėties, susidariusios dėl COVID-19 krizės, ypač dėl pažeidžiamiausių asmenų ir sektorių, pvz., savarankiškai dirbančių asmenų ir verslininkų, kurių įmonėms ir darbo vietoms kyla pavojus, arba šeimų, išgyvenančių nedarbo dramą; ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių siekiant pritaikyti pasiūlymą dėl Žaliojo kurso investicijų plano ir parengti požiūrį, suderintą su neatidėliotinomis priemonėmis, pvz., Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva, siūloma SURE sistema ir atgaivinimo priemonėmis, bei prašo, kad investicijos kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto srityse būtų laikomos strateginėmis pereinant prie žaliosios ekonomikos, kuri skatinama Žaliuoju kursu;

10. ragina Komisiją primygtinai reikalauti glaudesnio ES bendradarbiavimo švietimo apie aplinką ir klimato kaitą srityje;

11. pabrėžia svarbų konkrečių teminių studijų ir programų indėlį šioje srityje.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

13.7.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Angel Dzhambazki

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

 

5

-

ID

Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

ECR

Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

 

1

0

ECR

Dace Melbārde

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

 

 


 

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

16.10.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

68

16

13

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matteo Adinolfi, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Damien Carême, Tamás Deutsch, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Eva Maydell, Mick Wallace

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

68

+

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

NI

Tiziana Beghin, Mislav Kolakušić, Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Valérie Hayer, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin, Nicolae Ştefănuță

S&D

Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

16

-

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

RENEW

Engin Eroglu, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

13

0

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Manon Aubry

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Tamás Deutsch, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Andrey Novakov

RENEW

Martin Hlaváček

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika