ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

28.10.2020 - (8359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Юлиу Винклер

Процедура : 2020/0089(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0199/2020
Внесени текстове :
A9-0199/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

(8359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Одобрение)

 

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (8359/2020),

 като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (8361/2020),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0298/2020),

 като взе предвид своята незаконодателна резолюция от ...[1] относно проекта на решение,

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

 като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9-0199/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

На 10 септември 2010 г. Съветът разреши започването преговори с Китай с оглед на споразумение относно закрилата на географските указания (ГУ) за вина, спиртни напитки, селскостопански продукти и храни. Тези преговори се основаваха на опита от проекта за сътрудничество между ЕС и Китай за 10 + 10 ГУ, който през 2013 г. доведе до защитата на 10 географски указания от двете страни съгласно законодателството на ЕС и на Китай. Преговорите по споразумение за ГУ приключиха на 6 ноември 2019 г.

Споразумението позволява закрила срещу имитиране и присвояване на някои известни и ценни географски указания на ЕС на китайския пазар. Съгласно споразумението на един първи етап ще се осигури пряка закрила чрез постигане на съгласие за списък от 100 ГУ на ЕС и 100 китайски ГУ, считано от влизането в сила на споразумението.  На втория етап, в рамките на четири години, по силата на споразумението ще бъдат защитени допълнителни 175 ГУ от ЕС и от Китай. Тези наименования ще трябва да следват същата процедура за регистрация като 100-те наименования, вече обхванати от споразумението. Споразумението предвижда възможност след влизането му в сила да се разшири обхватът по отношение на други класове продукти, които понастоящем не са обхванати от законодателството на ЕС, по-специално от областта на занаятите.

Включените в списъка географски указания ще се ползват с много високо ниво на закрила, надхвърлящо предлаганото в рамките на ТРИПС – както за хранителните продукти, така и за вината и спиртните напитки. Ще им бъде предоставена закрила срещу:

– употребата на каквито и да е средства в обозначението или представянето на дадена стока, показващи или загатващи, че въпросната стока произхожда от географски район, различен от истинското ѝ място на произход, по начин, който подвежда обществеността относно географския произход на стоката;

– всяко използване на географско указание, обозначаващо идентичен или сходен продукт, чийто произход не е мястото на въпросното географско указание, дори когато действителният произход на стоката е обозначен или географското указание се използва в превод, транскрипция или транслитерация, или е придружено от изрази като „вид“, „тип“, „стил“, „имитация“ или сходни изрази;

– всяко използване на географско указание, обозначаващо идентичен или сходен продукт, който не съответства на продуктовата спецификация на защитеното наименование.

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС одобрението на Европейския парламент е необходимо, за да може Съветът да приеме решение за сключване на споразумението.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението.

 


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО (13.10.2020)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

(COM(2020)0213 – C9‑xxxx – 2020/0089(NLE))

Докладчик по становище: Нуну Мелу

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Сключването на споразумението между ЕС и Китай относно географските указания е първото значимо двустранно търговско споразумение между ЕС и Китай.

Китай е пазар с висок потенциал за растеж за европейските напитки и храни. Не е тайна обаче, че европейските дружества често са в конкуренция с китайските дружества, които използват детски труд, не поемат социални или екологични разходи, все още използват суровини, които са забранени в ЕС, и в някои случаи участват в дъмпинг и нелоялна конкуренция. Целта на това споразумение е да се осигури по-високо равнище на защита срещу фалшифицирането и присвояването на продукти от ЕС с висока икономическа стойност, като по този начин се гарантира спазването на правата на интелектуална и индустриална собственост.

Като първи етап със споразумението се цели постигане на най-високо равнище на защита на географските указания на 100 селскостопански хранителни продукта в ЕС. Споразумението ще гарантира, че силно популярни продукти от ЕС с отлично качество, като например шампанско, порто, сирене фета, ирландско уиски (Irish whisky), Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma и Queso Manchego, наред с други, се ползват със защита на китайския пазар.

Второ, в рамките на четири години от влизането му в сила в споразумението ще бъдат включени още 175 географски указания на всяка една от страните.

Географските указания доказаха също така, че са полезен маркетингов инструмент, който спомага за осигуряването на по-високи и по-стабилни експортни цени за производителите. Съгласно проучвания, публикувани от Комисията през 2013 и 2020 г. съответно, продуктите с географско указание се продават средно на над два пъти по-висока цена от сходен продукт без географско указание.

Споразумението ще бъде от полза за европейските производители и се очаква да действа като стимул за селските райони, от които произхождат тези продукти.

Делът на рибарството и аквакултурата в споразумението е малък. Това обаче е споразумение, което следва да бъде категорично подкрепено, тъй като би могло да послужи като основа за включването и признаването в бъдеще на продуктите от рибарството и аквакултуратата на ЕС.

******

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча одобряването на предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания.


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

Позовавания

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Становище, дадено от

 Дата на обявяване в заседание

PECH

17.9.2020

Докладчик

 Дата на назначаване

Nuno Melo

10.7.2020

Разглеждане в комисия

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Дата на приемане

12.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

Позовавания:

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

16.9.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

17.9.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.9.2020

 

 

 

Дата на приемане

27.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Дата на внасяне

29.10.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 9 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност