Procedure : 2020/0089(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0199/2020

Indgivne tekster :

A9-0199/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2020 - 26

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 177kWORD 54k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om forslag til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Udvalget om International Handel</Commission>

Ordfører: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (8359/2020),

 der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser (8361/2020),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0298/2020),

 der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...[1] om udkastet til afgørelse,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til udtalelse fra Fiskeriudvalget,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0199/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Den 10. september 2010 gav Rådet tilladelse til, at der indledtes forhandlinger med Kina med henblik på en aftale om beskyttelse af geografiske betegnelser på vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer. Denne forhandling byggede på erfaringerne fra samarbejdet mellem EU og Kina om 10+10 geografiske betegnelser, som i 2013 resulterede i beskyttelse af 10 geografiske betegnelser på hver side i henhold til EU-lovgivningen og den kinesiske lovgivning. Forhandlingerne om en aftale om geografiske betegnelser blev afsluttet den 6. november 2019.

Aftalen gør det muligt at beskytte kendte og værdifulde geografiske betegnelser fra EU på det kinesiske marked mod efterligning og uretmæssig tilegnelse. I henhold til aftalen vil direkte beskyttelse i en første fase blive sikret gennem enighed om en liste over 100 geografiske betegnelser fra EU og 100 kinesiske geografiske betegnelser fra aftalens ikrafttræden. I en anden fase vil yderligere 175 geografiske betegnelser fra både EU og Kina blive beskyttet i henhold til aftalen inden for fire år. Disse geografiske betegnelser skal følge samme registreringsprocedure som de 100, der allerede er omfattet af aftalen. Aftalen giver mulighed for at udvide anvendelsesområdet efter dens ikrafttræden til andre produktklasser, som i øjeblikket ikke er omfattet i henhold til EU-lovgivningen, navnlig kunsthåndværk.

De geografiske betegnelser, der er opført på listen, vil drage fordel af et meget højt beskyttelsesniveau, der går ud over det, der følger af TRIPS-aftalen, både for så vidt angår fødevarer, men også for vin og spiritus. De bliver beskyttet mod:

- anvendelse af alle sådanne midler i betegnelsen eller præsentationen af en vare, som angiver eller antyder, at den pågældende vare har oprindelse i et andet geografisk område end det virkelige oprindelsessted, på en måde, som vildleder offentligheden med hensyn til varens geografiske oprindelse

- enhver anvendelse af en geografisk betegnelse som identifikation af et identisk eller lignende produkt, der ikke har sin oprindelse det sted, som den pågældende geografiske betegnelse angiver, også selv om varens virkelige oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse benyttes i oversættelse, transskription eller translitteration eller ledsages af udtryk såsom "art", "type", "stil", "efterligning" eller lignende, og

- enhver anvendelse af en geografisk betegnelse til identifikation af et identisk eller lignende produkt, der ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation.

I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er Parlamentets godkendelse nødvendig for, at Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

Ordføreren anbefaler på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen.


 

 

 

UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET (13.10.2020)

<CommissionInt>til Udvalget om International Handel</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Indgåelsen af aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser er den første betydelige bilaterale handelsaftale mellem EU og Kina.

Kina er et marked med et stort vækstpotentiale for europæiske drikke- og fødevarer. Det er imidlertid ikke nogen hemmelighed, at europæiske virksomheder ofte konkurrerer med kinesiske virksomheder, der anvender børnearbejde, ikke afholder sociale eller miljømæssige omkostninger, som stadig anvender råvarer, der er forbudt i EU, og som i nogle tilfælde praktiserer dumping og illoyal konkurrence. Målet med denne aftale er at sikre et højere beskyttelsesniveau mod forfalskning og ulovlig udnyttelse af EU-produkter af høj økonomisk værdi og dermed sikre, at intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder respekteres.

Som et første skridt sigter aftalen mod at opnå det højeste beskyttelsesniveau for geografiske betegnelser for 100 EU-landbrugsfødevarer. Aftalen skal sikre, at særdeles populære EU-produkter af høj kvalitet som f.eks.: champagne, portvin, feta, irsk whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma og Queso Manchego, blot for at nævne nogle stykker, nyder beskyttelse på det kinesiske marked.

For det andet vil der i løbet af fire år fra aftalens ikrafttræden blev medtaget yderligere 175 geografiske betegnelser fra hver part i aftalen.

Geografiske betegnelser har også vist sig at være et nyttigt markedsføringsredskab, der bidrager til at sikre højere og mere stabile eksportpriser for producenterne. Ifølge undersøgelser offentliggjort af Kommissionen i hhv. 2013 og 2020 sælges et produkt med en geografisk betegnelse i gennemsnit til mere end det dobbelte af prisen på et tilsvarende produkt uden en geografisk betegnelse.

Aftalen vil være til gavn for de europæiske producenter og forventes at stimulere de landdistrikter, hvorfra disse produkter stammer.

Den del af aftalen, der vedrører fiskeri og akvakultur, er beskeden. Det er imidlertid en aftale, der bør støttes kraftigt, da den kan danne grundlag for optagelse og anerkendelse af fiskeri- og akvakulturprodukter fra EU i fremtiden.

******

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

Referencer

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

17.9.2020

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Nuno Melo

10.7.2020

Behandling i udvalg

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Dato for vedtagelse

12.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José MILLÁN MON, Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, Annie SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

 


 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

Referencer

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

16.9.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

17.9.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

3.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Dato for indgivelse

29.10.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.

Seneste opdatering: 9. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik