Διαδικασία : 2020/0089(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0199/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0199/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2020 - 26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 61k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

(8359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Έγκριση)

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (8359/2020),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών (8361/2020),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0298/2020),

 έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...[1] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0199/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Κίνα με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για οίνους, οινοπνευματώδη ποτά, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Η διαπραγμάτευση αυτή βασίστηκε στην εμπειρία του σχεδίου συνεργασίας για 10 + 10 ΓΕ μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, το οποίο οδήγησε —το 2013— στην προστασία 10 ΓΕ σε αμφότερες τις πλευρές σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και της Κίνας. Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τις ΓΕ ολοκληρώθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2019.

Η συμφωνία καθιστά δυνατή την προστασία γνωστών και πολύτιμων ΓΕ της Ένωσης στην κινεζική αγορά, για την καταπολέμηση της απομίμησης και της παράνομης ιδιοποίησης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας και σε πρώτη φάση, θα διασφαλίζεται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας άμεση προστασία μέσω της έγκρισης καταλόγου 100 ΓΕ της ΕΕ και 100 κινεζικών ΓΕ.  Σε δεύτερη φάση, εντός τεσσάρων ετών, θα προστατεύονται βάσει της συμφωνίας 175 επιπλέον ΓΕ τόσο από την ΕΕ όσο και από την Κίνα. Για τις εν λόγω ΓΕ θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία καταχώρισης με εκείνη των 100 ΓΕ οι οποίες καλύπτονται ήδη από τη συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων που επί του παρόντος δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως στις βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Οι καταχωρισμένες ΓΕ θα επωφεληθούν από ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας που υπερβαίνει εκείνο το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά. Θα προστατεύονται από:

- τη χρήση οποιουδήποτε μέσου για την περιγραφή ή την παρουσίαση ενός προϊόντος, με το οποίο δηλώνεται ή υπονοείται ότι το εν λόγω προϊόν κατάγεται από γεωγραφική περιοχή που δεν συμπίπτει με τον πραγματικό τόπο καταγωγής του, εφόσον με τον τρόπο αυτόν το κοινό σχηματίζει εσφαλμένη αντίληψη όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος·

- κάθε χρήση γεωγραφικής ένδειξης που χαρακτηρίζει πανομοιότυπο ή ομοειδές προϊόν το οποίο δεν κατάγεται από τον τόπο που ορίζεται στην εν λόγω γεωγραφική ένδειξη, ακόμη και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή των προϊόντων ή αν η γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή μεταγραμματισμό, ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «στυλ», «απομίμηση» ή παρόμοιες εκφράσεις·

- κάθε χρήση γεωγραφικής ένδειξης που χαρακτηρίζει πανομοιότυπο ή ομοειδές προϊόν που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη της συμφωνίας.


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (13.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις είναι η πρώτη σημαντική διμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

Η Κίνα είναι μια αγορά με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά ποτά και τρόφιμα. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τις κινεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν παιδική εργασία, δεν επιβαρύνονται με κοινωνικό ή περιβαλλοντικό κόστος, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που είναι απαγορευμένες στην ΕΕ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαμορφώνουν καταστάσεις ντάμπινγκ και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία υψηλότερου επιπέδου προστασίας έναντι της απομίμησης και της σφετερισμού προϊόντων υψηλής οικονομικής αξίας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε μια πρώτη φάση της συμφωνίας, προβλέπεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις 100 γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Η εν λόγω συμφωνία θα διασφαλίσει ότι προϊόντα της ΕΕ εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής δημοφιλίας, όπως: Champagne· Porto· Φέτα· Irish whiskey· Mozzarella di Bufala·  Polska Wódka· Prosciutto di Parma και Queso Manchego, μεταξύ άλλων, προστατεύονται στην κινεζική αγορά.

Δεύτερον, τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της, η συμφωνία θα συμπεριλάβει άλλες 175 γεωγραφικές ενδείξεις αμφοτέρων των μερών.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις έχουν αποδείξει ότι αποτελούν χρήσιμο εργαλείο εμπορίας, το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλότερων και σταθερών τιμών εξαγωγής για τους παραγωγούς. Σύμφωνα με μελέτες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 και το 2020 αντίστοιχα, ένα προϊόν με γεωγραφική ένδειξη πωλείται, κατά μέσο όρο, σε υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με ένα ομοειδές προϊόν χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

Η συμφωνία θα είναι επωφελής για τους ευρωπαίους παραγωγούς, καθώς αναμένεται ότι θα χρησιμεύσει ως κίνητρο για τις αγροτικές ζώνες από όπου προέρχονται τα εν λόγω προϊόντα.

Το σκέλος της συμφωνίας που αφορά την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια είναι περιορισμένο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά, ως βάση σε μια μελλοντική προοπτική ένταξης και αναγνώρισης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

Έγγραφα αναφοράς

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότησης της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

17.9.2020

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Nuno Melo

10.7.2020

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Πέτρος Κόκκαλης

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

Έγγραφα αναφοράς

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

16.9.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

17.9.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία απόφασης

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2020

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

27.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Ημερομηνία κατάθεσης

29.10.2020

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, [P9_TA(0000)0000].

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου