Menetlus : 2020/0089(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0199/2020

Esitatud tekstid :

A9-0199/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2020 - 26

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 180kWORD 58k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Rahvusvahelise kaubanduse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Nõusolek)

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (8359/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu eelnõu (8361/2020),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C9-0298/2020),

 võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1] otsuse eelnõu kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse kalanduskomisjoni arvamust,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0199/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.


 

SELETUSKIRI

 

Nõukogu volitas 10. septembril 2010 komisjoni alustama läbirääkimisi Hiinaga, et sõlmida veinide, piiritusjookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping. Need läbirääkimised tuginesid ELi ja Hiina 10 + 10 geograafilise tähise koostööprojekti kogemusele, mille lõpptulemusena võeti 2013. aastal ELi ja Hiina õigusaktide alusel kummaltki poolelt kaitse alla 10 geograafilist tähist. Läbirääkimised geograafiliste tähiste kaitse lepingu üle viidi lõpule 6. novembril 2019.

Leping võimaldab Hiina turul jäljendamise ja omastamise eest kaitsta kuulsaid ja väärtuslikke ELi geograafilisi tähiseid. Kokkuleppe kohaselt tagatakse alates lepingu jõustumisest esimeses etapis otsekaitse eraldi loetletud 100-le ELi geograafilisele tähisele ja 100-le Hiina geograafilisele tähisele. Teises etapis võetakse nelja aasta jooksul lepingu alusel kaitse alla veel 175 geograafilist tähist nii EList kui ka Hiinast. Need nimetused peavad läbima sama registreerimismenetluse nagu 100 lepinguga juba hõlmatud nimetust. Lepingus nähakse ette võimalus laiendada selle kohaldamisala pärast jõustumist muudele tooteklassidele, mida ELi õigusaktid praegu ei hõlma, eelkõige käsitöötoodetele.

Loetelusse kantud geograafilise tähisega tooted saavad väga tugeva kaitse, mis läheb nii toiduainete kui ka veinide ja kangete alkohoolsete jookide puhul kaugemale intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS-leping) tagatud kaitsest. Geograafilise tähisega tooteid kaitstakse

– kõigi selliste kauba tähistamise või tutvustamise viiside eest, mis näitavad või lubavad oletada, et kaup pärineb mujalt kui sellest geograafilisest piirkonnast, kust see tegelikult on pärit, eksitades üldsust kauba geograafilise päritolu suhtes;

– sellise geograafilise tähise mis tahes kasutamise eest, mis identifitseerib kauba identse või sarnase kaubana, mis ei ole pärit geograafilise tähisega näidatud geograafilisest piirkonnast, isegi kui kauba tegelik päritolu on märgitud või kui kõnealust geograafilist tähist kasutatakse tõlkes, transkriptsioonis või transliteratsioonis või kui sellele on lisatud selliseid sõnu nagu „liik“, „tüüp“, „laad“, „imitatsioon“ või muid selletaolisi väljendeid;

– sellise geograafilise tähise mis tahes kasutamise eest, mis identifitseerib identset või sarnast kaupa, mis ei vasta kaitstud nimetuse spetsifikaadile.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 vajab nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut, et võtta vastu otsus lepingu sõlmimise kohta.

Eeltoodu põhjal soovitab raportöör parlamendil lepingu sõlmimise heaks kiita.


 

 

 

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS (13.10.2020)

<CommissionInt>Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon</CommissionInt>


<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Nuno Melo

</Depute>

 

LÜHISELGITUS

ELi ja Hiina vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu sõlmimise puhul on tegemist esimese olulise kahepoolse kaubanduslepinguga ELi ja Hiina vahel.

Hiina on Euroopa jookide ja toiduainete jaoks suure kasvupotentsiaaliga turg. Ei ole siiski saladus, et Euroopa äriühingud konkureerivad sageli Hiina äriühingutega, kes kasutavad lapstööjõudu, ei kanna sotsiaalseid ega keskkonnakulusid, kasutavad endiselt ELis keelatud tooraineid ning mõnel juhul tegelevad dumpingu ja ebaausa konkurentsiga. Lepingu eesmärk on suure majandusliku väärtusega ELi tooteid võltsimise ja omastamise eest paremini kaitsta ja tagada seeläbi intellektuaal- ja tööstusomandiõiguste austamine.

Esimeses etapis on lepingu eesmärk saavutada 100 ELi põllumajandusliku toiduaine geograafiliste tähiste kõrgeim kaitsetase. Lepinguga tagatakse, et ülimalt kvaliteetsed ja väga populaarsed ELi tooted, näiteks Champagne, Porto, Feta, Irish Whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma ja Queso Manchego, mis on neist vaid mõned, on Hiina turul kaitstud.

Teises etapis lisatakse nelja aasta jooksul pärast lepingu jõustumist lepingusse veel 175 mõlema lepinguosalise geograafilist tähist.

Geograafilised tähised on ka osutunud kasulikuks turundusvahendiks, mis aitab tagada tootjatele kõrgemad ja stabiilsemad ekspordihinnad. Komisjoni 2013. ja 2020. aastal avaldatud uuringute kohaselt müüakse geograafilise tähisega kaitstud toodet keskmiselt rohkem kui kaks korda kõrgema hinnaga kui sarnast geograafilise tähiseta toodet.

Leping on Euroopa tootjatele kasulik ja peaks toimima stiimulina maapiirkondadele, kust kõnealused tooted pärinevad.

Lepingu kalandust ja vesiviljelust käsitlev osa on väike. See on siiski leping, mida tuleks kindlalt toetada, kuna see võib olla ELi kalandus- ja vesiviljelustoodete edaspidise kaasamise ja tunnustamise aluseks.

******

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende kaitse kohta

Viited

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

17.9.2020

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Nuno Melo

10.7.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende kaitse kohta

Viited

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

16.9.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

17.9.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.9.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.10.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Esitamise kuupäev

29.10.2020

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] Vastuvõetud tekstid, [P9_TA(0000)0000].

Viimane päevakajastamine: 9. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika