SOOVITUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

  28.10.2020 - (8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)) - ***

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  Raportöör: Iuliu Winkler

  Menetlus : 2020/0089(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0199/2020
  Esitatud tekstid :
  A9-0199/2020
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

  (8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

  (Nõusolek)

   

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (8359/2020),

   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu eelnõu (8361/2020),

   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C9-0298/2020),

   võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1] otsuse eelnõu kohta,

   võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

   võttes arvesse kalanduskomisjoni arvamust,

   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0199/2020),

  1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.


   

  SELETUSKIRI

   

  Nõukogu volitas 10. septembril 2010 komisjoni alustama läbirääkimisi Hiinaga, et sõlmida veinide, piiritusjookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping. Need läbirääkimised tuginesid ELi ja Hiina 10 + 10 geograafilise tähise koostööprojekti kogemusele, mille lõpptulemusena võeti 2013. aastal ELi ja Hiina õigusaktide alusel kummaltki poolelt kaitse alla 10 geograafilist tähist. Läbirääkimised geograafiliste tähiste kaitse lepingu üle viidi lõpule 6. novembril 2019.

  Leping võimaldab Hiina turul jäljendamise ja omastamise eest kaitsta kuulsaid ja väärtuslikke ELi geograafilisi tähiseid. Kokkuleppe kohaselt tagatakse alates lepingu jõustumisest esimeses etapis otsekaitse eraldi loetletud 100-le ELi geograafilisele tähisele ja 100-le Hiina geograafilisele tähisele. Teises etapis võetakse nelja aasta jooksul lepingu alusel kaitse alla veel 175 geograafilist tähist nii EList kui ka Hiinast. Need nimetused peavad läbima sama registreerimismenetluse nagu 100 lepinguga juba hõlmatud nimetust. Lepingus nähakse ette võimalus laiendada selle kohaldamisala pärast jõustumist muudele tooteklassidele, mida ELi õigusaktid praegu ei hõlma, eelkõige käsitöötoodetele.

  Loetelusse kantud geograafilise tähisega tooted saavad väga tugeva kaitse, mis läheb nii toiduainete kui ka veinide ja kangete alkohoolsete jookide puhul kaugemale intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS-leping) tagatud kaitsest. Geograafilise tähisega tooteid kaitstakse

  – kõigi selliste kauba tähistamise või tutvustamise viiside eest, mis näitavad või lubavad oletada, et kaup pärineb mujalt kui sellest geograafilisest piirkonnast, kust see tegelikult on pärit, eksitades üldsust kauba geograafilise päritolu suhtes;

  – sellise geograafilise tähise mis tahes kasutamise eest, mis identifitseerib kauba identse või sarnase kaubana, mis ei ole pärit geograafilise tähisega näidatud geograafilisest piirkonnast, isegi kui kauba tegelik päritolu on märgitud või kui kõnealust geograafilist tähist kasutatakse tõlkes, transkriptsioonis või transliteratsioonis või kui sellele on lisatud selliseid sõnu nagu „liik“, „tüüp“, „laad“, „imitatsioon“ või muid selletaolisi väljendeid;

  – sellise geograafilise tähise mis tahes kasutamise eest, mis identifitseerib identset või sarnast kaupa, mis ei vasta kaitstud nimetuse spetsifikaadile.

  Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 vajab nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut, et võtta vastu otsus lepingu sõlmimise kohta.

  Eeltoodu põhjal soovitab raportöör parlamendil lepingu sõlmimise heaks kiita.


   

   

   

  KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS (13.10.2020)

  Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

  (COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))

  Arvamuse koostaja: Nuno Melo

   

  LÜHISELGITUS

  ELi ja Hiina vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu sõlmimise puhul on tegemist esimese olulise kahepoolse kaubanduslepinguga ELi ja Hiina vahel.

  Hiina on Euroopa jookide ja toiduainete jaoks suure kasvupotentsiaaliga turg. Ei ole siiski saladus, et Euroopa äriühingud konkureerivad sageli Hiina äriühingutega, kes kasutavad lapstööjõudu, ei kanna sotsiaalseid ega keskkonnakulusid, kasutavad endiselt ELis keelatud tooraineid ning mõnel juhul tegelevad dumpingu ja ebaausa konkurentsiga. Lepingu eesmärk on suure majandusliku väärtusega ELi tooteid võltsimise ja omastamise eest paremini kaitsta ja tagada seeläbi intellektuaal- ja tööstusomandiõiguste austamine.

  Esimeses etapis on lepingu eesmärk saavutada 100 ELi põllumajandusliku toiduaine geograafiliste tähiste kõrgeim kaitsetase. Lepinguga tagatakse, et ülimalt kvaliteetsed ja väga populaarsed ELi tooted, näiteks Champagne, Porto, Feta, Irish Whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma ja Queso Manchego, mis on neist vaid mõned, on Hiina turul kaitstud.

  Teises etapis lisatakse nelja aasta jooksul pärast lepingu jõustumist lepingusse veel 175 mõlema lepinguosalise geograafilist tähist.

  Geograafilised tähised on ka osutunud kasulikuks turundusvahendiks, mis aitab tagada tootjatele kõrgemad ja stabiilsemad ekspordihinnad. Komisjoni 2013. ja 2020. aastal avaldatud uuringute kohaselt müüakse geograafilise tähisega kaitstud toodet keskmiselt rohkem kui kaks korda kõrgema hinnaga kui sarnast geograafilise tähiseta toodet.

  Leping on Euroopa tootjatele kasulik ja peaks toimima stiimulina maapiirkondadele, kust kõnealused tooted pärinevad.

  Lepingu kalandust ja vesiviljelust käsitlev osa on väike. See on siiski leping, mida tuleks kindlalt toetada, kuna see võib olla ELi kalandus- ja vesiviljelustoodete edaspidise kaasamise ja tunnustamise aluseks.

  ******

  Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta.


  NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende kaitse kohta

  Viited

  08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

  Vastutav komisjon

   

  INTA

   

   

   

   

  Arvamuse esitajad

   istungil teada andmise kuupäev

  PECH

  17.9.2020

  Arvamuse koostaja

   nimetamise kuupäev

  Nuno Melo

  10.7.2020

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  3.9.2020

  28.9.2020

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  12.10.2020

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  4

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

   

   

   


  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

  20

  +

  ECR

  Ruža TOMAŠIĆ

  GUE/NGL

  Petros KOKKALIS

  ID

  Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

  PPE

  Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

  RENEW

  Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

  S&D

  Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

   

  2

  GUE/NGL

  Anja HAZEKAMP

  PPE

  François-Xavier BELLAMY

   

  4

  0

  NI

  Rosa D'AMATO

  VERTS/ALE

  Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

   

  Kasutatud tähised:

  + : poolt

   : vastu

  0 : erapooletu

   

   


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende kaitse kohta

  Viited

  08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

  Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

  16.9.2020

   

   

   

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  17.9.2020

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  AGRI

  17.9.2020

  PECH

  17.9.2020

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

   otsuse kuupäev

  AGRI

  2.9.2020

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Iuliu Winkler

  11.6.2020

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  3.9.2020

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  27.10.2020

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  3

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

  Esitamise kuupäev

  29.10.2020

   


  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  38

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  ID

  Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

  NI

  Tiziana Beghin

  PPE

  Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  VERTS/ALE

  Markéta Gregorova, Heidi Hautala

   

  1

  -

  NI

  Carles Puigdemont i Casamajó

   

  3

  0

  S&D

  Raphaël Glucksmann

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Sara Matthieu

   

  Kasutatud tähised:

  + : poolt

  - : vastu

  0 : erapooletu

   

   

  Viimane päevakajastamine: 9. november 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika