Menettely : 2020/0089(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0199/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0199/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2020 - 26

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 181kWORD 59k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta luonnokseksi neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Kansainvälisen kaupan valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta luonnokseksi neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Hyväksyntä)

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (8359/2020),

 ottaa huomioon luonnoksen maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen väliseksi sopimukseksi (8361/2020),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0298/2020),

 ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman[1], joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä päätökseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0199/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 10. syyskuuta 2010 komission aloittamaan Kiinan kanssa neuvottelut viinin, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevasta sopimuksesta. Neuvottelut perustuivat kokemuksiin, joita saatiin EU:n ja Kiinan välisestä maantieteellisiä merkintöjä koskevasta 10+10-yhteistyöhankkeesta, jonka tuloksena vuonna 2013 kummallakin puolella suojattiin 10 maantieteellistä merkintää EU:n ja Kiinan lainsäädännön nojalla. Maantieteellisiä merkintöjä koskevaa sopimusta koskeneet neuvottelut saatiin päätökseen 6. marraskuuta 2019.

Sopimus mahdollistaa tunnettujen ja arvokkaiden EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaamisen jäljitelmiltä ja hyväksikäytöltä Kiinan markkinoilla, Sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa sadan EU:n maantieteellisen merkinnän ja sadan kiinalaisen maantieteellisen merkinnän luettelon suora suoja varmistetaan sopimuksen voimaantulosta alkaen. Toisessa vaiheessa, neljän vuoden kuluessa, sopimuksen nojalla suojataan vielä 175 muuta maantieteellistä merkintää sekä EU:sta että Kiinasta. Näihin nimiin on sovellettava samaa rekisteröintimenettelyä kuin sopimuksen jo kattamiin sataan nimeen. Sopimuksessa määrätään mahdollisuudesta laajentaa soveltamisalaa sopimuksen voimaantulon jälkeen muihin tuoteluokkiin, jotka eivät tällä hetkellä kuulu EU:n lainsäädännön piiriin, erityisesti käsiteollisuuden tuotteisiin.

Luetteloon sisältyviin maantieteellisiin merkintöihin sovelletaan erittäin korkeaa suojan tasoa, joka ylittää TRIPS-sopimuksen tarjoaman suojan sekä elintarvikkeiden että viinien ja väkevien alkoholijuomien osalta. Maantieteelliset merkinnät suojataan

– miltä tahansa tavalta merkitä tai esittää tavara, joka osoittaa tai antaa ymmärtää, että kyseessä oleva tavara on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin sen todelliselta lähtöpaikalta, tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan tavaran maantieteellisen alkuperän osalta;

– sellaisen maantieteellisen merkinnän miltä tahansa käytöltä, joka identifioi samanlaisen tai samankaltaisen tuotteen, joka ei ole peräisin kyseisen maantieteellisen merkinnän osoittamasta paikasta, vaikka tavaroiden oikea alkuperä olisi ilmoitettu tai vaikka maantieteellistä merkintää käytettäisiin käännöksessä, transkriptiossa tai translitteroinnissa tai jos siihen on liitetty sellaisia ilmaisuja kuin ”laji”, ”tyyppi”, ”tapa”, ”jäljitelmä” tai vastaavia ilmaisuja;

– sellaisen maantieteellisen merkinnän käytöltä, joka identifioi samanlaisen tai samankaltaisen tuotteen, joka ei ole suojatun nimen tuote-eritelmän mukainen.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi tehdä päätöksen kyseisen sopimuksen tekemisestä.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


 

 

 

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.10.2020)

<CommissionInt>kansainvälisen kaupan valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Nuno Melo

</Depute>

 

LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja Kiinan välinen maantieteellisiä merkintöjä koskeva sopimus on ensimmäinen merkittävä EU:n ja Kiinan tekemä kahdenvälinen kauppasopimus.

Kiina tarjoaa suuren kasvupotentiaalin eurooppalaisten elintarvikkeiden ja juomien markkinoille. Mutta kuten tiedetään, eurooppalaiset yritykset kilpailevat usein sellaisten kiinalaisten yritysten kanssa, jotka käyttävät lapsityövoimaa, joiden ei tarvitse vastata sosiaalisista tai ympäristöön liittyvistä kustannuksista ja jotka käyttävät edelleen EU:ssa kiellettyjä raaka-aineita, mikä johtaa joissakin tapauksissa polkumyyntiin ja epäreiluun kilpailuun. Sopimuksella pyritään luomaan entistä parempi suoja taloudellisesti arvokkaiden EU:n tuotteiden jäljittelyä ja anastamista vastaan sekä varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen.

Sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa pyritään saavuttamaan maantieteellisten merkintöjen mahdollisimman korkeatasoinen suoja 100:lle EU:n maatalouselintarvikkeelle. Sopimuksella varmistetaan, että Kiinan markkinoilla suojellaan erittäin laadukkaita ja kysyttyjä EU:n tuotteita, joita ovat esimerkiksi Champagne (samppanja), Porto (portviini), Feta (fetajuusto), Irish Whiskey (irlantilainen viski), Mozzarella di Bufala (Mozzarella di Bufala -juusto), Polska Wódka (puolalainen votka), Prosciutto di Parma (parmankinkku) ja Queso Manchego (Manchego-juusto).

Seuraavaksi, neljän vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta, sopimukseen sisällytetään molemmilta osapuolilta 175 muuta maantieteellistä merkintää.

Maantieteelliset merkinnät ovat osoittautuneet myös hyödylliseksi markkinointivälineeksi, joka auttaa varmistamaan tuottajille korkeammat ja vakaammat vientihinnat. Euroopan komission vuosina 2013 ja 2020 julkaisemien tutkimusten mukaan maantieteellisellä merkinnällä varustettua tuotetta myydään keskimäärin yli kaksinkertaisella hinnalla sellaiseen samankaltaiseen tuotteeseen verrattuna, jolla ei ole maantieteellistä merkintää.

Sopimus hyödyttää eurooppalaisia tuottajia, ja sen odotetaan tuovan piristysruiskeen maaseutualueille, joilta nämä tuotteet ovat peräisin.

Sopimuksen kalastus- ja vesiviljelyalan osuus on vähäinen. Kyseessä on kuitenkin sopimus, jota olisi tuettava voimakkaasti, koska tulevaisuudessa EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteet voidaan sisällyttää siihen ja ne voidaan tunnustaa siinä.

******

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehty Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus

Viiteasiakirjat

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

17.9.2020

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Nuno Melo

10.7.2020

Valiokuntakäsittely

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

 


 

 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehty Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus

Viiteasiakirjat

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

16.9.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

17.9.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.9.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.10.2020

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] Hyväksytyt tekstit, [P9_TA(0000)0000].

Päivitetty viimeksi: 9. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö