Nós Imeachta : 2020/0089(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0199/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0199/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/11/2020 - 26

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 59k

<TitreType>MOLADH</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IASCACH
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint

(8359/2020 – C9‑0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Toiliú)

 

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (8359/2020),

 ag féachaint don dréacht-Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint (8361/2020),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 207(4), an chéad fhomhír, agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus le hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0298/2020),

 ag féachaint do rún neamhreachtach uaithi an ...[1] ar an dréachtchinneadh,

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Iascach,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0199/2020),

1. ag tabhairt a toilithe an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Dhaon-Phoblacht na Síne.


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

Ar an 10 Meán Fómhair 2010, d’údaraigh an Chomhairle tús a chur leis an gcaibidlíocht leis an tSín d’fhonn teacht ar chomhaontú maidir le Tásca Geografacha (TGanna) a chosaint d’fhíonta, do bhiotáillí, do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-ábhair. Ina dúshraith ag an gcaibidlíocht sin bhí an taithí a fuarthas ón tionscadal comhair ‘10 + 10 TG’ idir an tAontas agus an tSín, as ar tháinig cosaint 10 TG ar an dá thaobh faoi reachtaíocht an Aontais agus na Síne. Tugadh an chaibidlíocht maidir le comhaontú TG chun críche an 6 Samhain 2019.

Leis an gcomhaontú sin, déantar tásca geografacha ón Aontas Eorpach a bhfuil cáil agus luach ag baint leo a chosaint ar mhargadh na Síne ar aithris agus ar fhorghabháil. Faoin gcomhaontú, i gcéad chéim, áiritheofar cosaint dhíreach trí chomhaontú ar liosta de 100 TG de chuid AE agus 100 TG de chuid na Síne amhail ó theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe.  I ndara céim, laistigh de cheithre bliana, beidh 175 ainm TG breise de chuid AE agus de chuid na Síne araon cosanta faoin gComhaontú. Beidh ar na hainmneacha sin an nós imeachta clárúcháin céanna a leanúint agus a leanann na 100 ainm atá cumhdaithe cheana féin ag an gcomhaontú. Foráiltear sa chomhaontú go bhféadfaí, tar éis dó teacht i bhfeidhm, an raon feidhme a leathnú chuig aicmí táirgí eile nach gcumhdaítear faoi láthair faoi reachtaíocht AE, go háirithe lámhcheirdeanna.

Bainfidh na TGanna atá liostaithe tairbhe as leibhéal an-ard cosanta a théann thar an leibhéal a thairgtear faoi TRIPS, le haghaidh earraí bia ach freisin le haghaidh fíonta agus biotáillí. Cosnófar iad ar na nithe seo a leanas:

- úsáid aon mhodha maidir le sonrúchán nó cur i láthair earra a léiríonn nó a thugann le tuiscint gur de thionscnamh limistéar geografach seachas fíoráit tionscnaimh an t-earra i dtrácht, ar bhealach a chuireann an pobal amú maidir le tionscnamh geografach an earra;

- aon úsáid a bhaintear as tásc geografach lena sainaithnítear táirge comhionann nó comhchosúil nach de thionscnamh na háite atá léirithe ag an tásc geografach i dtrácht é, fiú i gcás ina sonraítear fíorthionscnamh na n-earraí nó ina n-úsáidtear an tásc geografach in aistriúchán, i dtras-scríobh nó i dtraslitriú, nó ag gabháil le nathanna amhail “cineál”, “stíl”, “aithris” nó a leithéid;

- aon úsáid a bhaintear as tásc geografach lena sainaithnítear táirge comhionann nó comhchosúil nach bhfuil comhlántach le sonraíocht táirge an ainm faoi chosaint.

I gcomhréir le hAirteagal 218(6) CFAE, tá gá le toiliú ó Pharlaimint na hEorpa chun go nglacfaidh an Chomhairle cinneadh lena dtabharfar an Comhaontú i gcrích.

I bhfianaise an mhéid thuas, molann an Rapóirtéir go dtabharfaidh an Pharlaimint a toiliú an Comhaontú a thabhairt chun críche.

 


 

 

 

 

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IASCACH (13.10.2020)

<CommissionInt>chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta</CommissionInt>


<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9‑xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Nuno Melo

</Depute>

 

RÉASÚNÚ GEARR

Is é tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas agus an tSín maidir le tásca geografacha an chéad chomhaontú trádála déthaobhach suntasach idir an tAontas Eorpach agus an tSín.

Is margadh í an tSín a bhfuil acmhainneacht ard fáis aige maidir le deochanna agus bia na hEorpa. Mar sin féin, ní rún ar bith é go mbíonn cuideachtaí Eorpacha in iomaíocht go minic le cuideachtaí Síneacha a bhaineann úsáid as saothar leanaí, nach n-iompraíonn costais shóisialta ná chomhshaoil, a úsáideann fós amhábhair a bhfuil cosc orthu san Aontas Eorpach agus, i gcásanna áirithe, a bhíonn ag déanamh dumpála agus iomaíochta éagóraí. Is é is aidhm don chomhaontú seo leibhéal níos airde cosanta a thabhairt i gcrích in aghaidh ghóchumadh agus fhorghabháil táirgí AE a bhfuil ardluach eacnamaíoch ag baint leo, agus ar an mbealach sin a chinntiú go n-urramaítear cearta maoine intleachtúla agus tionsclaíche.

Mar chéad chéim, tá sé mar aidhm ag an gcomhaontú an leibhéal is airde cosanta a bhaint amach do thásca geografacha 100 táirge agraibhia AE. Áiritheofar leis an gcomhaontú go mbeidh táirgí ar ardchaighdeán agus a bhfuil an-tóir orthu san Aontas, mar shampla: Seaimpéin; Porto; Feta; Uisce Beatha na hÉireann; Mozzarella di Bufala; Polska Wódka; Prosciutto di Parma agus Queso Manchego, gan ach cúpla ceann díobh a lua, faoi chosaint ar mhargadh na Síne.

Ar an dara dul síos, le linn na gceithre bliana óna theacht i bhfeidhm, cuirfear 175 thásc gheografacha breise de chuid gach Páirtí san áireamh faoin gcomhaontú.

Tá sé léirithe freisin gur uirlis úsáideach margaíochta iad tásca geografacha, a chuidíonn chun praghsanna onnmhairithe níos airde agus níos cobhsaí a áirithiú do tháirgeoirí. De réir staidéir a d’fhoilsigh an Coimisiún in 2013 agus 2020 faoi seach, díoltar táirge le tásc geografach, ar an meán, ar dhá oiread an phraghas atá ar tháirge atá comhchosúil ach nach bhfuil tásc geografach ag baint leis.

Rachaidh an comhaontú chun tairbhe do tháirgeoirí Eorpacha agus táthar ag súil go spreagfaidh sé na ceantair thuaithe as a dtionscnaíonn na táirgí sin.

Tá an chomhpháirt den chomhaontú a bhaineann le hiascach agus dobharshaothrú beag. Ba cheart tacaíocht láidir a thabhairt don chomhaontú sin, áfach, toisc go bhféadfadh sé feidhmiú mar bhunús chun táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe AE a chuimsiú agus a aithint amach anseo.

******

Iarann an Coiste um Iascach ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an Coiste atá freagrach, a mholadh go bhformheasfaí an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint.


NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint

Tagairtí

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

An coiste freagrach

 

INTA

 

 

 

 

Tuairim ó

 Dáta an fhógartha sa suí iomlánach

PECH

17.9.2020

Rapóirtéir

 Dáta an cheapacháin

Nuno Melo

10.7.2020

Pléite sa choiste

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Dáta an ghlactha

12.10.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

2

4

Na Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


VÓTAIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint

Tagairtí

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

16.9.2020

 

 

 

An coiste freagrach

 Dáta an fhógartha sa suí iomlánach

INTA

17.9.2020

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta an fhógartha sa suí iomlánach

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Rapóirtéir:

 Dáta an cheapacháin

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Pléite sa choiste

3.9.2020

 

 

 

Dáta an ghlactha

27.10.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

1

3

Na Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Dáta don chur síos

29.10.2020

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

 

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

[1]  Téacsanna a glacadh an dáta sin, [P9_TA(0000)0000].

An nuashonrú is déanaí: 30 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais