Procedūra : 2020/0089(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0199/2020

Pateikti tekstai :

A9-0199/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2020 - 26

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 54k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Iuliu Winkler </Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (8359/2020),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos projektą (8361/2020),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0298/2020),

 atsižvelgdamas į savo ... ne teisėkūros rezoliuciją[1] dėl sprendimo projekto,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0199/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

 

2010 m. rugsėjo 10 d. Taryba įgaliojo pradėti derybas su Kinija siekiant sudaryti susitarimą dėl vynų, spiritinių gėrimų, žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos. Derybose buvo remiamasi patirtimi, įgyta vykdant ES ir Kinijos bendradarbiavimo projektą geografinių nuorodų srityje „10 + 10“, kurio rezultatas – 2013 m. pagal ES ir Kinijos teisės aktus buvo suteikta apsauga 10 kiekvienos šalies geografinių nuorodų. Derybos dėl susitarimo dėl geografinių nuorodų buvo užbaigtos 2019 m. lapkričio 6 d.

Susitarimu sudarytos sąlygos Kinijos rinkoje nuo imitavimo ir uzurpavimo apsaugoti žymias ir vertingas ES geografines nuorodas. Pagal susitarimą pirmuoju etapu bus užtikrinta tiesioginė apsauga į sąrašą įtrauktoms 100 ES geografinių nuorodų ir 100 Kinijos geografinių nuorodų nuo susitarimo įsigaliojimo dienos.  Antruoju etapu per ketverius metus pagal susitarimą bus apsaugoti dar 175 ES ir Kinijos geografinių nuorodų pavadinimai. Šiems pavadinimams turės būti taikoma ta pati registravimo procedūra kaip ir 100 pavadinimų, kuriems jau taikomas susitarimas. Susitarime numatyta galimybė išplėsti taikymo sritį po jo įsigaliojimo įtraukiant kitas produktų klases, kurioms šiuo metu netaikomi ES teisės aktai, visų pirma rankomis pagamintus daiktus.

Į sąrašą įtrauktoms geografinėms nuorodoms bus taikoma labai aukšto lygio apsauga, viršijanti pagal Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), numatytą apsaugą, tiek maisto produktams, tiek vynams ir spiritiniams gėrimams. Geografinės nuorodos bus saugomos nuo:

– prekės žymėjimo ar pateikimo priemonės, pagal kurią galima nustatyti ar suprasti, kad ta prekė yra kilusi iš kitos geografinės vietovės nei tikroji jos kilmės vieta, ir dėl to visuomenė gali būti klaidinama dėl prekės geografinės kilmės, naudojimo;

– geografinės nuorodos, kuria žymimas identiškas ar panašus produktas, kilęs ne iš vietovės, kurią ta geografinė nuoroda nurodo, net jei nurodoma tikroji prekių kilmė arba jei geografinė nuoroda yra išversta, transkribuota, transliteruota arba prie jos prirašomi žodžiai „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar kiti panašūs žodžiai, naudojimo;

– geografinės nuorodos, kuria žymimas identiškas ar panašus produktas, neatitinkantis produkto saugomu pavadinimu specifikacijos, naudojimo.

Pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį Europos Parlamentas turi suteikti pritarimą, kad Taryba galėtų priimti sprendimą sudaryti minėtą susitarimą.

Atsižvelgdamas į išdėstytas pastabas, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas suteiktų savo pritarimą susitarimo sudarymui.


 

 

 

ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ (13.10.2020)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ir Kinijos sudaromas susitarimas dėl geografinių nuorodų yra pirmasis svarbus ES ir Kinijos pasirašytas dvišalis prekybos susitarimas.

Kinija yra rinka, turinti didelį augimo potencialą Europos gėrimų ir maisto produktų požiūriu. Tačiau, kaip žinoma, Europos įmonės dažnai konkuruoja su Kinijos įmonėmis, kurios naudojasi vaikų darbu, neprisiima socialinių ar aplinkos apsaugos išlaidų ir vis dar naudoja ES uždraustas žaliavas, kai kuriais atvejais imasi dempingo ir nesąžiningos konkurencijos. Šiuo susitarimu siekiama užtikrinti aukštesnį apsaugos nuo didelę ekonominę vertę turinčių ES produktų imitavimo ir neteisėto naudojimo lygį užtikrinant, kad būtų paisoma intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių.

Pirmuoju susitarimo etapu tikimasi užtikrinti aukštesnį 100 ES žemės ūkio maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos lygį. Susitarimu bus užtikrinta, kad puikios kokybės ir didelę paklausą turintys ES produktai, be kita ko, tokie kaip Champagne, Porto, Feta, Irish whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma, Queso Manchego ir daug kitų, būtų apsaugoti Kinijos rinkoje.

Antra, per ketverius metus nuo susitarimo įsigaliojimo dienos į susitarimą bus įtraukta dar 175 kiekvienos susitarimo šalies geografinės nuorodos.

Geografinės nuorodos taip pat yra naudinga prekybos priemonė, padedanti užtikrinti aukštesnes ir stabilesnes eksporto kainas gamintojams. Europos Komisijos atitinkamai 2013 ir 2020 m. paskelbtų tyrimų duomenimis, geografinę nuorodą turintis produktas vidutiniškai parduodamas už daugiau nei dvigubai didesnę kainą nei panašus geografinės nuorodos neturintis produktas.

Susitarimas bus naudingas Europos gamintojams ir tikimasi, kad jis paskatins kaimo vietoves, iš kurių kilę šie produktai.

Šio susitarimo žvejybos ir akvakultūros komponentas nedidelis. Vis dėlto šį susitarimą reikėtų tvirtai paremti, atsižvelgiant į perspektyvą ateityje į jį įtraukti ir pripažinti ES žvejybos ir akvakultūros produktus.

******

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos

Nuorodos

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

17.9.2020

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Nuno Melo

10.7.2020

Svarstymas komitete

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Priėmimo data

12.10.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos

Nuorodos

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

16.9.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

17.9.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

27.10.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Pateikimo data

29.10.2020

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] Tos dienos priimti tekstai, [P9_TA(0000)0000].

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika