Procedūra : 2020/0089(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0199/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0199/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2020 - 26

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 59k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Starptautiskās tirdzniecības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Piekrišana)

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (8359/2020),

 ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību (8361/2020),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0298/2020),

 ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju[1] par lēmuma projektu,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0199/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Padome 2010. gada 10. septembrī atļāva sākt sarunas ar Ķīnu nolūkā panākt nolīgumu par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN) aizsardzību. Šo sarunu pamatā bija pieredze, kas gūta ES un Ķīnas 10 + 10 ĢIN sadarbības projektā, kura rezultātā 2013. gadā abās pusēs tika aizsargātas 10 ĢIN saskaņā ar ES un Ķīnas tiesību aktiem. Sarunas par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nolīgumu tika pabeigtas 2019. gada 6. novembrī.

Nolīgums ļauj aizsargāt slavenas un vērtīgas ES ĢIN Ķīnas tirgū pret imitāciju un piesavināšanos. Saskaņā ar vienošanos pirmajā posmā no nolīguma stāšanās spēkā tiks nodrošināta tieša aizsardzība, vienojoties par 100 ES ĢIN un 100 Ķīnas ĢIN sarakstu. Otrajā posmā četru gadu laikā saskaņā ar nolīgumu tiks aizsargāti vēl 175 ES un Ķīnas ĢIN nosaukumi. Šiem nosaukumiem būs jāpiemēro tāda pati reģistrācijas procedūra kā 100 nosaukumiem, uz kuriem jau attiecas nolīgums. Nolīgumā ir paredzēta iespēja pēc tā stāšanās spēkā paplašināt darbības jomu, attiecinot to arī uz citām ražojumu klasēm, uz kurām pašlaik neattiecas ES tiesību akti, un jo īpaši uz amatniecību.

Sarakstā minētās ĢIN gūs labumu no ļoti augsta aizsardzības līmeņa, kas pārsniedz to, ko piedāvā TRIPS, gan attiecībā uz pārtikas produktiem, gan arī vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. ĢIN tikts aizsargātas pret:

- jebkuru tādu līdzekļu izmantošanu preču noformēšanā vai prezentācijā, kas norāda vai uzvedina uz domām, ka minētā prece cēlusies ģeogrāfiskajā teritorijā, kas nav patiesā preces izcelsmes vieta, tā ka sabiedrība tiek maldināta attiecībā uz preces ģeogrāfisko izcelsmi;

- jebkuru ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lietošanu, lai identificētu identisku vai līdzīgu produktu, kura izcelsme nav attiecīgajā ģeogrāfiskās izcelsmes norādē minētajā vietā, pat ja preču patiesā izcelsme tiek norādīta vai ģeogrāfiskā norāde tiek lietota tulkojumā, transkripcijā vai tiek lietota kopā tādiem vārdiem kā “veids”, “tips”, “stils”, “imitācija” vai tamlīdzīgi;

- jebkuru ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lietošanu, lai identificētu identisku vai līdzīgu produktu, kas neatbilst ar aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta specifikācijai.

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

Ņemot vērā iepriekš teikto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai.


 

 

ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (13.10.2020)

<CommissionInt>Starptautiskās tirdzniecības komitejai</CommissionInt>


<Titre>par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Atzinuma sagatavotājs: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

 

ĪSS PAMATOJUMS

ES un Ķīnas noslēgtais nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir pirmais nozīmīgais divpusējais tirdzniecības nolīgums starp šīm pusēm.

Ķīna ir tirgus ar augstu izaugsmes potenciālu Eiropas dzērieniem un pārtikai. Tomēr nav noslēpums, ka Eiropas uzņēmumi bieži vien konkurē ar Ķīnas uzņēmumiem, kas izmanto bērnu darbu, nesedz sociālās vai vides aizsardzības izmaksas, joprojām izmanto ES aizliegtas izejvielas un dažos gadījumos nodarbojas ar dempingu vai negodīgu konkurenci. Šā nolīguma mērķis ir panākt augstāka līmeņa aizsardzību pret ekonomiski vērtīgu ES produktu viltošanu un piesavināšanos, tādējādi nodrošinot intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību ievērošanu.

Pirmajā posmā nolīgums paredz panākt augstāko aizsardzību 100 ES lauksaimniecības pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tas nodrošinās, ka tādiem izcilas kvalitātes populāriem ES produktiem kā šampanietis, portvīns, fetas siers, īru viskijs, siers “Mozzarella di Bufala”, poļu vodka, vītinātais šķiņķis “Prosciutto di Parma”, Mančego siers un citiem produktiem tiks nodrošināta aizsardzība Ķīnas tirgū.

Otrajā posmā, četrus gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā, nolīguma darbības jomā tiks iekļautas vēl 175 katras puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir arī sevi attaisnojušas kā noderīgu mārketinga instrumentu, kas palīdz nodrošināt ražotājiem augstākas un stabilākas eksporta cenas. Kā liecina Komisijas 2013. gadā un 2020. gada publicētie pētījumi, ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta cena vidēji vairāk nekā divas reizes pārsniedz tāda līdzīga produkta cenu, kurš ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav apzīmēts.

Nolīgums sniegs labumu Eiropas ražotājiem, un tiek sagaidīts, ka tas stimulēs šo produktu izcelsmes lauku apvidus.

Nolīgumam ir niecīgs zvejas un akvakultūras komponents. Tomēr šis nolīgums ir noteikti jāatbalsta, jo to varētu izmantot par pamatu turpmāku ES zvejas un akvakultūras produktu iekļaušanai un atzīšanai.

******

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību.


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

Atsauces

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

17.9.2020

Atzinumu sagatavoja

 Iecelšanas datums

Nuno Melo

10.7.2020

Izskatīšana komitejā

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Pieņemšanas datums

12.10.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José MILLÁN MON, Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, Annie SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 


 

 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

Atsauces

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

16.9.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

17.9.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Atzinumu nesniedza

 Lēmuma datums

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.9.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.10.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Iesniegšanas datums

29.10.2020

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1]  Pieņemtie teksti, [P9_TA(0000)0000].

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 3. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika