Procedură : 2020/0089(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0199/2020

Texte depuse :

A9-0199/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2020 - 26

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 59k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Comisia pentru comerț internațional</Commission>

Raportor: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Procedura de aprobare)

 

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (8359/2020),

 având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (8361/2020),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0298/2020),

 având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[1] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0199/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

La 10 septembrie 2010, Consiliul a autorizat deschiderea negocierilor cu China în vederea unui acord privind protecția indicațiilor geografice (IG) pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare. Aceste negocieri s-au bazat pe experiența proiectului de cooperare 10 + 10 IG dintre UE și China, care, în 2013, a condus la protejarea a 10 IG de fiecare parte, atât prin legislația UE, cât și prin cea chineză. Negocierile referitoare la un acord privind IG s-au încheiat la 6 noiembrie 2019.

Acordul permite protejarea unor IG celebre și valoroase din UE împotriva imitării și a utilizării abuzive pe piața chineză. În prima etapă, în cadrul acordului va fi asigurată protecția directă a unei liste convenite de 100 de IG din UE și 100 de IG din China, începând cu intrarea în vigoare a acordului.  În a doua etapă, în termen de patru ani vor fi protejate, în temeiul acordului, încă 175 de denumiri de IG, atât din UE, cât și din China. Aceste denumiri vor trebui să urmeze aceeași procedură de înregistrare ca și cele 100 de denumiri care fac deja obiectul acordului. Acordul prevede posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare după intrarea sa în vigoare la alte clase de produse care nu intră în prezent sub incidența legislației UE, și în special la produsele de artizanat.

Indicațiile geografice enumerate vor beneficia de un nivel de protecție foarte ridicat, mult peste cel oferit de Acordul TRIPS, atât în ceea ce privește produsele alimentare, cât și în ceea ce privește vinurile și băuturile spirtoase. Acestea vor fi protejate împotriva:

- utilizării oricăror moduri de descriere sau prezentare a unui produs care indică sau sugerează că produsul în cauză provine dintr-o altă zonă geografică decât adevăratul loc de origine, astfel încât să inducă în eroare publicul în ceea ce privește originea geografică a produsului;

- oricărei utilizări a unei indicații geografice pentru identificarea unui produs identic sau similar care nu este originar din locul precizat de indicația geografică respectivă, chiar dacă adevărata origine a produsului este specificată sau dacă indicația geografică este utilizată în traducere, transcriere sau transliterare sau este însoțită de expresii precum „gen”, „tip”, „stil”, „imitație” sau alte mențiuni similare;

- oricărei utilizări a unei indicații geografice pentru identificarea unui produs identic sau similar care nu respectă caietul de sarcini al denumirii protejate.

Conform articolului 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea acordului.

În lumina celor de mai sus, raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea acordului.

 


 

 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT (13.10.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru comerț internațional</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Nuno Melo

</Depute>

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Încheierea acordului privind indicațiile geografice UE-China marchează primul acord comercial bilateral important dintre UE și China.

China este o piață cu un potențial ridicat de creștere pentru băuturile și alimentele europene. Dar, după cum se știe, întreprinderile europene se află adesea în concurență cu întreprinderile chineze, care utilizează munca copiilor, nu plătesc costuri sociale sau de mediu și folosesc în continuare materii prime interzise în UE, în unele cazuri apărând dumpingul și concurența neloială. Acest acord are ca scop crearea unui nivel mai ridicat de protecție împotriva imitării și a uzurpării produselor cu valoare economică ridicată ale UE, asigurând respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

Într-o primă etapă a acordului, se preconizează cel mai înalt nivel de protecție a indicațiilor geografice pentru 100 de produse agroalimentare din UE. Acest acord va asigura că produsele UE, de calitate excelentă și foarte căutate, cum ar fi: șampania; Porto; Feta; Irish Whiskey; Mozzarella di Bufala; Polska Wódka; Prosciutto di Parma și Queso Manchego, pentru a menționa doar câteva dintre acestea, se vor bucura de protecție pe piața chineză.

În al doilea rând, pe parcursul unei perioade de patru ani de la intrarea sa în vigoare, vor fi incluse în acord încă 175 de indicații geografice ale fiecărei părți.

Indicațiile geografice se dovedesc a fi, de asemenea, un instrument de marketing util, care contribuie la garantarea unor prețuri de export mai ridicate și stabile pentru producători. Conform studiilor publicate de Comisia Europeană în 2013 și, respectiv, 2020, un produs cu indicație geografică este vândut în medie la un preț de două ori mai mare decât un produs similar fără indicație geografică.

Acordul va fi benefic pentru producătorii europeni și este de așteptat să servească drept stimulent pentru zonele rurale din care provin aceste produse.

Partea din acest acord dedicată pescuitului și acvaculturii este redusă. Cu toate acestea, acordul ar trebui sprijinit cu fermitate, deoarece ar putea reprezenta baza unei perspective viitoare de includere și recunoaștere a produselor pescărești și de acvacultură ale UE.

******

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor

Referințe

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

PECH

17.9.2020

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

Nuno Melo

10.7.2020

Examinare în comisie

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Data adoptării

12.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor

Referințe

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Data sesizării

16.9.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

17.9.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Examinare în comisie

3.9.2020

 

 

 

Data adoptării

27.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Data depunerii

29.10.2020

 

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

 

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] Texte adoptate la această dată, [P9_TA(0000)0000].

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate