ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

28.10.2020 - (8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Iuliu Winkler

Postup : 2020/0089(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0199/2020
Predkladané texty :
A9-0199/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Súhlas)

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (8359/2020),

 so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane (8361/2020),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v), a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0298/2020),

 so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a ods. 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rybárstvo,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0199/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Rada 10. septembra 2010 schválila začatie rokovaní s Čínou s cieľom dosiahnuť dohodu o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Tieto rokovania vychádzali zo skúseností z projektu „10 + 10 zemepisných označení“ v rámci spolupráce medzi EÚ a Čínou, ktorý v roku 2013 viedol k ochrane 10 zemepisných označení na oboch stranách podľa právnych predpisov EÚ a Číny. Rokovania o dohode o zemepisných označeniach sa ukončili 6. novembra 2019.

Dohoda umožňuje ochranu známych a cenných zemepisných označení EÚ na čínskom trhu pred napodobňovaním a neoprávneným používaním. V rámci dohody sa od nadobudnutia jej platnosti zabezpečí v prvej fáze priama ochrana 100 zemepisných označení EÚ a 100 čínskych zemepisných označení uvedených na zozname.  V druhej fáze – do štyroch rokov – bude v rámci dohody chránených ďalších 175 zemepisných označení z EÚ aj Číny. Pri týchto názvoch sa bude musieť uplatniť rovnaký postup registrácie ako pri 100 názvoch, na ktoré sa dohoda vzťahuje. V dohode je stanovená možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti potom, ako nadobudne platnosť, na iné triedy výrobkov, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú právne predpisy EÚ, najmä na remeselné výrobky.

Uvedené zemepisné označenia budú mať veľmi vysokú úroveň ochrany, ktorá presahuje rámec ochrany podľa dohody TRIPS, a to tak pokiaľ ide o potraviny, ako aj o vína a liehoviny. Zemepisné označenia budú chránené pred:

– použitím akéhokoľvek spôsobu označovania alebo prezentácie tovaru, ktorý uvádza alebo naznačuje, že príslušný tovar pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto jeho pôvodu, spôsobom, ktorý uvádza verejnosť do omylu, pokiaľ ide o zemepisný pôvod tovaru;

– akýmkoľvek použitím zemepisného označenia označujúceho zhodný alebo podobný výrobok nepochádzajúci z miesta uvedeného v danom zemepisnom označení, a to aj v prípadoch, ak je uvedený skutočný pôvod tovaru alebo je použitý preklad, prepis alebo transliterácia zemepisného označenia, alebo ak je toto zemepisné označenie doplnené o výrazy ako „druh“, „typ“, „štýl“, „napodobenina“ a podobne;

– akýmkoľvek použitím zemepisného označenia, ktoré identifikuje zhodné alebo podobné produkty, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom.

V súlade s článkom 218 ods. 6 ZFEÚ je potrebný súhlas Európskeho parlamentu, aby mohla Rada prijať rozhodnutie o uzavretí tejto dohody.

Spravodajca vzhľadom na uvedené konštatovania odporúča, aby Parlament udelil súhlas s uzavretím tejto dohody.

 


 

STANOVISKO VÝBORU PRE RYBÁRSTVO (13.10.2020)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nuno Melo

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Uzavretie dohody o zemepisných označeniach medzi EÚ a Čínou je prvou dôležitou dvojstrannou obchodnou dohodou medzi EÚ a Čínou.

Čína je trh s vysokým potenciálom rastu pre európske nápoje a potraviny. Ako však vieme, európske spoločnosti často súťažia s čínskymi spoločnosťami, ktoré využívajú detskú prácu, nenesú sociálne ani environmentálne náklady a stále používajú suroviny, ktoré sú v EÚ zakázané, pričom v niektorých prípadoch ide o dumping a nekalú hospodársku súťaž. Cieľom tejto dohody je vytvoriť vyššiu úroveň ochrany proti napodobňovaniu a prisvojovaniu si výrobkov s vysokou ekonomickou hodnotou EÚ a zabezpečiť dodržiavanie práv duševného a priemyselného vlastníctva.

V prvej fáze dohody sa očakáva najvyššia úroveň ochrany zemepisných označení 100 agropotravinárskych výrobkov EÚ. Táto dohoda zabezpečí, aby výrobky EÚ s vynikajúcou kvalitou a vysokým dopytom, ako napríklad Champagne, Porto, Feta, Irish Whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma, Queso Manchego a iné, boli na čínskom trhu chránené.

Po druhé, počas štyroch rokov po nadobudnutí platnosti dohody bude dohoda obsahovať ďalších 175 zemepisných označení každej zo strán.

Zemepisné označenia tiež preukazujú, že sú užitočným marketingovým nástrojom, ktorý výrobcom pomáha zabezpečiť vyššie a stabilné vývozné ceny. Podľa štúdií, ktoré zverejnila Európska komisia v rokoch 2013 a 2020, sa výrobok so zemepisným označením predáva v priemere za viac ako dvojnásobok ceny podobného výrobku bez zemepisného označenia.

Dohoda bude prínosom pre európskych výrobcov a očakáva sa, že bude slúžiť ako stimul pre vidiecke oblasti, z ktorých tieto výrobky pochádzajú.

Časť tejto dohody týkajúca sa rybolovu a akvakultúry je obmedzená. Ide však o dohodu, ktorá by mala mať veľkú podporu vzhľadom na budúce vyhliadky na začlenenie a uznanie produktov rybolovu a akvakultúry z EÚ.

******

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane.


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

Referenčné čísla

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

17.9.2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Nuno Melo

10.7.2020

Prerokovanie vo výbore

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Dátum prijatia

12.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 

 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

Referenčné čísla

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

16.9.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

INTA

17.9.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 Dátum oznámenia na rokovaní

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Bez predloženia stanoviska

 Dátum rozhodnutia

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.9.2020

 

 

 

Dátum prijatia

27.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Dátum predloženia

29.10.2020

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

 

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 9. novembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia