JELENTÉS a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

29.10.2020 - (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Irene Tinagli
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2020/0165(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0200/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0200/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0360),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0279/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0200/2020),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

INDOKOLÁS

2021. január 1-jétől az uniós héaszabályozás nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra. A kilépésről rendelkező megállapodás részét képező, Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv alapján azonban Észak-Írország az áruk tekintetében továbbra is az uniós héajogszabályok hatálya alatt marad az Írország és Észak-Írország közötti ellenőrzött határ létrejöttének elkerülése érdekében. Ezzel szemben a szolgáltatások tekintetében Észak-Írország az Egyesült Királyság többi részével együtt az EU-n kívüli területnek minősül.

Az uniós héarendszer megfelelő működése érdekében elengedhetetlen, hogy az Észak-Írországban termékértékesítést vagy Közösségen belüli termékbeszerzést végző adóalanyok az uniós szabályoknak megfelelően héaazonosító számmal rendelkezzenek.

Ebből a szempontból fontos, hogy ezeket az adóalanyokat Észak-Írországban külön uniós héaazonosító számmal azonosítsák, amelyet az uniós szabályoknak megfelelően adnak ki, és amely különbözik az egyesült királyságbeli héaazonosító számoktól. Lehetséges, hogy ezt az uniós héaazonosító számot is hozzá kell rendelni az Egyesült Királyságban alkalmazott héaazonosító számhoz, például abban az esetben, ha egy vállalkozás Észak-Írországban termékeket és szolgáltatásokat egyaránt értékesít.

A vállalkozások – különösen az Észak-Írországba és Észak-Írországból érkező áruk kereskedelmében részt vevő vállalkozások – számára egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell lennie, hogy mely szabályok, azaz hogy az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban hatályos szabályok alkalmazandók. Az uniós héaazonosító szám fontos szerepet játszik az uniós héarendszer működésében, például az úgynevezett „Közösségen belüli termékértékesítésekre” vonatkozó adómentesség igazolása során, az alkalmazandó héa-visszatérítési eljárások meghatározásában, valamint az egyéb eljárások tekintetében.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy az észak-írországi héaazonosító számokat lássák el az „XI” egyedi előtaggal.

Az előadó támogatja a szóban forgó javaslatot, nem mérlegeli annak módosítását, és azt javasolja, hogy az Európai Parlament (az 52. cikk szerinti) egyszerűsített eljárás keretében fogadja el véleményét, hogy ily módon a javaslatot rövid időn belül, még 2021. január 1-je előtt, kellő időben el lehessen fogadni.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

28.8.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.9.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

7.9.2020

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

27.10.2020

Vizsgálat a bizottságban

27.10.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.10.2020

 

 

 

Benyújtás dátuma

29.10.2020

 

 

Utolsó frissítés: 2020. november 9.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat