RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord

29.10.2020 - (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Irene Tinagli
[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2020/0165(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0200/2020
Texte depuse :
A9-0200/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord

(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0360),

 având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0279/2020),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0200/2020),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Începând cu 1 ianuarie 2021, legislația UE în materie de TVA nu se va mai aplica Regatului Unit. Cu toate acestea, pe baza Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, care face parte din Acordul de retragere, Irlanda de Nord va continua să facă obiectul legislației UE în materie de TVA în ceea ce privește bunurile, pentru a se evita reintroducerea unei frontiere strict controlate între Irlanda și Irlanda de Nord. În ceea ce privește însă serviciile, Irlanda de Nord, împreună cu restul Regatului Unit, este considerată ca aflându-se în afara UE.

Pentru ca sistemul de TVA din UE să funcționeze corect, este esențial ca persoanele impozabile care efectuează în Irlanda de Nord livrări de bunuri sau achiziții intracomunitare de bunuri să fie identificate în scopuri de TVA în conformitate cu normele UE.

Din această perspectivă, este important ca respectivele persoane impozabile să fie identificate în Irlanda de Nord printr-un număr separat pentru aplicarea TVA în UE, care să fie acordat conform normelor UE și să fie diferit de orice număr TVA din Regatul Unit. Este posibil ca acest număr TVA din UE să trebuiască să fie atribuit pe lângă numărul TVA aplicat în Regatul Unit, în cazul în care, de exemplu, o întreprindere livrează atât bunuri, cât și servicii în Irlanda de Nord.

Pentru întreprinderi, în special pentru cele implicate în comerțul cu bunuri înspre și dinspre Irlanda de Nord, trebuie să fie clar și ușor de înțeles care sunt regulile care se aplică, și anume fie cele în vigoare în UE, fie cele aplicabile în Regatul Unit. Numărul TVA din UE joacă un rol important în funcționarea sistemului de TVA din UE, de exemplu pentru a justifica scutirea referitoare la așa-numitele „livrări intracomunitare” de bunuri, pentru a determina procedurile aplicabile pentru rambursarea TVA sau pentru alte proceduri.

Prin urmare, Comisia propune ca numerele TVA din Irlanda de Nord să aibă prefixul specific „XI”.

Raportoarea sprijină această propunere, nu are în vedere modificarea acesteia și propune adoptarea avizului PE în conformitate cu procedura simplificată (articolul 52 din Regulamentul de procedură), pentru a permite adoptarea rapidă a propunerii cu mult timp înainte de 1 ianuarie 2021.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord

Referințe

COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)

Data consultării PE

28.8.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

14.9.2020

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Irene Tinagli

7.9.2020

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

27.10.2020

Examinare în comisie

27.10.2020

 

 

 

Data adoptării

27.10.2020

 

 

 

Data depunerii

29.10.2020

 

 

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate