POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem

29.10.2020 - (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Irene Tinagli
(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

Postopek : 2020/0165(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0200/2020
Predložena besedila :
A9-0200/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem

(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0360),

 ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0279/2020),

 ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0200/2020),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


 

OBRAZLOŽITEV

Od 1. januarja 2021 se zakonodaja EU o DDV za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala. Vendar se bo na Severnem Irskem na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski, ki je del sporazuma o izstopu, zakonodaja EU o DDV še naprej uporabljala, kar zadeva blago, da bi se preprečila trda meja med Irsko in Severno Irsko. Kar zadeva storitve, pa se za Severno Irsko skupaj z drugimi deli Združenega kraljestva šteje, da je zunaj EU.

Za pravilno delovanje sistema DDV v EU je bistveno, da so davčni zavezanci, ki na Severnem Irskem dobavljajo ali pridobivajo blago, kot so navedeni v členu 214, identificirani za namene DDV v skladu s pravili EU.

S tega vidika je pomembno, da so ti davčni zavezanci identificirani na Severnem Irskem z ločeno identifikacijsko številko za DDV v EU, ki se dodeli v skladu s pravili EU in se razlikuje od katere koli identifikacijske številke za DDV v Združenem kraljestvu. Možno je, da bo treba to identifikacijsko številko za DDV dodeliti poleg identifikacijske številke za DDV, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, če na primer podjetje na Severnem Irskem dobavlja blago in hkrati opravlja storitve.

Za podjetja, zlasti tista, ki se ukvarjajo s trgovino z blagom s Severno Irsko, bi moralo biti jasno in lahko razumljivo, katera pravila se uporabljajo, tj. tista, ki veljajo v EU, ali tista, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu. Identifikacijska številka DDV EU je pomembna za delovanje sistema DDV v EU, npr. pri utemeljitvi oprostitve za tako imenovane dobave blaga znotraj Skupnosti, določanju veljavnih postopkov za vračilo DDV ali za druge postopke.

Zato Komisija predlaga, da imajo identifikacijske številke za DDV na Severnem Irskem posebno predpono „XI“.

Poročevalka ta predlog podpira, ga ne namerava spremeniti in predlaga, da Parlament mnenje sprejme po poenostavljenem postopku (člen 52), da bi omogočili hitro in pravočasno sprejetje predloga pred 1. januarjem 2021.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem

Referenčni dokumenti

COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)

Datum posvetovanja z EP

28.8.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

14.9.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Irene Tinagli

7.9.2020

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

27.10.2020

Obravnava v odboru

27.10.2020

 

 

 

Datum sprejetja

27.10.2020

 

 

 

Datum predložitve

29.10.2020

 

 

Zadnja posodobitev: 9. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov