ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

  29.10.2020 - (COM(2020)0384 – C9‑0275/2020 – 2020/0179(COD)) - ***I

  Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  Εισηγήτρια: Željana Zovko


  Διαδικασία : 2020/0179(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0201/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0201/2020
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

  (COM(2020)0384 – C9‑0275/2020 – 2020/0179(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0384)),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0275/2020),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0201/2020),

  1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

   

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Αμφότερες οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 2020 αναγκάστηκαν να αναβάλουν ή να ακυρώσουν όλες τις εκδηλώσεις από τον Μάρτιο του 2020 και έπειτα, χωρίς να είναι καθόλου σαφές πότε (και αν) η κατάσταση θα επανέλθει στην κανονικότητα. Στην πράξη, οι πόλεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έτος τους ως πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και δεν αποκομίζουν όφελος από την τεράστια επένδυση που έχουν πραγματοποιήσει.

  (5) Αμφότερες οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 2020 αναγκάστηκαν να αναβάλουν ή να ακυρώσουν αρκετές εκδηλώσεις από τον Μάρτιο του 2020 και έπειτα, χωρίς να είναι καθόλου σαφές πότε (και αν) η κατάσταση θα επανέλθει στην κανονικότητα, ταυτόχρονα δε επιβαρύνθηκαν με το κόστος αυτών των εκδηλώσεων. Στην πράξη, οι πόλεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έτος τους ως πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και δεν αποκομίζουν όφελος από την τεράστια ανθρώπινη και οικονομική επένδυση που έχουν πραγματοποιήσει.


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  18.8.2020

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CULT

  14.9.2020

   

   

   

  Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

  Željana Zovko

  8.9.2020

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  1.10.2020

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.10.2020

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pernando Barrena Arza

  Ημερομηνία κατάθεσης

  29.10.2020

   


  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

   

  29

  +

  PPE

  Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  ID

  Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

  ECR

  Dace Melbārde, Andrey Slabakov

  GUE/NGL

  Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

  NI

  Isabella Adinolfi

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  + : υπέρ

  - : κατά

  0 : αποχή

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου