Procedură : 2020/0179(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0201/2020

Texte depuse :

A9-0201/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2020 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0374

<Date>{29/10/2020}29.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0201/2020</NoDocSe>
PDF 176kWORD 70k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Comisia pentru cultură și educație</Commission>

Raportoare: <Depute>Željana Zovko</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

(COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0384)),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0275/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0201/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cele două Capitale europene ale culturii din 2020 au fost nevoite să amâne sau să anuleze toate evenimentele începând cu luna martie 2020, fără a avea o idee clară în privința momentului (și a posibilității) în care situația va reveni la normalitate. În practică, acestea sunt împiedicate să-și pună în aplicare anul în calitate de Capitală europeană a culturii și să-și valorifice investiția masivă realizată.

(5) Cele două Capitale europene ale culturii din 2020 au fost nevoite să amâne sau să anuleze mai multe evenimente începând cu luna martie 2020, fără a avea o idee clară despre când (și dacă) situația va reveni la normalitate, fiind însă în același timp nevoite să suporte în continuare costuri legate de aceste evenimente. În practică, acestea sunt împiedicate să-și pună în aplicare anul în calitate de Capitală europeană a culturii și să-și valorifice investiția umană și financiară masivă realizată.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

Referințe

COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)

Data prezentării la PE

18.8.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

CULT

14.9.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Željana Zovko

8.9.2020

 

 

 

Examinare în comisie

1.10.2020

 

 

 

Data adoptării

27.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Pernando Barrena Arza

Data depunerii

29.10.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

 

 

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

ID

Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

VERTS/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

NI

Isabella Adinolfi

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate