POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

  29.10.2020 - (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)) - ***I

  Odbor za kulturo in izobraževanje
  Poročevalka: Željana Zovko


  Postopek : 2020/0179(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0201/2020
  Predložena besedila :
  A9-0201/2020
  Razprave :
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

  (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0384),

   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 167(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0275/2020),

   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

   ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A9-0201/2020),

  1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

  3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

   

  Predlog spremembe  1

  Predlog sklepa / odločbe

  Uvodna izjava 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Obe Evropski prestolnici kulture 2020 sta morali od marca 2020 preložiti ali odpovedati vse prireditve, ne da bi jasno vedeli, kdaj (in ali) se bodo razmere normalizirale. V praksi to pomeni, da ne moreta izvajati svojega leta Evropske prestolnice kulture in požeti rezultatov ogromnih vlaganj.

  (5) Obe evropski prestolnici kulture 2020 sta morali od marca 2020 preložiti ali odpovedati številne prireditve, ne da bi jasno vedeli, kdaj (in ali) se bodo razmere normalizirale, stroški za organizacijo prireditev pa ostajajo. V praksi to pomeni, da ne moreta izvajati svojega leta evropske prestolnice kulture in požeti rezultatov ogromnih človeških in finančnih vlaganj.


  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Aktivnost Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

  Referenčni dokumenti

  COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)

  Datum predložitve EP

  18.8.2020

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  CULT

  14.9.2020

   

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Željana Zovko

  8.9.2020

   

   

   

  Obravnava v odboru

  1.10.2020

   

   

   

  Datum sprejetja

  27.10.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Milan Zver

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Pernando Barrena Arza

  Datum predložitve

  29.10.2020

   


  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  29

  +

  PPE

  Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  ID

  Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

  ECR

  Dace Melbārde, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)

  GUE/NGL

  Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

  NI

  Isabella Adinolfi

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   

  Zadnja posodobitev: 9. november 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov